Prop. 1967:43

('angående ökad utbildning av journalister rrv. to.',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 43 år 1967

1

Nr 43

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående ökad utbildning

av journalister rrv. to.; given Stockholms slott den 10 mars 1967.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsråds­ protokollet över ecklesiastikärenden för denna dag, föreslå riksdagen att bifalla de förslag om vilkas avlåtande till riksdagen föredragande departementschefen hemställt.

Under Hans Maj:ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro,

enligt Dess nådiga beslut:

BERTIL

Ragnar Edenman

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen behandlas frågor om dels utbyggnad och omläggning av jour­ nalistutbildningen, dels ledning och administration av socionom- och journalist­ utbildningen.

De nuvarande journalistinstituten i Stockholm och Göteborg föreslås bli ombildade till journalisthögskolor den 1 juli 1967. I samband därmed avses den nuvarande studiegången med sex månaders förpraktik och ett års institutsutbild­ ning bli ersatt med en tvåårig sammanhållen yrkesutbildning, omfattande en ettårig grundkurs följd av en termins studiepraktik och en termins fördjup- ningsstudier. Intagningskapaciteten beräknas öka från 75 till 120 platser per år och högskola, dvs. till sammanlagt 240 platser om året. För budgetåret 1967/68 begärs för journalisthögskolorna anslag till avlöningar och omkostnader av sam­ manlagt 1 425 000 kr., vilket jämfört med innevarande budgetår innebär en kostnadsökning med 593 000 kr.

De båda samarbetsnämnderna för socialhögskolorna resp. journalisthögsko­ lorna föreslås erhålla förstärkta kansliresurser. Under ett särskilt anslag tas för vissa sådana ändamål under budgetåret 1967/68 upp ett belopp av 131 000 kr.

1 — Bihang till riksdagens protokoll 1967. 1 saml. Nr 13

2

Kungl. Maj:ts 'proposition nr 43 år 1967

Utdrag av protokollet över ecklesiastikärenden, hållet inför Hans

Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 10

mars 1967.

Närvarande:

Statsministern

E

rlander

,

ministern för utrikes ärendena

N

ilsson

,

statsråden

Sträng, Andersson, Lange, Kling, Edenman, Johansson, Aspling,

P

alme

, S

ven

-E

ric

N

ilsson

, L

undkvist

, G

ustafsson

, G

eijer

, M

yrdal

,

O

diinoff

, W

ickman

.

Chefen för ecklesiastikdepartementet, statsrådet Edenman, anmäler efter

gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om ökad utbildning

av journalister m.m. och anför.

I statsverkspropositionen (bil. 10 s. 309) har Kungl. Maj:t föreslagit riksdagen

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, för budgetåret 1967/68 be­

räkna

a) till Journalistinstituten: Avlöningar ett förslagsanslag av 956 000 kr.,

b) till Journalistinstituten: Omkostnader ett förslagsanslag av 317 000 kr.

Jag anhåller att nu få anmäla dessa frågor.

Kungl. Maj:ts proposition nr 43 år 1967

3

1. Inledning

Med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande tillkallade jag den 3 juni 1966 ti. rektorn vid journalistinstitutet i Stockholm Lars Furhoff för att såsom sakkunnig inom ecklesiastikdepartementet biträda med beredning av frågan om journalistutbildningens framtida utformning och organisation m.m. Den sakkun­ nige har den 26 augusti 1966 lagt fram »Betänkande angående journalistutbild­ ningen» (stencil E 1966:7) samt den 4 september 1966 överlämnat en komplet­ terande promemoria om behovet av centrala administrativa resurser för jour­ nalistutbildningen m.m. Över den sakkunniges förslag har, efter remiss, yttran­ den avgetts av byggnadsstyrelsen, statskontoret, riksrevisionsverket, skolöversty­ relsen, arbetsmarknadsstyrelsen, universitetskanslersämbetet efter hörande av be­ rörda universitetsmyndigheter, statens konsumentråd, statens institut för konsumentfrågor, samarbetsnämnden för socialhögskolorna, samarbetsnämnden för journalistinstituten efter hörande av institutens styrelser, 1963 års konsu- mentupplysningskommitté, kompetensutredningen, Svenska tidningsutgivare- föreningen och A-pressens samorganisation (gemensamt yttrande), Tidningarnas arbetsgivareförening, Föreningen Svensk fackpress, Publicistklubben, Sveriges radio AB, Sveriges industriförbund, Kooperativa förbundet, Tjänstemännens centralorganisation (TCO), Sveriges akademikers centralorganisation (SACO), Pressfotografernas klubb, Sveriges förenade studentkårer (SFS), Elevkåren vid journalistinstitutet i Stockholm samt Elevkåren vid journalistinstitutet i Göte­ borg. Härjämte har Svenska journalistförbundet inkommit med en skrift i ärendet.

Styrelserna för journalistinstituten i Stockholm och Göteborg har i vanlig ordning avgett anslagsframställningar för verksamheten vid instituten under nästa budgetår.

Enligt Kungl. Maj:ts uppdrag den 3 juni 1966 har samarbetsnämnden för socialhögskolorna den 6 september 1966 inkommit med förslag angående social­ högskolornas organisation och administration m. m. Över förslaget har stats­ kontoret avgett yttrande.

Statens avtalsverk har på grundval av en inom ecklesiastikdepartementet upp­ rättad organisationspromemoria förhandlat med SACO och TCO:s statstjänste- mannasektion om anställnings- och arbetsvillkor för vissa tjänster vid journa­ listinstituten m. m. Avtal har träffats under förbehåll om Kungl. Maj:ts god­ kännande. Avtalet har denna dag överlämnats till riksdagens lönedelegation med hemställan om godkännande på riksdagens vägnar.

I det följande tar jag först upp frågan om utbildning av journalister samt berör därefter frågan om ledning och administration av socionom- och journalist­ utbildningen. Slutligen redovisar jag anslagsberäkningar för budgetåret 1967/68. På vissa punkter redovisas för sammanhangets skull förslag, som inte kräver- beslut av riksdagen.

4

Kungl. Maj:ts proposition nr kS år 1967

2. Utbildning av journalister

2.1

Nuläget

Statsmakterna beslutade år 1962 att journalistutbildning på postgymnasial

nivå skulle ordnas i statlig regi fr. o. m. höstterminen 1962 vid särskilda jour­

nalistinstitut i Stockholm och Göteborg (prop. 1962:59, SU 96, rskr 227). Där­

vid framhöll jag bl. a. (prop. s. 38), att uppläggningen av journalistutbildningen

i viss mån borde få karaktär av försöksverksamhet.

Vid journalistinstituten finns dels studentlinje som leder till journalistexamen,

dels akademikerlinje vid vilken avläggs akademisk journalistexamen. Utbild­

ningen omfattar vid båda linjerna ett år. För behörighet att antagas som elev

fordras generellt sex månaders praktiktjänstgöring. Därjämte krävs för inträde

på studentlinje studentexamen eller motsvarande kunskaper samt för inträde

på akademikerlinje minst fyra betygsenheter enligt fordringarna för primär­

examen vid filosofisk fakultet. Undervisningen är till övervägande delen gemen­

sam för de båda linjerna, och fördelningen av utbildningsplatser dem emellan

är inte bunden. Av dem som sökt till instituten har endast var tredje kunnat

antagas; tillströmningen till studentlinje har hittills varit helt dominerande. Vid

instituten bedrivs sedan höstterminen 1963 inom en särskild avdelning försöks­

verksamhet med ettårig utbildning på konsumentupplysningens område (jfr

prop. 1963:1 bil. 10 s. 454). Den sammanlagda intagningskapaciteten vid resp.

institut är f. n. 75 platser per år. Flertalet av dem som examineras vid journa­

listinstituten rekryteras till befattningar på massmediaområdet, i första hand

inom dagspress och veckopress, nyhetsbyråer, facktidskrifter, PR-verksamhet

samt radio och television. Instituten står under ledning av var sin styrelse. Sam­

råd mellan instituten sker inom en särskild samarbetsnämnd. Vid instituten

finns anställda bl. a. universitetslektorer i teoretiska ämnen samt lektorer i prak­

tiska ämnen. Kungl. Maj:t har den 28 juni 1963 fastställt stadga för journalist­

instituten.

2.2

Förslag

I detta avsnitt redovisar jag dels vissa på senare tid framlagda förslag rörande

utbildning för verksamhet inom massmedia, dels mina direktiv till den sak­

kunnige för beredning av frågan om journalistutbildningens framtida utform­

ning och organisation m. m., dels den sakkunniges förslag jämte remissyttrande­

na över detta.

2.2.1 Utgångspunkter

Frågan om utbildning för verksamhet inom massmedia har under de senaste

åren aktualiserats i skilda sammanhang, bl. a. i betänkande!! av 1960 års radio­

5

utredning (jfr SOU 1965:20 s. 260) och utredningen för utbildningen inom teaterns, filmens, radions och televisionens områden m.m. (jfr stencil E 1965:9 och prop. 1966:95). I anslutning till en inom Uppsala studentkår utarbetad promemoria, »Universitet och yrkesutbildningar» (stencil augusti 1964), har uni- versitetskanslersämbetet i februari 1966 uppdragit åt särskilda experter att inom en delegation knuten till ämbetets utredning angående fasta studiegångar vid de filosofiska fakulteterna m. m. utreda frågan om yrkesinriktade kurser — rörande bl. a. vissa massmedia — inom ramen för i första hand filosofiska primär­ examina. Behovet av undervisning inriktad mot massmedia har berörts även i särskilda skrifter från dels Folkpartiets ungdomsförbund och Sveriges liberala studentförbund i januari 1962, dels Stockholms universitets studentkår i maj 1962. I samband med yttrande över förstnämnda skrift har samarbetsnämnden för journalistinstituten lagt fram en promemoria, »Massmedieutbildning vid journalisthögskolor» (stencil mars 1965), med förslag till utbyggnad och diffe­ rentiering av institutens verksamhet. Denna promemoria har sedermera varit utsänd på remiss till en rad myndigheter och organisationer för inhämtande av synpunkter.

Samarbetsnämndens promemoria

I samarbetsnämndens promemoria föreslogs bl. a., att den nuvarande journa­ listutbildningen skulle ersättas med en tvåårig utbildningsgång, omfattande en för samtliga studerande gemensam ettårig grundkurs, ett halvt års studieprak­ tik samt en avslutande termin med specialiseringsstudier för olika former av verksamhet inom massmedia enligt fyra alternativ. I samband med införande av studiepraktik skulle enligt förslaget kravet på förpraktik slopas. Omlägg­ ningen i detta avseende motiverades av bl. a. svårigheterna att anskaffa prak­ tikplatser åt alla som söker till instituten. Intagningskapaciteten vid resp. läro­ anstalt föreslogs höjd till i första hand 120 platser per år med hänsyn till att efterfrågan på personal med kvalificerad utbildning inriktad mot massmedia vän­ tades öka inom en rad områden, bl. a. radio och television samt PR-verksamhct. Samarbetsnämnden föreslog vidare, att instituten skulle ombildas till högsko­ lor och att ökade resurser i fråga om personal och lokaler skulle ställas till för­ fogande för verksamheten.

Remissyttrandena över promemorian

Vid remissbehandlingen av ifrågavarande promemoria uttalade sig berörda myndigheter och organisationer genomgående för ökad utbildning av personal för verksamhet inom massmedia. Däremot rådde delade uppfattningar om hur denna utbildning borde vara organiserad. I flertalet yttranden — bl. a. i dem från pressorganisationerna och Sveriges radio AB — anslöt man sig i princip till samarbetsnämndens förslag om journalisthögskolor med tvåårig utbildnings­ gång. Vissa organisationer betonade därvid angelägenheten av att betyg från sådan utbildning skulle få tillgodoräknas i filosofiska examina. En rad andra

Kungl. Maj:ts 'proposition nr 43 är 1967

6

instanser — främst universitetsmyndigheter — ställde sig avvaktande till sam-

arbetsnämndens förslag och förordade att massmediautbildningen skulle integre­

ras i universitetens verksamhet. I åtskilliga yttranden berördes därvid särskilt

akademikerlinjens ställning i utbildningsorganisationen.

Kungl. May.ts proposition nr 43 år 1967

Uppdrag angående översyn av journalistutbildningen

Med hänsyn till de erfarenheter som vunnits genom den hittillsvarande, del­

vis på försök bedrivna verksamheten vid journalistinstituten och mot bakgrund

av de synpunkter som framkom vid remissbehandlingen av samarbetsnämndens

promemoria fann jag det motiverat att tillkalla en särskild sakkunnig för att

inom departementet biträda med beredning av frågan om hur utbildningen av

journalister m. fl. närstående yrkeskategorier borde utformas och organiseras

på längre sikt.

För den sakkunniges arbete angav jag i huvudsak följande utgångspunkter.

1. Utbildning för yrkesverksamhet inom ifrågavarande område bör liksom hit­

tills ske huvudsakligen vid fristående yrkesutbildningsanstalter (journalistinsti­

tut). Utbildningen bör ansluta direkt till genomgången gymnasie- eller fackskole-

utbildning. Med hänsyn till det ringa intresse som journalistinstitutens akade­

mikerlinje rönt bör den sakkunnige pröva, om skäl föreligger för att institutens

utbildning även fortsättningsvis skall bedrivas på två linjer med olika behörig­

hetskrav.

2. Enligt vad som framkommit bl. a. vid remissbehandlingen av samarbets­

nämndens promemoria synes förutsättningar föreligga för en kraftigt ökad

efterfrågan på personal med kvalificerad utbildning orienterad mot press,

radio, television och PR-verksamhet. Utrymme torde därför finnas för en

betydande kapacitetsökning vid journalistinstituten. Den sakkunnige bör i sitt

förslag utgå från att intagningskapaciteten vid instituten bör i runt tal för­

dubblas samt överväga vilken utbyggnadstakt som kan vara lämplig.

3. Det nuvarande kravet på sex månaders förpraktik »på det område utbild­

ningen avser» för behörighet att antagas som elev vid journalistinstitut bör

tas bort med hänsyn till föreliggande svårigheter att anskaffa praktikplatser

åt ett växande antal sökande. För dem som antagits som elever bör i stället

som ett obligatoriskt led i utbildningsgången vid instituten anordnas studie­

praktik av motsvarande längd. Den sakkunnige bör belysa härmed samman­

hängande frågor, bl. a. institutens kontakt med praktikinstitutionerna samt

handledning och betygsättning vid praktiktjänstgöringen.

4. Institutsutbildningens centrala del bör vara en för samtliga studerande i allt

väsentligt gemensam grundkurs om två terminer, omfattande undervisning i

främst de vid instituten nu förekommande teoretiska och praktiska ämnena.

Den sakkunnige bör undersöka möjligheterna att inom grundkursen tillgodose

utbildningsbehov för yrkesverksamhet inom olika sektorer av här berörda

område. Därvid bör den sakkunnige penetrera ämne för ämne i institutens

nuvarande studieplaner i syfte att dels koncentrera lärostoffet kring moment

av väsentligt intresse för ifrågavarande utbildning, dels påvisa om det i

undantagsfall kan anses föreligga behov av alternativa inriktningar i grund­

kursens ämnen. Allmänt sett bör största möjliga integration mellan de teoretiska

och de praktiska ämnena eftersträvas.

5. Spridningen i fråga om yrkesverksamhet bland dem som genomgått jour­

7

nalistinstitut har enligt samarbetsnämnden och ett flertal remissinstanser fram­ kallat behov av viss specialisering inom ramen för institutsutbildningen. Sådan specialisering torde de studerande lämpligen påbörja först sedan de fullgjort den obligatoriska praktiktjänstgöringen; de får därigenom möjlighet att bedriva sina avslutande institutsstudier på grundval av erfarenheter från studieprak­ tiken. Den sakkunnige bör pröva vilket omfång sådana fördjupningsstudier bör ges samt därvid utgå från två möjliga lösningar, den ena innebärande en hel termins utbildning, den andra en kortare kurs i seminarieform. Vidare bör den sakkunnige undersöka hur fördjupningsstudierna bör organiseras på olika alter­ nativ med hänsyn till yrkesspridningen. Det är väsentligt, att i detta samman­ hang behovet av specialisering inriktad mot konsumentupplysning beaktas. I den sakkunniges uppdrag bör ingå att pröva hur antalet alternativ inom fördjup- ningsstudiema kan begränsas vid resp. institut; syftet bör därvid vara att åstadkomma dels en för varje institut speciell utbildningsprofil, dels ett rationellt resursutnyttjande. Den sakkunnige bör härjämte bedöma förutsättningarna för att även yrkeserfama journalister skall kunna beredas möjlighet att deltaga i institutens utbildning på specialiseringsstadiet.

6. Den sakkunnige bör upprätta förslag till timplaner och beräkna det lärar- behov som resp. budgetår följer av hans ställningstaganden till frågorna om intagningskapacitet, utbyggnadstakt samt utbildningens uppläggning och inne­ håll m. m. Den sakkunnige bör därvid beakta föreliggande möjligheter att åstad­ komma lärarbesparande rationaliseringar i undervisningen genom utnyttjande av inte alltför kostnadskrävande tekniska hjälpmedel — exempelvis sluten-krets- television av den typ som idag förekommer bl. a. vid utbildning på datateknik­ området.

2.2.2 Den sakkunniges förslag

Den sakkunnige redogör inledningsvis för erfarenheterna av den hittillsvaran­ de utbildningen vid journalistinstituten. Försöksverksamheten har — framhålls det — entydigt visat att förmågan att utvälja och presentera information inte enbart eller ens främst är en fråga om tekniskt kunnande. Tvärtom fordras för värderingen av skilda källor träning i kritisk källgranskning, något som engagerat samtliga lärare och som präglat såväl teoretiska lektioner som öv­ ningar i dagspress journalistik, studiebesök med reportageövningar, produktion av övningstidningar och övningsprogram.

