Prop. 1978/79:176

om rapportering av oljeföroreningar m. m.

Prop. 1978/79: 176 Regeringens proposition 1978/79: 176

om rapportering av oljeföroreningar m. m.;

beslutad den l5 mars 1979.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar OLA ULLSTEN

ANITHA BON DESTAM

Proposilionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att regeringen eller den myndighet som regering- en utser far vidgade möjligheter att föreskriva skyldighet om rapportering av oljebälten till havs. m.m. Det föreslagna bemyndigandet ersätter nu gällande bestämmelser som är tillämpliga endast på svenskt sjöterritorium och Östersjöomrftdet i övrigt. chyndigandet är avsett att utnyttjas bl.a. för att man från svensk sida skall kunna uppfylla förpliktelser enligt inter- nationella överenskommelser, exempelvis i Nordsjöområdet utanför svenskt sjöterritorium.

l Riksdagen [978/79. [ sant!. Nr [76

Prop. 1978/79: 176

] Förslag till

I-J

Lag om ändring i lagen (1972: 275) om åtgärder mot vatten- förorening fran fartyg

Härigenom föreskrivs att i lagen (19721275) om åtgärder mot vatten— förot'ening fran fartyg skall införas två nya paragrafer, 14 a å. som placeras närmast före rubriken '"l'illsyn' . och 22 a & av nedan angivna lydelse.

:VItl'tll'tllltlä lule/.te Föreslagen lydelse 14 a s" Regering,-en eller den myndighet mm regeringen utser meddelar fi)"- rex/triller om .t'kyldighet att rappar- tera t'atten/å'irureningar och hän- delser .mm innebär ris/t' jfir sådana fin-meningar. Detsamma giiller fö- reskrifter om skyldighet att liimna sådana uppgifter om fartyg och jar/yes last som hehörs för att hindra eller bekämpa vattenförore- ningar. 22 a s Till böter eller fängelse i högst .rex månader döms den som uppsåt- ligen eller av oaktsamhet bryter mot _f'r'ireskrifter som har meddelats med stöd av 14 a 5.

Denna lag träder i kraft den ] juli l979.

Prop. 1978/79: 176 3

2. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1976: 6) om åtgärder mot vattenförorening frän fartyg inom Östersjöområdet

Härigenom föreskriVs i fråga om lagen (1976: 6) om åtgärder mot vatten— förorening från fartyg inom Östersjöomrftdet

dels att 16.5 skall upphöra att gälla. dels att 21 st skall ha nedan angivna lydelse.

Föreslagen lydelse

21.5

Nuvarande lydelse

'lill böter eller fängelse i högst sex manader dö"/nes den som upp- såtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrift som meddelats med stöd av 15 eller 16 S. Detsamma gäl— ler den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrift som meddelats med stöd av 13.5. om ej gärningen är belagd med straffi brottsbalken , miljöskyddsla- gen (1969z387) eller lagen (1971: 1154) om förbud mot dumpning av avfall i vatten.

'l'ill böter eller fängelse i högst sex mänaderdöms den som uppsat- ligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrift som meddelats med stöd av 155. Detsamma gäller den som uppsåtligen eller av oaktsam- het bryter mot föreskrift som med- delats med stöd av 13 s om ej gär- ningen är belagd med straffi brotts- balken. miljöskyddslagen (1969: 387) eller lagen (1971: 1154) om för- bud mot dumpning av avfall i vat- ten.

Denna lag träder i kraft den ljuli 1979.

Prop. 1978/79: 176 4

Utdrag KOMMUN1KATIONSDEPARTEMENTET PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1979-03- 15

Närvarande: statsministern Ullsten. ordförande. och statsräden Sven Ro- manus. Mundebo. Wikström. Friggebo. Wirtén. Rodhe. Wahlberg, Hans- son. Enlund. Lindahl. Winther. De Geer. Blix. Cars. Gabriel Romanus. Tham. Bondestam

Föredragande: statsrådet Bondestam

Proposition om rapportering av oljeföroreningar m. m.

] Gällande bestämmelser

1 16.5 lagen (1976: 6) om vattenförorening från fartyg inom Östersjöområ- det (i fortsättningen benämnd 1976 års lag) bemyndigas regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om skyldig- het att rapportera vattenförorcningar och om skyldighet att lämna sadana uppgifter om fartyg och fartygs last som behövs för att förhindra eller bekämpa vattenförorening. Bestämmelserna trädde i kraft den 1 januari 1977 (SFS 1976: 570). Enligt 21 a' förordningen (1976: 573) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg inom Östersjöonträdet (i fortsättningen be— nämnd 1976 ärs förordning) meddelas föreskrifter som avses i 16.5 1976 års lag av sjöfartsverket efter samråd med tullverkct och statens naturvårds- verk.

