Prop. 1972:80

Kungl. Maj:ts proposition angående allmän beredskapsstat för budgetåret 1972/73

Kungl. Maj:ts proposition nr 80 år 1972

Nr 80

Kungl. Maj:ts proposition angående allmän beredskapsstat för budget- året 1972/73; given Stockholms slott den 10 mars 1972.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden, föreslå riksdagen att bifalla de förslag, om vars avlåtande till riksdagen föredragande departe- mentschefen hemställt.

GUSTAF ADOLF

G. E. STRÄNG

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till allmän beredskapsstat för bud- getåret 1972/73. Den avser begäran om anslag för investeringar som är lämpliga att utföra i arbetslöshetsbekämpande syfte. Förslaget till allmän bercdskapsstat omfattar sammanlagt 1 198,9 milj. kr. i anslag. Härav faller 961 milj. kr. på driftbudgeten och 237,9 milj. kr. på kapié talbudgeten. Den 5. k. finansfullmakten som är knuten till beredskaps- staten skall enligt förslaget oförändrat gälla 600 milj. kr.

] Riksdagen 1972. 1 saml. Nr 80

lx)

Pion". 1972: 80

Utdrag av protokollet över linansärenden, hållet inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 10 mars 1972. ' '

Närvarande: statsministern PALME, ministern för utrikes ärendena WICKMAN, statsråden STRÄNG, JOHANSSON, HOLMQVIST, ASPLING, NILSSON, 'GEIJER, ODHNOFF, MOBERG,' BENGTS- SON, NORLING, LÖFBERG, LIDBOM, F-ELDT. ' ' ' '

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anmäler efter ge; mensam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om allgriärz beredskapsstat för budgetåret 1972/73 och anför.

Inledning

Enligt 63 & regeringsformen kan riksdagen anta en allmän bered- skapsstat med de anslag som kan behövas i en ekonomisk krissituation eller i ett annat nödläge. Beredskapsstaten skall antas i samma ordning som gäller för reglering av riksstaten. I samband härmed kan riksdagen bestämma de villkor under vilka Kungl. Maj:t får disponera de anslag som är upptagna i beredskapsstaten. . ,

Allmän beredskapsstat för budgetåret 1971/72 har antagits av 1971 års riksdag (prop. 1971: 80, InU 1971: 10, rskr 1971: 118). Den omfat- tar sammanlagt 1 146,4 milj. kr. i anslag. Härav faller 864,6 milj. kr. på driftbudgeten och 281,8 milj.. kr. på kapitalbudgcten. För att bered- skapsstaten skall sättas i kraft-krävs särskilt beslut av riksdagen. När riksdagen antog beredskapsstaten beslöt den ocksåom en s.k. finans-. fullmakt. Denna innebär att Kungl. Maj:t omedelbart kan besluta om utförande av arbeten för vilka anslag uppförts på beredskapsstaten in- till ett sammanlagt belopp om 600 milj. kr. Finansfullmakten får ut- nyttjas endast om arbetsmarknadsläget kräver det. Den har hittills inte utnyttjats.

Arbetsmarknadsstyrelsen skall varje år enligt sin instruktion upprätta 'ett förslag till reserv av statliga, kommunala och statsunderstödda inves- teringsobjekt. Styrelsen har nu kommit in med det förslag som skall ligga till grund för den allmänna beredskapsstaten för budgetåret 1972/ 73. Förslaget torde få fogas vid statsrådsprotokollet i detta ärende som bihang.

Prop. 1972: 80 ' 3

Arbetsmarknadsstyrelsens förslag 'till 'inves'tering'sr'e'serv och finansiering av denna. _ ' - - . '

Arbetsmarknadsstyrelsens förslag till investeringsresei'v bygger på samma principer som tidigare år. Det innebär att i förslaget ingår en- dast arbetsobjekt och 'industribeställningar som är så angelägna att de i vart fall skulle utföras under de närmaste åren. När långsiktiga inves-

teringsplaner förelegat'har objekten i regel valts inom ramen för dessa. .' " ' På så sätt sker en samordning mellan de anslag som anvisas 'på riksstat och de som anvisas på beredskapsstat. ' .

Arbetsmarknadsstyrelsen framlägger inte något förslag till 'investe-l ringsreserv avseende bostadsbyggandet. Styrelsen hänvisar till förslaget i årets statsverksproposition (prop. 1972: 1 bil. 13), enligt vilket det ga- ranterade bostadsbyggnadsprogrammet om 95 000 lägenheter, varav 87 000 statsbelånade lägenheter, för vartdera året 1972 och 1973 kom- pletteras med en projektreserv om 10000 lägenheter vartdera året. Kungl. Maj:t förutsätts "få bemyndigande att besluta om projektreser-' vens ianspråktagande liksom att vid behov vidga medelsramen för om- byggnad och förbättring. ' ' '

Liksom tidigare år har i statsverkspropositionen föreslagits anslag för vissa affärsdrivande verk, som medger en investeringsökning utöver ra- marna med omkring 10 Iolo, om detta befinns påkallat av konjunktur- mässiga eller andra skäl. För vägväsendet synes anslagsmä'ssiga möjlig- heter föreligga att öka verksamheten under budgetåret 1972/73, om detta befinns önskvärt.

Genom den angivna anslagstekniken får man på betydelsefulla områ- den en flexibilitet motsvarande den som avses med beredskapsstaten. In- ' vesteringsreservens avgränsning gentemot de projekt, som kan utföras genom en ökning av investeringsramarna med anlitande av tillgängliga och föreslagna anslag eller beställningsbemyndiganden, blir därför fly- tande, bl. a. med hänsyn till att ändringar i turordningen för de ordi narie projekten kan äga rum.

För intagande av arbeten eller beställningar i investeringsreserven har i regel satts som villkor att planeringsläget skall medge arbetenas påbör- jande resp. utläggning av beställning inom en varseltid av '4 månader. ' För husbyggnadsobjek't medger planeringssituationen dock inte detta, utan en varseltid av 4—6 månader eller längre får beräknas för dessa.

Sammanlagt ingår byggnads- och .anläggningsarbeten samt industrian- .' skaffningar till ett belopp av 1643 milj.. kr. i styrelsens förslag till in- vesteringsreserv. Av nämnda 'kostnadsvolym utgörs 1 miljard kr. av anläggningsarbeten, inberäknat skogsvårdsa'rbeten m.m., 314,7 milj. kr. av husbyggnadsarbeten'ocih 328,3 milj. kr. av industribeställningar. Objekt för 1 193 milj. kr. faller'inom den statliga sektorn och objekt för 450 milj. kr. inom den kommunala sektorn.

Prop. 1972: 80 4

Arbetsmarknadsstyrelsen har under hand redovisat bl. a. hur den av styrelsen föreslagna investeringsramen är regionalt fördelad.

Sysselsättningseffekten av i förslaget upptagna projekt kan i sista produktionsledet beräknas uppgå till ca 3 400 000 dagsverken. Härav hänför sig ca 2 100000 till 'byggnads- och anläggningsarbeten, ca ' 700 000 till industribeställningar och ca 600 000 till skogs- och natur- vårdsarbeten. Härtill kommer de effekter i tidigare produktionsled som arbetenas utförande skulle föranleda. Av redovisningen framgår att projekt i investeringsreserven finns upptagna för samtliga län. Den kostnadsmässigt mest betydande projektgruppen, nämligen anläggnings- arbeten, är till ca 1/3 förlagd till skogslänen. För de nordligaste länen är arbeten inom försvaret och inom civil statlig verksamhet av särskild betydelse.

Av de i investeringsreserven upptagna statliga industrianskaffningar- na om totalt ca 330 milj. kr. hänför sig de största summorna till an- skaffningar inom fordonsteknisk industri, radio- och elektroteknisk industri, textil- och beklädnadsindustri samt inom gruppen övrig verk- stadsindustri.

Beträffande frågan om finansieringen av investeringsreserven föreslår arbetsmarknadsstyrelsen i första hand att vissa förslagsanslag i den riksstat som kommer att fastställas för budgetåret 1972/73 skall få be- lastas med högre belopp än det i riksstaten upptagna. Detta gäller följande anslag, nämligen.Farledsverksamhet, exkl. isbrytning, Bidrag till byggnadsarbeten inom skolväsendet m.m., Bidrag till skogsför- bättringar, Åtgärder för ökad skogsproduktion i Norrland m.m., Väg- byggnader på skogar i enskild ägo, Bidrag till kommunala avlopps- reningsverk m.m. samt Beredskap för oljebekämpning till sjöss. Härut- över föreslår arbetsmarknadsstyrelsen att anslag förs upp på allmän beredskapsstat med sammanlagt 1202,4 milj. kr. Härav faller 943,5 milj. kr. på driftbudgeten'och 258,9 milj. kr. på kapitalbudgeten.

De anslag som arbetsmarknadsstyrelsen föreslår avser dels enstaka investeringobjekt, dels kollektiva ändamål. Beträffande de sistnämnda . föreslår styrelsen att de bestämmelser som gäller för innevarande bud- getår skall gälla även för beredskapsstaten för-budgetåret 1972/73. Så- lunda bör objekt för vilka medel beräknats under kollektivanslag kunna bytas ut mot andra objekt av likartat slag. ,Vidare bör kollektivansla- gen kunna användas för att forcera arbeten av motsvarande art för vilka medel beräknats på' riksstaten. För att man skall få önskvärd handlingsfrihet vid uppkommande arbetslöshetssituationer bör det här- utöver liksom under innevarande budgetår också finnas ett samlings- anslag benämnt Sysselsättningsskapande åtgärder för arbetslösa.

Arbetsmarknadsstyrelsen konstaterar, att statsbidrag i princip bör utgå enligt gällande grunder till kommunala och enskilda arbeten, som

Prop. 1972: 80 5

anordnas i sysselsättningsstödjande syfte. Möjligheter bör dock liksom hittills finnas att jämka statsbidragsgrunderna med hänsyn till de _sär- skilda förhållanden under vilka investeringsverksamheten kan komma att bedrivas.

För att Kungl. Maj:t i viss utsträckning skall kunna utnyttja bered- skapsstaten redan innan särskilt riksdagsbeslut meddelats, föreslår ar— betsmarknadsstyrelsen slutligen, att Kungl. Maj:t hos riksdagen hem- ställer om en finansfullmakt enligt hittills tillämpade grunder avseende ett belopp av 600 milj. kr.

Departementschefen

Riksdagen fastställer sedan år 1960 varje budgetår en allmän bered- skapsstat. En sådan gäller även för innevarande budgetår. Den omfattar anslag till olika statliga, kommunala eller statsunderstödda investerings- objekt, som bedömts lämpliga att sättas i gång i sysselsättningsstödjande syfte vid en konjunkturavmattning.

För att den allmänna beredskapsstaten skall träda i kraft behövs ett särskilt beslut av riksdagen. Om arbetsmarknadsläget skulle kräva det får emellertid Kungl. Maj:t med stöd av en till beredskapsstaten knuten finansfullmakt besluta om utförande av arbeten för vilka anslag upp- förts på beredskapsstaten inom ramen för 600 milj. kr.

Den allmänna beredskapsstaten har aldrig satts i kraft trots att av- mattningar i konjunkturen inträffat under tiden. Inte heller har den till beredskapsstaten knutna finansfullmakten utnyttjats.

I förslaget till allmän beredskapsstat för budgetåret 1970/71 (prop. 1970: 80 s. 5) berördes det framtida behovet av en särskild beredskaps- stat. Jag konstaterade sammanfattningsvis bl. a. att budgetutredningen kommer att närmare belysa de förändringar som behövs inom statlig planering och i det statliga budgetsystemet för att i särskild ordning framlagd investeringsreserv och beredskapsstat i dess nuvarande form skall kunna avvecklas. Jag anser således skäl tala för att beredskapssta- ten efter hand bör kunna avvecklas. I avvaktan härpå bör förslag om allmän beredskapsstat alltjämt föreläggas riksdagen.

Arbetsmarknadsstyrelsen har föreslagit att i investeringsreserven skall ingå byggnads- och anläggningsarbeten samt industrianskaffningar till ett sammanlagt belopp av 1 643 milj. kr., varav för statliga och stats- understödda arbeten 1 193 milj. kr. samt för kommunala arbeten 450 milj. kr. Härtill kommer möjligheten att vid en konjunkturförsvagning öka bostadsbyggandet. I likhet med tidigare år ingår nämligen inte detta i arbetsmarknadsstyrelsens investeringsreserv. För att finansiera de arbe- ten som ingår i investeringsreserven föreslår styrelsen att anslag förs

Prop. 1972: 80 _ 6

upp på allmän beredskapsstat. Det sammanlagda beloppet av dessa .. anslag uppgår enligt styrelsens. förslag .till "1 202,4 milj. kr., varav på driftbudgeten 943, 5 milj. kr. .och på kapitalbudgeten 258, 9 milj. kr. .

Skillnaden i totalsumman mellan investeringsreserv" och beredskaps- stat har två orsaker. För det första föreslås för några investeringar att de i riksstaten upptagna anslagen för dessa ändamål skall få överskri- das i stället för att anslag förs upp på allmän beredskapsstat. För det andra tas vid kommunala objekt som anslag upp endast det. belopp som utgår i form av statsbid'ra'g,' medan hela investeringsbeloppet tas upp i investeringsreserven.

I det föregående har redovisats vissa uppgifter beträffande bl. a. re- gional fördelning av investeringsreserven och branschvis fördelning av industrianskaffningarna. Det bör också nämnas att de i investerings- ' ' reserven intagna objekten har varierande igångsättningstider och även kräver mycket olika tider för Sitt genomförande. På denna punkt vill jag hänvisa till vad som anfördes 1 'det av riksdagen antagna förslaget . '

till beredskapsstat för budgetåret 1'9'68/69 (prop. 1968: 80). .

Arbetsmarknadsstyrelsens förslag har beretts inom berörda departe- ment. Därvid har, utöver arbetsmarknadsstyrelsens förslag, i investe- . ringsreserven tagits upp ett belopp av ca "200 milj. kr. för miljövårdande åtgärder' mom industrin m. 'm. Et't anslag av 50' milj. kr. .för sammaän— damål föreslås bli upp'fört på allmän. beredskapsstat. Samtidigt har vissa

projekt utmönstrats, som av arbetsmarknadsstyrelsen i samråd med ve- derbörande verk eller myndighet föreslagits skola föras upp på bered- skapsstat. Det är här fråga om projekt vilkas tillkomst kan ifrågasättas eller som bedöms ligga långt fr'a'm'i tiden. I'flertalet fall är de. avvikel— ser som gjorts från arbetsmarknadsstyrelsens 'förslag beloppsmässigt' ' små. De bedömningar av hur investeringsreserven fördelar sig länsvis och på skilda industribranscher som berörts i det föregående kvarstår ihuvudsak. .

Kungl. Maj. t fattar denna dag på hemställan av vederbörande före- dragande beslut i fråga' Om anslag på allmän beredskapsstat. Utdrag av statsrådsprotokollet 'i dessa ärenden bör bifogas propositionen som bilagor 1—10. Förslag till allmänberedskapsstat för budgetåret 1972/ 73, upprättat i enlighet med dessa be'slut, torde få fogas till statsråds- protokollet i detta ärende som bilaga. 11. Förslaget upptar anslag om' sammanlagt 1 198, 9 milj. kr. Härav faller 961 milj. kr. på driftbudgeten och 237, 9 milj. kr. på kapitalbudgeten. . . .

I likhet med arbetsmarknadsstyrelsen anser jag att någon 'inves'te- ' ringsreserv avseende bostadsbyggandet inte behöver läggas fram. De kommunala bostadsplanerna är tillräckligt omfattande för att medge . betydande expansion 'av bostadsbyggandet om så skulle erfordras. De' ' fullmakter som i statsverkspropositionen (prop. 1972: 1 bil. 13) begärts i detta syfte finner jag tillräckliga.

Prop. 1972: 80 - 7

Liksom under tidigare år'bör Kungl. Maj:t kunna besluta om utbyte . . av projekt som på beredskapsstaten är upptagna under kollektivanslag om de ursprungliga projekten är mindre lämpade att—utföra i en viss arbetsmarknadssituation. Vidare bör kollektivanslag på beredskapssta- ten få användas för att forcera arbeten för'_vilka motsvarande anslag förts upp på riksstaten. . '

I fråga om vissa arbeten, som är upptagna .i_investeringsreserven, _. finns förslagsanslag uppförda i riksstaten för motsvarande ändamål. . '. Sådana arbeten bör liksom tidigare kunna _finansieras genom merbelast- ning av anslagen på riksstaten. ' . Som arbetsmarknadsstyrelsen erinrat om i sin framställning erbjuder de anslagsprinciper som tillämpas för de flesta affärsdrivande verk möj- ligheter att snabbt öka investeringarna på betydelsefulla områden. _ - Jag vill i detta sammanhang erinra om de. riktlinjer för kompensation _; till affärsverk m.fl. som tillämpas tills vidare i samband med av kon- junkturbetingade skäl tidigarelagda investeringar. Riktlinjerna är giltiga . | - såväl för industribeställningar som för beredskapsarbeten i egentlig me- ning. Enligt dessa riktlinjer, för vilka jag närmare redogjort i prop. 1969: 1 (bil. 19), skall myndigheten i princip ersättas för de merkost- nader som en tidigareläggning av en investering förorsakar. I normal- fallet kan en schablonregel tillämpas som innebär att myndigheten får ersättning med 10% av investeringsbeloppet. Återstående 90 % för- räntas på vanligt sätt. Ersättningen i fråga om investeringar som finan- sieras över investeringsanslag lämnas genom att 10 % av investeringen avskrivs på förslagsvis beräknade avskrivningsanslag på riksstaten.