Speciellt bör enligt den sakkunnige understrykas att det varit av största be­ tydelse att lärarna i teoretiska ämnen engagerat sig i denna mot journalistiken inriktade träning inte enbart under sina lektioner utan i alla sammanhang då det varit påkallat. Integrationen mellan praktiska och teoretiska ämnen har haft sitt största värde i att de journalistiska prestationerna ständigt bedömts från dessa källkritiska synpunkter och att omvänt detta syfte med den teoretiska undervisningen ständigt gjorts klart för eleverna.

Utbildningens mål

Målet för journalistutbildningen bör enligt den sakkunnige vara att eleverna skall bli skickade att finna, bedöma och översätta den information som skall

Kungl. Maj:ts 'proposition nr 1$ år 1967

8

presenteras i massmedia. Denna färdighet utgör grunden för journalistisk verk­

samhet, oavsett om den är förlagd till dagspress, populärpress, fackpress, tele­

vision och radio eller till företag, institutioner och organisationer.

För att de blivande journalisterna skall få kunskap om var deras källor står

att finna, måste utbildningen innefatta moment av samhällsorientering. Denna

bör emellertid utformas med hänsyn till enbart utbildningsmålet, anser den

sakkunnige, som vidare pekar på behovet av orientering om rättsreglerna beträf­

fande källors offentliggörande.

Såsom redan framgått är en av de centrala uppgifterna för ifrågavarande

utbildning att ge de studerande förmåga att värdera skilda källor. Enligt den

sakkunnige krävs för detta syfte en till journalistens behov anpassad introduk­

tion i vetenskaplig metodik, innefattande såväl den historiska källkritiken som

samhällsvetenskapernas på statistik och ekonomiskt tänkande grundade slut-

ledningsmetodik.

Att presentera inhämtad och värderad information kan pedagogiskt sett te

sig som ett rent träningsproblem. Erfarenheterna visar emellertid att detta inga­

lunda är fallet. I den journalistiska yrkesutbildningen bör därför enligt den

sakkunnige ingå orientering om möjligheterna för massmedia att påverka

opinionsbildningen. Träningen av elevernas språkliga känslighet i syfte att de

skall göras uppmärksamma på kommunikationsproblem av semantisk och

stilistisk art är emellertid om möjligt än viktigare, framhåller den sakkunnige.

Det sagda innebär — betonas det — att det som hittills kallats teoretiska

ämnen i journalistutbildningen måste utgöra en integrerad del av yrkesträningen

och medvetet utformas så att kursinnehållet täcker detta behov. Det innebär

också att undervisningen i de moment som hittills kallats praktiska ämnen

endast till mycket ringa del kan isoleras från övrig undervisning. Så snart öv­

ningarna blir någorlunda avancerade är en nära samverkan mellan vetenskapligt

och journalistiskt skolade lärare nödvändig.

Inom den nuvarande ettåriga studiegången är det — hävdar den sakkunnige

— inte möjligt för instituten att hinna ge de studerande fördjupade kunskaper

om bl. a. metoder och medel. Vidare har det enligt den sakkunnige framhållits

från arbetsmarknadshåll, att eleverna på den tid som f. n. står till förfogande

inte hinner inhämta tillräckliga kunskaper och praktiska yrkesfärdigheter inom

massmediaområdet i dess helhet.

Med hänsyn härtill ansluter sig den sakkunnige till det förslag om studietids-

förlängning som framfördes av samarbetsnämnden i dess förut refererade pro­

memoria. En förlängd utbildningstid bör dock — hävdar den sakkunnige —

inte ägnas åt en generell utbyggnad av grundutbildningen. Likaså avvisas

tanken på en differentiering av utbildningen efter de specialiteter inom jour­

nalistiken som eleverna önskar ägna sig åt, exempelvis politik, ekonomi, kultur,

naturvetenskap eller medicin. Denna ståndpunkt motiveras med att den tid som

rimligtvis kan ställas till förfogande blir alltför knapp för att eleverna skall ha

Kungl. Maj:ts proposition nr 43 år 1967

9

möjlighet att inhämta såväl tillfredsställande yrkesfärdighet som kunskaper på berörda specialområden. Fördjupade fackmässiga kunskaper bör — understryks det — inhämtas vid vetenskapliga institutioner e. d. Journalistutbildningen bör enligt den sakkunnige koncentreras till sådana moment som är gemensamma för alla inom massmedia journalistiskt verksamma, dvs. till kunskaper om media, om språket och om samhället.

Kungl. Maj:ts -proposition nr 43 år 1967

Utbildningens uppläggning

Den sakkunnige föreslår förlängning och omläggning av journalistutbildningen i huvudsaklig överensstämmelse med samarbetsnämndens förslag, innebärande en tvåårig studiegång med en inledande ettårig grundkurs, studiepraktik under tredje terminen samt fördjupningsstudier under den fjärde terminen, vilken av­ slutas med journalistexamen.

I fråga om krav på förkunskaper finner den sakkunnige, att utbildningen även i fortsättningen bör bygga på studentexamen. Dock är det enligt den sak­ kunnige angeläget, att sökande utan föreskriven formell behörighet såsom hittills skall kunna antagas dispensvägen. Genomgången fackskola bör enligt den sak­ kunnige inte utan vidare berättiga till inträde, utan dispens bör beviljas från fall till fall.

Hittills har även förpraktik om sex månader varit föreskriven. Då antalet sökande till instituten varit mycket stort — ungefär tre gånger större än antalet intagningsplatser — har det varit förenat med stora svårigheter att anskaffa erforderligt antal praktikplatser. Vidare medför det rådande systemet att ett stort antal sökande på grund av platsbristen vid instituten måste avvisas, sedan de väl genomgått godkänd förpraktik. För tidningarna innebär systemet med förpraktik en avsevärd arbetsbelastning, eftersom praktikanterna är helt oruti­ nerade och behöver intensiv handledning. Med hänsyn till de nämnda faktorerna föreslår den sakkunnige, att kravet på förpraktik avskaffas. De studerande bör i stället efter genomgången grundkurs fullgöra en termins studiepraktik.

I samband med att förpraktiken faller bort som urvalsinstrument vid elev­ antagningen blir det nödvändigt att nuvarande antagningsförfarande revideras. Enligt den sakkunnige bör samarbetsnämnden utforma ett system som bygger på erfarenheter från hittills gjorda psykotekniska anlagsprov vid instituten.

Mot bakgrund av sin principiella inställning till mål och metoder i den jour­ nalistiska yrkesutbildningen har den sakkunnige ämne för ämne granskat insti­ tutens nuvarande kursinnehåll i syfte att ange utgångspunkter för en klar yrkes­ inriktning av undervisningen som helhet samt för en nära samverkan mellan journalistiskt och vetenskapligt skolade lärare. Genomgången utmynnar i ett för­ slag till timplan för grundutbildningsåret. Enligt förslaget bör utbildningen så långt som möjligt hållas åtskild i tre skeden, nämligen introduktion om­ fattande massmediakunskap, journalistiska elementa och grafisk teknik, sociologi

10

och psykologi jämte första delen av språkvård och stilistik, t y p ö v n i n g a r

omfattande dagspressjournalistik, statskunskap med aktuell orientering, national­

ekonomi jämte andra delen av språkvård och stilistik samt tillämpningar

omfattande källkritik med statistik, rättskunskap med pressetik, radio- och TV-

journalistik, populärpressjournalistik, övningstidningar jämte återstoden av

språkvård och stilistik.

Den föreslagna timplanen innebär en betydande minskning av elevernas

undervisning — till 590 timmar på ett år jämfört med f. n. 700 timmar på all­

männa avdelningen och 765 timmar på avdelningen för konsumentupplysning.

En i utbildningen inbyggd studiepraktik under sex månader, förlagd omedel­

bart efter grundutbildningsåret, bör enligt den sakkunnige leda till att praktiken

integreras med den övriga utbildningen, att eleverna kommer bättre förberedda

till praktikplatserna samt att handledningen blir mindre betungande för prak­

tikinstitutionerna. Den sakkunnige finner, att man bör söka träffa överenskom­

melse med vederbörande om fasta praktikplatser. Det förutsätts vidare, att

fortlöpande kontakt etableras mellan läroanstalten och praktikinstitutionen,

bl. a. genom handledarkonferenser. De studerandes prestationer under praktiken

bör enligt förslaget betygsättas av handledarna.

I fråga om jördjupningsstudierna under den avslutande terminen föreslår den

sakkunnige, att utbildningen delas upp i tre skeden, det första med undervis­

ning — gemensam för samtliga elever — i massmediakunskap, språkvård och

stilistik samt undersökningsmetodik, det andra med undervisning i tre spe­

cialavdelningar, nämligen informationsavdelningen, pressavdelningen och eter­

mediaavdelningen — inom informationsavdelningen med inriktning på konsu­

mentupplysning alternativt allmän information — samt det tredje med

examensarbeten, varvid krävs aktivt deltagande i en seminarieserie, antingen i

samhällsvetenskap, språkvård och stilistik eller massmediakunskap. Examens­

arbetena bör enligt den sakkunnige ges journalistisk utformning. Alternativet

allmän information inom informationsavdelningen syftar till utbildning av bl. a.

pressombudsmän och personaltidningsredaktörer vid myndigheter, organisatio­

ner och företag.

Den sakkunniges förslag till timplan innebär, att antalet elevtimmar för dem

som valt informationsavdelningen blir vid alternativet konsumentupplysning

290 och vid alternativet allmän information 270, medan antalet timmar för

elever som valt pressavdelningen kommer att uppgå till 274 och för dem som

valt etermediaavdelningen till 330.

I överensstämmelse med direktiven redovisar den sakkunnige ett alternativt

förslag till uppläggning av fördjupningsstudierna. Enligt detta fördelas nyss

nämnda timantal mellan grundkursen, som förlängs med fyra veckor, och en

åtta veckors kurs efter studiepraktiken. Den sakkunnige avvisar emellertid

detta alternativ med hänsyn till att studiegången skulle bli alltför komprimerad

Kungl. Maj:ts ■proposition nr

4

S år 1967

Kungl. Maj:ts proposition nr få år 1967

11

och att examensarbetena till väsentlig del skulle komma att utföras under prak­ tiktiden utan lärares handledning.

Med anslutning till förslag från samarbetsnämnden förordar den sakkunnige, att blivande reporterfotografer skall ges i huvudsak samma utbildning som öv­ riga journalister. Under praktiktiden bör elever som så önskar ges möjlighet att delvis ägna sig åt fotografiskt arbete.

Tillströmningen till journalistinstitutens nuvarande akademikerlinje har om­ fattat högst ett tiotal studerande per år. Detta torde enligt den sakkunnige bero bl. a. på att journalistutbildningen inte får räknas tillgodo i filosofiska examina. Den skärpta yrkesinriktningen inom institutens teoretiska undervisning har vidare fått till följd att eleverna på akademikerlinjen — som befrias från att deltaga i ämnen, i vilka de förvärvat akademiska betyg — gått miste om viktiga undervisningsmoment utan motsvarighet i universitetsutbildningen. De särskilda seminarieövningarna på akademikerlinjen har hittills gett övervägande positiva erfarenheter. Den sakkunnige ifrågasätter likväl, om existensen av denna under­ visning bör vara ett avgörande skäl för fortsatt linjedelning. Med hänsyn till de studenter som redan börjat akademiska studier med sikte på journalistut­ bildning förordar den sakkunnige, att akademikerlinjen övergångsvis behålls. Sedan ett system med fasta studiegångar införts vid universiteten, bör det bli möjligt att inordna journalistutbildningen i universitetens examensordning. Där­ vid bör enligt den sakkunnige akademikerlinjen avvecklas.

De föreslagna fördjupningsstudierna kan tänkas i många fall vara en lämplig form av fortbildning för yrkesverksamma journalister, hävdar den sakkunnige. Dessa studier förordas därför stå öppna för specialelever med tillräckliga för­ kunskaper och med praktisk erfarenhet från det område utbildningen avser.

Utbildningens dimensionering

Beredningsarbetet borde enligt direktiven utgå från att intagningskapaciteten vid journalistinstituten skall i runt tal fördubblas. Den sakkunnige — som föreslår en kapacitetsökning av denna storlek — förutsätter, att utbildningen ges sådan bredd att eleverna kan bli yrkesverksamma inom samtliga massmedia samt i informativa funktioner inom myndigheter, organisationer och företag. Vidare framhålls betydelsen av att utbildningen organiseras så att intagnings- kapäciteten lätt kan anpassas till skiftningar i arbetsmarknadens behov.

Vid sin bedömning av den erforderliga utbyggnadstakten utgår den sakkun­ nige från att behovet av journalister inom etermedia kommer att öka i samband med den utvidgning av programverksamheten, som förestår inom radio och tele­ vision. Därjämte beaktas att ett ackumulerat behov av journalister kommer att uppstå på grund av att examinationen vid instituten avbryts under ett verk­ samhetsår i samband med en omläggning till tvåårig utbildningsgång.

Den sakkunnige föreslår, att intagningskapaciteten byggs ut enligt följande plan.

12

Kungl. Maj:ts proposition nr \?> år 1967

Intagnings-

Antal intagningsplatser

Examinations-

termin

----------------------------------------- termin

Stockholm Göteborg Totalt

Ht 1967 ............................................................... 60

60

120

Vt 1969

Vt 1968 ............................................................... 60

60

120

Ht 1969

Ht 1968 ................................................................. 90

60

150

Vt 1970

Vt 1969 ................................................................. 90

60

150

Ht 1970

Med denna utbyggnadstakt kommer sålunda från år 1970 sammanlagt 300

journalister att examineras varje år. Fördelningen av intagningsplatsema mellan

de båda läroanstalterna erbjuder emellertid vissa problem, eftersom det hittills­

varande systemet med intagning och examination av jämnstora grupper två

gånger om året bör behållas av arbetsmarknadsskäl samt dessutom var och en

av läroanstalterna bör få disponera fasta praktikplatser. För lektionsundervis-

ning beräknas avdelningar om 30 elever, varför elevantalet vid envar av läro­

anstalterna bör vara jämnt delbart med detta tal. Den hittillsvarande överens­

stämmelsen mellan de båda instituten i fråga om intagningskapacitet kan

därmed inte bibehållas. För att en examination av 150 elever per termin skall er­

hållas, måste — mot bakgrund av vad som nyss anförts — intagningen per

termin fastställas till 90 elever vid den ena av läroanstalterna och till 60 elever

vid den andra. Med hänsyn till den hittillsvarande sökandefrekvensen — som

vid upprepade tillfällen föranlett hänvisning av sökande från Stockholms- till

göteborgsinstitutet — anser den sakkunnige, att den högre intagningskapaciteten

bör finnas i Stockholm. Ett alternativt förslag till elevfördelning innebärande

en saxning terminsvis mellan de båda läroanstalterna av det större elevintaget

avvisas av den sakkunnige, då detta skulle medföra dels att vissa praktiska

problem uppstår vid handläggningen av praktikärendena, dels att lokaler, ut­

rustning och fast lärarstab vid båda läroanstalterna måste dimensioneras med

hänsyn till det större intagningstalet.

Med dimensioneringen av de båda läroanstalterna sammanhänger frågan om

att på resp. ort få fram en speciell utbildningsprofil under fördjupningsstudierna.

Den sakkunnige finner det uppenbart, att pressavdelning bör finnas vid båda

läroanstalterna, medan etermediaavdelning — med hänsyn till behovet av nära

samarbete med Sveriges radio AB —■ endast bör förekomma i Stockholm.

Av informationsavdelningens två studieinriktningar bör — framhåller den

sakkunnige — alternativet konsumentupplysning förläggas till Stockholm med

motiveringen att de centrala konsumentupplysningsorganen är koncentre­

rade till huvudstaden, medan alternativet allmän information i gengäld bör

anordnas enbart i Göteborg. En konsekvens av dessa olikheter mellan de båda

läroanstalterna blir att vissa elever kan finna sig nödsakade att byta utbildnings­

ort efter grundutbildningsåret. Elevplatserna under fördjupningsstudierna bör

enligt den sakkunnige fördelas på följande sätt.

Kungl. Maj ris 'proposition nr 1$ år 1967

13

Avdelning (motsv.) Antal platser per år

Stockholm Göteborg Totalt

Pressavdelning .................................. .................................. 120

60

180

Informationsavdelning:

Konsumentupplysning ................ ................................. 30

30

Allmän information ...................... .................................. —

60

60

Etermediaavdelning .......................... .................................. 30

30

Summa 180

120

300

Utbildningens organisation

Vid remissbehandlingen av samarbetsnämndens promemoria ägnades be­ tydande uppmärksamhet åt frågan om journalistutbildningens ställning i för­ hållande till universitetsutbildningen i framför allt samhällsvetenskapliga äm­ nen. Samtliga remissinstanser med anknytning till pressen förutsatte mot bak­ grunden av institutens hittillsvarande verksamhet, att dessa läroanstalter skulle behålla sin fria ställning i relation till universiteten. Däremot förordade bl. a. universitetsmyndigheterna, SACO och SFS en integration av journalistut­ bildningen i universitetsorganisationen under hänvisning till möjligheterna att effektivare utnyttja tillgängliga undervisningsresurser. Den sakkunnige, som motsätter sig en ändring av institutens nuvarande fria ställning, motiverar sin ståndpunkt bl. a. med att det i dagens läge torde vara svårt att finna något ämne i journalistutbildningen, som beträffande kursinnehållet har direkt motsvarighet i universitetsutbildningen. Vidare skulle de vinster som uppnåtts genom samord­ ning mellan teoretiska och praktiska ämnen i den nuvarande journalistutbild­ ningen spolieras vid en integration med universiteten. Slutligen har — enligt den sakkunnige — den befintliga organisationen tillåtit en hög grad av föränderlig­ het och anpassning till erfarenheter som vunnits i fråga om undervisningens effekt och avnämarnas önskemål.

