Prop. 1979/80:18

om medelstillskott till Studsvik Energiteknik AB, m.m.

Prop. 1979/80: 18 Regeringens proposition 1979/80: 18

om medelstillskott till Studsvik Energiteknik AB, m. m.

beslutad den 13 september 1979.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll. På regeringens vägnar OLA ULLSTEN

CARL THAM

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen läggs fram förslag om medelstillskott till Studsvik Ener- giteknik AB under budgetåren 1979/80 och l980/8l med sammanlagt 80,2 milj. kr. Vidare föreslås eftergift av statliga lån till bolaget med drygt ll milj, kr. Syftet med åtgärderna är att möjliggöra en ekonomisk rekonstruk- tion av företaget och ge det ökade möjligheter till egna utvecklingsinsatser på nya områden. För budgetåret 1979/80 föreslås 4l,6 milj. kr. anvisas.

l Riksdagen 1979/80. I ram/. Nr 18

Prop. 1979/80: 18

PJ

Utdrag INDUSTRIDEPARTEMENTET PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1979-09- 13

Närvarande: statsministern Ullsten, ordförande, och statsråden Sven Ro- manus, Mundebo, Wikström. Friggebo, Wirtén. Huss. Rodhe, Wahlberg, Hansson. Enlund, Lindahl, Winther. De Geer, Blix, Cars. Gabriel Ro- manus. Tham, Bondestam

Föredragande: statsrådet Tham

Proposition om medelstillskott till Studsvik Energiteknik AB. m. m.

1. Inledning

Studsvik Energiteknik AB, tidigare AB Atomenergi. är statens största samlade resurs för energitekniskt forsknings- och utvecklingsarbete. Bola- get har ca 900 anställda i Studsvik och Nyköping. Inom svenska dotterbo- lag och delägda bolag, bl.a. Svensk Metanolutveckling AB, Studsvik In- strument AB och Kabi-Diagnostica AB. arbetar omkring 60 personer. En detaljerad redovisning av bolagets situation lämnades senast i prop. 1977/ 78: 110 om energiforskning m.m. (s. 96 och s. 163'). Föredraganden beräk- nade då behovet av statsanslag till bolaget under treårsperioden 1978/79— 1980/81 till sammanlagt 140 milj. kr. För budgetåren 1978/79 och 1979/80 har anvisats 46 resp. 47 milj. kr.

Studsvik Energiteknik AB anmälde i en skrivelse till regeringen den 24 november 1978 bolagets resultat för verksamhetsåret l977/78 och framhöll att dess budget för 1978l79 pekade mot ett fortsatt otillfredsställande rörelseresultat. Den pågående omstruktureringen av verksamheten ställde enligt bolaget stora krav på investeringar och kapitalbehovet under de kommande åren bedömdes av bolaget bli betydande. Bolaget aviserade sin avsikt att senare återkomma med beskrivning av alternativa utvecklingsvä- gar.

Jag framhöll vid min anmälan av frågan om anslag till Studsvik Energi- teknik AB i budgetpropositionen 1979 (prop. 1978/79: 100 bil. 17 s. 190) att de ramar som tidigare hade angivits för bolagets verksamhet alltjämt borde gälla. I flera frågor konstaterade jag att underlag saknades för slutligt ställningstagande från statsmakternas sida. Detta gällde bl.a. en framställ- ning från bolaget om särskilda medel för utvecklingsarbeten i fråga om hantering av radioaktivt avfall och av bolaget begärt statligt övertagande av dess förpliktelser i fråga om återställningsarbeten i Ranstad.

Prop. 1979/80: 18

'.)J

Näringsutskottet framhöll vid sin behandling av frågan om anslag till bolaget (NU 1978/79: 60 s. 73) att Studsvik är en viktig resurs i samhällets satsning på encrgiteknisk forskning och utveckling. Utskottet noterade att det i flera avsnitt i prop. 1978/791115 om riktlinjer för energipolitiken påpekas att Studsviksbolaget har en viktig uppgift i strävandena att ut- veckla ny teknik när det gäller förnybara bränslen och metoder för hante- ring av kol. Utskottet förutsatte därför att regeringen skulle ta initiativ till åtgärder för att säkra att verksamheten vid Studsvik Energiteknik AB kan vidmakthållas på en hög teknisk nivå. Riksdagen beslöt att som sin mening ge regeringen tillkänna vad utskottet hade anfört.

