Prop. 1975:42

Regeringens proposition om Sveriges anslutning till avtalet om ett internationellt energiprogram, m.m.

Regeringens proposition nr 42 år 1975

Nr 42

Regeringens proposition om Sveriges anslutning 'till avtalet om ett internationellt energiprogram, m. m.;

beslutad den 27 februari 1975.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

Pa regeringens vägnar

OLOF PALME

KJELL-OLOF FELDT

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner Sveriges anslutning till avtalet om ett internationellt energiprogram (IEP). En redogörelse lämnas för bakgrunden till energiprogrammets tillkomst och den när- mare innebörden av bestämmelserna i avtalet. Slutligen redovisas de åtgärder som kan bli aktuella för Sveriges vidkommande. I anslutning härtill framläggs förslag till oljekrislag.

1 Riksdagen 1975. ] saml. Nr 42

Prop. 1975: 42

Prop. 1975: 42

IQ

Förslag till Oljekrislag

Härigenom föreskrives följande.

inledande bestämmelser

1. % Denna lag tillämpas för att säkerställa fullföljandet av Sveriges ataganden i det avtal om ett internationellt energiprogram (IEP) som undertecknades i Paris den 18 november 1974.

Ransonering

2 & Skall Sverige fullgöra skyldighet att begränsa oljekonsumtionen enligt artiklarna 13 och 14 i det avtal som anges i 1 5, får regeringen föreskriva, att bestämmelserna i 2—5 %% allmänna ransoneringslagen (1954: 280), helt eller delvis, skall äga tillämpning under viss tid, högst ett är varje gång.

Föreskrift som avses i första stycket skall inom en månad eller, om riksmöte ej pågår, inom en månad från början av nästkommande riks— möte underställas riksdagen för dess prövning huruvida föreskriften skall bestå. Underlåtes detta eller godkänner riksdagen ej föreskriften inom två månader från det underställningen har skett, är föreskriften förfallen.

Under tid då bestämmelse i 2—5 %% allmänna ransoneringslagen äger tillämpning skall även motsvarande föreskrifter i 6—46 55 samma lag tillämpas. Ersättning vid inlösen skall dock bestämmas av den nämnd som anges i 8 & denna lag och ej av värderingsnämnd som avses i 10 och 1] %% allmänna ransoneringslagen.

Förfegande

3 % Skall Sverige fullgöra tilldelningsskyldighet enligt artiklarna 13—— 15 och 17 i det avtal som anges i 1 %, får regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer besluta att ägare eller innehavare av råolja eller oljeprodukter skall avstå förnödenheten till staten eller annan. Sådant beslut får också innebära att ägare eller innehavare av för- nödenhet som har sagts nu eller av fastighet, anläggning, transport- medel eller annan egendom ålägges att utöva den verksamhet som har samband med produktion, iståndssättande eller användning av egen- domen inom ramen för hans vanliga verksamhet eller-med transport av egendomen.

4 5 Kan beslut enligt 3 & antagas bli behövligt för viss egendom, får regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer i avvaktan på beslutet förbjuda egendomens ägare eller innehavare att överlåta, för- bruka, skada eller förflytta egendomen. Meddelas ej beslut enligt 3 5 inom 30 dagar därefter, upphör förbudet att gälla. Om särskilda skäl föreligger, kan tiden förlängas med högst 30 dagar.

Prop. 1975: 42 ' 3

55 Ägare eller innehavare av egendom som avses med beslut enligt 3 eller 4 5 är skyldig att upplägga, förvara och vårda egendomen samt att avlämna den på tid och plats som föreskrives av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer.

65 Vid beslut enligt 3 eller 4 5 skall tillses att den vars rätt beröres av beslutet icke lider större förfång än som är nödvändigt.

Ersättning

75 I fråga om ersättning för egendom som tages i anspråk enligt denna lag äger 18, 20—22 55, 24 5 andra stycket och 25 5 allmänna förfogandelagen (1954: 279) motsvarande tillämpning.

8 5 Ersättning bestämmes av en nämnd, som består av ordförande och fyra andra ledamöter. Ordföranden och ytterligare en ledamot skall vara lagkunniga och erfarna i domarvärv.

För varje ledamot finns en eller flera ersättare. Bestämmelserna om ledamot gäller även ersättare.

Mot nämndens beslut enligt denna lag får talan ej föras.

95 Regeringen utser ordförande, övriga ledamöter och ersättare i nämnden. Ledamot och ersättare utses för viss tid.

105 Ledamot och ersättare i nämnden skall vara myndig svensk med- borgare. Innan ledamot eller ersättare börjar tjänstgöra i nämnden skall han ha avlagt domared.

115 Bestämmelserna i 4 kap. rättegångsbalken om jäv mot domare äger motsvarande tillämpning på ledamot i nämnden.

12 5 Nämnden är beslutför när ordföranden och två andra ledamöter är närvarande.

Som nämndens beslut gäller den mening varom de flesta ledamöter förenar sig eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden bi- träder.

Yppas vid omröstning flera än två meningar, äger bestämmelserna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i överrätt motsvarande till- lämpning.

135 Uppkommer fråga om skyldighet för staten att utge ersättning, bevakas statens rätt inför nämnden av ombud som regeringen utser.

Uppgiftsskyldighet

145 Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer meddelar de föreskrifter om uppgiftsskyldighet som behövs för uppfyllandet av Sveriges åligganden beträffande det informationssystem rörande den internationella oljemarknaden som anges i kapitel V i det i 1 5 angivna avtalet.

Prop. 1975: 42 4

155 Myndighet som regeringen bestämmer får förelägga uppgifts- skyldig att enligt meddelade anvisningar tillhandahålla avtal, handels— böcker, korrespondens och andra handlingar. Uppgiftsskyldig får även kallas att inställa sig inför myndighet.

165 Efterkommes ej anmaning att lämna föreskriven uppgift får den försumlige föreläggas vid vite att fullgöra sin skyldighet. Vite får också utsättas vid meddelande av föreläggande eller kallelse enligt 15 5.

175 Den som efter kallelse enligt 15 5 inställer sig inför myndig- het har rätt till ersättning för inställelsen enligt grunder som fastställes av regeringen.

185. Vad som har inhämtats med stöd av 14—15 55 får ej obehörigen yppaS—

Ansvarsbestämmelser m. m.

195 Till böter eller fängelse i högst sex månader dömes den som uppsåtligen eller av oaktsamhet, som ej är ringa,

1. underlåter att efterkomma beslut enligt 3 eller 4 5, om ej gär- ningen är belagd med straff i brottsbalken,

2. underlåter att fullgöra skyldighet som åligger honom enligt 5 5.

3. underlåter att följa föreskrift som har meddelats enligt 14 5,

4. lämnar osann uppgift vid fullgörande av uppgiftsskyldighet, om åtgärden innebär fara i bevishänseende.

Företagare ansvarar för gärning som begås i hans rörelse, om han haft eller bort ha vetskap om gärningen.

20 5 Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot tystnadsplikt enligt 18 5 dömes till böter eller fängelse i högst ett år, om ej gär- ningen är belagd med straff i brottsbalken . Allmänt åtal får väckas endast om målsägande anger brottet till åtal eller åtal är påkallat från allmän synpunkt.

21 5 Vägrar eller försummar någon att på föreskrivet sätt eller i rätt tid tillhandahålla egendom, som omfattas av beslut enligt 3—5 55, får polismyndighet lämna det biträde som behövs.

22 5 Förekommer vid domstol mål om utdömande av vite, som har utsatts enligt denna lag, eller om brott enligt lagen, och kan målets of- fentliga handläggning medföra skada för någon genom yppande av af— färs- eller driftt'örhållande, får domstolen förordna att målet skall hand- läggas inom stängda dörrar.

235 Mot beslut av myndighet enligt 3—5 och 14—16 55 föres talan hos regeringen genom besvär. Beslut skall dock lända till efterrättelse utan hinder av anförda besvär, om ej annat föreskrives. Talan mot beslut av myndighet om ersättning enligt 17 5 föres hos kammarrätt genom besvär.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1975.

Prop. 1975: 42 5

Utdrag HANDELSDEPARTEM ENTET PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1975-02-27

Närvarande: statsministern Palme, ordförande, och statsråden Sträng, Johansson, Holmqvist, Aspling, Lundkvist, Geijer, Bengtsson, Norling, Löfberg. Carlsson, Feldt, Sigurdsen, Gustafsson, Zachrisson, Leijon

Föredragande: statsrådet Feldt

Proposition om Sveriges anslutning till avtalet om ett internationellt energiprogram, m. m.

1. Inledning

Oljekriscn vintern 1973—1974 var inte den första som har drabbat konsumentländerna. Under de senaste decennierna har det förekommit fyra allvarliga störningar i oljcflödet från Mellersta Östern. Den första inträffade år 1951 och gällde leveranserna av råolja och oljeprodukter från Iran. Under Suez-krisen 1956—1957 minskade oljetillförseln en andra gång. Den tredje störningen inträffade i samband med sexdagars- kriget år 1967. Ingen av dessa tre tidigare störningar har dock haft tillnärmelsevis lika vittgående följder som oljekrisen vintern 1973— 1974.

Erfarenheterna från Suez-krisen gjorde att man inom Organisatio- nen för europeiskt ekonomiskt samarbete (OEEC) blev på det klara med att man dels behövde en bättre oljeberedskap genom utökad lag- ring, dels borde söka fastställa rättvisa regler för fördelning av olja i händelse av liknande kriseri framtiden.

OEEC beslöt därför år 1958 att rekommendera sina medlemmar att genomföra en oljelagring motsvarande 60 dagars förbrukning räknat från tiden för ett avbrott i oljetillförseln. På grund av bl.a. det ökade beroendet av olja antogs år 1971. inom OEEC:s efterföljare Organisa- tionen för ekonomiskt samarbele och utveckling (OECD) en ny rekom- mendation att de europeiska medlemsländerna så snart som möjligt skulle bygga ut sina lager av vissa oljeprodukter att motsvara minst 90 dagar av föregående års förbrukning. Vidare föreskrevs löpande rapportering av lagerläget.

Prop. 1975: 42 6

Det var först år 1967 som de europeiska OECD-länderna kunde enas om ett mera utarbetat system för fördelning av olja sinsemellan i krissituationer. Systemet innebär att minst 90 procent av tillgängliga kvantiteter oljeprodukter fördelas i förhållande till ländernas normala förbrukning, medan återstoden fördelas efter särskilda kriterier.

Beslutet att sätta fördelningssystemet i verkställighet fattas av OECD:s råd med enhällighet. Härför erfordras dock en rekommenda- tion från OECD:s oljekommitté med två tredjedels majoritet.

Under de senaste åren har man inom OECD studerat förutsättning- arna för ett fördelningssystem som omfattar även de utomeuropeiska medlemsländerna, dvs. Australien, Canada, Förenta staterna, Japan och Nya Zeeland.

Oktoberkriget i Mellersta Östern år 1973 förorsakade på ett tidigt stadium visst bortfall i oljetillförseln på grund av skador på oljeinstal- lationer i östra Medelhavet.

En mera kritisk situation uppstod i och med att de oljeexporterande arabländernas samarbetsorganisation OAPEC beslöt att skära ned pro- duktionen samt att införa embargo på oljeexporten till bl. a. Förenta staterna och Nederländerna.

Trots krisens allvar fattades aldrig beslut om att utlösa OECD:s fördelningssystem. De politiska förutsättningarna härför saknades. Det visade sig inte heller möjligt att via OECD få fram sådant informa- tionsmaterial om försörjningssituationens utveckling, som framför allt Sverige enträget efterlyste. Detta medförde att ansvaret för fördel- ningen av tillgänglig olja under krisen i hög grad kom att ligga hos de internationella Oljebolagen.

2. Washington-konferensen, ECG och upprättandet av IEA

Under och efter den senaste oljekrisen togs flera initiativ till inter- nationell samverkan på energiområdet. Ett sådant initiativ, vilket ledde fram till FN:s extra session om råvaru- och utvecklingsproblem våren 1974, härrörde från Algeriet. Andra förslag hade franskt, iranskt eller saudi-arabiskt ursprung.

Ett amerikanskt förslag låg till grund för energikonferensen i Wash- ington den 11—13 februari 1974. Enligt detta förslag skulle nationerna i Västeuropa och Nordamerika samt Japan utveckla ett aktionspro- gram för samarbete på energiområdet i syfte att garantera en erforder- lig energiförsörjning till rimliga kostnader. I konferensen, vilken ägde rum på utrikesministernivå, deltog Canada, Förenta Staterna, Japan, Norge och samtliga EG-länder.

I kommunikén från konferensen konstaterades bl.a. att om den rådande situationen fortsatte, kunde den medföra en allvarlig försäm- ring av inkomst- och sysselsättningsnivåerna, förstärka inflationstryc—

Prop. 1975: 42 . 7

ket och därmed sätta ländernas välfärd i fara. Särskild oro uttalades för konsekvenserna för u-länderna.

Konferensen konstaterade att behov förelåg av ett väsentligt ökat internationellt samarbete både med andra konsumentländer och med producentländerna och man enades — med undantag för Frankrike —- om behovet av ett aktionsprogram som omfattade energihushållning, ett system för fördelning av oljetillgångar i krissituationer, utveckling av andra energikällor, forsknings- och utvecklingsprogram på energi- området samt analys av de internationella oljebolagens roll.

Vid konferensen upprättades en samordningsgrupp för energifrågor, Energy Coordinating Group (ECG), med uppgift att utarbeta ett inter- nationellt energiprogram i enlighet med konferensens riktlinjer. ECG skulle även sköta förberedelserna för en konferens mellan konsumenter och producenter att avhållas snarast möjligt. Samtliga Washington- konferensens deltagare utom Frankrike ingick i gruppen. ECG sam- manträdde i Bryssel under belgiskt ordförandeskap.

Resultatet av ECG:s arbete förelåg i september 1974 i form av ett internationellt energiprogram, International Energy Program (IEP). Detta program behandlar åtgärder vid krissituationer, information om oljemarknaden, långsiktigt samarbete samt förhållandet till producent- länder och andra konsumentländer.

OECD:s råd beslöt den 15 november 1974 att upprätta ett internatio- nellt energiorgan, International Energy Agency (IEA), med uppgift att genomföra programmet. Medlemmar av IEA blev de sexton OECD- länder som vid ett möte i Paris den 18 november 1974 undertecknade IEP-avtalet och därmed provisoriskt anslöt sig i avvaktan på ratifika- tion. Avtalet bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga. De sexton länderna var Belgien, Canada, Danmark, Förenta staterna, Irland, Italien, Japan, Luxemburg, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Turkiet, Förbundsrepubliken Tyskland och Österrike. Sedermera har Nya Zeeland anslutit sig. På grundval av ett särskilt avtal den 7 februari i år kommer även Norge att medverka i samarbetet. Detta avtal utgår från att Norge kommer att vara netto- export'o'r av olja.

IEA:s styrelse har hittills sammanträtt tre gånger. Arbetet har ägnats åt att mer i detalj utforma det samarbete som överenskommits genom IEP-avtalet. Styrelsen har sålunda antagit de principer som skall ligga till grund för systemet för krisåtgärder. Detta är därmed klart att till- lämpas. Vidare har vissa regler för informationsinsamling och konsul- tationer avseende Oljebolagen antagits. Ett gemensamt mål för minskad oljeimport under år 1975 har fastställts. Några nationella mål har där-

emot inte ställts upp. Jag har för avsikt att vid annat tillfälle närmare redovisa det pågående arbetet inom IEA.

Prop. 1975: 42

3. Sveriges handlande

Det amerikanska initativet till Washington-konferensen kommente- rades positivt från svensk sida såsom ägnat att snarast föra samman producenter och konsumenter och därmed lägga grunden för en ge- mensam lösning av energiproblcmen. Arbetet inom ECG följdes upp- märksamt och samråd ägde rum mellan Sverige och de båda ECG-län- derna Danmark och Norge.

Sedan man från ECG-ländemas sida förhört sig om den svenska in— ställningen till att delta i samarbetet, framfördes från svensk sida i mitten av augusti 1974 att Sverige var intresserat av att delta i ett nytt fördelningssystem i krissituationer och överhuvud i det fortsatta internationella energisamarbetet. Sverige hade uppfattat att detta sam- arbete i en eller annan form skulle komma att ske inom ramen för OECD. Det klargjordes också att Sverige önskade ingå 'i konsultatio- ner, så snart man beretts tillfälle att studera utformningen av energi- programmet.

Informella konsultationer med ordföranden i ECG ägde rum i Bryssel under hösten, varvid information lämnades om förslagen till energi- samarbete och svenska synpunkter framfördes. Motsvarande konsulta- tioner förekom för Schweiz och Österrikes del. Ett nära samråd etable- rades mellan de tre neutrala länderna.

I ett skriftligt besked som från svensk sida lämnades till ECG-ord- föranden i mitten av september 1974 framhölls att Sverige övervägde sitt deltagande i energiprogrammet och skulle fatta sitt beslut härom efter ingående prövning av de skilda ekonomiska och tekniska aspekter- na liksom i ljuset av sina allmänpolitiska målsättningar. En viktig för- utsättning var att ett förtroendefullt och konstruktivt samarbete etable- rades med andra länder, såväl producenter som konsumenter.

Regeringen informerade den 4 november 1974 utrikesnämnden om Sveriges handlande och redogjorde samtidigt för sina bedömningar och avsikter. I mitten av oktober hade en utförlig promemoria rörande ECG och IEP tillställts utrikesutskottets ledamöter.

Vid ett möte den 8 november 1974 mellan företrädare för ECG— länderna och ett antal inbjudna länder, vilka redovisat ett intresse att ansluta sig till IEP, nämligen Schweiz, Spanien, Sverige, Turkiet och Österrike, meddelade de tre neutrala länderna att de beslutat att ansluta sig till IEP på provisorisk basis i avvaktan på ratifikation. Vid under- tecknandet skulle de komma att avge neutralitetsförbehåll.

I samband med undertecknandet av avtalet om IEP den 18 novem- ber 1974 avgav Sverige följande neutralitetsdeklaration: ”Den svenska regeringen förutsätter att deltagandet i avtalet om det internationella energiprogrammet ej hindrar Sverige från att vidta de åtgärder som regeringen anser nödvändiga för att fullfölja landets traditionella neu- tralitetspolitik.”

Prop. 1975: 42 9

Motsvarande och i sak överensstämmande deklarationer avgavs av Schweiz och Österrike.

IEA:s styrelse noterade de deklarationer som Schweiz, Sverige och Österrike avgivit beträffande sin neutralitet och noterade likaledes att dessa tre stater bedömt anslutningen till avtalet förenlig med sin neu- tralitet. Styrelsen noterade vidare att de tre staterna anslöt sig till avtalet med alla de förpliktelser det omfattade och åtog sig att sätta alla dess delar i verket samt att deras beslutsamhet att uppfylla avtalets målsättningar och att verkställa detsamma inte försvagades av de dekla- rationer som givits vid undertecknandet.

4. Avtalet om ett internationellt energiprogram (IEP)

I det följande skall jag ge ett sammandrag av de viktigare delarna av IEP-avtalet.

4.1. Inledning

Avsikterna med samarbetet presenteras. Bl.a. nämns att man önskar främja en säker oljeförsörjning på rimliga och rättvisa villkor liksom ett på samarbete grundat förhållande till oljeproducent- och andra oljekonsumentländer. Vidare uttalas att länderna önskar spela en mer aktiv roll i förhållande till oljeindustrin och att man är besluten att vidta åtgärder för att möta oljcförsörjningskriser. Dessutom uttalas en beslutsamhet att minska beroendet av importerad olja genom långsik- tigt energisamarbete, såsom påskyndad utveckling av alternativa energi- källor och forskning och utveckling.

4.2. Systemet för krisåtgärder (kapitel 1—4)

Varje land åtar sig att upprätta en försörjningsberedskap i form av beredskapsreservcr motsvarande minst 60 dagars normal konsumtion utan import. Senast den 1 juli 1975 skall med särskild majoritet be- slutas när dessa beredskapsreservcr skall uppgå till 90 dagars normal konsumtion.

Beredskapsreserverna kan bestå av oljelager (krigsreserver inräknas inte), produktionsberedskap eller möjlighet att övergå till andra bräns- len än olja.

Varje land åtar sig att vid varje tidpunkt kunna vidtaga erforderliga konsumtionsbegränsande åtgärder för att i en kris begränsa förbruk— ningen av olja och oljeprodukter.

Ett system för tilldelning av disponibel olja skall tillämpas i en kris. Dess ändamål är att samtliga anslutna länder, under förutsättning att

beslutad konsumtionsbegränsning och försörjningsberedskap uppnåtts, skall kunna utstå en tillförselkris lika länge.

Prop. 1975: 42 10

Systemet är uppbyggt på följande sätt: vid beräkningen av ett lands försörjningsrätt utgår man från en ”tillåten förbrukning" minskad med utnyttjande av beredskapsreserverna (exempelvis uttag från oljelager). Med ”tillåten förbrukning” menas medelkonsumtioncn per dag efter insatta konsumtionsbegränsande åtgärder (exempelvis ransoneringar). Om något eller några länder har en produktion och/eller en netto- import av olja som överstiger dess försörjningsrätt, skall landet eller länderna ifråga avstå denna mängd olja till det land eller de länder som har mindre oljetillförsel än vad försörjningsrätten gör dem berät- tigade till. Vid tilldelningen utgår man från att varje land har dragit ner sin förbrukning enligt de överenskomna reglerna och att varje land har överenskommen försörjningsberedskap. De länder, som inte mins- kar sin förbrukning eller som har otillräckliga lager, kan således inte räkna med extra oljetilldelning.

