Upphävd författning

Kungl. Maj:ts Förordning (1959:348) med särskilda bestämmelser om biografföreställningar m.m.

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1959-06-05
Ändring införd
SFS 1959:348
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I fråga om offentlig förevisning av biograffilm (biografföreställning) och offentlig förevisning av videogram skall, utöver vad eljest finnes föreskrivet, gälla vad nedan stadgas.

[S2]Denna förordning gäller dock inte i fråga om radiosändning. Den gäller inte heller i fråga om trådsändning, om

 1. sändningen är en vidaresändning av en rundradiosändning eller av en sändning från en satellit i fast trafik eller
 2. sändningen är en egensändning som också sker till bostäder med stöd av tillstånd enligt 5 § andra stycket radiolagen (1966:755) eller i enlighet med bestämmelserna i lagen (1985:677) om lokala kabelsändningar.

[S3]I förordningen förstås med radiosändning, rundradiosändning och trådsändning detsamma som i radiolagen. Med vidaresändning och egensändning förstås detsamma som i lagen om lokala kabelsändningar.

[S4]Vad som i förordningen föreskrivs om biografföreställning skall också gälla offentlig förevisning av videogram. Vad som föreskrivs om film skall, med undantag av bestämmelserna i 6 § 1 mom.andra stycket 2 och 3 samt 3 mom., också gälla videogram. Lag (1986:1210).

2 §  Vid biografföreställning må ej förevisas film, som icke dessförinnan godkänts av statens biografbyrå.

[S2]Till biografbyrån skall som rådgivande organ vara knutet ett granskningsråd (statens filmgranskningsråd). Angående dess verksamhet är särskilt stadgat.

3 §  1 mom. Biografbyrån må ej godkänna film eller del av film, vars förevisande på grund av det sätt, varpå händelserna skildras, och det sammanhang, vari de förekomma, kan verka förråande eller skadligt upphetsande eller förleda till brott.

[S2]Biografbyrån äger även i annat fall vägra godkänna film eller del av film, om biografbyrån finner förevisandet därav uppenbarligen strida mot allmän lag. Lag (1985:990).

3 §  2 mom. Film eller del av film må ej godkännas till förevisning för barn under sju år eller för barn, som fyllt sju men ej elva år, eller för barn, som fyllt elva men ej femton år, i den mån den kan vålla barn i sådan åldersgrupp psykisk skada. Lag (1977:1056).

3 §  3 mom. Biografbyrån må ej vägra godkänna film på andra grunder än i denna paragraf är stadgat.

4 §  1 mom. Barn under femton år må ej lämnas tillträde till biografföreställning, där förevisning äger rum av annan film än sådan som biografbyrån godkänt för den åldersgrupp barnet tillhör.

[S2]Genom tydliga anslag skall utmärkas, i vad mån barn äga tillträde till biografföreställning.

4 §  2 mom. har upphävts genom lag (1977:1056).

5 §  Den som vill påkalla granskning av film skall göra skriftlig anmälan därom till biografbyrån. I anmälan skola, där så kan ske, filmens längd och produktionsfirma angivas. Uppgift skall vidare lämnas, huruvida filmen önskas tillåten även för barn under sju år eller för barn som fyllt sju men ej elva år, eller för barn, som fyllt elva men ej femton år.

[S2]Anmälan skall vara åtföljd av fullständig förteckning över de texter, med vilka filmen är avsedd att förevisas, ävensom av en redogörelse för filmens innehåll. Från tillämpningen av denna bestämmelse kan biografbyrån i särskilda fall medgiva befrielse.

[S3]Angående avgift för granskning av film är särskilt stadgat. Lag (1977:1056).

6 §  1 mom. Har film i sin helhet förbjudits för offentlig förevisning, skall biografbyrån meddela skriftligt bevis därom (förbudskort).

[S2]Har film helt eller delvis godkänts, skall den av biografbyrån förses med en med registreringsnummer försedd stämpel, varjämte ett med samma registreringsnummer försett bevis (tillståndskort) skall utfärdas. I beviset skall meddelas:

 1. 1) namnet på den firma, från vilken filmen utgått, därest detta är känt,
 2. 2) kortfattad beskrivning av filmen samt, om viss del av densamma uteslutits, särskild beskrivning å den uteslutna delen,
 3. 3) uppgift om filmens längd vid granskningen och dess längd, sedan del av filmen eventuellt uteslutits, samt
 4. 4) uppgift, huruvida filmen blivit godkänd eller icke till förevisning för barn tillhörande åldersgrupp som avses i 3 § 2 mom.