Inom Studsvik Energiteknik AB gjordes våren 1979 i nära samarbete med företrädare för regeringskanslict och särskilt anlitad ekonomisk ex- pertis en genomgång av bolagets ekonomiska situation. Arbetet resultera- de i en omfattande åtgärdsplan för vilken vissa kostnader för såväl ekono- misk rekonstruktion av bolaget som för ökade utvecklingsinsatser på nya tekniska områden inte kan rymmas inom de ramar som tidigare har angi- vits för statsanslaget till bolaget. Bolaget har därför i skrivelse den 26juni 1979 hemställt om särskilda bidrag till verksamheten samt om kapitaltill— skott för rekonstruktion av bolagets finansiella ställning. Bolagets skrivelse bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga. Bolaget hemställer för budgetåren 1979/80 och 1980/81 sammanfattnings- vis om ett särskilt bidrag till verksamheten för att täcka underskott och extra

ordinära kostnader med 27 milj. kr. — ett särskilt anslag för företagsutveckling med 55 milj. kr. — kapitaltillskott för att täcka behov av likvida medel med 85 milj. kr.

Bolaget hemställer vidare att det skall garanteras full kompensation för eventuella framtida kostnader för att infria dess åtaganden i fråga om avveckling av bolagets anläggningar i Ågesta och Ranstad samt Rl-reak- torn i Stockholm.

Statens kärnkraftinspektion har på regeringens uppdrag redovisat de krav på åtgärder som enligt inspektionen bör ställas enligt atomenergilagen i fråga om bearbetning, lagring och förvaring av radioaktivt avfall i Studs— vik.

2. Föredragandens överväganden

Studsvik Energiteknik AB har under de senaste åren successivt utvidgat sin verksamhet utanför det kärntekniska området samtidigt som kämener- giverksamheten delvis har fått bedrivas med osäkerhet om den långsiktiga inriktningen. Detta har inneburit stora påfrestningar för bolaget och dess ekonomiska ställning är nu mycket otillfredsställande.

Prop. 1979/80: 18 4

Bolagets restlltat för de senaste verksamhetsåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.).

1977/78 1978/79 (prognos) Intäkter Statsanslag (disponerat) 58.4 50.0 Ovriga intäkter [42.3 127.8 200,7 177,8

Kostnader Löner 84.9 85.0 Material och lönebikostnader 113,3 98,6 198,2 "13,6 Rörelseresultat före avskrivningar 2,5 - 5.8 Finansiellt netto — 2.6 — 3.5 Extraordinära poster 0.4 20.1 Avskrivningar enligt plan — 12.2 —— 17,2 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 1 1,9 —46.6

Studsvikskoncernens balansräkning vid föregående budgetårsskifte samt en mot bakgrund av den redovisade resultatprognosen för 1978/79 upprättad balansräkning visar i sammandrag följande huvudsakliga situa- tion (milj. kr.).

1978-0630 1979-06-30 (prognos) Tillgångar

Omsättningstillgångar 59.3 77,9 Anläggningstillgångar 15 l .4 1269 d:o övervärde 18,1 210,7 222,9

Skulder och eget kapital . Kortfristiga skulder 55.7 64,4 Långfristiga skulder 43,0 93.5 Obeskattade reserver 72,0 24,3 Eget kapital 40,0 40.5 210.7 222,9

Det står i detta läge helt klart att de planer för bolagets verksamhet som låg till grund för den av riksdagen år 1978 biträdda beräkningen av en treårig rum för statsanSIag till Studsvik Energiteknik AB budgetåren 1978/ 79—1980/81 ( prop. 1977/78: 110 s. 165 , NU 1977/78:68, rskr 1977/78: 341) inte har kunnat innehållas. Bolaget behöver nu tillföras medel i särskild ordning för att fortsatt kvalificerad verksamhet skall kunna säkerställas. Bolaget har redovisat en omfattande åtgärdsplan för tvåårsperioden 1979/ 80 och 1980/81 med i huvudsak följande innehåll:

Prop. 1979/80: 18 5

kostnadsbesparingar och rationaliseringsaktiviteter för verksamhets- grenar som kommer att bibehålla sin nuvarande inriktning och omfatt— ning. marknadsmässig kostnads- och intäktsanpassning. främst för vissa typer av utbud av konsulttjänster. anpassning av personella och fysiska resurser till det minskade behov som förutses främst inom det kärntekniska området.

strukturella ingrepp för att avskilja vissa typer av verksamhet. förstärkta insatser på nya och utvecklingsbara befintliga verksamhets— grenar. lntäkterna beräknas kunna ökas till de reala nivåer som uppnåddes 1976/ 77 och 1977/78. Utfallet av åtgärderna förväntas bli att utvecklingen mot allt större underskott bryts men full effekt beräknas inte kunna nås under

tvåårsperiodcn.

