Prop. 1969:60

('angående inrättande av ett statligt aktiebolag för konsultverksamhet på rationaliseringsområdet',)

Kungl: Maj:ts proposition nr 60 år 1969

1

Nr 60

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående inrättande av

ett statligt aktiebolag för konsultverksamhet på rationaliseringsområdet; given Stockholms slott den 7 mars 1969.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över finansärenden för denna dag, föreslå riksdagen att bi­ falla de förslag, om vilkas avlåtande till riksdagen föredragande departe­ mentschefen hemställt.

GUSTAF ADOLF

G. E. Sträng

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att ett statligt aktiebolag skall inrättas för kon­ sultverksamhet på rationaliseringsområdet. Förslaget syftar till att skapa en organisation som kan tillgodose statsförvaltningens ökade behov av ratio­ naliseringsexpertis. Konsultbolaget skall drivas på affärsmässiga grunder och i konkurrens med andra konsultföretag. Till aktieteckning i bolaget föreslås ett anslag av 600 000 kr.

1

Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 samt. Nr 60

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 60 år 1969

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans

Maj. t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den

7 mars 1969.

Närvarande:

Ministern för utrikes ärendena

Nilsson,

statsråden

Sträng, Lange, Holmqvist,

Aspling, Palme, Sven-Eric Nilsson, Lundkvist, Gustafsson, Geijer,

Myrdal, Odhnoff, Wickman, Moberg, Bengtsson.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anmäler efter gemen­

sam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om

inrättande av ett

statligt aktiebolag för konsultverksamhet på rationaliseringsområdet

och

anför.

Statskontoret har föreslagit att ett statligt aktiebolag skall inrättas för

konsultverksamhet på rationaliseringsområdet. Förslaget har föranletts

av det ökade behovet av rationaliseringsexpertis inom statsförvaltningen.

Efter remiss har yttranden över förslaget avgetts av försvarets fabriks­

verk, försvarets rationaliseringsinstitut, sjukvårdens och socialvårdens pla­

nerings- och rationaliseringsinstitut (SPRI), statistiska centralbyrån, statens

vattenfallsverk, Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB), Svenska Utveck-

lingsaktiebolaget, Landsorganisationen i Sverige (LO), TCO:s Statstjänste-

mannasektion (TCO-S) och Sveriges Akademikers Centralorganisation

(SACO). Synpunkter på förslaget har vidare lämnats av statskontorets

tjänstemannaförening samt av tjänstemannaföreningen och SACO-klubben

vid statistiska centralbyrån.

Den statliga rationaliseringsverksamhetens nuvarande organisation

Rationaliseringsarbetet hos myndigheterna

Rationalisering ingår som ett normalt led i den löpande förvaltningsverk-

samheten. Det primära ansvaret för rationaliseringsarbetet inom statsför­

valtningen vilar således på de enskilda myndigheterna. Varje chef svarar

för rationaliseringen inom sitt verksamhetsområde. Han har härvid ofta bi­

stånd av särskild rationaliseringspersonal. Enligt 6 § allmänna verksstad-

gan den 3 december 1965 (nr 600) skall myndighets chef se till att en eller

flera tjänstemän utses att som organisationsföredragande ägna särskild

Kungl. Maj:ts proposition nr 60 år 1969

3

uppmärksamhet åt verkets rationalisering. Vid flertalet av de större myn­ digheterna finns särskilda organisations- eller rationaliseringsenheter. Vissa myndigheter, t. ex. statens järnvägar, postverket, televerket och vägverket, har betydande resurser för rationaliseringsverksamheten.

Statskontoret

Statskontoret är central förvaltningsmyndighet för rationaliseringsverk­ samheten inom statsförvaltningen i den mån denna uppgift inte ankommer på annan myndighet (prop. 1960: 126, SU 107, rskr 282). I verkets uppgif­ ter ingår bl. a. att ta initiativ till och utföra rationaliseringsundersökningar, att svara för samordning av den statliga rationaliseringsverksamheten, att utbilda personal för rationaliseringsverksamhet och att genom rådgivning verka för förenklingar och kostnadsbesparingar inom statsförvaltningen. Verket svarar vidare för samordning i fråga om anskaffning och utnytt­ jande av datamaskiner inom statsförvaltningen samt förvaltar statens data­ maskinfond.

Huvuddelen av statskontorets rationaliseringsverksamhet avser rationa­ liseringsundersökningar som sker på uppdrag av Kungl. Maj:t eller som tillkommit genom statskontorets egna initiativ. Som konsult kan statskonto­ ret också ställa expertis till förfogande för rationaliseringsundersökningar efter framställningar från myndigheter eller kommittéer.

Statskontoret fick sin nuvarande organisation år 1965 (prop. 1965: 42, SU 91, rskr 224). Verket har för sina rationaliseringsuppgifter fyra utred­ ningsavdelningar, en planerings- och utbildningsavdelning och en admini­ strativ byrå. Antalet anställda uppgår till omkring 200, varav drygt hälften är direkt sysselsatta med rationaliseringsarbete som projektledare, utredare eller utredningsassistenler.

Försvarets rationaliseringsinstitut

Försvarets rationaliseringsinstitut inrättades den 1 juli 1968 (prop. 1968: 35, SU 94, rskr 217). Institutet är central förvaltningsmyndighet för ratio­ naliseringen inom den del av statsförvaltningen som hör till försvarsdepar­ tementet. Inom sitt verksamhetsområde har institutet i stort sett samma arbetsuppgifter som statskontoret har beträffande statsförvaltningen i öv­ rigt. Antalet anställda uppgår till ett 50-tal, varav drygt 40 utgör lednings- eller utredningspersonal.

lf

Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 samt. Nr 60

4

Kungl. Maj:ts proposition nr 60 år 1969

Riksrevisionsverket

Nära anknytning till rationaliseringsverksamheten har också riksrevi­

sionsverket. Detta verk är central myndighet för den statliga redovisnings-

och revisionsverksamheten. I denna verksamhet ingår såsom ett väsentligt

led förvaltningsrevision, som avser granskning och bedömning av ända­

målsenligheten och effektiviteten i myndigheternas verksamhet. Riksrevi­

sionsverket omorganiseras successivt enligt riktlinjer som riksdagen har

godkänt (prop. 1967: 79, SU 82, rskr 194).

Andra rationaliseringsorgan m. in.

Vissa organ har tillkommit för att bedriva rationalisering inom ett begrän­

sat verksamhetsområde. Sålunda finns inom exekutionsväsendet tills vidare

eu särskild nämnd,

exekutionsväsendets organisationsnämnd.

Denna har

vissa rådgivande och samordnande uppgifter, bl. a. i fråga om införande av

automatisk databehandling (ADB). Inom nämnden arbetar ett 10-tal per­

soner.