För att åstadkomma överensstämmelse mellan skilda former av kon- junkturbetingade investeringar bör motsvarande ordning även gälla i den mån medel över beredskapsstaten tas i anspråk för investeringar i affärsverkcn.

I likhet med arbetsmarknadsstyrelsen anser jag att gällande stats- bidragsgrunder liksom tidigare bör kunna jämkas för kommunala och enskilda arbeten i investeringsreserven, om detta är skäligt med hänsyn till de särskilda förhållanden under vilka investeringsverksamheten kan komma att bedrivas. En jämkning bör i särskilda fall kunna ske även beträffande den i det föregående behandlade kompensationen om 10 0/0 till affärsverk m. fl.

De anslag som förts upp på beredskapsstat bör utan riksdagens hö- rande få utnyttjas endast inom ramen av ett visst högsta belopp. För att hela beredskapsstaten skall träda i kraft bör således krävas särskilt be- slut av riksdagen. Bemyndigandet för Kungl. Maj:t att utan riksdagens hörande meddela beslut om utförande av arbeten, för vilka anslag förts upp på beredskapsstaten, den s.k. finansfullmakten, bör liksom under innevarande budgetår fastställas till 600 milj. kr. Även vid tillämpning av detta bemyndigande bör de i det föregående nämnda förutsättning-

Prop. 1972: 80 8

arna för disposition av anslagen få gälla och berörda jämkningar i stats- bidragsgrunderna få medges. Under åberopande av vad jag sålunda anfört hemställer jag att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att 1) godkänna förslaget till allmän beredskapsstat för budgetåret 1972/73, 2) bemyndiga Kungl. Maj:t att, om arbetsmarknadsläget kräver det, besluta att arbeten för vilka anslag förts upp på allmän beredskapsstat får utföras intill ett sammanlagt belopp av 600 000 000 kr.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Hans Maj:t Konungen att till riksdagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Britta Gyllensten

Prop. 1972: 80 9

J USTITIEDEPARTEMENTET

Utdrag av protokollet över justitieärenden, hållet inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 10 mars 1972.

Närvarande: statsministern PALME, ministern för utrikes ärendena WICKMAN, statsråden STRÄNG, JOHANSSON, HOLMQVIST, ASPLING, NILSSON, GEIJER, ODHNOFF, MOBERG, BENGTS- SON, NORLING, LÖFBERG, LIDBOM, FELDT.

Chefen för justitiedepartementet, statsrådet Geijer, anmäler de åren- den under justitiedepartementets handläggning som angår utgifter på allmän beredskapsstat för budgetåret 1972/73 och anför.

DRIFTBUDGETEN

ANDRA HUVUDTITELN

B. Polisväsendet

[1] B2. Polisverket: Inköp av motorfordon m. 111. Under denna rubrik har ett reservationsanslag av 27 milj. kr. tagits upp i prop. 1972: 1 (bil. 4 s. 28). Arbetsmarknad5styrelsen föreslår (Bihang s. 5), efter samråd med rikspolisstyrelsen, att sådan materiel som avses här tas in i inves- teringsreserven till en kostnad av 8 milj.' kr. Beloppet bör begränsas till 5 milj. kr. Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen ' ' ' att till Polisverket: Inköp av motorfordon m. m. på allmän be- redskapsstat för budgetåret 1972/73 föra upp ett anslag av 5 000 000 kr. '

[2] B 7. Lokala polisorganisationen: Utrustning. För detta ändamål har ett reservationsanslag 'aV'S milj. kr. tagits upp i prop. 1972: 1 (bil. 4 s. 37). Efter samråd med rikspolisstyrelsen föreslår arbetsmarknadssty- relsen (Bihang s. 5) att materiel av här avsett slag för en kostnad av 2 milj. kr. tas in i investeringsreserven.

Prop. 1972: 80 10

Jag biträder arbetsmarknadsstyrelsens förslag och hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att till Lokala polisorganisationen: Utrustning på allmän bered- skapsstat för budgetåret 1972/73 föra upp ett anslag av 2 000 000 kr.

F. Kriminalvården

[3] F4. Maskin- och verktygsutrustning m.m. I prop. 1972:1 (bil. 4 s. 77) har ett reservationsanslaglav-490 000 kr. tagits upp för anskaff- -. ning av maskin- och verktygsutrustning. Arbetsmarknadsstyrelsen före- slår (Bihang s. 6), efter-samråd medkriminalvårdsstyrelsen, att maskin-. . och verktygsutrustning vid fångvårdsanstalterlför en sammanlagd kost- nad av 1 milj. kr. tas in i investeringsreserven. Jag biträder arbetsmarknadsstyrelsens förslag och hemställer att Kungl. Maj. t föreslår riksdagen ' .. att till Maskin- och verktygsutru'stning' m. m. på allmän bered- . skapsstat för budgetåret 1972/73 föra -upp ett anslag _ av 1 000 000 kr.

[4] F5. Engångsanskaffning av inventarier m.m. För detta ändamål har ett reservationsanslag av 2 milj. kr. tagits upp i prop. 1972: 1 (bil. 4 . s. 78). Efter samråd med kriminalvårdsstyrelsen föreslår arbetsmark- ' nadsstyrelsen (Bihang s. 6), att anskaffningar för en sammanlagd kost- nad av 1 milj. kr. tas in i investeringsreserven. ' ' ' Jag biträder arbetsmarknadsstyrelsens förslag och hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att till Engångsanskaffning av inventarier f_n. m. .på allmän be- redskapsstat för. budgetåret:1972/73 föra upp ett anslag av ' 1 000 000 kr. '

[5] F 6. Anskaffning, montering och transport av: baracker. m, m. Un- der denna rubrik har ett reservationsanslag av 560 000 kr. tagits upp i prop. 1972: 1 (bil. 4 s. 78). Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår (Bihang s. 6), efter samråd med-kriminalvårdsstyrelsen,att ett anslag av.3 milj. kr. tas upp för uppförande av besökslokaler och. administrationslokaler. vid vissa befintliga slutna och öppna fångvårdsanstalter.

Det av arbetsmarknadsstyrelsen föreslagna beloppet bör begränsas till 2 milj. kr. Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen _ . . att till Anskaffning,--montering och transport av baracker m.m. . på allmän beredskapsstat för budgetåret 1972/73 föra upp ett

anslag av 2 000 000 kr.. . - '

Prop. 1972: 80 11

KAPITALBUDGETEN

II. STATENS ALLMÄNNA FASTIGHETSFOND

[6] 3. Vissa byggnadsarbeten för kriminalvården. För detta ändamål har ett investeringsanslag av 4 milj. kr. tagits upp i prop. 1972: 1 (bil. 4 s. 91). Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår (Bihang s. 6), efter samråd med kriminalvårdsstyrelsen, att byggnadsarbeten för en sammanlagd kostnad av 4 milj. kr. tas in i investeringsreserven. Jag tillstyrker arbetsmarknadsstyrelsens förslag att 4 milj. kr. förs upp på allmän beredskapsstat för ändamålet. Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att till Vissa byggnadsarbeten för kriminalvården på allmän be- redskapsstat för budgetåret 1972/73 föra upp ett anslag av 4 000 000 kr.

Vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans Maj:t Konungen.

Ur protokollet: Britta Gyllensten

Prop. 1972: 80 13

FÖRSVARSDEPARTEMENTET

Utdrag av protokollet över försvarsärenden, hållet inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 10 mars 1972.

Närvarande: statsministern PALME, ministern för utrikes ärendena WICKMAN, statsråden STRÄNG, JOHANSSON, HOLMQVIST,- ASPLING, NILSSON, GEIJER, ODHNOFF, MOBERG, BENGTS- SON, NORLING, LÖFBERG, LIDBOM, FELDT.

T.f. chefen för försvarsdepartementet, statsrådet Lidbom, anmäler de . ärenden under försvarsdepartementets handläggning som angår utgifter . på allmän beredskapsstat för budgetåret 1972/73 och anför.

Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår, att i investeringsreserven tas. in anskaffning av industriprodukter för det militära försvaret till en kost- nad av 159 milj. kr. Såvitt avser byggnads- och anläggningsarbeten m. m. samt iståndsättningsarbeten för det militära försvaret föreslår styrelsen att av urvalsmaterialet objekt för sammanlagt 95 milj. kr. tas in i in- vesteringsreserven. _

För civilförsvaret föreslår arbetsmarknadsstyrelsen att i investerings- reserven tas in anskaffning av industriprodukter för en kostnad av 15 milj. kr. Slutligen föreslår styrelsen att byggnadsarbeten för civilför- svaret för 3 milj. kr. tas in i investeringsreserven.

Närmare uppgifter om hur urvalsmaterialet fördelar sig på olika an- skaffningar och arbeten framgår av föreliggande förslag till investe- ringsreserv (Bihang s. 6).

I det följande anmäler jag de anslag som behövs för ifrågavarande anskaffningar och arbeten. Anslagen bör liksom tidigare år, under de förutsättningar som gäller för beredskapsstaten, dels få användas för att genomföra vilka som helst av de anskaffningar och arbeten som har tagits in i urvalsmaterialet i fråga, dels få utnyttjas för att forcera sådana anskaffningar-och arbeten som ingår i de ordinarie anskaff- nings- och arbetsprogram, för vilka medel har anvisats på riksstaten. Utgifter för ändamål som här avses här inte komma till stånd utan Kungl. Maj:ts särskilda medgivande oavsett om arbetsmarknadsme- del på riksstatsanslag eller anslag under beredskapsstaten _tas i an- språk.

Prop. 1972: 80 -- 14

Med hänsyn till övergången till försvarets nya planerings- och bud- geteringssystem bör benämningarna på de anslag som är uppförda på beredskapsstaten så långt det är möjligt anpassas till de benämningar som fr.o.m. budgetåret 1972/73 kommer att gälla för de ordinarie an- slagen inom försvarsdepartementets verksamhetsområde. '

DRITTBUDGETEN

FJÄRDE HUVUDTITELN '

B. Arméförband

[1] B2. Arméförband: Materielanskaffning. Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår (Bihang s. 8),' att för detta' ändamål'tas upp ett' anslag av 107 milj. kr. på allmän beredskapSstat för 'näSta budgetår. ' Jag förordar att ett anslag av 100 milj. kr. förs upp på allmän'bered- skapsstat och hemställer att Kungl. Maj. t föreslår riksdagen att till Arméförband. Materielanskaffning på allmän beredskaps- stat för budgetåret '1972/73 föra upp ett anslag av 100 000 000 kr. -

[2] 113. Arméförband: rs'tåndsämiing 'a'v befästningar och kaserner.

Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår (Bihang s. 8), att för detta ändamål

på allmän beredskapsstat för nästa budgetår tas' upp' ett anslag. av 15 ' milj. kr. '

Jag biträder styrelsens förslag och hemställer att Kungl. Maj:t före-

slår riksdagen '

att till Arméförband: Iständsättning 'av befästningar och kaser-

ner på allmän beredskapsstat för budgetåret 1972/73 föra upp - ett anslag av 15 000000 kr. --

C. Marinförband

[3] C2. Marinförbandz' 'Materielanskaf'fning. Arbetsmarknadsstyrelsen - föreslår (Bihang s. 8), att på allinär'r' beredskapsstat för nästa budgetår tas upp ett anslag av 36, 5 milj. kr. för ifrågavarande ändamål. Jag förordar att ett anslag av 30 milj. kr. förs upp 'på allmän bered- skapsstat och hemställer a'tt K'un'glÅ -'M'aj: t föreslår riksdagen ' att till Marinförband. Materielanskaffning på allmän- bered- skapsstat för budgetåret 1972/73 föra upp ett anslag av 30 000 000 kr.

Prop. 1972: 80 '- 15

[4] C3. Marinförband: Iståndsättning av befästningar och-kaserner. Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår (Bihang s. 8), att på allmän bered- skapsstat för nästa budgetår tas upp ett anslag av 3,5 milj'. kr. för ifråga-' varande ändamål.. ' Jag biträder styrelsens förslag och hemställer att Kungl. Maj:' 't före- slår riksdagen . .

att till Marinförb'and: Iståndsättning' av befästningar och kaser- ner på allmän beredskapsstat för budgetåret 1972/73 föra upp

ett anslag av .3' 500 000 kr. . '

D. Flygvapenförband

[5] D2. Flygvapenförband: Materielanskaffning. Arbetsmarknadssty- helsen föreslår (Bihang s. 8), att, för detta ändamål på allmän bered-, skapsstat för nästa budgetår tas upp ett anslag av 13 milj. kr. . Jag förordar att ett anslag av '10 milj. kr. förs upp på allmän bered-

skapsstat och hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att till Flygvapenförband: Materielanskaffning på allmän bered- ' skapsstat för budgetåret 1972/73 föra upp ett anslag av 10 000 000 kr'.

[6] D3. Flygvapent'örband: Iståndsättning av befästningar och kaser- ner. Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår (Bihang s. 8), att för detta ända- mål på allmän beredskapsstat för nästa budgetår tas upp ett anslag av 5 milj. kr.

Jag biträder styrelsens förslag och hemställer att Kungl. Maj: t före- slår n'ksdagen att till Flygvapenfärband. Iständsättning av befästningar och ka— serner på allmän beredskapsstat förbudgetåret 1972/73 föra upp ett anslag av 5 000 000 kr. '

E. Central och högre regional ledning

[7] E8. Central och högre regional ledning: Iståndsättning av befäst- ningar och kaserner. Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår (Bihang s. 8), att på allmän beredskapsstat för nästa budgetår tas upp ett anslag av 1,5 milj. kr. för detta ändamål. ' ' Jag biträder styrelsens förslag och hemställer att Kungl. Maj:t före—' slår riksdagen att till Central och högre regional ledning. Is'tåndsätming av be- fästningar och kaserner på allmän beredskapsstat för budget— året 1972/73 föra upp ett anslag av 1 500 000 kr.

Prop. 1972: 80 16

F. Gemensamma myndigheter och funktioner

[8] Gemensamma myndigheter m. m.: Anskaffning av speciell fortifika- torisk materiel. Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår (Bihang s. 8), att på allmän beredskapsstat för nästa budgetår tas upp ett anslag av 2,5 milj. kr. för ifrågavarande ändamål. Jag biträder styrelsens förslag och hemställer att Kungl. Maj:t före- slår riksdagen att till Gemensamma myndigheter m. m.: Anskaffning av spe- ciell fortifikatorisk materiel på allmän beredskapsstat för bud- getåret 1972/73 föra upp ett anslag av 2 500 000 kr.

G. Civilförsvar

[9] G1. Civilförsvar. Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår (Bihang s. 8), att för detta ändamål på allmän beredskapsstat för nästa budgetår tas upp ett anslag av 15 milj. kr. inom delproduktionsområdetmaterielan- skaffning. . Jag förordar att ett anslag av 3 milj. kr. förs upp på allmän bered- skapsstat och hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att till Civilförsvar på allmän beredskapsstat för budgetåret 1972/73 föra upp ett anslag av 3000 000 kr.

KAPITALBUDGETEN

III. FÖRSVARETS FASTIGHETSFOND

[10] 1. Arméförband: Anskaffning av anläggningar. Arbetsmarknads- styrelsen föreslår (Bihang s. 9), att för detta ändamål förs upp ett an- slag av 15 milj. kr. på allmän beredskapsstat för nästa budgetår. Jag biträder styrelsens förslag och hemställer att Kungl. Maj:t före- slår riksdagen att till Arméförband: Anskaffning av anläggningar på allmän be- redskapsstat för budgetåret 1972/73 föra upp ett anslag av 15 000 000 kr.

[11] 2. Marinförband: Anskaffning av anläggningar. Arbetsmarknads- styrelsen föreslår (Bihang s. 9), att för detta ändamål förs upp ett an- slag av 6 milj. kr. på allmän beredskapsstat för nästa budgetår. Jag biträder styrelsens förslag och hemställer att Kungl. Maj:t före- slår riksdagen att till Marinförband: Anskaffning av anläggningar på allmän beredskapsstat för budgetåret 1972/73 föra upp ett anslag av 6 000 000 kr.