Den sakkunnige anser det angeläget att journalistutbildningen finner under­ visningsformer som bygger på nära samverkan mellan vetenskapligt och journa­ listiskt skolade lärare. Det är vidare från undervisningssynpunkt önskvärt — framhålls det — att lärarstaben består av dels vetenskapligt utbildade lärare med journalistisk erfarenhet, dels journalistiskt välmeriterade lärare med ge­ digen allmänbildning. De nuvarande typerna av lärartjänster vid instituten — universitetslektorat och lektorat i praktiska ämnen — bör enligt den sak­ kunniges mening ersättas med en enhetlig tjänstetyp, benämnd lektorat. Dessa tjänster föreslås med beaktande av aktuella undervisningsbehov bli utlysta i ämnena journalistik, samhällsvetenskap eller språkvård och stilistik. För lek­ toraten skulle enligt förslaget gälla enhetliga avlönings- och tjänstgöringsvillkor, medan för behörighet skulle krävas antingen godkänt disputationsprov jämte pedagogisk skicklighet eller väl vitsordad journalistisk verksamhet, företrädesvis i arbetsledande ställning, jämte pedagogisk skicklighet.

14

Den föreslagna omläggningen och förlängningen av journalistutbildningen mo­

tiverar enligt den sakkunnige, att instituten i fortsättningen benämns journalist­

högskolor. Beteckningen högskola är den mest adekvata för en postgymnasial

läroanstalt, där undervisningen till betydande del bedrivs i form av seminarie­

övningar, hävdar den sakkunnige, som vidare pekar på att en namnändring

ter sig önskvärd även från rekryteringssynpunkt.

Personal- och lokalbehov m.m.

Den sakkunnige lägger fram detaljerade beräkningar rörande den undervis-

ningsvolym som erfordras vid de båda journalisthögskolorna till följd av de

förslag som redovisats i det föregående. Med utgångspunkt i dessa beräkningar

samt i antagandet att undervisningsskyldigheten för innehavare av de föreslagna

nya lektorstjänsterna kommer att uppgå till ca 400 timmar per år föreslår den

sakkunnige en fast lärarorganisation av den omfattning som framgår av när­

mast följande sammanställning. Det förutsätts att en tredjedel av det totala

antalet undervisningstimmar fullgörs av timarvoderade lärare. Hänsyn tas i

detta sammanhang inte till undervisningsbehovet i radio- och TV-journalistik

under vare sig grundutbildningen eller fördjupningsstudierna på etermediaavdel­

ningen. I förslaget förutsätts att högskolorna kommer att kunna använda de

tekniska och personella resurserna vid Sveriges radio AB.

Förslag framläggs även beträffande vissa förstärkningar av högskolornas ad­

ministrativa personal. Med hänsyn till behovet av praktikförmedling, övervak­

ning av studiepraktikens uppläggning och resultat, kontakt- och informations­

verksamhet samt studierådgivning föreslår den sakkunnige inrättande av konsu­

lenttjänster av samma typ som f. n. finns vid socialhögskolorna. Vidare tas bl. a.

upp tjänster som förste biblioteksassistent samt vissa tjänster för högskolornas

gemensamma administration. Sistnämnda förslag redovisas i det följande vid

anmälan av frågan om journalisthögskolornas ledning och administration.

Det personalbehov för budgetåren 1967/68 — 1970/71 som redovisas i föl­

jande sammanställning avser den fasta personalorganisation som krävs vid ett

genomförande av den sakkunniges förslag. Härtill kommer ett växande behov

av sådan lektors- och assistentundervisning som bestrids av timarvoderad per­

sonal. För jämförbarhetens skull tas upp även den befintliga personalorganisa­

tionen budgetåret 1966/67.

Kungl. Maj:ts proposition nr 43 år 1967

Kungl. Maj:ts ■proposition nr

J3

år 1967

15

Budgetår resp. högskola

Tjänst

1966/67

1967/68 1968/69 1969/70 1970/71

Stock­

holm

Göte­

borg

Stock­

holm

Göte­

borg

Stock­

holm

Göte­

borg

Stock­

holm

Göte­

borg

Stock­

holm

Göte­ borg

Rektor ................................ 1

i i i

1

i

1 1

i i

Lektor i samhällsvetenskap 1

i i

1,5 1,5 2 2

2

2 2

Lektor i språkvård och sti­

listik .................................

0,5

1

1

1

_

Lektor i journalistik ........

2 2

2 2 3,5 2,5 4 3 4 3

Konsulent ............................

— — 1,5 1,5

2 2

2 2 2 2

Förste biblioteksassistent .

— ~ 1 1 1 1 1 1 1 1

Kansliskrivare .....................

i i

1 1 1 1 1

1 1 1

Kontorist ............................

i

i

1 1

1 1

1 1 1 1

Expeditionsvakt ................

— —

1 1 1 1 1 1 1 1

Summa 6 6 10 10 13

11,5 14

12

14 12

Anm. Rektorstjänstema i Stockholm resp. Göteborg är f. n. förenade med — här ej redovisade — universitetslektorat i samhällsvetenskap resp. språkvård och stilistik. De lektorat i sam­ hällsvetenskap som tas upp för budgetåret 1966/67 är tjänster som universitetslektor.

Högskolornas möjligheter att hos eleverna inskärpa respekten för fakta är enligt den sakkunnige i hög grad beroende av att högskolorna får tillgång till erforderliga handboks- och dokumentationsbibliotek. I förslaget betonas även vikten av att högskolorna förses med sluten-krets-television, audivisuella hjälp­ medel samt mörkrumsutrustning m. m. I fråga om övningstidningarna — som utgör en central del av journalistutbildningen — förordar den sakkunnige fram­ ställning av vissa nummer på landsortsredaktioner.

I samråd med lokal- och utrustningsprogramkommittéerna för universiteten och högskolorna i Stockholm resp. Göteborg har den sakkunnige prövat bl. a. lokalfrågorna för de båda journalisthögskolorna. I Stockholm — där lokaler f. n. disponeras i fastigheten Rålambsvägen 7 (Svenska Dagbladets hus) — kan ytterligare lokaler erhållas successivt inom samma fastighet. I Göteborg inryms verksamheten till väsentligaste delen i fastigheten Järntorget 7 (f. d. Ny Tids hus). För göteborgshögskolan övervägs enligt den sakkunnige två olika projekt, som vart för sig avses kunna täcka de lokalbehov som följer av den föreslagna utbildningsreformen.

Kostnader

Den sakkunniges beräkning av de totala kostnaderna för ett genomförande av de åtgärder som föreslagits framgår av följande sammanställning. Beloppen till avlöningar anges i löneläget vid utgången av år 1966. För jämförelse tas även upp de anslagsbelopp som anvisats till journalistinstituten under innevarande budgetår (1965 års lönenivå).

16

Kungl. Majits 'proposition nr Jj3 år 1967

Ändamål/liögskola

Budgetår

1966/67

1967/68

1968/69

1969/70

1970/71

Avlöningar

Stockholm ..................

321 500

509 000

773 000

904 000

927 000

Göteborg ......................

313 500

503 000

646 000

711 000

711 000

Summa kr.

635 000

1 012 000

1 419 000

1 615 000

1 638 000

Omkostnader

Stockholm ..................

110 000

162 000

286 000

355 000

393 000

Göteborg ......................

87 000

160 000

238 000

275 000

275 000

Summa kr.

197 000

322 000

524 000

630 000

668 000

Totalt

832 000

1 334 000

1 943 000

2 245 000

2 306 000

Anm. Härtill kommer kostnader — fram till full utbyggnad — med i Stockholm totalt 131 000 kr.

för inredning och 219 000 kr. för utrustning samt i Göteborg totalt 115 000 kr. för inredning och

220 000 kr. för utrustning.

2.2.3 Remissyttrandena

Vid remissbehandlingen av den sakkunniges betänkande har frågan om jour­

nalistutbildningens organisation kommit att stå i centrum för intresset. Från

främst universitets- och akademikerhåll hävdas, att denna utbildning organi­

satoriskt bör integreras i universitetens verksamhet. Majoriteten av remiss­

instanserna — bl. a. pressens och journalisternas organisationer — ansluter sig

emellertid till tanken på att behålla journalistutbildningen inom fristående

yrkesutbildningsanstalter. Den sakkunniges övriga förslag har — bortsett från

frågan om utbildningskapaciteten — föranlett invändningar endast i vissa en­

skildheter.

De myndigheter och organisationer som ansluter sig till förslaget om fristå­

ende utbildningsanstalter uttalar sig genomgående för eller lämnar utan erinran

de i betänkandet angivna riktlinjerna för uppläggningen av utbildning­

en. Även instanser som förordar integration med universiteten, exempelvis uni-

versitetskanslersämbetet, Sveriges industriförbund, SACO och SFS, stöder tan­

ken på en förlängning och omläggning av utbildningen i huvudsaklig överens­

stämmelse med den sakkunniges förslag. Samarbetsnämnden för socialhögskolor­

na erinra om att journalistyrket inte är ett yrke utan flera. Behovet av journa­

lister med all-roundkunskaper förutsätts minska i takt med pressens koncen­

tration. Enligt nämnden skulle därför en för olika journalistgrupper mer spe­

cialiserad yrkesutbildning vara att föredraga.

Förslaget att studentexamen skall föreskrivas som inträdeskrav — dock med

dispensmöjligheter — vinner anslutning från Svenska tidningsutgivareförening-

en, Tidningarnas arbetsgivareförening, A-pressens samorganisation, Svenska jour­

nalistförbundet, Pressfotografernas klubb, TCO och SACO. Samtliga understry-

17

Ker behovet av generositet vid dispensgivningen. Skolöverstyrelsen och kovipetensutredningen anser, att även sökande med fackskola eller viss folkhög­ skoleutbildning bör vara formellt behörig till inträde. Enligt kompetensut­ redningen representerar gymnasiets kurs i ett visst ämne inte alltid en större undervisningsvolym än fackskolans kurs i samma ämne. Även om vissa skill­ nader i kursplanerna och undervisningens allmänna nivå kan inverka på jäm­ förelsen mellan fackskoleutbildades resp. gymnasieutbildades kunskaper i ett ämne, står det enligt kompetensutredningen klart att man måste göra en nyan­ serad jämförelse mellan fackskole- och gymnasiestudier som underlag för fort­ satt utbildning. Om undantagsvis särskilda förkunskapskrav på gymnasienivå anses nödvändiga, bör dessa enligt utredningen anges på sådant sätt att de kan tillämpas på även andra kategorier än gymnasiestuderande. Också folkhögsko­ lans utbildningsvärde bör beaktas i sammanhanget, betonar utredningen.

Den sakkunniges förslag om slopande av förpraktiken till förmån för en in- ^ studiepraktik under sex manader omedelbart efter den ettånga grundkur­ sen tillstyrks av arbetsmarknadsstyrelsen, statens institut för konsumentfrågor,

Tidningarnas arbetsgivareförening, Svenska tidningsutgivareföreningen, A-pres­ sens samorganisation, Föreningen Svensk fackpress, Kooperativa förbundet, Pressfotografernas klubb, SACO, SFS, TCO och Svenska journalistförbundet.

De båda sistnämnda instanserna anmäler emellertid stora betänkligheter med hänsyn till förpraktikens värde som urvalsinstrument. Publicistklubben och Elev­ kåren vid journalistinstitutet i Stockholm avvisar förslaget. Förstnämnda instans anser, att studiepraktik ställer större krav på tidningarna än förpraktik.

SFS diskuterar — liksom SACO — praktikhandledarnas utbildning, deras ställning i förhållande till utbildningsanstalten, praktikens målsättning och in­ nehåll, betygsättningen av praktiken samt dennas ekonomiska och studiesociala konsekvenser för de studerande. Vikten av kontakt mellan praktikhandledare och utbildningsanstalter understryks av Svenska tidningsutgivareföreningen, Tid­ ningarnas arbetsgivareförening, A-pressens samorganisation, Föreningen Svensk fackpress, Publicistklubben och Kooperativa förbundet. TCO, Svenska journalist­ förbundet och Pressfotografernas klubb aktualiserar krav på praktikhandledar- ersättning.

I fråga om timplaner och kursinnehåll under grundkurs och fördjupnings- studier instämmer flertalet remissinstanser — bl. a. Svenska tidningsutgivare­ föreningen, Tidningarnas arbetsgivareförening, A-pressens samorganisation och

Svenska journalistförbundet — i den sakkunniges principiella ställningstagan­ den. Sveriges radio AB ställer sig dock avvisande till förslaget att reducera un­ dervisningen i radio- och TV-journalistik under grundkursen. Föreningen Svensk fackpress beklagar, att ämnet fackpress journalistik inte förekommer i kurspla­ nen. Svenska journalistförbundet och Pressfotografernas klubb betonar angelä­ genheten av att reporterfotografer ges i stort sett samma utbildning som övriga journalister.

Statskontoret uttalar liksom flertalet pressorganisationer stor tillfredsställelse

2 — Bihang till riksdagens protokoll 1967. 1 samt. Nr 13

Kungl. Maj:ts "proposition nr 1$ år 1967

18

över förslaget om uppdelning på olika specialavdelningar av utbildningen under

den avslutande terminen. Svenska journalistförbundet föreslår dock, att inom

informationsavdelningen alternativet konsumentupplysning slås samman med

alternativet allmän information, eftersom antalet befattningar för konsument-

upplysare är mycket litet. Även TCO är inne på denna tankegång. Enligt TCO

bör vidare den särskilda etermediaavdelningen utgå. Blivande journalister bör

i stället generellt bibringas tillräcklig kunskap om etermedia för att de skall

kunna arbeta som reportrar inom radio och television.

Sveriges radio AB ifrågasätter, om inte dimensioneringen av etermediautbild-

ningen bör göras flexibel med hänsyn till de personalbehov som uppstår i sam­

band med den förestående programutbyggnaden. I yttrandet förs vidare fram

bl. a. följande synpunkter.

Endast eu del av Sveriges radios behov av programmedarbetare kan tillgodo­

ses genom journalistinstitutens utbildning. Förutom vissa specialister måste

Sveriges radio räkna med att rekrytera programmedarbetare från universiteten,

där planer föreligger på att låta en fyrabetygskombination i valfria ämnen ut­

mynna i en ett- eller tvåbetygskurs med praktiska inslag i en s. k. massmedia­

utbildning. Vidare kan det s. k. regiinstitutet med en planerad lVa-årig grund­

utbildning samt en högstadieutbildning om ytterligare halvtannat ai utgöra en

rekryteringsbas. Från Sveriges radios synpunkt ter det sig värdefullt att prö­

va, om de tre utbildningsvägarna via journalistinstituten, universiteten och regi­

institutet kan samordnas, så att kunskaperna om etermediaproduktion kommer

på samma nivå hos de berörda kategorierna.

Kooperativa förbundet anser, att av de stegrade kraven på journalisternas all-

mänkunskap följer, att det knappast finns något skäl att låta sista terminen

bli präglad av differentierad undervisning. Specialisering bör enligt förbundet

ske först efter några års yrkesverksamhet.

Statens konsumentråd och statens institut för konsumentfrågor ansluter sig

till den sakkunniges förslag vad gäller utbildningen för verksamhet på konsu­

mentupplysningens område. Sveriges industriförbund förordar vissa justeringar

i syfte att utbildningen på informationsavdelningens alternativ allmän informa­

tion skall bli bättre avpassad för PR-verksamhet.

I överensstämmelse med den sakkunniges förslag bör den nuvarande akade­

mikerlinjen avvecklas i samband med att fasta studiegångar införs vid universi­

teten, anser Svenska tidningsutgivareföreningen, A-pressens samorganisation,

Tidningarnas arbetsgivareförening, Publicistklubben, TCO och SACO. Statens

Jconsumentrad och Svenska journalistförbundet anför liknande synpunkter.

Förslaget att redan yrkesverksamma journalister skall kunna deltaga i under­

visningen under fördjupningsterminen tillstyrks — förutom av pressorganisa­

tionerna — av statens institut för konsumentfrågor, TCO och SACO. Svenska

journalistförbundet understryker vikten av att även andra fortbildningsmöjlig-

lieter skapas för yrkesverksamma journalister.

Kungl. Maj:ts proposition nr 43 år 1967

Den i betänkandet föreslagna kraftiga ökningen av intagningskapaci-

t e t e n tillstyrks i yttrandena från arbetsgivarparten, medan berörda arbetsta-

19

garorganisationer förordar väsentliga modifikationer i denna del av den sakkunni­ ges förslag. Utbyggnadsförslaget stöds vidare av statskontoret och Kooperativa förbundet. SACO och Publicistklubben anser det inte vara möjligt att ta ställ­ ning till förslaget, då någon aktuell prognos över efterfrågan på journalistiskt utbildad arbetskraft inte föreligger. Arbetsmarknadsstyrelsen förutsätter att elevintagningen regleras så, att den fortlöpande anpassas till arbetsmarknadens behov av personal med journalistutbildning.

Svenslia tidningsutgivareföreningen, A-pressens samorganisation och Tidning­ arnas arbetsgivareförening anser att utbildningsbehovet inom pressen — liksom inom övriga massmedia — är utomordentligt stort. Nämnda organisationer pe­ kar på konsekvenserna av ett genomförande av program 2 i TV och ifrågasätter om inte den föreslagna utbyggnaden kommer att ske i alltför långsam takt. Svenska journalistförbundet hävdar däremot, att förslaget om kapacitetsökning lagts fram utan stöd av aktuella prognoser om det framtida behovet av journa­ lister. Det förefaller förbundet orimligt att man mot bakgrund av det tillfälligt ökade rekryteringsbehov som följer av Sveriges radios utbyggnad skulle låsa fast en för framtiden bestående omfattning av utbildningen. I stället har ut­ vecklingen inom pressen den väsentligaste betydelsen, anser förbundet, som vidare anför följande synpunkter.