All råolja och alla typer av färdigprodukter av råolja ingår i systemet. Normala försörjningskanaler skall bevaras så långt möjligt och detsam- ma gäller de normala proportionerna i försörjningen mellan råolja och färdigprodukter. Avsikten är att priset för den sålunda tilldelade oljan skall baseras på de prisvillkor, som gäller för jämförbara kommersiella transaktioner. Det ingår inte i energiprogrammets mål att i en kris söka öka den andel av den globala oljeförsörjningen som gruppen hade under normala marknadsförhållanden.

När gruppen som sådan eller ett enskilt land vidkänns, eller kan väntas vidkännas, en nedgång i sin oljetillförsel, sätts systemet för kris— åtgärder i verkställighet enligt följande regler.

När gruppens totala dagliga tillförsel minskar, eller kan förmodas minska, med minst 7 % i förhållande till basperiodens (de senaste fyra kvartalen) konsumtion, skall varje land genomföra de konsumtionsbe- gränsande åtgärder som krävs för att skära ned konsumtionen med 7 %.

När gruppens totala tillförsel minskar med minst 12 % av basperio- dens konsumtion, skall varje land på motsvarande sätt skära ned sin konsumtion med 10 %.

När ett enskilt lands tillförsel minskar, eller kan förmodas minska, med minst 7 % av basperiodens konsumtion, skall landet självt skära ned sin konsumtion med 7 %. Överskjutande behov skall ersättas pro- portionellt från övriga länder. Dessa länder kan därvid välja att reglera sin egen konsumtion eller ta av sina beredskapsreservcr (exempelvis från oljelager).

När de obligatoriska beredskapsreserverna utnyttjats till hälften, dvs. uthålligheten sjunkit till 30 alternativt 45 dagar, skall IEA:s styrelse omedelbart sammanträda för att bestämma om ytterligare konsum- tionsbegränsande åtgärder som erfordras för att möta lägets krav.

Ett land får självt avgöra, Om det i stället för att vidta konsumtions-

Prop. 1975: 42 11

begränsande åtgärder önskar utnyttja sådana extra beredskapsreservcr av olja som det eventuellt må förfoga över utöver de obligatoriska be— redskapsreserverna.

Sekretariatet skall fastställa, om minskning i tillförseln av tidigare nämnd storleksordning inträffat eller kan väntas inträffa och bedömer b'ortfallets storlek för varje land och för gruppen som helhet. Sekretaria- tet skall informera IEA:s verkställande kommitté och samtliga länder om sina överväganden. Kommittén sammanträder omgående och avger rapport till styrelsen. Styrelsen sammanträder likaledes omgående för att ta ställning till sekretariatets överväganden i ljuset av denna rap- port.

Systemet för krisåtgärder skall aktiveras, om inte styrelsen med sär- skild majoritet beslutar annorlunda. Åtgärderna skall verkställas av länderna inom 15 dagar. Från det tillfälle då sekretariatet konstaterar att tillförseln minskat, eller kan förmodas minska, med minst 7 %, tills systemet för krisåtgärder i förekommande fall aktiveras, får högst 8 dygn förflyta.

Motsvarande regler skall gälla när sekretariatet konstaterar att be- redskapsreserverna har reducerats till hälften eller att tillförseln har ökat eller kan väntas öka utöver tidigare nämnda procenttal.

När systemet för krisåtgärder är i verkställighet, kan styrelsen när som helst besluta med särskild majoritet att inställa krisåtgärderna antingen helt eller delvis.

Det står varje land fritt att när som helst ta upp frågan om aktivering eller deaktivering av systemet för krisåtgärder. Om sekretariatet inte bedömer att förutsättningar för systemets aktivering föreligger, kan styrelsen ändå med majoritet konstatera att detta är fallet och besluta om systemets aktivering.

4.3 Informationssystem om internationella oljemarknaden och ramar för konsultationer med oljebolag (kapitel 5—6)

Ett permanent informationssystem skall upprättas. Sekretariatet skall svara för systemets funktion och skall göra den insamlade informatio- nen tillgänglig för länderna.

Informationssystemet är uppdelat i en allmän del och en särskild del. Den allmänna delen skall behandla läget på den internationella oljemarknaden och oljebolagens verksamhet. Den särskilda delen är avsedd att garantera att systemet för krisåtgärder fungerar effektivt. De oljebolag, som omfattas av informationssystemct, är sådana som spelar en betydande roll i den internationella oljeindustrin. Vikten av sekretess betonas i avtalet.

Den allmänna delen av informationssystemct skall omfatta följande uppgifter som regelbundet insändes från medlemsländerna: bolagsform,

Prop. 1975: 42 12

finansiell struktur (inklusive balansräkningar, vinst- och förlusträkning- ar och erlagda skatter), gjorda kapitalinvesteringar, överenskomna vill- kor för tillgång till större råoljekällor, rådande produktionsnivå och vän— tade förändringar i denna, tilldelning av tillgänglig råolja till dotter— bolag och andra kunder, lager, kostnader för råolja och oljeprodukter, priser (inklusive avräkningspriser till dotterbolag) samt andra uppgifter som styrelsen enhälligt beslutar om.

Varje land skall vidta erforderliga åtgärder för att tillse att alla olje— bolag inom landet ställer sådan information till förfogande för att överlämnas till IEA:s sekretariat. Uppgifterna skall lämnas antingen bolagsvis eller sammanställda för respektive land som helhet. Vidare skall uppgiftslämnandet ske på sådant sätt att det inte hämmar kon- kurrensen eller strider mot något lands konkurrensbestämmelser. Sam- råd skall äga rum med Oljebolagen för att säkerställa att systemet är förenligt med branschens verksamhet. Om den internationella oljemark- naden förändras, skall styrelsen med majoritet kunna besluta om för- ändringar i informationssystemets allmänna del.

För den särskilda delen av informationssystemct gäller i stort samma regler. De uppgifter som i detta fall skall sändas in av länderna till sekretariatet avser oljeförbrukning och oljeförsörjning, åtgärder för be- gränsning av konsumtionen, storleken av beredskapsreservcr, tillgång till och utnyttjandet av transportmedel, rådande och förutsedd storlek av den internationella tillgången och efterfrågan på olja samt andra upp- gifter som styrelsen enhälligt beslutar om.

Inom ramen för konsultationer med oljebolag skall länderna kunna rådfråga och begära upplysningar från enskilda oljebolag om alla vik- tiga aspektcr beträffande oljeindustrin. Resultaten av dessa konsultatio- ner skall göras tillgängliga för alla IEA:s länder. Styrelsen skall besluta om eventuella lämpliga gemensamma åtgärder, som föreslagits av verk- ställande kommittén i anledning av avhållna konsultationer.

4.4. Långsiktigt samarbete i energifrågor (kapitel 7)

I detta kapitel avges en avsiktsförklaring att deltagande länder är be— slutna att på längre sikt minska sitt beroende av importerad olja. För detta ändamål bör deltagarländerna utarbeta nationella program och främja att när så är lämpligt gemensamma program antas, som kan innefatta en uppdelning av medel och insatser på de länder som väljer att delta i olika projekt. Nationella och gemensamma program bör vara avstämda med varandra.

I kapitlet nämns särskilt vissa samarbetsområden, nämligen energi- hushållning (informationsutbyte och samarbete om sparmetoder), ut- veckling av alternativa energikällor som t. ex. inhemsk olja, kol, natur- gas, kärnkraft och vattenkraft (informationsutbyte, konkreta projekt,

Prop. 1975: 42 13

miljövårdsaspekter), forskning och utveckling (koltcknologi, solenergi, omhändertagande av radioaktivt avfall, fusionskraft, framställning av väte, säkerhetsaspekter på kärnkraft, utnyttjande av spillvärme, energi- hushållning, utnyttjande av avfall, energisystem och allmänna studier) samt urananrikning (övervakning och underlättande av försörjningsut- vecklingcn, informationsutbyte, uppmuntran av konsultationer). Styrelsen skall fatta beslut i dessa frågor senast den 1 juli 1975. Överenskommelser om samarbetsprojekt är bindande endast för de

länder som ansluter sig till projektet.

4.5. Förhållandet till producentländer och andra konsumentländer (kapitel 8)

Avsikten är att främja ett samarbete med oljeproducent- och andra oljekonsumentländer, i första hand genom att få till stånd en dialog. Särskilt skall hänsyn tas till de intressen de icke oljeproduccrande utveck- lingsländema har. De deltagande länderna skall informera varandra om samarbete med producentländer och man skall överlägga om sina för- bindelser med dessa länder. En stabil internationell oljehandel skall främjas liksom en säker oljeförsörjning på rimliga och rättvisa villkor. Vidare skall samarbete på områden som t. ex. industrialiseringen av och den socio-ekonomiska utvecklingen i viktigare produktionsområden beaktas. Även annat samarbete med producentländerna av ömsesidigt intresse skall studeras.

4.6. Institutionella, allmänna och avslutande bestämmelser (kapitel 9—10)

Detta avsnitt utgår från de förhållanden som gäller sedan Nya Zee- land undertecknat lEP-avtalct.

IEA skall ha följande organ: en styrelse, en verkställande kommitté samt fyra ständiga grupper, för beredskapsfrågor (behandlar frågor som faller inom kapitel 1—5 och bilagan), för oljemarknaden (kapitel 5—6), för långsiktigt samarbete (kapitel 7) samt för förhållandet till producent- länder och andra konsumentländer (kapitel 8). Vidare skall ett sekreta- riat upprättas.

Styrelsen skall fatta beslut och utfärda rekommendationer som är nödvändiga för att programmet skall fungera tillfredsställande, Beslu— ten är bindande för anslutna länder, om inte annat föreskrivs.

Om inte uttryckligen i IEP utsägs på vilket sätt ett beslut skall fattas gäller att majoritet krävs vid beslut rörande programmets genomföran- de, inklusive beslut om tillämpning av bestämmelser som redan på- lägger deltagande länder bestämda förpliktelser samt rörande procedur- frågor och vid rekommendationer. Vid alla andra beslut krävs enhällig- het, däribland sådana som pålägger deltagande länder nya, ej redan be- stämda förpliktelser.

Prop. 1975: 42 14

För enhällighet fordras alla närvarande och röstande länders röster. För majoritet fordras anslutning från minst hälften av de röstande länderna med 60 % av totala antalet kombinerade röstvikter.

För särskild majoritet fordras i vissa fall anslutning från 13 länder (av 17) med minst 60 % av totala antalet kombinerade röstvikter. Sådan särskild majoritet skall tillämpas bl. a. vid beslut att öka IEP-ländernas självförsörjningsgrad, att inte sätta systemet för krisåtgärder i verkstäl- lighet när gruppens totala tillförsel minskar, eller kan förmodas minska, med minst 7 % samt när beslut om särskilda åtgärder skall fattas på grund av att de obligatoriska beredskapsreserverna i en kris utnyttjas till hälften.

För vissa beslut med särskild majoritet fordras anslutning från 15 länder (av 17). Detta krävs bl. a. för att inte sätta systemet för krisåt- gärder i verkställighet när ett eller flera länders tillförsel av olja mins- kar, eller kan förmodas minska, med minst 7 %.

Rösterna är fördelade så att varje land har tre röstvikter samt dess- utom ett antal röstvikter i förhållande till sin oljekonsumtion. Ett lands kombinerade röstvikter är summan av dessa röster. Sverige har 3+2 röster. Totala antalet kombinerade röstvikter uppgår till 151. Av dessa har t. ex. Förenta staterna 33,8 %, de åtta anslutna ECE-länder- na 32,5 %, Japan 11,9 % och Sverige 3,3 %.

I samarbetet rörande systemet för krisåtgärder och informationssyste- met (kapitel 1—5) skall alla länder delta. På övriga i IEP upptagna områden kan två eller flera deltagande länder besluta om särskilt sam- arbete inom ramen för IEA.

Varje anslutet land skall vidta nödvändiga åtgärder för att genomföra IEP-avtalet och de beslut styrelsen fattar. Även den lagstiftning som kan krävas skall genomföras.

Meddelande att avtalet ratificerats skall senast den 1 maj 1975 läm- nas till den belgiska regeringen. Till dess avtalet är ratificerat skall det tillämpas provisoriskt av de länder som undertecknat detsamma. Av- talet gäller i tio år, med översyn efter den 1 maj 1980. Det skall förläng- as om inte styrelsen med majoritet beslutar annorlunda. Deltagande län- der kan utträda med 12 månaders varsel. Sådant utträde kan begäras ti- digast den 18 november 1977. Andra OECD-länder som uppfyller de krav som uppställs i avtalet kan begära anslutning. Sådan anslutning av- görs genom majoritetsbeslut i styrelsen. Avtalet kan ändras genom en— hälligt beslut i styrelsen.

5. Föredraganden

Energiförsörjningen är av grundläggande betydelse för den ekono— miska utvecklingen i såväl industrialiserade länder som utvecklingslän- der. Sverige är för sin energiförsörjning i hög grad beroende av om- världen. Av vår energikonsumtion svarar oljan för inemot tre fjärde—

Prop. 1975: 42 15

delar, medan den för OECD som helhet endast svarar för drygt hälften av konsumtionen. Hela det svenska oljebehovet täcks genom import i form av råolja och raffinerade produkter. Vår raffineringskapacitet för råolja kommer i år att nå upp till cirka 60 % av den inhemska för- brukningen. Vi kommer således, i alla händelser under de närmaste åren, att vara beroende av en betydande import av raffinerade produk- ter. Denna import kommer huvudsakligen från andra västeuropeiska länder. Importen av råolja och oljeprodukter sker på olika vägar. Den övervägande delen svarar de stora internationella Oljebolagen för. Man kan alltså konstatera, att vi för vår försörjning är synnerligen beroende av såväl länder utanför OECD-kretsen som OECD-länderna och av oljebolag som har sitt säte inom OECD—länderna.

Globala internationella organ lämpar sig väl för brett samarbete på energiområdet och ger möjlighet för alla intressenter att delta i sam- arbetet. Vi har ställt oss positiva till olika förslag som särskilt under det gångna året har framförts om internationella energikonferenser.

Samtidigt som ett världsomfattande samarbete i energifrågorna är nödvändigt har vi skäl att fortsätta det samarbete som vi sedan länge har bedrivit med övriga industriländer särskilt inom OECD:s ram. Sverige harftagit aktiv del i detta energisamarbete och har bl.a. an- slutit sig till OECD:s lagringsrekommendationer och oljefördelnings- system för krissituationer.

Mot denna bakgrund hade vi på svensk sida anledning att nära följa det energisamarbete som växte fram inom Energy Coordinating Group (ECG) som en uppföljning av Washington-konferensen i februari förra året. Vi hade tvingats konstatera, att samarbetet i OECD:s oljekom— mitté närmast lamslagits under oljekrisen. Det fördelningssystem de västeuropeiska OECD-länderna hade enats om trädde aldrig i verk— ställighet och den information om försörjningsläget som framkom ge- nom OECD var otillräcklig. Flertalet länder, däribland Sverige, var därmed för sin försörjningsplanering beroende av den information som kunde erhållas från i första hand Oljebolagen i det egna landet.

För Sveriges del förelåg det sålunda ett behov att förstärka och ut— veckla det internationella samarbetet. Sveriges deltagande i det inter- nationella energiprogrammet (IEP), som utarbetades av ECG-länderna, utgör ett led i vår strävan till största möjliga oberoende i försörjnings- hänseende vid internationella kriser.

Från svensk synpunkt är det tillfredsställande att IEP förverkligas inom OECD:s ram. Som jag redan nämnt har Sverige tidigare deltagit i internationella fördelningssystem för olja inom OEEC:s och senare OECD:s ram. Det internationella energiorgan, IEA, som har upprättats för att genomföra det internationella energiprogrammet, har knutits till OECD, en organisation som Sverige har tillhört sedan dess tillkomst. Samtliga stater som har anslutit sig till energiprogrammet är medlem- mar av OECD.

Prop. 1975: 42 16

Regeringen fäster stor vikt vid det nära och förtroendefulla sam- arbete som programmet förutsätter skall kunna inledas med de olje- producerande länderna och u-landskonsumcnterna.

Beslutet om en provisorisk svensk anslutning till det internationella encrgiprogrammet föregicks av ingående överväganden. Regeringen, som har informerat utrikesnämnden om ärendets handläggning, har noggrant prövat de utrikespolitiska aspekterna och kommit till slut- satsen att ett deltagande i detta samarbete är förenligt med svensk neu- tralitetspolitik.

IEP-avtalet innehåller inga förpliktelser som är av den karaktären att de på någon punkt står i strid med ett konsekvent fullföljande av neutralitetspolitiken. För denna är det snarast en fördel att redan un— der normala förhållanden kunna ingå ett avtal, som är avsett att i ett krisläge trygga vår försörjning med en så väsentlig vara som olja. För- sök att nå uppgörelser om tryggad oljeförsörjning, som görs först sedan ett krisläge inträtt, skulle kunna möta krav på svenska motprestationer som kan vara betänkliga just från neutralitetssynpunkt. Det system för fördelning av olja i krissituationer, som är en viktig del av program- met, träder i verkställighet automatiskt utan politiska beslut.

Beslut om samarbete som går utöver de i avtalet inskrivna förplik- telserna kräver enhällighet. Sverige kan således inte utan eget samtycke åläggas några nya förpliktelser. Regeringen har likväl ansett det be- fogat att beakta möjligheten av en extrem situation, i vilken ett svenskt deltagande i programmets praktiska genomförande skulle kunna kom- ma i strid med neutralitetspolitiken. Alla tvivel om medlemskapets för- enlighet med vår allmänna utrikespolitik måste undanröjas. Sverige har därför vid anslutningen till programmet i likhet med Schweiz och Ös- terrike gjort ett neutralitetsförbehåll.

Neutralitetsförbehållet är inte att betrakta som ett allmänt förbehåll om utträde. Sverige kommer i likhet med de två andra neutrala län— derna att verka för sina synpunkter i första hand inom ramen för IEP-avtalet och de organ som har upprättats för att tillämpa detsam- ma. Om en för neutralitetspolitiken kritisk situation skulle uppkomma, är Sverige emellertid redo att vidta de extraordinära åtgärder läget kan kräva, såsom att ställa sig utanför avtalet. Jag skall inte här söka ange situationer som skulle kunna föranleda Sverige att vidta sådana extra— ordinära åtgärder. Det väsentliga för svensk del är att vi har anslutit oss till programmet med bibehållande av nödvändig handlingsfrihet och att vi själva har förbehållit oss bedömningen av de åtgärder som i ett visst läge krävs för att säkerställa vår neutralitetspolitik.

Det bör betonas att energiprogrammets system för krisåtgärder är ämnat att fungera vid 5. k. fredskriser. Samhället skall då kunna verka under i stort sett normala förhållanden. Det är i en sådan situation svårt att lika hårt begränsa förbrukningen som i ett krigs- eller av-

Prop. 1975: 42 17

spärrningsläge. Sysselsättning och viktiga samhällsfunktioner måste sä- kerställas. Den svenska exportindustrin måste kunna fortsätta att sälja på utlandsmarknaderna. Svensk medverkan i ett internationellt system för krisåtgärder bör kunna öka våra möjligheter att upprätthålla denna målsättning under försörjningsstörningar i fred. För krig och avspärr- ning måstc Sverige däremot självständigt bygga upp en sådan bered- skap i lager, planer för konsumtionsbegränsningar etc. att vår neutra- litetspolitik blir trovärdig. Det är därför som Överstyrelsen för eko- nomiskt försvar m.fl. myndigheter inom totalförsvaret under en följd av år tillförts betydande resurser för att trygga försörjningen med energi vid krig eller avspärrning.

5.1. IEP-avtalet

IEP-avtalet har fyra huvuddelar, nämligen ett system för krisåtgär- der, ett informationssystem avseende den internationella oljemarknaden och ramar för konsultationer med oljebolag, ett långsiktigt samarbete i energifrågor samt förhållandet till producentländer och andra konsu- mentländcr.

Den del som ges den mest omfattande och detaljerade behandlingen är systemet för krisåtgärder. Detta system består av rättigheter och för- pliktelser i tre hänseenden, nämligen försörjningsberedskap, konsum- tionsbegränsning och oljetilldelning.

Försörjningsberedskapen innebär att deltagande länder skall hålla be- redskapsreservcr motsvarande 60 dagars konsumtion. Denna förpliktel- se skall senare skärpas till 90 dagar. Lagerhållningen redovisas löpande till sekretariatet för IEA. Jag vill här påpeka att den s. k. krigsreser- ven är undantagen och att uppgifter om denna alltså inte skall lämnas ut. Sverige uppfyller de lagringskrav som uppställs i IEP. Beträffande vår framtida lageruppbyggnad hänvisar jag till vad jag tidigare i dag har anfört angående energihushållning m. m.

Konsumtionsbegränsningar, såsom ransoneringar, skall vidtas i en kris i enlighet med avtalets regler. Dessa begränsningar skall ske enligt i varje deltagarland i förväg uppgjorda planer. Med de erfarenheter vi har förvärvat i samband med förra vinterns tillförselkris har vi goda förutsättningar att uppnå de besparingseffekter som anges i IEP. De förslag som kan förväntas från den i mars förra året tillsatta energi— beredskapsutredningen, EBU, (H 1974: 03) kan antas förbättra vår be- redskap och kunskap på detta område. Det mål som ställts upp för EBU:s arbete är att åstadkomma ett integrerat system för ransonering på hela energiområdet. Särskilt betonas att systemet skall utformas så att det värnar om produktion, sysselsättning och viktiga samhälls— funktioner.

Den viktigaste och mest komplicerade delen av systemet för krisåt-

Prop. 1975: 42 13 gärder är själva oljetilldelningen. Den utgår från att varje land har byggt upp sina lager i enlighet med IEP och har förmåga att uppfylla den angivna begränsningen av konsumtionen.