Prop. 1972: 80 17

[1.2] 3. Flygvapenförband: Anskaffning av anläggningar. Arbetsmark— nadsstyrelsen föreslår (Bihang s. 9), att för detta ändamål förs upp ett anslag av 13 milj. kr. på allmän beredskapsstat för nästa budgetår. Jag biträder styrelsens förslag och hemställer att Kungl. Maj:t före- slår riksdagen att till Flygvapenförband: Anskaffning av anläggningar på all- män beredskapsstat för budgetåret 1972/73 föra upp ett an- slag av 13 000000 kr.

[13] 4. Central och högre regional ledning: Anskaffning av anlägg- ningar. Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår (Bihang s. 9), att för detta ändamål förs upp ett anslag av 11 milj. kr. på allmän beredskapsstat för nästa budgetår. Jag biträder styrelsens förslag och hemställer att Kungl. Maj:t före- slår riksdagen att till Central och högre regional ledning: Anskaffning av an- läggningar på allmän beredskapsstat för budgetåret 1972/73 föra upp ett anslag av 11 000000 kr.

[14] 5. Gemensamma myndigheter m. m.: Anskaffning av anläggning- ar. Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår (Bihang s. 9), att för detta ända- mål förs upp ett anslag av 25 milj. kr. på allmän beredskapsstat för nästa budgetår. Jag biträder styrelsens förslag och hemställer att Kungl. Maj:t före- slår riksdagen att till Gemensamma myndigheter m.m.: Anskaffning av an- läggningar på allmän beredskapsstat för budgetåret 1972/73 föra upp ett anslag av 25 000 000 kr.

Vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans Maj:t Konungen.

Ur protokollet:

Britta Gyllensten

Prop. 1972: 80 19

SOCIALDEPARTEMENTET

Utdrag av protokollet över socialärenden, hållet inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 10 mars 1972.

Närvarande: statsministern PALME, ministern för utrikes ärendena WICKMAN, statsråden STRÄNG, JOHANSSON, HOLMQVIST, ASPLING, NILSSON, GEIJER, ODHNOFF, MOBERG, BENGTS- SON, NORLING, LÖFBERG, LIDBOM, FELDT.

Chefen för socialdepartcmentet, statsrådet Aspling, anmäler de ärenden under socialdepartcmentets handläggning som angår utgifter på all- män beredskapsstat för budgetåret 1972/73 och anför.

DRIFTBUDGETEN

FEMTE HUVUDTITELN

H. Övrig sjukhusvård m. m.

[1] 8. Utrustning m.m. av beredskapssjukhus vid krig eller krigsfara. Till ifrågavarande ändamål har i prop. 1972: 1 (bil. 7 s. 145) föresla— gits ett reservationsanslag av 3 320000 kr. I enlighet med vad arbets- marknadsstyrelsen föreslagit (Bihang s. 9) bör i. investeringsreserven för budgetåret 1972/73 tas in 2 milj. kr. för vissa anskaffningar och arbeten. Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att till Utrustning m. m. av beredskapssjukhus vid krig eller krigs- fara på allmän beredskapsstat för budgetåret 1972/73 föra upp ett anslag av 2 000 000 kr.

KAPITALBUDGETEN

ll. STATENS ALLMÄNNA FASTIGHETSFOND

[2] 11. Vissa byggnadsarbeten m.m. inom socialdepartcmentets verk- samhetsområde. För detta ändamål har i prop. 1972: 1 (bil. 7 s. 223) föreslagits ett investeringsanslag av 21,5 milj. kr. I enlighet med vad

Prop. 1972: 80 ' 20

arbetsmarknadsstyrelsen föreslagit tillstyrker jag efter samråd med statsrådet Odhnoff —' att i investeringsreserven för budgetåret 1972/73 tas in byggnadsarbeten vid ungdomsvårdsskolorna för tillsammans 3 milj. kr. ' Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att till Vissa byggnadsarbeten m.m. inom so'cialdepartementets verksamhetsområde på 'allmän beredskapsstat för budgetåret 1972/73 föra upp ett anslag av 3 000000 kr.

Vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans Maj:t Konungen.

Ur protokollet:

Britta Gyllensten

Prop. 1972: 80 21

KOMMUN IKATION SDEPARTEM ENTET

Utdrag av protokollet över kommunikationsärenden, hållet inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 10 mars 1972.

Närvarande: statsministern PALME, ministern för utrikes ärendena WICKMAN, statsråden STRÄNG, JOHANSSON, HOLMQVIST, ASPLING, NILSSON, GEIJER, ODHNOFF, MOBERG, BENGTS- SON, NORLING, LÖFBERG, LIDBOM, FELDT.

Chefen för kommunikationsdepartementet, statsrådet Norling, anmä- ler härefter de ärenden under kommunikationsdepartemcntets handlägg- ning som angår utgifter på allmän beredskapsstat för budgetåret 1972/ 73 och anför.

DRIFTBUDGETEN

SJ ÄTTE HUVUDTITELN

B. Vägväsendet

[1] BZ, 3, 5, 7. Vägdrift och vägbyggande. För dessa ändamål har i prop. 1972: 1 (bil. 8 s. 93—99) föreslagits reservationsanslag av 914,8 milj. kr., 725,5 milj. kr., 331 milj. kr. samt 23,4 milj. kr. Arbetsmark- nadsstyrelsen föreslår (Bihang s. 11), att på allmän beredskapsstat för budgetåret 1972/73 förs upp anslag till den statliga vägdriften med 100 milj. kr., till det statliga vägbyggandet med 175 milj. kr., till bidrag till byggande av kommunala vägar och gator med 75 milj. kr. samt till bidrag till byggande av enskilda vägar med 14 milj. kr. Jag biträder arbetsmarknadsstyrelsens förslag och hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att på allmän beredskapsstat för budgetåret 1972/73 föra upp följande anslag, nämligen

Kr. Drift av statliga vägar 100 000 000 Byggande av statliga vägar . 175 000 000 Bidrag till byggande av kommunala vägar och gator 75 000 000 Bidrag till byggande av enskilda vägar 14 000 000

Prop. 1972: 80 22

E. Institut m. m.

[2] E4. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: Nyanskaff- ning av instrument m. 111. För detta ändamål har i prop. 1972: 1 (bil. 8 s. 178) föreslagits ett reservationsanslag av 400000 kr. Arbetsmark- nadsstyrelsen föreslår (Bihang 5. 1.1), att på allmän beredskapsstat för budgetåret 1972/73 förs upp ett anslag av 2 milj. kr. för ifrågavarande ändamål. Jag biträder arbetsmarknadsstyrelsens förslag och hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: Nyan- skaffning av instrument m.m. på allmän beredskapsstat för budgetåret 1972/73 föra upp ett anslag av 2 000 000 kr.

KAPITALBUDGETEN

[. STATENS AFFÄRSVERKSFONDER

A. Postverket

[3] 1. Posthus m.m. För detta ändamål har i prop. 1972: 1 (bil. 8 s. 217) föreslagits ett investeringsanslag av 41 milj. kr. Arbetsmarknads- styrelsen föreslår (Bihang s. 12), att på allmän beredskapsstat för bud- getåret 1972/73 förs upp ett anslag av 2,9 milj. kr. för ifrågavarande ändamål. Jag biträder arbetsmarknadsstyrelsens förslag och hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att till Posthus m.m. på allmän beredskapsstat för budgetåret 1972/73 föra upp ett anslag av 2 900 000 kr.

B. Televerket

[4] 1. Teleanläggningar m.m. För detta ändamål har i prop. 1972: 1 (bil. 8 s. 235) föreslagits ett investeringsanslag av 777,6 milj. kr. Ar-. betsmarknadsstyrelsen föreslår (Bihang s. 13), att på allmän beredskaps- stat för budgetåret 1972/73 förs upp ett anslag av 36 milj. kr. för ifrå- gavarande ändamål. Jag biträder arbetsmarknadsstyrelsens förslag och hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen . att till Teleanläggningar m. m. på allmän beredskapsstat för bud- getåret 1972/73 föra upp ett anslag av 36 000 000 kr.

Prop. 1972: 80 23

C. Statens järnvägar

[5] 1. Järnvägar m.m. För detta ändamål har i prop. 1972: 1 (bil. 8 s. 261) föreslagits ett investeringsanslag av 342,2 milj. kr. Arbetsmark- nadsstyrelsen föreslår (Bihang s. 14), att på allmän beredskapsstat för budgetåret 1972/73 förs upp ett anslag av 25 milj. kr. för ifrågavarande ändamål. ' ' Jag biträder arbetsmarknadsstyrelsens förslag och hemställer att' Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att till Järnvägar m.m. på allmän beredskapsstat för budgetåret 1972/73 föra upp ett anslag av 25 000 000 kr.

D. Luftfartsverket

[6] 1. Flygplatser m. 111. För detta ändamål har i prop. 1972: 1 (bil. 8 s. 278) föreslagits ett investeringsanslag av 88 milj. kr. Arbetsmarknads- styrelsen föreslår (Bihang s. 14), att på allmän beredskapsstat för bud- getåret 1972/73 förs upp ett anslag av 6 milj. kr. för ifrågavarande ändamål. Jag biträder arbetsmarknadsstyrelsens förslag och hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att till Flygplatser m.m. på allmän beredskapsstat för budget- året 1972/73 föra upp ett anslag av 6 000 000 kr.

IV. STATENS UTLÅNINGSFONDER

[7] 4. Statens lånefond för den mindre skeppsfarten. För detta ända- mål har i prop. 1972: 1 (bil. 8 s. 279) föreslagits ett investeringsanslag av 1 000 kr. Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår (Bihang s. 15), att på all- män beredskapsstat för budgetåret 1972/73 förs upp ett anslag av 25 milj. kr. för ifrågavarande ändamål. Jag biträder arbetsmarknadsstyrelsens förslag och hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att till Statens lånefond för den mindre skeppsfarten på allmän beredskapsstat för budgetåret 1972/73 föra upp ett anslag av 25 000 000 kr.

Prop. 1972: 80 24

IX. DIVERSE KAPITALFONDER

Statens vägverks förrådsfond

[8] 2. Vägmaskiner m. m. För detta ändamål "har i prop. 1972: 1 (bil. 8 s. 286) föreslagits ett investeringsanslag av 56,2-milj. kr. Arbetsmark-' nadsstyrelsen föreslår (Bihang s. 15), att på allmän beredskapsstat för budgetåret 1972/73 förs upp ett anslag av 35 milj. kr. för ifrågavarande ändamål, varav 5 milj. kr. för reservbromateriel.

Anskaffningen av reservbromateriel redovisas numera under anslaget Statens vägverk: Ämbetsverksuppgifter. Jag hemställer därför att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen

att till Vägmaskiner m.m. på allmän beredskapsstat för budget- året 1972/73 föra upp ett anslag av 30 000 000 kr.

Sjöfartsverkets fond

[9] 3. Sjöfartsmateriel m.m". För detta ändamål har i prop. 1972:1 (bil. 8 s. 293) föreslagits ett investeringsanslag av 18,5 milj. kr. Arbets- marknadsstyrelsen föreslår (Bihang s. 16), att på allmän beredskapsstat för budgetåret 1972/73 förs upp ett anslag av 8 milj. kr. för ifrågava- rande ändamål. Jag biträder arbetsmarknadsstyrelsens förslag och hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att till Sjöfartsmateriel m.m. på allmän beredskapsstat för bud- getåret 1972/73 föra upp ett anslag av 8 000 000 kr.

Vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans Maj:t Konungen.

Ur protokollet: _

Britta Gyllensten

Prep. 1972: 80 25

FINANSDEPA RTEMENTET

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 10 mars 1972.

Närvarande: statsministern PALME, ministern för utrikes ärendena WICKMAN, statsråden STRÄNG, JOHANSSON, HOLMQVIST, ASPLING, NILSSON, GEIJER, ODHNOFF, MOBERG, BENGTS- SON, NORLING, LÖFBERG, LIDBOM, FELDT.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anmäler ärende under finansdepartementets handläggning som angår utgifter på allmän beredskapsstat för budgetåret 1972/73 och anför.

DRIFTBUDGETEN

SJUNDE HUVUDTITELN

C. Skatte- och kontrollväsen

[1] CZ. Tullverket: Anskaffning av viss materiel. Till detta ändamål har i prop. 1972: 1 (bil. 9 s. 47) för budgetåret 1972/73 föreslagits ett reservationsanslag av 3450 000 kr.

Arbetsmarknadsstyrelsen har föreslagit att på allmän beredskapsstat för budgetåret 1972/73 skall tas upp ett anslag av 3,5 milj. kr. för detta ändamål (Bihang s. 16).

Jag biträder arbetsmarknadsstyrelsens förslag och hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen

att till Tullverket: Anskaffning av viss materiel på allmän be- redskapsstat för budgetåret 1972/73 föra upp ett anslag av 3 500 000 kr.

Vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans Maj:t Konungen.

Ur protokollet:

Britta Gyllensten

Prop. 1972: 80 27

UTBILDNINGSDEPARTEMENTET

Utdrag av protokollet över utbildningsårenden, hållet inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 10 mars 1972.

Närvarande: statsministern PALME, ministern för utrikes ärendena WICKMAN, statsråden STRÄNG, JOHANSSON, HOLMQVIST, ASPLING, NILSSON, GEIJER, ODHNOFF, MOBERG, BENGTS- SON, NORLING, LÖFBERG, LIDBOM, FELDT.

T.f. chefen för utbildningsdepartementet, statsrådet Moberg, anmäler de ärenden under utbildningsdepartementets handläggning som angår utgifter på allmän beredskapsstat för budgetåret 1972/73 och anför.

DRIFTBUDGETEN ÅTTONDE HUVUDTITELN

D. Skolväsendet

[1] D 31. Bidrag till byggnadsarbeten inom skolväsendet m. m. I prop. 1972: 1 (bil. 10 s. 269) har Kungl. Maj:t föreslagit att till bidrag till byggnadsarbeten inom skolväsendet m.m. skall för nästa budgetår an- visas ett förslagsanslag av 206 milj. kr. Anslaget har beräknats med ut- gångspunkt i en byggnadsverksamhet motsvarande en sammanlagd kost— nad av 450 milj. kr.

Arbetsmarknadsstyrelsen har från skolmyndighcterna erhållit uppgift om angelägna skolbyggnader, som bedöms kunna utföras under bud- getåret 1972/73. De skolbyggnadsföretag som skulle komma i fråga ut- görs av såväl permanenta som provisoriska byggnader för grundskolan och gymnasieskolan, vissa Särskolor samt elevhemsbyggnader. Arbets- marknadsstyrelsen räknar med att byggnadsarbeten inom skolväsendet för en kostnad av 150 milj. kr. kan tas in i investeringsreserven.

Statsbidraget till en byggnadsverksamhet av denna omfattning kan beräknas till ca 50 milj. kr., varav hälften skulle betalas ut under bud- getåret 1972/73. Statsbidrag bör enligt arbetsmarknadsstyrelsen få be- viljas även till anskaffande av sådana inventarier, till vilka "statsbidrag kan utgå.

Statsbidrag till byggnader, som ingår i investeringsreserven, förut- sätts på sätt som medgetts i samband med fastställande av allmän be— redskapsstat för budgetåret 1971/72 få beviljas genom merbeiastning av detta förslagsanslag.

Prop. 1972: 80 28

Föredraganden

Jag förordar att byggnadsarbeten inom skolväsendet till en kostnad av 150 milj. kr. tas in i investeringsreserven. Med hänsyn till de prin— ciper som följts i fråga om anslag till bidrag till skolbyggnader vid fast-' ställande av allmän beredskapsstat under de senaste budgetåren anser jag i likhet med arbetsmarknadsstyrelsen, att något anslag för detta än- damål inte bör föras upp på allmän beredskapsstat för nästa budgetår. Vid ett utnyttjande av investeringsreserven under nästa budgetår be- träffande skolbyggnader m.m. samt elevhem för grundskolans och gymnasieskolans del bör från detta förslagsanslag avföras statsbidrag, som utgår enligt kungörelsen (1957: 318) om statsbidrag till byggnads- arbeten inom det allmänna skolväsendet (ändrad senast 1971:351), kungörelsen (1936: 202) angående statsbidrag till skolhemsbyggnader och deras inredning, kungörelsen (1945: 594) angående statsbidrag till skolhem för lärjungar vid högre skolor och till avlöning av förestån- dare vid dylikt skolhem (ändrad senast 1971: 217) samt enligt Kungl. Maj:ts beslut den 27 maj 1971 till elevhem åt elever vid vissa linjer och Specialkurser i gymnasieskolan. Med hänsyn till den inte obetydliga merbelastning av anslaget, som härvid kan uppkomma, bör vad jag så- lunda förordat anmälas till riksdagen.

