Prop. 1978/79:48

om ändring i vallagen (1972:620), m.m.

Prop. 1978/79:48Regeringens proposition

1978/79z48

om ändring i vallagen (l972:620). m. m.;

beslutad den 2 november 1978.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar

OLA ULLSTEN SVEN ROMA-NUS

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa mindre ändringar i vallagen . F. n. gäller att vallokalerna i regel skall hållas öppna mellan kl. 8 och 21 på valdagen. Förslaget innebär att vallokalerna skall stängas kl. 20 i stället för kl. 21. Propositionen innehåller vidare bl. a. förslag till vissa ändringar i bestämmel- serna om röstning på fartyg. Dessa ändringar syftar till att begränsa risken för att ombordanställda utestängs från valdeltagande.

De nya reglerna är avsedda att tillämpas vid de allmänna valen år 1979.

Prop. l978/79z48

1. Förslag till

lx)

Lag om ändring i vallagen (l972:620)

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 8 och 9 8 kap. 3 och 11 åå, 9 kap. 1 5, 10 kap. 13och 14 åå, 11 kap. 1 $ 13 kap. 3,5,6och 10 åä- samt 14 kap. Boch 20 && vallagen (l972:620)l skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande liv/else

För att registrerad partibeteckning skall åtnjuta skydd vid val skall partiet hos centrala va(m_vmliglieten som kandidater anmäla

för val till riksdagen i viss valkrets minst fyra och högst femton perso- ner och

lör val av landstingslcdamöter eller kommunfullmäktige minst fyra och högst tjugo personer i lands- tingskommunen eller kommunen.

Föreslagen fvt/else

För att registrerad partibeteckning skall åtnjuta skydd vid val skall partiet som kandidater anmäla

för val till riksdagen i viss valkrets minst fyra och högst femton perso- ner och

för val av landstingslcdamöter eller kommunfullmäktige minst fyra och högst tjugo personer i lands- tingskommunen eller kommunen.

Centrala valmyndigheten bestämmer inför varje val när anmälan av kandidater senast skall göras. Kungörelse hiirom skall föras in i Post- och Inrikes Tidningar. Underrättelse om beslutet skall vidare tillställas varje

registrerat parti.

Anmälan av kandidater skriftligen av partiets ombud eller av person som ombudet utsett. Till anmälningshandlingen skall fogas skriftlig förklaring från varje kandi- dat att han givit partiet tillstånd att anmäla honom.

göres

lf inner centra/a

anledning till anmärkning mot an-

] Lagen omtryckt l976:404. 3Senaste lydelse l977:712.

valmyndigheten

Anmälan av kandidater ska/! göras has centra/a valntj'nt/igheten eller. i den mån regeringen eller ntvndlg/ter som bestäms av regeringenföreskriver det. skall göras skriftligen av partiets ombud eller av person som ombudet utsett. Till anmälningshandlingen skall fo-

liinsstvre/sen. Anmälan

gas skriftlig förklaring från varje kandidat att han givit partiet tillstånd att anmäla honom.

& Finner den myndighet hos vilken anmälan görs anledning till anmärk-

Prop. ]978/79:48

Nuvarande lvl/else mälningshandlingen eller handling som åtföljer denna. skall myndig- heten genast underrätta den som gjort anmälan. Därvid skall anges tid lör ändring och komplettering av anmälningshandlingen. Därefter skall centrala valmyndigheten så snart som möjligt slutligt pröva ären- det.

L.:

Föreslagen fvt/else

ning mot anmälningshandlingcn el- ler handling som åtlöljerdcnna,skall myndigheten genast underrätta den som gjort anmälan. Därvid skall anges tid för ändring och komplette- ring av anmälningshandlingen. Där- efter skall centrala valmyndigheten så snart som möjligt slutligt pröva ärendet.

Har det ej visats att anmäld kandidat givit partiet tillstånd att anmäla honom, skall hans nanm på anmälningshandlingen anses obefintligt.

8 kap.

Väljare bör vid röstning i vallokal medföra sitt röstkort. Röstning på postanstalt. hos ut- landsmyndighet eller på fartyg får icke ske utan att röstkortet avläm- nas. Väljare som vill rösta hos utlandsmyndighet eller på fartyg får dock i stället för att avlämna röstkort förete giltigt svenskt pass. Vidare får väljare som innehar sjöfartsbok rösta på fartyg utan att röstkort avlämnas. ] fall då väljaren ej avlämnar röstkort skall röstmottagaren upprätta ett adresskort för honom.

Röstning på pOStanstalt. hos ut- landsmyndighet eller på fartyg får icke ske utan att röstkortet avläm- nas. Väljare som vill rösta hos utlandsmyndighet eller på fartyg får dock i stället för att avlämna röstkort förete giltigt svenskt pass. Vidare får väljare som innehar sjöfartsbok eller annan giltig identitetshand/ing rösta på fartyg utan att röstkort avlämnas. 1 fall då väljaren ej avlämnar röstkort skall röstmottagaren upprätta ett adresskort för honom.

11 &

Den som uppehåller sig i röstningslokalen eller utrymme därintill är skyldig att rätta sig efter de föreskrifter som valförrättare eller röstmottagare meddelar lör att trygga röstningens genomförande. Uppstår oordning som ej kan avstyras. har valförrättaren eller röstmottagaren rätt att avbryta röst-

ningen.

Avbrytes röstning i vallokal. skall valurna lörscglas under minst två olika sigill samt om ['till/ÄH! stil"/las i säkert jön-ar. När röstningen åter- upptages. skall valförrättaren visa de närvarande att jörseglingen är obru- ten. Avbrytes röstning på postan-

Avbrytes röstning i vallokal. skall valurna och röstlängd förseglas santt Ifö/varas pa" ber/gvggt'lntle sätt. När röstningen återuppta-ages. skall val- förrättaren visa de närvarande att jörseglingarna är obrutna. Avbrytes

röstning på postanstalt. hos utlands-

Prop. l978/79:48

rN'uvarant'lt'f fvt/else

stall. hos utlandsmyndighet eller på fartyg, skall mottagna ytterkuvert under avbrottet förvaras på betryg- gande sätt.

Föreslagen fvt/else myndighet eller på fartyg. skall mottagna ytterkuvert under avbrot- tet förvaras på betryggande sätt.