1976 års lag gäller enligt lé åtgärder mot vattenförorening fran fartyg inom Östersjöområdet och Sveriges sjöterritorium utanför detta. 1 3 & lagen definieras Östersjöomrädet på samma sätt som i 1974 års Helsingforskon- vention om skydd av Östersjöområdets marina miljö (i 1976 års lag be- nämnd Östersjökonventionen), nämligen som den egentliga Östersjön med Bottniska viken. Finska viken och inloppet till Östersjön upp till latitud— parallellen vid 570 44,8' nord (Skagen—Göteborg). AV 1 s" 1976 års förord— ning följer att förordningen har samma geografiska tillämpningsomräde som 1976 års lag.

Föreskrifter som avses i 16 & 1976 års lag har meddelats av sjöfartsverket med stöd av 21 & 1976 års förordning. De är upptagna i 19 & Sjöfartsverkets kungörelse (1976: A 49) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg och bygger på de bestämmelser i ämnet som finns i 1974 års Helsingforskon-

Prop. 1978/79: 176

'Jl

vention. Sjöfartsverkets föreskrifter avser sälunda dels rapportering av observationer av större föroreningar genom olja eller annat ämne som kan förorsaka förorening av vattnet, dels rapportering av händelser som orsa- kar eller kan befaras orsaka större vattenförorening av nägot slag (dvs. incidenter). 1 det förra fallet åligger det den fartygsbelälhavare och den flygplanspilot som har gjort observationen inom Östersjöomrädet eller Sveriges sjöterritorium utanför detta att utan dröjsmäl avge rapport härom. 1 det senare fallet skall befälhavaren pä det fartyg som haft del i incidenten eller annan person som är ansvarig för fartyget utan dröjsmål rapportera incidenten om den orsakar eller kan befaras orsaka större vattenförorening i Östersjöomrädct eller Sveriges sjöterritorium utanför detta. Rapporte— ringen sker till tttllverkets kustbevakning sotn har att alarmera berörda organ. Enligt 21 s 1976 ärs lag döms den som uppsåtligen eller av oaktsam— het bryter mot föreskrift som har meddelats med stöd av lat lagen till böter eller fängelse i högst sex månader.

1976 ärs lag innehåller den specialrcglering i fråga om åtgärder mot vattenförorening från fartyg som är föranledd av innehållet i 1974 års Helsingforskonvention. Denna reglering har. sasom framgar av vad jag har nämnt i det föregående. genom 1976 års lag giorts tillämplig ocksa pä svenskt SjÖlCI'l'ilOI'lllm utanför Östersjöområdet. dvs. svenskt inre vatten och svenskt territorialhav norr om linjen Skagen —-Göteborg. Föreskrifter om atgärder mot vattenförorening från fartyg i andra vattenomräden och i andra hänseenden än som avses i 1976 ars lag finns i lagen (1972: 275) om ätgärder mot vattenförorening från fartyg (ändrad senast 1976:7). i fort— sättningen benämnd 1972 års lag. [ sistnämnda lag finns ingen motsvarighet till bestämmelserna i 16.6 1976 års lag.

2 Internationella regler

lnternationella bestämmelser om rapportering av observationer av havs- föroreningar och rapportering av incidenter finns. förutom i 1974 ars Hel- singforskonvention. i 1969 års överenskommelse om samarbete vid oljeför- orening i Nordsjön (den s. k. Bonnöverenskommelsen. SÖ 1969: 21).

1974 års Helsingforskonvention har undertecknats av samtliga Öster- sjöstater. dvs. Danmark. Finland. Förbundsrcpubliken Tyskland. Polen, Sovjetunionen. Sverige och Tyska demokratiska republiken. Konven- tionen har hittills ratificerats av Sverige ( prop. 1975/76: 5 och 6, JoU 1975/ 76: 16 och 17. rskr 1975/76: 58 och 59) samt av Danmark. Finland. Sovjet- unionen och Tyska demokratiska republiken. Konventionen trädcr i kraft två månader efter den dag då det sjunde ratitikationsinstrumentet depone- rats. Det finns anledning räkna med att konventionen träder i kraft inneva- rande är. Bestämmelserna om rapportering i 1974 års Helsingforskonven- tion har berörts i samband med redogörelsen för Sjöfartsverkets föreskrif- ter i detta hänseende.