Jag hemställer att Kungl. Maj:t bereder riksdagen tillfälle taga del av vad jag har anfört om skolbyggnader m. m.

[2] D 34. Bidrag till byggnadsarbeten vid folkhögskolor._Med stöd av föreliggande uppgifter om aktuella byggnadsföretagför folkhögskolorna föreslår arbetsmarknadsstyrelsen efter samråd med skolöverstyrelsen, att i investeringsreserven tas in arbeten avseende permanenta lokaler för folkhögskolor till en sammanlagd kostnad av 10 milj. kr. Med hänsyn till att statsbidraget utgår med högst 75 0/0 av bidragsunderlaget beräk- nar arbetsmarknadsstyrelsen statsbidraget till dessa arbeten till ca 6 milj. kr.

Föredraganden Jag tillstyrker arbetsmarknadsstyrelsens förslag och hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen _ att till Bidrag till byggnadsarbeten vid folkhögskolor på allmän beredskapsstat för budgetåret 1972/73 föra upp ett anslag av 6 000 000 kr.

Vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans Maj:t Konungen.

Ur protokollet: Britta Gyllensten

Prop. 1972: 80 29

JORDBRUKSDEPARTEMENTET

Utdrag av protokollet över jordbruksärenden, hållet inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 10 mars 1972.

Närvarande: statsministern PALME, ministern för utrikes ärendena WICKMAN, statsråden STRÄNG, JOHANSSON, HOLMQVIST, ASPLING, NILSSON, GEIJER, ODHNOFF, MOBERG, BENGTS- SON, NORLING, LÖFBERG, LIDBOM, FELDT.

Chefen för jordbruksdepartementet, statsrådet Bengtsson, anmäler de ärenden under jordbruksdepartementets handläggning som angår ut- gifter på allmän beredskapsstat för budgetåret 1972/73 och anför.

DRIFTBUDGETEN

NIONDE HUVUDTITELN

D. Skogsbruk

[1] D3. Bidrag till skogsförbättringar, D4. Vägbyggnader på skogar i enskild ägo och D 5. Åtgärder för ökad skogsproduktion i Norrland m. m. I riksstatsförslaget för budgetåret 1972/73 ( prop. 1972: 1 bil. 11 s. 49—54) har förts upp

1) till Bidrag till skogsförbättringar ett förslagsanslag av 8 milj. kr. varjämte har föreslagits att statsbidrag skall få beviljas med högst 6 milj. kr. till skogsodlingsåtgärder på sämre jordbruksmark samt med högst 2,5 milj. kr. till med anslaget i övrigt avsedda ändamål,

2) till Vägbyggnader på skogar i enskild ägo ett förslagsanslag av 15 milj. kr. varjämte har föreslagits att statsbidrag skall få beviljas med högst 14,5 milj. kr. till Vägbyggnader på skogar i enskild ägo samt att ' förhöjt statsbidrag skall få beviljas med högst 500000 kr. till skogs- huvudvägar som är av särskild betydelse från fritidssynpunkt,

3) till Åtgärder för ökad skogsproduktion i Norrland m.m. ett för- slagsanslag av 10,1 milj. kr. varjämte har föreslagits att statsbidrag skall få beviljas med högst 11 milj. kr. avseende åtgärder inom samverkans- områden i de fyra nordligaste länen och med högst 900 000 kr. avseende åtgärder inom skogsvårdsområden i lappmarken.

Prop. 1972: 80 30

A rbetsmarknadsstyrelsen

De rambelopp, som tagits upp för budgetåret 1972/73 för att be- vilja bidrag från de i det föregående angivna anslagen, bör enligt Kungl. Maj:ts bestämmande få överskridas under de förutsättningar som gäller för beredskapsstatens ikraftträdande (Bihang s. 18).

Departemen tschefen

Jag ansluter mig till arbetsmarknadsstyrelsens förslag och hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen

att medge att de för budgetåret 1972/73 föreslagna rambeloppen för bidrag från anslagen Bidrag till skogsförbättringar, Väg- byggnader på skogar i enskild ägo och Åtgärder för ökad skogsproduktion i Norrland m. m. får, under förutsättningar som gäller för beredskapsstatens ikraftträdande, överskridas enligt Kungl. Maj:ts bestämmande.

H. Miljövård m. m.

[2] H 8. Stöd till idrotten: Anläggningsstöd m.m. För detta ändamål har på riksstaten för budgetåret 1972/73 föreslagits ett reservationsan- slag av 23,6 milj. kr. (prop. l972:1 bil. 11 s. 140).

A rbctsmarknadsstyrelsen

På allmän beredskapsstat för budgetåret 1972/73 bör föras upp ett anslag av 15 milj. kr. till Stöd till idrotten: Anläggningsstöd m.m.

Departen-zentschefen

Jag har inte något att erinra mot arbetsmarknadsstyrelsens förslag och hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att till Stöd till idrotten: Anläggningsstöd m. m. på allmän be- redskapsstat för budgetåret 1972/73 föra upp ett anslag av 15 000 000 kr.

[3] 1111. Bidrag till kommunala avloppsreningsverk m.m. För detta ändamål har på riksstaten för budgetåret 1972/73 föreslagits ett för- slagsanslag av 134 milj. kr. ( prop. 1972:1 bil. 11 s. 144). Vidare har Kungl. Maj:t föreslagit riksdagen att medge att för budgetåret 1972/73 statsbidrag till kommunala avloppsreningsverk beviljas intill ett belopp av 130 milj. kr.

A rbetsmar-knadsstyrelsen

Åtgärder har vidtagits för att stimulera byggande-av avloppsrenings- verk under innevarande budgetår. Någon tillförlitlig beräkning beträf-

Prop. 1972: 80 31

fande storleken av den reserv som kan planeras fram till hösten och vintern 1972—73 kan ännu inte göras. Under för beredskapsstaten gäl- lande förutsättningar torde statsbidrag till byggande av avloppsrenings- verk kunna utgå genom överskridande av förslagsanslaget Bidrag till kommunala avloppsreningsverk m. m.

Departementschefen

Jag anSluter mig till arbetsmarknadsstyrelsens bedömning och hem- ställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att medge att det för budgetåret 1972/73 föreslagna rambelop- pet för bidrag från anslaget Bidrag till kommunala avlopps- reningsverk m.m. får, under förutsättningar som gäller för beredskapsstatens ikraftträdande, överskridas enligt Kungl. Maj:ts bestämmande.

[4] H 12. Bidrag till miljövärdande åtgärder inom industrin m. m. För detta ändamål har på riksstaten för budgetåret 1972/73 föreslagits ett reservationsanslag av 50 milj. kr. ( prop. 1972: 1 bil. 11 s. 146). Arbetsmarknadsstyrelsen har i sitt förslag till investeringsreserv inte tagit upp några arbeten inom detta område. Enligt min uppfattning bör emellertid sådana arbeten för ett belopp av ca 200 milj. kr. tas upp i investeringsreserven för budgetåret 1972/73 och ett anslag av 50 milj. kr. föras upp på allmän beredskapsstat. Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att till Bidrag till miljövårdande åtgärder inom industrin m.m. på allmän beredskapsstat för budgetåret 1972/73 föra upp ett anslag av 50 000 000 kr.

Vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans Maj:t Konungen.

Ur protokollet:

Britta Gyllensten

Prop. 1972: 80 33

HANDELSDEPARTEMENTET

Utdrag av protokollet över handelsärenden, hållet inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 10 mars 1972.

Närvarande: statsministern PALME, ministern för utrikes ärendena WICKMAN, statsråden STRÄNG, JOHANSSON, HOLMQVIST, ASPLING, NILSSON, GEIJER, ODHNOFF, MOBERG, BENGTS- SON, NORLING, LÖFBERG, LIDBOM, FELDT.

Chefen för handelsdepartementet, statsrådet Feldt, anmäler ärende under handelsdepartementets handläggning som angår utgifter på all- män beredskapsstat för budgetåret 1972/73 och anför.

KAPI TALBUDGE TEN

IX. DIVERSE KAPITALFONDER

Förrådsfonden för ekonomisk försvarsberedskap

[l] 7. Förrådsanläggningar m.m. Efter samråd med överstyrelsen för ekonomiskt försvar föreslår arbetsmarknadsstyrelsen (Bihang s. 19), att i investeringsreserven tas in anskaffning av distributionsmateriel för en kostnad av 5 milj. kr. samt byggnads- och anläggningsarbeten för 1 milj. kr. eller tillsammans 6 milj. kr.

Jag förordar, att för ändamålen förs upp 3 milj. kr. på allmän be- redskapsstat, varav 2 milj. kr. avser anskaffning av distributionsmateriel för olja och 1 milj. kr. byggnads— och anläggningsarbeten vid en av sta- tens oljelagringsanläggningar.

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen

att till Förrådsanläggningar m.m. på allmän beredskapsstat för budgetåret 1972/73 föra upp ett anslag av 3 000 000 kr.

Vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans Maj:t Konungen.

Ur protokollet: Britta Gyllensten

3 Riksdagen 1972. ] saml. Nr 80

Prop. 1972: 80 35

INRIKESDEPARTEMENTET

Utdrag av protokollet över inrikesärenden, hållet inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 10 mars 1972.

Närvarande: statsministern PALME, ministern för utrikes ärendena WICKMAN, statsråden STRÄNG, JOHANSSON, HOLMQVIST, ASPLING, NILSSON, GEIJER, ODHNOFF, MOBERG, BENGTS- SON, NORLING, LÖFBERG, LIDBOM, FELDT.

Chefen för inrikesdepartementet, statsrådet Holmqvist, anmäler de ärenden under inrikesdepartementets handläggning som angår utgifter på allmän beredskapsstat för budgetåret 1972/73 och anför.

DRIFTBUDGETEN

ELFTE HUVUDTITELN

B. Arbetsmarknad m. m.

[1] B2. Sysselsättningsskapande åtgärder för arbetslösa. I prop. 1972: 1 (bil. ]3 s. 118) har föreslagits att för budgetåret 1972/73 skall under angiven rubrik anvisas ett reservationsanslag av 357 milj. kr. Arbets- marknadsstyrelsen har föreslagit att på allmän beredskapsstat för bud— getåret 1972/73 skall under samma rubrik föras upp ett anslag av 300 milj. kr. (Bihang s. 20.)

Departementschefen

På allmänna beredskapsstaten för innevarande budgetår har tagits upp ett allmänt sysselsättningsanslag, benämnt Allmänna beredskaps- arbeten m.m. Ett sådant anslag, i likhet med motsvarande anslag på riksstaten för nästa budgetår benämnt Sysselsättningsskapande åtgärder för arbetslösa, bör i enlighet med arbetsmarknadsstyrelsens förslag fö- ras upp också på nästa budgetårs beredskapsstat. Detta anslag bör i första hand kunna användas för sådana ändamål som är avsedda att tillgodoses genom det på riksstaten under samma rubrik uppförda an-

3'j' Riksdagen ]972. ] saml. Nr 80

Prop. 1972: 80 36

slaget. Ifrågavarande anslag på beredskapsstaten bör också —— liksom anslaget Allmänna beredskapsarbeten m. m. på beredskapsstaten för in- nevarande budgetår —— kunna användas dels för ändamål som tillgodo- setts genom särskilda anslag på beredskapsstat, om sistnämnda anslag skulle bli otillräckliga, dels för att täcka merkostnader som direkt or- sakas av att företag utförs i arbetslöshetsbekämpande syfte, dels för åtgärder som i övrigt fordras för att motverka sysselsättningsrubbningar.

Arbetsmarknadsstyrelsen har föreslagit att kostnader för skogsröj- ningsarbeten och landskapsvårdande arbeten som utförs i sysselsätt- ningsskapande syfte skall kunna täckas av medel från detta anslag. (Bihang s. 18 och 19.) Jag har ingen erinran häremot.

Arbetsmarknadsstyrelsen anför efter samråd med överstyrelsen för ekonomiskt försvar att upparbetning av varor i de beredskapslager som hålls av överstyrelsen kan ingå i investeringsreserven (Bihang s. 19). I ag har ingen erinran mot detta. Användningen av förevarande anslag för att täcka merkostnader för dylik upparbetning bör emellertid komma i fråga endast i den mån merkostnaderna direkt orsakas av att uppar- betningen utförs i arbetslöshetsbekämpande syfte.

Vidare har arbetsmarknadsstyrelsen föreslagit att sådana underhålls- arbeten på televerkets linjer och nät som normalt bekostas av televerkets driftmedel skall kunna bekostas från förevarande anslag om arbetena inte kan finansieras på vanligt sätt. (Bihang s. 13.) Liksom föregående år (prop. 1971: 80 bil. 9 s. 36) kan jag såtillvida biträda detta förslag att jag förordar att dessa arbeten bör finansieras i den ordningen att utgiften vid behov i sin helhet förskotteras från anslaget och att 10 0/0 av utgiften slutligt belastar anslaget, medan återstående 90 % slutligt bcstrids av driftmedel.

Det av arbetsmarknadsstyrelsen föreslagna anslagsbcloppet bör god- tas.

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen

att till S_vsselsättningsskapancle' åtgärder för arbetslösa på allmän beredskapsstat för budgetåret 1972/73 föra upp ett anslag av 300 000 000 kr.

[2] B7. Arbetsmarknadsverket: Utrustning. Under denna rubrik har i prop. 1972: 1 (bil. 13 s. 145) begärts ett reservationsanslag av 17 milj. kr. Arbetsmarknadsstyrelsen har föreslagit att på allmän beredskapsstat för ifrågavarande ändamål förs upp ett anslag av 35 milj. kr., dvs. 10 milj. kr. mer än vad som tagits upp i beredskapsstaten för innevarande budgetår under anslaget Kostnader för arbetsmarknadsstyrelsens för- rådsverksamhet (Bihang s. 21). Höjningen sammanhänger med att även anskaffning av förläggningsbyggnader, som f.n. bekostas från förslags- anslag. avses skola finansieras från reservationsanslag fr.o.m. budget- året 1972/73.

Prop. 1972: 80 37

Departemcntschefen

För budgetåret 1972/73 bör på beredskapsstat under denna rubrik tas upp ett anslag av 35 milj. kr. för att vid en sysselsättningskris dels ut- öka arbetsmarknadsstyrelsetts förläggningskapacitet, dels täcka det be- hov av maskinmateriel för beredskapsarbeten som inte kan tillgodoses genom inhyrning.

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen

att till Arbetsnlarknadsverkel: Utrustning på allmän beredskaps- stat för budgetåret 1972/73 föra upp ett anslag av 35 000 000 kr.

Vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans Maj:t Konungen.

Ur protokollet:

Britta Gyllensten

Prop. 1972: 80 39

INDUSTRIDEPARTEMENTET

Utdrag av protokollet över industriärenden, hållet inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 10 mars 1972.

Närvarande: statsministern PALME, ministern för utrikes ärendena WICKMAN, statsråden STRÄNG, JOHANSSON, HOLMQVIST, ASPLING, NILSSON, GEIJER, ODHNOFF, MOBERG, BENGTS- SON, NORLING, LÖFBERG, LIDBOM, FELDT.

Chefen för industridepartementet, statsrådet Johansson, anmäler de ärenden under industridepartementets handläggning som angår utgifter på allmän beredskapsstat för budgetåret 1972/73 och anför.

DRIFTBUDGETEN

TRETTONDE HUVUDTITELN

C. Bergsbruk

[1] C 3. Sveriges geologiska undersökning: Utrustning. Till detta ända- mål har i prop. 1972: 1 (bil. 15 s. 37) för budgetåret 1972/73 föresla- gits ett reservationsanslag av 730000 kr. Samtidigt (s. 41) har under reservationsanslaget Sveriges geologiska undersökning: Prospektering föreslagits 21 milj. kr.

Efter samråd med Sveriges geologiska undersökning har arbetsmark- nadsstyrelsen föreslagit (Bihang s. 21), att på allmän beredskapsstat för budgetåret 1972/73 skall under anslaget för utrustning tas upp 500 000 kr. och under anslaget för prospektering 1,5 milj. kr. för anskaffningar av borrmaskiner, diverse fordon och instrument m.m.

Jag biträder arbetsmarknadsstyrelsens förslag och hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen

att till Sveriges geologiska undersökning: Utrustning på allmän beredskapsstat för budgetåret 1972/73 föra upp ett anslag av 500 000 kr.

Prop. 1972: 80 40

[2] C 4. Sveriges geologiska undersökning: Prospektering. Med hänvis- ning till vad jag anfört under föregående punkt hemställer jag att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att till Sveriges geologiska undersökning: Prospektering på all- män beredskapsstat för budgetåret 1972/73 föra upp ett an- slag av 1500 000 kr.