Tal får ej hållas i röstningslokal eller i anslutande utrymme. Ej heller får tryckta eller skrivna upprop sättas tipp eller delas ut till väljarna på sådan

plats.

9 kap.

Vallokal skall hållas öppen för röstning mellan klockan 8 och 21. Centrala valmyndigheten får be- stämma att vallokalen i visst valdis- trikt skall vara öppen för röstning kortare tid än nu sagts, om det kan antagas att väljarna likväl har till- fredsställandc möjligheter att utöva sin rösträtt.

Vallokal skall hållas öppen för röstning mellan klockan 8 och 20. Centrala valmyndigheten får be- stämma att vallokalen i visst valdis- trikt skall vara öppen för röstning kortare tid än nu sagts, om det kan antagas att väljarna likväl har till- fredsställande möjligheter att utöva sin rösträtt.

10 kap. 13.5

Röstning på fartyg får börja tidi- gast den _li'rtio/emle dagen före valdagen och pågå så länge att avgivna valsedlar kan beräknas vara centrala valmyndigheten till handa senast klockan 12 dagen före valda- gen.

Röstning på fartyg får börja tidi- gast den femtio/entre dagen före valdagen och pågå så länge att avgivna valsedlar kan beräknas vara centrala valmyndigheten till handa senast klockan 12 dagen före valda— gen.

Fartygets befälhavare bestämmer när och var röstning äger rum samt underrättar dem som befinner sig ombord om tid och ställe för röst- ningen.

Röstmottagare på fartyg är fartygets befälhavare eller den han utser.

14 ä I fråga om röstning på fartyg äger 8—10åå motsvarande tillämpning. Röstmottagare på fartyg får dock lämna mottagna ytterkuvert till svensk utlandsmyndighet som centrala valmyndigheten bestämmer för vidarebe- fordran till centrala valmyndigheten. Kan väljaren ej förete röstkort eller giltigt svenskt pass men innehar han

Kan väljaren ej förete röstkort eller giltigt svenskt pass men innehar han

Prop. 1978/79z48

Nuvarande lydelse sjöfartsbok, skall röstmottagaren i stället upprätta ett adresskort för honom med ledning av .siö/artsbaken och de uppgifter han kan lämna. Adresskortet lägges in i ytterku- vertet tillsammans med valkuvcrt som väljaren avgivit.

'_Il

I'iireslagen lydelse

sjöfartsbok eller annan giltig iden/i— tetshandling. skall röstmottagaren i stället upprätta ett adresskort för honom med ledning av iden/liets- handlingen och de uppgifter han kan lämna. Adresskortet lägges in i ytter- kuvertet tillsammans med valkuvcrt som väljaren avgivit.

11 kap. 1 &

Väljare som är gift får lämna valsedel genom sin make. Sådan valsedels- försändelse anordnas på följande sätt.

Väljaren lägger för varje val själv in sin valsedel i ett innerkuvert. [ närvaro av ett vittne lägger han sedan in iordningställda innerkuvert i ett ytterkuvert för valsedelslörsändelse och tillsluter detta. Därefter tecknar väljaren på ytterkuvertet försäkran på heder och samvete att han förfarit på detta sätt. Vittnet intygar skriftligen att väljaren egenhändigt undertecknat försäkran. Vittne skall ha fyllt 18 år. Väljarens make eller barn eller makens barn får ej vara vittne.

Valsedelsförsändelse får vara an- ordnad tidigast 24 dagar före valda- gen. Försändelse som lämnas på fartyg får dock vara anordnad 45 dagar före valdagen. Dagen för försändelsens anordnande anges på ytterkuvertet.

Valsedelsförsändelse får vara an- ordnad tidigast 24 dagar före valda- gen. Försändelse som lämnas på fartyg får dock vara anordnad 55 dagar före valdagen. Dagen för försändelsens anordnande anges på ytterkuvertet.

13 kap.

3.5

Rösträkningen inledes med att från valnämnden inkomna omslag med ytterkuvert brytes. Ytterkuverten räknas och antalet antecknas i protokollet. Därefter granskas ytterkuverten. Därvid kontrolleras att

1. ytterkuvert icke blivit öppnat efter tillslutandet,

:!:—th

1 fall då de nämnda kraven är uppfyllda, förfares med ytterkuvert på sätt som föreskrives i 4 &. I annat

samma väljare icke avgivit mer än ett ytterkuvert, väljaren är röstberättigad i valdistriktet, väljaren icke röstat i vallokalen under valdagen.

1 fall då de nämnda kraven är uppfyllda, förfares med ytterkuvert på sätt som föreskrives i 4 &. I annat

Prop. 1978/79148

Nuvarande lydelse fall lägges ytterkuvert åt sidan. Ytterkuvert, som lagts åt sidan, lägges därefter in i ett eller flera särskilda kuvert som tillslutes och förses med anteckning om innehål- let.

Föreligger brist eller felaktighet i något hänseende som valförrättaren skall kontrollera enligt 45, skall bristfälligt kuven tillsammans med väljarens röstkort eller adresskort åter läggas in i ytterkuvertet. Det- samma gäller om innerkuvert är tomt eller om det ej klart framgår att kuvert innehåller valsedel. innerku- vert skall dessförinnan åter läggas in i ytterkuvert för valsedelsförsän- delse. Ytterkuvertcn lägges i sin tur in i ett eller flera särskilda kuvert som tillslutes och förseglas under minst två olika sigill och förses med anteckning om innehållet.

Föreslagen lydelse fall lägges ytterkuvert åt sidan. Ytterkuvert, som lagts åt sidan, lägges därefter in i ett eller flera särskilda kuvert som förseg/as och förses med anteckning om innehål- let.

Föreligger brist eller felaktighet i något hänseende som valförrättaren skall kontrollera enligt flå, skall bristfälligt kuvert tillsammans med väljarens röstkort eller adresskort åter läggas in i ytterkuvertet. Det- samma gäller om innerkuvert är tomt eller om det ej klart framgår att kuvert innehåller valsedel. innerku- vert skall dessförinnan åter läggas in i ytterkuvert för valsedelsförsän- delse. Yttetkuverten lägges i sin tur in i ett eller flera särskilda kuvert som förseglas och förses med anteck- ning om innehållet.

Sedan de i 3—5 %& föreskrivna åtgärderna vidtagits, förfares för varje val för sig på följande sätt.