Prop. 1978/79: 176 6

Bonnöverenskommelsen har tillträtts av Sverige genom undertecknande tttan förbehall för ratificering den 9jt|ni 1969. f.)vet'ettskt»tttntelsen trädde i kraft den 28 november 1970 och gäller numera mellan Belgien. Danmark. l—"rankrike. Förbundsrepubliken Tyskland. Nederländerna. Norge. Sverige och Storbritannien. Överenskomtnelsens geografiska tillämpningsomrädc är enligt artikel 1 Nordsjt'iomradet. som enligt artikel 3 ontfattar dels Nordsjön söder om latituden 615 nord. dcls Skagerack. vars södra gräns dras vid en linje mellan Skagen och Pater Nostcrskären. dels Engelska kanalen och till den anslutande vatten öster om en linje som gär 50 nautiska mil väster om linjen mellan Scillyöarna och Ouessantön. Enligt punkt 2 i artikel 6 förbinder sig varje fördtagsslutandc stat att uppmana befälha- varna pä fartyg som för statens flagga och förarna av luftfartyg som är registrerade i staten i fråga att pä lämpligaste sätt och utan dröjsmal rapportera (le/s alla olyckshi'tndelscr som orsakar eller kan förväntas orsa- ka oljeförorening av havet. (le/.t- förekomsten. beskaffenheten och ut- sträckningen av oljebältcn på havet. vilka kan anses utgöra ett allvarligt hot mot en eller flera l'i.')rdragsslutande staters kust eller därtill knutna intressen.

1 1978 ärs protokoll till 1973 ärs internationella konvention till förhind- rande av förorening frän fartyg tMARPOl.-protokollct). vilket protokoll har undertecknats av Sverige med förbehåll för ratificering. finns föreskrif- ter om rapportering av incidenter. Mellanstatliga rådgivande sjöfartsor- ganisationen thCO) har rekommenderat att dessa föreskrifter tillämpas redan innan MARPOL-protokollet träder i kraft.

Frågan om Sveriges tillträde till MARP()l.-protokollet kommer jag att anmäla i annat sammanhang. tillsammans med förslag om den lagstiftning som behövs med anledning av ett svenskt tillträde till MARPOI_.-protokol- let. [ samband därmed avserjag ocksa att lägga fram förslag om en enda lag som skall ersätta säväl 1972 års som 1976 ärs lag. Ntt nämnda frägor beräknas kttnna anmälas tidigast under hösten 1979.

3. Föredragandens överväganden

Redan innan det blir möjligt att lägga fram förslag till en enhetlig lagstift- ning om vattenförorening från fartyg. bör enligt min mening frågan om en komplettering av gällande bestämmelser såvitt avser skyldigheten att rap- portera havsföroreningar och incidenter tas upp. Som framgår av vad jag har anfört. gäller de bestämmelser i ämnet som finns nu endast svenskt sjöterritorium och Östersjöområdet i övrigt. Även om det svenska terri— torialhavet den 1 juli 1979 kommer att utsträckas till 12 nautiska mil och gällande reglers räckvidd härigenom kommer att ökas, faller en betydande del av det område som omfattas av Bonnöverenskommelsen utanför regle— ringen. Jag förordar därför att bestämmelsema i 16.5 1976 års lag förs över

l'rop. 1978/79: [76 7

till lf)? ars lag och att bemyndigandet för regeringen eller myndighet som regeringen utser att meddela föreskrifter därmed får generell räckvidd och salunda kommer att avse ocksä områden utanför svenskt sjöterritorium och Östersjöomrädet i övrigt. I samband härmed anserjag att lydelsen av de hestämmCISCr som skall tas upp i 1972 ars lag hör jämkas för att framhäva att bemyndigandct avser ocksä föreskrifter om skyldighet att rapportera incidenter. Om nu nämnda lagändringar genomförs blir det möjligt bl.a. att meddela de föreskrifter om rapportering som det äligger Sverige att meddela enligt internationella överenskommelser. såsom Bonn- överenskommelsen. och om rapporteringsskyldighct som har rekommen- derats av lMC(). Lagändringarna hör träda i kraft den l juli l979. .lag har i ärendet samrätt med Chefen för kommundepartementet.

4. Upprättande lagförslag

I enlighet med vad jag nu har anfört har inom kommunikationsdeparte- mentet upprättats förslag till

1. lag om ändring i lagen (l972: 275) om åtgärder mot vattenft'lrorening frän fartyg.

2. lag om ändringi lagen (l976: 6) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg inom Östersjöområdet.

5. Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att antaga förslagen till

I. lag om ändring i lagen (l972: 275) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg.

2. lag om ändring i lagen (l976: 6) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg inom ('")stersiöomrädet.

6 Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att antaga de förslag, som föredra- ganden har lagt fram.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1979