Systemet för krisåtgärder ger anledning till några särskilda påpekan- den. För det första blir konsekvenserna av en försörjningskris i prin— cip desamma för alla anslutna länder — oljeproduccrande likaväl som icke-oljeproduccrande. För det andra utgår systemet från att alla an- slutna länder har byggt upp sina lager och har förberett sig på sådant sätt att de i en kris kan uppnå den föreskrivna begränsningen av sin konsumtion. Detta innebär att ett anslutet land som inte har vidtagit nödvändiga åtgärder i tid inte har rätt att från andra anslutna länder erhålla extra tilldelning. Landet tvingas att självt lösa de problem som uppstår på grund av otillräckliga förberedelser. Å andra sidan dispo- nerar varje land oinskränkt sina egna lager. För det tredje har varje anslutet land rätt att under en kris erhålla hela sin beräknade oljetill- delning. Den omständigheten att ett land har byggt upp extra stora beredskapslager eller vidtar kraftigare begränsningar i konsumtionen än vad som krävs i IEP påverkar alltså inte tilldelningen. Andra länder kan således inte kräva att få tillgodogöra sig resultatet av sådana extra åtgärder.

Oljetilldelningssystemet utlöses när tillförseln till ländergruppen eller till ett eller flera anslutna länder minskar, eller kan förmodas minska, med minst 7 % i förhållande till basperioden. Detta sker automatiskt om inte en särskild majoritet av de anslutna länderna beslutar annor- lunda. Utan att gå in närmare på röstningsreglerna kan jag konstatera att denna särskilda majoritet i alla händelser måste bestå av minst 13 av de 17 medlemsländerna.

Det är i denna automatik den främsta skillnaden gentemot OECD:s motsvarande fördelningssystem ligger. Jag ser automatiken i systemet som övervägande fördelaktig för Sveriges vidkommande. Jag har tidi- gare utvecklat skälen härför från neutralitetspolitisk synpunkt. Jag vill dessutom fästa uppmärksamheten på att det inte kan uteslutas att de länder som har förutsättningarna härför frestas att i första hand se till sitt eget behov, vilket lätt kan gå ut över länder som är i en mindre gynnsam situation. Sådana situationer kan undvikas eller blir åtminstone mindre sannolika, om fördelningen av tillgänglig olja beslutas genom

en i det närmaste automatisk procedur. Det var främst för att trygga Sveriges oljeförsörjning i en tillförsel— kris som regeringen beslöt att underteckna IEP-avtalet. Visserligen sägs i

artikel 11 i avtalet att IEP-ländema inte skall eftersträva att öka sin andel av världens totala oljetillförscl i en kris, att de traditionella för- hållandena på oljemarknaden bör bibehållas i rimlig utsträckning och att tillbörlig hänsyn bör tas till icke anslutna länder. Den refererade artikeln ger dock inga garantier. Riskerna med att stå utanför är

Prop. 1975: 42 . 19

uppenbara. Jag vill i detta sammanhang erinra om att ett par västeuro— peiska ländcr med exportraffinaderier under vintern" 1973—1974 be- gränsade sin export av raffinerade produkter till vissa andra västeuro- peiska länder, däribland Sverige.

I debatten har hävdats att Sverige skulle kunna säkra sin oljetillförsel genom att träffa bilaterala avtal med oljeproducerande länder. Rege- ringen har givetvis övervägt denna möjlighet i samband med frågan om en anslutning till IEP.

Vad gäller OPEC-länderna torde bilaterala avtal tills vidare kunna avse främst råolja. Då vår raffineringskapacitet, som jag redan påpekat, är begränsad, skulle sådana avtal inte utgöra en tillräcklig grund för vår oljeförsörjning under de närmaste åren. Däremot är sådana avtal en intressant möjlighet på längre sikt. Jag vill här peka på vad stats- ministern och chefen för industridepartementet anfört tidigare i dag.

I övrigt är möjligheterna till långsiktiga överenskommelser i prak- tiken begränsade till tillförsel från Sovjetunionen eller från Nordsjön.

Från Sovjetunionen importerar Sverige i dag betydande mängder oljeprodukter. främst tunga eldningsoljor. Man kan dock konstatera att Sveriges möjligheter att erhålla ökade leveranser från Sovjetunionen förefaller ringa. Vidare saknas de närmaste åren möjligheter att få leveranser från Norge, vilka är av sådan storlek att det på ett påtagligt sätt påverkar vårt försörjningsläge.

Slutligen konstaterar jag, vad gäller bilaterala avtal, att de aldrig kan vara den enda formen för vår oljetillförsel. Sverige skulle med en- bart eller huvudsakligen bilaterala avtal vara avsevärt mer sårbart än i dag, eftersom eventuella politiska påtryckningar, med tanke på oljans särskilda betydelse för det svenska samhället, skulle vara svåra att avvisa.

Även om lEP:s system för krisåtgärder utgör huvudskälet för Sve— riges anslutning till programmet, finns andra inslag i IEP-samarbetet, som är av stort intresse för Sverige.

Som jag redan nämnt omfattar IEP ett informationssystem. Detta består av en särskild del, knuten till systemet för krisåtgärder, och en allmän del, närmast avsedd att ge insyn i de internationella oljebola- gens verksamhet.

I riksdagen framfördes i samband med oljekrisen förra vintern frå- gan om regeringen avser att inleda undersökning av de stora oljebola- gens verksamhet. Jag instämde då i att det är angeläget att få klarhet i oljebolagens beteende och tillvägagångssätt men att formerna för en dylik undersökning fick bedömas mot möjligheterna till internationellt samarbete i denna fråga. Anledningen är att ett internationellt sam— arbete i fråga om informationsinsamlande såsom IEP-avtalet förutser, är den enda möjliga vägen att få ökad insyn i oljemarknaden och olje— bolagens verksamhet.

Prop. 1975: 42 20

Det långsiktiga samarbetet i energifrågor är inriktat på energihus- hållning, utveckling av alternativa energikällor, forskning och utveck- ling på energiområdet samt urananrikning. Många av de frågor som faller inom ramen för det långsiktiga samarbetet är av stort intresse för svensk del. Detta gäller inte minst energihushållningen som enligt vad statsministern framhållit tidigare i dag för framtiden måste utgöra en av hörnpelarna i den svenska energipolitiken. Också de övriga in- slagen i det långsiktiga samarbetet erbjuder intressanta möjligheter för vårt land. Sverige är visserligen ett teknologiskt högt utvecklat land, men vi har inte så stora resurser att vi kan satsa fullt ut på alla de forsknings- och utvecklingsprojekt som aktualiseras på energiområdet, särskilt i fråga om olika alternativa energikällor. Möjligheterna att del— ta i ett internationellt samarbete ökar utsikterna för vår del att med rimlig resursinsats nå goda resultat. IEP behandlar endast i mycket allmänna ordalag det långsiktiga samarbetet mot bakgrund av målsätt- ningen att minska deltagarländernas beroende av importerad olja. Varje land som ansluter sig till IEP avgör självständigt vilka eventuella kon- kreta samarbetsprojekt det önskar delta i. Sådana projekt kräver särskil- da överenskommelser mellan deltagarna. Jag skall inte här närmare gå in på dessa frågor utan hänvisar till vad chefen för industridepartemen— tet har anfört tidigare idag.

Härefter vill jag något beröra förbindelserna med producentländer och andra konsumentländer. Även i denna del är IEP-avtalet utformat i allmänna ordalag. Det konstateras att de till IEP anslutna länderna kommer att eftersträva att främja ett på samarbete grundat-förhållan- de till oljeproduccrande och andra oljekonsumerande länder. Särskild hänsyn skall tas till de oljekonsumerande utvecklingsländernas behov och intressen. Numera synes allmän enighet råda om att ett förbere- dande möte mellan producent- och konsumentländer skall hållas i april för att senare i år följas av en konferens.

På grund av vad jag nu har anfört förordar jag en svensk anslutning till avtalet om ett internationellt energiprogram (IEP) och jag föreslår därför att riksdagens godkännande inhämtas. Sådana ändringar i avtalet som framdeles kan komma att beslutas torde, i den mån de inte angår fråga som det ankommer på riksdagen att avgöra, för Sveriges del kunna godkännas av regeringen.

5.2. Lagstiftningsfrågor'

Jag övergår nu till att redogöra för de lagstiftningsåtgärder som för Sveriges del aktualiseras med anledning av avtalet angående IEP.

Såsom jag tidigare anfört innebär anslutningen till IEP bl. a. att det i ett eventuellt krisläge kan komma att krävas att Sverige vidtar åt- gärder som kan begränsa konsumtionen av olja (kap. 11 och IV i av- talet) eller för att tilldela ett annat medlemsland olja (kap. III och IV i avtalet). Vidare förutsätter informationssystemct rörande den inter-

Prop. 1975: 42 , 21

nationella oljemarknaden (kap. V i avtalet), att de deltagande länderna i en rad hänseenden skall lämna uppgifter rörande Oljebolagen. Detta skall exempelvis ske vad avser företagsstruktur, finansiell struktur, ge- nomfö. da investeringar, villkoren för tillgång till råolja, produktions- nivåer och väntade förändringar därav, fördelningen av tillgänglig olja på dotterbolag och konsumenter, lager, kostnader för olja och oljepro- dukter och priser (inklusive transferpriser till dotterbolagen).

Den lagstiftning som berörs av Sveriges anslutning till IEP gäller

ransonering, förfogande och uppgiftsskyldighet. För närvarande ingår bland våra beredskapslagar allmänna ransoneringslagen (1954: 280) och allmänna förfogandelagen (1954: 279). Båda lagarna är s.k. fullmakts— lagar, dvs. i lagarna anges endast en allmän ram beträffande arten och innehållet i de förordnanden regeringen får meddela med stöd av dem. Förutsättningarna för att lagarna skall få tillämpas är av tre olika slag, nämligen a) krig, vari riket befinner sig; b) krigsfara, vari riket befinner sig och c) krig, vari riket befunnit sig, eller krig mellan främmande makter eller annan utom riket inträffad utomordentlig händelse, till följd varav inom riket uppkommit knapphet eller betydande fara för knapphet på förnödenhet, som behövs för krigsbruk eller för ekonomisk försvarsberedskap eller som eljest är av vikt för befolkningen eller pro- duktionen. Såväl allmänna ransoneringslagen som allmänna förfogande- lagen är f. n. föremål för översyn, den förra av ransoneringslagsutred- ningen (H 1974:02) och den senare av 1967 års rekvisitions- och för- fogandeutredning (Fö 1968: 19).

Av vad jag nu har sagt om förutsättningarna för tillämpning av de allmänna ransonerings- och förfogandelagarna framgår, att det inte med den utformning de för närvarande har är möjligt att klara alla tänkbara ålägganden för Sverige beträffande ransoneringsåtgärder eller tilldelning av olja som kan föranledas av exempelvis en kris i oljeför- sörjningen som direkt endast riktas mot eller avsetts att drabba något av de andra länder som anslutit sig till IEP. Vårt deltagande i IEP krä- ver därför att denna lagstiftning anpassas till sådana situationer.

Vad härefter gäller frågorna om uppgiftsskyldighet föreskrivs för närvarande i flera författningar skyldighet för näringsidkare att i olika hänseenden lämna uppgifter till myndighet rörande företaget och dess verksamhet. Aktiebolag skall enligt aktiebolagslagen (1944: 705) genom framläggande av redovisningshandlingar lämna vissa uppgifter rörande bolaget. Bestämmelser om uppgiftsskyldighet finns vidare i exempelvis lagen (1948: 390) om skyldighet för näringsidkare m.fl. att biträda vid planläggningen av rikets ekonomiska försvarsberedskap, lagen (1956: 245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden, CECA-lagen (1972: 762) och lagen (1972: 826) om uppgiftsskyldighet i vissa planeringsfrågor. Genom bl.a. dessa författningar torde det i och för sig för de däri angivna ändamålen redan idag vara möjligt att in- hämta flertalet av de uppgifter som är aktuella för IEP:s vidkommande.

Prop. 1975: 42 23

Även om det sålunda inte torde bli fråga om att lämna uppgifter som inte redan tidigare kunnat avkrävas med stöd av gällande bestäm- melser i olika författningar, torde dock de nya skälen för uppgiftsläm- nandet kräva en ny lagstiftning. Likaså torde i viss utsträckning bl. a. sammanställningen och utlämnandct av dessa uppgifter för IEP:s räk- ning kräva särskilt lagstöd.

Med hänsyn till det anförda har inom handelsdepartementet upp- rättats ctt förslag till oljekrislag.

I lagförslagets 1 & anges att lagen syftar till att säkerställa fullföljan- det av Sveriges åtaganden angående ett internationellt energiprogram (IEP) i avtalet mellan Sverige och övriga till IEP anslutna länder. Eventuella framtida justeringar i den föreliggande avtalstexten torde inte behöva föranleda några ändringar i oljekrislagen i den mån de är av sådan natur att de kan godkännas av regeringen utan riksdagens hörande.

En bestämmelse som ger regeringen fullmakt att sätta i kraft 2—5 55 i den allmänna ransoneringslagen har intagits i 2 %. För att så skall kunna ske krävs att det i enlighet med avtalets artiklar 13 och 14 be- slutats att Sverige skall fullgöra skyldigheter att vidta konsumtionsbe- gränsande åtgärder. Om regeringen meddelar en sådan föreskrift, skall denna i likhet med vad som föreskrives för vissa situationer i 1 % andra och tredje styckena allmänna ransoneringslagen inom en månad under- ställas riksdagen för godkännande. Föreskriften förfaller om sådant underställande inte sker eller om riksdagen inte inom två månader från det underställningen skett godkänner föreskriften.

Enligt 1 & sjätte stycket i allmänna ransoneringslagen gäller, att då bestämmelse i 2—5 åå lagen äger tillämpning däremot svarande be- stämmelser i 6—46 åå samma lag skall tillämpas. Detta bör även i princip gälla, då ransoneringslagen satts i kraft med stöd av oljekris- lagen. Dock bör ersättning vid inlösen ej bestämmas av värderingsnämnd som avses i 10 och 11 55 ransoneringslagen utan av den nämnd som anges i lagförslagets 8 &. En bestämmelse med detta innehåll har in- tagits i 2 å tredje stycket.

I 3——13 åå i lagförslaget ges bestämmelser om förfogande. I 3 % första punkten anges för vilket ändamål förfogande kan ske. Enligt den- na punkt får regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer besluta om förfogande över råolja eller oljeprodukter, om styrelsen för IEA beslutar att Sverige skall fullgöra tilldelningsskyldighet enligt vad som därom närmare anges i avtalet.

Den närmare bestämningen av vad som kan bli föremål för förfo- gandeåtgärder görs i 3 5 andra punkten. Bestämmelsen motsvarar till vissa delar 3—8 åå i allmänna förfogandelagen. Det torde inte råda någon tvekan om att lagstiftningen måste innehålla bestämmelser om rätt för regeringen att förordna om förfogande även beträffande pro- duktions- och transportmedel för framställning och fördelning av rå-

Prop. 1975: 42 23

olja och oljeprodukter. Jag vill framhålla att vad som här kan komma i fråga endast är sådant förfogande som behövs för att landet skall kunna uppfylla ett åliggande som grundas på bestämmelserna i av- talet.

Det kan vara nödvändigt såsom en förberedande åtgärd till beslut om avstående av förnödenhet att interimistiskt hindra en enskild från att själv disponera över egendomen. I 4 & har intagits en bestämmelse som gör detta möjligt. Paragrafen motsvarar 9 & allmänna förfogandelagen.

Genom 5 & åläggs ägare eller innehavare av egendom som avses med beslut om förfogande eller om dispositionsförbud en vårdnadsplikt be- träffande egendomen. Bestämmelsen har sin motsvarighet i 14—15 %% allmänna förfogandelagen.

I 6 & anges att det vid beslut om förfogande skall tillses att den vars rätt berörs av beslutet inte lider större förfång än som med hänsyn till omständigheterna är nödvändigt.

Grunderna för fastställande av ersättning för egendom som tages i anspråk enligt lagen anges i 7—13 55, varvid i 7 & direkt hänvisning skett till motsvarande bestämmelser i allmänna förfogandelagen.

Eftersom den egendom som det här kan bli fråga om är av speciellt slag och frågan om bestämmande av ersättning därför kan kräva sär- skild sakkunskap rörande t.ex. förhållandena på den internationella oljemarknaden, anser jag det vara påkallat att det inrättas en särskild nämnd för prövning av dessa frågor. Bestämmelser som reglerar denna nämnds sammansättning och arbetsformer har tagits in i 8—12 55. I likhet med vad som gäller enligt allmänna förfogandelagen beträf- fande beslut av riksvärderingsnämnden bör talan mot beslut av nämn- den inte få föras. I 13 & anges att statens rätt inför nämnden skall be- vakas av ombud som regeringen utser.

Enligt 14 % får regeringen eller myndighet som regeringen bestäm- mer meddela de föreskrifter om uppgiftsskyldighet som behövs för uppfyllande av Sveriges åligganden beträffande det informationssystem rörande den internationella oljemarknaden som anges i avtalets kapitel V. Det torde inte vara nödvändigt att i lagtexten mera utförligt ange fullmaktens omfattning. Vilka slag av uppgifter det närmare kan bli fråga Om framgår av den tidigare lämnade redogörelsen för det i av- talet förutsatta informationssystemct.

Tillämpningen av avtalets bestämmelser om informationssystemct för- utsätter att myndigheterna också kan kontrollera riktigheten av de upp- gifter som lämnas. I 15 & föreskrivs därför, att uppgiftsskyldig kan åläg- gas att tillhandahålla avtal, handelsböckcr, korrespondens och andra handlingar och att inställa sig inför den behöriga myndigheten. Fullgö- rande av uppgiftsskyldighet kan enligt 16 & framtvingas genom vites- föreläggande. Förelägges inställelse inför myndigheten skall ersättning utgå enligt 17 %. I 18 & ges bestämmelser om tystnadsplikt.

För de uppgifter det här kan bli fråga om förutses sedvanliga sekre-

Prop. 1975: 42 24 tessregler gälla. Med stöd av 21 å sekretesslagen (1937: 249) torde re- geringen sålunda kunna förordna om sekretess för handlingar i ären- den angående den uppgiftsskyldighet som här avses.

Förslagets 19—20 åå innehåller ansvarsbestämmelser. Enligt 19 å första stycket kan böter eller fängelse i högst sex månader ådömas den som uppsåtligen eller av oaktsamhet, som inte är ringa, underlåter 1) att efterkomma beslut enligt 3 eller 4 å, om inte gärningen är belagd med straff i brottsbalken, 2) att fullgöra skyldighet som åligger honom enligt 5 å eller 3) att följa föreskrift som meddelats enligt 14 å. Samma straff gäller för den som vid fullgörande av uppgiftsskyldighet lämnar osann uppgift, om åtgärden innebär fara i bevishänseende.

I 19 å andra stycket finns i likhet med i 39 å allmänna förfogande- lagen en föreskrift om straff för företagare för gärning som begås i hans rörelse. Företagare är ansvarig för sådan gärning, om han haft eller bort ha vetskap om gärningen.

För brott mot tystnadsplikt enligt 18 å föreskrivs i 20 å böter eller fängelse i högst ett år, om gärningen inte är belagd med straff i brotts- balken. Åtal får dock endast väckas om målsägande anger brottet till åtal eller åtal är påkallat från allmän synpunkt.

Allmänna förfogandelagen innehåller i 44 å en föreskrift som möj- liggör polishandräckning om någon vägrar eller försummar att behö- rigen eller i rätt tid enligt vad därom beslutats avlämna fömödenheten. En bestämmelse med motsvarande innehåll har tagits in i lagförslagets 21 å.

Enligt 22 å kan vid domstol mål om vite eller straff enligt lagen handläggas inom stängda dörrar, om offentlig handläggning kan med- föra skada för någon genom yppande av affärs- eller driftförhållande.

I den mån myndighet får regeringens uppdrag att fatta beslut som avses i 3—5 och 14—16 åå, skall myndighetens beslut kunna över- klagas. Om ej annat föreskrivs bör dock beslut lända till efterrättelse utan hinder av anförda besvär. En bestämmelse med detta innehåll har tagits in i 23 å första stycket.

6. Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att 1. godkänna Sveriges anslutning till avtalet om ett internationellt energiprogram, IEP, 2. antaga förslaget till oljekrislag.

7. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att antaga de förslag som före- draganden har lagt fram.