1. Val- och innerkuvert tages ut ur urnan och räknas. Antalet personer som enligt röstlängd deltagit i valet räknas. Antalet kuvert och röstande antecknas i protokollet. Överensstämmer de framräknade siffrorna ej med varandra, anges i protokollet den sannolika orsaken till skillnaden.

2. Valsedlarna tages ut ur kuverten. Innehåller kuvert mer än en valsedel, lägges valsedlarna tillbaka i kuvertet. Sådana kuvert räknas och lägges in i ett särskilt kuvert som tillslutes och förses med anteckning om innehållet.

3. Kan det antagas att valsedel är ogiltig enligt 14 kap. 4 & lägges valsedeln åt sidan. Valsedlar som lagts åt sidan lägges därefter in i ett eller flera särskilda omslag som tillslutes och förses med anteckning om antalet valsedlar som omslaget innehåller.

4. Övriga valsedlar ordnas i grupper efter partibeteckning. Antalet

Prop. 1978/79:48 7

Föreslagen lill/('ISP

valsedlar inom varje grupp räknas och antalet antecknas i protokollet. Valsedlarna lägges därefter partivis in i särskilda omslag. På omslagen antecknas vilket partis valsedlar omslaget innehåller och valsedlarnas Nuvarande lydelse antal.

5. De särskilda kuverten och om- slagen förses med uppgift om valdis- triktet och förseglas med minst två olika sigill. .S'igil/en avtigvekes i proto- kol/et.

10"

Kommer ytterkuvert in efter för- rättningens början, lägges det utan vidare åtgärd åt sidan. Kuvert som lagts åt sidan lägges därefter in i ett eller flera särskilda omslag som till- slutes och förses med anteckning om innehållet.

5. De särskilda kuverten och om- slagen förses med uppgift om valdis- triktet och förseglas.

&

Kommer ytterkuvert in efter för- rättningens början, lägges det utan vidare åtgärd åt sidan. Kuvert som lagts åt sidan lägges därefter in i ett eller flera särskilda omslag som förseglas och förses med anteckning om innehållet.

14 kap.

Sedan de i 6 och 7 åå föreskrivna åtgärderna vidtagits, lägges valsed- larna in i särskilda omslag, de godkända för sig och de ogiltiga för sig. Omslagen förseglas under minst två olika sigill. Valsedlarna förvaras till utgången av den tid för vilken valet gäller.

85

Sedan de i 6 och 7 åå föreskrivna åtgärderna vidtagits, lägges valsed- larna in i särskilda omslag, de godkända för sig och de ogiltiga för sig. Omslagen förseglas. Valsedlarna förvaras till utgången av den tid för vilken valet gäller.

Förrättningen avslutas genom att protokollet läses upp. Protokollet sändes genast till centrala valmyndigheten.

ZOå När länsstyrelsen företagit de När länsstyrelsen företagit de åtgärder som föreskrives i 15, åtgärder som föreskrives i 15, 15 b—15d, 16, 18 och 19 åå. lägges valsedlarna in i särskilda omslag, de godkända för sig och de ogiltiga för sig. Omslagen förseglas under minst

15 b—lSd, 16, 18 och 19 åå, lägges valsedlarna in i särskilda omslag, de godkända för sig och de ogiltiga för sig. Omslagen förseglas. Valsedlarna

Prop. 1978/79:48

Nuvarande l_l-'(l('l.)'(' två olika sigt/L V alsedlarna förvaras tid valet till utgången av den gäller.

F öres/agan lrdelse förvaras till utgången av den tid valet gäller.

Valets utgång kungöres genom uppläsning av protokollet. Därmed är valet avslutat.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1979.

2. Förslag till Lag om ändring i lagen (19722704) om kyrkofullmäktigval

Härigenom föreskrivs att 23% lagen ( 1972:704 ) om kyrkofullmäktigvalI skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

235

Vallokal skall hållas öppen för röstning minst två timmar mellan klockan 8 och 15, dock ej under tid för allmän gudstjänst, samt därjämte mellan klockan 19 och 21. Centrala valmyndigheten får bestämma att. vallokalen i visst valdistrikt skall vara öppen för röstning kortare tid än nu sagts, om det kan antagas att väljarna likväl har tillfredsställande möjligheter att utöva sin rösträtt.

Vallokal skall hållas öppen för röstning minst två timmar mellan klockan 8 och 15. dock ej under tid för allmän gudstjänst. samt därjämte mellan klockan 18 och 20. Centrala valmyndigheten får bestämma att vallokalen i visst valdistrikt skall vara öppen för röstning kortare tid än nu sagts, om det kan antagas att väljarna likväl har tillfredsställande möjligheter att utöva sin rösträtt.

Valtider för varje valdistrikt bestämmes av valnämnden efter hörande av

kyrkorådet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1979.

' Lagen omtryckt 19761405.

Prop. 1978/79:48 9

Utdrag JUSTlTlEDEPARTEMENTET PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1978—1 1 -02

Närvarande: statsministern Ullsten, ordförande. och statsråden Sven Romanus. Mundebo, Wikström. Friggebo. Wirtén, Huss. Rodhe. Wahlberg, Hansson, Enlund, Lindahl. Winter. De Geer. Blix. Cars, Gabriel Romanus, Tham, Bondestam

Föredragande: statsrådet Sven Romanus

Proposition om ändring i vallagen (l972:620), m. m.

1 Inledning

ljanuari 1978 tillkallades en kommitteUu 1978:01)med uppdrag att göra en översyn av vallagen (1972:620) . Kommittén' antog namnet 1978 års vallags— kommitté.

1delbetänkandet(SOU l978:64) Översyn av vallagen 1 har kommitten med förtur tagit upp vissa frågor som har väckts i anslutning till uppföljningen av valen år 1973 och 1976. Detta har skett med sikte på att vissa ändringar i vallörfattningarna skall kunna träda i kraft före de allmänna valen år 1979.

Några av de nya regler som föreslås måste för att kunna tillämpas vid 1979 års val beslutas av riksdagen redan under hösten 1978. Detta gäller de förslag som avser öppethållandet i vallokalerna, röstning på fartyg, försegling av valkuvert m. m. samt vissa ändringar i 5 kap. 8 och 9 åå angående förfarandet vid anmälan av kandidater. Genom kommitténs arbete och tidigare utred- ningar får tillräckligt underlag fören prövning av dessa förslag anses föreligga. Övriga förslag i betänkandet har sänts ut på remiss till ett antal myndigheter och organisationer. De bör kunna tas upp under våren 1979.

