Prop. 1976/77:39

om följdlagstiftning med anledning av nya regler i regeringsformen om medborgerliga fri- och rättigheter

Prop. 1976/77:39 Regeringens proposition

1976/ 77:39

om följdlagstiftning med anledning av nya regler i regeringsformen om medborgerliga fri- och rättigheter;

beslutad den 4 november 1976.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar

THORBJÖRN FÄLLDIN SVEN ROMANUS

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås lagändringar som _är föranledda av de nya regler i regeringsformen om medborgerliga fri- och rättigheter som riksdagen har beslutat under 1975/76 års riksmöte och som inom kort skall prövas en andra gång.

Grundlagsskyddet för mötesfriheten skall enligt de nya reglerna förstärkas och utvidgas till att avse också sammankomster för framförande av konst- närligt verk, t. ex. teaterföreställningar, konserter och biograflöreställningar. Med anledning därav föreslås ändringar i allmänna ordningsstadgan och lagen om allmänna sammankomster. Förslagen innebär att förutsättningama för att vägra tillstånd till sådana sammankomster och för att ingripa mot dem blir betydligt snävare.

Eftersom religionsfriheten enligt de nya reglerna inte kan begränsas fö— reslås vidare att det s.k. klosterförbudet i religionsfrihetslagen upphävs.

De nya reglerna är avsedda att träda i kraft den i januari 1977.

! Riksdagen 1976/77. 1 saml. Nr 39

Prop. 1976/77:39

1. Förslag till

[J

Lag om ändring i allmänna ordningsstadgan (1956:6l7)

llärigenom föreskrives i fråga om allmänna ordningsstadgan (1956:6l7)',

dels att i 11, 23 och 27 åå ordet ”Konungen" i olika böjningsformer skall bytas ut mot ””regeringen”” i motsvarande form, dels att 9 och 21 åå skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Slå2

Med offentlig tillställning avses rearerfdresrällning, konsert, tävling och uppvisning i sport och idrott, danstillställning, biograf/öresrällning, pornografisk föreställning, cirkusfö- reställning, tivoli- och marknadsnö- jen, festtåg samt tillställning av an- nat slag, som anordnas för allmän- heten och som icke avses i lagen om allmänna sammankomster.

Med offentlig tillställning avses tävling och uppvisning i sport och idrott. danstillställning, pornografisk föreställning, cirkusföreställning, ti- voli- och marknadsnöjen. festtåg samt tillställning av annat slag, som anordnas för allmänheten och som icke avses i lagen om allmänna sam- mankomster.

Såsom offentlig skall anses jämväl tillställning, till vilken tillträde är be- roende av medlemskap i viss förening eller av inbjudning, därest tillställ- ningen uppenbarligen utgör del av rörelse. som föreningen eller inbjudaren driver uteslutande eller väsentligen för anordnande av dylika tillställningar, eller vilken eljest, såsom med avseende å omfattningen av den krets som äger tillträde eller de villkor under vilka tillträde lämnas. är att jämställa med tillställning till vilken allmänheten har tillträde.

21

Barn under femton år må ej med- verka vid offentlig teater/öreslä/I- ning, cirkusföreställning, tivoli- och marknadsnöjen eller därmed jämför- lig offentlig tillställning. Länsstyrel-

' Senaste lydelse av

23 å 19712672 27 å l97lz672. 2 Senaste lydelse 19731561. 3 Senaste lydelse 19732561.

Barn under femton år må ej med- verka vid offentlig cirkusföreställ- ning, tivoli- och marknadsnöjen el- ler därmed jämförlig offentlig till- ställning. Länsstyrelsen äger dock

Prop. 1976/77z39

Nuvarande lydelse

sen äger dock medgiva undantag, om deltagandet kan anses icke men- ligt inverka på barnets andliga eller fysiska hälsa.

föreslagen lydelse

medgiva undantag, om deltagandet kan anses icke menligt inverka på barnets andliga eller fysiska hälsa.

Person under aderton år får ej medverka vid offentlig pornografisk fö- reställning. Vid sådan föreställning får ej förekomma förråande sexuella eller sadistiska beteenden.

Vid offentlig tillställning må ej förekomma hypnotiska eller därmed lik- artade experiment, med mindre socialstyrelsen funnit det kunna ske utan våda.