Vi har under en lång rad år upplevt att antalet tidningar minskat. Denna ut­ veckling kan ännu inte bedömas som avslutad. Hittills har trots tidningsned- läggningarna behovet av journalister ökat, om än i ganska långsam takt, genom att de enskilda tidningarna successivt anställt fler journalister. Hur dessa mot­ verkande faktorer kommer att utvecklas under de närmaste åren är omöjligt att förutsäga. Den föreslagna breddningen av utbildningen medför emellertid ett ökat underlag för rekrytering av sådana som genomgått journalisthögskola, dock utan att man f. n. har någon som helst möjlighet att göra en kvantitativ bedömning. Om de som utbildats vid journalisthögskola i allt större omfatt­ ning skulle finna, att de inte kan få sysselsättning inom det yrke de siktat på. kan detta snabbt inverka på möjligheterna att få kvalificerade sökande till hög­ skolorna.

Avslutningsvis hemställer journalistförbundet om utredning av förutsätt­ ningarna för inrättande av en utbildningsanstalt i stället för två. För en lugnare takt i utbyggnaden av instituten uttalar sig även TCO.

Förslaget att i Stockholm åstadkomma större intagningskapacitet än i Göte­ borg har mött stark kritik från styrelsen för journalistinstitutet i Göteborg och

Elevkåren vid journalistinstitutet i Göteborg. Styrelsen finner den sakkunniges förslag dels sakna stöd i direktiven, dels strida mot de intentioner som le­ gat till grund för statsmakternas beslut om inrättande av de nuvarande lika stora journalistinstituten. Man anser merkostnaderna för saxning mellan läro­ anstalterna av det större elevintaget betydelselösa och avvisar farhågorna för administrativa svårigheter vid praktikförmedlingen. Enligt styrelsen medför redan förslaget om skiljaktigheter i dimensioneringen ett underläge för den mindre läroanstalten. Om därtill läggs den omständigheten att dess naturliga basalter-

Kungl. Maj:ts 'proposition nr 43 år 1967

20

nativ — pressa vdelningen — ges försvagad ställning genom att en lika stor in­

formationsavdelning skapas, förvärras ytterligare det mindre institutets under­

läge, hävdar styrelsen.

Även Svenska tidningsutgivareföreningen och A-pressens samorganisation

ställer sig negativa till den föreslagna fördelningen av intagningskapaciteten.

Flertalet övriga remissinstanser lämnar förslaget utan erinran.

Som redan framgått har en stor del av remissdiskussionen ägnats frågan

om journalistutbildningens organisation. Till förmån för att nuvarande

organisationsform skall behallas — med journalistutbildningen förlagd till lä­

roanstalter utanför universitetsorganisationen — uttalar sig statskontoret, skol­

överstyrelsen, statens institut för konsumentfrågor, båda styrelserna för jour­

nalistinstituten, Svenslca tidningsutgivareföreningen, A-pressens samorganisa­

tion, Tidningarnas arbetsgivareförening, Föreningen Svensk fackpress, Publicist­

klubben, Kooperativa förbundet, Svenska journalistförbundet, Pressfotografer­

nas klubb samt båda elevkårerna vid journalistinstituten.

En rad skäl för detta ställningstagande förs fram av pressorganisationerna

och journalistsammanslutningarna. Svenska tidningsutgivareföreningen, A-pres-

sens samorganisation och Tidningarnas arbetsgivareförening pekar salunda pa

att utbildningen vid journalistinstituten från början haft försökskaraktär och

att den även i fortsättningen behöver vidareutvecklas, något som enligt orga­

nisationerna motiverar en fristående utbildningsorganisation. Man ansluter sig

till den i betänkandet framförda uppfattningen att det i dagens läge torde vara

svårt att finna något ämne i journalistutbildningen som beträffande kursinne­

hållet har direkt motsvarighet i reguljär universitetsutbildning. Organisationer­

na framhåller även, att betydande vinster bör kunna göras i fråga om utbild­

ningens effekt genom de strävanden mot integration mellan olika ämnen i jour­

nalistutbildningen, som redovisas i betänkandet. Det föreligger enligt organi­

sationerna fara för att sådana vinster spolieras, om massmediautbildningen orga­

nisatoriskt inlemmas i universitetens verksamhet.

Svenska journalistförbundet understryker värdet av att eu speciell, direkt

yrkesinriktad utbildning ges för de blivande journalisterna, utan att utbild­

ningen får samma omfattning som fordras för en reguljär akademisk examen.

Förbundet tar i sammanhanget upp den diskussion som förts i pressen kiing

journalistutbildningens organisation och lämnar därvid följande kommentarer.

Från olika håll, bl. a. från enskilda personer inom pressen, har föreslagits att

man i stället för en speciell journalistutbildning vid institut eller högskolor bör

förorda en sedvanlig akademisk utbildning för de blivande journalisterna. För­

bundet anser det givetvis önskvärt med en så bred och grundlig utbildning som

möjligt för medarbetarna i pressen. Det är rimligt att tänka sig, att en växande

andel av nyrekryteringen kommer att ske bland ungdomar med examen på uni­

versitetsnivå och motsvarande. Klart är emellertid enligt förbundets mening

att det i ganska många år framåt kommer att finnas ett stort behov av jour­

nalister med eu teoretisk utbildning som håller sig inom journalisthögskolornas

Kungl. Maj:ts proposition nr 43 år 1967

21

målsättningar. Det föreliggande förslaget bedömer förbundet vara väl anpassat med hänsyn till de praktiska förutsättningarna för pressens nuvarande rekry- teringspolitik.

För integration av journalistutbildningen i universitetens verksamhet utta­ lar sig däremot universitetsmyndigheterna, samarbetsnämnden för socialhög­ skolorna, Sveriges industriförbund, TCO, SACO och SFS.

JJniversitetskanslersämbetet pekar på bl. a. följande skäl för en integrering med universiteten. Journalistutbildningen är en postgymnasial utbildning med klart samband med universitetsutbildningen. För många yrkeskategorier med ut­ bildning vid universitet och högskolor skulle det — framhåller ämbetet — vara av stort värde att i utbildningen ha tillgång till informationsteknisk orientering.

Vidare bedrivs forskning om massmedia inom existerande universitetsdiscipliner. Olika former av avnämarkontakt kan enligt ämbetet lätt erhållas också inom universitetens ram. Problemet med journalistisk yrkesutbildning i samband med akademisk grundutbildning torde — enligt vad som framhålls i yttrande!, — va­ ra enklare att lösa om ansvaret för journalistutbildningen i dess helhet förs över till universitetskanslersämbetet. Slutligen är journalistutbildningen f. n. en spärrad utbildningsgång, vars dimensionering enligt ämbetet bestämts med utgångspunkt i osäkra arbetsmarknadsmässiga överväganden. Om journalist­ utbildningen ges fristående ställning — något som innebär att verksamheten lokalmässigt och i andra avseenden får karaktär av sluten enhet — följer en­ ligt ämbetets mening, att varje ändring av dimensioneringen blir en trög process.

Kanslersämbetet framhåller även, att det utöver den allmän journalistiska två­ åriga utbildningen torde finnas behov av en kortare, praktiskt inriktad utbildning inom detta område, användbar för olika akademikergrupper — naturvetare, tekniker, humanister etc. I detta sammanhang hänvisas till det arbete som på­ går inom ämbetets delegation för viss yrkesutbildning vid universiteten för att få fram förslag till praktiska yrkesutbildningskurser, avsedda att kombineras med ämnesteoretiska studier inom ramen för filosofiska primärexamina. Enligt ämbetets mening bör försök göras att skapa en studiekurs med inriktning mot praktisk journalistik — med en längd av förslagsvis en termin — och att ge utrymme för denna inom akademisk primärexamen.

Ledamöterna av kanslersämbetets styrelse Garpe och Woxén anför skiljaktig mening av innebörd att journalistutbildningen — till skillnad från den samhälls­ vetenskapliga utbildningen vid universiteten — är klart målbunden. Ett inlem­ mande av journalistutbildningen i Stockholms resp. Göteborgs universitet skulle — framhålls det — lätt leda till att nämnda utbildning blev ett bihang till den övriga verksamheten, vilket inte skulle ägnas erforderlig uppmärksamhet.

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet anser, att de föreslagna studieplanerna för journalistutbildningen visar tillräckligt stora över­ ensstämmelser mellan denna utbildning och universitetens för att en samord­ ning — i form av altemativkurser för de teoretiska ämnena — skulle kunna komma till stånd. Enligt rektorsämbetet vid Stockholms universitet skulle en

Kungl. Maj:ts proposition nr J^3 år 1967

22

fördjupning av studierna underlättas och betydande rationaliseringsvinster

åstadkommas genom en samordning av universitets- och journalistutbildningen.

Rektorsämbetet erinrar också om pågående utredningsarbete rörande fasta

studiegångar vid de filosofiska fakulteterna och finner, liksom rektorsämbetet

vid universitetet i Umeå, att man inom ramen för en sådan utbildningsorgani­

sation bör kunna utforma lämpliga utbildningsgångar för verksamhet inom

massmedia.

SACO finner en integration av journalistutbildningen i universitetens verk­

samhet särskilt motiverad med tanke på att diskussionen rörande utbildning

av s. k. samhällstekniker allt mer pekar fram mot en gemensam grundutbild­

ning åtföljd av en successiv differentiering och specialisering för de berörda ka­

tegorierna.

Samma tankegångar utvecklas utförligt av SFS, som förordar att journalist­

utbildningen tillgodoses inom ramen för en samlad samhällsvetenskaplig utbild­

ning vid universiteten. Enligt SFS är åtskilligt stoff f. n. gemensamt för olika

samhällsvetenskapliga ämnen och utbildningar, varför man genom samläsning

skulle kunna göra betydande rationaliseringsvinster. En gemensam grundutbild­

ning borde också underlätta för de studerande att välja inriktning inom den

s. k. samhällsteknikersektom. Grundutbildningen skulle enligt SFS följas av en

specialisering inom ett visst huvudområde (administration, ekonomi, socialve­

tenskap, massmedia, beteendevetenskap). Enligt SFS:s mening utgör journalist­

utbildningen, på såväl grundutbildningsstadiet som specialiseringsstadiet, en

naturlig del i en sådan samhällsteknikerutbildning. Den sakkunniges förslag till

utbildningsorganisation minskar enligt SFS de studerandes valfrihet inför för-

djupningsstudierna. Ett direkt uttryck för denna begränsning finner SFS i för­

slaget om en särskild profil för var och en av högskolorna. En integration i uni­

versiteten skulle öka antalet specialiseringsalternativ, möjliggöra på arbetsmark­

naden gångbara utbildningsinnovationer samt ge stimulerande kontakter med

journalistutbildningen närliggande forskningsområden. SFS:s kritik utmynnar

i följande förslag till grund för en utredning rörande samhällsteknikerutbild­

ning.

1 samhällsteknikerutbildningen bör journalistutbildningen, i likhet med exem­

pelvis socionom- och ekonomutbildning, utgöra en särskild specialiseringslinje

baserad på en gemensam grundutbildning. På denna linje bör såväl en kortare

journalistutbildning på omkring två år som — efter fördjupningsstudier motsva­

rande fyra akademiska betyg — en akademisk journalistexamen kunna erhållas.

Denna utbildningsorganisation erbjuder i jämförelse med den föreslagna hög­

skoleutbildningen betydande fördelar vad avser de studerandes valmöjligheter

av specialiseringskurser, så att en differentierad och föränderlig arbetsmarknads

skilda behov bättre tillgodoses. Vidare skapas möjligheter till rationell samun-

dervisning vid för flera utbildningar gemensamma kurser och därigenom tillfälle

till ett intensivt utnyttjande av kompetenta lärarkrafter och av avancerade

tekniska hjälpmedel, såsom sluten-krets-television, programmerade kurser etc.

i så stor skala att verkliga besparingar uppnås. Vidare minskar den osäkerhets­

faktor som — i brist på aktuella och ingående prognoser rörande samhällets

Kungl. Maj:ts proposition nr J+3 år 1967

23

behov av den aktuella utbildningen — dimensioneringsfrågan utgör, eftersom universitetens ökade flexibilitet i utbildningen samtidigt innebär en bättre nu­ merär anpassning av utbildningskapaciteten till variationerna i efterfrågan.

TCO ser förslaget att omvandla journalistinstituten till högskolor som en etapp på vägen mot integrering i universitetens verksamhet. Om undervisningen vid universiteten är uppbyggd enligt ett creditsystem, bör enligt TCO journa­ listutbildningen liksom andra yrkesutbildningar kunna ges ett innehåll som svarar mot de krav yrkesverksamheten ställer.

Den med undervisningens organisation sammanhängande frågan om lärar­ tjänsternas konstruktion har berörts i några yttranden. Den sakkunniges för­ slag om särskilda lektorstjänster tillstyrks av Svenska tidningsutgivareföreningen, Tidningarnas arbetsgivareförening, A-pressens samorganisation, Svens­ ka journalistförbundet, Pressfotografernas klubb och TCO, medan däremot styrelsen för journalistinstitutet i Göteborg och SACO bestämt motsätter sig förslaget. Härvid pekar SACO på att man vid socialhögskolor och militärhög­ skolor liksom vid journalistinstituten nyligen infört universitetslektorat i stället för lektorstjänster.

Beräkningarna av personalbehovet möter invändningar från styrelsen för journalistinstitutet i Göteborg. Styrelsen, som finner det orealistiskt att lek­ torerna i praktiska ämnen helt kopplas av från handläggningen av praktikfrågor, ifrågasätter i likhet med riksrevisionsverket och statskontoret behovet av två konsulenter vid varje högskola.

Sveriges radio AB finner det angeläget att företaget får full täckning för de kostnader som hänger samman med dess engagemang i journalistutbild­ ningen. Avvägningen av de resurser som ställs till förfogande måste — framhålls det — ske av radioledningen med hänsyn till det totala utbildningsbehov, som företaget har att tillgodose inför den framtida programutbyggnaden.

Kungl. Maj:ts proposition nr 43 år 1967

2.3 Departementschefen

Vid journalistinstituten i Stockholm och Göteborg, som tillkom genom stats­ makternas beslut för fem år sedan (prop. 1962: 59, SU 96, rskr 227), har hittills sammanlagt ca 700 studerande genomgått utbildning. Enligt vad som omvittnats i olika sammanhang har institutens verksamhet medfört, att bl. a. press och radio fått väsentligt bättre möjligheter än tidigare att rekrytera personal med sådana grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper som krävs inom jour­ nalistyrket.

I samband med mina ställningstaganden i prop 1962: 59 till frågan om rikt­ linjer för journalistutbildning på postgymnasial nivå framhöll jag (s. 38), att denna utbildning i viss mån borde läggas upp som försöksverksamhet. Samar- betsnämnden för journalistinstituten redogjorde i en promemoria våren 1965 för de erfarenheter som intill dess vunnits av utbildningen. I promemorian före­

24

slogs även viss utbyggnad och differentiering av institutens verksamhet. Vid

remissbehandlingen av promemorian uttalade sig berörda myndigheter och orga­

nisationer genomgående för ökad utbildning av personal för arbetsuppgifter

inom massmedia. Däremot rådde delade meningar om hur utbildningen borde

vara organiserad.

På mitt uppdrag har under sommaren 1966 en särskild sakkunnig utarbetat

vissa förslag om journalistutbildningens framtida utformning och organisation

m. m. Enligt den sakkunnige bör denna utbildning syfta till att ge de stude­

rande det teoretiska och tekniska kunnande som fordras, för att de i sin fram­

tida yrkesutövning skall kunna finna, rätt bedöma samt klart och objektivt

förmedla information genom massmedia. Ett förverkligande av detta mål krä­

ver enligt den sakkunnige ökad samverkan mellan teoretiska och praktiska mo­

ment i utbildningen. Samma uppfattning har vid olika tillfällen förts fram av

företrädare för pressens organisationer.

Jag delar den sakkunniges åsikt om utbildningens mål. Den journalistiska

yrkesträningen bör sålunda ge de studerande vana att systematiskt söka efter

källor, att kritiskt och metodiskt granska tillgängligt material samt att korrekt

— vad gäller såväl innehåll som språklig utformning — presentera information.

Därav följer enligt min mening att strävandena efter integration mellan teore­

tisk utbildning och praktisk tillämpning bör prägla såväl studiegången i dess

helhet som utbildningens uppläggning i de enskilda ämnena.

Den sakkunnige föreslår mot bakgrund av sitt principiella ställningstagande,

att den nuvarande ettåriga journalistutbildningen utvecklas till en fast samman­

hållen tvåårig yrkesutbildning. Studiegången skall enligt förslaget omfatta en

ettårig grundkurs följd av en termins studiepraktik — avsedd att ersätta den

hittillsvarande förpraktiken — samt en termins fördjupningsstudier, som avslutas

med journalistexamen. De befintliga instituten föreslås bli ombildade till jour­

nalisthögskolor. Vidare föreslår den sakkunnige en fördubbling av den totala in-

tagningskapaciteten till 300 platser om året.

Vid remissbehandlingen har flertalet instanser anslutit sig till förslaget om

ökad intagning av studerande till ifrågavarande utbildning under hänvisning till

den vidgade arbetsmarknaden för journalister. Vidare har de närmast berörda

instanserna genomgående tillstyrkt den föreslagna omorganisationen av utbild­

ningen inom ramen för fristående läroanstalter. Universitetsmyndigheterna har

däremot — liksom bl. a. student- och akademikerorganisationerna — hävdat,

att all journalistutbildning bör förläggas till universiteten.

Inom universitetskanslersämbetet utreds f. n. frågorna om anordnande av

fasta studiegångar vid de filosofiska fakulteterna och om den framtida utform­

ningen av samhällsvetenskaplig utbildning vid universiteten. Frågan om journa­

listutbildningens organisation bör emellertid enligt min mening kunna lösas

utan att resultaten av dessa utredningar avvaktas. Såsom framhållits i yttran­

den från bl. a. pressorganisationerna sätter nämligen vissa speciella förhållanden,

Kungl. Maj:ts proposition nr 43 år 1967

25

främst den klara yrkesinriktningen, sin prägel på denna utbildning. I fråga om kursinnehållet finns dessutom väsentliga skillnader mellan ämnena i journa­ listutbildningen och motsvarande ämnen vid universiteten. Vidare kan erinras om det från ett flertal håll uttalade önskemålet om ökad integration mellan teoretiska och praktiska moment i journalistutbildningen, vilket jag i det föregående anslutit mig till. Mot denna bakgrund förordar jag — liksom den sakkunnige, statskontoret och samtliga press- och joumalistorganisationer — att journalistutbildning på postgymnasial nivå även i fortsättningen skall be­ drivas vid fristående läroanstalter utanför universitetsorganisationen.