Jag ser det som nödvändigt att staten nu lämnar bolaget stöd för att genomföra den redovisade åtgärdsplanen och därvid också ge bolaget mt'jjligheter att göra egna kompetens- och tcknikutvecklande satsningar i fråga om främst ny energiteknik.

Mot bakgrund av den genomgång av bolagets situation som har gjorts inom industridepartementet förordarjag att Studsvik Energiteknik AB dels tillförs medel i särskild ordning för täckning av beräknat röra/reun-

durskorr inkl. vissa kostnader.

dels ges resurser för egna utvecklingsinsatser. nya satsningar.

Min beräkning av medelsbehovet härför redovisarjag i det följande. Staten bör vidare efterge återstoden av vissa till dåvarande AB Atom- energi lämnade lån.

Rört'ls't'rmtlcrskolr m. m.

För att täcka kostnader för beräknat rörelseunderskott. bl. a. till följd av att bolagets nuvarande organisation är för stor för den förutsedda verksam- heten. och för vissa ej förutsedda rörelsefrämmande kostnader bör bolaget tillföras följande belopp (milj. kr.).

1979/80 1980/81 Summa

37.6 17.6 55 2

Jag har därvid dels förutsatt att bolaget under tvåårsperioden skall kunna genomföra en planerad anpassning av de personella resurserna till den beräknade långsiktiga efterfrägesituationen. dels beräknat vissa medel för engångsfttgärder och rörelserisker Linder budgetåret 1979/80. dels beak- tat behovet av särskilt utvecklingsarbete i fråga om hantering av radioak- tivt avfall. Jag förutser att bolaget under sommaren 1980 redovisar det då kända utfallet av innevarande budgetårs verksamhet och att en förnyad

Prop. 1979/80: 18 6

prövning av vissa frågor kring bolagets åtgärdsprogram därefter kan bli aktuell.

N_va satsningar

Till bolagets förfogande bör ställas sammanlagt 40 milj. kr. för att ge bolaget möjlighet att i enlighet med bolagets framställning under de när- maste aren bygga tipp kompetens och möjliggöra egna utvecklingsinsatser inom främst den icke-kärntekniska energitekniken. Vissa av de resurser som har beräknats inom Huvudprogram Energiforskning Ufr prop. 1977/ 78:110 och prop. 1978/79: 115 bil. 1 s. 190) bör enligt min mening kunna få disponeras av Studsvik Energiteknik för detta ändamål. Det ankommer på regeringen att meddela erforderliga föreskrifter härvidlag. Jag återkommer senare i dag till regeringen med förslag i denna fråga.

Utvecklingsverksamhet inom de delar av det icke-kämtekniska ener- giområdet som berörs i bolagets skrivelse ingår som en viktig del av energipolitiken och flera myndigheter och organisationer har uppgifter inom olika delar av området. Jag ser det som angeläget att bolagets nya satsningar kan komplettera den verksamhet som pågår på annat håll.

Sammanfattningsvis beräknar jag för Nya satsningar följande belopp (milj. kr.).

1979/80 1980/81 Summa Nya satsningar 19 21 40 Härav inom Huvudprogram Energiforskning 15 — 15 Återstår att tillföra över statsbudgeten 4 21 25

Studsvik Energiteknik AB bör sålunda under budgetåren 1979/80 och 1980/81 tillföras särskilda medel med totalt 95.2 milj. kr. Härav bör i form av medelstillskott till bolaget anvisas 80,2 milj. kr.

