Prop. 1972:2

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående utgifter på tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1971/72

Kungl. Maj:ts proposition nr 2 år 1972

Nr2

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående utgifter på tilläggs- stat II till riksstaten för budgetåret 1971/72; given Stockholms slott den 3 januari 1972.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet för denna dag, föreslå riksdagen att bifalla det för- slag om vars avlåtande till riksdagen föredragande departementschefen hcmställt.

GUSTAF ADOLF

G. E. STRÄNG

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 3 januari 1972.

Närvarande: statsministern PALME, ministern för utrikes ärendena WICKMAN, statsråden STRÄNG, ANDERSSON, JOHANSSON, HOLMQVIST, ASPLlNG, LUNDKVIST, GEIJER, MYRDAL, ODH- NOFF, MOBERG, BENGTSSON, NORLING, LÖFBERG, LIDBOM, CARLSSON, FELDT.

Chefen för finansdcpartcmentet, statsrådet Sträng, anför efter gemen- sam bcredning med statsrådets övriga ledamöter.

De anslag som 1971 års riksdag anvisat sedan riksstaten för budget— året 1971/72 fastställts har uppförts på tilläggsstat I (prop. 1971: 139, 140, 145, 154 och 156, KU 1971: 73, FiU 1971: 54, rskr 1971: 361).

Ytterligare anslagsframställningar på tilläggsstat under löpande bud- getår har nu ansetts behövliga. De bör föreläggas riksdagen i en gemen- sam proposition avseende utgifter på tilläggsstat [I till riksstaten för budgetåret 1971/72. Skulle anslagsframställningar därutöver på tilläggs- stat under innevarande budgetår visa sig ofrånkomliga, bör dessa före- läggas riksdagen vid en senare tidpunkt.

Prop. 1972:-2 '. . ' " 2:

De framställningar om anslag på tilläggsstat som Kungl. Maj:t beslu- tar om denna dag tas in i dagens statsrådsprotokoll över justitie-, social-, finans-, utbildnings-, jordbruks-, inrikes-, civil- och industriärenden. Ut— drag av dessa protokoll bör biläggas den gemensamma propositionen som bilagor 1—9. En-sammans'tällning'över de av" Kungl; Maj:t i denna ' proposition begärda anslagen torde. få bifogas statsrådsprotokollet i detta ärende som bilaga 10.

Jag hemställer att Kungl. Maj:t i en gemensam proposition föreläg- ger riksdagen de förslag om anslag på tilläggsstat [[ till riksstaten för budgetåret 1971/72 som framgår av'nåmnda utdrag av statsrådsproto- kollet. '

Med bifall till vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Hans Maj:t Konungen att till riksdagen skall avlåtas proposition av, den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet: Britta G yllenslen

Prop. 1972: 2 ' 3

DRIFTBUDGETEN

] USTITIEDEPA RTEMENTET '

Utdrag av protokollet över ' justitieärenden, hållet inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 3 januari 1972.

Närvarande: statsministern PALME, ministern för utrikes ärendena WICKMAN, statsråden STRÄNG, ANDERSSON, JOHANSSON, HOLMQVIST, ASPLING, LUNDKVIST, GEIJER, MYRDAL, ODH- NOFF, MOBERG, BENGTSSON, NORLING, LÖFBERG, LIDBOM, CARLSSON, FELDT.

Chefen för justitiedepartementet, statsrådet Geijer, anmäler ärende under justiticdepartementcts handläggning som angår utgifter på till- läggsstat II till riksstaten för budgetåret 1971/72 och anför.

ANDRA HUVUDTITELN

A. Justitiedepartementet m. m.

[1] AS. Kommittéer m. m. Till ändamålet har för budgetåret 1971/72 anvisats ett reservationsanslag av 9360 000 kr. (prop. 1971: 1 bil. 4, JuU 1971: 5, rskr 1971: 101). Reservationen från föregående budgetår uppgick den 1 juli 1971 nu 790 479 kr.

Under tiden den 1 juli—4 november 1971 uppgick belastningen till 3 231 339 kr. Det belopp som återstår av anslaget för innevarande bud- getår kommer inte att förslå att täcka kostnaderna för de utredningar som f. n. pågår. Belastningen på hela anslaget, som i betydande grad på- verkas av att arvoden och ersättningar utgår med högre belopp sedan den 1 juli 1971, kan för hela budgetåret 1971/72 beräknas uppgå till 11 150 000 kr. Ett ytterligare medelsbehov föreligger således om 1 milj. kr.

Tl Riksdagen. 1972. ] saml. Nr 2

Prop. 1972: 2 4

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att till Kommittéer m. m. på tilläggsstat II till riksstaten för bud-

getåret 1971/72 anvisa ett reservationsanslag av 1 000 000 kr.

Vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans Maj:t Konungen.

Ur protokollet: Britta Gyllensten

Prop. 1972: 2 5

SOCIALDEPARTEMENTET

Utdrag av protokollet över socialärenden, hållet inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 3 januari 1972.

Närvarande: statsministern PALME, ministern för utrikes ärendena WICKMAN, statsråden STRÄNG, ANDERSSON, JOHANSSON, HOLMQVIST, ASPLING, LUNDKVIST, GEIJ ER, MYRDAL, ODH- NOFF, MOBERG, BENGTSSON, NORLING, LÖFBERG, LIDBOM, CARLSSON, FELDT.

Chefen för socialdepartementet, statsrådet Aspling, anmäler de ären- den under socialdepartementets handläggning som angår utgifter på till- läggsstat II till riksstaten för budgetåret 1971/72 och anför.

DRIFTBUDGETEN

FEMTE HUVUDTITELN

E. Myndigheter inom hälso- och sjukvård, socialvård m. m.

[1] E 14. Statens bakteriologiska laboratorium: Utrustning. Till detta än- damål har för innevarande budgetår anvisats ett reservationsanslag av 1,4 milj. kr.

Med hänvisning till vad jag tidigare denna dag anfört vid anmälan av motsvarande anslag i prop. 1972: 1 (bil. 7 s. 74) hemställer jag att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen

att medge att utrustning till nybyggnad av smådjurhus vid statens bakteriologiska laboratorium beställs till en kostnad av högst 1 000 000 kr.

[2] E18. Statens rättsläkarstationer: Inredning och utrustning. Något anslag för detta ändamål finns inte uppfört i riksstaten för innevarande budgetår. Kungl. Maj:t har som ett led i åtgärderna att stimulera sysselsätt-

Prop. 1972: 2 ' 6

ningen inom byggnadssektorn den 30 juni 1971 uppdragit åt bygg— nadsstyrelsen att utföra ombyggnad av statens rättsläkarstation i Stock- holm. Dcnna påbörjades i oktober 1971 och beräknas vara slutförd un- der juli månad 1972. Kostnaden för utrustning av den ombyggda sta- tionen har av socialstyrelsen och utrustningsnämnden för universitet och högskolor numera beräknats till 600 000 kr. Jag har ingen erinran mot medelsberäkningen. Medlen bör anvisas på tilläggsstat till riksstaten för budgetåret 1971/72. . Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen- _ att till Statens rättsläkars.tationer- Inredning och utrustning på tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1971/72 anvisa ett reservationsanslag av 600 000 kr.

[3] H2. Utrustning av vissa kliniker för psykiskt sjuka m.m. Under denna anslagsrubrik har för innevarande budgetår anvisats ett reserva- tionsanslag av 2,4 milj. kr. .

Genom beslut den 14 maj 1970 har Kungl. Maj:t bemyndigat bygg- nadsstyrelsen att under anslaget Utrustning av vissa kliniker för psy- kiskt sjuka m.m. dels disponera ett belopp av 400 000 kr. föratt på- börja utrustning av de nya paviljonger vid Vipeholms'sjukhus som utgör första etappen av sjukhusets om- och-tillbyggnad, "dels under budgetåret 1970/71 beställa inredning och utrustning för samma ändamål för högst 2 milj. kr. att betalas tidigast under budgetåret 1971/72 (jfr prop. 1970: 1 bil. 7 s. 149. SU 1970: 5, rskr 1970: 5). Vidare har Kungl. Maj:t genom beslut den 27 maj 1971 medgivit att byggnadsstyrelsen av nämnda an- slag får disponera 2 milj. kr. för ändamålet (jfr prop. 1971: 1 bil. 7 s. 150, SoU 1971: 5, rskr 1971: 83).

Kungl. Maj:t har den 22 oktober 1971 fastställt en kostnadsram på 2 410 000 kr. för inredning och utrustning av byggnadsetapp I vid Vipe- holms sjukhus. Byggnadsstyrelsen hemställer att kostnadsramen förs upp med 2 625 000 kr. enligt prisläget den 1 april 1971. och att resteran- de medel 215 000 kr. anvisas under budgetåret 1971/72.

Departementsclzefen

Jag förordar att kostnadsramen för-Inredning och utrustning av Vipe- holms sjukhus, utbyggnadsctapp ], höjs i enlighet med byggnadsstyrel- - sens förslag. Ramhöjningen föranleder en ökning av medelsbehovet under innevarande budgetår med 215 000 kr. Jag förordar att medlen. anvisas på tilläggsstat till riksstaten för budgetåret 1971/72.