Staten svarar tillsammans med andra intressenter för vissa rationalise­

ringsorgan. Sålunda bidrar staten till kostnaderna för driften av

Sjukvår­

dens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut

(SPRI)

(prop. 1967:68, SU 105, rskr 251). Institutet har till uppgift att främja,

samordna och medverka i planerings- och rationaliseringsverksamhet inom

hälso- och sjukvården samt socialvården. Vidare lämnar staten bidrag till

bl. a.

Institutet för storhushållens rationalisering

(prop. 1966:72, SU 106,

rskr 237). Detta institut har till huvudsaklig uppgift att främja och sam­

ordna sådan rationaliserings- och utvecklingsverksamhet som väsentligt kan

bidra till att höja produktiviteten inom storhushållen.

Rationaliseringsfrågor kan också behandlas av kommittéer eller andra till­

fälliga organ. Såsom exempel på sådana organ, som f. n. arbetar, kan näm­

nas

centralnämnden för fastighetsdata,

som svarar för en omläggning av fas-

tighetsregistreringen, och

samarbetsorganet för ADB inom rättsväsendet,

som skall utveckla och samordna ADB-tillämpningen inom polisväsendet,

domstolarna, kriminalvården och angränsande områden.

Statskontorets förslag

Behovet av en statlig konsultorganisation

Som en

allmän bakgrund

till sitt förslag konstaterar statskontoret att en

ständigt växande del av produktionsapparaten tas i anspråk för kontors­

arbete. Man kan räkna med att om något år lika många anställda kommer

att sysselsättas med produktion av tjänster som med produktion av varor.

5

Den offentliga sektorn, som f. n. sysselsätter över 500 000 personer, uppvisar den starkaste expansionen inom det tjänsteproducerande området.

Den genomsnittliga produktiviteten per arbetstagare inom kontorsarbete anses i regel inte ha stigit lika snabbt som produktiviteten inom fabriks- och verkstadsarbete. I debatten om produktionsprocessens fortgående om­ vandling och den ekonomiska utvecklingen över huvud taget har därför frågan om rationalisering på det administrativa området kommit att fram­ stå som alltmera betydelsefull. Detta gäller med samma styrka inom den offentliga sektorn som inom det enskilda näringslivet.

Datateknikens utveckling under de senaste åren har skapat effektiva hjälpmedel för rationalisering av kontorsarbetet. Framstegen på ADB-om- rådet har emellertid inte endast inneburit att man fått tekniska möjligheter att mekanisera och automatisera informationsbehandlingen. När ADB införs i en organisation, framtvingas vanligtvis ingående studier av och föränd­ ringar i andra delar av organisationen än de som direkt berörs av ADB- systemet. Introducerandet av ADB stimulerar därför ofta den administra­ tiva rationaliseringen inom organisationen i dess helhet. Den s. k. tredje generationens datamaskiner, som gör det möjligt att utveckla stora och in­ tegrerade system för informationsbehandling, förstärker kravet på en effek­ tiv samordning av rationalisering med ADB och annan administrativ ratio­ nalisering.

När det gäller

utvecklingstendenserna

på rationaliseringsområdet fram­

håller statskontoret att verkets insatser som konsult åt statliga myndigheter på senare tid alltmer har reducerats för att ge plats för större undersök­ ningar av funktionell-horisontell natur. Detta är en följd av de växande kraven på samordningsinsatser av statskontoret och av att statskontorets verksamhet medvetet har styrts mot mer ambitiösa mål.

Samtidigt som statskontorets möjligheter att tillgodose de enskilda myn­ digheternas konsultbehov sålunda har avtagit, har behoven av rationalise­ ringsexpertis ständigt stegrats hos myndigheterna. Till stor del beror detta på ADB-teknikens utveckling. Myndigheterna har för att förstärka sina egna rationaliseringsresurser i ökad utsträckning hänvisats till att anlita utom­ stående konsulter. Sådana engageras dels direkt av myndigheterna, dels ge­ nom förmedling av statskontoret. I sistnämnda fall svarar statskontoret ibland också för kostnaderna för konsultinsatserna och för övervakningen av konsulternas arbete.

Statskontoret konstaterar att ADB-metodiken numera är väl etablerad som ett av flera hjälpmedel i rationaliseringsarbetet. Datamaskinlekniken är inne i ett mycket dynamiskt utvecklingsskede. Utvecklingen kommer att ställa växande anspråk på statskontoret som expertorgan med uppgift att formulera riktlinjer för den administrativa rationaliseringsverksamheten på längre sikt inom statsförvaltningen. Tendenserna pekar alltså på en för­ skjutning i statskontorets framtida verksamhet mot ett allt starkare enga­

Kungl. Maj:ts proposition nr 60 år 1969

6

gemang i utvecklingsfrågor inom rationaliseringsområdet. Vidare kommer

verkets samordningsfunktioner liksom initieringen av rationaliseringsåfgär-

der att behöva ges större tyngd.

Beträffande tendenserna inom myndigheternas rationaliseringsverksam-

het anser statskontoret att man under senare år har kunnat iaktta en ökad

rationaliseringsaktivitet. Som ett uttryck för ökande »datamognad» påpekas

att integrerade lösningar för hela administrativa processer blir allt van­

ligare. Den ökade aktiviteten hos myndigheterna har också medfört större

efterfrågan på experter. Rationaliseringsverksamheten kommer enligt stats­

kontorets uppfattning att stimuleras ytterligare när programbudgetering

genomförs.

Enligt statskontorets bedömning kan de angivna utvecklingstendenserna

väntas leda till en ökad efterfrågan på rationaliseringsexpertis inom stats­

förvaltningen. Behovet av specialister varierar emellertid från tid till annan

både kvantitativt och i fråga om arten av fackkunskap. Det tillgodoses där­

för bäst genom tillfälligt engagemang av konsulter.

Statskontoret diskuterar härefter de

krav på en konsultorganisation

som

bör ställas. Verket konstaterar att programbudgeteringens principer förut­

sätter att myndigheterna betalar för de konsulttjänster som de utnyttjar.

Därigenom kommer rationaliseringsprojekten att ägnas en kostnadsmedve-

ten analys från uppdragsgivarnas sida.

Systemet med full kostnadstäckning för konsultinsatsen syftar ytterst

till att skapa en grundval för värderingen av utförda prestationer. Det blir

meningsfullt endast om de projektansvariga myndigheterna får full frihet

att välja konsulter i varje särskilt fall. Om konsultorganisationen således

bör verka i konkurrens med andra jämförbara organisationer på markna­

den, finner statskontoret det konsekvent att den får tillämpa marknadsmäs-

sig lönesättning.