Eflr'rg'ift av lån

För att underlätta för bolaget att göra engångsavskrivningar av vissa omodema eller i övrigt icke-förräntningsbara anläggningar och viss utrust- ning förordar jag att staten efterger lån som tidigare har lämnats till dåva- rande AB Atomenergi. Lånen har lämnats för dels tttbyggnaden av mate- riallaboratoriet, dels anskaffning av uran till RZ-reaktorn (jfr prop. 1970: [ bil. 15. SU 1970: 13. rskr 1970: 13. prop. 1971:l bil. 15 5.164. NU 1971: 13. rskr 1971: 120. prop. 1973: 170 bil. 11. NU 1973171. rskr 19731384. prop. 1978/79:25 bil. 13. FiU 1978/79:15. rskr 1978/79:82) och uppgår f.n. till sammanlagt 11075 000 kr. Avskrivningen bör göras per den 1 juli 1979.

Prop. 1979/80: 18 7

Bulugels likvidilerssimuriun

Studsviksbolagets likviditet förutses även med de kapitaltillskott jag nu har tagit upp kunna bli ansträngd främst mot slutet av den nu aktuella tvåårsperiod-en. Jag anser emellertid att behov av ytterligare likvida medel i så fall bör få tillgodoses genom sedvanlig upplåning och kommer att senare i dag föreslå regeringen att meddela erforderliga föreskrifter i frå-

gan.

Förplr'krelser i fråga om avveckling av vissa anläggningar

Studsvik Energiteknik AB kan som ägare till de numera avställda reak- torerna R] och Ägestai Stockholm och som tidigare ägare till Ranstadsan- läggningen komma att åläggas ansvar för framtida avvecklingskostnader. vilka i dag svårligen kan beräknas eller uppskattas. Bolaget har av staten begärt garanti för full kompensation för eventuella framtida kostnader härvidlag. Dessa frågor har nära samband med arbetet inom atomavfallsut- redningen (] 1978: 07) och utredningen (1 1978: 05) om översyn av lagstift- ningen på atomenergiområdet. l avvaktan på de förslag som kan komma att läggas fram av dessa utredningar ärjag inte beredd att nu förorda någon särskild Statlig garanti för Studsvik Energiteknik AB för de aktuella anlägg- ningarnas framtida avvecklingskostnader. Med hänsyn till de former för finansiering av bolagets arbete som tidigare har tillämpats anser jag det dock orimligt att kräva att bolaget nu skulle göra särskilda avsättningar för eventuellt uppkommande kostnader.

Driften uv RZ-rt'akmrn

Frågan om den fortsatta verksamheten vid RZ—rcaktorn i Studsvik be- handlas f.n. av en särskild utredningsman (] l978:08). Arbetet beräknas slutföras inom kort. Ställningstagande till de förslag som utredaren kan komma att lägga fram kan inte beräknas påverka den ekonomiska situa— tionen för Studsvik Energiteknik AB under den tid som omfattas av den nu aktuella ålgärdsplanen.

Bolagets verksamhet i stort

Mot bakgrund av de åtgärderjag nu har förordat och som komplement till de riktlinjer som tidigare har meddelats för bolagets verksamhet ( prop. 1977/78:110 och 1978/79:115') är det enligt min uppfattning rimligt att framhålla, att ett bolag av Studsviks karaktär givetvis inte kan beräknas uppnå företagsekonomisk lönsamhet i gängse bemärkelse. De krav som staten som ägare bör ställa på bolaget bör uttryckas dels i termer av bidrag till den tekniska utvecklingen inom energiområdet (kompetens. resultat av forsknings- och utvecklingsarbete. efterfrågan på företagets tjänster etc.")

Prop. 1979/80: 18 8

dels i form av att planer och budget följs. Dessa frågor bör enligt min uppfattning kunna tas upp till närmare behandling sedan bolagets nu inled- da åtgärdsprogram för det kortare tidsperspektivet fram till är l981 har börjat avsätta resultat.

3. Anslagsfrågor för budgetåret 1979/80

På tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret l979/80 bör under fjortonde huvudtiteln uppföras ett nytt reservationsanslag benämnt ll-lt'tlt'lstillskul/ till Studsvik Energi/uknik AB. Under anslaget bör i enlighet med vad jag har redovisat anvisas (37.6+4) 4l.6 milj. kr.

4. Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslär riksdagen att

I. godkänna den ram för medelstillskott till Studsvik Energiteknik AB som jag har förordat i det föregående.

2. medge eftergift av län till Studsvik Energiteknik AB med | l 075000 kr. i enlighet med vad jag har anfört,

3. till lllt'clclxlillsknu lill Studsvik Energiteknik AB på tilläggsbudget ! till statsbudgeten för budgetåret 1979/80 ttnder fjortonde hu- vudtiteln anvisa ett reservationsanslag av 41 600000 kr.

5. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att antaga de förslag som föredra- ganden har lagt fram.

Prop. 1979/80: 18 9 Bilaga

Studsvik Energiteknik AB — Särskilda bidrag till verksamheten samt kapitaltillskott för rekonstruktion av bolagets Finansiella ställning

] samband med årsredovisningen för verksamhetsåret l977/78 lämnades en redogörelse för bolagets allvarliga ekonomiska läge. Verksamhetsvoly- men har gått ned. främst på grund av en minskad efterfrågan på den inhemska kärnkraftmarknaden. som inte kunnat kompenseras på andra områden. Bolaget avsåg att återkomma till frågan efter att ha utfört för- nyade analyser av resultatutvecklingen och de åtgärder som krävs för den pågående omstruktttreringen.

l l979 ftrs budgetproposition ställs fragan om kapitaltillskott på framti- den tills bolagets totala ekonomiska situation klarlagts. ] näringsutskottcts betänkande (NU 1978/79: 60) uttalas förståelse för bolagets situation:

"Ett annat akut problem för bolaget är frågan om kapitaltillskott. Bolaget önskar fä möjlighet att disponera och generera eget riskkapital för att säkra att ny teknik snarast möjligt kan föras fram till exploatering. Utskottet har förståelse. för bolagets synpunkter. Studsvik är en viktig resurs i samhällets satsning på cnergiteknisk forskning och utveckling. l propositionen l978/ 79: 115 påpekas i flera avsnitt den uppgift som Studsviksbolaget har i strävandena att utveckla ny teknik när det gäller förnybara bränslen och metoderna för hantering av kol. Utskottet förutsätter därför att regeringen snarast tar initiativ till åtgärder för att säkra att verksamheten vid Studsvik Energiteknik AB katt vidmakthållas på en hög teknisk niva. Idet föregåen- de har utskottet uttalat sig för att utvecklingsbolag inrättas bl.a. för ener- giområdet och för transportteknik. Utskottet förutsätter att Stttdsviksbola- get tillförsäkras möjligheter till nära samarbete med det utvecklingsbolag som kan komma att inrättas för energiområdet. Det är viktigt att tillgäng- liga resurser i fräga om såväl utveckling som organisation utnyttjas så effektivt som möjligt."

Arbetet med översynen av de ekonomiska planerna har genomförts under ledning av den nye verkställande direktören. som tillträdde l979-03- IS.. och under medverkan av ekonomisk expertis. som ställts till förfogan- de från departementet. Material sotn närmare belyser de frågor som be- handlas nedan hari särskild ordning ställts till departementets förfogande.

Vi ber härmed att få redovisa bolagets dvs. styrelsens och företagsled- ningens förslag till rekonstruktion av den finansiella ställningen samt planer för en successiv reduktion av underskotten på verksamheten.

Resultat"!veckling

Som tidigare anmälts har verksamheten visat otillfredställande ekono- miska resultat de senaste åren. Det preliminära utfallet för 1978/79 är väsentligt sämre än budget. huvudsakligen beroende på att omsättningen sjunkit. Resultatutvecklingen är otillfredsställande inte bara för den käm- tekniska divisionen; även divisionen för ny energiteknik visar ett visst underskott. främst på grund av förseningar i energiforskningsprogrammen. Utvecklingen av resultaten före extraordinära poster och bokslutsdisposi- tioncr under l976/77—l978/79 visas i tabell 1. Med nuvarande statsanslag och uppdragsvolym från myndigheter uppgår underskottet till ca 25 milj. kr./är.

Prop. 1979/80:18 10

Tabell 1 Resultat i sammandrag (milj. kr.) Prognos

1976/77 1977/78 1978/79 Rörelsens intäkter' * 177.0 191.7 177.8 Rörelsens kostnaderz 156.2 189.2 [80,9 Rörelseresultat före avskrivningar 20.8 2.5 - 3,1 Avskrivningar enligt plan 11,6 12,2 17,2 Rörelseresultat efter avskrivningar 9.2 — 9.7 —20.3 Finansiellt netto — 0.3 2.6 — 3.5 Resultat efter finansiellt netto 8.9 12.3 —23,8 Extraordinära intäkter och kostnader — 1.9 0,4 3.7 Resultat före boksluts- dispositioner och skatt 7,0 — 11.9 —20.1