Den ettåriga utbildningen vid de nuvarande journalistinstituten har från ar­ betsgivarhåll ansetts vara alltför kort, för att de studerande skall hinna få en tillräcklig grund för sin yrkesverksamhet. Instituten har vidare under de se­ naste åren — på grund av ökat antal sökande — haft stora svårigheter att få fram erforderligt antal platser för den förpraktik om sex månader, som krävs för tillträde till journalistutbildning. Om kravet på förpraktik avskaffas och ut­ bildningen läggs om enligt den sakkunniges förslag så att den omfattar en tvåårig utbildningsgång med inbyggd studiepraktik, bör enligt min mening en rad organisatoriska problem i fråga om praktikutbildningen kunna lösas och samtidigt en avsevärd förstärkning av journalistutbildningens kvalitet komma till stånd. Ett system med studiepraktik innebär bl. a., att ett mindre antal praktikplatser behöver tas i anspråk samt att tidningar och andra praktikinstitu­ tioner får ta emot praktikanter med större förkunskaper. En till tredje terminen förlagd studiepraktik kan dessutom bättre än en förpraktik integreras med den övriga journalistutbildningen. Den föreslagna fjärde terminen ger i sin tur möjlighet till fördjupning och breddning av utbildningen enligt de allmänna riktlinjer som den sakkunnige angett. Denna termin skapar vidare förutsätt­ ningar för viss differentiering av utbildningen med hänsyn till de studerandes yrkesmål. Jag förordar på grundval av vad som här anförts, att den sakkunni­ ges förslag till omläggning av studiegången i dess huvuddrag genomförs med början höstterminen 1967. Mitt ställningstagande innebär även, att kravet på förpraktik för tillträde till journalistutbildning bör avskaffas.

Utbildningen vid journalistinstituten bygger idag på förkunskaper motsva­ rande kraven för studentexamen. I det enskilda fallet finns möjlighet att med­ ge dispens för sådan sökande som saknar formell behörighet. Den sakkunnige förordar, att nuvarande ordning i denna del skall gälla även i fortsättningen. I de fall där dispens från studentexamenskravet hittills meddelats, har enligt vad jag erfarit studieresultaten för berörda elever genomgående blivit tillfredsställande. Kompetensutredningen har i sitt yttrande hävdat, att den sakkunnige alltför kategoriskt avvisat fackskolan som behörighetsgrund för journaliststudier. Gym­ nasiets kurs i ett visst ämne — exempelvis engelska språket — innehåller inte alltid en större undervisningsvolym än fackskolans kurs i samma ämne, konsta­ terar utredningen, som anser att fackskoleutbildade bör ges generell behörighet till journalistutbildning. Även folkhögskolans utbildningsvärde bör enligt ut-

Kungl. Maj:ts proposition nr 1$ år 1967

26

redningen beaktas i detta sammanhang. Det kan här vidare nämnas, att sam-

arbetsnämnden för journalistinstituten nyligen i ett yttrande över kompetens­

utredningens betänkande »Tillträde till postgymnasiala studier» (stencil E

1966:13) tillstyrkt, att folkhögskoleutbildningen liksom även fackskoleutbild-

ning vid social linje skall ge ifrågavarande behörighet. Enligt min mening bör

som allmänt villkor för tillträde till journalistutbildning gälla krav på att den

sökande genomgått fackskola, gymnasium eller motsvarande utbildning. Spe­

ciella behörighetsvillkor bör uttryckas i krav på kunskaper i särskilt angivna

ämnen enligt fackskolans läroplan. Jag har för avsikt att föreslå Kungl. Maj:t

att uppdraga åt samarbetsnämnden för journalistinstituten att i samråd med

kompetensutredningen lägga fram förslag till detaljerade bestämmelser. Vid det

slutliga urvalet bland de sökande har hittills betygen över förpraktiken spelat

en framträdande roll. Med hänsyn till att detta urvalsinstrument föreslås bli

avskaffat bör enligt den sakkunnige ett nytt system för elevantagning utarbe­

tas med stöd av erfarenheter från de psykotekniska anlagsprov som ägt rum

vid instituten. Jag ansluter mig till den sakkunniges uppfattning och avser att

i annat sammanhang föreslå Kungl. Maj:t att ge samarbetsnämnden i uppdrag

att lägga fram förslag till nya regler för antagning av elever.

Den sakkunniges förslag beträffande kursinnehåll och uppläggning av den

ettåriga, för samtliga elever gemensamma grundutbildningen finner jag i hu­

vudsak väl avvägda. Liksom Sveriges radio AB anser jag det dock vara ange­

läget, att undervisningen i radio- och TV-journalistik inom grundkursens ram

ges samma omfattning som i den nuvarande utbildningen. Vad gäller upplägg­

ningen av fördjupningsterminen delar jag den sakkunniges uppfattning såtill­

vida, att jag finner cn uppdelning i tre utbildningsskedcn motiverad. Det sista

av dessa bör såsom den sakkunnige föreslår ägnas åt seminarieövningar och

journalistiskt utformade examensarbeten.

Remissinstansernas intresse i fråga om fördjupningsstudierna har koncentre­

rats kring det andra utbildningsskedet. Detta föreslås av den sakkunnige om­

fatta undervisning inom tre i princip valfria specialavdelningar, nämligen in­

formationsavdelningen, pressavdelningen och etermediaavdelningen — inom in­

formationsavdelningen med inriktning mot allmän information alternativt konsu­

mentupplysning. Sistnämnda alternativ är i den sakkunniges förslag avsett att

ersätta institutens nuvarande avdelningar för konsumentupplysning. I vissa

yttranden har riktats kritik mot den föreslagna uppdelningen, främst vad gäller

en splittring av informationsavdelningen. Jag har själv kommit till den upp­

fattningen att utbildningen för informativa funktioner — inom myndigheter,

organisationer och företag —■ bör hållas samman inom en odelad informations­

linje, där den objektiva konsumentupplysningen och dess problem bör särskilt

uppmärksammas. Utbildningen för de traditionella journalistyrkena bör vidare

i huvudsaklig överensstämmelse med den sakkunniges förslag koncentreras

till en presslinje. TCO har i sitt yttrande framhållit, att även radions och tele-

Kungl. May.ts proposition nr Jy3 år 1967

27

visionens rekryteringsbehov skulle kunna täckas av allmänutbildade journalis­ ter. I anslutning härtill har organisationen avrått från tanken på en särskild etermediaavdelning. Till samma slutsats leder enligt min mening det förhållan­ det att en sådan avdelning skulle förbereda för yrkesverksamhet inom endast ett företag. Med hänsyn härtill är jag inte beredd att förorda att den sakkunni­ ges förslag i denna del genomförs.

De föreslagna fördjupningsstudierna är enligt vad som framhållits från bl. a. press- och journalistorganisationerna utformade så, att de skulle utgöra en lämp­ lig form av fortbildning för redan yrkesverksamma journalister. I den mån ut­ rymme kan beredas för detta ändamål, är det enligt min mening lämpligt att journalister med väl vitsordad yrkesverksamhet tas in vid instituten som spe­ cialelever under fördjupningsterminen.

Journalistinstitutens akademikerlinje, som inrättades för att studerande med minst fyra betygsenheter i ämnen vid filosofisk fakultet skulle få möjlighet till yrkesinriktade fackstudier på högskolenivå, har under de gångna åren haft be­ gränsad attraktivitet och dragit till sig högst ett tiotal elever om året. Enligt den sakkunnige bör denna linje därför avvecklas så snart det planerade syste­ met med fasta studiegångar vid universiteten utvecklats därhän, att journalist­ utbildning får tillgodoräknas som en del i en filosofisk primärexamen. Ett fler­ tal remissinstanser har redovisat samma uppfattning. Även jag anser, att den­ na fråga bör lösas, sedan systemet med fasta studiegångar införts vid de filoso­ fiska fakulteterna. Så länge akademikerlinjen finns kvar, bör emellertid de stu­ derande vid denna linje följa samma studiegång som övriga elever.

Såsom jag förut framhållit, innebär den omläggning av journalistutbildningen som här föreslagits en avsevärd kvalitetsförstärkning. Undervisningen avses så­ lunda i betydande utsträckning komma att bedrivas i form av seminarieöv­ ningar. Av bl. a. nämnda skäl förordar jag, att de nuvarande journalistinstituten i Stockholm och Göteborg den 1 juli 1967 ombildas till journalisthögskolor. 1 det följande kommer jag att använda denna benämning.

Tillströmningen av sökande till journalistutbildning har successivt ökat och har nu nått en sådan omfattning att endast ca 30 % av dem som söker kan beredas tillträde till utbildningen. Enligt vad jag erfarit är även efterfrågan på personer med examen från de nuvarande instituten väsentligt större än examinationen. Med hänsyn till den pågående vidgningen och differentieringen av journalister­ nas arbetsmarknad — till bl. a. informativa funktioner utanför massmedia — föreslår den sakkunnige en fördubbling av intagningskapaciteten till 300 platser per år. Vid remissbehandlingen har från arbetsgivarhåll ifrågasatts, om inte utbyggnaden borde ske snabbare med hänsyn till bl. a. den ökande program­ verksamheten inom radio och television. Berörda personalorganisationer har däremot förordat en långsammare utbyggnadstakt mot bakgrund av det stora antalet tidningsnedläggningar under senare år. Med anledning av denna dis­ kussion vill jag erinra om att jag i prop. 1962: 59 (s. 36) anförde, att ett i hu-

Kungl. Maj:ts proposition nr 43 år 1967

28

vudsak fritt tillträde till journalistutbildning i princip skulle vara att föredraga

med hänsyn till utbildningens art. Jag hyser fortfarande denna uppfattning.

Praktiska svårigheter — framför allt bristen på lämpliga praktikplatser — gör

det emellertid nödvändigt att fixera en viss intagningskapacitet. Enligt min

mening bör tills vidare antalet intagningsplatser vid journalisthögskolorna be­

stämmas till 240 per år fr. o. m. läsåret 1967/68. Intagning av elever bör ske

vid början av både höst- och vårtermin. Från såväl praktik- som arbetsmark-

nadssynpunkt finner jag det önskvärt, att intagningsplatserna fördelas i huvud­

sak lika mellan de båda antagningstillfällena.

Beträffande dimensioneringen av resp. högskola föreslår den sakkunnige, att

stockholmshögskolan ges något större intagningskapacitet än göteborgshögsko-

lan. Detta förslag har kritiserats av flera remissinstanser, som anser att en så­

dan fördelning skulle i skilda avseenden försätta den mindre läroanstalten i un­

derläge. Vid min bedömning av frågan om fördelning av antalet nybörjarplat­

ser mellan de båda högskolorna utgår jag liksom den sakkunnige från att under­

visningen till väsentlig del kommer att bedrivas i grupper om 30 elever. För­

utsatt att elevintagningen totalt sett omfattar samma antal platser under båda

terminerna, är det enligt min uppfattning önskvärt — bl. a. med hänsyn till

dimensioneringen av lokaler och fast lärarstab — att den årliga intagningskapa-

citeten vid vardera högskolan fastställs till en jämn multipel av talet 60. En total

intagningskapacitet av 240 platser per år leder därför enligt min mening till att

var och en av högskolorna bör dimensioneras för en nyintagning av 120 elever

om året.

I anslutning till frågan om högskolornas dimensionering berör den sakkunnige

möjligheterna att få till stånd en speciell utbildningsprofil vid vardera högsko­

lan, något som borde förverkligas genom att fördjupningsterminens specialav­

delningar fördelas olika på de båda läroanstalterna. Denna tanke torde emeller­

tid ha förlorat sin aktualitet genom att fördjupningsstudiernas andra skede —

enligt vad jag förut anfört — bör bedrivas inom ramen för endast två linjer,

presslinjen och informationslinjen. Övervägande skäl talar enligt min uppfatt­

ning för att de studerande bör ges möjlighet att välja mellan dessa båda linjer,

oavsett till vilken högskola de valt att förlägga sina studier. Jag anser vidare, att

någon precisering av antalet studieplatser vid resp. linje inte bör förekomma.

Min avsikt är att de studerande härigenom skall garanteras största möjliga

valfrihet.

Den föreslagna omläggningen och förlängningen av journalistutbildningen

samt ökningen av intagningskapaciteten medför behov av kraftigt ökade re­

surser vid högskolorna. Till grund för beräkningen av lärarbehovet bör i fort­

sättningen läggas ämnesvis upprättade timplaner. Förslag till sådana planer —

gemensamma för högskolorna — bör efter Kungl. Maj:ts uppdrag utarbetas av

samarbetsnämnden och underställas Kungl. Maj:ts prövning. Det av den sak­

kunnige föreslagna antalet undervisningstimmar per elev — ca 600 timmar

under det första studieåret och ca 300 timmar under fördjupningsterminen —

Kungl. Maj:ts proposition nr 43 år 1967

29

finner jag rimligt. Jag vill emellertid betona angelägenheten av att vederbö­ rande myndigheter beaktar möjligheterna att begränsa lärarkostnaderna. Detta torde kunna ske bl. a. genom att inte alltför kostnadskrävande tekniska hjälp­ medel, exempelvis sluten-krets-television av enklare typ, utnyttjas i undervis­ ningen.

För journalistutbildningen finns f. n. såsom fasta lärartjänster dels universi- tetslektorat, dels lektorat i praktiska ämnen. Den föreslagna ökade integratio­ nen mellan teoretiska och praktiska moment i utbildningen motiverar enligt den sakkunnige, att nämnda tjänstekategorier ersätts med en enda typ av lek­ torat, förenade med enhetliga avlönings- och tjänstgöringsvillkor. Jag anser detta förslag intressant och följdriktigt från allmänna utgångspunkter. Med hänsyn till förslagets konsekvenser är jag inte beredd att nu förorda en sådan åtgärd.

I och med att studiepraktik kommer att ingå såsom obligatoriskt led i jour­ nalistutbildningen, ställs ökade krav på högskolorna vad gäller praktikförmed­ ling, övervakning av praktikens uppläggning och resultat, kontakt- och infor­ mationsverksamhet samt studierådgivning. Jag delar därför den sakkunniges uppfattning, att journalisthögskolorna nu skall tillföras tjänster som konsulent av samma typ som vid socialhögskolorna för handläggningen av detta slag av uppgifter.

Till frågorna om dels ledning och administration för journalisthögskolorna, dels beräkning av medelsbehovet för avlöningar och omkostnader vid högskolorna under budgetåret 1967/68 återkommer jag i senare avsnitt av min framställning.

Under åberopande av vad jag anfört hemställer jag, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen

att godkänna de riktlinjer för journalistutbildning på post- gymnasial nivå, som jag förordat i det föregående.

Kungl. Maj:ts proposition nr 43 år 1967

30

Kungl. Maj:ts 'proposition nr J+3 år 1967

3.1

3. Ledning och administration av socionom- och

journalistutbildningen

Nuläget

Landets fem socialhögskolor — i Stockholm, Göteborg, Lund, Umeå och

Örebro — och två journalistinstitut — i Stockholm och Göteborg — är var för

sig fristående utbildningsanstalter, vars organisation och verksamhet regleras

genom stadgan den 29 juni 1964 (nr 538) för socialhögskolorna (ändrad

1965:372 och 1965:901) resp. genom Kungl. Maj:ts beslut den 28 juni 1963

om stadga för journalistinstituten (ändrad den 29 juni 1964 och den 3 juni

1965). Socialhögskolorna och journalistinstituten lyder direkt under Kungl.

Maj:t och står under ledning av var sin styrelse; enligt Kungl. Maj:ts beslut

den 25 mars 1966 skall dock styrelsen för socialhögskolan i Stockholm längst in­

till utgången av juni 1967 fungera som styrelse för socialhögskolan i Örebro.

Genom särskilda samarbetsnämnder, en för socialhögskolorna och en för jour­

nalistinstituten, samordnas högskolornas resp. institutens verkamhet.

Socialhögskolornas styrelser utgörs av ordförande, rektor och åtta

andra ledamöter. I var och en av styrelserna ingår företrädare för avnämare av

arbetskraft med socionomutbildning. Styrelse upprättar bl. a. planer över

studiegången, handlägger personalärenden och svarar för högskolans ekonomis­

ka förvaltning. Anslagsframställningar inges av styrelserna efter beredning inom

samarbetsnämnden.

Vid varje högskola finns ett lärarråd, som har inseende över undervisningen

och examinationen. Rådet består av rektor, universitetslektorerna, lektorerna,

konsulenterna samt huvudexaminator i varje ämne. Lärarrådet skall bl. a. till

styrelsen inge förslag till planer över studiegången samt förslag till anslagsfram­

ställningar. Den omedelbara ledningen av verksamheten vid resp. högskola ut­

övas av rektor, som bl. a. har att ombesörja den ekonomiska förvaltningen vid

högskolan.

Samarbetsnämnden för socialhögskolorna består av ordförande, rektorerna för

högskolorna samt ytterligare en ledamot. Ordföranden samt sistnämnde ledamot

förordnas av Kungl. Maj:t. Nämnden skall bl. a. antaga studerande vid social­

högskolorna, verka för att planerna över studiegången ges likvärdig utformning

vid samtliga högskolor, bereda frågor om högskolornas utbildningskapacitet och

om fortbildning av socionomer samt samordna högskolornas förslag till anslags­

framställningar.