Kommitténs författningsförslag i de delar som nu behandlas torde få fogas till protokollet i detta ärende som bilaga.

I Riksdagsledamoten Sven-Erik Nordin, ordförande. sekreteraren Erik Eriksson. ombudsmannen Ronny Karlsson. n'ksdagsledamoten Holger Mossberg, organisations- sekrcteraren Lars Petterson, ombudsmannen Kerstin Schultz och n'ksdagsledamoten Per—Olof Strindberg.

Prop. 1978/79:48 10

2 F öredraganden

2.1. Tidigare stängning av vallokalerna

Enligt vallagen skall vallokal hållas öppen för röstning kl. 8—21. Centrala valmyndigheten, dvs. riksskatteverket (RSV), får dock bestämma att vallo- kalen i visst valdistrikt skall vara öppen för röstning kortare tid, om det kan antas att väljarna ändå har tillfredsställande möjlighet att utöva sin rösträtt. Denna möjlighet har vid de senaste valen utnyttjats för några hundra valdistrikt. I regel har RSV:s beslut inneburit att vallokalerna har öppnats kl. 9 och att uppehåll gjorts en eller två gånger under dagen. RSV har däremot inte i något fall tillåtit stängning av vallokal tidigare än kl. 21.

Kommittén har funnit att tiden för öppethållande av vallokal kan inskränkas något och föreslår att vallokalerna skall stängas kl. 20 i stället för kl. 21.

Reglerna om öppethållande fick sitt nuvarande sakliga innehåll genom lagändringar år 1969 inför genomförandet av den gemensamma valdagen ( prop. 1969:148 , KU 1969150, rskr 1969z411). Redan i det sammanhanget framfördes förslag i riksdagsmotioner om stängning av vallokalerna kl. 20 i stället för kl. 21. Riksdagen följde emellertid propositionens förslag som innebar stängning kl. 21.

Samma fråga väcktes på nytt i samband med att gällande vallag antogs år 1972. I propositionen föreslogs dock ingen ändring i denna del ( prop. 1972:105 , KU 1972249, rskr 19721269'). Föredragande departementschefen betonade därvid intresset av att bereda väljarna bästa möjliga förutsättningar för att delta i valet (prop. s. 94).

Även år 1974 och vid 1975/76 års riksmöte fattade riksdagen beslut i frågan och även vid dessa tillfällen innebar beslutet att gällande ordning behölls. Vid det senare tillfället framhöll riksdagen att hänsyn i första hand måste tas till väljarnas intresse av att kunna delta i valet. Vidare erinrades om att en ny kategori unga väljare skulle ha rösträtt vid 1976 års val på grund av sänkningen av rösträttsåldern och att det förelåg förslag om kommunal rösträtt för ett stort antal invandrare. Det ansågs mot den bakgrunden inte lämpligt att inför 1976 års val generellt förkorta tiden för öppethållande i vallokalerna (KU 1975/76124 s. 4. rskr 1975/76:77).

Det är uppenbart att en tidigare stängning av vallokalerna skulle innebära flera fördelar. Som kommittén framhåller har valförrättama med nuvarande regler, även om möjligheterna till avlösning utnyttjas, ofta en arbetsdag på över femton timmar. Arbetet ärdessutom av sådan karaktäratt det inte minst under den avslutande sammanräkningen ställer höga krav på noggrannhet och precision. En tidigare stängning av vallokalerna skulle därför främja ett säkert genomförande av valen och även underlätta rekryteringen av valför- rättare. En annan fördel som ofta har framhållits, framför allt av företrädare

Prop. 1978/79:48 ]]

för massmedierna, är att en tidigare stängning skulle göra det möjligt att snabbare få fram ett preliminärt valresultat.

Avgörande för frågan om en förkortning av tiden för öppethållande med en timme bör emellertid nu liksom tidigare vara om förkortningen kan genomföras utan att leda till en sådan begränsning av möjligheterna till röstning att ett minskat valdeltagande blir följden. Enligt min mening finns numera goda skäl att anta att detta är möjligt. Erfarenheterna av de val som genomförts sedan nuvarande ordning infördes visar bl. a. att antalet röstande mellan kl. 20 och 21 varit mycket litet. Väljarna har också visat en ökad benägenhet att poströsta. en utveckling som sannolikt kommer att fortsätta. De tänkbara olägenheterna av en tidigare stängning av vallokalerna reduceras givetvis därigenom. Jag delar alltså kommitténs bedömning att en något tidigare stängning av vallokalerna inte skulle leda till ett minskat valdelta- gande.

Av de skäl som jag nu har anfört förordarjag att tiden för öppethållande minskas i enlighet med kommitténs förslag.

Vid kyrkofullmäktigval skall vallokal hållas öppen för röstning minst två timmar mellan kl. 8 och 15, dock inte under tid för allmän gudstjänst, samt mellan kl. 19 och 21. Den föreslagna stängningstiden bör gälla också för de kyrkliga valen. Öppethållandet på kvällen bör dock inte lämpligen vara kortare än två timmar. Det bör alltså ändras till att omfatta tiden mellan kl. 18 och 20.

Förslaget föranleder ändringar i 9 kap. 1 å vallagen och 23 å lagen ( 1972:704 ) om kyrkofullmäktigval.

2.2. Röstning på fartyg

Röstning på fartyg kan enligt gällande bestämmelser (10 kap. 12—16 åå vallagen ) anordnas på svenska fartyg i utrikes fan. RSV bestämmer inför varje val på vilka fartyg röstning skall äga rum. Rätt att rösta ombord har den som tillhör besättningen eller annan personal på fartyget eller är passagerare. Röstningen får börja tidigast den 45:e dagen före valdagen och pågå så länge att avgivna valsedlar kan beräknas vara RSV till handa senast kl. 12 dagen före valdagen. Befälhavaren eller den han utser är röstmottagare. För att få rösta ombord skall väljaren styrka sin identitet med röstkort, giltigt svenskt pass eller sjöfartsbok. Bestämmelserna om röstning på fartyg fick i huvudsak sitt nuvarande innehåll genom lagändringar år 1969.