' Inkl. förändring av pågående arbeten 13.9 — 8.5 2.0 1 Exkl. Ranstad

Tvåårsplun 1979/80 -— [980/81

En plan har utarbetats för tväårsperioden 1979-07-01—1981-06-30. vilken innehåller åtgärder av skilda slag för att på kort sikt — 2—3 år genomföra de resultatförbättn'ngar som bedömts möjliga för den nuvarande verksam- heten. Åtgärderna har i huvudsak följande karaktär: — kostnadsbcsparingar och rationaliseringsaktiviteter för verksamhets- grenar som kommer att bibehålla sin nuvarande inriktning och omfatt- ning — marknadsmässig kostnads- och intäktsanpassning. främst för vissa typer av utbud av konsulttjänster — anpassning av personella och fysiska resurser till det minskade behov som förutses främst inom det kärntekniska omrädet — strukturella ingrepp för att avskilja vissa typer av verksamhet — förstärkta insatser på nya och utvecklingsbara befintliga verksamhets- grenar. Intäkterna beräknas kunna ökas till de reala nivåer som uppnåddes 1976/ 77 och l977/78.

Utfallet av åtgärderna förväntas bli att trenden mot allt större underskott brytes. Full effekt erhålles dock ej under tväärsperioden.

Rexultulriskvr

Vi har försökt bedöma riskerna för att de prognostiserade resultaten ej kommer att kunna innehållas. Den labila situationen inom energipolitiken kan medföra tidsförskjutningar i programorganens beslutsprocess samt osäkerhet inom kraftindustrin om förutsättningarna för dess framtida pla- nering. Speciellt bör det påpekas att vi kan träffas av liknande extrakost- nader och intäktsbortfall som kraftindustrin erfarit genom beslutet om folkomröstning. exempelvis i form av avbeställningar eller önskemål om

Prop. 1979/80: 18 11

senareläggningar av beordrat arbete. Oljeprisutvecklingen påverkar kraf- tigt bolagets kostnader för energiförbrukning och transporter och kan förorsaka inflatoriska kostnadsökningar i övrigt. som ej omedelbart kom- penseras i taxehöjningar och höjda anslag. En resultatrisk av storleksord- ningen 5- 10 milj. kr. per år kan därför icke uteslutas.

Extraurdiniira poster

Ett särskild genomgång har gjorts av behovet av extraordinära åtgärder för att anpassa verksamheten samt värderingen av tillgångar och skulder till de förändrade förutsättningar som tvåårsplanen bygger på.

Under tvåårsperioden krävs bl.a. åtgärder för avfallshanteringen. SKI har numera tillstyrkt de planer för den framtida hanteringen som framlagts av bolaget. Kostnader som beräknas falla på perioden har medtagits i resultatplanen. En särskild ansökan om medel för detta ändamål har läm- nats utan åtgärd av departementet i avvaktan på SKl:s yttrande.

l balansräkningen finns upptaget (planenliga) värden för vissa anlägg- ningstillgångar. som ej har en rationell användning eller är förräntnings- bara enligt våra planer. Dessa tillgångar föreslas skrivas av i sin helhet under 1979/80.

Vissa andra anläggningar. främst avseende bränslelaboraton'et. förvän- tas få en avsevärt kortare livslängd. varför de årliga avskrivningarna ökats i resultatplanen. vilket ställer krav på motsvarande höjningar av de framti— da intäkterna.

En viktig fråga är de framtida garantiansvar som för närvarande åvilar bolaget för eventuell dekontaminering respektive återställning av anlägg- ningar på Drottning Kristinas väg. i Ågesta och Ranstad. [ fråga om Ranstad finns dessutom ett åtagande från bolaget att genom aktieägartill- skott täcka underskott i Ranstad Skifferaktiebolag i förhållande till ägaran- delen. Inom bolaget finns ej några finansiella resurser för att infria dessa.

För budgetåren 1979/80 och 1980/81 beräknas extra medel erforderliga för en anpassning av personalresurserna till den nya verksamhetens om- fattning och inriktning. AVSikten är att dessa skall användas för att bereda övertalig personal inom Vissa organisationsenheter ny sysselsättning inom eller utom företaget.

Förviagxutveckiing

Vi anser att bolagets erfarenhet av utveckling av nya energitekniska processer är en viktig tillgång som nu kan utnyttjas för att i ökande omfattning sättas in i arbetet med till kärntekniken alternativ energiteknik. samt att den infrastruktur av kunnande och resurser som vi besitter verk- samt kan bidra till att påskynda utvecklingen inom dessa områden.