När rationaliseringsprojekten kräver insatser av konsulter som komple­

ment till myndigheternas egna personalresurser, är det mestadels fråga om

kvalificerad expertis inom ett bestämt område av den administrativa ratio­

naliseringen. Det är väsentligt att denna expertis är väl insatt i statsförvalt­

ningens förhållanden och arbetssätt. Oproportionerligt lång tid går ofta åt,

innan utifrån tillkallade konsulter har skaffat sig nödvändiga kunskaper

om den miljö som rationaliseringsprojektet skall utvecklas i. Dessa nack­

delar skulle reduceras och konsultkostnaderna minskas, om statsförvaltning­

ens behov av specialister på administrativ rationalisering kunde tillgodoses

genom en särskild konsultorganisation, som hade erfarenhet av den offent­

liga förvaltningens arbetssätt och god kännedom om dess särdrag.

Statskontoret påpekar emellertid, att bristerna hos konsultföretagen i

fråga om kunskaper om den offentliga förvaltningen bör ställas mot den

högre innovationsgrad i fråga om administrativ rationaliseringsmetodik som

följer med anlitandet av flera konsultföretag. I vad mån miljökunskapen

Kungl. Maj:ts proposition nr 60 år 1969

Kungl. Maj.ts proposition nr 60 år 1969

7

eller innovationsgraden skall vara utslagsgivande vid valet av konsultorga­ nisation bör avgöras av respektive myndighet i det enskilda fallet.

Statskontoret kommer till slutsatsen att en särskild konsultorganisation är motiverad. Denna bör speciellt inriktas på offentlig förvaltning. Den bör utformas som ett statligt organ.

Konsultorganets uppgifter och omfattning

När det gäller det föreslagna

konsultorganets uppgifter

framhåller stats­

kontoret, att verkets nuvarande konsultverksamhet gäller utformning av ADB-system och programmeringsuppgifter i samband därmed. Därtill kom­ mer olika slag av utredningar som avser kontorsrationalisering och kontors- teknik.

För verksamheten anlitas i växande utsträckning utomstående konsulter. En del av dessa konsulter är engagerade i projekt som direkt leds av stats­ kontoret, medan andra är verksamma hos olika myndigheter och står under ledning av dessa. ADB-projekten är i många fall uppdelade mellan flera organisatoriska enheter. Medan systemutformningen och ibland även pro­ jektledningen för en myndighets räkning kan handhas av statskontoret, kan programmeringsansvaret ofta överlämnas till statistiska centralbyråns datamaskincentral.

I framtiden bör man undvika en sådan splittring i projektansvaret. Kon­ sultorganets uppgifter bör därför omfatta de olika specialistfunktioner som ingår i projektuppbyggnaden. Det bör alltså ha både systemspecialister och programmerare.

Statskontoret anför även andra skäl för att både system- och programme- ringsfunktioner bör ingå i konsultorganets uppgifter. Det kan förutsättas att konsultorganet i många fall kommer att åtaga sig uppdrag som leder till bearbetningar i uppdragsgivarens egen datamaskinanläggning eller på en servicebyråanläggning. Det skulle inte vara rationellt att i sådana fall an­ lita datamaskincentralens programmeringspersonal, särskilt som det därvid också kan bli fråga om programmering för andra maskinsystem än sådana som ingår i centralens driftorganisation. Det är vidare eftersträvansvärt från arbetsteknisk synpunkt att integrera system- och programmeringsfunk- tionerna. Även med hänsyn härtill är det mest ändamålsenligt att låta pro­ grammering ingå i konsultorganets uppgifter.

Den föreslagna inriktningen av uppgifterna berör således det system- och programmeringsarbete som f. n. utförs inom statistiska centralbyråns data­ maskincentral. I denna verksamhet kan man särskilja dels uppgifter av­ seende statistikproduktion och register som är av primärt intresse för sta­ tistikproduktionen, dels uppgifter avseende övriga områden av administrativ databehandling. Den förra kategorin av arbetsuppgifter förutsätts ligga utanför konsultorganets verksamhetsområde och berörs därför inte av stats­

8

kontorets förslag. Den senare kategorin av arbetsuppgifter är delvis av

samma slag som ingår i statskontorets konsultverksamhet. Dessa uppgifter

bör enligt statskontoret successivt föras över till konsultorganet.

Statskontoret anser alltså att tyngdpunkten i konsultorganets uppgifter

bör ligga på system- och programmeringsarbete för ADB samt sådan allmän

kontor srationalisering som är en direkt följd därav. På längre sikt bör kon­

sultorganet kunna utvidga sin verksamhet till andra sektorer av admini­

strativ rationalisering. Inom vilka nya områden som det bör expandera och

i vilken takt detta bör ske får bestämmas uteslutande av myndigheternas

efterfrågan på expertis och deras benägenhet att utnyttja konsultorganet.

Beträffande

omfattningen av konsultorganet

föreslår statskontoret att

verkets nuvarande konsultverksamhet får bilda stommen i organisationen.

Till denna bör dessutom föras över huvuddelen av den programmering som

f. n. utförs av datamaskincentralen för sådana projekt som i fråga om sy­

stemkonstruktionen handhas av statskontoret. Konsultorganet bör också

överta de uppgifter rörande systemutformning som f. n. ankommer på data­

maskincentralen, vars verksamhet på detta område är av ungefär samma

art som statskontorets konsultverksamhet. Häri innefattas inte sådana sta­

tistiska systemkonstruktioner och bearbetningar som centralbyrån har an­

svar för antingen som huvudman för verksamheten eller som centralt sam­

ordnings- och serviceorgan på statistikens område. Det förutsätts att kon­

sultorganet i erforderlig utsträckning samarbetar med centralbyrån.

Statskontoret understryker, att konsultorganet bör hävda sin ställning i

kraft av sin kompetens och inte genom att myndigheterna åläggs att ut­

nyttja det. Konsultorganets miljökännedom kan ge det ett naturligt försteg

i konkurrensen. Om det får möjligheter att uppträda marknadsmässigt, räk­

nar statskontoret med en ökande efterfrågan på dess tjänster.

Enligt en försiktig bedömning finner statskontoret att de centrala stat­

liga myndigheternas utgifter för konsulttjänster inom det föreslagna verk­

samhetsområdet kan beräknas till ca 10 milj. kr. för budgetåret 1969/70

eller, uttryckt i personalbehov, ca 100 årsarbetskrafter. Om man räknar

med statsförvaltningen i dess helhet blir volymen väsentligt större.

Det föreslagna konsultorganet kan inte tillgodose statsförvaltningens to­

tala efterfrågan på konsulter. Strävan bör enligt statskontoret i första hand

vara att åstadkomma en stabil grundval för senare expansion i mån av be­

hov beroende på det förtroende konsultorganet förvärvar hos uppdragsgi­

varna. Statskontoret utgår från att organisationen under det första verk­

samhetsåret bör byggas ut till att omfatta ca 50 konsulter för att därefter

successivt kunna utökas med samma antal.