Den administrativa personalen vid samarbetsnämnden utgörs av en byrådi­

rektör och ett biträde med halvtidstjänstgöring. Vid varje högskola finns f. n. —

förutom rektor — konsulenter (Stockholm 3, Göteborg 2, Lund 2, Umeå 2 och

Örebro 1) med uppgift att svara för bl. a. praktikförmedling och kontakt med

31

praktikinstitutionerna samt biträden (Stockholm 9 1/2, Göteborg 6, Lund 6 samt Umeå 5) med i vissa fall kvalificerade arbetsuppgifter såsom protokoll- föring och bokföring. I prop. 1967:1 (bil. 10 s. 306) har jag beräknat medel för inrättande vid socialhögskolan i Örebro av ytterligare en tjänst som konsulent från den 1 januari 1968 samt fyra biträdestjänster från nästa budgetår.

Journalistinstitutens styrelser utgörs av ordförande, rektor och åtta andra ledamöter. Rätt att föreslå ledamöter i styrelserna tillkommer vissa myn­ digheter samt press- och journalistorganisationer m. m. Styrelse handlägger bl. a. frågor som rör planerna över studiegången, beslutar i personalärenden samt svarar för institutets ekonomiska förvaltning. Anslagsframställningar in­ ges av styrelserna efter beredning inom samarbetsnämnden. Styrelseärenden be­ reds i övrigt av ett särskilt arbetsutskott, som utses inom resp. styrelse. Rektor utövar den omedelbara ledningen av verksamheten vid institutet samt ombe­ sörjer den ekonomiska förvaltningen.

Samarbetsnämnden för journalistinstituten består av ledamöterna i de båda styrelsernas arbetsutskott. Nämnden beslutar i frågor rörande antagning av elever och skall i övrigt bl. a. verka för att planerna över studiegången vid de båda instituten ges likvärdig utformning, bereda frågor rörande institutens ut­ bildningskapacitet, vidareutbildning av journalister m. m. samt samordna insti­ tutens förslag till anslagsframställningar.

Den administrativa personalen vid journalistinstituten utgörs f. n. — förutom av rektor — av en redogörare och två biträden vid vartdera institutet. Här­ jämte finns en av Kungl. Maj:t förordnad sekreterare i samarbetsnämnden. Lektor i praktiska ämnen svarar för praktikförmedling och kontakt med praktik­ institutioner.

Kungl. Maj:ts proposition nr 43 år 1967

3.2 Förslag

I detta avsnitt redovisar jag dels i korthet den diskussion som under den se­ naste tiden förts beträffande ledningen och administrationen av socionom- och journalistutbildningen, dels vissa utredningar härom som på särskilt uppdrag ut­ förts av samarbetsnämnden för socialhögskolorna och den sakkunnige för be­ redning av frågan om journalistutbildningens framtida utformning och orga­ nisation m. m.

3.2.1 Utgångspunkter

Socialhögskolorna

En inom ecklesiastikdepartementet tillkallad utredning om ökad utbild­ ning av socionomer lade i november 1965 fram ett betänkande (stencil E 1965:4) med förslag om inrättande av en femte socialhögskola, förlagd till Öre­ bro. Vid remissbehandlingen av betänkandet berörde vissa instanser bl. a.

32

frågorna om socialhögskolornas ledning och förvaltning. Svenska stadsförbun­

det och Svenska kommunförbundet fann det befogat att utreda förutsättning­

arna för att en för samtliga socialhögskolor gemensam ledning skulle kunna kom­

ma till stånd. Även styrelsen för socialhögskolan i Stockholm förordade i sitt

yttrande, att frågan om inrättande av en för samtliga socialhögskolor gemen­

sam överstyrelse skulle närmare övervägas. I yttrandet framhölls vidare att till

en sådan styrelse — som skulle ersätta såväl de nuvarande lokala högskolesty­

relserna som samarbetsnämnden — borde kunna föras över uppgifter avseende

anslagsframställningar, anslagsdisposition, remisser, antagning av studerande

m. in.

I den av riksdagen godkända prop. 1966: 50 ang. ökad utbildning av sociono­

mer och gymnastiklärare in. m. (SU 102, rskr 250) erinrade jag (s. 61) om att

jag tidigare samma år i prop. 1966:1 (bil. 10 s. 500) anmält min avsikt att

föreslå Kungl. Maj:t att ge samarbetsnämnden i uppdrag att undersöka möjlig­

heterna till ökad samordning av socialhögskolornas administrativa uppgifter

och resurser. Med hänsyn till vad som kommit fram vid remissbehandlingen av

nyssnämnda betänkade framhöll jag, att samarbetsnämndens uppdrag borde om­

fatta även frågan om förutsättningarna för samordning av styrelsefunktioner­

na för socialhögskolorna från den 1 juli 1967.

Den 3 juni 1966 uppdrog Kungl. Maj:t åt samarbetsnämnden att utreda och

till Kungl. Maj:t inkomma med förslag rörande möjligheterna till ökad sam­

ordning av socialhögskolornas administrativa uppgifter och resurser ävensom

förutsättningarna för samordning av deras styrelsefunktioner från den 1 juli

1967. I en till beslutet fogad promemoria redovisades bl. a. följande bakgrund

och riktlinjer för utredningsarbetet.

Socialhögskolornas utbildningskapacitet har under den senaste femårsperioden

fördubblats, den fasta lärarstaben tredubblats och medelsförbrukningen mer än

fyrdubblats. Enligt föreliggande planer kommer den nu pågående expansionen

att fortsätta under åtminstone de närmaste åren. Den sålunda kraftigt ökade

verksamheten ställer allt större krav på samordnad ledning av högskolorna.

Detta gäller såväl vid det interna planeringsarbetet som vid avgivande av ytt­

randen och förslag till Kungl. Maj:t liksom vid kontakter med myndigheter

och organisationer m. m. Vidare anvisas från budgetåret 1966/67 för högsko­

lorna gemensamma riksstatsanslag, något som motiverar att anslagsframställ­

ningar och förslag till disposition av anslag upprättas centralt.

Samarbetsnämnden har — bortsett från antagningen av studerande — ingen

fastställd rätt att besluta på styrelsernas vägnar. Nämndens funktion av sam-

rådsorgan har också markerats genom dess sammansättning; förutom rektorer­

na ingår endast två av Kungl. Maj:t förordnade ledamöter. Av praktiska skäl

har nämnden i ökande omfattning fått ta hand om beredningsarbetet i styrelse­

frågor. Den utför bl. a. en betydande del av högskolornas petitaarbete. Likaså

har utbildningsplaneringen i väsentliga avseenden kommit att åvila nämnden.

Därjämte har nämnden i allt större utsträckning fått funktionen av centralt

remissorgan.

Utvecklingen av socialhögskolornas verksamhet synes tala för att en över­

syn bör ske av högskolornas organisation i syfte att åstadkomma en direkt

Kungl. Maj:ts proposition nr 43 år 1967

33

samordning av styrelsefunktionerna. Samarbetsnämnden bör ges i uppdrag att företaga denna översyn samt att framlägga därav betingade förslag. En lämplig utgångspunkt för arbetet synes vara det uttalande i frågan som styrelsen för so­ cialhögskolan i Stockholm gjorde i sitt förut nämnda remissyttrande. Sålunda bör nämnden — med beaktande av de uppgifter som i dag hänför sig till de olika högskoleorganen — pröva förutsättningarna för att såväl de lokala sty­ relserna som samarbetsnämnden skall kunna ersättas med en för högsko­ lorna gemensam styrelse, direkt underställd Kungl. Maj:t. I en sådan bör ingå företrädare för bl. a. kommunförbunden och andra avnämare av arbetskraft med socionomutbildning. På det lokala planet torde ledningen och tillsynen av högskolorna böra åvila rektor och lärarråd.

I anslutning till sin översyn av socialhögskolornas organisation bör samarbets­ nämnden behandla frågan om högskolornas administrativa verksamhet. En cen­ tralisering av styrelsefunktionerna måste självfallet medföra ökad samordning av de administrativa uppgifter som hör samman med nämnda funktioner, främst, planerings- och utbildningsfrågor samt juridiska ärenden m. m. Beträffande en rad andra administrativa uppgifter, bl. a. kontakt- och informationsverksam­ het, bör nämnden undersöka i vad mån dessa kan ombesörjas centralt.

Frågan om högskolornas ekonomiska förvaltning bör utredas av statskontoret och riksrevisionsverket i samråd. Även i vad avser dessa uppgifter bör målet vara ökad samordning. Möjligheterna att åstadkomma en för högskolorna ge­ mensam huvudförvaltning bör prövas. De båda ämbetsverken bör vidare ut­ forma förslag till rationella förvaltningstekniska rutiner för verksamheten.

En samordning av de administrativa arbetsuppgifterna liksom av den ekono­ miska förvaltningen vid socialhögskolorna medför behov av en central kansli­ organisation. Samarbetsnämnden bör i samråd med statskontoret framlägga förslag till erforderlig personaluppsättning vid ett för högskolorna gemensamt kansli. Vid en förvaltningsreform av antytt slag bör till detta kansli föras över de resurser som står till samarbetsnämndens förfogande. Vid bedömningen av personalbehovet bör upprättas även ett alternativ, i vilket hänsyn tas till möj­ ligheten av en central kansliorganisation, gemensam för journalistinstituten och socialhögskolorna.

Kungl. Maj:ts proposition nr 43 år 1967

Journalistinstituten

I den av samarbetsnämnden för journalistinstituten i mars 1965 framlagda promemorian »Massmedieutbildning vid journalisthögskolor», vilken redovisats i det föregående, framfördes önskemål om en avsevärd förstärkning av institu­ tens administrativa resurser. Den sakkunnige som i juni 1966 tillkallades för att biträda med beredning inom ecklesiastikdepartementet av frågan om journa­ listutbildningens framtida utformning och organisation m. m. fick i anslutning härtill uppdraget att undersöka förutsättningarna för att de nuvarande sam- rådsformerna inom ramen för samarbetsnämnden skall kunna ersättas med en direkt samordning av styrelsefunktionerna för instituten. I anslutning härtill skulle den sakkunnige pröva dels — i samråd med statskontoret och riksrevi­ sionsverket — lämpligheten av en för instituten samordnad ekonomisk förvalt­ ning, dels behovet av centrala administrativa resurser, dels — i samråd med samarbetsnämnden för socialhögskolorna och statskontoret — förutsättningarna

3 — Bihang till riksdagens protokoll 1967. 1 saml. Nr iS

för en central kansliorganisation, gemensam för journalistinstituten och social­

högskolorna.

3.2.2

Ledningen och administrationen av soeiononiutbildningen

Samarbetsnämnden för socialhögskolorna, som lagt fram förslag om socialhög­

skolornas organisation och administration, konstaterar i fråga om högskolornas

ledningsorgan bl. a., att samarbetsnämnden fyllt en viktig samordnande

funktion, även om den är enbart ett samrådsorgan och sålunda saknar rätt

att besluta på styrelsernas vägnar. Det är emellertid ofrånkomligt — framhålls

det — att samarbetsnämndens beslut, i vilka bl. a. rektorerna deltagit, upp­

fattas som ganska bindande av högskolornas styrelser. Den fria prövningsrätten

för styrelserna blir därigenom begränsad, trots att dessa har att fatta de for­

mella besluten. Om å andra sidan styrelserna fattar skilda beslut, ställs samar­

betsnämnden inför en svår — och i vissa fall omöjlig — uppgift. Sammanfatt­

ningsvis betonas att de gångna årens verksamhet visar, att samarbetsnämnden

reellt kommit att få en starkare ställning än stadgan förutsätter och att nämn­

den i viss mån fungerat som en överstyrelse, dock utan att ha en sådans befo­

genhet. Som ett starkt bidragande skäl härtill anges att departement och myn­

digheter vänt sig till samarbetsnämnden med remisser och uppdrag.

Det är samarbetsnämndens uppfattning att de växande kraven på samord­

nad ledning av socialhögskolornas verksamhet knappast kan tillgodoses inom

den nuvarande organisationen. En effektiv ledning av högskolornas arbete kan

enligt nämnden uppnås först om de funktioner som nu ligger på högskolornas

styrelser flyttas över till ett gemensamt organ. De lokala styrelserna har dock

— framhåller nämnden — spelat en betydelsefull roll i högskolornas verksamhet.

Genom styrelsen har resp. läroanstalt haft kontakt med olika organisationer

och med skilda delar av socionomernas arbetsmarknad. Dessa kontakter har

varit av stort värde, bl. a. då det gällt den praktiska utbildningen, lärarrekryte-

ring och lokalfrågor. Styrelsernas roll har under senare år reducerats, samtidigt

som samarbetsnämnden fått en starkare ställning. De värden som de lokala

styrelserna representerar bör enligt nämnden kunna bevaras även i en för

socialhögskolorna gemensam styrelse.

Samarbetsnämnden föreslår — mot bakgrund av vad som här anförts — att

såväl nämnden som de lokala styrelserna den 1 juli 1967 ersätts med en för

högskolorna gemensam styrelse. I ett särskilt yttrande anmäler ledamoten Paul

Lindblom, att styrelsen för socialhögskolan i Lund förordar att samarbets­

nämndens uppgifter och resurser utvidgas och att de lokala styrelserna tills vi­

dare behålls. Den nya centrala styrelsen bör enligt nämnden kallas den ge­

mensamma styrelsen för socialhögskolorna. Ledamöterna Lindblom och Ingemar

Mundebo anser att namnet bör vara överstyrelsen för socialhögskolorna, efter­

som detta namn klarare anger att styrelsen skall vara direkt underställd Kungl.

Maj:t.

34

Kungl. Maj:ts 'proposition nr 43 år 1967

35

Den gemensamma styrelsen bör ha i huvudsak de uppgifter som nu vilar på samarbetsnämnden och de lokala styrelserna. Den skall enligt förslaget främja samordning av högskolornas verksamhet, svara för att planerna över studie­ gången blir likvärdiga vid de olika högskolorna, bereda frågor om utbildnings­ kapacitet och om fortbildning av socionomer, antaga studerande, svara för hög­ skolornas ekonomiska förvaltning samt avge anslagsframställningar. På det lokala planet skall enligt nämnden ledning och tillsyn åvila rektor och lärarråd.

Samarbetsnämnden föreslår att den gemensamma styrelsen skall bestå av ordförande och sex ledamöter. Föreskrifter rörande styrelsens sammansättning bör inte införas i stadgan, anser nämnden. I styrelsen bör emellertid ingå före­ trädare för kommunförbunden och andra avnämare av arbetskraft med socio­ nomutbildning samt för personalorganisationerna. Rektorerna för socialhögsko­ lorna bör enligt nämnden ha närvaro- och yttranderätt i styrelsen.

En samordning av styrelsefunktionerna för med sig behov av en central kansliorganisation. Samarbetsnämnden anser att huvuddelen av de administrativa uppgifterna skall handläggas inom den gemensamma styrelsens kansli, vilket föreslås tillkomma den 1 juli 1967. Det innebär, att planerings- och utbildningsfrågor — exempelvis studieplaner och timplaner — samt studie­ statistik, antagningsärenden, praktikplanering, anslagsframställningar, juridiska ärenden — bl. a. tjänstetillsättningar — samt kontakt- och informationsfrågor skall handläggas inom styrelsens kansli. I vad avser den ekonomiska förvaltning­ en finner samarbetsnämnden övervägande skäl tala för att dithörande ärenden tills vidare handläggs lokalt, dvs. vid resp. högskola.

Det centrala kansliet bör enligt samarbetsnämndens uppfattning ges sådana resurser att det kan fullgöra beredningsarbetet beträffande de planerings- och utvecklingsuppgifter som kommer att åvila den gemensamma styrelsen. Nämnden understryker att den begränsat sitt förslag till vad som kan betrak­ tas som oundgängligen nödvändigt för att få ett funktionsdugligt kansli. Kans­ liet bör enligt nämnden byggas ut successivt med hänsyn till de erfarenheter som vunnits av verksamheten. Nämnden anser att kansliet — under ledning av en förvaltningschef — bör fördelas på två enheter, en utbildningsenhet och en administrativ enhet.

Samarbetsnämnden har i överensstämmelse med sitt uppdrag utarbetat förslag till en alternativ kansliorganisation gemensam för socialhögskolorna och jour­ nalistinstituten. Enligt nämnden har socionomutbildningen och journalistutbild­ ningen så få beröringspunkter, att man inom nämnden inte anser sig kunna för­ orda att administrationen för de båda utbildningslinjerna samordnas.

Av följande sammanställning framgår den personalorganisation vid det cen­ trala kansliet, som samarbetsnämnden — i samråd med statskontoret — funnit erforderlig vid ett genomförande av nämndens förslag om gemensam admini­ stration för socialhögskolorna resp. socialhögskolorna och journalistinstituten.

Kungl. Maj:ts 'proposition nr 43 åt 1967

36

Kungl. Maj:ts proposition nr 1+3 år 1967

Centralt kansli för socialhögskolorna

Centralt kansli för socialhögskolorna och jour­

nalistinstituten

Förvaltningschef

Förvaltningschef

Förste byråsekreterare

Förste byråsekreterare

alt. byrådirektör

alt. byrådirektör

Förste byråsekreterare

Kanslist

Kanslist

Kontorsskrivare

Kontorsskrivare

Kontorist

2 kontorister

Härtill kommer i båda alternativen medelsbehov för arvoden till experter,

vaktmästare och biträdeshjälp in. m. De nuvarande tjänsterna vid samarbets-

nämnden — en som byrådirektör och en som kontorist med halvtidstjänstgöring

— föreslås bli indragna i samband med inrättandet av ett centralt kansli.

För de lokala högskolekanslierna kommer enligt nämnden en central kansli­

organisation med här angiven utformning att innebära en avlastning av arbets­

uppgifter. Med hänsyn till de begränsade administrativa personalresurser som nu

finns vid de olika socialhögskolorna och den pågående utbyggnaden av högsko­

lorna bör en upprustning av de centrala förvaltningsresurserna enligt nämnden

inte få till följd en minskning av nuvarande administrationspersonal vid läroan­

stalterna. Däremot är — framhåller nämnden — den utbyggnad av högsko­

lornas kanslier som eljest skulle ha kommit i fråga inte lika motiverad.