Prop. 1975: 42

Agreement on an international energy program

The Governments of the Republic of

Austria, the Kingdom of Belgium, Canada, the Kingdom of Denmark, the Federal Re- public of Germany, Ireland, the Italian Re- public, Japan, the Grand Duchy of Luxem- bourg, the Kingdom of the Netherlands, Spain, the Kingdom of Sweden, the Swiss Confederation, the Republic of Turkey, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America,

Desiring to promote secure oil supplies on reasonable and equitable terms,

Determined to take common effective measures to meet oil supply emergencies by developing an emergency self-sufficiency in oil supplies, restraining demand and allo— cating available oil among their countries on an equitable basis,

Desiring to promote co-operative rela- tions with oil producing countries and with other oil consuming countries, including those of the developing world, through a purposcful dialogue, as well as through other forms of co-operation, to further the opportunities for a better understanding between consumer and producer countries,

Mindful of the interests of other oil con- suming countries, including those of the developing world,

Desiring to play a more active role in relation to the oil industry by establishing a comprehensive international information system and a permanent framework for consultation with oil companies,

Determined to reduce their dependence on imported oil by undertaking long-term co-operative efforts on conservation of energy, on accelerated development of alternative sources of energy, on research and development in the energy field and on uranium enrichment,

Convinced that these objectives can only be reached through continued co-operative efforts within effective organs,

Bilaga

Avtal om ett internationellt energiprogram

Regeringarna i Amerikas Förenta Stater,

Konungariket Belgien, Canada, Konunga- riket Danmark, Irland, Italienska Republi— ken, Japan, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Schweiziska Edsförbundet, Spanien, Förenade Konunga— riket Storbritannien och Nordirland, Ko- nungariket Sverige, Republiken Turkiet, Förbundsrepubliken Tyskland och Republi- ken Österrike,

som önskar främja en säker oljeförsörj- ning på rimliga och rättvisa villkor,

som är beslutna att vidtaga gemensamma effektiva åtgärder för att möta oljeförsörj- ningskriser genom uppbyggnad av en för— sörjningsberedskap på oljeområdet, konsum- tionsbegränsning och rättvis tilldelning av tillgänglig olja till sina länder,

som önskar främja ett på samarbete grun- dat förhållande till oljeproducerande länder och till andra oljekonsumerande länder, in- klusive utvecklingsländer, genom en frukt- bar dialog, liksom genom andra samarbets- former, för att skapa förutsättningar för bättre förståelse mellan konsument- och producentländer,

som är medvetna om andra oljekonsu- merande länders intressen, inklusive utveck- lingsländernas,

som önskar spela en mera aktiv roll i för- hållande till oljeindustrin genom inrättande av ett omfattande internationellt informa- tionssystem och en permanent ram för kon- sultationer med oljebolag,

som är beslutna att minska sitt beroende av importerad olja genom långsiktiga strä- vanden att samarbeta i fråga om hushåll- ning med energi, påskyndad utveckling av alternativa energikällor, forskning och ut- veckling inom energiområdet samt uranan- rikning,

som är övertygade om att dessa mål en- dast kan uppnås genom fortsatta gemen- samma strävanden inom effektiva organ,

Prop. 1975: 42

Expressing the intention that such organs be created within the framework of the Or- ganisation for Economic Co-operation and Development,

Recognising that other Member countries of the Organisation for Economic Co-ope— ration and Development may desire to join in their efforts,

Considering the special responsibility of governments for energy supply,

Conclude that it is necessary to establish an International Energy Program to be im- plemented through an International Energy Agency, and to that end,

Have agreed as follows:

Article ]

1. The Participating Countries shall imple- ment the International Energy Program as provided for in this Agreement through the International Energy Agency, described in Chapter IX, hereinafter referred to as the uAgency”.

2. The term "Participating Countries” means States to which this Agreement ap- plies provisionally and States for which the Agreement has entered into and remains in force.

3. The term "group” means the Participat- ing Countries as a group.

Chapter I

Emergency self-sufficicncy Article 2

1. The Participating Countries shall estab- lish a common emergency self-sufficiency in oil supplies. To this end, each Participating Country shall maintain emergency reserves sufficient to sustain consumption for at least 60 days with no net oil imports. Both con- sumption and net oil imports shall be reck- oned at the average daily level of the pre- vious calendar year.

2. The Governing Board shall, acting by special majority, not later than ]st July, 1975, decide the date from which the emer- gency reserve commitment of each Partici- pating Country shall, for the purpose of calculating its supply right referred to in Article 7, be deemed to be raised to a level of 90 days. Each Participating Country shall

26

som uttrycker avsikten att sådana organ skall skapas inom ramen för Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling,

som erkänner att andra medlemsländer i Organisation för ekonomiskt samarbete och utveckling kan önska delta i deras strävan- den,

som beaktar regeringamas särskilda an- svar för energiförsörjningen,

finner det nödvändigt att uppställa ett in- ternationellt energiprogram, som skall ge- nomföras genom ett Internationellt energi- organ,

har för detta ändamål överenskommit följande:

Artikel 1

1. De deltagande länderna skall genomföra det internationella energiprogrammet såsom detta fastställs i detta avtal genom det i ka- pitel IX nämnda Internationella energiorga- nct, nedan betecknat som "organisationen”.

2. Med ”deltagande länder” förstås stater för vilka avtalet gäller provisoriskt och sta— ter för vilka avtalet har trätt i kraft och för- blir i kraft.

3. Med ”gruppen” förstås de deltagande länderna som grupp.

Kapitel I Försörjningsberedskap Artikel 2

1. De deltagande länderna skall upprätta en gemensam försörjningsberedskap i fråga om oljetillgångar. För detta ändamål skall varje deltagande land upprätthålla tillräckliga be- redskapsreservcr för att täcka minst 60 da- gars förbrukning utan nettoimport av olja. Såväl förbrukningen som nettoimporten av olja skall beräknas på grundval av den ge- nomsnittliga dagliga nivån under det före- gående kalenderåret.

2. Styrclscn skall med särskild majoritet se— nast den 1 juli 1975 fastställa den dag från vilken varje deltagande lands obligatoriska beredskapsreservcr skall anses höjda till en nivå av 90 dagar vid beräkningen av dess tilldelningsrätt enligt artikel 7. Varje delta- gande land skall öka sina nuvarande bered— skapsreservcr till en nivå av 90 dagar och

Prop. 1975: 42

increase its actual level of emergency reser- ves to 90 days and shall endeavour to do so by the date so decided.

3. The term "emergency reserve commit- ment" means the emergency reserves equi- valent to 60 days of net oil imports as set out in paragraph 1 and, from the date to be decided according to paragraph 2, to 90 days of net oil imports as set out in para-

graph 2.

Article 3

1. The emergency reserve commitment set out in Article 2 may be satisfied by:

—— oil stocks, —— fuel switching capacity,

stand-by oil production, in accordance with the provisions of the Annex which forms an integral part of this Agreement. 2. The Goveming Board shall, acting by majority, not later than 1st July, 1975, de- cide the extent to which the emergency rc- serve commitment may be satisfied by the elements mentioned in paragraph 1.

Article 4

1. The Standing Group on Emergency Questions shall, on a continuing basis, re- view the effectiveness of the measures taken by each Participating Country to meet its emergency reserve commitment.

2. The Standing Group on Emergency Questions shall report to the Management Committee, which shall make proposals, as appropriate, to the Goveming Board. The Goveming Board may, acting by majority, adopt recommendations to Particpating Countries.

Chapter 11 Demand restraint Article 5

1. Each Participating Country shall at all times have ready a program of contingent oil demand restraint measures enabling it to reduce its rate of final consumption in accordance with Chapter IV.

27

bemöda sig att göra detta till den på detta sätt fastställda dagen.

3. Med ”obligatoriska beredskapsreservcr" förstås beredskapsreservcr motsvarande 60 dagars nettoimport av olja såsom föreskrivs i mom. 1 och från den dag som skall fast- ställas enligt mom. 2 motsvarande 90 da- gars nettoimport av olja såsom föreskrivs i mom. 2.

Artikel 3

1. De enligt artikel 2 obligatoriska bered- skapsreserverna kan i enlighet med bestäm- melserna i bilagan, som utgör en integre- rande del av denna överenskommelse, bestå av

—- oljelager, bränsleomställningskapacitet, beredskapsproduktion av olja.

2. Styrelsen skall senast den 1 juli 1975 med majoritet besluta i vilken utsträckning de obligatoriska beredskapsreserverna kan bestå av de i mom. 1 nämnda enheterna.

A rti kel 4

1. Den ständiga gruppen för beredskaps- frågor skall fortlöpande pröva effektiviteten av de åtgärder som vidtagits av varje del- tagande land för att uppfylla dess åtagande att hålla obligatoriska beredskapsreservcr.

2. Den ständiga gruppen för beredskaps- frågor skall avge rapport till verkställande kommittén, som skall framställa de förslag som rapporten föranleder till styrelsen. Sty- relsen kan med majoritet utfärda rekom- mendationer till deltagande länder.

Kapitel II Konsumtionsbegränsning

Artikel 5

1. Varje deltagande land skall alltid hålla i beredskap ett program för eventuella åtgär— der avseende begränsning av konsumtion av olja, som gör det möjligt för landet att minska sin slutliga förbrukning i enlighet med kapitel IV.

Prop. 1975: 42

2. The Standing Group on Emergency Questions shall, on a continuing basis, re- view and assess: —— each Participating Country's program of demand restraint measures, — the effectiveness of measures actually taken by each Participating Country. 3. The Standing Group on Emergency Questions shall report to the Management Committee, which shall make proposals, as appropriate, to the Governing Board. The Goveming Board may, acting by majority, adopt recommendations to Participating Countries.

Chapter III Allocation A rticle 6

1. Each Participating Country shall take the necessary measures in order that allocation of oil will be carried out pursuant to this Chapter and Chapter IV.

2. The Standing Group on Emergency Questions shall, on a continuing basis, re— view and assess: — each Participating Country's measures in order that allocation of oil will be carried out pursuant to this Chapter and Chapter IV, the effectiveness of measures actually taken by each Participating Country.

3. The Standing Group on Emergency Questions shall report to the Management Committee, which shall make proposals, as appropriate, to the Goveming Board. The Goveming Board may, acting by majority, adopt recommendations to Participating Countries.

4. The Goveming Board shall, acting by majority, decide promptly on the practical procedures for the allocation of oil and on the procedures and modalities for the participation of oil companies therein with- in the framework of this Agreement.

Article 7

1. When allocation of oil is carried out pur- suant to Article 13, 14, or 15, each Partici- pating Country shall have a supply right equal to its permissible consumption less its emergency reserve drawdown obligation.

2. Den ständiga gruppen för beredskaps- frågor skall fortlöpande pröva och bedöma

— varje deltagande lands program för konsumtionsbegränsning, — effektiviteten av varje deltagande lands faktiskt vidtagna åtgärder. 3. Den ständiga gruppen för beredskaps- frågor skall avlägga rapport till verkställan- de kommittén, som skall framställa de för- slag som rapporten föranleder till styrelsen. Styrelsen kan med majoritet utfärda rekom- mendationer till deltagande länder.

Kapitel III Tilldelning Artikel 6

1. Varje deltagande land skall vidtaga de åtgärder som krävs för att tilldelning av olja skall kunna genomföras i enlighet med detta kapitel och kapitel IV.

2. Den ständiga gruppen för beredskaps- frågor skall fortlöpande pröva och bedöma

varje deltagande lands åtgärder för att tilldelning av olja skall kunna genom- föras i enlighet med detta kapitel och kapitel IV, _— effektiviteten av varje deltagande lands faktiskt vidtagna åtgärder.

3. Den ständiga gruppen för beredskaps- frågor skall avge rapport till verkställande kommittén, som skall framställa de förslag som rapporten föranleder till styrelsen. Sty- relsen kan med majoritet utfärda rekom— mendationer till deltagande länder.

4. Styrelsen skall med majoritet skyndsamt fatta beslut om de praktiska tillvägagångs- sätten för tilldelningen av olja och om till- vägagångssätten och formerna för oljebo- lags deltagande däri inom ramen för detta avtal.

Artikel 7 1. När tilldelning av olja äger rum enligt artikel 13, 14 eller 15, skall varje deltagan- de land ha en försörjningsrätt som mot- svarar dess tillåtliga förbrukning minskad med dess obligatoriska avtappning av be- redskapsreserverna.

Prop. 1975: 42

2. A Participating Country whose supply right exceeds the sum of its normal domes- tic production and actual net imports avail- able during an emergency shall have an allocation right which entitles it to additio- nal net imports equal to that excess.

3. A Participating Country in which the sum of normal domestic production and actual net imports available during an emer- gency exceeds its supply right shall have an a110cation obligation Which requires it to supply, directly or indirectly, the quantity of oil equal to that excess to other Partici- pating Countries. This would not preclude any Participating Country from maintaining exports of oil to non-participating countries.

4. The term "permissible consumption” means the average daily rate of final con- sumption allowed when emergency demand restraint at the applicable level has been activated; possible further voluntary de- mand restraint by any Participating Country shall not affect its allocation right or obli- gation. 5. The term ”emergency reserve drawdown obligation” means the emergency reserve commitment of any Participating Country divided by the total emergency reserve com— mitment of the group and multiplicd by the group supply shortfall. 6. The term ”group supply shortfall” means the shortfall for the group as measured by the aggregate permissible consumption for the group minus the daily rate of oil sup- plies available to the group during an emer- gency. 7. The term "oil supplies available to the group” means

_ all crude oil available to the group,

_ all petroleum products imported from outside the group, and -— all finished products and refinery feedstocks which are produced in as— sociation with natural gas and crude oil and are available to the group. 8. The term "final consumption” means total domestic consumption of all finished petroleum products.

29

2. Ett deltagande land, vars försörjningsrätt överstiger summan av dess normala inhem- ska produktion och den faktiska nettoim- port som står till förfogande i ett krisläge, skall ha en tilldelningsrätt, vilken innebär rätt till ytterligare nettoimport motsvarande detta överskott.

3. Ett deltagande land, i vilket summan av den normala inhemska produktionen och den faktiska nettoimporten som står till för- fogande i ett krisläge överstiger dess för- sörjningsrätt, skall ha en tilldelningsskyldig- het, innebärande att den direkt eller indirekt skall leverera den mängd olja som motsva- rar detta överskott till andra deltagande länder. Detta skall icke hindra deltagande länder att upprätthålla oljeexport till icke deltagande länder.

4. Med ”tillåtlig förbrukning” förstås den genomsnittliga dagliga slutliga förbrukning, som är tillåten när en konsumtionsbegräns- ning på tillämplig nivå har gått i verkstäl- lighet; en eventuell ytterligare frivillig be- gränsning av konsumtionen i något delta— gande land skall ej påverka dess tilldelnings- rätt eller tilldelningsskyldighct.

5. Med ”obligatorisk avtappning av bered- skapsreservcr” förstås ett deltagande lands obligatoriska beredskapsreservcr dividerade med gruppens totala obligatoriska bered- skapsreservcr och multiplicerade med grup- pens försörjningsbrist.

6. Med ”gruppens försörjningsbrist” förstås gruppens brist beräknad såsom gruppens sammanlagda tillåtliga förbrukning minskad med den oljemängd per dag som står till gruppens förfogande i ett krisläge.

7. Med ”oljemängd som står till gruppens förfogande” förstås all råolja som står till gruppens för- fogande, alla mineraloljeprodukter importerade från utomstående länder och —— alla färdiga produkter och halvfärdiga raffinaderiprodukter som producerats i samband med naturgas och råolja och står till gruppens förfogande. 8. Med ”slutlig förbrukning” förstås den totala inhemska förbrukningen av alla får- diga mineraloljeprodukter.

Prop. 1975: 42

Article 8

1. When allocation of oil to a Participating Country is carried out pursuant to Article 17, that Participating Country shall sustain from its final consumption the reduction in its oil supplies up to & level equal to 7 per cent of its final

consumption during the base period,

have an allocation right equal to the reduction in its oil supplies which re— sults in a reduction of its final con- sumption over and above that level.

2. The obligation to allocate this amount of oil is shared among the other Participating Countries on the basis of their final con- sumption during the base period.

3. The Participating Countries may meet their allocation obligations by any measures of their own choosing. including demand restraint measures or use of emergency re- serves.

Article 9

]. For purposes of satisfying allocation rights and allocation obligations, the follow— ing elements will be included:

— all crude oil, -— all petroleum products, — all refinery feedstocks, and — all finished products produced in as-

sociation With natural gas and crude oil.

2. To calculate a Participating Country's allocation right, petroleum products nor- mally imported by that Participating Coun- try, whether from other Participating Coun- tries or from non-participating countries, shall be expressed in crude oil equivalent and treated as though they were imports of crude oil to that Participating Country. 3. lnsofar as possible, normal channels of supply will be maintained as well as the normal supply proportions between crude oil and products and among different cate— gories of crudc oil and products.

4. When allocation takes place, an objective of the Program shall be that available crude oil and products shall, insofar as possible, be shared within the refining and distribut-

30

Artikel 8

l.. När tilldelning av olja till ett deltagande la'nd genomförs enligt artikel 17, skall detta deltagande land

-— låta sin slutliga förbrukning bära ned— gången i dess oljeförsörjning intill en mängd motsvarande 7 procent av dess slutliga förbrukning under basperio- den, ha rätt till en tilldelning motsvarande den nedgång i dess oljeförsörjning som medför att minskningen av dess slutliga förbrukning går utöver denna mängd.

2. Skyldigheten att tillhandahålla denna oljemängd skall bäras gemensamt av de övriga deltagande länderna på grundval av deras slutliga förbrukning under basperio- den.

3. De deltagande länderna får uppfylla sina tilldclningsskyldigheter genom vilka som helst åtgärder som de själva väljer, däri in- begripet konsumtionsbegränsande åtgärder eller användning av beredskapsreserver.

Artikel 9

1. För uppfyllandet av tilldelningsrättighe- ter och tilldelningsskyldigheter kommer föl- jande element att inbegripas:

all råolja, — alla mineraloljeprodukter, — alla halvfärdiga raffinaderiprodukter, alla färdiga produkter som produceras

i samband med naturgas och råolja.

2. För beräkning av ett deltagande lands tilldelningsrätt skall mineraloljeprodukter som det deltagande landet normalt impor- terar, vare sig från andra deltagande länder eller från icke deltagande länder, uttryckas i motsvarande råoljeenheter och behandlas som om de utgjorde råoljeimport till det deltagande landet.

3. Såvitt möjligt kommer de normala för- sörjningskanalerna att bibehållas liksom även de normala proportionerna i försörj- ningen mellan råolja och oljeprodukter samt mellan olika slag av råolja och oljeproduk- ter.

4. När tilldelning äger rum, skall som mål för programmet gälla att den tillgängliga råoljan och oljeprodukterna såvitt möjligt skall fördelas inom raffinaderi- och distri-

Prop. 1975: 42

ing industries as well as between refining and distributing companies in accordance with historical supply patterns.

Article 10

1. The objectives of the Program shall in— clude ensuring fair treatment for all Partici— pating Countries and basing the price for allocated oil on the price conditions pre— vailing for comparable commercial trans— actions.

2. Questions relating to the price of oil allocated during an emergency shall be examined by the Standing Group on Emer- gency Questions.

Article ]]

1. It is not an objective of the Program to seek to increase, in an emergency, the share of world oil supply that the group had under normal market conditions. Historical oil trade patterns Should be prescrved as far as is reasonable, and due account should be taken of the position of individual non- participating countries.

2. In order to maintain the principles set out in paragraph 1, the Management Com- mittee shall make proposals, as appropriate, to the Governing Board, which, acting by majority, shall decide on such proposals.

Chapter IV Activation Activation Article 12

Whenever the group as a whole or any Participating Country sustains or can reaso- nably be expected to sustain a reduction in its oil supplies, the emergency measures, which are the mandatory demand restraint referred to in Chapter 11 and the allocation of available oil referred to in Chapter III, shall be activated in accordance with this Chapter.

Article 13

Whenever the group sustains or can rea- sonably be expected to sustain a reduction in the daily rate of its oil supplies at least equal to 7 per cent of the average daily rate

31

butionsindustrierna liksom också mellan raffinaderi- och distributionsbolag i över- ensstämmelse med de traditionella försörj- ningsförhållandena.

Artikel 10 1. Till programmets mål hör även att till- försäkra alla deltagande länder en rättvis behandling och att basera priset för till-

delad olja på de prisvillkor som gäller för jämförbara kommersiella transaktioner.

2. Frågor rörande priset på olja som till- delas i ett krisläge skall prövas av den stän- diga gruppen för beredskapsfrågor.

Artikel 11

1. Det ingår ej i programmets mål att i ett krisläge eftersträva att öka den andel av världens oljeförsörjning som gruppen hade under normala marknadsförhållandcn. De traditionella förhållandena inom oljehan— deln bör bibehållas i rimlig utsträckning, och tillbörlig hänsyn bör tagas till enskilda icke deltagande länders ställning.

2. För att upprätthålla de i mom. 1 nämnda principerna skall verkställande kommittén, när så erfordras, framställa förslag till sty- relsen, som skall besluta med majoritet i dessa frågor.

Kapitel IV Verkställighet Verkställighet Artikel 12 När helst gruppen som helhet eller något deltagande land får vidkännas eller måste räkna med en nedgång i sin oljeförsörjning, skall beredskapsåtgärdema, bestående av den i kapitel II nämnda obligatoriska kon- sumtionsbegränsningen och den i kapitel III nämnda tilldelningen av oljetillgångar, gå i verkställighet i enlighet med detta ka- pitel.

Artikel 13

När helst gruppen får vidkännas eller måste räkna med en nedgång i sin dagliga oljeförsörjning motsvarande minst 7 procent av sin genomsnittliga dagliga slutliga för-

Prop. 1975: 42

of its final consumption during the base period, each Participating Country shall implement demand restraint measures suf- ficient to reduce its final consumption by an amount equal to 7 per cent of its final con- sumption during the base period, and allo- cation of available oil among the Participat- ing Countries shall take place in accordance with Articles 7, 9, 10 and 11.

Article 14

Whenever the group sustains or can rea- sonably be expected to sustain a reduction in the daily rate of its oil supplies at least equal to 12 per cent of the average daily ratc of its final consumption during the base period, each Participating Country shall im— plement demand restraint measures suffi— cient to reduce its final consumption by an amount equal to 10 per cent of its final con- sumption during the base period, and allo- cation of available oil among the Partici- pating Countries shall take place in accord- ance with Articles 7, 9, 10 and 11.

Article 15

When cumulative daily emergency reserve drawdown obligations as defined in Article 7 have reached 50 per cent of emergency reserve commitments and a decision has been taken in accordance with Article 20, each Participating Country shall take the measures so decided, and allocation of av— ailable oil among the Participating Coun- tries shall take place in accordance with Articles 7, 9, 10 and 11.

Article 16

When demand restraint is activated in accordance with this Chapter, a Participat- ing Country may substitute for demand restraint measures use of emergency reserves held in excess of its emergency reserve com- mitmcnt as provided in the Program.

A rticle ] 7

1. Whenever any Participating Country sustains or can reasonably be expected to sustain a reduction in the daily rate of its oil supplies which results in a reduction of the daily rate of its final consumption by an amount exceeding 7 per cent of the average

32

brukning under basperioden, skall varje del- tagande land genomföra konsumtionsbegrän— sande åtgärder som är tillräckliga för att minska dess slutliga förbrukning med en kvantitet motsvarande 7 procent av dess slutliga förbrukning under basperiodcn; till- delning av tillgänglig olja till deltagande länder skall då äga rum i enlighet med artikel 7, 9, 10 och 11.