Kungl. Majrts proposition nr 60 år 1969

Kungl. Maj:ts proposition nr 60 år 1969

9

Organisation in. m.

Statskontoret har övervägt om det föreslagna konsultorganet skall knytas till någon existerande myndighet eller organiseras som ett fristående organ. I sistnämnda fall tänker man sig ett

statligt aktiebolag.

Statskontoret anser att det växande behovet av rationaliseringskonsulter i och för sig kan tillgodoses genom att verkets nuvarande resurser förstärks. Med hänsyn till att de uppgifter som verket har såsom central rationalise- ringsmyndighet måste ges allt större tyngd finner statskontoret det emeller­ tid troligt att konsultuppgifterna vid en prioritering mellan de båda verk­ samhetsgrenarna skulle få sekundär betydelse. Man pekar härvid på att det är verkets konsultfunktion som lättast kan ersättas genom att utomstående expertis anlitas för myndigheternas räkning.

Ett annat problem som uppkommer vid en sammanhållen organisation gäller finansieringen. Statskontoret förutsätter att en utbyggd konsultverk­ samhet finansieras genom ersättning från uppdragsgivarna. I en samman­ hållen organisation är det svårt att särskilja kostnaderna för konsultverk­ samhet och övrig verksamhet. Även om svårigheterna inte får överdrivas, är det enligt statskontoret uppenbart, att misstankar alltid skulle kunna göras gällande att endera verksamhetsgrenen subventionerade den andra. Å andra sidan konstateras att den begränsade tillgången på rationaliserings- expertis lättare kan utnyttjas optimalt i en sammanhållen organisation.

Om konsultorganisationen får fristående ställning uppkommer enligt statskontorets mening inte några allvarligare prioriteringsproblem. Någon sammanblandning av kostnader riskeras inte. Vidare tillgodoses behovet av flexibilitet hos de statliga rationaliseringsresurserna bäst på detta sätt. Kon­ sultorganet bör därför ges en fristående ställning i förhållande till stats­ kontoret.

En sådan organisationsform skapar enligt statskontoret förutsättningar för att verksamheten kan bedrivas i konkurrens och på lika villkor med en­ skilda konsultföretag. Myndigheterna kan välja mellan att anlita det stat­ liga konsultorganet och att anlita andra företag. Avgörande för myndighe­ ternas val i det enskilda fallet bör vara vederbörande konsultföretags specia­ litet, lämplighet, tillgängliga kapacitet, arvodesnivå m. m.

Det föreslagna konsultföretagets verksamhetsformer och finansiering bör så nära som möjligt överensstämma med vad som gäller för motsvarande enskilda företag. Vidare bör organisationen vara flexibel så att den snabbt kan anpassas till nya krav, t. ex. i fråga om organisation, personal och löne­ system. Företaget bör kunna erbjuda marknadsmässiga löner. Hänsyn bör härvid tas till avlöningsförmånerna för personal med motsvarande arbets­ uppgifter inom den statliga förvaltningen.

Statskontoret finner det uppenbart att de bästa förutsättningarna för den erforderliga flexibiliteten i verksamheten och för den önskvärda konkur­

renskraften och effektiviteten uppnås om företaget organiseras som aktie­

bolag.

Bolagets uppgifter

skall vara att genomföra rationaliseringsutredningar

på uppdrag av i första hand statliga myndigheter. Det skall också kunna

åtaga sig uppdrag för andra såväl offentliga som enskilda beställare, i den

mån detta är lämpligt för att åstadkomma en jämn uppdragsbeläggning

eller tillföra bolaget ökade kunskaper inom dess arbetsområde.

Statskontoret anser att bolaget skall drivas i affärsmässiga former. Det

skall sålunda kunna täcka sina kostnader, inklusive förräntning av insatt

kapital, med ersättningar från uppdragsgivarna. Egentlig vinst förutsätts

inte böra eftersträvas. Med hänsyn till behovet av att kunna täcka even­

tuella förluster på enstaka uppdrag bör dock debiterade ersättningar inne­

fatta visst överskott. Även behovet av att kunna täcka utvecklingskostnader

talar för att man kalkylerar med visst överskott.

Statskontoret räknar med att bolaget skall börja sin verksamhet den 1

juli 1969.

Bolagets organisation

bör till att börja med ges en relativt be­

gränsad omfattning. Sedan verksamheten vunnit erforderlig stadga kan

vissa icke-statistiska utredningar, som nu ankommer på statskontoret och

statistiska centralbyråns datamaskincentral, komma att övertas av bolaget.

Bolagets styrelse bör bestå av minst sex ledamöter och lika många supp­

leanter. Ledamöter och suppleanter utses av Kungl. Maj :t, som även för­

ordnar ordförande och vice ordförande. Med hänsyn till behovet av alt sam­

ordna bolagets verksamhet med statskontorets förutsätts att representan­

ter för statskontoret ingår i styrelsen.

Vid bedömningen av det erforderliga

finansieringsbehovet

har statskon­

toret utgått från att genomsnittslönen för konsulterna kan uppskattas till

ca 5 000 kr. per månad och lönebikostnaderna till 20

%.

Debiteringen per

konsult antas behöva utgöra ca 100 000 kr. per år. Med utgångspunkt i 50

verksamma konsulter beräknas det erforderliga genomsnittliga rörelsekapi­

talet till 1,7 milj. kr.

Bolaget föreslås få ett aktiekapital av 500 000 kr. Aktierna skall ägas av

staten. De bör enligt statskontoret emitteras till eu kurs av 120 %, så att

bolaget omedelbart får en lagstadgad reservfond. En rörlig kredit om 2

milj. kr. föreslås få upptas hos riksgäldskontoret. Om ytterligare medel be­

hövs för finansieringen bör den allmänna kreditmarknaden anlitas.

10

Kungl. Maj:ts proposition nr 60 år 1969

Remis sy ttrandena

Allmänna synpunkter

Remissinstanserna har i regel begränsat sina yttranden till de frågor som

rör statskontorets konkreta organisationsförslag, medan de mer allmänna

delarna av utredningen i huvudsak lämnats utan kommentarer. Samtliga

remissinstanser tillstyrker att ett statligt konsultorgan inrättas på rationa-

11

liseringsområdet. Flertalet ansluter sig också till förslaget att konsultorga­ net utformas som ett statligt aktiebolag.

Behovet av en statlig konsultorganisation

LO

delar statskontorets bedömning att det administrativa området står

inför en betydande rationaliseringsverksamhet, som kommer att beröra alla delar av samhället. Också

statistiska centralbyrån

bekräftar mot bakgrun­

den av egna erfarenheter det ökade behovet av rationaliseringsinsatser.