I följande sammanställning redovisas kostnaderna för ett genomförande av

samarbetsnämndens förslag om gemensam administration för socialhögskolorna

resp. socialhögskolorna och journalistinstituten (1966 års lönenivå). För jäm­

förelse tas upp även de belopp som anvisas till samarbetsnämndens verksam­

het m. m. under innevarande budgetår (1965 års lönenivå) och som förutsätts

bortfalla vid inrättande av ett centralt kansli.

Samarbetsnämn-

Centralt kansli

den för socialhög- Centralt kansli för socialhögsko-

Ändamål

skolorna m. m. fou socialhögsko- lorna och journa-

budgetåret

lorna, totalt

listinstituten,

Avlöningar .................................................... 71 000

282 000

421 000

Omkostnader ................................................ 4 000

101000

133 000

Summa kr. 75 000

383 000

554 000

Statskontoret har i sitt yttrande över samarbetsnämndens förslag uppehållit

sig främst vid dess ställningstagande till omfattningen av kansliorganisationens

verksamhetsområde. Vad nämnden anfört finner statskontoret inte vara nagot

avgörande skäl mot en samordning på central nivå av socialhögskolornas och

37

journalistinstitutens kansliresurser. Vissa ärenden kan visserligen för sin hand­ läggning komma att fordra särskilda insikter i journalistutbildningens eller so­ cionomutbildningens villkor. Flertalet av de ärenden som skall handläggas av ett för socialhögskolorna och journalistinstituten gemensamt kansli har emeller­ tid enligt statskontoret administrativ karaktär, t. ex. juridiska och personalad­ ministrativa frågor, anslagsframställningar och anslagsfördelning, antagning av studerande, studiestatistik m. m. För handläggning av sådana ärenden som studie- och timplaner, kontakt- och informationsfrågor samt åtskilliga remisser fordras — utöver kunskaper i själva sakfrågan — även visst tekniskt-admini- strativt kunnande. Med hänsyn till att den verksamhet det här gäller är jäm­ förelsevis liten och behovet av administrativ personal förhållandevis begränsat, skulle det enligt statskontorets mening vara orationellt att bygga upp två cen­ trala kanslier. Inom ett för dessa verksamhetsgrenar gemensamt kansli kan skapas bättre förutsättningar för en ändamålsenlig arbetsfördelning och bättre möjligheter att åstadkomma utjämning av periodiska arbetstoppar inom verk­ samheten än vad som kan komma i fråga vid två separata kansliorganisationer. Under hänvisning till vad som här anförts förordar statskontoret samordning av journalistinstitutens och socialhögskolornas centrala kansliresurser.

3.2.3 Ledningen och administrationen av journalistutbildningen

Den sakkunnige rörande journalistutbildningen finner starka skäl tala för samordning i fråga om ledningen av de föreslagna journalisthögskolorna. Styrelserna för journalistinstituten har enligt den sakkunnige utsträckt sitt sam­ arbete utöver vad som förutsätts i gällande stadga. Detta är fallet med bl. a. re­ missyttranden, som regelmässigt utformas inom institutens samarbetsnämnd. En utbyggnad av journalistutbildningen enligt de riktlinjer som den sakkunnige föreslagit skulle ställa krav på ytterligare samordning. Såväl anordnande av studiepraktik som antagning till fördjupningsstudier — med möjlighet för ele­ verna att gå över från en högskola till en annan — måste enligt den sakkunnige stå under central ledning. Den föreslagna utbyggnaden av verksamheten gör det nödvändigt — framhålls det vidare — att för den ekonomiska förvaltningen ersätta de arvodesanställda redogörarna med fast anställd personal. En centra­ lisering av den ekonomiska förvaltningen skulle dels avlasta rektorerna en rad uppgifter, dels göra det möjligt att för ifrågavarande ändamål rekrytera en kva­ lificerad medarbetare. Även personalärendena bör handläggas centralt — häv­ dar den sakkunnige — med hänsyn till att sådana ärenden bör avgöras av den myndighet, till vilken den ekonomiska förvaltningen är knuten. För de lokala styrelserna skulle härefter knappast återstå ärenden av sådan vikt, att det skulle kunna anses befogat att behålla dessa organ. Den allvarligaste olägenheten med att avskaffa styrelserna anser den sakkunnige vara, att kontakterna mellan högskolorna och utbildningens avnämare försvagas.

Mot bakgrund av dessa överväganden föreslår den sakkunnige att — i sam­ band med en omläggning av journalistutbildningen — styrelsefunktionerna för

Kungl. Maj:ts proposition nr J/.3 år 1967

38

de båda högskolorna samordnas i en gemensam överstyrelse. För att högskolor­

nas kontakt med avnämarna skall säkras bör enligt den sakkunnige inrättas en

utbildningsnämnd vid varje högskola. Härjämte bör särskilda lärarråd tillkom­

ma.

Överstyrelsen föreslås bestå av ordföranden, de båda rektorerna samt sju

andra ledamöter, utsedda efter förslag av universitetskanslersämbetet, statens

konsumentråd, Sveriges radio AB, Svenska journalistförbundet, Svenska tid-

ningsutgivareföreningen, Tidningarnas arbetsgivareförening och A-pressens sam-

organisation gemensamt samt Publicistklubben. Enligt den sakkunnige bör

överstyrelsen erhålla i princip de funktioner som samarbetsnämnden och de

lokala styrelserna f. n. har.

Utbildningsnämnden — som enligt den sakkunnige bör vara sammansatt

av företrädare för lärare och elever samt för berörda press- och journalistorga­

nisationer — förslås få till uppgift att bl. a. bevaka frågor rörande utbildningens

innehåll och kapacitet. Lärarrådet vid resp. högskola bör enligt förslaget bestå

av rektor jämte samtliga vid högskolan anställda lektorer. Rådet bör bl. a.

samordna utbildningens olika delar, årligen avge förslag till överstyrelsen av­

seende anslagsbehov samt utfärda ordningsföreskrifter för högskolan. Rektor

bör enligt den sakkunnige ansvara för bl. a. den pedagogiska ledningen av hög­

skolans verksamhet, bestämma fördelningen av lektorers och assistenters tjänst­

göringsskyldighet samt avge förslag till överstyrelsen rörande tjänstetillsätt­

ningar och förordnanden av timlärare.

Ett för journalisthögskolorna gemensamt centralt kansli bör enligt

den sakkunnige organiseras från den 1 juli 1967. I avvaktan på erfarenheterna

av verksamheten föreslås det få provisorisk karaktär. Det centrala kansliet av­

ses svara för högskolornas ekonomiska förvaltning, utformningen av anslags­

framställningar och remissutlåtanden samt i övrigt beredning och verkställande

av den föreslagna överstyrelsens beslut. För budgetåret 1967/68 föreslås det

centrala kansliet omfatta dels en arvodestjänst som sekreterare i överstyrelsen,

tillika chef för kansliet, dels en tjänst som bokhållare och en tjänst som kansli­

skrivare. Den sakkunnige tar vidare upp medel för tillfällig expertis, avsedd

för större planerings- och samordningsuppgifter, samt för extra vaktmästar-

och biträdespersonal med placering vid det centrala kansliet eller vid högsko­

lorna.

Enligt sitt uppdrag har den sakkunnige undersökt förutsättningarna för en

central kansliorganisation, gemensam för social- och journalisthögskolor. Sam-

arbetsnämnden för socialhögskolorna har därvid framhållit, att den ekonomiska

förvaltningen för socialhögskolorna tills vidare bör ligga kvar på det lokala pla­

net. Vid sådant förhållande förefaller det den sakkunnige som om en hopkopp­

ling av de båda utbildningslinjernas kanslier skulle vara mindre ändamålsenlig.

Sambruk av kanslipersonal skulle nämligen vara möjligt främst för de kamerala

uppgifterna.

Kungl. Maj:ts 'proposition nr 43 år 1967

39

Kostnaderna för ett genomförande av den sakkunniges förslag om ett för journalistinstituten centralt kansli uppgår — i 1966 års lönenivå — till sam­ manlagt 262 000 kr., varav 120 000 kr. för avlöningar vid det centrala kansliet, 107 000 kr. för extra vaktmästar- och biträdespersonal vid det centrala kansliet eller vid högskolorna, 22 000 kr. för omkostnader samt 13 000 kr. för inredning och utrustning. Om ett med socialhögskolorna gemensamt kansli skulle inrättas — till kostnader som redovisats i det föregående — måste enligt den sakkunni­ ge inrättas en tjänst som bokhållare vid varje journalisthögskola.

Vid remissbehandlingen av den sakkunniges betänkande har förslaget om en för journalisthögskolorna gemensam överstyrelse i allt väsentligt tillstyrkts av de instanser som uttalat sig för tanken på fristående utbildningsanstalter. Så­ lunda har bl. a. Svenska tidningsutgivareföreningen, Tidningarnas arbetsgivare­ förening och A-pressens samorganisation ställt sig bakom förslaget. Styrelsen för journalistinstitutet i Göteborg finner emellertid, att en till Stockholm förlagd överstyrelse skulle innebära en betydande nackdel för göteborgshögskolan. Riks­ revisionsverket och statskontoret understryker i sina yttranden, att någon änd­ ring av medelsförvaltningen — exempelvis centralisering till ett gemensamt kansli — inte bör ske i avvaktan på resultatet av vissa pågående utredningar.

Kungl. Maj:ts 'proposition nr 1$ år 1967

3.3 Departementschefen

Såväl socionomutbildningen som journalistutbildningen tillhör den postgym­ nasiala sektor som organisatoriskt står fri i förhållande till universitetsväsendet. Bakgrunden härtill är bl. a. att dessa utbildningsvägar vuxit fram inom ramen för enskilda stiftelser, som upprättats och — åtminstone till en början — finan­ sierats av olika organ på resp. verksamhetsområde. Statsmakterna har genom beslut år 1962 beträffande journalistutbildningen (prop. 1962: 59, SU 96, rskr 227) samt år 1963 i fråga om socionomutbildningen (prop. 1963: 79, SU 110, rskr 237) tagit över hela ansvaret för nämnda utbildningslinjer. De sju läroan­ stalterna — numera fem socialhögskolor och två journalistinstitut — lyder direkt under Kungl. Maj:t. En styrelse vid varje läroanstalt svarar för ledningen av verksamheten, som i övrigt samordnas genom två särskilda samarbetsnämn- der, en för socialhögskolorna och en för journalistinstituten.

I den allmänna debatten har från främst universitetshåll hävdats att socionom- och journalistutbildningen borde fogas in i universitetens verksamhet, bl. a. med hänsyn till att ämnesuppsättningen vid nämnda utbildningslinjer i stor utsträck­ ning återfinns även inom de filosofiska fakulteterna. En organisatorisk samord­ ning skulle enligt företrädare för denna uppfattning leda till rationaliserings­ vinster i fråga om lärarutnyttjande och administration m. m. På både sociono­ mernas och journalisternas arbetsmarknad finns å andra sidan en stark opinion, enligt vilken ifrågavarande utbildning även i fortsättningen bör anordnas vid fristående läroanstalter med egna lednings- och förvaltningsorgan.

40

I ett föregående avsnitt av min framställning har jag redovisat mina synpunk­

ter och förslag i fråga om journalistutbildningens framtida utformning och orga­

nisation. Därvid har jag med beaktande av en rad skäl — bl. a. den omfattande

samordningen av teoretiska och praktiska moment i utbildningen — förordat

att studierna skall liksom hittills bedrivas vid fristående läroanstalter, fr. o. m.

den 1 juli 1967 kallade journalisthögskolor. Jag finner det av likartade skäl

olämpligt att socionomutbildningen nu förs in i universitetsorganisationen. I

konsekvens härmed bör enligt min mening social- och journalisthögskolorna allt­

jämt stå utanför universitetsmyndigheternas ledning och administration.

Under de senaste åren har från olika håll föreslagits åtgärder i syfte att effek­

tivare samordning och förstärkta administrativa resurser skulle komma till

stånd på de båda aktuella utbildningsområdena. Med anledning härav har på

mitt uppdrag samarbetsnämnden för socialhögskolorna och den sakkunnige

rörande journalistutbildningen var för sig utarbetat förslag angående ledningen

och administrationen av resp. utbildning. Det framhålls i båda förslagen, att de

lokala styrelsernas funktioner i ökad utsträckning kommit att läggas på veder­

börande samarbetsnämnd. Sålunda vilar en stor del av utbildningsplaneringen

och petitaarbetet numera på nämnderna. Dessa utarbetar vidare remissyttran­

den och bestämmelser på resp. verksamhetsområde. I båda förslagen stryks under

att de växande krav på samordning, som ställs av myndigheter och organisatio­

ner, endast med svårighet kan tillgodoses inom nuvarande styrelse- och förvalt­

ningssystem. Mot denna bakgrund föreslår samarbetsnämnden och den sakkun­

nige var för sig, att beslutsfunktionerna centraliseras till överstyrelser, eu för

socialhögskolorna och en för journalisthögskolorna, och att på samma gång de

nuvarande styrelserna och samarbetsnämnderna avskaffas.

De här aktuella förslagen bör enligt min bedömning ses i ett större samman­

hang. Den postgymnasiala sektorn utanför universitetsområdet synes f. n. be­

finna sig i inledningsskedet till en period av kraftig expansion. Sannolikt kom­

mer problem av samma slag som dem vid social- och journalisthögskolorna att

uppstå successivt vid en rad andra utbildningslinjer utanför universitetskanslers-

ämbetets och skolöverstyrelsens verksamhetsfält. De argument som förts fram

till stöd för förslagen att överstyrelser skall träda i stället för nuvarande lokala

styrelser och centrala samarbetsnämnder för socionom- och journalistutbildning­

en finner jag i och för sig väga tungt. Med hänsyn till att dessa båda utbild­

ningslinjer har likartad uppläggning och i väsentliga avseenden visar upp pro­

blem av samma slag, kan enligt min mening skäl anföras också för att en för so­

cial- och journalisthögskolorna gemensam överstyrelse inrättas. Betydande in­

vändningar kan emellertid resas mot tanken på att nya centrala myndigheter

på utbildningsområdet nu skulle inrättas vid sidan av skolöverstyrelsen och

kanslersämbetet. Eftersom det är väsentligt att inga generella lösningar i fråga

om den postgymnasiala organisationen hindras av dellösningar, är jag inte beredd

att nu föreslå åtgärder i anledning av förslagen om centraliserad ledning av so­

cial- och journalisthögskolorna.

Kungl. Maj:ts proposition nr 43 år 1967

41

Fördelningen av arbetsuppgifter mellan å ena sidan högskolornas styrelser och å andra sidan de centrala samarbetsnämnderna har såsom redan framgått blivit i viss mån en annan än den som förutsattes vid samarbetsnämndernas tillkomst. Jag har emellertid ingen erinran mot den praxis som utvecklats i riktning mot ökad centralisering av ärendenas handläggning. Det är tvärtom angeläget att bl. a. petitaförslag och remissyttranden samordnas så långt det är möjligt. Detta får självfallet inte innebära, att det reella inflytandet över utvecklingen på resp. utbildningsområde tas ifrån de lokala styrelserna, som genom sin sam­ mansättning erbjuder möjligheter till värdefulla kontakter med utbildningens avnämare.

Av socialhögskolorna saknar f. n. örebrohögskolan lokal styrelse. I samband med att denna högskola inrättades (jfr prop. 1966: 50) föreskrevs nämligen att stockholmshögskolans styrelse skulle längst intill utgången av juni 1967 fungera som styrelse även för den förstnämnda läroanstalten. Såsom jag nyss anfört bör de lokala styrelserna finnas kvar. I konsekvens härmed bör socialhögskolan i Örebro den 1 juli 1967 ställas under ledning av en särskild styrelse.

På det lokala planet finns vid socialhögskolorna förutom styrelse och rektor dels ett lärarråd, som har tillsyn över undervisningen och examinationen vid hög­ skolan, dels en utbildningsnämnd för samråd i utbildningsfrågor mellan lärare och elever. De båda sistnämnda organen saknas vid de nuvarande journalist­ instituten. Med hänsyn till att en omläggning och utbyggnad av journalist­ utbildningen medför betydande utökning av antalet elever och lärare i organisa­ tionen, finner jag det motiverat, att såväl lärarråd som utbildningsnämnd införs även vid de blivande journalisthögskolorna.

Behovet av förstärkta administrativa resurser vid social- och journalisthög­ skolorna har betonats i skilda sammanhang. Under innevarande budgetår finns — förutom tjänsterna som rektor och konsulent —- sammanlagt 32 tjänster för förvaltningsuppgifter i samband med socionom- och journalistutbildningen. Av dessa tjänster är emellertid endast en — den som byrådirektör vid samarbets- nämnden för socialhögskolorna — förenad med självständig handläggning av arbetsuppgifter. De sju läroanstalternas förslag till anslagsframställningar för nästa budgetår tar upp inte mindre än 28 nya administrativa tjänster, varav fem som byråsekreterare vid socialhögskolorna. Bakgrunden till dessa önskemål är att finna i den kraftiga ökning av verksamheten, som ägt rum vid framför allt socialhögskolorna under de senaste åren. Det framhålls bl. a. att rektorerna numera till väsentlig del är sysselsatta med förvaltningsuppgifter.

Inför perspektivet av fortsatt expansion på berörda områden och med hänsyn till att förvaltningsuppgifterna så långt som möjligt bör rationaliseras rekom­ menderar samarbetsnämnden för socialhögskolorna och den sakkunnige rörande journalistutbildningen, att det administrativa arbetet i största möjliga utsträck­ ning koncentreras till centrala kanslier, ett för socialhögskolorna och ett för journalisthögskolorna. Medan nämnden utgår från att varje socialhögskola skall

Kungl. Maj:ts 'proposition nr 1$ år 1967

42

liksom hittills svara för sin ekonomiska förvaltning, finner den sakkunnige att

för journalisthögskolornas del också medelsförvaltningen bör samordnas.