KAPITALBUDGETEN

I. STATENS AFFÄRSVERKSFONDER

F. Statens vattenfallsverk

[3] 1. Kraftstationer m.m. Efter samråd med statens vattenfallsverk har arbetsmarknadsstyrelsen föreslagit (Bihang s. 22) att på allmän be- redskapsstat för budgetåret 1972/73 skall tas upp ett anslag av 10 milj. kr. för dels byggnadsarbeten avseende kraftledningsbyggen, dels tidi- gareläggning av beställningar av transformatorer och stålkonstruktioncr till kraftledningar.

Jag förordar, att ett anslag av 10 milj. kr. förs upp på allmän bered- skapsstat för byggnadsarbeten avseende kraftledningsbyggen och för ti- digareläggning av beställningar av viss materiel samt hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen

att till Kraftstatianer m.m. på allmän beredskapsstat för bud- getåret 1972/73 föra upp ett anslag av 10 000 000 kr.

G. Domänverket

[4] Avsättning till domänverkets fond. Efter samråd med domänverket har arbetsmarknadsstyrelsen föreslagit (Bihang s. 22), att på allmän beredskapsstat för budgetåret 1972/73 skall tas upp ett anslag av 15 milj. kr. för avsättning till domänverkets fond. Jag biträder arbetsmarknadsstyrelsens förslag och hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att till Avsättning till domänverkets fond på allmän beredskaps- stat för budgetåret 1972/73 föra upp ett anslag av 15 000 000 kr.

Vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans Maj:t Konungen.

Ur protokollet:

Britta G yllenstetz

Prop. 1972: 80 41

Bilaga 11 Förslag till allmän beredskapsstat för budgetåret 1972/ 73 DRIFTBUDGETEN II. Justitiedepartementet 11 000 000 IV. Försvarsdepartementet 170 500 000 V. Socialdepartementet 2 000 000 VI. Kommunikationsdepartementet 366 000 000 V 11. Finansdepartcmentet 3 500 000 VlII. Utbildningsdepartementet 6 000 000 IX. Jordbruksdepartementet 65 000 000 XI. Inrikesdepartementet 335 000 000 thl. lndustridepartementet 2 000 000 Summa 961 000 000 KAPITALBUDGETEN I. Statens affärsverksfonder 94 900 000 11. Statens allmänna fastighetsfond 7 000 000 Ill. Försvarets fastighetsfond 70 000 000 IV. Statens utlåningsfonder 25 000 000 IX. Diverse kapitalfonder 41 000 000

Summa 237 900 000

Specifikation till driftbudgeten

II. JUSTITIEDEPARTEMENTET

B. Polisväsendet Polisverket: Inköp av motorfordon m.m. 5 000 000 Lokala polisorganisationen: Utrustning 2 000 000

F. Kriminalvården Maskin- och verktygsutrustning m. m. 1 000000 Engångsanskaffning av inventarier m. rn. 1 000 000 Anskaffning, montering oeh transport av baracker m. m. 2 000 000 11 000 000

IV. FÖRSVARSDEPARTEMENTET

B. Arméförband Arméförband: Materielanskaffning 1.00 000 000 Arméförband: Iståndsättning av befästningar och kaserner 15 000 000

C. Marinförband Marinförband: Materielanskaffning 30 000 000 Marinförband: lståndsättning av befästningar och kaserner 3 500 000

Prop. 1972: 80

D. Flygvapenförband

Flygvapenförband: Materielanskaffning Flygvapenförband: Iståndsättning av befästningar och ka- semer

E. Central och högre regional ledning Central och högre regional ledning: Iståndsättning av be- fästningar och kaserner

F. Gemensamma myndigheter och funktioner Gemensamma myndigheter m.m.: Anskaffning av spe- ciell fortifikatorisk materiel .

G. Civilförsvar Civilförsvar

V. SOCIALDEPARTEMEN TET

H. Övrig sjukhusvård m. m. Utrustning m.m. av beredskapssjukhus vid krig eller krigsfara

VI. KOMMUNIKATIONSDEPARTEMENTET

B. Vägväsendet

Drift av statliga vägar Byggande av statliga vägar Bidrag till byggande av kommunala vägar och gator Bidrag till byggande av enskilda vägar

E. Institut m. m. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: Nyan- skaffning av instrument m.m.

VII. FINANSDEPARTEMENTET

C. Skatte- och kontrollväsen Tullverket: Anskaffning av viss materiel

VIII. UTBILDNINGSDEPARTEMENTET

D. Skolväsendet Bidrag till byggnadsarbeten vid folkhögskolor

IX. JORDBRUKSDEPARTEMENTET

H. Miljövård m. m. Stöd till idrotten: Anläggningsstöd m.m. Bidrag till miljövårdande åtgärder inom industrin m. m.

42

10 000 000

5 000 000

1 500 000

2 500 000

3 000 000 170 500 000

2 000 000

100 000 000 175 000 000 75 000 000 14 000 000

2 000 000 366 000 000

3 500 000

6 000 000

15 000 000 50 000 000

65 000 000

Prop. 1972: 80 43

XI. INRIKESDEPARTEMENTET

B. Arbetsmarknad m. m.

Sysselsättningsskapande åtgärder för arbetslösa 300 000 000 Arbetsmarknadsverket: Utrustning 35 000 000 335 000 000

XIII. INDUSTRIDEPARTEMENTET C. Bergsbruk Sveriges geologiska undersökning: Utrustning 500 000 Sveriges geologiska undersökning: Prospektering 1 500 000 2 000 000

Specifikation till kapitalbudgeten

I. STATENS AFFÄRSVERKSFONDER A. Postverket

Posthus m. m. 2 900 000

B. Televerket

Teleanläggningar m. m. 36 000 000

C. Statens järnvägar

Järnvägar m. m. 25 000 000

D. Luftfartsverket

Flygplatser m. rn. 6 000 000

F. Statens vattenfallsverk

Kraftstationer m. m. 10 000 000

G. Domänverket Avsättning till domänverkets fond 15 000 000 94 900 000

II. STATENS ALLMÄNNA FASTIGHETSFOND

Justitiedepartementet: Vissa byggnadsarbeten för kriminalvården 4 000 000

Socialdepartementet:

Vissa byggnadsarbeten m.m. inom socialdepartcmentets verksamhetsområde 3 000 000

7 000 000

Prop. 1972: 80

III. FÖRSVARETS FASTIGHETSFON D

Arméförband: Anskaffning av anläggningar Marinförband: Anskaffning av anläggningar Flygvapcnförband: Anskaffning av anläggningar Central och högre regional ledning: Anskaffning av an- läggningar Gemensamma myndigheter m.m.: Anskaffning av an- läggningar

IV. STATENS UTLÅNLNGSFONDER

Kommunikationsdepartementet: Statens lånefond för den mindre skeppsfarten

IX. DIVERSE KAPITALFONDER

Kommunikationsdepartementet:

Statens vägverks förrådsfond: Vägmaskiner m.m. Sjöfartsverkets fond: Sjöfartsmateriel m.m.

Handelsdepartementet: Förrådsfonden för ekonomisk försvarsberedskap: För- rådsanläggningar m.m.

44

15 000 000 6 000 000

' 13 000 000

11 000 000

25 000 000 70 000 000

25 000 000

30 000 000 8 000 000

3 000 000 41 000 000

Prop. 1972: 80 1

KUNGL. ARBETSMARKNADSSTYRELSEN

Bilzang

Förslag till

investeringsreserv

Enligt instruktion för arbetsmarknadsstyrelsen har styrelsen att varje år upprätta och till Kungl. Maj:t inge förslag till reserv av statliga, kom- munala och statsunderstödda investeringsobjekt (investeringsreserv). För- slaget har brukat ges en form som till stor del betingats av att det skall ligga till grund för förslag till finansiering genom allmän beredskapsstat.

Den sistnämnda finansieringsformen är föremål för översyn bl. a. av budgetutredningen. I prop. 1970: 80 , angående allmän beredskapsstat för budgetåret 1970/71, har departementschefen anfört att det kan vän- tas att i särskild ordning framlagd investeringsreserv och beredskapsstat i nuvarande form skall kunna avvecklas. Dock borde i avvaktan härpå förslag om allmän beredskapsstat alltjämt föreläggas riksdagen. I det följande framlagt förslag till investeringsreserv ansluter sig därför till de former som använts under tidigare år.

Allmänna synpunkter rörande investeringsreserven

Under år 1971 har mycket omfattande sysselsättningsskapande åtgär- der vidtagits i form av beredskapsarbeten samt statliga och kommunala beställningar hos industrier, såsom bl. a. framgår av styrelsens framställ- ning till Kungl. Maj:t den 28.1 .1972 angående tilläggsstatsanslag. Vidare har efter beslut av Kungl. Maj:t och riksdagen viss offentlig byggnads- verksamhet stimulerats genom utvidgade investeringsramar och höjda anslag.

Arbetsmarknadsstyrelsen har på vanligt sätt inhämtat uppgifter från verk och myndigheter om arbeten och anskaffningar lämpliga att in- tagas i investeringsreserven. I samband med förberedandet och verkstäl- landet av ovannämnda sysselsättningsskapande åtgärder har samråd fort- löpande skett mellan arbetsmarknadsstyrelsen och berörda statliga och kommunala myndigheter m. fl. Vid denna verksamhet har eftersträvats att få fram arbetsobjekt som bedömts omedelbart kunna skapa syssel- sättning. Ytterligare överläggningar har ägt rum med främst statliga verk angående investeringsreserven.

Berörda verk har i regel gjort en bedömning av hur stor reserv av an- gelägna och tillräckligt projekterade arbeten av olika slag som inom respektive verksamhetsområden väntas föreligga hösten 1972. Av de samråd som ägt rum framgår bl. a. att stora investeringsönskemål allt- jämt föreligger. Eventuella minskningar av investeringsreserven inom vissa verksamhetsområden genom att tilltänkta arbetsobjekt kommer till utförande tidigare än beräknat eller bortfaller av annan anledning, har förutsetts genom en intensiv fortsatt planeringsverksamhet uppväges av ökningar på andra håll.

I 1972 års statsverksproposition, bil. 13 5. 247—48, har chefen för in- rikesdepartementet anfört att bostadsbyggnadsplanen för vardera år 1972 och 1973 bör omfatta igångsättning av byggnader med våningsyta motsvarande 87000 lägenheter i statsbelånade hus, varjämte bostads-

Prop. 1972: 80 . 2

byggandet utan statliga lån för vardera året uppskattats till 8 000 lägen- heter. Därtill kommer en projekteringsreserv om 10 000 lägenheter, lika— ledes för vardera året. Vidare anförcs (s. 189) att för 1.972 Kungl. Maj:t bör utverka riksdagens bemyndigande att vidga ramen för räntefria för- bättringslån för att sysselsättningsstödjande åtgärder skall kunna genom- föras snabbt. Arbetsmarknadsstyrelscn förutsätter att ett motsvarande bemyndigande kan utverkas för år 1973. Arbetsmarknadsstyrelsen fram- lägger med hänsyn till vad som sålunda anförts icke nu något förslag till investeringsreserv avseende bostadsbyggande.

Efter överläggningar med SIDA angående industribeställningar i sys- selsättningsskapande syfte har leveranser under innevarande budgetår kunnat tidigareläggas varjämte dylika beställningar för katastrofbered- skap kunnat utläggas i sysselsättningssyfte. För nästa budgetår kan dock inte nu bedömas i vilken omfattning liknande åtgärder blir genomför- bara. Särskilt förslag till investeringsreserv för utvecklingsbistånd fram- läggs därför inte i detta sammanhang. I den mån beställningar för bi- ståndsverksamhcten sedermera kan användas i sysselsättningsskapande syfte förutsätter AMS att medel under för beredskapsstaten gällande förutsättningar må utgå för sådant ändamål från det samlingsanslag på beredskapsstat till sysselsättningsskapande åtgärder för arbetslösa som styrelsen föreslår i det följande (inrikesdepartementet).

Liksom föregående år har för vissa affärsdrivande verk i statsverks- propositionen föreslagits anslag. som medger en investeringsökning ut- över ramarna av storleksordningen 10 0/0, om detta befinnes påkallat av konjunkturmässiga eller andra särskilda skäl. För vägväscndet synes anslagsmässiga möjligheter föreligga att tillfälligt öka verksamheten un- der budgetåret 1972/73, därest detta befinnes önskvärt.

Genom den angivna anslagstekniken erhålles på betydelsefulla om- råden en flexibilitet motsvarande den som avses med beredskapsstaten. Investeringsrescrvens avgränsning gentemot de företag. som kan utföras genom en ökning av investeringsramarna med anlitande av tillgängliga och föreslagna anslag eller beställningsbemyndiganden blir därför flytan- de. bland annat med hänsyn till att ändringar i turordningen för de ordi— narie företagen kan äga rum. Någon skarp gränsdragning mellan sådana investeringar som finansieras över ordinarie anslag och sådana för vilka medel erfordras på beredskapsstat tordc i allmänhet inte låta sig göra.

Det bör understrykas att arbetsmarknadsstyrelsen har haft som allmän riktlinje för förslaget till investeringsreserv att begränsa urvalet av stat- liga och statsunderstödda arbetsobjekt till sådana aktuella eller eljest angelägna anläggnings- och husbyggnadsarbeten samt anskaffningar av industriprodukter, som bedömts böra komma till utförande i normal tur- ordning under de närmaste åren. Denna urvalsprincip innebär. att arbe- tcn i investeringsreserven inom sådana verksamhetsområden. där lång- tidsplaner finns upprättade, i regel skall utsättas inom ramen för dessa.

För att ifrågakommande investeringsobjekt skall kunna utnyttjas för att motverka arbetslöshet i ett vikande konjunkturläge. måste de kunna igångsättas tillräckligt snabbt. Flera myndigheter har framhållit att en intensiv projekteringsverksamhet är en förutsättning för att reserven skall kunna tas i anspråk inom avsedd tidrymd. Arbetsmarknadsstyrelsen vill för egen del starkt understryka vikten av att den del av den arbets— marknadspolitiska beredskapen som den samhälliga investeringsverk- samheten utgör. är så förtidsplanerad att den snabbt kan utvidgas om detta visar sig önskvärt från konjunktur- och arbetsmarknadssynpunkt.

Prop. 1972: 80 3

I anslutning till vad som anförts i det föregående vill styrelsen framhålla vikten av att planeringsarbetet fullföljes för sådana statliga och stats— understödda invcsteringar som närmast bör ifrågakomma vid en sådan utvidgning, vare sig det gäller forcering av ordinarie investeringsverk- samhet, eller arbeten i investeringsreserven. Arbetsmarknadsstyrelsen förutsätter också i övrigt att återstående projekterings- och planeringsåt- gärder fullföljes för de i det här framlagda förslaget till investerings- reserv upptagna arbetena.

Investeringsreservens omfattning

Den föreslagna investeringsreservens omfattning och fördelning på an- läggningsarbeten (i vilka även skogs- och naturvårdsarbeten inräknats), husbyggnadsarbeten och industribeställningar, framgår av det följande. Förslaget har utarbetats i enlighet med den uppställning som använts för tidigare till Kungl. Maj:t överlämnade förslag. För intagande av arbeten eller beställningar i investeringsreserven har i regel satts som villkor att planeringsläget skall medge arbetenas påbörjande respektive utläggning av beställning inom en varseltid av 4 månader. För husbygg— nadsobjekt medger planeringssituationen dock icke detta utan en varsel- tid av 4—6 månader eller längre får beräknas för dessa.

Sammandrag av i förslag till investeringsreserv för budgetåret 1972/73 ingående arbeten och industrianskatfningar

Samtliga kostnader i l OOO-tal kronor

Anlägg- Husbygg— lndustri- Summa nings- nads- beställ- arbeten arbeten ningar Statliga och. statsunder- stödda arbeten J ustiticdepartementet — 17 000 12 000 29 000 Försvarsdepartementet 40 000 58 000 174 000 272 000 Socialdepartementct — 3 000 2 000 5 000 Kommunikationsdepartementet 401 700 15 000 87 300 504 000 Finansdepartemcntet _ 3 500 3 500 Utbildningsdepartementet 160 000 — 160 000 J ordbruksdepartementet 140 000 10 000 — 150 000 Handelsdepartementet 1 000 _ 5 000 6 000 lnrikesdepartementet — — 35 000 35 000 Civildepartemcntet — — 1 500 I 500 Industridepartcmentct 17 300 1 700 8 000 27 000 Summa statliga och stats-

understödda arbeten 600 000 264 700 328 300 1 193 000

Kommunala arbeten 400 000 50 000 — 450 000

Summa totalt 1 000 000 314 700 328 300 1 643 000

Investeringsreservens finansiering

De generella bemyndigande, som här nedan föreslås att gälla i an- slutning till allmän beredskapsstat för budgetåret 1972/73 överensstäm- mer med de för innevarande budgetår gällande.