Utöver de skäl som statskontoret har anfört för den föreslagna konsult­ organisationen framhåller

försvarets rationaliseringsinstitut,

att en koncen­

tration av resurser till ett konsultföretag av den föreslagna storleken bör leda till större totaleffektivitet. Detta kan i förening med ökade möjligheter till insyn i verksamheten bidra till en för uppdragsgivarna gynnsammare utveckling av konsultmarknaden. Liknande synpunkter framförs av

SPRI,

som anser att en statlig konsultorganisation med de skisserade personal­ resurserna fyller ett stort behov vid en intensifiering av den administrativa rationaliseringen inom statsförvaltningen. Enligt SPRI kan konsultorgani­ sationen verka som prisledare för konsultverksamheten inom den offentliga sektorn gentemot de privata konsultföretagen under kommande rationalise- ringsperiod, då efterfrågan på konsulthjälp kan väntas stiga snabbare än tillgången.

Svenska Utvecklingsaktiebolaget

finner det i princip välmotiverat med en

konsultorganisation som har speciell inriktning på statsförvaltningens be­ hov. Bolaget har observerat att det på senare tid har skett en viss koncentra­ tion till färre och större företag inom branschen och att därvid ett antal svenska konsultföretag förvärvats av i huvudsak utländska intressenter.

Konsultorganets uppgifter och omfattning

Konsultorganets uppgifter behandlas ingående av

statistiska

centralbyrån.

Centralbyrån anser att ADB-funktionerna hos det föreslagna

konsultorganet har fått en alltför dominerande plats och understryker ange­ lägenheten av att också kontorsrationaliseringen och andra delar av den administrativa rationaliseringen ges tillräcklig kapacitet.

Centralbyrån framhåller vidare att utnyttjandet av ADB är en central fråga i flertalet rationaliseringsutredningar som avser behandling av större informationsmängder. Utvecklingen går i riktning mot att system- och pro­ grammeringsarbetet organisatoriskt hålls samman med övriga delar av en rationaliseringsutredning. Centralbyrån finner det därför vara en fördel att den system- och programmeringsverksamhet, som nu handhas av central­ byråns datamaskincentral och som inte hänför sig till statistik- och register- produktion, förs över från centralbyrån till det nya konsultorganet. Härtill kommer att system- och programmeringsservicen bör vara så utformad att den ger möjlighet till konkurrens inom den statliga förvaltningen mellan datamaskiner av olika märken. Från denna synpunkt är det en väsentlig

Kungl. Maj:ts proposition nr 60 år 1969

fördel att det föreslagna konsultorganet inte är anknutet till någon viss data-

maskincentral.

Det sagda innebär dock inte att myndigheterna skall vara förhindrade

att engagera egen personal för systemarbete och programmering. Tvärtom

anser centralbyrån att alla myndigheter som utnyttjar ADB i sin verksam­

het skall ha egen system- och programmeringspersonal, så snart arbetet är

av sådan omfattning att det ger kontinuerlig sysselsättning för specialister

av detta slag.

Centralbyrån godtar den föreslagna arbetsfördelningen mellan verket och

det nya konsultorganet. Innebörden härav är att centralbyrån och inte kon­

sultorganet skall fungera som serviceorgan för system- och programmerings­

arbeten som avser statistikproduktion och register av väsentligt intresse för

statistikproduktionen även då annan myndighet är huvudman. Centralbyrån

anser det vidare vara av stor betydelse att verket får tillfälle att påverka

även den del av rutinerna som gäller den administrativa verksamheten,

eftersom utformningen av dessa kan vara av direkt betydelse för möjlig­

heterna att utnyttja materialet för statistiska ändamål.

LKAB

understryker betydelsen av samarbete mellan enskilt näringsliv

och statlig verksamhet på rationaliseringsområdet. För att det önskvärda

utbytet av erfarenheter skall komma till stånd är det enligt LKAB angeläget,

dels att det statliga konsultföretaget får möjlighet att utföra uppdrag för

enskilda uppdragsgivare, dels att enskilda konsultföretag också i fortsätt­

ningen kommer att utnyttjas inom statsförvaltningen.

Försvarets fabriksverk

anser det väsentligt att konsultorganisationen i

varje fall till en början koncentrerar sig på rationaliseringsuppgifter inom

statsförvaltningen. Företaget bör inte inrikta sig på konsulttjänster inom

den statliga industriella verksamheten annat än i mycket begränsad om­

fattning, t. ex. såsom rådgivare i ADB-frågor. Enligt fabriksverkets mening

bör det nya företaget kunna göra väsentliga insatser för träning och utbild­

ning av chefer vid de enskilda myndigheterna.

SPRI

konstaterar att verksamhetsområdet för det föreslagna konsultorga­

net på ett tillfredsställande sätt är avgränsat mot SPRI:s konsultområde.

Beträffande konsultorganets omfattning understryker

sta­

tistiska centralbyrån

angelägenheten av att hela den system- och program-

meringsverksamhet som inte hänför sig till statistik och registerproduktion

förs över till konsultorganet i ett sammanhang. Om det skulle bedömas vara

mindre lämpligt att till konsultorganet förlägga vissa av de projekt som så­

lunda enligt centralbyråns uppfattning bör föras över dit, bör ansvaret för

dessa projekt och hela den personal som arbetar med dem i stället föras

över till statskontoret. Om överföringen skall ske successivt bör en tidsplan

fastställas.

Statens vattenfallsverk

understryker att den trånga sektorn när det gäller

utformningen av ADB-system och administrativ rationalisering i övrigt ut­

12

Kungl. Maj:ts proposition nr 60 år 1969

13

görs av tillgången på utbildad och erfaren personal. Ett nytt konsultföretag kan därför komma att medföra ett ytterligare tryck på befintliga personella resurser hos bl. a. affärsverken. Vattenfallsverket betonar att stor försik­ tighet bör iakttas vid dimensioneringen av konsultföretaget. Detta bör var­ ken i inledningsskedet eller vid den successiva utbyggnaden ges större per­ sonalkapacitet än vad som motsvarar de uppdrag som med säkerhet kan påräknas genom uppdragsgivarnas fria val.

Försvarets fabriksverk

framhåller att en snabb tillväxt av ett konsultföre­

tag oftast medför att kvaliteten på konsultinsatserna sjunker. Kapaciteten bör därför byggas upp med största försiktighet. Fabriksverket bedömer re­ kryteringsfrågorna som ytterst väsentliga och anser att konsultorganet med fördel kan rekrytera en stor del av sin personal från industrin. Verket anser vidare att det nya organet måste vara öppet för ett samarbete med redan etablerade konsulter.

Kungl. Maj:ts proposition nr 60 år 1969

Organisation in. m.

Förslaget om att konsultorganet skall drivas som ett statligt aktie- fa o 1 a g tillstyrks eller lämnas utan erinran av samtliga remissinstanser utom statistiska centralbyrån och TCO-S.