Om biograffo'resrällning, tävling med fordon på väg, tävling eller upp- visning med luftfartyg samt om till- ställning, för vilken bevillningsav- gift för särskilda förmåner och rät- tigheter skall utgå, gälla särskilda fö- reskrifter utöver bestämmelserna i denna stadga.

Omjilm/örevisning vid offentlig Iill- ' ställning. tävling med fordon på väg, tävling eller uppvisning med luftfar- tyg samt om tillställning, för vilken bevillningsavgift för särskilda för- måner och rättigheter skall utgå, gäl- la särskilda föreskrifter utöver be- stämmelserna i denna stadga.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1977.

l' Riksdagen 1976/ 77. ] saml. Nr 30

Prop. 1976/77z39

2. Förslag till Lag om ändring i lagen (1956:618) om allmänna sammankomster

Härigenom föreskrives att 1 och 12 åå lagen (1956:618) om allmänna sam- mankomster skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

Denna lag äger tillämpning å all- män sammankomst som hålles för överläggning. opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild an- gelägenhet. eller som är att hänföra till föreläsning eller föredrag; för un- dervisning eller meddelande av all- män eller medborgerlig bildning eller till religionsövning.

Föreslagen lydelse

s"

Denna lag äger tillämpning å all- män sammankomst som hålles för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild an- gelägenhet, eller som är att hänföra till föreläsning eller föredrag för un- dervisning eller meddelande av all- män eller medborgerlig bildning eller till religionsövning. Den äger tillämp- ning även a' allmän tealer/öreställning, konsert. biograllöreställning eller an- nan allmän sammankomst för fram- förande av konstnärligt verk.

Såsom allmän skall anses sammankomst som anordnas för allmänheten eller till vilken allmänheten äger tillträde eller som, med hänsyn till de villkor under vilka tillträde: lämnas, är att jämställa med sammankomst

som nyss sagts.

Bestämmelserna skola gälla även om vid sammankomsten förekom- ma mindre inslag som avse under- hållning eller förströelse.

12 å'

Bestämmelserna skola gälla även om vid sammankomsten förekom- ma mindre inslag som avse under- hållning eller förströelse av annat slag, än framförande av konstnärlig! verk.

Vid allmän sammankomst, som ej utgör led i undervisningen vid högre läroanstalt, må ej förekomma hypnotiska eller därmed likartade experiment, med mindre socialstyrelsen funnit det kunna ske utan våda.

Om,/ilni/örevisning vid allmän sam- mankomst och om allmän sam man- komst. för vilken bevillingsavgift för

1 Senaste lydelse 19701226.

Om biografföresrällning och om all- män sammankomst. för vilken be- villingsavgift för särskilda förmåner

Prop. 1976/77:39

Nuvarande lydelse föreslagen lydelse

särskilda förmåner och rättigheter och rättigheter skall utgå, gälla sär- skallutgå.gälla särskilda föreskrifter skilda föreskrifter utöver bestäm- utöver bestämmelserna i denna lag. melserna i denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1977.

3. Förslag till Lag om ändring i religionsfrihetslagen (1951z680)

Härigenom föreskrives att Så religionsfrihetslagen (1951:68O)l skall upp- höra att gälla vid utgången av december 1976.

' Senaste lydelse 19741242.

'Jl

Prop. 1976/77z39 6

Utdrag J USTlTlEDEPARTEMENTET PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1976-1 l-04

Närvarande: statsministern Fälldin, ordförande, och statsråden Bohman, Romanus, Turesson, Gustavsson, Antonsson, Mogård, Olsson, Dahlgren, Åsling, Söder, Troedsson, Mundebo, Krönmark, Wikström, Johansson, Frig- gebo.

Föredragande: statsrådet Romanus

Proposition om följdlagstiftning med anledning av nya regler i regerings- formen om medborgerliga fri- och rättigheter

1 inledning

Riksdagen har vid 1975/76 års n'ksmöte fattat ett första beslut om nya regler i regeringsformen (RF) angående skyddet för de medborgerliga fri- och rättigheterna (prop. 19751'76z209, KU 1975/76156, rskr 1975/762414). Ett andra beslut i frågan avses komma att fattas vid pågående riksmöte. De föreslagna reglerna innebär att det grundlagsskyddade området utvidgas i förhållande till gällande rätt och att vissa gränser dras för de normgivande organens möjligheter att besluta rättighetsbegränsande föreskrifter. De nya reglerna är avsedda att träda i kraft den 1 januari 1977.