Vid 1976 års val anordnades röstning på 297 fartyg tillhörande 36 rederier. Antalet avgivna röster från dessa fartyg var 3 053. Som bakgrund till dessa sifferuppgifter kan nämnas att antalet här i landet kyrkobokförda svenska medborgare som vid årsskiftet 1977/78 var anställda på fartyg i fjärrfart uppgick till drygt 12 000. Motsvarande antal utländska medborgare var något över 800.

Prop. 1978/79:48 I2

Svenska sjöfolksförbundet har i skrivelse till kommittén framfört vissa önskemål om förbättringar av möjligheterna till röstning på fartyg. Mot bakgrund av dessa önskemål föreslår kommitten ändringar i två olika hänseenden i gällande bestämmelser. Det ena förslaget innebär att röstning på fartyg skall kunna börja 55 i stället för 45 dagar före valdagen. Enligt det andra får de som vill rösta på fartyg styrka sin identitet med - förutom de handlingar som anges i gällande regler —— även andra identitetshandlingar. Kommittén diskuterar dessutom vissa åtgärder som inte förutsätter ändringar i vallagen . Bl.a. förordas att valmaterialet sänds ut till fartygen tidigare än vad som hittills har varit fallet.

Av vad kommitten har anfört framgår att tillämpningen av gällande bestämmelser angående röstning på fartyg i regel gett sjömän på svenska fartyg tillfredsställande möjligheter att delta i allmänna val. Men det framgår också att systemet i vissa fall inte fungerat, Detta har berott på att vissa fartyg inte har erhållit valmatcrialet i tid eller att försändelserna med "valsedlar har kommit fram till RSV för sent.

Det är givet att alla möjligheter till förbättringar av systemet bör tas till vara. De föreslagna nya reglerna i vallagen ger enligt min mening inte anledning till invändningar i sakligt hänseende. Jag förordar alltså att förslaget genomförs.

Förslaget föranleder ändringar i 8 kap. 3 &. 10 kap. 13 och 14 åå samt 11 kap. l & vallagen. Endast sådana ingrepp i författningstexterna som är oundgäng- ligen nödvändiga bör företas i detta sammanhang.

2.3 Försegling av kuvert m. m.

Enligt gällande valförfattningar skall i olika fall kuvert och omslag som används vid val liksom valurnor förseglas med sigill. Det har visat sig att arbetet med förseglingen är tidskrävande och besvärligt och dessutom att sigillen lätt skadas vid transporter. Mot den bakgrunden har länsstyrelser och valnämnder i samband med att man gått igenom erfarenheterna från valen åren 1973 och 1976 till RSV framfört önskemål om att förseglingen med sigill skall ersättas med någon annan förseglingsmetod.

Kommittén föreslår nu att man vid förseglingen inte längre skall använda lacksigill utan en särskild sorts tejp som sedan ett par år har använts vid försöksverksamhet inom postverket. Enligt kommittén visar de praktiska erfarenheterna och särskilda prov. som utförts av bland andra statens kriminaltekniska laboratorium, att försegling med den ifrågavarande tejpen från säkerhetssynpunkt är jämbördig med försegling med sigill. Vidare framhåller kommitten att tejpen uppenbarligen är mycket lättare att hantera än lack. Kommittén föreslår också att närmare föreskrifter om hur försegling skall ske inte bör tas in i vallagen utan meddelas i form av anvisningar av RSV.

Prop. 1978/79:48 13

Enligt min mening framstår det som klan att den av kommittén förordade metoden erbjuder övervägande fördelar jämfört med nuvarande metod. En övergång till den nya metoden förutsätter lagändring. Jag delar kommitténs uppfattning att närmare föreskrifterom förseglingsmetoden inte bör tas upp i vallagen utan i stället meddelas av RSV. Av vallagen bör alltså endast framgå att försegling skall ske. Hur förseglingen skall utföras bör anges av RSV. Behörigheten för RSV att meddela sådana föreskrifter framgår av förord- ningen ( 1975161 med bemyndigande för centrala valmyndigheten att meddela vissa föreskrifter och förutsätter inte stöd i lag.

i syfte att förhindra att obehörig person under avbrott i röstning tar befattning med valurnor och avgivna röster föreskrivs i 8 kap. 11 å andra stycket vallagen att valurna vid sådant avbrott skall förseglas och om möjligt ställas i säkert förvar. Kommittén föreslår att bestämmelserna om försegling och förvaring av valurna skall gälla även beträffande röstlängd. Jag förordar att förslaget genomförs.

Förslaget föranleder i förevarande delarändringar i 8 kap. 11 &. 13 kap. 3. 5. 6 och 10 äg" samt 14 kap. 8 och 20 åå vallagen.

2.4. Ändringar i 5 kap. 8 och 9 55 vallagen

För att en registrerad partibeteckning skall åtnjuta skydd vid val skall partiet enligt 5 kap. 8 &" vallagen hos centrala valmyndigheten (RSV) anmäla ett visst antal kandidater för vart och ett av valen. l paragrafen ges också vissa föreskrifter om anmälans innehåll. Av 9 & framgår bl. a. att RSV genast skall underrätta den som har gjort anmälan. om RSV finner anledning till anmärkning mot anmälningshandlingen eller någon annan handling. Därvid skall tid anges för ändring och komplettering av anmälningshandlingen. Därefter skall RSV så snart som möjligt pröva ärendet. Har det inte visats att anmäld kandidat givit partiet tillstånd att anmäla honom, skall hans namn på anmälningshandlingen anses obefintligt. Av 10% framgår att RSV för varje slag av val och för varje riksdagsvalkrets. landstingskommun och kommun upprättar listor över de anmälda kandidaterna. Dessa listor skall sedan finnas tillgängliga bl. a. i vallokalerna.

Kommittén konstaterar att RSV framhållit att kontrollen och komplette- ringen av personuppgifterna i samband med anmälan är mycket tidskrävande och att kontrollen i vissa fall lättare skulle kunna ske hos resp. länsstyrelse. Mot denna bakgrund föreslår kommitten vissa ändringar i 5. kap. 8. 9 och 11 äs. Ändringarna torde gå ut på att RSV skall kunna bestämma att anmälan skall göras hos länsstyrelsen i stället för till RSV. I sådant fall skall det åligga länsstyrelsen att. om den finner anledning till anmärkning. underrätta den som gör anmälan om detta och ange tid inom vilken ändring eller komplettering skall ske. Sedan skall ärendet liksom nu prövas av RSV. Kommittén framhåller att det genom den nu angivna ordningen blir möjligt

Prop. 1978/79:48 14

att samordna anmälningsförfarandet med beställningen av valsedlar.