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen

att till Utrustning av vissa kliniker för psykiskt sjuka'm. m. på tilläggsstat II. till riksstaten för budgetåret 1971/72 anvisa ctt reservationsanslag av 215 000 kr.

Prop. 1972: 2 7

Vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans Maj:t Konungen.

Ur protokollet: Britta G yllensten

'[2 Riksdagen 1972. ] saml. Nr 2

Prop. 1972: 2 9

FINANSDEPARTEMENTET

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 3 januari 1972.

Närvarande: statsministern PALME, ministern för utrikes ärendena WICKMAN, statsråden STRÄNG, ANDERSSON, JOHANSSON, HOLMQVIST, ASPLING, LUNDKVIST, GEIJER, MYRDAL, ODH- NOFF, MOBERG, BENGTSSON, NORLING, LÖFBERG, LIDBOM, CARLSSON, FELDT.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anmäler de åren- den under finansdepartementcts handläggning som angår utgifter på till- läggsstat II till riksstaten för budgetåret 1971/72 och anför.

DRIFTBUDGETEN

SJ UN DE HUVUDTITELN

E. Diverse

[1] E 15 a. Kampanj för lönsparantle. Budgetåret 1970/71 anvisades 500 000 kr. för en kampanj för lönsparandc under år 1971.

Fullmäktige i riksgäldskontoret föreslår, i enlighet med framställning av lönsparkommittén, att den befintliga reservationen under anslaget, 175 000 kr., får användas för en begränsad lönsparkampanj under år 1972. Kommittén finner det naturligt att kampanjverksamheten under år 1972 för de nuvarande lönsparformerna begränsas i avvaktan på ett avi- serat förslag till 1972 års Vårriksdag om nytt lönsparsystcm.

Departem en tsch efen

Som antytts i framställningen från fullmäktige i riksgäldskontoret av- ser jag att föreslå Kungl. Maj:t att lägga fram förslag till vårriksdagen om ett nytt lönsparsystcm. Med hänsyn härtill biträder jag förslaget om en begränsad lönsparkampanj avseende det nuvarande systemet. I

Prop. 1972: 2 10

likhet med riksgäldsfullmäktige förordar jag att den befintliga reserva- tionen under anslaget får tas i anspråk för ändamålet. Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att godkänna vad jag har förordat angående bestridande av ut- gifterna för en begränsad lönsparkampanj under år 1972..

KAPITALBUDGETEN

II. STATENS ALLMÄNNA FASTIGHETSFOND

[2] 12. Byggnadsarbeten för statlig förvaltning. Underdenna anslags- rubrik har i riksstaten för innevarande budgetår anvisats ett reserva— . tionsanslag av 70 850000 kr. Av min anmälan tidigare denna dag av förevarande anslag i statsverkspropositionen (bil. 9 s. 78) framgår att medelsförbrukningen på anslaget under budgetåret 1971/72 nu beräknas till 110 milj. kr. Det ökade medelsbehovet, som främst beror på ökade kostnader för nybyggnad i kvarteret Garnisonen, bör täckas genom en medelsanvisning på tilläggsstat. ' . Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att till Byggnadsarbeten för statlig förvaltning på tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1971/72 anvisa ett investeringsanslag av 40 000 000 kr.

Vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans Maj:t Konungen.

Ur protokollet: Britta Gyllensten

Prop. 1972: 2 , 11

UTBILDNINGSDEPARTEMENTET

Utdrag av protokollet över utbildningsårenden, hållet inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 3 januari 1972.

Närvarande: statsministern PALME, ministern för utrikes ärendena WICKMAN, statsråden STRÄNG, ANDERSSON, JOHANSSON, HOLMQVIST, ASPLING, LUNDKVIST, GEIJER, MYRDAL, ODH- NOFF, MOBERG, BENGTSSON, NORLING, LÖFBERG, LIDBOM, CARLSSON, FELDT. ' - ' ' '

Chefen för utbildningsdepartementet, statsrådet Carlsson, .anmäler de ärenden under utbildningsdepartementets handläggning som angår ut— gifter på tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1971/72 och anför.

DRIFTBUDGETEN

ÅTTONDE HUVUDTITELN. ' '

B. Kulturändamål

[1] B 15. Bidrag till särskilda kulturella ändamål. Ur det under denna rubrik på riksstaten uppförda reservationsanslaget, det 5. k. kulturmedels— anslaget, utgår bl. a. det statliga stödet till de sex större yrkesarkestrarna i landet. Som förutsättning för statens bidrag till dessa föreskrivs med visst undantag att från kommun eller annorledes bidrag skall utgå med' samma eller större belopp.