Till nyheterna hör att mötesfriheten har getts ett förstärkt skydd. l pro- positionen framhölls (prop. l975/76:209 s. 111) att denna förstärkning nöd- vändiggör vissa ändringar i lagen (1956:618) om allmänna sammankomster och i allmänna ordningsstadgan (1956:617).

En annan ändring i RF består i att religionsfriheten framdeles inte får begränsas. Denna ändring förutsätter att det i religionsfrihetslagen (1951z680) intagna s.k. klosterförbudet upphävs (se prop. 1975/76:209 s. 144;.

2 Ändringar i lagstiftningen om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Mötesfriheten kommer enligt de nya grundlagsreglema att omfatta för- utom som nu möten i Opiniorisbildnings- eller undervisningssyfte eller för religionsövning även sammankomster för framförande av konstnärligt

Prop. 1976/77:39 "

verk, t. ex. konserter, teater- och biograWöreställningarQ kap. 1 å RF). Skyd- det kommer att förstärkas bl. a. genom att mötesfriheten får begränsas endast av hänsyn till rikets säkerhet, allmän ordning och säkerhet vid samman- komsten eller till trafiken eller för att motverka farsot (2 kap. 14å första stycket RF).

På vanlig författningsnivå finns gällande regler om möten huvudsakligen i två författningar, lagen om allmänna sammankomster och allmänna ord- ningsstadgan. Lagen är enligt en uppräkning i ] å första stycket tillämplig på de sammankomster som hittills har varit omfattade av mötesfriheten enligt RF. l stadgan finns föreskrifter om offentliga tillställningar, bl. a. tea- terföreställningar, konserter och biografföreställningar. Väsentligen likartade bestämmelser gäller för möten enligt de två författningarna. I vissa hän- seenden har emellertid allmänna sammankomster ett starkare skydd än offentliga tillställningar. Tillstånd till allmän sammankomst får vägras endast om det är nödvändigt med hänsyn till trafik eller allmän ordning. Någon motsvarighet till denna regel finns inte i fråga om offentlig tillställning. På liknande sätt är förutsättningarna för att inställa eller upplösa allmän sammankomst och för att förbjuda förnyande av sammankomsten snävare än beträffande offentlig tillställning. De möjligheter som föreligger att vägra tillstånd till och ingripa mot allmän sammankomst ansluter till de intressen för vilka RF i dess nya lydelse tillåter begränsning av mötesfriheten, medan tillståndsvägran och ingripande i fråga om offentlig tillställning kan ske även i andra fall. Enligt min mening bör därför den reglering av möten som lagen om allmänna sammankomster innehåller nu göras tillämplig också på sammankomster för framförande av konstnärligt verk. Som en följd därav bör samtidigt sådana sammankomster undantas från regleringen i allmänna ordningsstadgan.

Jag förordar att den ändring i lagen som behövs får formen av ett tillägg till uppräkningen av de sammankomster lagen är tillämplig på av innebörd att lagen skall äga tillämpning också på sådan teaterföreställning, konsert, biografföreställning eller annan sammankomst för framförande av konst- närligt verk som är allmän. Begreppet sammankomst för framförande av konstnärligt verk böri detta sammanhang givetvis ha samma innebörd som i RF. I denna fråga fårjag hänvisa till vad som har anförts i prop. 1975/76:209 s. 143.

Bestämmelserna i lagen är tillämpliga även om det förekom mer ett mindre inslag av underhållning eller förströelse vid den allmänna sammankomsten (] å tredje stycket lagen). Så bör vara fallet även i fortsättningen. Med an- ledning av att sådana inslag ofta kan sägas utgöra fram förande av konstnärligt verk och därmed falla in under den utvidgade huvudregeln bör lagtexten jämkas något.

l enlighet med nuvarande principer för gränsdragningen mellan lagens och stadgans tillämpningsområden bör i de fall, där det råder tvekan huruvida

Prop. 1976/77:39 8

ett möte är en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning, lagen i regel anses tillämplig. Man bör utgå från en helhetsbedömning. Ett trol- lerinummer som ingår i en revy eller kabaré får sålunda anses vara en del av framförandet av det konstnärliga verk som den samlade sceniska fram- ställningen utgör. En offentlig frlmförevisning som ingår som ett moment i en pornografisk föreställning bör å andra sidan inte betraktas som en bio- grafföreställning, utan stadgan bör vara tillämplig också på sådan förevisning.