Statistiska centralbyrån

pekar på möjligheten att utforma konsultorganet

enligt de principer som gäller för statistiska centralbyråns datamaskincen- tral och utredningsinstitut. Dessa enheter ingår i centralbyråns organisation men drivs helt affärsmässigt och med en från verket i övrigt fristående bud­ get. Den föreslagna konsultverksamheten skulle på liknande sätt kunna in­ ordnas i statskontoret. Med en sådan organisation skulle de nackdelar som statskontoret anför som de viktigaste motiven för en fristående organisation falla bort. Med denna lösning skulle även vissa administrativa funktioner kunna vara gemensamma för konsultorganisationen och statskontoret i öv­ rigt, vilket möjliggör besparingar.

Centralbyrån befarar att det nya organet — om det ges aktiebolagsform — genom sina möjligheter till friare lönesättning kan få ett oberättigat över­ tag över andra statliga myndigheter som har behov av personal av likartat slag. Dit hör främst statistiska centralbyrån, som torde ha den mest om­ fattande verksamheten på databehandlingens område vid sidan av stats­ kontoret. Centralbyrån anser det därför nödvändigt att sådana förutsätt­ ningar skapas att verket och andra myndigheter kan konkurrera med kon­ sultorganet på lika villkor om denna personal.

TCO-S

anser i likhet med centralbyrån att konsultorganet bör kunna or­

ganiseras på samma sätt som datamaskincentralen och utredningsinstitutet. Organisationen hävdar att det är möjligt att erbjuda personalen marknads- mässiga löner inom ramen för dagens statliga lönesystem. Genom att bibe­ hålla det konventionella statliga lönesystemet skulle konsultorganet utan

14

vidlyftiga övergångsanordningar kunna knyta experter från andra myndig­

heter till sig. Garantier skulle enligt TCO-S kunna skapas för ett optimalt

utnyttjande av den begränsade kader av experter, vilka genom sitt rationa-

liseringsarbete hos myndigheterna blivit väl insatta i statsförvaltningens

förhållanden och arbetssätt.

Svenska Utvecklingsaktiebolaget

konstaterar att statskontoret som skäl

för bolagsformen bl. a. åberopat de bättre möjligheter som denna ger att

till konsultorganet knyta kvalificerad personal. Detta överensstämmer med

utvecklingsbolagets erfarenhet.

Utvecklingsbolaget anför vidare att utveckling av administrativa system

och hjälpmedel är en av de sektorer som bolaget i enlighet med riksdagens

beslut år 1968 bör prioritera. I konsekvens därmed har bolaget förvärvat ett

nu helägt dotterbolag, Rationell Planering AB. Detta har sedan årsskiftet

1965/66 bedrivit konsultationsverksamhet beträffande främst nätverkspla-

nering och programbudgetering för såväl enskilda som statliga kunders

räkning. Utvecklingsbolaget bär även behov för egen del att utnyttja detta

företags tjänster. Utvecklingsbolaget fäster uppmärksamheten på att det

sålunda existerar ett helstatligt bolag med till stor del den målsättning som

anges i statskontorets förslag.

Statskontorets förslag när det gäller bolagets uppgifter godtas

av remissinstanserna.

Försvarets fabriksverk

understryker, att bolagets verksamhet från bör­

jan bör inriktas mot sådana arbetsuppgifter där de största effektivitetsvins­

terna kan uppnås. Verksamheten måste således planeras och prioriteras

hårt. Verket betonar vidare att bolaget måste drivas med sådan lönsamhet

att utrymme finns för bl. a. vidareutbildning av personal. Detta innebär att

konsulttjänsterna måste debiteras till marknadsmässiga priser.

LKAB

understryker vikten av att konsultbolaget kan bedriva sin verksam­

het på i alla avseenden lika villkor med enskilda konsultföretag i branschen.

Det statliga bolaget bör således eftersträva vinst. Liknande synpunkter förs

fram av

SACO.

Beträffande bolagets organisation föreslår

försvarets rationa­

liseringsinstitut

och

statistiska centralbyrån

att de skall bli representerade

i bolagets styrelse.

Statskontorets tjänstemannaförening

framhåller intresset

av att de anställda får utse egna representanter i styrelsen.

SPRI

anser att behovet av insyn och samordning mellan konsultverksam­

heten och statskontorets långsiktiga centrala planerings- och utvecklings­

arbete inte har tillgodosetts genom statskontorets förslag. Institutet föror­

dar därför att en ledningsfunktion inrättas med uppgift att styra verksam­

heten mot gemensamma mål.

LO

lägger en annan aspekt på samordningsfrågan och förutsätter att före­

taget får en med övriga statliga företag likartad behandling. Konsultföreta­

Kungl. Maj:ts proposition nr 60 år 1969

15

get bör således inordnas under det centrala förvaltningsbolag, som enligt

LO bör bildas för att samordna de statliga aktiebolagen.

När det gäller bolagets finansiering anser

försvarets rationa­

liseringsinstitut

och

statskontorets tjänstemannaförening

att rörelsekapita­

let har beräknats för lågt.

Kungl. Maj:ts proposition nr 60 år 1969

Departements chefen

Allmänna synpunkter

Standardutvecklingen i det svenska samhället har varit mycket snabb

under hela efterkrigstiden. För att denna utveckling skall fortsätta är det

väsentligt att våra resurser tillvaratas väl. Inte minst gäller detta inom den

offentliga sektorn.

Som jag vid åtskilliga tillfällen har framhållit är utgiftstrycket på det

statliga området mycket starkt även på längre sikt. Detta är fallet redan om

nu gällande och allmänt accepterade målsättningar för den offentliga sek­

torn skulle kunna uppfyllas. Möjligheterna att tillgodose nya anspråk är

begränsade. Utrymme för nya åtaganden måste därför till stor del åstad­

kommas genom att tillgängliga resurser utnyttjas effektivare. För att detta

skall bli möjligt krävs en konsekvent och fortgående rationalisering av den

offentliga verksamheten.

Under senare tid har rationaliseringen på det administrativa området fått

allt större betydelse. Genom den tekniska utvecklingen har effektiva hjälp­

medel tillkommit härför. Mest påfallande är givetvis den snabba utveckling

som skett på ADB-området. Genom denna har rutinerna för bl. a. informa­

tionsbehandlingen i den statliga verksamheten radikalt förändrats. Jag vill

här peka på hur ADB-tekniken tagits i anspråk t. ex. inom folkbokförings-,

skatte- och uppbördsväsendet, för utbetalningar av löner och pensioner, för

redovisning och revision, för statistik- och registreringsverksamhet och för

förrådsredovisning av olika slag. Omfattande utvecklingsarbeten bedrivs

också för att utnyttja ADB inom nya områden. Jag kan som exempel näm­

na fastighetsregistreringen, bilregistreringen samt register- och informa­

tionssystem inom polisväsendet, domstolarna och kriminalvården.