Bidrag till ifrågavarande orkestrar för spelåret 1970/71 anvisades i slutet av maj 1970 urdet för motsvarande budgetår anvisade anslaget. ' Det var vid denna tidpunkt inte möjligt att helt överblicka orkestrarnas behov av bidrag för spelåret och det har därför liksom tidigare år förut- satts att efter spelårets slut ytterligare bidrag skulle kunna utgå i den mån omständigheter, som orkesterföretagen inte själva kunnat bestäm- ma över, medfört inte förutsedda kostnadsökningar eller väsentligt minskade intäkter. '

Prop. 1972: 2 12

För spelåret 1970/71 har bidrag utgått till de sex orkestrarna med sammanlagt 8780 000 kr. Uppgifter har nu getts in från orkestrarna angående det ekonomiska utfallet av verksamheten under nämnda spelår. Av dessa framgår att enligt orkestrarna behov föreligger av ytterligare bidrag med sammanlagt 1 201 000 kr. Huvuddelen av det anmälda me- delsbehovet är föranlett av automatiskt ökade kostnader på grund av avtalsenliga lönehöjningar. Därjämte har redovisats automatiskt ökade kostnader för arbetsgivaravgifter till riksförsäkringsverket (ATP m.m.).

Departementschefen

Det siffcrmaterial, som redovisats av orkestrarna beträffande det ekonomiska utfallet av verksamheten under spelåret 1970/71 visar vä- sentliga kostnadsökningar främst till följd av avtalsenliga löneökningar. I enlighet med den förut lämnade redovisningen beträffande orkestrarna räknar jag, sedan viss reduktion visat sig befogad, med ett medelsbehov av 1 105 000 kr. för statsbidrag till täckning av de av nämnda omstän- digheter föranledda förlusterna för spelåret 1970/71.

På riksstaten för innevarande budgetår har till bidrag till särskilda kulturella ändamål anvisats 23 348000 kr. Härav återstår till Kungl. Maj:ts disposition ett belopp som till största delen redan avsatts till andra ändamål. Därefter kvarstående medel bör reserveras för nu oförut- sedda behov under resten av budgetåret 1971/72. Det av mig under denna punkt beräknade medelsbehovet 1 105 000 kr. bör i stället täckas genom anvisande av ett anslag på tilläggsstat II till riksstaten för inne- varande budgetår.

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen

att till Bidrag till särskilda kulturella ändamål på tilläggsstat'II

till riksstaten för budgetåret 1971/72 anvisa ett reservations- anslag av 1 105 000 kr.

KAPITALBUDGETEN

II. STATENS ALLMÄNNA FASTIGHETSFOND

[2] 1.7. Byggnadsarbeten för vissa kulturändamål. I riksstaten för in— nevarande budgetår har under denna anslagsrubrik anvisats ett investe- ringsanslag av 2 milj. kr.

I sin anslagsframställning för budgetåret 1972/73 föreslår byggnads- styrelsen att ytterligare 2 103 000 kr. anvisas på tilläggsstat till riksstaten för budgetåret 1971/72.

Utbyte av hissar inom Operan. En redogörelse för detta byggnadsob- jekt lämnades senast i prop. 1969: 1 (bil. 10 s. 484, SU 1969: 43, rskr

Prop. 1972: 2 13

1969: 129). På grund av tillkommande kostnader för bl. a. brandalarm föreslår byggnadsstyrelsen att kostnadsramen förs upp med 2 580 000 kr. i prisläget den 1 april 1971, vilket innebär en höjning över index med 35 000 kr.

Ombyggnad av Operans scenvindmaskincri. För detta objekt har re- dogörelse lämnats i prop. 1970: 165 (bil. 7 s. 49, SU 1970: 227, rskr 1970: 442). Kungl. Maj:t uppdrog den 29 december 1970 åt byggnadssty- relsen att genomföra ombyggnad för och installation av nytt scenvindma- skineri inom en kostnadsram av 4 050 000 kr. i prisläget den 1 april 1970. Efter samråd med byggnadsstyrelsen redogjorde Operan i skrivelse till Konungen den 15 februari ]971 för de skäl som föranledde en ändrad bedömning av arbetenas omfattning och kostnadsramens storlek. Operan angav kostnadsramen till 4 800 000 kr. i prisläget den 1 april 1970, mot- svarande 5190000 kr. i prisläget den 1 april 1971. Byggnadsstyrelsen föreslår nu att kostnadsramen förs upp med 5 190 000 kr. i prisläget den 1 april 1971.