Med offentlig tillställning förstås enligt 9å första stycket allmänna ord- ningsstadgan bl. a. teaterföreställning, konsert och biografföreställning. Des- sa sammankomster bör nu utgå ur uppräkningen. 1 21 å ges regler som f. n. rör bl. a. barns medverkan i teaterföreställningar m. m. Även här bör den- na typ av sammankomst utgå. Självfallet är bl. a. arbetarskyddslagens (1949: 1) särskilda bestämmelser om minderåriga också i fortsättningen tillämpliga när barn medverkar i teaterföreställning. På grund av föreskrifterna i 8 kap. 3 å RF måste ändringarna i stadgan göras genom lag. En mera genomgripande översyn av stadgan i syfte att anpassa. bestämmelserna till RF:s regler om normgiv- ningsmakten övervägs f. n. inom kommundepartementet och tas därför inte upp i detta sammanhang.

Både lagen om allmänna sammankomster och allmänna ordningsstadgan innehåller en hänvisning till förordningen (1959:348) med särskilda bestäm- melser om biograWöreställningar m. m., som reglerar offentlig förevisning av biograffilm (12å andra stycket lagen resp. 21 å fjärde stycket stadgan). Med hänsyn till att sådan förevisning i regel skal1 falla under lagen bör hänvisningarna jämkas något. Det kan anmärkas att reglerna i 1959 års förordning om frlmcensuren gäller efter den 1 januari 1977 med stöd av en övergångsbestämmelse till ändringen i RF.

1 övrigt torde det inte med anledning av ändringama i RF krävas några sakliga ändringar i lagen om allmänna sammankomster och allmänna ord- ningsstadgan. Däremot bör den formella ändringen göras i stadgan att ordet "Konungen” på förekommande ställen byts ut mot ””regeringen””.

3 Ändring i religionsfrihetslagen

Enligt 5 å religionsfrihetslagen (1951z680) får kloster inrättas endast med regeringens tillstånd och på de villkor som regeringen föreskriver. ingen får upptas i kloster förrän har.-. fyllt 18 år. Åsidosättes vid klosterverksamhet lag eller författning eller villkor som regeringen har föreskrivit eller drivs klostret uppenbart i strid mot vad som var förutsatt när tillståndet gavs, kan regeringen återkalla tillståndet. Föreskrifterna om kloster i. religionsfrihetslagen berördes av 1968 års be- redning om stat och kyrka i dess slutbetänkande (SOU 1972:36) Samhälle och trossamfund. Enligt beredningen borde nuvarande regler om särskilt tillstånd av regeringen avskaffas (s. 61). Vid remissbehandlingen av be-

Prop. 1976/ 77:39 9

tänkandet kommenterades förslaget inte närmare (se SOU 19749 5. 171).

Enligt 2 kap. 1 å RF tillförsäkras svensk medborgare gentemot det all- männa bl. a, religionsfrihet. Denna definieras enligt det vilande grundlagsför- slaget som frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion. Re- ligionsfriheten får inte begränsas. Regleringen i 5 å religionsfrihetslagen ärinte förenlig med de nya grundlagsföreskrifterna. I enlighet med vad som förut- skickadesipropositionen om ändringi RF(prop. 1975/76:209s. 144)föres|åsatt 5 å religionsfrihetslagen upphävs.

4. Upprättade lagförslag

I enlighet med vad jag nu har anfört har inom justitiedepanementet upp- rättats förslag till

1. lag om ändring i allmänna ordningsstadgan (1956:6l7),

2. lag om ändring i lagen (1956:618) om allmänna sammankomster,

3. lag om ändring i religionsfrihetslagen (19511680). I fråga om förslagen under 1 och 2 har jag samrått med chefen för kom- mundepartementet.

S Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att antaga förslagen.

6. Regeringens beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att antaga de förslag som föredra- ganden har lagt fram.