Prop. 1972: 80 4

Arbetsmarknadsstyrelsen hemställer i det följande, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att föra upp anslag på allmän beredskapsstat för bud- getåret 1972/73. Vid beräkning av anslagsbehovet har förutsatts att över- skridande i erforderlig omfattning skall kunna ske av vissa på riksstaten för budgetåret 1972/73 uppförda förslagsanslag, nämligen Farledsverk- samhet exkl. isbrytning, Bidrag till byggnadsarbeten inom skolväsendet m. m., Bidrag till skogsförbättringar, Åtgärder för ökad skogsproduk- tion i Norrland m. m., Vägbyggnader på skogar i enskild ägo, Bidrag till kommunala avloppsreningsverk m.m., Arbetsmarknadsverkct, Utrust- ning samt Beredskap för oljebekämpning till sjöss.

I avsikt att vinna rörelsefrihet vid utväljande av för uppkommande arbetslöshetssituationer bäst lämpade invcsteringsobjekt föreslås, att företag som avses att finansieras med anslag till kollektivt angivna än- damål, skall få ersättas med nya företag av samma slag, för den händelse ursprungligen till intagande i investeringsreserven avsedda arbeten i en viss arbetsmarknadssituation icke visar sig lämpliga att bedriva. Vidare föreslås. att kollektivanslag på beredskapsstaten skall få tagas i anspråk icke endast för utförande av företag inom vilken företagsgrupp som helst, som omfattas av kollektivanslaget, utan även för forcering av arbe- ten. till vilka motsvarande anslag uppförts på riksstaten.

I det följande under inrikesdepartementet framlägges liksom på den allmänna beredskapsstaten för innevarande budgetår. förslag och hem- ställan om uppförande av ett samlingsanslag. Anslaget föreslås att i lik- het med närmast motsvarande anslag på riksstaten få benämningen Sysselsättningsskapande åtgärder för arbetslösa.

Statsbidrag till kommunala och enskilda arbeten, anordnade i syssel- sättningssyfte, bör i princip utgå enligt gällande grunder. Angeläget är dock att såsom för den allmänna beredskapsstaten innevarande budget- år, de gällande statsbidragsgrunderna för kommunala och enskilda ar- beten må kunna jämkas. där så erfordras med hänsyn till de särskilda förhållanden under vilka investeringsverksamheten kan komma att be- drivas.

För den allmänna beredskapsstatens ikraftträdande torde krävas sär- skilt beslut av riksdagen. För att Kungl. Maj:t skall kunna i viss ut— sträckning utnyttja beredskapsstatcn redan innan särskilt riksdagsbeslut om statens ikraftträdande meddelats, synes det erforderligt, att Kungl. Maj:t hos riksdagen hemställer om finansfullmakt enligt hittills till- lämpadc grunder. Kungl. Maj:t har bemyndigats att, därest arbetsmark- nadsläget så påfordrar, inom ramen av ett belopp av 600 milj. kr. med- dela beslut om utförande av arbeten, för vilka anslag uppförts på den allmänna beredskapsstaten för budgetåret 1971/72. Arbetsmarknadssty- relsen anser denna ram böra bibehållas. Även vid tillämpning av ett motsvarande bemyndigande för budgetåret 1972/73 synes de i det före— gående nämnda förutsättningarna för disposition av anslagen böra få gälla samt därest så visar sig erforderligt berörda jämkningar i statsbidragsgrunderna få medgivas.

Under åberopande av vad sålunda anförts hemställer arbetsmark- nadsstyrelsen. att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen

att bemyndiga Kungl. Maj:t att, därest arbetsmarknadsläget så påfordrar, inom ramen av ett belopp av 600 milj. kr. meddela beslut om utförande av arbeten, för vilka anslag uppförts på allmän beredskapsstat för budgetåret 1972/73.

Prop. 1972: 80 5

J USTITIEDEPA RTEMENTET

DRIFTBUDGETEN

B. Polisväsendet

Polisväsendet: Inköp av motorfordon m.m. Vid samråd med rikspo- lisstyrelsen har framkommit att behov föreligger av motorfordon, radio- materiel, båtar m.m. utöver de kvantiteter, som kan anskaffas inom ra- men för i 1972 års statsverksproposition föreslaget anslag. Angående motivering för anskaffningarna hänvisas till rikspolisstyrelsens anslags- framställning för budgetåret 1972/73. I investeringsreserven synes böra intagas ovannämnda materiel för tillsammans 8 milj. kr. Anslag här- för kan uppföras på allmän beredskapsstat.

Arbetsmarknadsstyrelsen hemställer alltså att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen

att till Polismrket: Inköp av motorfordon 111.711. på allmän bc- redskapsstat för budgetåret 1972/73 uppföra ett anslag av 8 000 000 kronor.

Lokala polisorganisationen: Utrustning. Vid samrått med rikspolis- styrelsen har framkommit att behov föreligger av inventarier samt di- verse räddningsutrustning m.m. för tillsammans 2 milj. kr. utöver de kvantiteter som kan anskaffas inom ramen för i statsverkspropositionen föreslaget anslag. Angående motivering för anskaffningarna hänvisas till rikspolisstyrelsens anslagsframställning för budgetåret 1972/73. I in- vesteringsreserven synes böra intagas materiel av ifrågavarande slag för 2 milj. kr. och anslag härför kan uppföras på allmän beredskapsstat.

Arbetsmarknadsstyrelsen hemställer alltså att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen

att till Lokala polisorganisationen: Utrustning på allmän bered— skapsstat för budgetåret 1972/73 föra upp ett anslag av 2 000 000 kr.

F. Kriminalvården

Maskin- och verktygsu[rustning m. m.

Vid samråd med kriminalvårdsstyrelsen och fångvårdcns byggnads- kommitté har framgått, att komplettering av maskin- och verktygsut- rustning vid anstalter för 1. 000 000 kr. kan tas in i investeringsreserven.

Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår att i investeringsreserven tas in an- skaffningar av nämnda slag för en kostnad av sammanlagt ]. 000 000 kr.

Engångsanskaffning av inventarier ni. ni.

Vid samråd med kriminalvårdsstyrelsen och fångvårdens byggnads- kommitté har framgått att anskaffning för 1 000000 kr. erfordras för komplettering av anstalternas inventarier främst med hänsyn till beho- vet av ökad studie- och fritidsverksamhct. Närmare motivering lämnas av kriminalvårdsstyrelsen.

Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår att i investeringsreserven tas in an- skaffningar av nämnda slag för en kostnad av sammanlagt 1 000000 kr.

Prop. 1972: 80 6

Anskaffning, montering och transport av baracker m. ln.

Vid samråd med kriminalvårdsstyrelsen har framgått att i investerings- reserven kan intagas uppförande av besökslokaler och administrations— lokaler vid vissa befintliga slutna och öppna anstalter. Sålunda före- slagna arbeten intill ctt belopp av 3 milj. kr. synes böra intagas i in— vesteringsreserven. Närmare motivering för dessa lämnas av kriminal- vårdsstyrelsen.

Arbetsmarknadsstyrelsen hemställer alltså, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen

att på allmän beredskapsstat för budgetåret 1972/73 föra upp följande anslag, nämligen

Kronor Maskin- och verktygsutrustning lll. m. 1 000 000 Engångsanskaffning av inventarier m. rn. 1 000000 Anskaffning, montering och transport av baracker m. m. 3 000 000 KAPITALBUDGETEN STATENS ALLMÄNNA FASTIGHETSFOND

Polishus

Byggnadsstyrclsen har gjort framställning hos Kungl. Maj:t om upp- drag att färdigprojektera bland annat polishus i Arvika, Borlänge, Skellefteå och Sollefteå.

Dessa arbeten kan enligt rikspolisstyrelsen intagas i investeringsreser- ven och anslag med 10 milj. kr. föres upp på allmän beredskapsstat.

Arbetsmarknadsstyrelsen hemställer alltså att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att till Polishus m.m. på allmän beredskapsstat för budget- året 1972/73 föra upp ett anslag av 10 000 000 kr.

Vissa byggnadsarbeten för kriminalvården

[ investeringsplan för ifrågavarande byggnadsarbeten uppgjord av kriminalvårdsstyrelsen och fångvårdens byggnadskommitté ingår bl. a; ombyggnad av fångvårdsanstalten vid Ulriksfors, samt förrådsanlägg- ning vid anstalten Tidaholm. Projekteringsarbetena för dessa anlägg- ningar är färdigställda.

För påbörjande av dessa byggnader kan som investeringsreserv be- räknas 4 milj. kr., vilket belopp kan föras upp på allmän beredskaps- stat. Anslaget bör användas till företag som anges i det föregående eller om detta anses lämpligare, för att forcera arbeten vid andra fångvårds- anstalter som enligt statsmakternas beslut skall byggas.

F ÖRSVARSDEPA RTEMENTET

DRIFTBUDGETEN

Med skrivelse till arbetsmarknadsstyrelsen den 10.12.1971 har från försvarsstaben översänts uppgifter rörande anskaffningar av industri- produkter samt iståndsättningsarbeten vid befästningar och kaserner som bedömts lämpliga för investeringsreserven.

Prop. 1972: 80 7

Materielanskaffning

Armén

Av ovannämnda av försvarsstaben lämnade uppgifter framgår att följande materialanskaffningar kan intagas i investeringsreserven. Be- loppen avrundade.

Kostnad för anskaffningar under budgetåret 1972/73 i investeringsreserven

B. Arméförband Kronor Tygmateriel 68 000 000 Intendenturmateriel 35 000 000 Sjukvårdsmateriel 4 000 000 107 000 000 C. Marinförband Tygmateriel . 29 000 000 Fartygsmateriel 500 000 Intendenturmateriel 6 000 000 Sjukvårdsmateriel 1 000 000 36 500 000 D. Flygvapenförband Flygmateriel 4 000 000 Tygmateriel rn. m. 8 500 000 Sjukvårdsmateriel 500 000 13 000 000 F. Gemensamma ändamål 2 500 000

Iståndsättning av befästningar och kaserner

Av från försvarsstaben överlämnade uppgifter framgår att arbets- objekt avseende iståndsättning av befästningar och kaserner kan intagas i investeringsreserven i följande omfattning.

Kostnad för budgetåret ] 972/73 i investeringsreserven Kronor B. Arméförband 15 000 000 C. Marinförband 3 500 000 D. F lygvapenförband 5 000 000 E. Central och högre regional ledning 1 500000

Summa 25 000 000

Till dessa ändamål synes medel böra anvisas på allmän beredskaps- stat.

Prop. 1972: 80 8

Arbetsmarknadsstyrelsen hemställer sålunda att Kungl. Maj:t före- slår riksdagen att på allmän beredskapsstat för budgetåret 1972/73 föra upp följande anslag.

Kronor Arméförband: Materielanskaffning 107 000 000 Iståndsättning av befäst- ningar och kaserner 15 000 000 Marinförband: Materielanskaffning 36 500 000 Iståndsättning av befäst- ningar och kaserner 3 500 000 Flygvapenför- Materielanskaffning 13 000 000 band: Iståndsättning av befäst- ningar och kaserner 5 000 000 Central och hög- Iståndsättning av befäst- re regional lcd— ningar och kaserner 1 500 000 ning: Gemensamma Anskaffning av speciell myndigheter fortifikatorisk materiel 2 500 000 m.m.:

G. Civilförsvar

Med skrivelse till arbetsmarknadsstyrelsen den 1.12.1971 samt vid förekommande samråd har civilförsvarsstyrelsen lämnat uppgifter för upprättande av förslag till investeringsreserv avseende materielanskaff- ning samt anläggnings— och husbyggnadsarbeten.

Anskaffning av civilförsvarsmatcriel. Materielanskaffningar inom programmet civilförsvar, delproduktionsområde materielanskaffning, kan intagas i investeringsreserven med en sammanlagd kostnad av 15 milj. kronor.

Under åberopande av det anförda hemställer arbetsmarknadsstyrel- sen, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen

att till Civilförsvar på allmän beredskapsstat för budgetåret 1972/73 föra upp ett anslag av 15 000 000 kr.

KAPI TAL'BUDGETEN STATENS ALLMÄNNA FASTIGHETSFOND

Uppförande av förrådsbyggnader för civilförsvaret

Med skrivelse till arbetsmarknadsstyrelsen den 1.12.197_l_ har civil- försvarsstyrelsen lämnat uppgifter för upprättande av förslag till in- vesteringsreserv. '

Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår att arbeten avseende uppförande av förrådsbyggnader för en beräknad kostnad av sammanlagt 3 milj. kro- nor intages i investeringsreserven. Byggnaderna är enligt civilförsvars- styrelsen erforderliga för tillgodoseende av den utökade förrådshåll- ningen, som följer av beslutad uppbyggnad av civilförsvaret.

Prop. 1972: 80 9

Under åberopande av det anförda hemställer arbetsmarknadsstyrel- sen, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att till Civilförsvar: Anskaffning av anläggningar på allmän be- redskapsstat för budgetåret 1972/73 föra upp ett anslag av 3 000 000 krattor.

Försvarets fastighetsfond

På grund av från försvarsstaben överlämnade uppgifter får arbets- marknadsstyrelsen föreslå att arbetsobjekt avseende byggnads- och an- läggningsarbeten under försvarets fastighetsfond intages i investerings- reserven i följande omfattning.

Kronor B. Arméförband 15 000 000 C. Marinförband 6 000 000 D. Flygvapenförband 13 000 000 E. Central och högre regional ledning 11 000 000 F. Gemensamma myndigheter m. m. 25 000 000 70 000 000

Anslag synes böra föras upp på allmän beredskapsstat. Arbetsmark- nadsstyrelsen hemställer sålunda att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen

att på allmän beredskapsstat för budgetåret 1972/73 föra upp följande anslag

Kronor Arméförband: Anskaffning av anläggningar 15 000000 Marinförband: Anskaffning av anläggningar 6000 000 Flygvapenförband: Anskaffning av anläggningar 13 000000 Central och högre regional ledning: Anskaffning av anläggningar 11 000 000 Gemensamma myndigheter m. m.: Anskaffning av anläggningar 25 000 000 SOCIALDEPARTEMENTET DRIFTBUDGETEN

H. Övrig sjukhusvård m m

Utrustning m.m. av beredskapssjukhus vid krig eller krigsfara. So- cialstyrelsen har med skrivelse den 10.12.1971 lämnat uppgifter beträf- fande förslag till investeringsreserv av anskaffningar för rubricerade ändamål. Anskaffningar och arbeten för ca 2 milj. kr. synes kunna in— tagas i investeringsreserven och motsvarande belopp föras upp på all- män beredskapsstat.

att till Utrustning m.m. av beredskapssjukhus vid krig eller krigsfara på allmän beredskapsstat för budgetåret 1972/73 föra upp ett anslag av 2 000 000 kronor.

Prop. 1972: 80 10

KAPITALBUDGETEN II. STATENS ALLMÄNNA FASTIGHETSFOND

Vissa byggnadsarbeten m. m. vid ungdomsvårdsskolorna. Från bygg- nadsstyrelsen har inhämtats att arbeten vid ungdomsvårdsskolorna för tillsammans 3 milj. kr. kan intagas i investeringsreserven. Anslag synes böra föras upp på allmän beredskapsstat med nämnda belopp.

Under åberopande av det anförda hemställer arbetsmarknadsstyrel- sen, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen

att till Vissa byggnadsarbeten m.m. vid ungdonisvårdsskolorna på allmän beredskapsstat för budgetåret 1972/73 föra upp ett anslag av 3 000 000 kronor.

KOMMUN I KATIONSDEPARTEMENTET

DRIFTBUDGETEN B. Vägväsendet

Statens vägverk har till arbetsmarknadsstyrelsen meddelat uppgifter för upprättande av förslag till investeringsreserv omfattande bland an- nat vägunderhåll och vägbyggnader. Med beaktande av vad i prop. 1970: 1 anförts rörande i detta sammanhang ifrågakommande arbeten, har därvid framgått följande.

Drift av statliga vägar. Arbeten, som huvudsakligen omfattar dikning och förstärkning av vägkroppen, föreslås intagas i "investeringsreserven. I det följande föreslaget anslag härtill på beredskapsstat till en samman— lagd kostnad av 100 milj. kr. bör få användas jämväl för inköp av ma- teriel, som vid ordinarie anskaffning bekostas av medel från anslag på riksstaten med samma benämning.