Det är av stor betydelse för företaget att den närmaste tvåårsperioden användes för att bygga upp den grundläggande kompetens som under alla förhållanden och i stort sett oberoende av framtida beslut om energipoliti- ken kommer att erfordras för att bedriva ett seriöst forsknings- och utveck- lingsarbete på det energitekniska omrädet.

En sådan satsning är av avgörande betydelse för personalens och företa— gets framtida vitalitet och är nödvändig för att man skall kunna undvika allvarliga ingrepp i företagets struktur.

De insatser som här avses kan förväntas vara av följande eller likartad karaktär: vidareutbildning och omskolning av den nuvarande personalstyrkan för

Prop. 1979/80: 18 13

att bredda och fördjupa dess kompetens och öka flexibiliteten inför en ändrad inriktning = nyrekrytering av specialister med kompetens inom Verksamhetsområ- den som nyetablerats inom företaget = eget forsknings- och utvecklingsarbete som erfordras för att bygga upp eller komplettera kompetens i basorganisationen -— förvärv av teknik som erfordras för verksamheten men som redan finns utvecklad på annat håll —- initialkostnader i samband med övertagande av projekt från andra in- tressenter. Inom divisionen för ny energiteknik planeras således en fortsatt satsning inom områdena förbränning och förgasning av organiska bränslen. Re- sttrser skall byggas upp för kolanalys och -karakterisering samt systemstu- dier av kolhantering och -beredning. Vidare planeras utökade förbrän- ningsstudier avseende kolpulvcr och -slurry. En liknande resursbas plane- ras inom området förgasning. Inom solenergisektorn kan nya initiativ eller samarbeten aktualiseras.

Bolagets nuvarande planer baseras på förutsättningen att kärntekniken även i fortsättningen kommer att utnyttjas för den inhemska energiförsötj- ningen. Utbyggnaden av kärnkraften kommer dock att stagnera inom landet medan exportmarknaden bedömes möjlig att utveckla vidare. Mot denna bakgrund inriktas bolagets kärntekniska resurser gradvis alltmer mot bränsleundersökningar. avfallsteknik samt säkerhet och skydd vid drift och underhåll av kämkraftanläggningarna.

De nu föreslagna reduktionerna av bolagets resurser som erfordras av företagsckonomiska skäl kan medföra effekter som ur andra synvinklar ej är önskvärda med hänsyn till behovet av att bibehålla en tillfredsställande kärnteknisk kompetens inom landet. Ett område som särskilt bör observe- ras är inhemsk kärnbränsleutveckling, för vilken bolaget för närvarande ej får full täckning för sina kostnader.

Inom divisionen för kärnteknik kan de fortsatta satsningarna komma att avse metoder för koncentrering. inneslutning och lagring av radioaktivt avfall. samt beträffande reaktorsäkerhet såväl teoretisk som experimentell verksamhet avseende man-maskin-problemet. Kommersiellt lovande pro- dukter utanför kärnkraftområdet kan i samarbete med andra företag kom- ma att framställas genom bestrålning i R2-reaktorn.

Vi har ttnder senare är etablerat ett industriellt samarbete såväl inom kärntekniken som på andra områden. Dylikt samarbete har främst arran- gerats med utnyttjande av de möjligheter som de s. k. kollektivforsknings- avtalen har erbjudit. I företagets planer ingår att fortsätta det på detta sätt redan etablerade samarbetet under tvåårsperioden. Det är emellertid nu angeläget att kttnna gå vidare genom överenskommelser med nya industri- partners och under mindre bundna former än vad kollektivforskningsavta- len hittills har erbjudit.

För de ändamål som här ovan angivits beräknas behovet av medel utgöra totalt 55 milj. kr. ttnder tvåårsperioden. Vi föreslår att medlen ställs till vårt förfogande som ett ramanslag. för vilket styrelsen från fall till fall har att besluta om dispositionen.

En långsiktig plan med förslag till inriktning och omfattning av bolagets framtida insatser kräver en nära samordning med andra intressenter inom det energitekniska området i Sverige. En fast planeringsgrund kommer inte att stå till buds före folkomröstningen om kärnkraften och statsmakternas

Prop. 1979/80: 18 13

beslut om energipolitikens framtida inriktning. Vi avser därför att åter- komma mcd vår syn på företagets långsiktiga profil och en redovisning av bolagets långsiktiga planering i samband med anslagsskrivelse för 1981/82.