Departementschefen

Den föreslagna höjningen av kostnadsramarna för utbyte av hissar inom Operan och ombyggnad av Operans scenvindmaskineri bör godtas. Kostnadsramarna för dessa objekt bör i enlighet härmed föras upp med 2 580 000 kr. resp. 5 190 000 kr. iprisläget den 1 april 1971. Med hänsyn till höjningen av kostnadsramarna'samt till en ökad medelsförbrukning för budgetåret 1971/72 utöver vad som tidigare beräknats —— men inom fastställda kostnadsramar uppskattas medelsförbrukningen under in— nevarande budgetår bli 1 103 000 kr. större än vad som tidigare anvisats under detta anslag. Beloppet bör anvisas på tilläggsstat II för innevaran-

de budgetår. Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att till Byggnadsarbetet; för vissa kulturändamål på tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1971/72 anvisa ett investeringsan- slag av 1 103 000 kr.

[3'[ 18. Radio- och televisionshus. I riksstaten för innevarande budgetår har under denna anslagsrubrik anvisats ett investeringsanslag av 17,2 milj. kr.

Byggnadsstyrelsen fick den 19 mars 1971 i uppdrag att på grundval av ett av Sveriges Radio framlagt förslag projektera en begränsad ut- byggnad under det s.k. radiotorget i anslutning till kontorshus B inom kvarteret Förrådsbacken i Stockholm t.o.m. bygghandlingar samt att därefter underställa ärendet för Kungl. Maj:ts prövning. Utbyggnaden avser att ersätta den körväg till radiohusets västra källarplan som för- svinner i och med tillkomsten av kontorshuset. Underbyggnaden kost- nadsberäknas enligt det program som byggnadsstyrelsen nu lagt fram

Prop. 1972: 2 14

till 1,9 milj. kr. i prisläget den ]. april 1971. Byggstart förutsätts ske i så— dan tid att arbetena kan vara slutförda i februari 1973, dvs. samtidigt som kontorshus B beräknas vara färdigställt.

Departem entsch e f en

Jag förordar att i gällande investeringsplan förs upp en kostnadsram av 1 900 000 kr. i prisläget den 1 april 1971 för nybyggnad under det s. k. radiotorget 1kvarteretForradsbacken1 Stockholm.

Med hänsyn till de beräkningar som byggnadsstyrelsen gjort av me- delsbehovet för byggnadsverksamheten under innevarande budgetår räk- nar jag med att de utgifter som hänger samman med nu ifrågavarande byggnadsobjekt kan bestridas av tillgängliga medel under. förevarande anslag. Jag förordar att så får ske.-

J ag hemställer, att Kungl. Maj. t föreslår riksdagen . _ att godkänna vad jag-förordat i det föregående angående bc- stridande av kostnaderna för nybyggnad under det s.k. radio- torget i kvarteret Förrådsbacken i Stockholm.

Vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets - övriga ledamöter hemställt bifaller Hans Maj:t Konungen.

Ur protokollet:. Britta Gyllensten

Prop. 1972: 2 . 15

'

JORDBRUKSDEPARTEMENTET - "

Utdrag av protokollet över jordbruksärenden, hållet inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 3 januari 1972.

Närvarande: statsministern PALME, ministern för utrikes ärendena WICKMAN, statsråden STRÄNG, ANDERSSON, JOHANSSON,-- HOLMQVIST, ASPLING, LUNDKVIST, GEIJER, MYRDAL, ODH- NOFF, MOBERG, BENGTSSON, NORLING, LÖFBERG, LIDBOM, CARLSSON, FELDT. '

Chefen för jordbruksdepartementet,- statsrådet Bengtsson, anmäler ärende under jordbruksdepartementets handläggning som angår ut- gifter på tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1971/72 och anför.

DRIFTBUDGETEN

NIONDE HUVUDTITELN

D. Skogsbruk

[1] D 3. Bidrag till skogsförbättringar. Under denna anslagsrubrik har för budgetåret 1971/72 bl. a. "tagits upp en ram av 8,5 milj. kr. för bi- drag till skogsförbättrande åtgärder. Från anslaget beviljas vidare, utan att rambcloppet belastas, medel till bl. a. åtgärder mot skadegörelse av skogsinsekter och till att täcka eventuella förluster till följd av så- dan statlig kreditgaranti, som avses i kungörelsen (1969: 705) om stat- ligt stöd vid skada på skog. '

Skogsstyrelsen

Snöbrott år 1968 och stormfällningar år 1969 har förorsakat in- sektshärjningar av granbarkborre i skogarna i södra Sverige. Dessa härjningar har haft en omfattning som överstiger tidigare registrerade angrepp av granbarkborren. Den högsta angreppsfrekvensen rapporteras från Värmlands och Kopparbergs län. Relativt hög frekvens förekom- mer också i Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs och Älvsborgs län.