Enligt min mening erbjuder förslaget vissa praktiska fördelar. Förutom den fördel som samordningen mellan anmälningsförfarandet och beställningen av valsedlar innebär kan pekas på att länsstyrelsen i regel torde ha bättre möjligheter än RSV att snabbt få kontakt med partiernas företrädare inom sitt län. Jag förordar således att den föreslagna ordningen genomförs.

Förslaget förutsätter ändringar i 5 kap. 8 och 9 åå. Däremot synes ändring i 11 & inte påkallad.

3. Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen

att antaga inom justitiedepartementet upprättade förslag till

1. lag om ändring i vallagen ( 1972:620 ).

2. lag om ändring i lagen (l972:704) om kyrkofullmäktigval.

4 Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att antaga de förslag som föredraganden har lagt fram.

Prop. 1978/79:48

Förslag till Lag om ändring i vallagen (l972:620)

Nuvarande lyric/se

5 kap.

& 8

För att registrerad partibeteckning skall åtnjuta skydd vid val skall partiet llOS venn-ala t'a/int-nrligliuren som kandidater anmäla

för val till riksdagen i viss valkrets minst fyra och högst femton perso- ner och

för val landstingsledamöter eller kommunfullmäktige minst fyra och högst tjugo personer i lands- tingskommunen eller kommunen.

Centrala valmyndigheten bestäm- mer inför varje val när anmälan av kandidater senast skall göras. Kungörelse härom skall föras in i Post- och lnrikes Tidningar. Under- rättelse om beslutet skall vidare till- ställas varje registrerat parti.

ål V

Föreslagen lydelse

För att registrerad partibeteckning skall åtnjuta skydd vid val skall partiet som kandidater anmäla

för val till riksdagen i viss valkrets minst fyra och högst femton perso- ner och

för val av landstingsledamöter eller kommunfullmäktige minst fyra och högst tjugo personer i lands- tingskommunen eller kommunen.

Centrala valmyndigheten bestäm- mer inför varje val när anmälan av kandidater senast skall göras och till vilken myndighet anmälan skall inges. Kungörelse härom skall föras in i Post- och lnrikes Tidningar. Under- rättelse om beslutet skall vidare till- ställas varje registrerat parti.

Anmälan aV kandidater göres skriftligen av partiets ombud eller av person som ombudet utsett. Till anmälningshandlingen skall fogas skriftlig förkla- ring från varje kandidat att han givit partiet tillstånd att anmäla honom.

9 _

Finner centrala valmyndigheten anledning till anmärkning mot an- mälningshandlingen eller handling som åtföljer denna. skall myndig- heten genast underrätta den som gjort anmälan. Därvid skall anges tid för ändring och komplettering av anmälningshandlingen. Därefter skall centrala valmyndigheten så snart som möjligt slutligt pröva ären- det.

g

Finner centrala valmyndigheten eller länsstyrelse anledning till an- märkning mot anmälningshandling- en eller handling som åtföljer denna. skall myndigheten genast underrätta den som gjort anmälan. Därvid skall anges tid för ändring och komplette- ring av anmälningshandlingen. Där- efter skall centrala valmyndigheten så snart som möjligt slutligt pröva ärendet.

Prop. 1978/79:48 16

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Har det ej visats att anmäld kandidat givit partiet tillstånd att anmäla honom. skall hans namn på anmälningshandlingen anses obefintligt.

ll & Talan mot centrala valmyndighetens beslut i registrerings- eller anmäl- ningsärende föres hos valprövningsnämnden genom besvär.

Centra/a valmyndigheten har rätt att erhålla biträde av länsstyrelse i anmälningsärende.

8 kap.

Väljare bör vid röstning i vallokal medföra sitt röstkort.

Röstning på postansla/t. hos ut- landsmvndiglwt eller på./"artig får icke ske utan att röstkortet avlämnas. Väljare som vill rösta hos utlands- myndighet eller på fartyg./är dock i stället./ör att avlämna röstkort förete giltigt svenskt pass. Vidare/år väljare som inneha/' Slö/artsbok rösta pri/artig utan att röstkort avlämnas. ] fall då väljaren ej avlämna/' röstkort ska/l röstmottagaren upprätta ett adress- kort . lör honom.

Väljare bör vid röstning medföra sitt röstkort.

Röstning på postkontor får icke ske utan att röstkortet avlämnas. Väljare som vill rösta hos utlandsmyndighet skall avlämna röstkort eller förete giltigt svenskt pass.

11 5 Den som uppehåller sig i röstningslokalen eller utrymme därintill är skyldig att rätta sig efter de föreskrifter som valförrättare eller röstmottagare meddelar för att trygga röstningens genomförande. Uppstår oordning som ej kan avstyras. har valförrättaren eller röstmottagaren rätt att avbryta röst- ningen.

Avbrytes röstning i vallokal. skall valurna förseglas under minst två olika sigill samt om möjligt ställas i säkert förvar. När röstningen åter- upptages skall valförrättaren visa de närvarande att jörseglingen är obrtt- ten. Avbrytes röstning på postan-

Avbrytes röstning i vallokal. skall valurna och röstlängd förseglas enligt anvisningar som utfärdas av centrala valmvndiglteten samt under avbrottet förvaras på betryggande sätt. När röstningen återupptages, skall val- förrättaren visa de närvarande att

Prop. 1978/79:48

.f'Vr/vurande lydelse

sta/I, hos utlandsmyndighet eller på fartyg. skall mottagna ytterkuvert under avbrottet förvaras på betryg- gande sätt.

l7

F ör '( 's/rrgen l_ l '; le/se

,jörseg/ingarna är obrutna. Avbrytes röstning på pos/korilar, hos utlands- myndighet eller på fartyg, skall mottagna ytterkuvert under avbrot- tet förvaras på betryggande sätt.

Tal får ej hållas i röstningslokal eller i anslutande utrymme. Ej heller får tryckta eller skrivna upprop sättas upp eller delas ut till väljarna på sådan plats.