Byggande av statliga vägar. Under hösten 1970 beräknas utöver det ordinarie vägbyggandet åren 1972—73 arbeten för ca 400 milj. kr. finnas så planerade att de kan utföras under budgetåret 1972573. ]. prop. 1972: 1 bil. 13 s. ] l_8—ZI_37, har föreslagits att under anslagen Syssel— sättningsskapande åtgärder för arbetslösa och Särskilda åtgärder för arbetsanpassning 175 respektive 50 milj. kr. avräknas mot bilskatte- medel. Sistnämnda anslag på riksstaten torde sålunda till stor del komma att användas för utförande av vägarbeten som beredskapsarbe- ten. Under antagande att de till uppförande på riksstat föreslagna an- slagen till beredskapsarbeten i angiven omfattning ställes till förfogande för här ifrågavarande Vägbyggnader, synes därför i investeringsreserven kunna intagas byggande av statliga vägar för en sammanlagd kostnad av (400 — 225) = 175 milj. kr.

Efter samråd med vägverket får arbetsmarknadsstyrelsen föreslå att i investeringsreserven intages arbeten avseende byggande av statliga vägar för en sammanlagd kostnad av 175 milj. kr.

Bidrag till byggande av kommunala vägar och gator. Investeringsre- serven kan beräknas till jämfört med innevarande år oförändrat belopp, 80 milj. kr. Motsvarande anslag utgör 75 milj. kr.

Prop. 1972: 80 11

Under åberopande av det anförda föreslår arbetsmarknadsstyrelsen, att i investeringsreserven intages arbeten avseende byggande av kommu— nala vägar och gator för en sammanlagd kostnad av 80 milj. kr.

Bidrag till byggande av enskilda vägar. Investeringsreserven kan be- räknas till 20 milj. kr. På allmän beredskapsstat synes böra uppföras 14 milj. kr. för häremot svarande statsbidrag.

Under åberopande av vad ovan anförts hemställer arbetsmarknads- styrelsen att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen

att på allmän beredskapsstat för budgetåret l972/73 föra upp följande anslag, nämligen

Kronor Drift av statliga vägar 100000 000 Byggande av statliga vägar 1.75 000 000 Bidrag till byggande av kommunala vägar och gator 75 000 000 Bidrag till byggande av enskilda vägar 14 000000

D. Sjöfart

Sjöfartsverket

Från sjöfartsverket har i skrivelse den 4.1.1972 till arbetsmarknads— styrelsen och sedermera under hand lämnats uppgifter för upprättande av förslag till investeringsreserv.

Härav framgår att viss materiel för Sjöfartsverkets drift, avseende far- ledsutmärkning, sjöräddningen och lotsväsendet för tillsammans ca 300 000 kronor (avrundat belopp) kan intagas i investeringsreserven.

Ytterligare arbeten för sjösäkerheten och sjömätning anmäles i det följande under Sjöfartsverkets fond. Sjöfartsmateriel m. m.

Arbetsmarknadsstyrelsen förutsätter att under för beredskapsstaten gällande förutsättningar anslaget till Farledsverksamhet, exklusive is- brytning, må kunna överskridas om så behövs för ovannämnda anskaff— ningar.

E. Institut m m

Sveriges ll/Ieteorologiska och Hydrologiska Institut har i skrivelse till arbetsmarlmadsstyrelsen den 13.12.1971 lämnat uppgifter för förslag till investeringsreserv. Härav framgår bl.a. att anskaffningar av mat- teriel och instrument för institutets verksamhet för ca 1,6 milj. kr. jämte instrumenthus och smärre båtar för ca 2 milj. kr. kan tidigare- läggas för tillverkning budgetåret 1972/73. Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår att arbeten och anskaffningar för 2 milj. kr. av ifrågavarande slag intages i investeringsreserven. Anslag på beredskapsstat för ända- målet kan uppföras med detta belopp.

Arbetsmarknadsstyrelsen hemställer alltså att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen

att på allmän beredskapsstat för budgetåret 1972/73 föra upp ett anslag av 2 000 000 kronor. -

Prop. 1972: 80 12

KAPITALBUDGETEN

Som framgår av prop. 1972: 1, bil. 2 s. 205 har anslagen under sta- tens affärsverksfonder för postverket, televerket exklusive rundradio, statens järnvägar och luftfartsverket samt statens vägverks förrådsfond och Sjöfartsverkets fond där beräknats så att de, inklusive förutsedda behållningar medger en marginal för att möjliggöra ökade investerings- ramar, om det skulle påkallas av konjunkturmässiga eller andra särskilda skäl. Arbetsmarknadsstyrelsen har dock utgått från att anslag, som upp- föres på allmän beredskapsstat för budgetåret 1972/73 skall, därest så befinnes lämpligt, 'i stället för till utförande av arbeten i investerings- reserven få disponeras för forcering av arbeten inom det ordinarie ar- betsprogrammet.

l. STATENS AFFÄRSVERKSFONDER

A. Postverket

Postverket har (skrivelse den 14.12.71) lämnat uppgifter till arbets- marknadsstyrelsen för upprättande av förslag till investeringsreserv. Ar- betsmarknadsstyrelsen får härom anföra följande.

Anskaffning av bilar m.m. Ersättningsanskaffning och utökning av fordonsparken (skåp- och flakbilar samt traktorer och gaffeltruekar) för ca 1,1 milj. kr. torde kunna tidigareläggas till budgetåret 197273.

Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår att i investeringsreserven intas an- skaffning av motorfordon för 1,1 milj. kr. för postverket.

Diliggnsrörelsen. Ersättningsanskaffning och utökning av fordons- parken (huvudsakligen bussar) för ca 1,8 milj. kr. torde kunna tidigare- läggas till budgetåret 1972/73.

Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår att i investeringsreserven intas an- skaffning av motorfordon för diligensrörelsen för 1,8 milj. kr.

Driftmedel. Industribeställningar för högst 6,3 milj. kr. avsedda att framdeles bekostas med driftmedel kan utläggas. En fördelning på varu- grupper av i posttjänsten använda föremål och varor, som lämpligen kan förtidsbeställas, låter sig dock inte göras för närvarande. Då ifråga- varande inköp normalt inte finansieras över statsbudgeten, beräknas ej något särskilt anslag för ändamålet på beredskapsstat.

Anslagsbehovet på allmän beredskapsstat för postverket kan sålunda beräknas till 2,9 milj. kr.

Åberopande det ovan anförda hemställer arbetsmarknadsstyrelsen att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen

att till Posthus m.m. på allmän beredskapsstat för budgetåret 1972/"73 föra upp ett anslag av 2 900 000 kr.

B. Televerket

Televerket har (Skrivelse till arbetsmarknadsstyrelsen den 15.12.71) lämnat uppgifter för upprättande av förslag till investeringsreserv. Ar— betsmarknadsstyrelsen får beträffande förslaget hänvisa till vad som in- ledningsvis anförts. Med de reservationer som framgår härav finner arbetsmarknadsstyrclsen att i investeringsreserven kan intagas i följande sammanställning angivna arbeten.

Prop. 1972: 80 13

Kostnad Kronor Telefonstationsbyggnader 5 000 000 Förbindelseanläggningar Mellanortskablar inom samtliga distrikt 7 000 000 Abonner:tanläggningar Vissa nätarbeten för upprustning av lokalnät samt kablar och arbeten därmed 14 000 000 Kopplingslekniska (utläggningar Slationsutrustning 10 000 000

1 det föregående angivna arbeten kan alltså intagas i investerings- reserven med en sammanlagd kostnad under budgetåret 1972/73 av (5—!—7+10+14 =) 36 milj. kr.

Drift- och rörelsemedel. För intagande i investeringsreserven kan, ut- över vad som angivits i det föregående, beräknas arbeten för en sam- manlagd kostnad av 14 milj. kr. som vid utförande i normal turordning bör bekostas med anlitande av televerkets driftmedel, nämligen vissa underhållsarbeten avseende ändrad stolpsättning på linjeanläggningar. Arbetsmarknadsstyrelsen förutsätter att därest dessa arbeten icke kan finansieras på vanligt. sätt, för ändamålet må under för allmän bered- skapsstat gällande förutsättningar anlitas medel från anslaget Syssel- sättningsskapande åtgärder för arbetslösa.

Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår sålunda att i investeringsreserven intages investeringar för televerket för en sammanlagd kostnad av (36 + 14 =) 50 milj. kr. På allmän beredskapsstat synes böra föras upp anslag med 36 milj. kr.

Under åberopande av det anförda hemställer arbetsmarknadsstyrelsen, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen

att till Telemzläggningar m. m. på allmän beredskapsstat för bud- getåret 1972/73 föra upp ett anslag av 36 000 000 kr.

C. Statens järnvägar

Från statens järnvägar har i skrivelse till arbetsmarknadsstyrelsen den "11.1.72 lämnats uppgifter beträffande förslag till investeringsreserv. Ar- betsmarknadsstyrelsen får med anledning härav anföra följande.

Fasta anläggningar

Bangårdar. Härmed avses huvudsakligen anläggningsarbeten som be- räknas kunna tidigareläggas så att arbeten för 0,5 milj. kr. kan utföras under budgetåret 1972/73.

Broar. Diverse mindre broarbeten för sammanlagt 1,5 milj. kr. kan intagas i investeringsreserven.

Förstärkning av Spåröverbj'ggnaflen. Anskaffningar, huvudsakligen räls och rälstillbehör, för 5 milj. kr. kan antagas i investeringsrcserven.

I-Iuslnrggnader. Arbeten för ca 0,9 milj. kr. kan intagas i investe— ringsreserven.

Prop. 1972: 80 14

Teleanläggningar. Anskaffningar avseende i huvudsak telekabel för 0,5 milj. kr. kan intagas i investeringsreserven. Elektrisk tågdrift. Arbeten och anskaffningar för 0,3 milj. kr. kan intagas i investeringsreserven. Summa farm anläggningar 8,8 milj. kr.

Rullande materiel

Genom tidigareläggning av beställningar, upptagna i SJ förslag till investeringsbudget för 1972/73 kan anskaffningar intagas i investerings- reserven enligt följande.

Kronor Lok: Ellok litt Rc 10 000 000 Godsvagnar: öppna tvåaxliga 4 000 000

Summa rullande materiel 14 000 000

Inventarier Kronor Anskaffning av motortrallor, verkstadsmaskiner, truckar, traktorer 2 300 000 Summa föreslagen investeringsreserv för statens järn- vägar 25 100 000

På allmän beredskapsstat skulle behöva uppföras ett till 25 milj. kronor avrundat belopp.

Som framhållits i det föregående har arbetsmarknadsstyrelsen utgått från att anslagen på allmän beredskapsstat jämväl må anlitas för for- cering av här inte särskilt nämnda arbeten i det ordinarie arbetspro— grammet.

Arbetsmarknadsstyrelsen hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riks— dagen

att till Järnvägar m.m. på allmän beredskapsstat för budgetåret 1972/73 föra upp ett anslag av 25 000 000 kronor.

D. Luftfartsverket

I skrivelse till arbetsmarknadsstyrelsen den 17.1.72 har luftfartsverket lämnat uppgifter för förslag till investeringsreserv. Luftfartsverket har meddelat att vissa arbeten, avseende byggnads- och anläggningsarbeten för förbättrings— och utvidgningsarbeten vid befintliga flygplatser samt anskaffningar av belysningsanordningar. snöröjningsmateriel m.m. som kan intagas i investeringsreserven. Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår att ovannämnda arbeten och anskaffningar för en sammanlagd kostnad av 7,0 milj. kr. intages i investeringsreserven. Anslag för ändamålet synes böra uppföras på allmän beredskapsstat. Till arbeten på flygplatser för- utsätts bidrag utgå från berörda kommuner. Anslag på beredskapsstat beräknas därigenom erfordras med ca 6 milj. kronor.

Arbetsmarknadsstyrelsen hemställer alltså att Kungl. Maj:t föreslär riksdagen

att till Flygplatser m. m. på allmän beredskapsstat för budgetåret 1972/73 föra upp ett anslag av 6 000 000 kronor.

Prop. 1972: 80 15

STATENS UTLÅNINGSFON DER

Statens lånefond för den mindre skeppsfarten. På allmän beredskaps— stat för budgetåret 1971/72 uppfördes till Statens lånefond för den mindre skeppsfarten ett anslag av 25 000 000 kronor. Arbetsmarknads- styrelsen finner det önskvärt att lånenämnden för den mindre skepps- farten beredes möjlighet att därest arbetsmarknadsläget ger anledning därtill utöver ordinarie lånemedcl kunna bevilja lån för beställningar hos mindre och medelstora varv i samma omfattning.

Efter samråd med lånenämnden för den mindre skeppsfarten hem- ställer arbetsmarknadsstyrelsen, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen

att till Statens lånefond för den mindre skeppsfarten på allmän beredskapsstat för budgetåret 1972/73 föra upp ett anslag av 25 000 000 kronor.

DIVERSE KAPITALFONDER

A. Statens vägverks förrådsfond

Med skrivelse till arbetsmarknadsstyrelsen den 141271 från statens vägverk har framkommit följande förslag till investeringsreserv av hus- byggnadsarbeten och industribeställningar, hänförliga till statens väg- verks förrådsfond.

Motorfordon och vägmaskiner. Avser ny- och ersättningsanskaffning .av motorfordon och Vägmaskiner m.m. under budgetåret 1972/73 för_ en sammanlagd kostnad av 1,7 milj. kr.

Ersättningsanskaffning av effekter. Avser anskaffningar av förnöden- heter till förrådsverksamheten, erforderliga för ersättning och underhåll. Vägverket har beräknat att hithörande anskaffningar kan beställas under budgetåret 1972/73 intill ett belopp av ca 4 milj. kr.

Driftanläggningar (byggnadsarbeten). I investeringsreserven synes un- der budgetåret 1972/73 kunna beräknas 9 milj. kr. för dessa arbeten.

Reservbromateriel. Anskaffningar av reservbromateriel för ca 5 milj. kr. synes kunna ingå i investeringsreserven. Vid anskaffning i denna omfattning måste anordningar vidtagas för materielens förvaring, vilket arbetsmarknadsstyrelsen förutsätter kan ske med anlitande av härnedan föreslaget anslag för Vägmaskiner m. m. på allmän beredskapsstat.

Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår att i investeringsreserven intages arbeten och anskaffningar under vägverkets förrådsfond för (17 + 4 + 9 + 5 =) 35 milj. kr.

Arbetsmarknadsstyrelsen hemställer alltså att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen

att till Vägmaskiner m.m. på allmän beredskapsstat för budget- året 1972/73 föra upp ett anslag av 35 000 000 kr.

B. Sjöfartsverkets fond

Sjöfartsstyrelsen har i skrivelse den 4.1.1972 till arbetsmarknadssty- relsen lämnat uppgifter för upprättande av förslag till investeringsreserv.

Av nedanstående sammanställning framgår hur investeringarna för- delar sig på olika objektgrupper.

Prop. 1972: 80

16 Sjösäkerhet Kronor Ny- och ombyggnad av lotsbåtar 1 450 000 Ombyggnad och förbättring av distriktsfartyg m. m. 500 000 Diverse utrustning 2 000 000 Diverse fyrar 1 000 000 4 950 000 Sjökarteläggning Nybyggnad av sjömätningsbåtar 1 000 000 Diverse maskiner rn. m. 2 000 000 3 000 000 S:a (avrundat belopp) 8 000 000

Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår att i investeringsreserven intages i ovanstående sammanställning angivna anskaffningar och arbeten med en sammanlagd kostnad av i runt tal 8000 000 kronor.

Under åberopande av det anförda hemställer arbetsmarknadsstyrel- sen, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen

att till Sjöfartsmateriel m. m. på allmän beredskapsstat för bud- getåret 1972/73 föra upp ett anslag av 8 000000 kr.

FINANSDEPARTEMENTET

C. Skatte- och kontrollväsen

Tullverket: Anskaffning av viss materiel. I skrivelse till arbetsmark- nadsstyrelsen den 10.12.1971 har generaltullstyrelsen anfört att i in- vesteringsreserven kan intagas anskaffning av tulljakter. mindre motor- båtar, motorfordon, snöskoter samt telemateriel. Angående motivering hänvisas till generaltullstyrelsens framställning till Kungl. Maj:t angåen- de ordinarie anslag för budgetåret 1972/73.

Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår efter samråd med generaltullstyrel- sen att i investeringsreserven intages beställningar avseende byggande av tulljakter för en kostnad av tillsammans ca 2,25 milj. kr. jämte övrig angiven materiel för ca 1,3 milj. kr., tillsammans 3,55 milj. kr. eller avrundat till 3,5 milj. kr.

Generaltullstyrelsen har även anfört att inköp av viss utrustning för bilar och båtar som normalt bekostas från tullverkets anslag till för- valtningskostnadcr, skulle kunna tidigareläggas. Arbetsmarknadsstyrel— sen förutsätter att om så behövs för dessa anskaffningar under för be— redskapsstaten rådande förutsättningar förslagsanslaget Tullverket: För- valtningskostnader skulle kunna överskridas.

Under åberopande av det anförda hemställer arbetsmarknadsstyrel- sen att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen

att till Tullverket: Anskaffning av viss materiel på allmän be— redskapsstat för budgetåret 1972/73 föra upp ett anslag av 3 500 000 kr.