Bekämpningsåtgärder måste utföras genom att locka insekterna att

Prop. 1972: 2 16

yngla i friskt virke som sedan transporteras till industri, barkas eller vattenlagras. Till sådana åtgärder utgår statsbidrag. Skogsägarens del av bekämpningskostnaden finansieras i regel genom förskott på virkes- likviden. Avsättningssvårigheter föreligger för ifrågavarande virke, sul- fatmassaved, och svårigheterna beräknas bestå under den tid bekämp- ningen måste utföras.

Rådande förhållande uppfyller förutsättningarna för stöd enligt kun- görelsen (1969: 705) om statligt stöd vid skada på skog.

Med hänsyn härtill anhålles om att för budgetåret 1971/72 statlig garanti för lån med 5 milj. kr. får lämnas till skogsägare som utför sådana bekämpningsåtgärder mot granbarkborren som bedöms be— hövliga av skogsvårdsstyrelserna. Garantin bör endast avse sådana kostnader eller kostnadsandelar som ej täcks med statsbidrag.

Riksrevisionsverket har inget att erinra mot att statlig garanti för lån lämnas enligt de grunder Skogsstyrelsen föreslår. Storleken av rambe- loppet undandrar sig dock verkets bedömande.

Departementschefen

Till följd av snöbrotts- och stormskador åren 1968 och 1969 har svåra insektsangrepp av granbarkborre uppkommit på skog i södra Sve- rige.

Statsbidrag har hittills utgått till en del av kostnaderna för insekts— bekämpning i skog. Med rådande avsättningsläge för massaved be- dömer jag att skogsägarna tillfälligt kan få svårigheter att finansiera sin del av kostnaderna för sådan bekämpning. Jag föreslår därför att möjligheter skapas för skogsägare som drabbats av nämnda in- scktsskador att erhålla statlig garanti för lån enligt bestämmelserna i kungörelsen (1969: 705) om statligt stöd vid skada på skog (ändrad 1.970: 258). Garantin bör avse virke som utnyttjas som fångstvirke och virke som på rot angripits av granbarkborre. Garantin bör endast avse sådana kostnader och kostnadsandelar som inte täcks med statsbidrag. Vidare bör garantin endast gälla bekämpningsåtgärder som bedöms nödvändiga av resp. skogsvårdsstyrelse.

För den föreslagna långivningen beräknar jag att det behövs ett ga- rantibelopp av 5 milj. kr. för budgetåret 1971/72.

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen

att medge att för budgetåret 1971/72 statlig kreditgaranti för lån

till bekämpning av granbarkborre beviljas med sammanlagt högst 5 000 000 kr.

Vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans Maj:t Konungen.

Ur protokollet: Britta Gyllensten

Prop. 1972: 2 17

KAPITALBUDGETEN

INR'lKESDEPA RTEMENTET

Utdrag av protokollet över inrikesärenden, hållet inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 3 januari 1972.

Närvarande: statsministern PALME, ministern för utrikes ärendena WICKMAN, statsråden STRÄNG, ANDERSSON, JOHANSSON, HOLMQVIST, ASPLING, LUNDKVIST, GEIJER, MYRDAL, ODH- NOFF, MOBERG, BENGTSSON, NORLING, LÖFBERG, LIDBOM, CARLSSON, FELDT.

Chefen för inrikesdepartementet, statsrådet Holmqvist, anmäler ären- de under inrikesdepartementets handläggning som angår utgifter på tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1971/72 och anför.

IV. STATENS UTLÅNINGSFONDER

[1] 14. Lånefonden för allmänna samlingslokaler. Under denna rubrik har på riksstaten för innevarande budgetår anvisats ett investeringsanslag av 10 milj. kr.

Statens nämnd för samlingslokaler har i skrivelse den 8 november 1971 hemställt att under anslaget anvisas 5 milj. kr. på tilläggsstat för innevarande budgetår.

Departemenlsc'llefen Med hänvisning till vad jag tidigare denna dag har anfört vid anmä- lan av motsvarande anslag i prop. 1972: 1 (bil. 13 s. 265) hemställer jag att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att till Lånefmzden för allmänna samlingslokaler på tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1971/72 anvisa ett investerings- anslag av 8000 000 kr.

Prop. 1.972: 2 . 18

Vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans Maj:t Konungen.

Ur protokollet: Britta Gyllensten

Prop. 1972: 2 ' 19

CIVILDEPARTEMENTET

Utdrag av protokollet över civilärenden, hållet inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 3 januari 1972.