[S3]Är biografbyråns godkännande tidsbegränsat skall detta framgå av stämpeln och tillståndskortet.

[S4]Tillståndskort skall vid anfordran tillhandahållas polismyndighet och polisman. Lag (1979:213).

6 §  2 mom. har upphävts genom lag (1985:990).

6 §  3 mom. Del som utesluts ur film skall, om så kan ske, tas i förvar av biografbyrån men återlämnas mot återställande av tillståndsbeviset och den filmen åsatta registrerings nummerstämpeln. Sådant återlämnande må dock ej påfordras sedan två år förflutit från bevisets utfärdande. Efter nämnda tid må filmdelen förstöras efter biografbyråns beprövande. Lag (1985:990).

6 a §  I tillståndsbeviset för ett videogram skall biografbyrån, utöver vad som gäller enligt 6 § 1 mom.andra stycket 1 och 4, ange videogrammets längd och lämna en kortfattad beskrivning av dess innehåll.

[S2]Om vissa delar av ett videogram har förbjudits för offentlig förevisning, skall biografbyrån dessutom, med hjälp av tidkod eller på något annat lämpligt sätt, i beviset ange vilka delar som godkänts och vilka som förbjudits. Byrån skall också lämna en särskild beskrivning av innehållet i de förbjudna delarna. Lag (1985:990).

7 §  Angående besvär över biografbyråns beslut gäller vad därom stadgas i den för biografbyrån gällande instruktionen.

8 §  Bryter någon uppsåtligen mot föreskriften i 2 §, dömes till böter eller fängelse i högst sex månader. Sker överträdelsen av oaktsamhet, som ej är att anse som ringa, dömes till böter.

[S2]Bryter någon uppsåtligen eller av oaktsamhet, som ej är att anse som ringa, mot föreskrift i 4 § dömes till böter. Kungörelse (1973:560).

9 §  Vad i denna förordning är stadgat gäller ej för det fall att film förevisas i samband med undervisningen vid läroanstalt och ej heller i andra fall då regeringen på ansökan meddelar befrielse från förordningens tillämpning. Angående rätt för biografbyrån att i särskilda fall meddela tidsbegränsat godkännande för visning av film, i vilka fall avgift för granskning inte skall utgå, är särskilt stadgat.

[S2]Denna förordning gäller inte för reklamfilm. Den gäller inte heller förevisningar av film vid varumässor, utställningar eller sportevenemang, om inte själva förevisningen utgör en sådan allmän sammankomst som avses i lagen (1956:618) om allmänna sammankomster. Lag (1985:990).

10 §  Film och utrustning som använts i strid mot 2 § skall förklaras förverkade, om det ej är uppenbart obilligt. Kungörelse (1973:560).

Ändringar

Förordning (1959:348) med särskilda bestämmelser om biografföreställningar m.m.

Förarbeten
Prop. 1959:135

Ändring, SFS 1964:802

  Omfattning
  ändr. 6 § 1 mom

Ändring, SFS 1973:560

Lag (1977:1056) om ändring i förordningen (1959:348) med särskilda bestämmelser om biografföreställningar m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1977/78:12
  Omfattning
  upph. 4 § 2 mom; ändr. 3 § 2 mom, 5 §, 6 § 1 mom

Lag (1979:213) om ändring i förordningen (1959:348) med särskilda bestämmelser om biografföreställningar m.m.

Lag (1985:990) om ändring i förordningen (1959:348) med särskilda bestämmelser om biografföreställningar m.m

  Förarbeten
  Prop. 1984/85:116
  Omfattning
  upph. 6 § 2 mom; ändr. 1 §, 3 § 1 mom, 6 § 3 mom, 9 §; ny 6 a §
  Ikraftträder
  1986-01-01

Lag (1986:1210) om ändring i förordningen (1959:348) med särskilda bestämmelser om biografföreställningar m.m.

Ändring, SFS 1990:886

  Omfattning
  upph.