Investeringar

Under senare år har bolaget ålagts att utföra betydande investeringar av miljöskäl. som ej kunnat kompenseras genom ökade intäkter."

Erforderliga reinvesteringar för att vidmakthålla kapacitet och standard i Studsvik har fått skjutas på framtiden.

Tvåårsplanen innehåller förslag till investeringar till ett belopp av när- mare 60 milj. kr. för koncernen. Häri ingår dels reinvesteringar av ovan nämnt slag. dels nyinvesteringar som hänger samman med de förslag till satsningar på teknik som den grundläggande planen innehåller.

Rörelse/(apitai

Som framgår av resultatplanerna förväntas den externa omsättningen för moderbolaget öka från ca 180 milj. kr. 1978/79 till 250 milj.kr. 1980/81 räknat i löpande penningvärde. Detta kommer att medföra ett behov av ökat rörelsekapital som inte kan genereras inom rörelsen. Den erforderliga ökningen beräknas till drygt 26 milj. kr. för tvåårsperioden.

Likviditet och soliditet

Den inledningsvis relaterade ogynnsamma resultatutvecklingen har självfallet varit påfrestande för bolagets likvida ställning. Det kan förefalla egendomligt att bolaget mot den bakgrunden har kunnat bibehålla sin soliditet. Man måste vara medveten om att de kapitaltillskott som tidigare skett under 1970—talet i allt väsentligt tillkommit genom omvandling av skuldreverser till eget kapital och således utan någon motsvarande likvidi— tetspäfyllning.

Likviditetsproblemen har därvidlag lösts främst genom realisation av bolagets tillgångar.

Sammanfattningsvis byggs bolagets behov av tillskott av likvida medel upp av följande ovan kommenterade komponenter (milj. kr.):

]. Resultatet före avskrivningar men efter extraordinära poster och riskgarderingar ger ett likviditetsmässigt underskott av 27

2. Rörelsekapital, ökning 26 3. Investeringar 59 Summa 112

Därtill kommer 4. Företagsutveckling 55

Totalt 167

Studsviks egna kapital per 1979-06—30. beräknat inklusive minoritetsan- delar och Obeskattade reserver. bedöms komma att uppgå till 65 milj. kr., vilket motsvarar en soliditet av 30% av balansomslutningen. Tvåårspro- gnosens konsekvenser för kapitalutvecklingen innebär att ett kapitaltill- skott erfordras för att bevara den aktierättsliga soliditeten. För Studsviks verksamhet bör soliditeten under inga förhållanden understiga 30% av balansomslutningen.

Prop. 1979/80: 18 14

Äskanden

De anslag som bolaget beräknat bli anvisade inom den normala budgeten framgår av tabell 2.

Tabell 2 Statsanslag förutsatta i prognos 1978/79, budget 1979/80 och plan 1980/81. milj. kr.

1978/79 1979/80 1980/81

Bidrag till verksamheten vid Studsvik Energiteknik AB 46.0 47.0 47,0 Energiteknisk grundforskning 2 2 2 5 Energiteknisk forskning och utveckling vid Studsvik Energiteknik AB 12.0 12.0 6,0 lntemationellt samarbete m.m. 2.2 2.8 2,8 62,45 64,3 58,55

Mot bakgrund av vad som ovan anförts om Studsviks ekonomiska utveckling och finansiella ställning får vi härmed hemställa att för budget-

ären 1979/80 och 1980/81 ett särskilt bidrag till verksamheten för att täcka underskott och extraordinära kostnader beviljas med 27 milj. kr. ett särskilt anslag för företagsutveckling beviljas med 55 milj. kr. samt ett kapitaltillskott beviljas för täckande av övriga '

behov av likvida medel med 85 milj. kr.

Vi hemställer dessutom att bolaget garanteras full kompensation för eventuella framtida kostnader för infriandet av dess åtaganden avseende dekontaminering och återställning av anläggningar på Drottning Kristinas väg. samt i Ågesta och Ranstad.

Studsvik 1979—06-26 STUDSVIK ENERGITEKNIK AKTIEBOLAG

Kjell Håkansson

Norstedts Tryckeri. Stockholm 1979