Artikel 14

När hclst gruppen får vidkännas eller måste räkna med en nedgång i sin dagliga oljeförsörjning med minst 12 procent av sin genomsnittliga dagliga förbrukning un— der basperioden, skall varje deltagande land genomföra konsumtionsbegränsande åtgär- der som är tillräckliga för att minska dess slutliga förbrukning med en kvantitet mot— svarande 10 procent av dess slutliga för— brukning under basperioden; tilldelning av tillgänglig olja till deltagande länder skall då äga rum i enlighet med artikel 7, 9, 10 och 11.

Artikel 15

När de sammanlagda dagliga obligatoris- ka avtappningarna av beredskapsreserverna enligt artikel 7 har nått 50 procent av de obligatoriska beredskapsreserverna och be— slut har fattats i enlighet med artikel 20, skall varje deltagande land vidtaga de åtgär- der som beslutats; tilldelning av tillgänglig olja till deltagande länder skall då äga rum i enlighet med artikel 7, 9, 10 och 11.

Artikel 16

När konsumtionsbegränsning går i verk- ställighet i enlighet med detta kapitel, kan ett deltagande land i stället för att genom- föra konsumtionsbegränsande åtgärder an- vända bcredskapsrescrver som det innebar utöver sina enligt programmet obligatoriska beredskapsreservcr.

Artikel 17

1. När helst ett deltagande land får vidkän- nas eller måste räkna med en nedgång i sin dagliga oljeförsörjning, som medför en minskning av dess dagliga slutliga förbruk- ning med en kvantitet överstigande 7 pro- cent av dess genomsnittliga dagliga slutliga

Prop. 1975 : 42

daily rate of its final consumption during the base period, allocation of available oil to that Participating Country shall take place in accordance with Articles 8 to 11.

2. Allocation of available oil shall also take place when the conditions in paragraph 1 are fulfilled in a major region of a Partici- pating Country whose oil market is incom- pletely integrated. In this case, thc allocation obligation of other Participating Countries shall be reduced by the theoretical alloca- tion obligation of any other major region or regions of the Participating Country con- cerned.

Article ]8

1. The term "base period" means the most recent four quarters with a delay of one- quarter necessary to collect information. While emergency measures are applied with regard to the group or to a Participating Country, the base period shall remain fixed.

2. The Standing Group on Emergency Questions shall examine the base period set out in paragraph 1, taking into account in particular such factors as growth, seasonal variations in consumption and cyclical changes and shall, not later than lst April, 1975, report to the Management Committee. The Management Committee shall make proposals, as appropriate, to the Goveming Board, which, acting by majority, shall de- cide on these proposals not later than lst July, 1975.

Article 19

1. The Secretariat shall make a finding when a reduction of oil supplies as men- tioned in Article 13, 14 or 17 has occurred or can reasonably be expected to occur, and shall establish the amount of the reduction or expected reduction for each Participating Country and for the group. The Secretariat shall keep the Management Committee in— formed of its deliberations, and shall im— mediately report its finding to the members of the Committee and inform the Partici- pating Countries thereof. The report shall include information on the nature of the reduction.

2. Within 48 hours of the Secretariat's re- porting a finding, the Committee shall meet to review the accuracy of the data compiled

33

förbrukning under basperioden, skall till- delning av tillgänglig olja till detta delta— gande land äga rum_i enlighet med artikel 8 till 11.

2. En tilldelning av tillgänglig olja skall även äga rum, när de i mom. 1 angivna vill- koren är uppfyllda i ett större område inom ett deltagande land, vars oljemarknad är ofullständigt integrerad. I så fall skall andra länders tilldelningsskyldighet minskas med den teoretiska tilldelningsskyldigheten för ett eller flera andra större områden inom det deltagande landet i fråga.

Artikel 18

' 1. Med ”basperiodcn” förstås de fyra när-

mast föregående kvartalen, dock med ett kvartals fördröjning som är nödvändig för insamling av uppgifter. Medan beredskaps- åtgärder tillämpas för gruppen eller för ett deltagande land, skall basperioden förbli oförändrad.

2. Den ständiga gruppen för beredskaps- frågor skall granska den i mom. 1 angivna basperioden, varvid hänsyn särskilt skall ta- gas till sådana faktorer som tillväxt, års- tidsmässiga variationer i förbrukningen och konjunkturmässiga förändringar, och skall avlägga rapport till verkställande kommittén senast den 1 april 1975. Verkställande kom- mittén skall framställa de förslag som rap- porten föranleder till styrelsen, som skall besluta därom med majoritet senast den 1 juli 1975.

Artikel ]9

1. Sekretariatet skall göra en bedömning, när en sådan nedgång i oljeförsörjning'en som avses i artikel 13, 14 eller 17 inträffat eller skäligen kan förväntas, och skall för varje deltagande land och för gruppen fast- ställa omfattningen av den inträffade eller väntade nedgången. Sekretariatet skall hålla förvaltningskommittén underrättad om sina överläggningar och skall omedelbart anmä- la sin bedömning till kommitténs medlem- mar och underrätta de deltagande länderna därom. Rapporten skall innehålla uppgifter om nedgångens art.

2. Inom 48 timmar efter det att sekretaria— tet anmält sin bedömning skall kommittén sammanträda för att granska riktigheten av

Prop. 1975: 42

and the information provided. The Com- mittee shall report to the Goveming Board within a further 48 hours. The report shall set out the views expressed by the members of the Committee, including any views rc— garding the handling of the emergency.

3. Within 48 hours of receiving the Mana- gement Committee's report, the Goveming Board shall meet to review the finding of the Secretariat in the light of that report. The activation of emergency measures shall be considered confirmed and Participating Countries shall implement such measures within 15 days of such confirmation unless the Goveming Board, acting by special ma- jority, decides Within a further 48 hours not to activate the emergency measures, to ac- tivate them only in part or to fix another time limit for their implementation.

4. If, according to the finding of the Secre- tariat. the conditions of more than one of the Articles 14, 13 and 17 are fulfilled, any decision not to activate emergency measures shall be taken separately for each Article and in the above order. If the conditions in Article 17 are fulfilled with regard to more than one Participating Country any decision not to activate allocation shall be taken sc- parately with respect to each Country.

5. Decisions pursuant to paragraphs 3 and 4 may at any time be reversed by the Goveming Board, acting by majority.

6. In making its finding under this Article, the Secretariat shall consult with oil com- panies to obtain their views regarding the situation and the appropriateness of the measures to be taken.

7. An international advisory board from the oil industry shall be convened, not later than the activation of emergency measures, to assist the Agency in ensuring the effective operation of such measures.

Article 20

1. The Secretariat shall make a finding when cumulative daily emergency reserve drawdown obligations have reached or can reasonably be expected to reach 50 per cent of emergency reserve commitments. The Secretariat shall immediately report its find- ing to the members of the Management

34

de sammanställda uppgifterna och de upp- lysningar som lämnats. Kommittén skall av- lägga rapport därom till styrelsen inom yt- terligare 48 timmar. Rapporten skall ange de åsikter som uttryckts av kommitténs medlemmar, inklusive varje åsikt om kris- lägcts behandling.

3. Inom 48 timmar efter mottagandet av verkställande kommitténs rapport skall sty- relsen sammanträda för att pröva sekreta- riatets bedömning mot bakgrunden av den- na rapport. Beredskapsåtgärdernas verk- ställighet skall anses ha bekräftats, och de deltagande länderna skall genomföra dessa åtgärder inom 15 dagar efter denna be- kräftelse, om icke styrelsen med särskild majoritet inom ytterligare 48 timmar beslu- tar att icke låta beredskapsåtgärderna gå i verkställighet, att endast delvis låta så ske eller att fastställa en annan tidsfrist för de- ras genomförande.

4. Om enligt sekretariatets bedömning vill— koren i mer än en av artiklarna 14, 13 och 17 är uppfyllda, skall varje beslut att icke låta beredskapsåtgärdema gå i verkställig- het fattas särskilt för varje artikel och i ovannämnda ordningsföljd. Är villkoren i artikel 17 uppfyllda för mer än ett delta- gande 1ands de], skall varje beslut att icke verkställa tilldelning fattas särskilt för varje lands del. '

5. Beslut enligt mom. 3 och 4 kan när som helst upphävas av styrelsen med majoritet. 6. Vid sin bedömning enligt denna artikel skall sekretariatet rådgöra med oljebolag för att taga del av deras uppfattning om läget och om lämpligheten av de åtgärder som är avsedda att vidtagas.

7. Senast när beredskapsåtg'ärderna går i verkställighet skall en internationell rådgi- vande nämnd från oljeindustrin samman- kallas för att bistå organisationen att säker— ställa ett effektivt genomförande av sådana åtgärder.

Artikel 20 1. Sekretariatet skall göra en bedömning, när de sammanlagda dagliga obligatoriska avtappningarna av beredskapsreservcr har nått 50 procent av de obligatoriska bered- skapsreserverna eller detta skäligen kan för- väntas. Sekretariatet skall omedelbart an- mäla sin bedömning till verkställande korn-

Prop. 1975: 42

Committee and inform the Participating Countries thereof, The report shall include information on the oil situation.

2. Within 72 hours of the Secretariat's re- porting such a finding, the Management Committee shall meet to review the data compiled and the information provided. On the basis of available information the Com- mittee shall report to the Goveming Board within a further 48 hours proposing mea- sures required for meeting thc neeessities of the situation, including the increase in the level of mandatory demand restraint" that may be necessary. The report shall set Out the views expressed by the members of the Committee.

3. The Goveming Board shall meet within 48 hours of receiving the Committee*s re- port and proposal. The Goveming Board shall review the finding of the Secretariat and the report of the Management Commit- tee and shall within a further 48 hours, act- ing by special majority, decide on the mea- sures required for meeting the neeessities of the situation, including the increase in the level of mandatory demand restraint that may be necessary.

Article 21

1. Any Participating Country may request the Secretariat to make a finding under Article 19 or 20.

2. lf, within 72 hours of such request, the Secretariat does not make such a finding, the Participating Country may request the Management Committee to meet and con- sider the situation in accordance with the provisions of this Agreement.

3. The Management Committee shall meet within 48 hours of such request in order to consider the situation. It shall, at the re- quest of any Participating Country, report to the Goveming Board within a further 48 hours. The report shall set out the views ex- pressed by the members of the Committee and by the Secretariat, including any views regarding the handling of the situation.

4. The Governing Board shall meet within 48 hours of receiving the Management Committee's report. If it finds, acting by majority, that the conditions set out in Article 13, 14, 15 or 17 are fulfilled, emer-

35

mitténs medlemmar och underrätta de del- tagande länderna därom. Rapporten skall innehålla uppgifter om oljcsituationen.

2. Inom 72 timmar efter det att sekretaria- tet har anmält sin bedömning skall verkstäl- lande kommittén sammanträda för att grans— ka de sammanställda uppgifterna och de upplysningar som lämnats. På grundval av tillgängliga upplysningar skall verkställande kommittén avge rapport till styrelsen inom ytterligare 48 timmar och föreslår de åtgär- der som erfordras för att möta lägets krav, inklusive sådan skärpning av den obliga- toriska konsumtionsbegränsningen som kan vara nödvändig. Rapporten skall ange de åsikter som uttryckts av kommitténs med- lemmar. '

3. Styrelsen skall sammanträda inom 48 timmar efter mottagandet av kommitténs rapport och förslag. Styrelsen skall pröva sekretariatets bedömning och verkställande kommitténs rapport och skall inom ytterli— gare 48 timmar med särskild majoritet be— sluta om de åtgärder som erfordras för att möta lägets krav, inklusive sådan skärpning av den obligatoriska konsumtionsbegräns— ningen som kan vara nödvändig.

Artikel 21

1. Varje deltagande land kan anmoda sek- retariatet att göra en bedömning enligt ar- tikel 19 eller 20.

2. Om sekretariatet inom 72 timmar ef- ter sådan anmodan ej gör denna bedömning, kan det deltagande landet anmoda verkstäl- lande kommittén att sammanträda och över- lägga om läget i enlighet med bestämmel- serna i detta avtal.

3. Verkställande kommittén skall samman- träda inom 48 timmar efter sådan anmodan för att överlägga om läget. På begäran av något deltagande land skall den avge rap- port till styrelsen inom ytterligare 48 tim- mar. Rapporten skall ange de åsikter som uttryckts av kommitténs medlemmar och av sekretariatet, inklusive varje åsikt om lägets behandling.

4. Styrelsen skall sammanträda inom 48 timmar efter mottagandet av verkställande kommitténs rapport. Om styrelsen med majoritet fastställer att de i artikel 13, 14, 15 eller 17 angivna villkoren är uppfyllda,

Prop. 1975: 42

gency measures shall be activated accord- ingly.

Article 22

The Goveming Board may at any time decide by unanimity to activate any appro- priate emergency measures not provided for in this Agreement, if the situation so re- quires.

Deactivation

Article 23

1. The Secretariat shall make a finding when a reduction of supplies as mentioned in Article 13, 14 or 17 has decreased or can reasonably be expected to decrease below the level referred to in the relevant Article. The Secretariat shall keep the Management Committee informed of its deliberations and shall immediately report its finding to the members of the Committee and inform the Participating Countries thereof.

2. Within 72 hours of the Secretariat's re- porting a finding, the Management Com- mittee shall meet to review the-data com- piled and the information provided. It shall report to the Goveming Board within a further 48 hours. The report shall set out the views expressed by the members of the Committee, including any views regarding the handling of the emergency.

3. Within 48 hours of receiving the Com- mittee's report, the Goveming Board shall meet to review the finding of the Secretariat in the light of the report from the Manage- ment Committee. The deactivation of emer- gency measures or the applicable reduction of the demand restraint level shall be con- sidered confirmed unless the Goveming Board, acting by special majority, decides within a further 48 hours to maintain the emergency measures or to deactivate them only in part.

4. In making its finding under this Article, the Secretariat shall consult with the inter- national advisory board, mentioned in Ar- ticle 19, paragraph 7, to obtain its views re- garding the situation, and the appropriate- ness of the measures to be taken.

5. Any Participating Country may request the Secretariat to make a finding under this Article.

36

skall beredskapsåtgärder gå i verkställighet i enlighet därmed.

Artikel 22

Styrelsen kan när som helst med enhäl- lighet besluta om verkställighet av lämpliga beredskapsåtgärder som icke föreskrivs i detta avtal, om läget så kräver.

Åtgärdernas inställande Artikel 23

1. Sekretariatet skall göra en bedömning, när den nedgång i försörjningen som avses i artikel 13, 14 eller 17 har avtagit eller måste förväntas avtaga, så att den under- stiger den nivå som nämns i den tillämpliga artikeln. Sekretariatet skall hålla verkstäl- lande kommittén underrättad om sina över- läggningar och skall omedelbart anmäla sin bedömning till kommitténs medlemmar samt underrätta deltagande länder därom. 2. Inom 72 timmar efter det att sekretaria- tet har anmält sin bedömning skall verkstäl- lande kommittén sammanträda för att grans- ka de sammanställda uppgifterna och de upplysningar som lämnats. Den skall av- lägga rapport därom till styrelsen inom yt— terligare 48 timmar. Rapporten skall ange de åsikter som uttryckts av kommitténs med— lemmar, inklusive varje åsikt om krislägets behandling. .

3. Inom 48 timmar efter mottagandet av verkställande kommitténs rapport skall sty- relsen sammanträda för att ompröva sekre- tariatets bedömning mot bakgrund av rap- porten från verkställande kommittén. Be- redskapsåtgärdcrnas inställande eller den tillämpliga avtrappningen av konsumtions- begränsningen skall anses ha bekräftats, om icke styrelsen med särskild majoritet inom ytterligare 48 timmar- beslutar att upprätt- hålla beredskapsåtgärderna eller att endast delvis inställa dem.

4. Vid sin bedömning enligt denna artikel skall sekretariatet konsultera den interna- tionella rådgivande nämnd som avses i ar- tikel 19 mom. 7 för att taga del av dess uppfattning om läget och om lämpligheten av de åtgärder som är avsedda att vidtagas. 5. Varje deltagande land kan anmoda sek- retariatet att göra en bedömning enligt den- na artikel. -

Prop. 1975: 42

Article 24 When emergency measures are in force. and the Secretariat has not made a finding under Article 23, the Governing Board, acting by special majority, may at any time decide to deactivate the measures either wholly or in part.

Chapter V

Information system on the international oil market

Article 25

1. The Participating Countries shall estab- lish an Information System consisting of two sections:

' — a General Section on the situation in the international oil market and ac- tivities of oil companies,

—— a Special Section designed to ensure the efficient operation of the measures described in Chapters ] to IV.

2. The System shall be operated on a per- manent basis, both under normal conditions and during emergencies, and in a manner which ensures the confidentiality of the in- formation made available.

3. The Secretariat shall be responsible for the operation of the Information System and shall make the information compiled avail- able to the Participating Countries.

Article 26

The term "oil companies” means interna— tional companies, national companies, non- integrated companies and other entities which play a significant role in the inter- national oil industry.

General section

Article 27

1. Under the General Section of the In- formation System, the Participating Coun- tries shall, on a regular basis, make avail- able to the Secretariat information on the precise data identified in accordance with Article 29 on the following subjects relating to oil companies operating within their res- pective jurisdictions:

37

Artikel 24 När beredskapsåtgärder gått i verkställig- het och sekretariatet icke gjort en bedöm- ning enligt artikel 23, kan styrelsen med särskild majoritet när som helst besluta att inställa åtgärderna antingen helt eller delvis.

Kapitel V

Informationssystem avseende den internationella oljemarknaden

Artikel 25

1. De deltagande länderna skall inrätta ett informationssystem bestående av två sek- tioner: —— en allmän sektion som ägnar sig åt lä- get på den internationella oljemark- naden och oljebolagens verksamhet,

en särskild sektion avsedd att säker- ställa ett effektivt genomförande av de i kapitel I till IV nämnda åtgär- derna.

2. Systemet skall vara i permanent tillämp- ning, både under normala förhållanden och i krislägen, och skall handhas på ett sådant sätt att den konfidentiella karaktären av de upplysningar som ställs till förfogande skyd- das.

3. Sekretariatet skall vara ansvarigt för in- formationssystemets tillämpning och skall ställa de insamlade upplysningarna till de deltagande ländernas förfogande.

Artikel 26

Med ”oljebolag” förstås internationella bolag, nationella bolag, icke-integrerade bo- lag och andra rättssubjekt som spelar en betydande roll i den internationella olje- industrin.

Allmänna sektionen Artikel 27

1. Inom ramen för informationssystemets allmänna sektion skall de deltagande län- derna regelbundet ställa till sekretariatets förfogande upplysningar specificerade enligt föreskrifter som meddelats i enlighet med artikel 29 i följande hänseenden rörande oljebolag som är verksamma inom deras respektive jurisdiktioner:

Prop. 1975: 42

(a) Corporate structure; (b) Financial structure, including balance sheets, profit and loss accounts, and taxes paid; (c) Capital investments realised; (d) Terms of arrangements for access to major sources of crude oil; (e) Current rates of production and anti- cipated changes therein", (f) Allocations of available crude sup- plies to affiliates and other customers (criteria and realisations); (g) Stocks; (h) Cost of crudc oil and oil products;

(i) Prices, including transfer prices to affiliatcs; (j) Other subjects, as decided by the Goveming Board, acting by unanim- ity.

2. Each Participating Country shall take appropriate measures to ensure that all oil companies operating within its jurisdiction make such information available to it as is necessary to fulfil its obligations under pa- ragraph 1, taking into account such relevant information as is already available to the public or to Governments.

3. Each Participating Country shall provide information on a non-proprietary basis and on a company and/or country basis as ap— propriate, and in such a manner and degree as will not prejudice competition or conflict with the legal requirements of any Partici- pating Country relating to competition.

4. No Participating Country shall be en- titled to obtain, through the General Sec- tion, any information on the activities of a company operating within its jurisdiction which could not be obtained by it from that company by application of its laws or through its institutions and customs if that company were operating solely within its jurisdiction.

Article 28

Information provided on a "non—proprie— tary-basis” means information which does not constitute or relate to patents, trade- marks, scientific or manufacturing processes

38

a) bolagsform

b) finansiell struktur, inklusive balansräk- ningar, vinst- och förlusträkningar och erlagda skatter;

c) gjorda kapitalinvcsteringar;

d) överenskomna villkor för tillgång till större råoljekällor;

e) rådande produktionsniväer och vän- tade förändringar i dessa;

f) tilldelning av tillgängliga råoljemäng- der till dotterbolag och andra kunder (kriterier och faktiska dispositioner); .fr) lager;

h) kostnader för råolja och oljeproduk— ter;

i) priser, inklusive avräkningspriser till dotterbolag;

j) andra ämnen som styrelsen enhälligt fastställer.

2. Varje deltagande land skall vidtaga lämpliga åtgärder för att tillse att alla inom dess jurisdiktion verksamma oljebolag stäl- ler till dess förfogande de upplysningar som är nödvändiga för att landet skall kun— na fullgöra sina skyldigheter enligt mom. 1, varvid hänsyn skall tagas till de upplysning- ar som redan är tillgängliga för allmänhe- ten eller för regeringarna.

3. Varje deltagande land skall lämna upp- lysningar som ej åtnjuter särskilt rättsskydd, sammanställda bolagsvis eller efter länder beroende på omständigheterna, och det skall ske på sådant sätt och i sådan omfattning att det icke hämmar konkurrens eller strider mot något deltagande lands rättsliga kon- kurrensbestämmelser.

4. Ett deltagande land skall ickc ha rätt att beträffande verksamhet bedriven av ett in- om dess jurisdiktion verksamt bolag genom den allmänna sektionen erhålla upplysning- ar som landet icke enligt sin lagstiftning eller genom sina inrättningar och praxis skulle ha kunnat erhålla från bolaget, om detta hade varit verksamt uteslutande inom dess jurisdiktion.