9 kap.

Vallokal skall hållas öppen för röstning mellan klockan 8 och 2]. Centrala valmyndigheten får be- stämma att vallokalen i visst valdis- trikt skall vara öppen för röstning kortare tid än nu sagts, om det kan antagas att väljarna likväl har till- fredsställande möjligheter att utöva sin rösträtt.

;

Vallokal skall hållas öppen för röstning mellan klockan 8 och 21). Centrala valmyndigheten får be- stämma att vallokalen i visst valdis- trikt skall vara öppen för röstning kortare tid än nu sagts, om det kan antagas att väljarna likväl har till- fredsställande möjligheter att utöva sin rösträtt.

10 kap. 13 &

Röstning på fartyg får börja tidi- gast den _jjrrtiq/emte dagen före valdagen och pågå så länge att avgivna valsedlar kan beräknas vara centrala valmyndigheten till handa senast klockan 12 dagen före valda- gen.

Röstning på fartyg får börja tidi- gast den _l'emtiof'emte dagen före valdagen och pågå så länge att avgivna valsedlar kan beräknas vara centrala valmyndigheten till handa senast klockan 12 dagen före valda- gen.

Fartygets befälhavare bestämmer när och var röstning äger rum samt underrättar dem som befinner sig ombord om tid och ställe för röst- ningen.

Röstmottagare på fartyg är fartygets befälhavare eller den han utser.

l4 &

l fråga om röstning på fartyg äger 8—10åå motsvarande tillämpning. Röstmottagare på fartyg får dock lämna mottagna ytterkuvert till svensk utlandsmyndighet som centrala valmyndigheten bestämmer för vidare befordran till centrala valmyndigheten.

Kan väljare ] ej förete röstkort eller Kan väljaren ej 'förete röstkort.

Prop. 1978/79:48

Nuvarande lydelse giltigt svenskt pass men innehar han sjöfartsbok. skall röstmottagaren i stället upprätta ett adresskort för honom med ledning av sjöfarts- boken och de uppgifter han kan lämna. Adresskortet lägges in i ytter- kuvertet tillsammans med valkuvert som väljaren avgivit.

[8

Föreslagen [v:/else skall röstmottagaren i stället upprät- ta ett adresskort för honom med ledning av pass. sjöfartsbok eller annan identitetshandling samt de uppgifter väljaren kan lämna. Adresskortet lägges in i ytterku- vertet tillsammans med valkuvert som väljaren avgivit.

11 kap. l &

Väljare som är gift får lämna valsedel genom sin make. Sådan valsedels- försändelse anordnas på följande sätt.

Välj-aren lägger för varje val själv in sin valsedel i ett innerkuvert. l närvaro av ett vittne lägger han sedan in iordningställda innerkuvert i ett ytterkuvert för valsedelsförsändelse och tillsluter detta. Därefter tecknar väljaren på ytterkuvertet försäkran på heder och samvete att han förfarit på detta sätt. Vittnet intygar skriftligen att väljaren egenhändigt undertecknat försäkran. Vittne skall ha fyllt 18 år. Väljarens make eller barn eller makens barn får ej

vara vittne.

Valsedelsförsändelse får vara an— ordnad tidigast 24 dagar före valda- gen. Försändelse som lämnas på fartyg får dock vara anordnad 45 dagar före valdagen. Dagen för försändelsens anordnande anges på ytterkuvertet.

Valsedelsförsändelse får vara an- ordnad tidigast 24 dagar före valda- gen. Försändelse som lämnas på fartyg får dock vara anordnad 55 dagar före valdagen. Dagen för försändelsens anordnande anges på ytterkuvertet.

12 kap.

Ytterkuvert. som före valdagen kommer in till valnämnden från röstmottagare på postanstalt eller från centrala valmyndigheten, sorte- ras på valdistrikt. Ytterkuverten sändes därefter till valförrättama i valdistriktet. Översändandet bör ske i sådan tid att ytterkuverten är valförrättama till handa när röst- ningen i vallokalen där börjar. Före översändandet skall ytterkuverten

Ytterkuvert, som före valdagen kommer in till valnämnden från röstmottagare på postkontor eller från centrala valmyndigheten, sorteras på valdistrikt. Ytterkuverten sändes därefter till valförrättama i valdis- triktet. Översändandet bör ske i sådan tid att ytterkuverten är valför- rättarna till handa när röstningen i vallokalen där börjar. Före översän- dandet skall ytterkuverten läggas in i

Prop. l978/79z48

läggas in i särskilda omslag som förseglas och förses med anteckning det omslag innehåller. om antal ytterkuvert varje

19

särskilda omslag som förseglas enligt anvisningar som utfärdas av t'entrala valmyndigheten samt förses med anteckning om det antal ytterkuvert varje omslag innehåller.

] avbidan på att översändandet till valförrättama Sker skall ytterkuverten förvaras på betryggande sätt.

13 kap. 3 . &

Rösträkningen inledes med att från valnämnden inkomna omslag med ytterkuvert brytes. Ytterkuverten räknas och antalet antecknas i protokollet. Därefter granskas ytterkuverten. Därvid kontrolleras att

1. ytterkuvert icke blivit öppnat efter tillslutandet,

bor.;

samma väljare icke avgivit mer än ett ytterkuvert, väljaren är röstberättigad i valdistriktet.

4. väljaren icke röstat i vallokalen under valdagen. [ fall då de nämnda kraven är uppfyllda, förfares med ytterkuvert på sätt som föreskrives i 4 &. I annat fall lägges ytterkuvert åt sidan. Ytterkuvert, som lagts åt sidan, lägges därefter in i ett eller flera särskilda kuvert som tillslutes oeh förses med anteckning om innehål- let.

1 fall då de nämnda kraven är uppfyllda, förfares med ytterkuvert på sätt som föreskrives i 4 &. I annat fall lägges ytterkuvert åt sidan. Ytterkuvert, som lagts åt sidan, lägges därefter in i ett eller flera särskilda omslag som./("it'seglas enligt anvisningar som utfärdas av centrala valmyndigheten samt förses med anteckning om innehållet.