För att effektivisera rationaliseringsverksamheten har de organisatoriska

grundvalarna härför vidgats kraftigt under 1960-talet. Statskontoret har or­

ganiserats om och byggts ut till centralt rationaliseringsorgan. Försvarets

rationaliseringsinstitut har tillkommit. Biksrevisionsverket har organiserats

om för att i ökad utsträckning kunna verka för större effektivitet inom

statsverksamheten. Nya rationaliseringsorgan har tillskapats inom speciella

områden, delvis i samverkan med kommunala och enskilda intressenter.

Det grundläggande rationaliseringsarbetet måste alltjämt ligga hos de en­

16

skilda myndigheterna. I de petitaanvisningar som Kungl. Maj :t årligen u t­

färdar har rationaliseringsaspekterna starkt understrukits. Särskild upp­

märksamhet har vid budgetarbetet lagts på rationaliseringsfrågorna. Myn­

digheterna har också getts ökade resurser för sin interna rationaliserings-

verltsamhet. Jag anser det synnerligen angeläget att rationaliseringen hos

myndigheterna hedrivs kontinuerligt och målinriktat och ges en central

ställning i myndigheternas verksamhet. Den löpande rationaliseringen hos

myndigheterna för att anpassa organisation och arbetsformer till nya krav

och förutsättningar utgör grunden för den statliga rationaliseringsverksam-

heten.

Behovet av ett statligt konsultorgan

Den vidgade rationaliseringsverksamheten inom statsförvaltningen har

medfört ett ökande behov av kvalificerad och specialiserad personal, främst

på ADB-området. Detta specialistbehov tillgodoses i regel genom att kon­

sulter anlitas såsom komplement till myndigheternas egen rationaliserings-

personal. Tidigare har statskontoret i betydande utsträckning lämnat myn­

digheterna sådan konsulthjälp. På senare tid har dock verkets konsultin­

satser alltmer reducerats i syfte att ge plats för undersökningar som är av

mera genomgripande natur inom ett verksamhetsområde eller som gäller

funktioner som mera allmänt förekommer hos myndigheterna.

Mot bakgrunden av dessa förhållanden har statskontoret övervägt hur

konsultbehoven i framtiden bör tillgodoses. Statskontoret föreslår att ett

särskilt statligt konsultorgan inrättas. Detta skulle drivas affärsmässigt.

Behovet av ett sådant konsultorgan har allmänt vitsordats av de remissin­

stanser som yttrat sig över förslaget.

Jag finner det naturligt att statskontorets verksamhet koncentreras på

utvecklings- och samordningsuppgifter inom rationaliseringsområdet, på

initiering av rationaliseringsåtgärder samt på mera brett upplagda rationa-

liseringsundersökningar. Härigenom uppnås den bästa samlade effekten av

de centrala rationaliseringsinsatserna. Samtidigt är det emellertid väsentligt

att man kan tillgodose myndigheternas växande behov av rationaliserings-

konsulter som är väl insatta i förhållandena inom den statliga verksam­

heten. I likhet med statskontoret och remissinstanserna förordar jag att

detta behov tillgodoses genom att ett statligt konsultorgan inrättas.

För att öka myndigheternas kostnadsmedvetande vid rationaliseringsåt­

gärder anser jag liksom statskontoret att myndigheterna bör debiteras kost­

naderna för konsulternas tjänster. Eftersom myndigheterna själva svarar

för att deras verksamhet bedrivs så effektivt som möjligt, bör de också ha

frihet att välja de konsulter som de behöver för sitt rationaliseringsarbete.

Vid mina fortsatta överväganden utgår jag således från att konsultorganet

skall arbeta i konkurrens med andra konsultföretag.

Kungl. Maj:ts proposition nr 60 år 1969

17

De konsulttjänster som statskontoret f. n. tillhandahåller de statliga myn­ digheterna debiteras inte uppdragsgivarna. Myndighet som anlitar andra konsulter måste däremot i vanlig ordning anskaffa medel härför. I vissa fall har sådana medel ställts till förfogande från det under sjunde huvud­ titeln anvisade förslagsanslaget till viss försöksverksamhet inom statsför­ valtningen in. nr.

Tillkomsten av ett konsultorgan som arbetar på affärsmässig grund inne­ bär, att varje myndighet som planerar att anlita rationaliseringskonsulter måste reservera medel för ändamålet under sina anslag och vid behov ta upp frågan härom i sin anslagsframställning. Jag är dock medveten om att behovet av att anlita rationaliseringskonsulter i många fall kan uppstå så snabbt, att det kan bli nödvändigt att anvisa medel i särskild ordning. För sådana fall bör även i fortsättningen finnas ett centralt anslag som kan få tas i anspråk efter beslut av Kungl. Maj :t i varje särskilt fall.

Kungl. Maj:ts proposition nr 60 år 1969

Konsultorganets uppgifter och omfattning

Statskontorets förslag innebär att tyngdpunkten i konsultorganets upp­ gifter kommer att ligga på system- och programmeringsarbete för ADB och på sådan allmän kontorsrationalisering som är en direkt följd därav. Stats­ kontoret förutsätter dock att konsultorganet på längre sikt utvidgar sin verksamhet till andra sektorer av administrativ rationalisering. Därigenom kan konsultorganet få den allsidiga inriktning som är nödvändig för att det skall bli effektivt och konkurrenskraftigt.

Den nämnda inriktningen av konsultorganets uppgifter innebär att det kommer att överta statskontorets nuvarande konsultverksamhet, vilken främst gäller ADB-området. För denna verksamhet anlitar statskontoret f. n. i stor utsträckning privata konsultföretag. Vidare har det förutsatts att konsultorganet från statistiska centralbyråns datamaskincentral skall överta huvuddelen av sådana system- och programmeringsuppgifter som inte avser statistik- eller registerarbete.

Den föreslagna inriktningen av verksamheten har godtagits av såväl sta­ tistiska centralbyrån som övriga remissinstanser. Jag kan också ansluta mig till statskontorets förslag i denna del. Jag vill understryka vikten av att kon­ sultorganet får en sådan bred inriktning av sin verksamhet att det effektivt kan betjäna myndigheterna vid skilda former av rationalisering.

Statskontoret utgår från att konsultorganet skall vara inriktat på i första hand statsförvaltningen. Det skall dock kunna åtaga sig uppdrag från andra uppdragsgivare för att få en jämn uppdragsbeläggning eller för att skaffa ökade kunskaper inom arbetsområdet. Av remissinstanserna anser LKAB det angeläget att konsultorganet får möjlighet att utföra uppdrag även från andra uppdragsgivare än de statliga myndigheterna, medan försvarets fab­

18

riksverk menar att verksamheten i varje fall till en början bör koncentreras

på uppgifter inom statsförvaltningen.