Artikel 28 Med upplysningar som ”ej åtnjuter sär- skilt rättsskydd” förstås upplysningar som icke utgör eller avser patent, varumärken, vetenskapliga eller tillverkningsprocesser el-

Prop. 1.975: 42

or developments, individual sales, tax re- turns customer lists or geological and geo- physical information, including maps.

Article. 29

"_l. Within 60 days of the first day of the provisional application of this Agreemenl, and as appropriate thereafter, the Standing Group on the Oil Market shall submit a report to the Management Committee iden- tifying the precise data within the list of subjects in Article 27, paragraph 1, which are required for the efficient operation of the General Section, and specifying the pro- cedures for obtaining such data on a regular basis.

2. The Management Committee shall re- view the report and make proposals to the Goveming Board which, within 30 days of the submission of the report to the Manage- ment Committee, and acting by majority, shall take the decisions necessary for the establishment and efficient operation of the General Section.

Article 30 In preparing its reports under Article 29. the Standing Group on the Oil Market shall

consult with oil companies to ensure that the System is compatible with industry operations; identify specific problems and issues which are of concern to Participating Countries; identify specific data which are useful and necessary to resolve such prob— lems and issues; . _— work out precise standards for the harmonization of the required infor- mation in order to ensure comparab- ility of the data; — work out procedures to ensure the confidentiality of the information.

A rticle 31

1. The Standing Group on the Oil Market shall on a continuing basis review the ope— ration of the General Section. ..

2. In the event of changes in the conditions of the international oil market, thc Standing Group on the Oil Market shall report to the

39

ler -metoder. enskilda försäljningar, skatte- deklarationer, kundförtcckningar eller geo- logiska och geofysiska uppgifter, inklusive kartor.

Ar-rike129

1. inom 60 dagar efter den första dagen för överenskommelscns provisoriska tillämpning och därefter när så erfordras skall den stän- diga gruppen för oljemarknaden avge en rapport till verkställande kommittén, i vil- ken närmarc anges vilka uppgifter inom de i artikel 27 mom. 1 nämnda ämnesområden som krävs för ett effektivt handhavande av den allmänna sektionen och vari anges till- vägagängssättet för att sådana uppgifter skall erhållas regelbundet.

2. Verkställande kommittén skall granska rapporten och framställa förslag till styrel- sen, som inom 30 dagar efter rapportens av- givande till verkställande kommittén och med majoritet skall fatta de beslut som krävs för den allmänna sektionens inrättan- de och effektiva handhavande.

Artikel 30

Vid utarbetande av sina rapporter enligt artikel 29 skall den ständiga gruppen för oljemarknaden

— rådgöra med oljebolag för att tillse att systemet är förenligt med branschens verksamhet: — ange de särskilda problem och frågor som är av betydelse för deltagande länder; , _ — ange de särskilda uppgifter som är nyttiga och nödvändiga för att lösa sådana problem och frågor; — utarbeta närmare föreskrifter för har— monisering av de erforderliga upp— lysningarna för att säkerställa upp- gifternas jämförbarhet; . _— utarbeta metoder för att skydda upp- lysningarnas konfidentiella karaktär.

Artikel 31

1. Den ständiga gruppen för oljemarknaden skall fortlöpande granska den allmänna sek- tionens verksamhet.

2. I händelse av "förändringar i förhållan- dena .på den internationella oljemarknaden skall den ständiga gruppen för oljemark-

Prop. 1975: 42

Management Committee. The Committee shall make proposals on appropriate changes to the Goveming Board which, acting by majority, shall decide on such proposals.

Special section

Article 32

1. Under the Special Section of the Infor— mation System, the Participating Countries shall make available to the Secretariat all information which is necessary to ensure the efficient operation of emergency mea— sures.

2. Each Participating Country shall take appropriate measures to ensure that all oil companies operating within its jurisdiction make such information available to it as is necessary to enable it to fulfil its obliga- tions under paragraph 1 and under Article 33.

3. The Secretariat shall, on the basis of this information and other information available, continuously survey the supply of oil to and the consumption of oil within the group and each Participating Country.

Article 33

Under the Special Section, the Participat- ing Countries shall, on a regular basis, make available to the Secretariat information on the precise data identified in accordance with Article 34 on the following subjects:

(a) Oil consumption and supply; (b) Demand restraint measures;

(c) Levels of emergency reserves; (d) Availability and utilisation of trans— portation facilities; (e) Current and projected levels of inter- national supply and demand;

(f) Other subjects, as decided by the Goveming Board, acting by unanim- ity.

Article 34 1. Within 30 days of the first day of the provisional application of this Agreement, the Standing Group on Emergency Ques- tions shall submit a report to the Manage-

40

naden avge rapport till verkställande kom— mittén. Kommittén skall framställa förslag om därav föranledda ändringar till styrel- sen, som skall besluta med majoritet i så- dana frågor.

Särskilda sektioner: Artikel 32

1. Inom ramen för informationssystemets särskilda sektion skall de deltagande län- derna ställa till sekretariatets förfogande al- la upplysningar som är nödvändiga för att säkerställa ett effektivt genomförande av beredskapsåtgärder.

2. Varje deltagande land skall vidtaga lämpliga åtgärder för att tillse att alla inom dess jurisdiktion verksamma oljebolag stäl- ler till dess förfogande de upplysningar som är nödvändiga för att landet skall kunna fullgöra sina skyldigheter enligt mom. 1 och enligt artikel 33.

3. På grundval av dessa och andra tillgäng- liga upplysningar skall sekretariatet fort- löpande granska gruppens och varje del- tagande lands oljeförsörjning och oljeför- brukning.

Artikel 33

Inom ramen för den särskilda sektionen skall de deltagande länderna regelbundet ställa till sekretariatets förfogande upplys- ningar specificerade enligt föreskrifter som meddelats i enlighet med artikel 34 rörande följande ämnen:

a) oljeförbrukning och oljeförsörjning;

b) åtgärder för begränsning av konsum- tionen;

c) storleken av beredskapsreservcr;

d) tillgång till och utnyttjande av trans- portmedel;

e) rådande och förutsedd storlek av den internationella tillgången och efterfrå- gan;

f) andra ämnen som styrelsen enhälligt fastställer.

Artikel 34

1. Inom 30 dagar efter den första dagen för detta avtals provisoriska tillämpning skall den ständiga gruppen för beredskaps- frågor avge en rapport till verkställande

Prop. 1975: 42

ment Committee identifying the precise data within the list of subjects in Article 33 which are required under the Special Sec- tion to ensure the efficient operation of emergency measures and speeifying the pro- cedures for obtaining such data on a regular basis, including accelerated procedures in times of emergency.

2. The Management Committee shall re- view the report and make proposals to the Goveming Board which, within 30 days of the submission of the report to the Manage- ment Committee, and acting by majority, shall take the decisions necessary for the establishment and efficient operation of the Special Section.

Article 35

In preparing its report under Article 34, the Standing Group on Emergency Ques- tions shall

— consult with oil companies to ensure that the System is compatible with industry operations; — work out precise standards for the harmonization of the required infor- mation in order to ensure compara- bility of the data; —— work out procedures to ensure the confidentiality of the information.

Article 36

The Standing Group on Emergency Ques- tions shall on a continuing basis review the operation of the Special Section a_nd shall, as appropriate, report to the Management Committee. The Committee shall make pro- posals on appropriate changes to the Go- veming Board, which, acting by majority, shall decide on such proposals.

Chapter VI

Framework for consultation with oil companies

Article 37

1. The Participating Countries shall estab- lish within the Agency a permanent frame- work for consultation within which one or more Participating Countries may, in an appropriate manner, consult with and re-

4l

kommittén. i vilken närmare anges vilka uppgifter inom de i artikel 33 nämnda ämnesområdena som behövs inom ramen för den särskilda sektionen för att ett ef- fektivt genomförande av beredskapsåtgär- der skall säkerställas och i vilken anges till- vägagångssättet för att sådana uppgifter skall erhållas regelbundet, inklusive ett snabbare förfarande i kristider.

2. Verkställande kommittén skall granska rapporten och framställa förslag till styrel- sen, som inom 30 dagar efter rapportens avgivande till verkställande kommittén med majoritet skall fatta de beslut som krävs för den särskilda sektionens inrättande och effektiva handhavande.

Artikel 35

Vid utarbetande av sin rapport enligt ar— tikel 34 skall den ständiga gruppen för be- redskapsfrågor

rådgöra med oljebolag för att tillse att systemet är förenligt med branschens verksamhet; —— utarbeta närmare föreskrifter för har- monisering av de erforderliga upplys- ningarna för att säkerställa uppgifter- nas jämförbarhet; — utarbeta metoder för att skydda upp- lysningamas konfidentiella karaktär.

Artikel 36

Den ständiga gruppen för beredskaps— frågor skall fortlöpande granska den sär- skilda sektionens verksamhet och skall, när så erfordras, avge rapport till verkställande kommittén. Kommittén skall framställa för- slag om därav föranledda ändringar till sty- relsen, som skall besluta med majoritet i sådana frågor.

Kapitel VI Ram för konsultationer med oljebolag

Artikel 37

1. De deltagande länderna skall inom or- ganisationen inrätta en permanent ram för konsultationer, inom vilken ett eller flera deltagande länder på lämpligt sätt får råd- fråga och begära upplysningar från enskilda

Prop. 1975: 42

quest information from individual oil com- panies on all important aspects of the oil industry. and within which the Participating Countries may share among themselves on a co-operativc basis the results of such con- sultations.

2. The framework for consultation shall be established under the auspices of the Stand- ing Group on the Oil Market.

3. Within 60 days of the first day of the provisional application of this Agreement, and as appropriate thereafter, the Standing Group on the Oil Market, after consultation with oil companies, shall submit a report to the Management Committee on the pro- cedures for such consultations. The Mana- gement Committee shall review the report and make proposals to the Goveming Board, which, within 30 days of the submis- sion of the report to the Management Com— mittee, and acting by majority, shall decide on such procedures.

Article 38

1. The Standing Group on the Oil Market shall present a report to the Management Committee on consultations held with any oil company within 30 days thereof.

2. The Management Committee shall con— sider the report and may mal-:c proposals on appropriate co-operative action to the Go- verning Board, which shall decide on such proposals.

Article 39

]. The Standing Group on the Oil Market shall, on & continuing basis, evaluate the results of the consultations with and the information collected from oil companies.

2. On the basis of these evaluations, the Standing Group may examine and assess the international oil situation and the position of the oil industry and shall report to the Management Committee.

3. The Management Committee shall re- view such reports and make proposals on appropriate co-operative action to the Go- verning Board, which shall decide on such proposals.

Article 40

The Standing Group -on the Oil Market shall submit annually a general report to

42

oljebolag angående alla viktiga aspekter be- träffande oljeindustrin och inom vilken de deltagande länderna genom inbördes sam- arbete kan bli delaktiga av resultaten av så- dana konsultationer.

2. Ramen för konsultationer skall inrättas under medverkan av den ständiga gruppen för oljemarknaden.

3. Inom 60 dagar efter den första dagen för avtalets provisoriska tillämpning och därefter när så erfordras skall den ständiga gruppen för oljemarknaden efter samråd med oljebolag avge rapport till verkställan— de kommittén om förfarandet för sådana konsultationer. Verkställande kommittén skall granska rapporten och framställa för- slag till styrelsen, som inom 30 dagar efter rapportens avgivande till verkställande kom- mittén skall besluta med majoritet om detta förfarande. '

Artikel 38 l.. Den ständiga gruppen för oljemarkna- den skall till verkställande kommittén avge rapport om de konsultationer som hällits med ett oljebolag inom 30 dagar efter des- sa.

2. Förvaltningskommittén skall överväga rapporten och kan framställa förslag om lämpliga gemensamma åtgärder till styrel- sen, som skall besluta i sådana frågor.

Artikel 39

1. Den ständiga gruppen för oljemarknaden skall fortlöpande värdesätta resultaten av konsultationerna med oljebolag och de upp- lysningar som inhämtats från bolagen.

2. På grundval av dessa värdesättningar kan den ständiga gruppen granska och bedöma det internationella oljeläget och oljeindu- strins ställning; den skall avge rapport till verkställande kommittén.

3. Verkställande kommittén skall granska sådana rapporter och framställa förslag om lämpliga gemensamma åtgärder till styrel— sen, som skall besluta i sådana frågor.

Artikel 40

Den ständiga gruppen för oljemarknaden skall'årligen tillställa verkställande kommit-

Prop. 1975: 42

the Management Committee on the func— tioning of the framework for consultation with oil companies.

Chapter VII Long term co-operation on energy Article 41

1. The Participating Countries are deter— mined to reduce over the longer term their dependence on imported oil for meeting their total energy requirements.

2. To this end, the Participating Countries will undertake national programs and pro- mote the adoption of eo-operative pro- grams, including, as appropriate, the sharing of means and efforts, while eoncerting na- tional policies, in the areas set out in Ar- ticle 42.

Article 42

1. The Standing Group on Long Term Co- operation shall examine and report to the Management Committee on co-operative action. The following areas shall in particu- lar be considered: (a) Conservation of energy, including co— operative programs on exchange of national experiences

and information on energy con- servation;

ways and means for reducing the growth of energy consumption through conservation.

(b) Development of alternative sources of energy such as domestic oil, coal, na— tural gas, nuclear energy and hydro- electric power, including co-operative programs on exchange of information on such

matters as resources, supply and demand, price and taxation;

ways and means for reducing the growth of consumption of im- ported oil through the develop- ment of alternative sources of energy; — concrete projects, including joint- ly financed projects; criteria, quality objectives and standards for environmental pro- tection.

43

tén en allmän redogörelse för hur den in- rättade ramen för konsultationer med olje- bolag fungerar.

Kapitel VII Långsiktigt samarbete i energifrågor Artikel 41 1. De deltagande länderna är beslutna att på längre sikt minska sitt beroende av im- porterad olja vid täckandet av sitt totala energibehov. 2. För detta ändamål ämnar de deltagande länderna uppgöra nationella program, och på de områden som anges i artikel 42 främ- ja antagandet av samarbetsprogram vilka, när så är lämpligt, innefattar en uppdel- ning av medel och insatser, under det att nationella målsättningar avstäms.

Artikel 42 1. Den ständiga gruppen för långsiktigt samarbete skall undersöka samarbetsåtgär- der och avge rapport därom till verkstäl- lande kommittén. Särskilt följande områden skall övervägas: a) hushållning med energi, inklusive ge- mensamma program för —— utbyte av nationella erfarenheter och upplysningar om hushållning med energi;

metoder för att minska tillväxten i energiförbrukningen genom hus- hållning.

b) utveekiing av alternativa energikällor, såsom inhemsk olja, kol, naturgas, kärnenergi och vattenkraft, inklusive gemensamma program för

— utbyte av upplysningar om t. ex. tillgångar, utbud och efterfrågan, priser och beskattning; metoder för att minska tillväxten i förbrukningen av importerad olja genom utveckling av alternativa energikällor;

— konkreta projekt, inklusive gemen- samt finansierade projekt; kriterier, kvalitetsmålsättningar och normer för miljöskydd.

Prop. 1975: 42

(c) Energy research and development. including as a matter of priority co- operative programs on — coal technology;

— solar energy; radioactive waste management;

-—— controlled thermonuclear fusion; — production of hydrogen from wa- ter; —— nuclear safety; waste heat utilisation; — conservation of energy; — municipal and industrial waste utilisation for energy conservation;

— overall energy system analysis and general studies.

(d) Uranium enrichment, including co- operative programs —- to monitor developments in natu-

ral and enriched uranium supply;

— to facilitate development of natu- ral uranium resources and enrich- ment services; —- to encourage such consultations as may be required to deal with in- ternational issues that may arise in relation to the expansion of en- riched uranium supply; -— to arrange for the requisite collec- tion, analysis and dissemination of data related to the planning of enrichment services.

2. In examining the areas of co-operative action, the Standing Group shall take due account of ongoing activities elsewhere.

3. Programs developed under paragraph 1 may be jointly financed. Such joint financ— ing may take place in accordance with Ar- ticle 64, paragraph 2.

Article 43

1. The Management Committee shall re- view the reports of the Standing Group and make appropriate proposals to the Govern- ing Board, which shall decide on these pro- posals not later than Ist July, 1975.

2. The Goveming Board shall take into ac- count possibilities for co-operation within a broader framework.

44

c) forskning och utveckling på energi— området, däri med förtursrätt inbegri- pet gemensamma program för —— kolteknologi;

solenergi;

behandling av radioaktivt avfall; — kontrollerad termonukleär fusion; —— framställning av väte ur vatten;

kärnsäkerhet;

utnyttjande av spillvärme; -— hushållning med energi; — utnyttjande av kommunalt och in- dustriellt avfall för hushållning med energi; — undersökning av energisystemet som helhet och allmänna studier.

d) urananrikning, inklusive gemensamma program avseende att övervaka utvecklingen i fråga om försörjningen med naturligt och anrikat uran;

_— att underlätta utvecklingen av na- turliga uranresurser och anrik- ningstjänster; —— att uppmuntra konsultationer som kan erfordras för att behandla uppkommande internationella frå- gor i samband med en utvidgad försörjning med anrikat uran;

att sörja för behövlig insamling, analys och spridning av data rö- rande planeringen av anriknings- tjänster.

2. Vid sin undersökning av områden för ge- mensamma åtgärder skall den ständiga gruppen beakta verksamhet som pågår på annat håll.

3. Program som utarbetas enligt mom. 1 kan finansieras gemensamt. Sådan gemen- sam finansiering kan äga rum i enlighet med artikel 64 mom. 2.

Artikel 43

1. Verkställande kommittén skall granska den ständiga gruppens rapporter och fram- ställa lämpliga förslag till styrelsen, som skall fatta beslut i dessa frågor senast den 1 juli 1975.

2. Styrelsen skall beakta möjligheterna för samarbete inom en vidare ram.

Prop. 1975: 42

Chapter VIII

Relations with producer countries and with other consumer countries

Article 44

The Participating Countries will endeav- our to promote co-operative relations with oil producing countries and with other oil consuming countries, including developing countries. They will keep under review de— velopments in the energy field with a view to identifying opportunities for and promot- ing a purposeful dialogue, as well as other forms of co—operation, with producer coun- tries and with other consumer countries.

Article 45

To achieve the objectives set out" in Ar— ticle 44, the Participating Countries will give full consideration to the needs and interests of other oil consuming countries, particularly those of the developing coun- tries.

Article 46

The Participating Countries will, in the context of the Program, exchange views on their relations with oil producing countries. To this end, the Participating Countries should inform each other of co-operative action on their part with producer countries which is relevant to the objectives of the Program.

Article 47

The Participating Countries will, in the context of the Program '

seek, in the light of their continuous review of developments in the inter- national energy situation and its effect on the world economy, opportunities and means of encouraging stable in— ternational trade in oil and of promot- ing secure oil supplies on reasonable and equitable terms for each Partici- pating Country; consider, in the light of work going on in other international organisa- tions, other possible fields of co-ope- ration including the prospects for co- operation in accelerated industrialisa- tion and socio-economic development in the principal producing areas and

45

Kapitel VIII

Förhållandet till producentländer och till andra konsumentländer

Artikel 44

De deltagande länderna kommer att ef- tersträva att främja ett på samarbete grun- dat förhållande till oljeproduccrande länder och till andra oljekonsumerande länder, in- klusive utvecklingsländer. De kommer att kontinuerligt bevaka utvecklingen på ener- giområdet för att taga vara på tillfällen till och främja en fruktbar dialog och andra former av samarbete med producentländer och med andra konsumentländer.

Artikel 45

För att uppnå de i artikel 44 angivna må- len kommer de deltagande länderna att taga all hänsyn till andra oljekonsumerande länders behov och intressen, särskilt utveck- lingsländernas.

Artikel 46

De deltagande länderna kommer att i samband med programmet överlägga om sina förbindelser med oljeproduccrande län— der. För detta ändamål bör de deltagande länderna underrätta varandra om de av dem i samarbete med producentländer vidtagna åtgärder som är av betydelse för program- mets målsättningar.

Artikel 47

De deltagande länderna kommer att i samband med programmet

-— mot bakgrunden av sin fortlöpande bevakning av det internationella ener- gilägets utveckling och dess verkning- ar för världsekonomin söka möjlighe- ter och medel att främja en stabil internationell oljehandel och en säker oljeförsörjning på rimliga och rättvisa villkor för varje deltagande land;

—— mot bakgrunden av det arbete som pågår inom andra internationella or- ganisationer beakta andra eventuella samarbetsområden, inklusive möjlig- heten av samarbete för en påskyndad industrialisering och socio-ckonomisk utveckling i de viktigaste produktions-

Prop. 1975: 42

the implications of this for interna— tional trade and investment;

keep under review the prospects for co-opcration with oil producing coun- tries on energy questions of mutual interest, such as conservation of ener— gy, thc development of alternative sources, and research and develop- ment.

Article 48

1. The Standing Group on Relations with Producer and other Consumer Countries will examine and report to the Manage- ment Committee on the matters described in this Chapter.

2. The Management Committee may make proposals on appropriate co-operative ac— tion regarding these matters to the Govern— ing Board, which shall decide on such pro— posals.

Chapter IX Institutional and general provisions

Article 49

1. The Agency shall have the following organs: —— a Goveming Board —— a Management Committee —— Standing Groups on — Emergency Questions -— The Oil Market —— Long Term Co-operation — Relations with Producer and Other Consumer Countries. 2. The Governing Board or the Manage- ment Committee may, acting by majority, establish any other organ necessary for the implementation of the Program. 3. The Agency shall have a Secretariat to assist the organs mentioned in paragraphs 1 and 2.