Närvarande: statsministern PALME, ministern för utrikes ärendena WICKMAN, statsråden STRÄNG, ANDERSSON, JOHANSSON, HOLMQVIST, ASPLING, LUNDKVIST, GEIJER, MYRDAL, ODH- NOFF, MOBERG, BENGTSSON, NORLING, LÖFBERG, LIDBOM, CARLSSON, FELDT.

Chefen för civildepartementet, statsrådet Lundkvist, anmäler ärende under civildepartemcntets handläggning som angår utgifter på tilläggs- stat II till riksstaten för budgetåret 1971/72 och anför.

KAPITALBUDGETEN

Il. STATENS ALLMÄNNA FASTIGHETSFOND

[1] 21. Byggnadsarbeten för länsstyrelserna. På riksstaten för inneva- rande budgetår har under denna anslagsrubrik anvisats ett investerings- anslag av 1 000 kr. Medelsförbrukningcn beräknades till 11 895 000 kr. Jag har tidigare denna dag vid min anmälan av motsvarande anslag i prop. 1972: 1 (bil. 14 s. 113) redovisat nybyggnad för lokala skatte- myndighetcn m. fl. i Göteborg. Projekteringen av nybyggnaden beräknas enligt byggnadsstyrelsen kunna bedrivas i sådan takt att schakt- och sprängningsarbeten kan påbörjas under april 1972. En byggstart vid denna tidpunkt har bedömts angelägen från arbetsmarknadssynpunkt. En kostnadsram av 37,5 milj. kr. i prisläget den 1 april 1971 för nybygg— nad för lokala skattemyndighetcn m.fl. i Göteborg bör därför föras upp i investeringsplanen. Den tidigarclagda byggstarten medför ett ytterliga- re medelsbchov av 2,4 milj. kr. på anslaget under innevarande budgetår.

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att till Byggnadsarbeten för länsstyrelserna på tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1971/72 anvisa ett investeringsanslag

av 2 400 000 kr.

Prop. 1972: 2 20

Vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans Maj:t Konungen.

Ur protokollet: Britta Gyllensten

Prop. 1972: 2 21

INDUSTRIDEPARTEMENTET

Utdrag av protokollet över industriärenden, hållet inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 3 januari 1972.

Närvarande: statsministern PALME, ministern för utrikes ärendena WICKMAN, statsråden STRÄNG, ANDERSSON, JOHANSSON, HOLMQVIST, ASPLING, LUNDKVIST, GEIJER, MYRDAL, ODH— NOFF, MOBERG, BENGTSSON, NORLING, LÖFBERG, LIDBOM, CARLSSON, FELDT.

Chefen för industridepartementet, statsrådet Johansson, anmäler ärende under industridepartementets handläggning som angår utgifter på tilläggsstat I I till riksstaten för budgetåret 1971/72 och anför.

KAPITALBUDGETEN

I. STATENS AFFÄRSVERKSFONDER

F. Statens vattenfallsverk

[1] 1. Kraftstationer m. m. På riksstaten för budgetåret 1971/72 har un- der denna rubrik anvisats ett investeringsanslag av 1 120 milj. kr., varav 145 milj. kr. på tilläggsstat 1.

Med hänvisning till vad jag tidigare denna dag anfört vid min an- mälan i prop. 1972: 1 (bil. 15 s. 117 och 124) av motsvarande anslag för budgetåret 1972/73 förordar jag att vattenfallsverkets utbyggnadspro- gram utökas med ett tredje atomkraftaggregat i Ringhals och att ver- ket får ta i anspråk medel härför redan under innevarande budgetår. Verkets investeringsanslag för budgetåret 1971/72 bör med hänsyn här- till räknas upp med 20 milj. kr. inkl. sedvanlig reserv.

I enlighet med vad jag vidare anfört i prop. 1972: 1 (bil. 15 s. 125) förordar jag att Kungl. Maj:t inhämtar riksdagens bemyndigande att med utnyttjande av den anslagsreserv som ställs till förfogande under förevarande investeringsanslag för framtiden under löpande budgetår

Prop. 1972: 2 22

utöka vattenfallsverkets utbyggnadsprogram, om en sådan åtgärd bedöms motiverad av konjunkturmässiga skäl eller annars från kraftförsörj- ningssynpunkt. Bemyndigandet bör gälla redan innevarande budgetår. Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att 1) till Kraftstationer m. m. på tilläggsstat II till riksstaten för bud— . getåret 1971/72 anvisa ett investeringsanslag av 20 000 000 kr., ' 2) bemyndiga Kungl. Maj:t att i enlighet med vad jag har an- fört under löpande budgetår utöka vattenfallsverkets' utbygg- nadsprogram. '

Vad föredraganden sålunda med instämmande av stats- rådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans Maj:t Konungen.