Föreligger brist eller felaktighet i något hänseende som valförrättaren skall kontrollera enligt 4 &, skall bristfälligt kuvert tillsammans med väljarens röstkort eller adresskon åter läggas in i ytterkuvertet. Det- samma gäller om innerkuvert är tomt eller om det ej klart framgår att kuvert innehåller valsedel. Innerku- vert skall dessförinnan åter läggas in i ytterkuvert delse. Ytterkuverten lägges i sin tur in iett eller flera särskilda kuvert som

för valsedelsförsän-

Föreliggcr brist eller felaktighet i något hänseende som valförrättaren skall kontrollera enligt 4ä, skall bristfälligt kuvert tillsammans med väljarens röstkort eller adresskort åter läggas in i ytterkuvertet. Det— samma gäller om innerkuvert är tomt eller om det ej klart framgår att kuvert innehåller valsedel. lnnerku— vert skall dessförinnan åter läggas in i ytterkuvert för valsedelsförsän- delse. Ytterkuverten lägges i sin tur in i ett eller flera särskilda omslag

Prop. 1978/79:48 20 tillslutes oc/t förseglas under minst två som förseglas enligt anvisningar som utfärdas av centrala valm_vn(ligheten samt förses med anteckning om innehållet. olika sigill och förses med anteckning om innehållet.

6 5

Sedan de i 3—5 åå föreskrivna åtgärderna vidtagits. förfares för varje val för sig på följande sätt.

]. Val- och innerkuvert tages ut ur urnan och räknas. Antalet personer som enligt röstlängd deltagit i valet räknas. Antalet kuvert och röstande antecknas i protokollet. Överensstämmer de framräknade siffrorna ej med varandra, anges i protokollet den sannolika orsaken till skillnaden.

2. Valsedlarna tages ut ur kuver- ten. lnnchåller kuvert mer än en valsedel, lägges valsedlarna tillbaka i kuvertet. Sådana kuvert räknas och lägges in i ett särskilt kuvert som tillslutes och förses med anteckning om innehållet.

2. Valsedlarna tages ut ur kuver- ten. lnnehållcr kuvert mer än en valsedel, lägges valsedlarna tillbaka i kuvertet. Sådana kuvert räknas och lägges in i ett särskilt omslag som tillslutes och förses med anteckning om innehållet.

3. Kan det antagas att valsedel är ogiltig enligt 14 kap. 4 % lägges valsedeln åtsidan. Valsedlar som lagts åt sidan lägges därefter in i ett eller flera särskilda omslag som tillslutes och förses med anteckning om antalet valsedlar som omslaget innehåller.

4. Övriga valsedlar ordnas i grupper efter partibeteckning. Antalet valsedlar inom varje grupp räknas och antalet antecknas i protokollet. Valsedlarna lägges därefter partivis in i särskilda omslag. På omslagen antecknas vilket partis valsedlar omslaget innehåller och valsedlarnas antal.

5. De särskilda kuverten och om- slagen lörses med uppgift om valdis- triktet och förseglas med minst två olika sigill. Sigillert avtrvckes t' proto- kol/et.

l0

Kommer ytterkuvert in efter för— rättningens början, lägges det utan vidare åtgärd åt sidan. Kuvert som lagts åt sidan lägges därefter in i ett eller flera särskilda omslag som till-

&

5. De särskilda omslagen förses med uppgift om valdistriktet och lörseglas enligt anvisningar som utfär- das av centrala valmyndigheten.

Kommer kuvert in efter förrätt- ningens början. lägges det utan vidare åtgärd åt sidan. Kuvert som lagts åt sidan lägges därefter in i ett eller flera särskilda omslag som

Prop. 1978/79:48

slutes och förses med anteckning om innehållet.

21

förseglas enligt anvisningar som utför- das av centrala valmyndigheten samt förses med anteckning om innehål- let.

14 kap.

Sedan de i 6 och 7 && föreskrivna åtgärderna vidtagits, lägges valsed- larna in i särskilda omslag. de godkända för sig och de ogiltiga för sig. Omslagen förseglas under minst två olika sigill. Valsedlarna förvaras till utgången av den tid för vilken valet gäller.

Sedan de i 6 och 7 55 föreskrivna åtgärderna vidtagits. lägges valsed- larna in i särskilda omslag. de godkända för sig och de ogiltiga för sig. Omslagen förseglas enligt anvis- ningar som utfärdas av valmyndigheten. Valsedlarna förva- ras till utgången av den tid för vilken valet gäller.

centra/a

Förrättningen avslutas genom att protokollet läses upp. Protokollet sändes genast till centrala valmyndigheten.

')

1.

När länsstyrelsen företagit de åtgärder som föreskrives i 15. 15b—15d, 16, 18 och 19 åå. lägges valsedlarna in i särskilda omslag, de godkända för sig och de ogiltiga för sig. Omslagen förseglas under minst två olika sigill. Valsedlarna förvaras till utgången av den tid valet gäller.

05

När länsstyrelsen företagit de åtgärder som föreskrives i 15. 15 b—15 d, 16, 18 och 19 åå, lägges valsedlarna in i särskilda omslag, de godkända för sig och de ogiltiga för sig. Omslagen förseglas enligt anvis- ningar som utfärdas av centrala valtnvndigheten. Valsedlarna förva- ras till utgången av den tid valet gäller.

Valets utgång kungöres genom uppläsning av protokollet. Därmed är valet avslutat.

Prop. 1978/79:48

Förslag till

22

Lag om ändring i lagen (1972:704) om kyrkofullmäktigval

Nuvarande [vc/else

23

Vallokal skall hållas öppen för röstning minst två timmr mellan klockan 8 och 15. dock ej under tid för allmän gudstjänst, samt därjämte mellan klockan [9 och 21. Centrala valmyndigheten får bestämma att vallokalen i visst valdistrikt skall vara öppen för röstning kortare tid än nu sagts, om det kan antagas att väljarna likväl har tillfredsställande möjligheter att utöva sin rösträtt.

Föreslagen lydelse

% Vallokal skall hållas öppen för röstning minst två timmar mellan klockan 8 och 15 dock ej under tid för allmän gudstjänst, samt därjämte mellan klockan 18 och 20. Centrala valmyndigheten får bestämma att vallokalen i visst valdistrikt skall vara öppen för röstning kortare tid än nu sagts, om det kan antagas att väljarna likväl har tillfredsställande möjligheter att utöva sin rösträtt.

Valtider för varje valdistrikt bestämmes av valnämnden efter hörande av

kyrkorådet.