I likhet med statskontoret utgår jag från att konsultorganets uppgift i

första hand skall vara att tillgodose de statliga myndigheternas behov av

rationaliseringsexpertis. Konsultorganet bör dock i princip ha samma ex­

pansionsmöjligheter som andra företag inom branschen. Om resurserna

räcker till bör det därför kunna vidga sin verksamhet till att avse även upp­

drag inom andra delar av den offentliga sektorn eller inom näringslivet.

Statskontoret utgår från att konsultorganet skall byggas ut i en takt

som bestäms av myndigheternas efterfrågan på expertis och deras benä­

genhet att utnyttja konsultorganet. Grundvalen för verksamheten skulle ut­

göras av statskontorets nuvarande konsultverksamhet. Till denna skulle

successivt föras över vissa delar av det system- och programmeringsarbete

som nu utförs av statistiska centralbyråns datamaskincentral.

Vid remissbehandlingen har försvarets fabriksverk och statens vatten-

fallsverk uttalat sig för en försiktig uppbyggnad av konsultorganet. Sta­

tistiska centralbyrån har understrukit att den del av datamaskincentralens

verksamhet som berörs av förslaget bör föras över till konsultorganet i ett

sammanhang.

Jag har tidigare förordat att det statliga konsultorganet skall driva sin

verksamhet i konkurrens med andra konsultföretag. Konkurrenssituationen

kommer att ställa stora krav på konsultorganet. Jag anser det nödvändigt

att det får bygga upp sin verksamhet med utgångspunkt i en långsiktig be­

dömning av efterfrågan och i den takt som det finner lämplig.

En utbyggnad i enlighet med vad jag nu har förordat medför att avveck­

lingen av statskontorets och datamaskincentralens nuvarande konsultupp­

gifter får ske successivt. Avvecklingen bör genomföras på sådant sätt att

pågående projekt inte försenas eller fördyras. I vilken utsträckning kon­

sultorganet skall överta pågående projekt är en avtalsfråga mellan den upp-

dragsgivande myndigheten och konsultorganet.

Jag avser att sedermera föreslå Kungl. Maj :t att statskontoret och sta­

tistiska centralbyrån får i uppdrag att i samband med sina anslagsfram­

ställningar för budgetåret 1970/71 redovisa de personal- och anslagsmässiga

konsekvenserna av att konsultorganet övertar vissa av verkens nuvarande

uppgifter.

Kungl. Maj:ts proposition nr 60 år 1969

Organisation m. m.

Statskontoret anser att det föreslagna konsultorganets verksamhetsfor­

mer och finansiering så nära som möjligt bör överensstämma med vad som

gäller för motsvarande enskilda företag. Vidare bör företaget ha en flexibel

organisation. De bästa förutsättningarna för att dessa krav skall kunna till­

godoses uppnås enligt statskontoret, om företaget drivs i aktiebolagsform.

19

Statskontorets förslag tillstyrks av samtliga remissinstanser med undan­ tag av statistiska centralbyrån och TCO-S. Dessa föreslår i stället att kon­ sultverksamheten inordnas i statskontoret enligt de principer som gäller för statistiska centralbyråns datamaskincentral.

Jag anser att det statliga konsultorganet bör få den organisationsform som ger de bästa förutsättningarna för en effektiv verksamhet i öppen konkur­ rens med andra konsultföretag. I likhet med statskontoret och det övervä­ gande antalet remissinstanser anser jag att dessa förutsättningar i föreva­ rande fall bäst uppfylls genom att konsultorganet organiseras som ett stat­ ligt aktiebolag.

Aktiebolagets ändamål skall vara att genomföra rationaliseringsutred- ningar på uppdrag av i första hand statliga myndigheter. Bolaget bör emel­ lertid också kunna åtaga sig uppdrag från andra uppdragsgivare inom den offentliga sektorn och från näringslivet.

Svenska Utvecklingsaktiebolaget, som nyligen har förvärvat ett aktiebolag för konsultverksamhet på rationaliseringsområdet, pekar på möjligheterna att överväga en anknytning till detta företag. I förhållande till den verk­ samhet som berörs av statskontorets förslag har utvecklingsbolagets dotter­ företag mycket liten omfattning. Med hänsyn härtill och till bolagets speci­ ella inriktning finner jag inte anledning att nu överväga ett sammanförande med det nya konsultbolaget. Jag förutsätter dock att denna fråga aktualise­ ras av de berörda bolagen, om en sammanslagning framdeles skulle visa sig lämplig.

Enligt statskontorets förslag skall konsultbolaget täcka sina kostnader, inberäknat förräntning av insatt kapital. Egentlig vinst förutsätts inte böra eftersträvas. Ersättningarna för utförda uppdrag anses dock böra innefatta ett visst överskott för att täcka dels eventuella förluster på enstaka uppdrag, dels utvecklingskostnader. Försvarets fabriksverk anser att konsulttjäns­ terna måste debiteras till marknadsmässiga priser för att skapa utrymme för bl. a. vidareutbildning av personalen. Enligt LKAB och SACO bör det statliga bolaget i likhet med enskilda företag i branschen drivas med vinst­ syfte.

Jag anser att bolaget bör drivas enligt gängse principer för de statliga bolagen. Det bör alltså ha en sådan lönsamhet att det kan täcka sina kost­ nader och ge skälig avkastning på insatt kapital.

Jag beräknar aktiekapitalet i konsultbolaget till 500 000 kr. För att ge bolaget en reservfond bör aktierna emitteras till en kurs av 120 %. Samtliga aktier bör ägas av staten. Jag föreslår att ett investeringsanslag av 600 000 kr. anvisas i riksstaten för nästa budgetår till aktieteckning i bolaget. Bola­ gets behov av rörelsekapital bör i övrigt täckas genom bankkrediter i sed­ vanlig ordning.

Antalet ledamöter och suppleanter i bolagets styrelse bör bestämmas av Kungl. Maj :t. Jag utgår från att i styrelsen kommer att ingå en ledamot med anknytning till statskontoret.

Kungl. Maj.ts proposition nr 60 år 1969

Hemställan

Under åberopande av det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj :t genom

proposition föreslår riksdagen att

1) besluta att ett statligt aktiebolag för konsultverksam­

het inom rationaliseringsområdet skall bildas,

2) till

Teckning av aktier i ett aktiebolag för konsult­

verksamhet inom rationaliseringsområdet

i riksstaten för

budgetåret 1969/70 på kapitalbudgeten under fonden för

statens aktier anvisa ett investeringsanslag av 600 000 kr.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med in­

stämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt

förordnar Hans Maj :t Konungen att till riksdagen

skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta

protokoll utvisar.

20

Kungl. Maj:ts proposition nr 60 år 1969

Ur protokollet:

Gunnel Anderson

MARCUS BOKTR. STHLM 1969 690203