Ur protokollet: Britta Gyllensten

AVSKRIVNING AV OREGLERADE KAPITALME-l DELSFÖRLUSTER

Utdrag av protokollet" över. finansärenden, . hållet inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 3 januari 1972.

Närvarande: statsministern PALME, ministern för utrikes ärendena WICKMAN, statsråden STRÄNG, ANDERSSON, JOHANSSON, HOLMQVIST, ASPLING, LUNDKVIST, GEIJER, MYRDAL, ODH— N'OFF, MOBERG, BENGTSSON, NORLING, LÖFBERG, LIDBOM, CARLSSON, FELDT.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anmäler fråga om anslag till avskrivning av oreglerade kapitalmedelsförluster på tilläggs- stat ll till riksstaten för budgetåret 1971/72 och anför.

Nedskrivning av SJ:s statskapital. För att få till stånd en trafikpoli- tiskt betingad anpassning av SJ:s kostnadsansvar har riksdagen tidigare beslutat om dels en nedskrivning av det i SJ investerade statskapitalet med ca 1. 060 milj. kr., dels en omläggning av pensionskostnadsredovis- ningen ( prop. 1971: 85 , TU 1971: 5, rskr 1971: 145). Det ankommer på Kungl. Maj:t att på grundval av underlag från SJ närmare bestämma de tillgångar som skall skrivas av och den nedskrivning av statskapita- let som följer härav. l skrivelse den 13 december 1971 har SJ på basis av beslutade riktlinjer för nedskrivningen av statskapitalet föreslagit att nedskrivning sker med 1 063 milj. kr.

Departementsclzefen

Jag har inga invändningar mot den föreslagna nedskrivningen av SJ:s statskapital. Erforderliga avskrivningsmcdel bör täckas med anlitande av fonden för oreglerade kapitalmedelsförluster. Behållningen på fon- den uppgick per den 30 december 1971 till ca 200 milj. kr. Behov av ytterligare avskrivningsmedcl föreligger således. Jag förordar att 1 000 milj. kr. anvisas som en avsättning till fonden.

Jag förordar att nedskrivningen sker den 30 juni 1972. För att ned- skrivningen av statskapitalet skall få full effekt budgetåret 1971/72 för- ordar jag vidare efter samråd med chefen för kommunikationsdeparte- mentet att förräntningsplikten för budgetåret sätts ned med ett belopp som motsvarar räntan på 1 063 milj. kr. eller med ca 72 milj. kr.

Prop. 1972: 2 24

Under åberopande av det anförda hemställer jag att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att till Avskrivning av oreglerade kapitalmedelsförluster på till- läggsstat II till riksstaten för budgetåret 1971/72 anvisa ett an- slag av 1. 000 000 000 kr.

Vad föredraganden sålunda med instämmade av statsrå- dets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans Maj:t Konungen.

Ur protokollet: Britta Gyllensten

Prop. 1972: 2 25

Förteckning över av Kungl. Maj:t hos riksdagen begärda anslag på tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1971/72

E18 H2

B15

12

17

21

14

DRIFTBUDGETEN

A. Egentliga statsutgifter II. Justitiedepartementet

Kommittéer m. m., reservationsanslag 1 000 000

V. Soria/departementet Statens rättsläkarstationer: Inredning och utrustning, reservationsanslag 600 000 Utrustning av vissa kliniker för psykiskt sjuka m. m., reservationsanslag 215 000 815 000

VIII. Utbildningsdepartementet Bidrag till särskilda kulturella ändamål, reservationsanslag 1 105 000 Summa egentliga statsutgifter 2 920 000

B. Utgifter för statens kapitalfonder III. Avskrivning av oreglerade kapitalmedelsförluster Avskrivning av oreglerade kapitalmedelsförluster 1 000 000 000 Summa utgifter för statens kapitalfonder 1 000 000 000 Summa för driftbudgeten ] 002 920 000

KAPITALBUDGETEN Kapitalinvestering I. Statens afiirsverksfonder F. Statens vattenfallsverk

Kraftstationer m. m. 20 000 000

11. Statens allmänna fastighetsfond Finansdepartementet: Byggnadsarbeten för statlig förvaltning 40 000 000

Utbildningsdepartementet:

Byggnadsarbeten för vissa kulturändamål 1 103 000

Civildepartementct:

Byggnadsarbeten för länsstyrelserna 2 400 000 43 503 000

IV. Statens utlåningsfander Inrikcsdepartementet: Lånefonden för allmänna samlingslokaler 8 000 000

Summa för kaptalbudgeten 71 503 000

MARCUS BOKTR. STHLM 1971 7|06l3