Goveming Board Article 50

1. The Goveming Board shall be composed of one or more ministers or their delegates from each Participating Country.

2. The Goveming Board, acting by majo- rity, shall adopt its own rules of procedure.

46

områdena och verkningarna därav för internationell handel och investerings- verksamhet;

—— fortlöpande bevaka utsikterna för samarbete med oljeproduccrande län— der i energifrågor av ömsesidigt in- tresse, såsom hushållning med energi, utveckling av alternativa energikällor samt forskning och utveckling.

Artikel 48

1. Den ständiga gruppen för förbindelser med producentländer och med andra kon- sumentländer kommer att undersöka och avge rapport till verkställande kommittén om de frågor som anges i detta kapitel.

2. Verkställande kommittén kan framställa förslag om lämpliga gemensamma åtgärder rörande dessa angelägenheter till styrelsen, som skall besluta därom.

Kapitel IX

Institutionella och allmänna bestämmelser Artikel 49

1. Organisationen skall ha följande organ:

—- en styrelse —— en verkställande kommité ——- ständiga grupper för beredskapsfrågor oljemarknaden -— långsiktigt samarbete —— förhållandet till producentländer och till andra konsumentländer. 2. Styrelsen eller verkställande kommittén kan med majoritet inrätta andra organ som krävs för programmets genomförande.

3. Organisationen skall ha ett sekretariat, som skall bistå de i mom. 1 och 2 nämnda organen.

Styrelsen Artikel 50

1. Styrelsen skall bestå av en eller flera ministrar eller deras ombud från varje del- tagande land. .

2. Styrelsen skall med majoritet själv fast- ställa sin arbetsordning. Såvida icke annat

Prop. 1975: 42

Unless otherwise decided in the rules of procedure, these rules shall also apply to the Management Committee and the Stand— ing Groups.

3. The Goveming Board, acting by majo- rity, shall elect its Chairman and Vice- Chairmen.

Article 5]

1. The Governing Board shall adopt deci- sions and make recommendations which are necessary for the proper t'un'ctioning of the Program.

2. The Goveming Board shall review pe- riodically and take appropriate action con— cerning developments in the international energy situation, including problems relat- ing to the oil supplies of any Participating Country or Countries, and the economic and monetary implications of these develop- ments. In its activities concerning the eco- nomic and monetary implications of devel- opments in .the international energy situa- tion, the Goveming Board shall take into account the competence and activities of international institutions responsible for overall economic and monetary questions. 3. The Goveming Board, acting by major- ity, may delegate any of its functions to any other organ of the Agency.

Article 52

1. Subject to Article 61, paragraph 2, and Article 65, decisions adopted pursuant to this Agreement by the Goveming Board or by any other organ by delegation from the Board shall be binding on the Participating Countries.

2. Recommendations shall not be binding.

Management Committee A rticle 53

1. The Management Committee shall be composed of one or more senior represen- tatives of the Government of each Partici— pating Country.

2. The Management Committee shall carry out the functions assigned to it in this Agreement and any other function dele- gated to it by the Governing Board.

47

bestämts i arbetsordningen, skall denna även gälla för verkställande kommittén och de ständiga grupperna.

3. Styrelsen skall genom majoritetsbeslut välja sin ordförande och sina vice ordfö- rande.

Artikel 5]

1. Styrelsen skall fatta beslut och utfärda rekommendationer som är nödvändiga för att programmet skall fungera tillfredsstäl- lande.

2. Styrelsen skall periodiskt granska utveck- lingen av det internationella energiläget, in- klusive problem i samband med ett eller flera deltagande länders oljeförsörjning, samt de ekonomiska och monetära följder- na av denna utveckling och skall vidtaga lämpliga åtgärder. I sin verksamhet i sam- band med de ekonomiska och monetära följderna av det internationella energilägets utveckling skall styrelsen taga hänsyn till den behörighet och de uppgifter som till- kommer de för allmänna ekonomiska och monetära frågor ansvariga internationella institutionerna.

3. Styrelsen kan med majoritet delegera .uppgifter som tillkommer den till något an-

nat av organisationens organ.

Artikel 52 1. Såvitt icke annat följer av artikel 61 mom. 2 eller artikel 65, skall beslut som fattats i enlighet med detta avtal av styrel- sen eller av annat organ efter delegation från styrelsen vara bindande för de delta— gande länderna.

2. Rekommendationer skall icke vara bin- dande.

Verkställande kommittén Artikel 53

1. Verkställande kommittén skall bestå av en eller flera högre representanter för varje deltagande lands regering.

2. Verkställande kommittén skall fullgöra de uppgifter som tilldelas den i detta avtal och de andra uppgifter som styrelsen de- legerar till den.

Prop. 1975: 42

3. The Management Committee may ex- amine and make proposals to the Goveming Board, as appropriate, on any matter within the scope of this Agreement.

4. The Management Committee shall be convened upon the request of any Partici- pating Country.

5. The Management Committee, acting by majority, shall elect its Chairman and Vice— Chairmen.

Standing groups

Article 54

1. Each Standing Group shall be composed of one or more representatives of the Go- vernment of each Participating Country. 2. The Management Committee, acting by majority, shall elect the Chairman and Vice- Chairmen of the Standing Groups.

Article 55

1. The Standing Group on Emergency Questions shall carry out the functions as- signed to it in Chapters I to V and the Annex and any other function delegated to it by the Goveming Board.

2. The Standing Group may review and re- port to the Management Committee on any matter within the scope of Chapters I to V and the Annex.

3. The Standing Group may consult with oil companies on any matter within its com- petence.

A rticle 56

1. The Standing Group on the Oil Market shall carry out the functions assigned to it in Chapters V and VI and any other func- tion delegated to it by the Goveming Board.

2. The Standing Group may review and re— port to the Management Committee on any within the scope of Chapters V and VI.

3. The Standing Group may consult with oil companies in any matter within its com- petence.

Article 57

1. The Standing Group on Long Term Co- operation shall carry out the functions as-

48

3. Verkställande kommittén kan granska varje fråga som faller inom ramen för detta avtal och, när så erfordras, framställa för- slag till styrelsen i sådana frågor.

4. Verkställande kommittén skall samman- kallas, när det begärs av något deltagande land.

5. Verkställande kommittén skall med röst- flertal välja sin ordförande och sina vice ordförande.

Ständiga grupper Artikel 54

1. Varje ständig grupp skall bestå av en eller flera representanter för varje deltagan- de lands regering.

2. Förvaltningskommittén skall med röst- flertal välja de ständiga gruppernas ordfö- rande och vice ordförande.

Artikel 55

1. Den ständiga gruppen för beredskaps- frågor skall fullgöra de uppgifter som till- delas i kapitel I till V och i bilagan samt de andra uppgifter som styrelsen delegerar till den.

2. Den ständiga gruppen kan granska varje fråga som faller inom ramen för kapitel I till V och bilagan och avge rapport därom till verkställande kommittén.

3. Den ständiga gruppen kan rådgöra med oljebolag om varje fråga som faller inom dess behörighet.

Artikel 56

1. Den ständiga gruppen för oljemarkna- den skall fullgöra de uppgifter som tillde- las den i kapitel V och VI och de andra uppgifter som styrelsen delegerar till den.

2. Den ständiga gruppen kan granska varje fråga som faller inom ramen för kapitel V och VI och avge rapport därom till verk- ställande kommittén.

3. Den ständiga gruppen kan rådgöra med oljebolag om varje fråga som faller inom dess behörighet.

Artikel 57 1. Den ständiga gruppen för långsiktigt samarbete skall fullgöra de uppgifter som

Prop. 1975: 42

signed to in in Chapter VII and any other function delegated to it by the Goveming Board.

2. The Standing Group may review and re- port to the Management Committee on any matter within the scope of Chapter VII.

Article 58

1. The Standing Group on Relations with Producer and other Consumer Countries shall carry out the functions assigned to it in Chapter VIII and any other function delegated to it by the Goveming Board.

2. The Standing Group may review and re- port to the Management Committee on any matter within the scope of Chapter VIII. 3. The Standing Group may consult with oil companies on any matter within its com- petence.

Secretariat Article 59

1. The Secretariat shall be composed of an Executive Director and such staff as is ne- cessary.

2. The Executive Director shall be ap- pointed by the Goveming Board.

3. In the performance of their duties under this Agreement the Executive Director and the staff shall be responsible to and report to the organs of the Agency.

4. The Goveming Board, acting by major- ity, shall take all decisions necessary for the establishment and the functioning of the Secretariat.

Article 60

The Secretariat shall carry out the func- tions assigned to it in this Agreement and any other function assigned to it by the Goveming Board.

Voting Article 61 1. The Governing Board shall adopt deci—

sions and recommendations for which no express voting provision is made in this Agreement, as follows: '

4 Riksdagen 1975. ] saml. Nr 42

49

tilldelas den i kapitel VII och de andra uppgifter som styrelsen delegerar till den.

2. Den ständiga gruppen kan granska varje fråga som faller inom ramen för kapitel VII och avge rapport därom till verkställande kommittén.

Artikel 58

1. Den ständiga gruppen för förbindelser med producentländer och med andra kon- sumentländer skall fullgöra de uppgifter som tilldelas den i kapitel VIII och de and- ra uppgifter som styrelsen delegerar till den. 2. Den ständiga gruppen kan granska varje fråga som faller inom ramen för kapitel VIII och avge rapport därom till verkstäl- lande kommittén.

3. Den ständiga gruppen kan rådgöra med oljebolag om varje fråga som faller inom dess behörighet.

Sekretariat Artikel 59

1. Sekretariatet skall bestå av en verkstäl- lande direktör och erforderlig personal.

2. Verkställande direktören skall tillsättas av styrelsen.

3. Vid utförande av sina åligganden enligt detta avtal skall verkställande direktören och personalen vara ansvariga inför organi- sationens organ och underordnade dessa.

4. Styrelsen skall med majoritet fatta alla beslut som krävs för sekretariatets upprät- tande och drift.

Artikel 60

Sekretariatet skall fullgöra de uppgifter som tilldelas det i detta avtal och de andra uppgifter som styrelsen tilldelar det.

Röstning Artikel 61

1. Styrelsen skall antaga beslut och rekom- mendationer, för vilka ingen uttrycklig om- röstningsbestämmelse meddelats i detta av- tal, på följande sätt: '

Prop. 1975: 42

(3) by majority:

decisions on the management of the Program, including decisions applying provisions of this Agree— ment which already impose spe- cific obligations on Participating Countries — decisions on procedural questions —— recommendations

(b) by unanimity:

—- all other decisions, including in particular decisions which impose on Participating Countries new obligations not already specified in this Agreement.

2. Decisions mentioned in paragraph 1 (b) may provide: (a) that they shall not be binding on one or more Participating Countries; (b) that they shall be binding only under certain conditions.

Article 62

1. Unanimity shall require all of the votes of the Participating Countries present and voting. Countries abstaining shall be con- sidered as not voting. -

2. When majority or special majority is re— quired, the Participating Countries shall have the following voting weights:-

General Oil con- Com-

voting sumption bined weights voting voting weights Weights

Austria

Belgium Canada Denmark Germany Ireland Italy Japan Luxembourg The Netherlands Spain Sweden Switzerland Turkey United Kingdom United States

Totals 48 100 148

_-

uuwuwwuwwwuwwwww .— wah—IQIQIQOVIONOOO—UINH ... _»D-h-P-Mmmmooxowv—Aoom-P

.b U|

50

a) med majoritet:

'— beslut angående programmets ge— nomförande, inklusive beslut om tillämpning av bestämmelser i det- ta avtal, som redan ålägger de deltagande länderna bestämda för- pliktelser, —— beslut angående procedurfrågor,

——- rekommendationer;

b) med enhällighet:

alla beslut, däribland särskilt beslut som ålägger de deltagande länder- na nya, i detta avtal ej redan ut- tryckligen angivna förpliktelser.

2. De beslut som nämns i mom. 1 b) kan föreskriva: -a) att de icke skall vara bindande för ett eller flera deltagande länders del; b) att de skall vara bindande endast un- der vissa förutsättningar.

Artikel 62

1. För enhällighet skall krävas alla närva- rande och röstande deltagande länders rös- ter. Länder som nedlägger sin röst skall an- ses icke ha röstat.

2. När majoritet eller särskild majoritet er- fordras, skall de deltagande ländernas röster ha följande vikter:

All- Röstvikter Kombi; männa efter nerade röst- oljeför— röst- vikter brukning vikter

Belgien Canada Danmark Förenta staterna Irland Italien Japan Luxembourg Nederländerna Schweiz Spanien Storbritannien Sverige Turkiet Tyskland Österrike

Summa

&

HOÖHNQEJHNClAmOwHMN '.II

_- >..

.p—Amcmhmwmww—Amm

& uuwwwuwwwwwwwwww l—l

100 148

Prop. 1975: 42

3. Majority shall require 60 per cent of the total combined voting weights and 50 per cent of the general voting weights cast.

4. Special majority shall require: (a) 60 per cent of the total combined voting weights and 36 general voting weights for:

— the decision under Article 2, pa- ragraph 2, relating to the increase

in the emergency reserve commit- ment;

—— decisions under Article 19, para- graph 3, not to activate the emcr- gency measures referred to in Ar- ticles 13 and 14; —— decisions under Article 20, para- graph 3, on the measures required for meeting the neeessities of the situation; —— decisions under Article 23, para- graph 3, to maintain the emer- gency measures referred to in Ar- ticles 13 and 14; —- decisions under Article 24 to de- activate the emergency measures referred to in Articles 13 and 14.

(b) 42 general volting weigths for: decisions under Article 19, para- '- graph 3, not to activate the emer- gency measures referred to in Ar- ticle 17;

decisions under Article 23, para-

graph 3, to maintain the emer- gency measures referred to in Ar— ticle 17;

decisions under Article 24 to de- activate the emergency measures referred to in Article 17. 5. The Goveming Board, acting by unani- mity, shall decide on the necessary increase, decrease, and redistribution of the voting weights referred to in paragraph 2, as well as on amendment of the voting require- ments set out in paragraphs 3 and 4 in the event that a Country accedes to this Agreement in accordance with Article 71, or —— a Country withdraws from this Agree- ment in accordance with Article 68, paragraph 2, or Article 69, paragraph 2.

51

3. För majoritet krävs 60 procent av hela antalet kombinerade röstvikter och 50 pro— cent av de avgivna allmänna röstvikterna. 4. För särskild majoritet krävs följande: a) 60 procent av hela antalet kombinera- de röstvikter och 36 allmänna röst- vikter för -— beslut enligt artikel 2 mom. 2 om ökning av de obligatoriska bered-

skapsreserverna;

—— beslut enligt artikel 19 mom. 3 att icke låta de beredskapsåtgärder som avses i artikel 13 och 14 gå i verkställighet; —- beslut enligt artikel 20 mom. 3 om de åtgärder som erfordras för att möta lägets krav;

beslut enligt artikel 23 mom. 3 att upprätthålla de beredskapsåtgärder som avses i artikel 13 och 14;

-— beslut enligt artikel 24 att upphäva de beredskapsåtgärder som avses i artikel 13 och 14.

b) 42 allmänna röstvikter för:

beslut enligt artikel 19 mom. 3 att icke låta de beredskapsåtgärder som avses i artikel 1.7 gå i verk- ställighet; beslut enligt artikel 23 mom. 3 att upprätthålla de beredskapsåtgär- der som avses i artikel 17;

—— beslut enligt artikel 24 att upphäva de beredskapsåtgärder som avses i artikel 17. 5. Styrelsen skall med enhällighet besluta om nödvändig ökning, minskning eller om- fördelning av .de i mom. 2 nämnda röstvik- terna och om ändring av de i mom. 3 och 4 angivna röstkraven för den händelse att

—— ett land som ansluter sig till detta av- tal i enlighet med artikel 71 eller ett land frånträder detta avtal i en-

lighet med artikel 68 mom. 2 eller artikel 69 mom. 2.

Prop. 1975: 42

6. The Goveming Board shall rewiev an- nually the number and distribution of vot- ing weights specified in paragraph 2, and, on the basis of such review, acting by unanimity, shall decide whether such voting weights should be increased or decreased, or redistributed, or both, because a change in any Participating Co'untry's share in to- tal oil consumption has occurred or for any other reason.

7. Any change in paragraph 2, 3 or 4 shall be based on the concepts underlying those paragraphs and paragraph '6.

Relations with other entities

Article 63

In order to achieve the objectives of the Program, the Agency may establish appro- priate relations with non-participating coun— tries, international organisations, whether governmental or non-governmental, other entities and individuals.

Financial arrangements

Article 64

1. The expenses of the Secretariat and all other common expenses shall be shared among all Participating Countries according to a scale of contributions elaborated ac- cording to the principles and rules set out in the Annex to the "OECD Resolution of the Council on Determination of the Scale of Contributions by Member Countries to the Budget of the Organisation” of 10th December, 1963. After the first year of application of this Agreement, the Govern— ing Board shall review this scale of contri- butions and, acting by unanimity, shall de— cide upon any appropriate changes in ac- cordance with Article 73.

2. Special expenses incurred in connection with special activities carried out pursuant to Article 65 shall be shared by the Partici- pating Countries taking part in such special activities in such" proportions as shall be determined by unanimous agreement be- tween them.

3. The Executive Director shall, in accord- ance with the financial regulations adopted by the Goveming Board and not later than

52

6. Styrelsen skall årligen ompröva antalet och fördelningen av de i mom. 2 angivna röstvikterna och på grundval av sådan om— prövning med enhällighet besluta, huruvida dessa röstvikter bör ökas eller minskas eller omfördelas, eller bådadera, på grund av in— träffad förändring i något deltagande lands andel i den totala oljeförbrukningen eller av annat skäl.

7. Varje ändring i mom. 2, 3 eller 4 skall stå i överensstämmelse med de bakomlig- gande grunderna för dessa moment och mom. 6.

Förhållandet till andra organ Artikel 63

För att uppfylla programmets mål kan organisationen upprätta lämpliga förbindel- ser med icke-deltagande länder, internatio- nella organisationer, vare sig statliga eller icke-statliga, andra rättssubjekt och enskil- da.

Finansiella bestämmelser Artikel 64

1. Sekretariatets utgifter och alla övriga ge- mensamma utgifter skall delas av alla del— tagande länder enligt en bidragsskala utar- betad i överensstämmelse med de principer och regler som angetts i bilagan till ”Beslut av OECD:s råd om fastställande av skala för medlemsländernas bidrag till organisa— tionens budget” av den 10 december 1963. Efter ett års tillämpning av detta avtal skall styrelsen ompröva denna bidragsskala och med enhällighet besluta om påkallade änd- ringar däri i enlighet med artikel 73.

2. Särskilda utgifter i samband med sär- skild verksamhet som utövas enligt artikel 65 skall delas av de deltagande länder som deltager i sådan särskild verksamhet i pro- portioner som skall fastställas enhälligt ge- nom överenskommelse mellan dem.

3. Verkställande direktören skall i enlighet med de av styrelsen antagna finansiella fö- reskrifterna senast den 1 oktober varje år

Prop. 1975: 42

lst October of each year, submit to the Governing Board a draft budget including personnel requirements. The Goveming Board, acting by majority, shall adopt the budget. '

4. The Goveming Board, acting by major- ity, shall take all other necessary decisions regarding the financial administration of the Agency.

5. The financial year shall begin on 1st January and end on 3lst December of each year. At the end of each financial year, revenues and expenditures shall be submit- ted to audit.

Special Activities Article 65

1. Any two or more Participating Countries may decide to carry out within the scope of this Agreement special activities, other than activities which are required to be carried out by all Participating Countries under Chapters 1 to V. Participating Countries which do not wish to take part in such special activities shall abstain from taking part in such decisions and shall not be bound by them. Participating Countries car— rying out such activities shall keep the Go- verning Board informed thereof.

2. For the implementation of such special activities, the Participating Countries con- cerned may agree upon voting procedures other than those provided for in Articles 61 and 62.

Implementation of the Agreement

Article 66

Each Participating Country shall take the necessary measures, including any necessary legislative measures, to implement this Agreement and decisions taken by the Go- verning Board.

Chapter X Final provisions Article 67

1. Each Signatory State shall, not later than lst May, 1975, notify the Government of Belgium that, having complied with its con-

53

undcrställa styrelsen ett budgetförslag, in- klusive uppgift om personalbehoven. Sty- relsen skall antaga budgeten med majoritet.

4. Styrelsen skall med majoritet fatta alla övriga nödvändiga beslut rörande organisa- tionens finansförvaltning.

5. Budgetåret skall börja den 1 januari och sluta den 31 december varje år. Vid slutet av varje budgetår skall inkomster och ut- gifter bli föremål för revision.

Särskild verksamhet Artikel 65

1. Två eller flera deltagande länder kan be- sluta att inom ramen för detta avtal utöva särskild verksamhet vid sidan av den verk- samhet som skall utövas av alla deltagande länder enligt kapitel I till V. Deltagande länder som ej önskar deltaga i en sådan särskild verksamhet skall avstå från att del- taga i beslut därom och skall ej vara bund- na av dem. Deltagande länder som utövar denna verksamhet skall hålla styrelsen un- derrättad därom.

2. För genomförande av sådan särskild verksamhet kan vederbörande deltagande länder överenskomma om andra röstnings— metoder än de i artikel 61 och 62 föreskriv— na.

Avtalets genomförande

Artikel 66 Varje deltagande land skall vidtaga nöd- vändiga åtgärder, däri inbegripet de lag- stiftningsåtgärder som kan krävas, för att genomföra detta avtal och de av styrelsen fattade besluten.

Kapitel X Avslutande bestämmelser Artikel 67

1. Varje signatärstat skall senast den 1 maj 1975 notificera Belgiens regering om att den, efter att ha uppfyllt sin konstitutions

Prop. 1975: 42

stitutional procedures, it consents to be bound by this Agreement.

2. On the tenth day following the day on which at least six States holding at least 60 per cent of the combined voting weights mentioned in Article 62 have deposited a notification" of consent to be bound or an instrument of. accession, this Agreement shall enter into force for such States.