Prop. 1972: 80 17

UTBILDNINGSDEPA RTEMENTET D. Skolväsendet

e. Investeringsbidrag

Bidrag till byggnadsarbeten inom skolväsendet m.m. Arbetsmark— nadsstyrelsen har från skolmyndigheterna erhållit uppgift om angelägna skolbyggnader, som bedöms kunna utföras under budgetåret 1972/"73. Under förutsättning av en investeringsram av 450 milj. kr. för grund- skolor och gymnasieskolor, vissa särskolor samt elevhemsbyggandet (prop. 1972: 1, bil. 10 s. 268) kan en investeringsreserv för byggnads- arbeten för 150 milj. kr. avseende slag av byggnader beräknas tillgäng- lig. Erforderligt statsbidrag för en sådan verksamhet skulle uppskatt- ningsvis utgöra ca 50 milj. kr. Statsbidrag till byggnadsarbeten inom skolväsendet som ingår i investeringsreserven torde på sätt som medgi- vits i samband med fastställande av allmän beredskapsstat för budget— året 1971/72 få beviljas med överskridande av i statsverkspropositionen upptaget förslagsanslag till byggnadsarbeten inom skolväsendet m. m.

I förekommande fall skulle statsbidrag med överskridande av ovan- nämnda förslagsanslag jämväl få beviljas till anskaffande av sådana in- ventarier till vilka statsbidrag kan utgå enligt gällande författningar för statsbidrag till allmänna skolor respektive gymnasier, fackskolor och yrkesskolor.

Bidrag till byggnadsarbeten vid folkhögskolor. Med stöd av förelig— gande uppgifter om aktuella byggnadsföretag för folkhögskolor synes i investeringsreserven kunna intagas arbeten avseende permanenta lokaler för folkhögskolor för en sammanlagd kostnad av 10 milj. kr. Erforder- ligt statsbidrag till dessa arbeten kan uppskattas till ca 6 milj. kr.

Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår efter samråd med skolöverstyrelsen att arbeten avseende byggnader för folkhögskolor för en sammanlagd kostnad av 10 000 000 kronor intages i investeringsreserven.

Arbetsmarknadsstyrelsen hemställer alltså, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen

att till Bidrag till byggnadsarbeten. vid folkhögskolor på allmän beredskapsstat för budgetåret 1972/73 föra upp ett anslag av 6 000 000 kr.

JORDBRUKSDEPARTEMENT ET DRIFTBUDGETEN

D. Skogsbruk

Investeringsreserven för skogsvårdande åtgärder kan i likhet med vad som beräknas för innevarande år uppskattas till arbeten för ca 5 milj. kr. för återväxtåtgärder och dikningar samt 20 milj. kr. för skogsröj- ningsarbeten.

För skogsvägar uppskattas investeringsreserven till arbeten för ca 10 milj. kronor.

Prop. 1972: 80 18

För att dessa arbeten skall bli tillräckligt förberedda fordras enligt Skogsstyrelsen att planläggningen inom verksamhetsområdet intensifie- ras.

Medelsbehovet för återväxtåtgärder, dikningar och skogsvägbyggna- der i investeringsreserven kan tillgodoses genom överskridande av ett- dera förslagsanslaget Bidrag till skogsförbättringar, Åtgärder för ökad skogsproduktion i Norrland m.m. eller Vägbyggnader på skogar i en- skild ägo. Därvid synes bemyndigande böra utverkas att under förut— sättningar, som gäller för beredskapsstaten. överskrida de ramar för be— viljande av ifrågavarande statsbidrag. som kan komma att fastställas.

1 den mån skogsröjningsarbeten inte utförts med anlitande av på riks- staten upptagna anslag till beredskapsarbeten, synes det i det följande under inrikesdepartementet föreslagna anslaget på allmän beredskaps- stat till Sysselsättningsskapande åtgärder för arbetslösa böra anlitas.

Under åberopande av vad ovan anförts hemställer arbetsmarknads- styrelsen, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att de rambelopp, som i statsverkspropositionen föreslagits för beviljande av bidrag från Statens skogsförbättringsanslag och anslaget Vägbyggnader på skogar i enskild ägo under de förutsättningar, som gäller för beredskapsstatens ikraft- trädande enligt Kungl. Maj:ts bestämmande får överskridas.

I. Miljövård m m

Stöd till idrotten: Anläggningsstöd m.m. Vid samråd med statens naturvårdsverk har framgått att arbeten till vilkas utförande statsbidrag enligt av verket tillämpliga regler skulle kunna utgå från rubricerade anslag. torde kunna bli tillgängliga för utförande under budgetåret i en omfattning motsvarande en sammanlagd anläggningskostnad av ca 50 milj. kronor utöver dem som beräknas få bidrag från det i 1972 års statsverksproposition upptagna anslaget. Dessa arbeten utgörs huvud- sakligen av anläggningar avseende småbåtshamnar, friluftsbad (inkl. bassängbad) semesterbyar, anläggningar för skidsport såsom elljusspår och skidbackar, friluftsområden, campingplatser, vandringsleder och fjällstugor; erforderligt statsbidrag för utförande av dessa anläggningar uppskattas till 15 milj. kronor. Utöver ovannämnda torde dessutom vissa idrottsplatser. fotbollsplaner, ishockcybanor m.m. kunna utföras. Statsbidrag utgår dock inte regelmässigt till sistnämnda slag av anlägg- ningar.

Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår att ovan angivna idrotts- och fri- luftsanläggningar för ca 50 milj. kr. intages i investeringsreserven och att anslag av 15 milj. kr. till statsbidrag vid eventuellt utförande av ar- beten uppförs på allmän beredskapsstat.

Arbetsmarknadsstyrelsen hemställer alltså att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen

att till Stöd till idrotten: Anläggningsstöd m.m. på allmän be- redskapsstat för budgetåret 1972/73 föra upp ett anlsag av 15 000 000 kronor.

Lantlsknpsvård m.m. Landskapsvårdande arbeten synes alltjämt kun- na utföras i betydande omfattning för att bereda sysselsättning åt arbetslösa. I den mån sådana arbeten som erfordras av sysselsättnings- skäl inte utföres med anlitande av på riksstaten upptagna anslag till beredskapsarbeten, synes det i det följande under inrikesdepartementet

Prop. 1972: 80 19

föreslagna anslaget på allmän beredskapsstat till Sysselsättningsskapan- de åtgärder för arbetslösa böra få anlitas.

Bidrag till kommunala avloppsreningsverk m.m. Statsbidrag utgår enligt kungörelsen den 26 april 1968 nr 308 om statsbidrag till avlopps- reningsverk.

Åtgärder har vidtagits för att stimulera byggande av avloppsrenings- verk under innevarande budgetår. Någon tillförlitlig beräkning beträf— fande storleken av den reserv som kan planeras fram till hösten och vintern 1972—73. kan ännu inte göras. Under för beredskapsstaten gäl— lande förutsättningar torde statsbidrag till byggande av avloppsrenings- verk kunna ske genom överskridande av förslagsanslaget Bidrag till kommunala avloppsreningsverk m.m.

HANDELSDEPARTEMENTET KAPITALBUDGETEN

DIVERSE KAPITALFONDER

Förrådsfonden för ekonomisk försvarsberedskap

Överstyrelsen för ekonomisk försvarsberedskap har i skrivelse till ar- betsmarknadsstyrelsen den 11.11.1971 lämnat uppgifter angående distri- butionsmateriel samt byggnader för upprättande av förslag till investe- ringsreserv.

Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår att anskaffningar av ovannämnda materiel för en kostnad av 5 milj. kr. samt byggnads- och anläggnings- arbeten för 1 milj. kr. eller tillsammans 6 milj. kr. intages i investerings- reserven.

Vid samråd med överstyrelsen för ekonomisk försvarsberedskap har framhållits att, utöver vad ovan angivits, upparbetning av varor i över- styrelsens beredskapslager kan ingå i investeringsreserven.

Arbetsmarknadsstyrelsen hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riks— dagen

att till Förrådsanläggningar m.m. på allmän beredskapsstat för budgetåret 1972/73 föra upp ett anslag av 6 000 000 kr.

INRIKESDEPARTEM ENTET DRIFTBUDGETEN

B. Arbetsmarknad m m

Sysselsättningsskapande åtgärder för arbetslösa. Angående skäl för uppförande av allmän beredskapsstat av ett samlingsanslag motsvarande det på den allmänna beredskapsstaten för innevarande budgetår upp- förda anslaget Allmänna beredskapsarbeten m. m. samt de ändamål för vilka anslaget skulle få anlitas hänvisas till vad styrelsen därom anfört angående anslag till Vissa sysselsättningspolitiska åtgärder i förslag till

Prop. 1972: 80 20

investeringsreserv för budgetåret 1972/73 (prop. 1962: 116 Bihang B 5. 13).

Ett anslag på allmän beredskapsstat till Sysselsättningsskapande åt- gärder för arbetslösa skulle i likhet med vad styrelsen föreslagit för inne- varande budgetår få användas för att bestrida:

dels kostnader för sådana arbeten och anskaffningar av beskaffenhet att böra helt eller delvis bekostas av medel från anslag på allmän bered- skapsstat, vilka icke kan komma till utförande inom anslagen ram;

dels kostnader för sådana arbeten och anskaffningar av beskaffenhet att böra helt eller delvis bekostas av medel från anslag på riksstat eller beträffande vilka statsmakterna eljest medgivit utförande och för vilka anslag icke uppförts på allmän beredskapsstat;

dels kostnader för beredskapsarbeten anordnade i enlighet med ar— betsmarknadskungörelsen den 3 juni 1966;

dels kostnader för statsbidrag till kommuner, kommunala samfällig- heter och kommunala bolag för beställningar hos industri i sysselsätt- ningsfrämjande syfte;

dels merkostnader, som direkt orsakas av att ett företag utföres i ar- betslöshetsbekämpande syfte;

dels ock förstärkning av anslag för investeringsändamål under statens utlåningsfonder.

Vid uppskattning av anslagets storlek kommer i första hand i betrak- tande medelsbehovet vid ökning av kommunala och enskilda bered- skapsarbeten i ett läge som kräver beredskapsstatens utnyttjande, samt vissa statliga arbeten och beställningar till vilka särskilda anslag på be- redskapsstat inte föreslagits. Med ovan föreslagen dispositionsrätt över anslaget synes det för nästa budgetår böra uppföras med 300 milj. kr.

Under åberopande av det anförda hemställer arbetsmarknadsstyrclsen, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen

att till Sysselsättningsskapande åtgärder för arbetslösa på allmän beredskapsstat för budgetåret 1972/73 föra upp ett anslag av 300 000 000 kr.

Arbetsmarknadsverket: Utrustning. Även om en del av de i investe- ringsreserven ingående anläggnings- och husbyggnadsarbeten kan ge sysselsättning i närheten av hemorten torde ett betydande antal förlägg- ningar komma att erfordras vid en mera betydande ökning av bered- skapsarbetena. En utökning av arbetsmarknadsstyrelsens förläggnings- kapacitet med inemot 2 500 platser torde vara erforderligt om de i in- vesteringsreserven ingående anläggningsarbetena skulle utnyttjas i mer avsevärd omfattning. Kostnaderna för tillgodoseende av behovet av för- läggningar och byggnader m.m. har beräknats till ca 25 milj. kr.

Vid en betydande ökning av beredskapsarbetena torde alltjämt en viss ökning jämväl av maskinparken behövas. Arbetsmarknadsstyrelsen upp- skattar den totala kostnaden för en maskinberedskap, utöver den som beräknas finnas tillgänglig hos statliga verk, kommuner samt ifråga- kommandc entreprenörer, till 10 milj. kr. Hänsyn har därvid tagits till uppskattade möjligheter att i ett läge som kräver beredskapsstatens an— vändande hyra in arbetsmaskiner.

Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår att ovan angivna anskaffningar in— tages i investeringsreserven och att ett anslag av 35 milj. kr. uppföres på allmän beredskapsstat.

Prop. 1972: 80 21

Under åberopande av det anförda hemställer arbetsmarknadsstyrelsen att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att till Arbetsmarknadsverket: Utrustning på allmän beredskaps— stat för budgetåret 1972/73 föra upp ett anslag av 35 000 000 kr.

CIVILDEPARTEMENTET

F. Räddningstjänst m m

Beredskap för oljebekämpning till sjöss. I skrivelse till arbetsmark- nadsstyrelsen den 10.12.1971 har generaltullstyrelsen anfört att i investe- ringsreserven kan intagas viss anskaffning av bekämpningsanordningar, länsor, kranar, spridningsanordningar och mekaniska upptagningssystem för ett belopp av 1,5 milj. kr.

Arbetsmarknadsstyrelsen förutsätter att under för beredskapsstaten gällande förutsättningar anslaget till Beredskap för oljebekämpning till sjöss må kunna överskridas om så behövs för ovannämnda anskaffningar.

INDUSTRIDEPARTEMENTET DRIFTBUDGETEN

C. Bergsbruk

Sveriges geologiska undersökning. Av samråd med Sveriges geologiska undersökning har framgått att behov föreligger av anskaffningar av borrmaskiner, diverse fordon och instrument m.m. för en kostnad av tillsammans ca 2 milj. kr. som föreslås intagas i investeringsreserven. Medel till sådana anskaffningar utgår vid anskaffning i normal ordning från anslagen Utrustning samt Prospektering.

Arbetsmarknadsstyrelsen hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riks- dagen

att på allmän beredskapsstat för budgetåret 1972/73 föra upp följande anslag

Kronor Sveriges geologiska undersökning: Utrustning 500 000 Sveriges geologiska undersökning: Prospektering ] 500 000

KAPI TALBUD GETEN

STATENS AFFÄRSVERKSFONDER

F. Statens vattenfallsverk

I skrivelse den 16.12.1971 har statens vattenfallsverk lämnat uppgifter beträffande förslag till investeringsreserv.

Kraftstationer. I investeringsreserven kan intagas byggnadsarbeten av- seende kraftledningsbyggen främst för regionala nät och detaljdistribu- tion. Kostnaden för dessa arbeten beräknas till 4 milj. kr.

Prop. 1972: 80 22

Beställningar av transformatorer jämte stålkonstruktioner till kraft- ledningar beräknas kunna tidigareläggas för utförande under budgetåret 1972/73 och ingå i investeringsreserven. Omfattningen av sistnämnda ar- beten beräknas till 6 milj. kr.

Investeringsreserven för statens vattenfallsverk beräknas sålunda till (4 + 6 =) 10 milj. kr.

För närmare uppgifter om ovannämnda arbetsobjekt får arbetsmark- nadsstyrelsen hänvisa till vattenfallsverket.

Som framgår av prop. 1.972: 1 (bil. 15 s. 125) har anslaget till Kraft- stationer m. m. för budgetåret 1972/73 där beräknats med beaktande av att en marginal bör finnas för att möjliggöra ökning av medelsförbruk- ningen som kan påkallas av bl. a. konjunkturmässiga skäl. Arbetsmark- nadsstyrelsen har dock utgått från att anslag, som uppföres på allmän be- redskapsstat för budgetåret 1972/73 skall, därest så befinnes lämpligt, i stället för till utförande av arbeten i investeringsreserven få disponeras för forcering av arbeten inom det ordinarie arbetsprogrammct.

Arbetsmarknadsstyrelsen hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riks- dagen

att till Kraftstationer m. m. på allmän beredskapsstat för bud- getåret 1972/73 föra upp ett anslag av ]0 000 000 kronor.

G. Domänverket

Domänverket har i skrivelse den 16.12.1971 till arbetsmarknadsstyrel- sen lämnat uppgifter för förslag till investeringsreserv, varav framgår följande.

Husbyggnadsarbeten för ca 1,7 milj. kr. kan ingå i investeringsreser- ven.

Skogsvårdsarbeten och arbeten för naturvårds- och fritidsverksamhet för tillsammans 20 milj. kr. kan ingå i investeringsreserven. '

Vägbyggnadsarbeten för 12 milj. kr. kan ingå i investeringsresewen. Tillsammans beräknas alltså finnas arbeten lämpliga att intagas i. inves— teringsreserven för domänverkct för en sammanlagd kostnad av (1.7 + 20 + 12 =) 33,7 milj. kr.

I den mån ovannämnda arbeten inte finansieras av driftmedel eller på riksstaten upptagna anslag till beredskapsarbeten synes som skett under föregående år böra uppföras ett anslag på allmän beredskapsstat, för- slagsvis med 15 milj. kr.

Under åberopande av vad ovan anförts hemställer arbetsmarknads- styrelsen att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen

att till Avsättning till domänverkets fond på allmän beredskaps— stat för budgetåret 1972/73 föra upp ett anslag av ]5 000 000” kr.

MARCUS BOKTR. STHLM 1972 710136-