I det föregående har jag framhållit, att jag med hänsyn till den postgym­

nasiala organisationen i stort inte är beredd att lägga fram förslag om särskilda

överstyrelser för social- och journalisthögskolorna. Däremot kan enligt min

mening viss centralisering av de administrativa uppgifterna vid dessa högskolor

genomföras utan att mer omfattande lösningar av förvaltningsproblemen på

det postgymnasiala området hindras i framtiden. Bland förvaltningsuppgifter

som lämpligen bör samordnas centralt vill jag nämna förslag till petita och an­

slagsfördelning, remissyttranden över betänkanden m. m., elevantagning, lärar-

tilldelning, praktikplanering samt kontakt- och informationsverksamhet. I av­

vaktan på resultatet av vissa pågående utredningar — som statskontoret och

riksrevisionsverket erinrat om i sina yttranden över den sakkunniges förslag —

finner jag att den ekonomiska förvaltningen bör ligga kvar vid högskolorna.

På mitt uppdrag har samarbetsnämnden och den sakkunnige i samråd med

statskontoret undersökt förutsättningarna för att en central kansliorganisation,

gemensam för social- och journalisthögskolorna, skall kunna komma till stånd.

Denna tanke avvisas av både nämnden och den sakkunnige såsom opraktisk.

Statskontoret anser däremot att ett gemensamt kansli för alla de sju högsko­

lorna skulle skapa möjligheter till en rationell arbetsordning.

Vad statskontoret anfört stöder min uppfattning att det från allmänna syn­

punkter skulle innebära en vinst, om förvaltningsresurserna för de båda aktuella

utbildningsvägarna koncentreras i ett centralt kansli. Ett sådant gemensamt

kansli skulle emellertid sakna ett fast ledningsorgan. Sju olika styrelser och två

samarbetsnämnder skulle ställa krav på service från kansliet. Jag har med hän­

syn härtill blivit övertygad om att centrala kansliresurser tills vidare bör finnas

för socialhögskolorna och journalisthögskolorna var för sig i anslutning till de

befintliga samarbetsnämndema. I följande avsnitt av min framställning, vilket

avser anslagsberäkningar för nästa budgetår, kommer jag att ta upp medel för

vissa nya tjänster vid de båda nämndernas kanslier. En förstärkning av de

centrala administrativa resurserna bör emellertid enligt min mening föra med

sig att de lokala förvaltningarna avlastas en rad uppgifter. Jag kommer därför

att föreslå höjda medelsanvisningar till dessa förvaltningar endast i den ut­

sträckning sådana höjningar motiveras av omläggningen av studiegången m. m.

vid journalisthögskolorna.

Kungl. Maj:ts 'proposition nr J±3 år 1967

Kungl. Maj:ts proposition nr h3 år 1967

43

4. Anslagsberäkningar för budgetåret 1967/68

4.1 Journalisthögskolorna: Avlöningar

1966/67 Anslag ............... 635 000 1967/68 Förslag............... 1 042 000

I riksstaten för innevarande budgetår har under åttonde huvudtiteln förts upp ett förslagsanslag till avlöningar vid journalistinstituten. Från detta anslag be­ strids avlöningskostnader vid journalistinstituten i Stockholm och Göteborg.

Den sakkunnige rörande journalistutbildningen har lagt fram förslag med be­ räkning av personal- och anslagsbehovet vid journalisthögskolorna budgetåret 1967/68. I det följande lämnar jag en kortfattad redogörelse för förslaget. Där­ vid tillåter jag mig, såvitt gäller motiveringar, att hänvisa till handlingarna i ärendet.

Beräknad ändring 1967/68

Tjänster (enligt personalförteckning i regle­ ringsbrev )

1966/67

Den sakkunnige

Departements­

chefen

Lärarpersonal ......................................................

8

+ 2

+ 2

Övrig personal ......................................................

+ 4

+ 3

8

+ 6

+ 5

Anm: Vid sidan av tjänsterna enligt personalförteckning har i regleringsbrev för budgetåret 1966/67 anvisats medel för avlöningar vid vissa ytterligare lärartjänster (ca 140 000 kr.) och biträ- destjänster (ca 90 000 kr.).

Anslag

Avlöningar till lärarpersonal ............................ 531600 -f- 228 700 -)- 185 000 Avlöningar till övrig personal .......................... 89 000 + 409 100 -f 225 000 Arvoden och särskilda ersättningar......... 14 400 -(- 200 — 3 000

Summa kr. 635 000 -f 638 000

+ 407 000

Den sakkunniges förslag till nya tjänster m. m. innebär i korthet.

Högskolorna:

Omvandling av nuvarande ordinarie universitetslektorat och lektorat i prak­ tiska ämnen till tjänster med benämningen lektorat;

2 lektorer fr. o. m. den 1 januari 1968 (Stockholm 1, Göteborg 1); ökad medelsanvisning till avlöningar av vissa lärare m. m. (-j- 24 000 kr.); 4 konsulenter (Stockholm och Göteborg vardera 2, varav 1 fr. o. m. den 1 januari 1968);

2 förste biblioteksassistenter (Stockholm 1, Göteborg 1); 2 biträden (Stockholm 1, Göteborg 1); vissa smärre utgiftsändringar.

Centralt kansli m. m.:

Arvoden och särskilda ersättningar till ledamöter och sekreterare i överstyrelse samt indragning av motsvarande arvoden m. m. vid nuvarande styrelser och samarbetsnämnd;

44

Kungl. Maj:ts proposition nr 43 år 1967

1 kvalificerad medhjälpare (bokhållare) och 1 biträde;

medelsanvisning till arvoden åt experter (55 000 kr.) samt extra vaktmästar-

och biträdeshjälp (107 000 kr.);

medelsanvisning till arvoden åt lärare vid handledarkurser (33 000 kr.).

Departementschejen

I det föregående har jag föreslagit att journalistutbildningen läggs om och

ökas ut. I samband därmed har jag förordat, att de nuvarande journalistinsti­

tuten i Stockholm och Göteborg ombildas till journalisthögskolor den 1 juli

1967. Medel till avlöningar vid dessa högskolor bör i riksstaten för nästa bud­

getår anvisas under ett förslagsanslag, kallat Journalisthögskolorna: Avlöningar.

Intagningskapaciteten vid högskolorna skall enligt vad jag föreslagit i det

föregående nästa budgetår ökas från 75 till 120 platser per år och högskola,

dvs. till 240 platser om året. Detta medför självfallet behov av väsentligt för­

stärkta lärarresurser. Vid min medelsberäkning utgår jag från att två ordinarie

universitetslektorat bör inrättas vid journalisthögskolorna den 1 januari 1968,

nämligen ett vid stockholmshögskolan i språkvård och stilistik samt ett vid

göteborgshögskolan i samhällsvetenskap.

Jag vill i detta sammanhang erinra om att extra tjänster som universitets­

lektor numera kan inrättas vid ifrågavarande läroanstalter enligt Kungl. Maj:ts

beslut den 24 februari 1967. Vidare vill jag hänvisa till vad jag i prop. 1967:1

(bil. 10 s. 218) vid min anmälan av vissa gemensamma frågor rörande universi­

teten m. m. anfört om de nya principer som enligt riksdagens beslut (prop.

1966:1 bil. 2 s. 22, SU 14, rskr 14) kommer att tillämpas fr. o. m. den 1 juli

1967 i vad avser inrättande av statligt reglerade tjänster. Det nya systemet

innebär för journalisthögskolornas del bl. a., att det framdeles ankommer på

Kungl. Maj:t att besluta om ämnesbenämning av universitetslektorat och lek­

torat i praktiska ämnen även i ärenden där ändring i tidigare riksdagsbeslut

kommer i fråga.

Med utgångspunkt i de beräkningar rörande lärarbehovet som redovisats av

den sakkunnige samt den omfattning av undervisningen i radio- och TV-journa-

listik som jag tidigare förordat räknar jag upp medelsanvisningen till under­

visnings- och examinationsarvoden åt timarvoderad lärarpersonal med samman­

lagt 72 000 kr. Den medelsanvisning som nu utgår till assistent för allmänt

institutionsarbete vid resp. läroanstalt bör i överensstämmelse med den sakkun­

niges förslag falla bort.

I det föregående har jag ställt mig positiv till en förstärkning av de centrala

administrativa resurserna för journalisthögskolorna. Enligt min mening bör till

högskolornas samarbetsnämnd den 1 juli 1967 knytas en tjänst som byrådirek­

tör, för vilken jag här beräknar medel. Vidare tar jag upp medel för en tjänst

som kansliskrivare med halvtidstjänstgöring. Vid min medelsberäkning förut­

sätter jag vidare att nuvarande arvode av 3 000 kr. till nämndens sekreterare

dras in.

Med hänsyn till omläggningen av studiegången m. m. bör även högskolornas

45

lokala kansliresurser förstärkas. Jag beräknar sålunda medel för att vid var och en av högskolorna skall den 1 juli 1967 kunna inrättas en tjänst som konsulent, en tjänst som förste biblioteksassistent med halvtidstjänstgöring samt en tjänst som expeditionsvakt. Härjämte beräknar jag för extra biträdeshjälp — avsedd för bl. a. bokföringsuppgifter — 10 000 kr. vid vardera högskolan.

I övrigt räknar jag för nästa budgetår inte med andra förändringar av utgif­ terna under det nuvarande avlöningsanslaget till journalistinstituten än sådana av automatisk natur.

Med hänvisning till anslagssammanställningen beräknar jag anslaget till 1 042 000 kr.

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen

att till Journalisthögskolorna: Avlöningar för budgetåret 1967/68 under åttonde huvudtiteln anvisa ett förslagsanslag av 1 042 000 kr.

Kungl. Maj:ts proposition nr 43 år 1967

4.2 Journalisthögskolorna: Omkostnader

1966/67 Anslag ................... 197 000 1967/68 Förslag ................. 388 000

I riksstaten för innevarande budgetår har under åttonde huvudtiteln uppförts ett förslagsanslag till omkostnader vid journalistinstituten. Från detta anslag bestrids utgifter för omkostnader vid journalistinstituten i Stockholm och Göte­ borg.

Den sakkunnige rörande journalistutbildningen har lagt fram förslag med be­ räkning av medelsbehovet för omkostnader vid journalisthögskolorna budgetåret 1967/68. I följande sammanställning redovisar jag den sakkunniges förslag.

Beräknad ändring 1967/68

1966/67

Den Departementssakkunnige chefen

1. Sjukvård m. in...............................................

1 000

+ 3 000

+

1 2001

2

Reseersättningar ............................................

14 500

+ 11 500

+

2 5002

3. Expenser:

a) Bränsle, lyse och vatten ........................

2 000

+ 5 000

+

4 0003

b) Biblioteken ..............................................

6 000

+ 24 000

+ 14 0001

c) Övriga expenser ......................................

79 000

-f 49 000

+ 24 3005

4. Övningstidningar m. in.................................

63 000

+ 66 000

+ 81 000°

5. Psykotekniska prov ......................................

23 000

-f 42 000

+ 42 000

6. Resebidrag till de studerande ..................

8 500

+ 18 800

+

O O

o

7. Utrustning ...................................................... —

+ 10 000

Summa kr.

197 000

+ 229 300 + 186 000

1 Därav samarbetsnämnden 200 kr., Stockholm 500 kr. och Göteborg 500 kr. 2 Därav samarbetsnämnden 1 000 kr., Stockholm 1 000 kr. och Göteborg 500 kr. 3 Därav Stockholm 2 000 kr. och Göteborg 2 000 kr. 4 Därav Stockholm 7 000 kr. och Göteborg 7 000 kr. 5 Därav samarbetsnämnden 4 300 kr., Stockholm 10 000 kr. och Göteborg 10 000 kr. 6 Därav Stockholm 42 000 kr. och Göteborg 39 000 kr. 7 Därav Stockholm 7 000 kr. och Göteborg 10 000 kr.

46

Kungl. Maj:ts proposition nr 43 år 1967

Departementschefen

Under erinran om vad jag tidigare anfört angående ombildning av de nuva­

rande journalistinstituten till journalisthögskolor förordar jag, att medel till före­

varande ändamål i riksstaten för nästa budgetår anvisas under ett förslags­

anslag, kallat Journalisthögskolorna: Omkostnader.

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj:t före­

slår riksdagen

att till Journalisthögskolorna: Omkostnader för budgetåret

1967/68 under åttonde huvudtiteln anvisa ett förslagsanslag av

383 000 kr.

4.3

Vissa kostnader vid socialhögskolorna

Samarbetsnämnden för socialhögskolorna har i sitt förut nämnda förslag om

ledning och administration av socionomutbildningen redovisat önskemål att en

överstyrelse skall inrättas och att de centrala administrativa resurserna vid

socialhögskolorna skall förstärkas. I förslaget ingår en beräkning av personal-

och anslagsbehovet för detta ändamål budgetåret 1967/68. I det följande läm­

nar jag en kortfattad redogörelse för denna del av förslaget. Därvid tillåter jag

mig, såvitt gäller motiveringar, att hänvisa till handlingarna i ärendet.

Beräknad ändring 1907/68

Tjänster

1966/67

Samarbets­

nämnden

Departements­

chefen

Handläggande personal ......................................

1

+ 1

+1

Övrig personal ......................................................

0,5

+ 2,5

+ 2,5

1,5

+ 3,5

+ 3,5

Anslag

Avlöningar

Avlöningar till tjänstemän ..............................

52 600

+ 109 600

+ 105 200

Arvoden och särskilda ersättningar ..............

18 400

— 1 600

— 200

Arvoden till experter och tillfällig personal ..

+ 100 000

+ 10 000

Summa kr.

71 000

+ 208 000

+ 115 000

Omkostnader

1. Sjukvård m. m................................................

+ 1000

+ 1 000

2. Reseersättningar ............................................

+ 30 000

+ 2 500

3. Utrustning ......................................................

+ 30 000

4. Expenser ........................................................

4 000

+ 36 000

+ 12 500

Summa kr.

4 000

+ 97 000

+ 16 000

Anm. Medelsanvisningar för budgetåret 1966/67 utgår ur förslagsanslagen Socialhögskolorna:

Avlöningar resp. Socialhögskolorna: Omkostnader. I fråga om medel till arvoden och särskilda

ersättningar avser beloppen såväl samarbetsnämnden som de lokala styrelserna. Inom ramen för

anvisade medel till sjukvård m. m. och reseersättningar vid socialhögskolan i Stockholm tillgodoses

f. n. även samarbetsnämndens medelsbehov.

47

Kungl. Maj:ts proposition nr J/.3 år 1967

Departementschefen

Jag har i det föregående behandlat föreliggande förslag om ledning och admi­

nistration av bl. a. socionomutbildningen. Därvid har jag anmält min avsikt att

föreslå förstärkning av de gemensamma administrativa resurserna för social­

högskolorna i anslutning till den befintliga samarbetsnämnden. Enligt min me­

ning bör fr. o. m. nästa budgetår de centrala kansliresurserna utökas med en

tjänst som förste byråsekreterare och en tjänst som kanslist, för vilka jag här

beräknar medel. Vidare tar jag upp medel för en tjänst som kontorsskrivare och

en tjänst som kontorist med halvtidstjänstgöring samt ett belopp av 10 000 kr.

till arvoden åt experter. Nuvarande arvode av 8 600 kr. till den icke självskrivne

ledamoten av samarbetsnämnden bör dras in. För arvoden och särskilda ersätt­

ningar till styrelsen för socialhögskolan i Örebro tar jag upp 3 400 kr. Mina

beräkningar leder till att nu utgående medelsanvisningar till avlöningar vid sam­

arbetsnämnden bör höjas med 115 000 kr. Med hänvisning till anslagssamman-

ställningen tar jag vidare upp 16 000 kr. för omkostnader vid nämnden.

Jag förordar att i riksstaten för nästa budgetår förs upp ett förslagsanslag av

131000 ki-., kallat Vissa kostnader vid socialhögskolorna. Av praktiska skäl

bor emellertid kostnaderna för avlöningar samt omkostnaderna bestridas från

socialhögskolornas ordinarie anslag, som härigenom kommer att belastas med

högre belopp än som beräknats i riksstatsförslaget. Det av mig nu förordade an­

slaget kommer sålunda att fungera som s. k. täckningsanslag för riksstaten.

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen

att till Vissa kostnader vid socialhögskolorna för budgetåret

1967/68 under åttonde huvudtiteln anvisa ett förslagsanslag av

131 000 kr.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med instäm­

mande av statsrådets övriga ledamöter hemställt förord­

nar Hans Maj:t Konungen att till riksdagen skall avlåtas

proposition av den lydelse bilaga till detta protokoll ut­

visar.

Ur protokollet:

Britta Gyllensten

48

Kungl. Maj:ts 'proposition nr år 1967

INNEHÅLL

Sid.

1. Inledning ................................................................................................... 3

2. Utbildning av journalister............................................................................ 4

2.1. Nuläget ................................................................................................... 4

2.2. Förslag ..................................................................................................... 4

2.2.1. Utgångspunkter .......................................................................... 4

2.2.2. Den sakkunniges förslag............................................................. 7

2.2.3. Remissyttrandena ....................................................................... 16

2.3. Departementschefen .............................................................................. 23

3. Ledning och administration av socionom- och journalistutbildningen ....

30

3.1. Nuläget ................................................................................................... 30

3.2. Förslag ................................................................................................... 31

3.2.1. Utgångspunkter .......................................................................... 31

3.2.2. Ledningen och administrationen av socionomutbildningen .... 34

3.2.3. Ledningen och administrationen av journalistutbildningen .. 37

3.3. Departementschefen .............................................................................. 39

4. Anslagsberäkningar för budgetåret 1967/68 ................................................. 43

4.1. Journalisthögskolorna: Avlöningar....................................................... 43

4.2. Journalisthögskolorna: Omkostnader................................................... 45

4.3. Vissa kostnader vid socialhögskolorna.................................................. 46

Ivar Hseggströms Tryckeri AB • Stockholm 1907

670382