3. For each Signatory State which deposits its notification thereafter, this Agreement shall enter into force on the tenth day fol- lowing the day of deposit.

4. The Govcrning Board, acting by major- ity, may upon request from any Signatory State decide to extend, with respect to that State, the time limit for notification beyond lst May, 1975.

Article 68

1. Notwithstanding the provisions of Article 67, this Agreement shall be applied provi— sionally by all Signatory States, to the ex- tent possible not inconsistent with their leg- islation, as from 18th November, 1974 fol- lowing the first meeting of the Governing Board.

2. Provisional application of the Agreement shall continue until:

_ the Agreement enters into force for the State concerned in accordance with Article 67, or 60 days after the Government of Belgium receives notification that the State concerned will not consent to be bound by the Agreement, or

— the time limit for notification of con- sent by the State concerned referred to in Article 67 expires.

Article 69

1. This Agreement shall remain in force for a period of ten years from the date of its entry into force and shall continue in force thereafter unless and until the Goveming Board, acting by majority, decides on its termination.

2. Any Participating Country may terminate the application of this Agreement for its part upon twelve months' written notice to the Government of Belgium to that effect,

54

föreskrifter om förfarandet, samtycker till att vara bunden av detta avtal.

2. Den tionde dagen efter den dag minst sex stater, som innehar minst 60 procent av de i artikel 62 nämnda kombinerade röstvikterna, har deponerat notifikationer om samtycke till att vara bundna eller an- slutningsinstrument träder detta avtal i kraft för dessa stater.

3. För varje signatärstat som deponerar sin notifikation därefter träder detta avtal i kraft den tionde dagen efter depositionsda- gen.

4. Styrelsen kan med majoritet på begäran av en signatärstat besluta att för denna stats del utsträcka tidsfristen för notifikationen utöver den 1 maj 1975.

Artikel 68

1. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 67 skall detta avtal tillämpas provisoriskt av alla signatärstater, såvitt detta är möjligt och icke oförenligt med deras lagstiftning, från den 18 november 1974 i anslutning till styrelsens första möte.

2. Avtalets provisoriska tillämpning skall fortsätta — tills avtalet träder i kraft för ifråga— varande stat enligt artikel 67 eller

— till sextio dagar efter det att Belgiens regering mottagit notifikation 'om att ifrågavarande stat ej kommer att sam- tycka till att vara bunden av avtalet eller -— till utgången av den i artikel 67 an- givna tidsfristen för ifrågavarande stats notifikation om sitt samtycke.

Artikel 69

1. Detta avtal skall förbli i kraft under tio år från dagen för dess ikraftträdande och skall fortsätta att vara i kraft därefter, så- vitt och så länge icke styrelsen med majo- ritet beslutar om dess upphörande.

2. Varje deltagande land kan sätta detta avtal ur kraft för sin del genom att skrift- ligen uppsäga den med tolv månaders var- sel till Belgiens regering, dock icke tidigare

Prop. 1975: 42

given not less than three years after the first day of the provisional application of this Agreement.

Article 70

l. Any State may, at the time of signature, notification of consent to be bound in ac- cordance with Article 67, accession or at any later date, declare by notification ad- dressed to the Government of Belgium that this Agreement shall apply to all or any of the territories for whose international rela- tions it is responsible, or to any territories within its fronticrs for whose oil supplies it is legally responsible.

2. Any declaration made pursuant to para- graph I may, in respect of any territory mentioned in such declaration, be with- drawn in accordance with the provisions of Article 69, paragraph 2.

A rticle 71

1. This Agreement shall be open for acces- sion by any Membcr of the Organisation for Economic Co-operation and Develop- ment which is able and willing to meet thc requirements of the Program. The Govern- ing Board, acting by majority, shall decide on any request for accession.

2. This Agreement shall enter into force for any State whose request for accession has been granted on the tenth day following the deposit of its instrument of accession with the Government of Belgium, or on the date of entry into force of the Agreement pur- suant to Article 67, paragraph 2, whichever is the later.

3. Until lst May, 1975, accession may take place on a provisional basis under the con- ditions set out in Article 68.

Article 72

l.. This Agreement shall be open for acces- sion by the European Communities.

2. This Agreement shall not in any way impede the further implementation of the treaties establishing the European Com- munities.

Article 73

This Agreement may at any time be amended by the Goveming Board, acting by unanimity. Such amendment shall come

55

än tre år efter den första dagen för detta avtals provisoriska tillämpning.

Artikel 70

1. Varje stat kan genom en till Belgiens rc- gering ställd notifikation vid tiden för un- dertecknande, notifikation enligt artikel 67 om samtycke till att vara bunden, anslut- ning eller när som helst därefter förklara att detta avtal skall gälla för alla eller något av de territorier för vars internationella för- bindelser den är ansvarig eller för territorier inom dess gränser, för vars oljeförsörjning den är rättsligt ansvarig.

2. Varje enligt mom. 1 avgiven förklaring kan med avseende på varje däri nämnda territorium återtagas i enlighet med bestäm- melserna i artikel 69 mom. 2.

Artikel 7]

1. Detta avtal skall stå öppet för anslutning av varje medlem av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, som kan och är villig uppfylla programmets krav. Styrelsen skall med majoritet taga ställning till varje framställning om anslut- ning.

2. Detta avtal träder i kraft för varje stat, vars framställning 'om anslutning bifallits, den tionde dagen efter depositionen av dess anslutningsinstrument hos Belgiens regering eller vid tidpunkten för avtalets ikraftträ- dande enligt artikel 67 mom. 2, om denna tidpunkt infaller senare.

3. Intill den 1 maj 1975 kan anslutningen vara provisorisk på de i artikel 68 angivna villkoren.

Artikel 72

1. Detta avtal skall stå öppet för anslutning av de Europeiska Gemenskaperna.

2. Detta avtal skall på intet sätt hindra det fortsatta genomförandet av fördragen om upprättande av de Europeiska Gemenska— perna.

. Artikel 73 Detta avtal kan när som helst ändras av

styrelsen genom enhälligt beslut. Sådan änd— ring skall träda i kraft på sätt som fastställs

Prop. 1975: 42

into force in a manner determined by the Goveming Board, acting by unanimity and making provision for Participating Coun- tries to comply with their respective con- stitutional procedures.

Article 74

This Agreement shall be subject to a general review after lst May, 1980.

A rticle 75

The Government of Belgium shall notify all Participating Countries of the deposit of each notification of consent to be bound in accordance with Article 67, and of each instrument of accession, of the entry into force of this Agreement or any amendment thereto, of any denunciation thereof, and of any other declaration or notification re- ceivcd.

Article 76

The original of this Agreement, of which the English, French and German texts are equally authentie, shall be deposited with the Government of Belgium, and a certified copy thereof shall be furnished to each other Participating Country by the Govern- ment of Belgium.

IN WITNESS WHEREOF the under- signed, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE at Paris, this eighteenth day of November, Nineteen Hundred and Seventy Four.

For the Republic of Austria For the Kingdom of Belgium

For Canada -

For the Kingdom of Denmark For the Federal Republic of Germany For Ireland For the Italian Republic For Japan For the Grand Duchy of Luxembourg For the Kingdom of the Netherlands For Spain For the Kingdom of Sweden For the Swiss Confederation For the Republic of Turkey For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland For the United States of America

56

av styrelsen med enhällighet, varvid skall sörjas för att de deltagande länderna kan uppfylla sina konstitutionella föreskrifter om förfarandet.

Artikel 74

Detta avtal skall bli föremål för allmän översyn efter den 1 maj 1980.

Artikel 75

Belgiens regering skall underrätta alla deltagande länder om depositionen av varje notifikation enligt artikel 67 om samtycke till att vara bunden och varje anslutnings- instrument, om ikraftträdandet av detta av- tal och varje. ändring däri, om varje upp- sägning av denna och om mottagandet av varje annan förklaring eller notifikation.

Artikel 76 Originalexemplaret av detta avtal vars engelska, franska och tyska texter äger lika vitsord, skall deponeras hos Belgiens rege- ring och bestyrkt kopia därav skall över- sändas till varje annat deltagande land av Belgiens regering.

Till bekräftelse härav har undertecknade, som vederbörligen bemyndigats därtill av sina regeringar, undertecknat detta avtal.

Som skedde i Paris den 18 november 1974.

För Amerikas Förenta Stater För Konungariket Belgien För Canada För Konungariket Danmark För Irland För Italienska Republiken För Japan

För Storhertigdömet Luxemburg För Konungariket Nederländerna För Schweiziska Edsförbundet För Spanien

För Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland

För Konungariket Sverige

För Republiken Turkiet

För Förbundsrepubliken Tyskland För Republiken Österrike

Prop. 1975 : 42

ANNEX Emergency reserves Article ]

1. Total oil stocks are measured according to the OECD and EEC definitions, revised as follows: A. Stocksineluded: crude oil, major products and unfi- nished oils held in refinery tanks — in bulk terminals —— in pipeline tankage

—— in barges -— in intercoastal tankers —— in oil tankers in port in inland ship bunkers ——- in storage tank bottoms in working stocks by large consumers as required by law or otherwise controlled by Governments. B. Stoeks excluded:

(a) erude oil not yet produced (b) crude oil, major products and un- finished oils held

in pipelines —— in rail tank cars in truck tank cars — in seagoing ships” bunkers

—— in service stations and retail stores

by other consumers in tankers at sea

as military stocks. 2. That portion of oil stocks which can be credited toward each Participating Coun- try's emergency reserve commitment is its total oil stocks under the above definition minus those stocks which can be technical- ly determined as being absolutely unavail— able in even the most severe emergency. The Standing Group on Emergency Ques- tions shall examine this concept and report on criteria for the measurement of absolu- tely unavailable stocks. 3. Until a decision has been taken on this matter, each Participating Country shall subtract 10 per cent from its total stocks

57

BILA G A Bercdskapsreserver A rtikel ]

1. De totala oljelagren mäts i enlighet med OECD- och EG-definitioncrna med följan- de ändringar: A. Lagcr som inbegripes: råolja, viktigare produkter och icke- färdigbehandladc oljor förvarade —- i tankar på raffinaderier —- ibulkterminaler —- i tankanläggningar i förbindelse med rörledningar —- ipråmar —— i tankfartyg i kusttrafik —— i tankfartyg ihamn —— i inrikes fartygsbunkers ——- ilagertankbottnar _ i arbetslager —- av storförbrukarc enligt föreskrif- ter i lag eller under statlig kon- troll. B. Lager som icke inbegripes: a) ännu ej producerad råolja b) råolja, viktigare produkter och icke-färdigbehandlade oljor förva— rade — irörledningar — i järnvägstankvagnar itankbilar i bunkcrs på oceangående far- tyg på servicestationer och detalj- affärer — av andra förbrukare — i tankfartyg till havs _— som militärlager 2. Den del av oljelagren som kan tillgodo- räknas varje deltagande lands obligatoriska beredskapsreservcr är dess totala oljelager enligt ovanstående definition minskat med de lager som tekniskt kan fastställas vara absolut oåtkomliga även i det svåraste kris- läge. Den ständiga gruppen för beredskaps- frågor skall granska detta begrepp och avge rapport om kriterierna för mätning av ab- solut oåtkomliga lager.

3. Till dess att beslut fattats i denna fråga skall varje deltagande land avdraga 10 pro- cent från sina totala lager vid mätning av

Prop. 1975: 42

in measuring its emergency reserves.

4. The Standing Group on Emergency Questions shall examine and report to the Management'Committee on: (a) the modalities of including naphtha for uses other than motor and avia— tion gasoline in the consumption against which stocks are measured, (b) the possibility of creating common rules for the treatment of marine bunkers in an emergency, and of in- cluding marine bunkers in the con- sumption against which stocks are measured, (e) the possibility of creating common rules concerning demand restraint for aviation bunkers, (d) the possibility of crediting towards emergency reserve commitments some portion of oil at sea at the time of activation of emergency measures,

(e) the possibility of increasing supplies available in an emergency through savings in the distribution system.

Article 2

l. Fuel switching capacity is defined as normal oil consumption that may be re- placed by other fuels in an emergency, provided that this capacity is subject to government control in an emergency, can be brought into operation within one month, and that secure supplies of the alternative fuel are available for use.

2. The supply of alternative fuel shall be expressed in terms of oil equivalent.

3. Stocks of an alternative fuel reserved for fuel switching purposes may be eredited to— wards emergency reserve commitments in- sofar as they can be used during the period of self-sufficiency.

4. Stand-by production of an alternative fuel reserved for fuel switching purposes will be eredited towards emergency reserve commitments on the same basis as stand-by oil production, subject to the provisions of Article 4 of this Annex.

5. The Standing Group on Emergency Questions shall examine and report to the Management Committee on

58

sina beredskapsreserver. 4. Den ständiga gruppen för beredskaps- frågor skall undersöka och till verkställande kommittén avge rapport om a) villkoren för medräkning av natta. som ej används som bilmotor- och flygbränsle, i den förbrukning mot vil- ken lagren mäts, b) möjligheten att skapa gemensamma regler för behandling av fartygsbun- .kers i ett krisläge och att inbegripa fartygsbunkers i den förbrukning mot vilken lagren mäts,

c) möjligheten att skapa gemensamma regler angående konsumtionsbegräns- ning för flygbunkers,

d) möjligheten att tillgodoräkna de obli- gatoriska beredskapsreserverna en del av den olja som befinner sig till sjöss, när beredskapsåtgärder går i verkstäl- lighet,

e) möjligheten att genom besparingar i fördelningssystemet öka de i ett kris- läge tillgängliga förråden.

Artikel 2

1. Som bränsleomställningskapacitet be- tecknas sådan normal oljeförbrukning som kan ersättas med andra bränslen i ett kris— läge, förutsatt att denna kapacitet i ett kris- läge står under statlig kontroll, att den kan tagas i bruk inom en månad och att säkra förråd av det alternativa bränslet står an- vändbara till förfogande.

2. Förrådet av alternativt bränsle skall ut- tryckas i motsvarande oljeenheter.

3. Lager av ett alternativt bränsle som är reserverade för bränsleomställningsändamål kan tillgodoräknas de obligatoriska bered- skapsreserverna i den omfattning som de kan användas under självförsörjningsperio— den.

4. Beredskapsproduktion av ett alternativt bränsle som är reserverad för bränsleom- ställningsändamål kan tillgodoräknas de obligatoriska beredskapsreserverna på sam- ma villkor som beredskapsproduktion av olja, såvitt icke annat följer av bestämmel- serna i denna bilagas artikel 4.

5. Den ständiga gruppen för beredskaps— frågor skall undersöka och till verkställande kommittén avge rapport om

Prop. 1975: 42

(a) the appropriateness of the time limit of one month mentioned in para- graph 1, (b) the basis of accounting for the fuel switching capacity based on stocks of an alternative fuel, subject to the pro- visions of paragraph 3.

Article 3

A Participating Country may credit to- wards its emergency reserve commitment oil stocks in another country provided that the Government of that other country has an agreement with the Government of the Participating Country that it shall impose no impediment to the transfer of those stocks in an emergency to the Participating Country.

A rticle 4

1. Stand-by oil production is defined as a Participating Country*s potential oil pro- duction in excess of normal oil production within its jurisdiction which is subject to government con- trol, and —— which can be brought into use during an emergency within the period of self-sufficiency.

2. The Standing Group on Emergency Questions shall examine and report to the Management Committee on (a) the concept of and methods of mea- surement of stand-by oil production as referred to in paragraph 1, (b) the appropriateness of "the period of self-sufficieney” as a time limit, (c) the question of whether a given quantity of stand-by oil production is of greater value for purposes of emer- gency self-sufficiency than the same quantity of oil stocks, the amount of a possible credit for stand-by produc- tion, and the method of its calcula- tion.

Article 5

Stand-by oil production available to a Participating Country within the jurisdiction of another country may be eredited towards its emergency reserve commitment on the same basis as stand-by oil production with- in its own jurisdiction, subject to the pro-

59

a) lämpligheten av den i mom. 1 nämnda tidsfristen på en månad

b) beräkningsgrunden för bränsleomställ- ningskapacitet som baserar sig på la- ger av ett alternativt bränsle enligt be- stämmelserna i mom. 3.

Artikel 3

Ett deltagande land kan tillgodoräkna si- na obligatoriska beredskapsreservcr oljela- ger i ett annat land, såvitt det andra lan- dets regering träffar överenskommelse med det deltagande landets regering att den ej skall lägga hinder i vägen för överföring av dessa lager i ett krisläge till det deltagande landet.

Artikel 4

1. Som beredskapsproduktion av olja be- tecknas ctt deltagande lands potentiella ol- jeproduktion utöver den normala oljepro- duktionen inom dess jurisdiktion förutsatt att den —- står under statlig kontroll och kan tagas i bruk i ett krisläge inom

självförsörjningsperioden.

2. Den ständiga gruppen för beredskaps- frågor skall undersöka och till verkställande kommittén avge rapport om .

a) begreppet och metoderna för mätning av den i mom. 1 nämnda beredskaps- produktionen av olja,

b) lämpligheten av ”självförsörjningspc- rioden” som tidsfrist,

c) frågan huruvida en beredskapsproduk- tion av olja av viss storlek är av större värde för försörjningsberedskapen än motsvarande mängd oljelager, i vilken omfattning beredskapsproduktionen kan tillgodoräknas samt beräknings- metoden härför.

Artikel 5

Beredskapsproduktion av olja som står till ett deltagande lands förfogande inom ett annat lands jurisdiktion kan tillgodoräknas dess obligatoriska beredskapsreservcr, om ej annat följer av denna bilagas artikel 4, på samma villkor som beredskapsproduk—

Prop. 1975: 42

visions of Article 4 of this Annex provided that the Government of that other country has an agreement with the Government of the Participating Country that it shall im- pose no impediment to the supply of oil from that stand-by capacity to the Partici- pating Country in an emergency.

Article 6

The Standing Group on Emergency Ques- tions shall examine and report to the Man- agement Committee on the possibility of. crediting towards a Participating Country's emergency reserve commitment mentioned in Article 2, paragraph 2, of the Agreement, long tcrm investments which have the effect of reducing the Participating Countries' de- pendence on imported oil.

Article 7

1. The Standing Group on Emergency Questions shall examine and report to the Management Committee regarding the re— ference period set out in Article 2, para— graph 1, of the Agreement, in particular taking into account such factors as growth, seasonal variations in consumption and cyclical changes.

2. A decision by the Goveming Board to change the definition of the reference period mentioned in paragraph 1 shall be taken by unanimity.

Article 8

The Standing Group on Emergency Ques- tions shall examine and report to the Man- agement Committee on all elements of Chapters I to IV of the Agreement to eliminate possible mathematical and sta— tistical anomalies.

Article 9

The reports from the Standing Group on Emergency Questions on the matters men- tioned in this Annex shall be submitted to the Management Committee by 1st April, 1975. The Management Committee shall make proposals, as appropriate, to the Go- verning Board, which, acting by majority, not later than Ist July, 1975, shall decide on these proposals, except as provided for in Article 7, paragraph 2, of this Annex.

60

tion av olja inom dess egen jurisdiktion, så- vitt det andra landets regering träffat över- enskommelse med det deltagande landets regering att det ej skall lägga hinder i vägen för leverans av olja från denna reservkapa- citct till det deltagande landet i ett krisläge.

Artikel 6

Den ständiga gruppen för beredskapsfrå- gor skall undersöka och till verkställande kommittén avge rapport om möjligheten att tillgodoräkna ett deltagande lands enligt överenskommelsens artikel 2 mom. 2 obliga- toriska beredskapsreservcr sådana långtids- investeringar som medför en minskning av de deltagande ländernas beroende av impor- terad olja.

Artikel 7

1. Den ständiga gruppen för beredskapsfrå- gor skall granska och till verkställande kom- mittén avge rapport om den referensperiod som nämns i avtalets artikel 2 mom. 1, varvid den särskilt skall taga hänsyn till sådana faktorer som tillväxt, årstidsmäs- siga variationer i förbrukningen och kon- junkturmässiga förändringar.

2. För beslut av styrelsen att ändra defini- tionen av den i mom. 1 nämnda referens- periodcn krävs enhällighet.

Artikel 8

Den ständiga gruppen för beredskapsfrå- gor skall granska och till verkställande kom- mittén avge rapport om alla element i av- talets kapitel I till IV för att avlägsna even- tuella matematiska och statistiska anomalier.

Artikel 9

Rapporterna från den ständiga gruppen för beredskapsfrågor angående de i denna bilaga nämnda frågorna skall framläggas för verkställande kommittén senast den 1 april 1975. Verkställande kommittén skall framställa de förslag som förenlcdes därav till styrelsen, som senast den 1 juli 1975 med majoritet skall taga ställning till dessa förslag, såvitt ej annat följer av denna bila- gas artikel 7 mom. 2.

Prop. 1975: 42 61

Innehåll Propositionen ................................................ ] Propostionens huvudsakliga innehåll ............................ 1 Förslag till oljekrislag ......................................... 2 Utdrag av protokoll den 27 februari 1975 ......................... 5 Inledning .................................................. 5 Washingtonkonferensen, ECG och upprättandet av IEA ......... 6 Sveriges handlande .......................................... 8 Avtalet om ett internationellt energiprogram (IEP) ............... 9 Inledning ............................................... 9 Systemet för krisåtgärder .................................. 9 Informationssystem om internationella oljemarknaden och ramar för konsultationer med oljebolag ............................ 11 Långsiktigt samarbete i energifrågor ......................... 12 Förhållandet till producentländer och andra konsumentländer . . . 13 Institutionella, allmänna och avslutande bestämmelser ......... 13 Föredraganden ............................................. 14 IEP-avtalet ............................................... 17 Lagstiftningsfrågor ........................................ 20 Hemställan ................................................... 24 Beslut ....................................................... 24 Bilaga Avtal om ett internationellt energiprogram ................... 25

KUNGL. BOKTR. STOCKHOLM 197! 750124