Prop. 1980/81:70

om följdlagstiftning på skatteområdet med anledning av den nya sekretesslagen m.m.;beslutad dell 30 oktober 1980.

Prop. l980/81 : 70

Regeringens proposition 1980/81 : 70

om följdlagstiftning på skatteområdet 'med anledning av den nya sekretesslagen m. m.;

beslutad den 30 oktober 1980.

Regeringen föreslär riksdagen 'att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

Fä regeringens vägnar

THORBJÖRN FÄLLDIN ROLF WIRTEN

Propositionens huvudsakliga innehåll

I prt')positionen läggs fram förslag till vissa följdändringar pä skatteområ- det med anledning av den nya sekretesslagen.

Förslagen innebär i huvudsak att de nuvarande reglerna i skattelagstift- ningen om sekretess och uppgiftsutbvte inom skatteförvaltningen och mellan skattemvnt'ligheterna och andra myndigheter anpassas till den nya sekretess- lagen. Det föresläs bl. a. att nuvarande detaljerade föreskrifter om vilka tjänstemän inom skatte'förvaltningen som fär ta del av deklarationer slopas och ersätts med bestämmelser om skyldighet att lämna ut uppgifter i sådana handlingar till andra skattemyndigheter om det behövs för kontrollverksam- heten.

De nya bestämmelserna föreslas träda i kraft samtidigt med den nya sekretesslagen. dvs. den i januari 1981.

[ Riksdagen NSU/8] . I sum/. Nr 7!)

Propa [QSO/81:10. !

1. Förslag till

tu

Lag om ändring i taxeringslagen (1956z623)

ll'ärigenom föreskrivs ] fråga om taxuntgslagent1956: (123)| dels att 505 4 mom. — skäll ii|)phi")r'a att gälla e s

dels att 46 .

Nuvarande lydelse

För taxering erforderlig. 'i denna lag ieke särskilt (anförmäld handling eller uppgift skall. då så begäres för taxerittgskontroll. till/atndahällas av statligt eller kommunalt verk allmän inrättning eller oterfottnvndate

Vad nu sagts gäller ej halal/ing. som avses i 1—4 99 samt 31 och 33 5535 lagen den 28 maj 1937 om inskränk- ningar i rätten att utbekomma all- männa handlingar och som ej mä

utlämnas till envar. .

Är handling. som avses iförsta stycket. eljest sådan att den ehligt vad därom är stadgat ej mä utlämnas till envar, eller är uppgift. som där sägs. av beskaffenhet att omfattas av tyst- nadsplikt. mä hata/lingen eller upp- giften tillhanda/uillas allenast efter framställning av skattechef. Finnes vid pröt-fning av sådan framställning att handlingens eller uppgiftens till- handahållandeskulle. fot det allmän- till enskilds

befogade intressen. lända till synner- na eller med hänsyn ligt men. mä framställningen lämnas utan bifall.

Efter ansökan av skatteehef mä regeringen förordna. att hand/ing eller uppgift skall till/tatulahällas honom utan hinder av vad som stadgas i andra oeh tredje styckena.

46 &]

n. - t..,l . ._ ..,

och 50.5 1—3 mom. skall ha nedan angivna lydelse.

Föreslagen lydelse.

li denna lag inle'särski/t angivna handlingar som behövs föti taxering skall på begäran för taxerringskcm- troll lillhanda/tällas av myndigheter och allmänna inrättningar.

Uppgiftsskyldighet enligt forsla"

styt'ketjöreligger dock inte ifråga om handlingar som innehåller uppgifter för vilka sekretess gäller till följd av _? kap. 1 eller- %* eller 3 kap. ts sekretesslagen ( ] 980.700)" eller 'en be.stämnu'*lse till vilken hänvisas i någon av de nämnda paragrafertut.

. Om'en handling innehåller uppgi/l ler för vilka sekretess gäller enligt

0 ' .. . nagon annan hestammelse [ sekre-

tesslagen. föreligger itppgiftsskyldig-'

her enligt första stycket endast om framställaingen görs aviskatteehefen. Om ett utlämm'tnde skulle medföra synnerligt men för något allmänt eller enskilt intresse. föreligger uppgifts- skyldighet endast om regeringen pä ansökan av skattechefen beslutar att handlingen skall lämnas ut. Bestäm- melserna i detta stycke tillämpas ock- så på en sådan handling Itos en allmän inrättning som innehåller uppgifter som där omfattas av tyst— nadsplikt.

* Lagen otntryckt l()7l:3*)(). Senaste lydelse av lagens rubrik 19742773. 3 Senaste lydelse 1978354. 3 Senaste lydelse I97—lz773.

Prop. [%li/81:70

Nuvaran de lydelse

'.:J

Föreslagen lydelse

sus

] m om . " Granskning avsjälvde- klarationerfär verkställas endast av tjänste/min. som utför sädan granskning enligt denna lag eller sotn annars utövar ta.t'erings- eller skatte- kontroll.

ordförande [ tascringsnämnd. de ledamöter i taserittgsnämnd. som därtill utses av nämnden. .samt

domstol. som har att bedöma inne- hället i själt"deklaration.

Annan ledamot i taxeringsnäntnd än som avses i första stycket fär vid nämndens satnmanträden taga del av deklaration [ den omfattning som behövs för la_reringen.

Sakkunnig mä granska självdekla- ration. för vars beht'tnd/ing hans bi- träde päkallas.

Tjänstetmtn som avses i 13 s* fär taga del av deklaration i den omfatt- ning. sotn behövs för arbetets utfö- rande.

För innehållet i självdeklara/ion mä icke inom ta.t'cringsttiimnd läm- nas vidare redogörelse än som erfcn'dras för taxeringen. .S'jälvdekla- ration mä icke intagas [ taxerings- ttämm'ls protokoll i vidare män än som oundgängligen erfordras.

.Självdeklaration skall tillhanda- hällas de myndigheter. vilka i och för sin verksamhet böra erhålla del där- (It".

Själt'deklaration mä. på sätt rege- ringen jörordnar. för statistisk bear- betning utlämnas till den ämbetsmyn- dighet eller tjänsteman. ät vilken regeringen uppdrager utförandet av

" Senaste lydelse IU7S:3|o.

l Riksdagen NSU-"NI. I saml. Nr 7!)

I mom. l../ppgtfterisjt'ilva'eklara- tioner skall på begäran lämnas ut till de myndigheter sotn har att utöva taserings- eller .s'kattekontroll om det behövs för k(mtrolh'erksamheten. Detsamma gäller beträffande uppgif- ter [ andra handlingar som enligt bestämttie/serna i denna lag har avlämnats till ledning för rasering eller upprättats eller för granskning omhände/"tagits av en myndighet vid taserittgskontroll.

Fräga om utlänmande av uppgifter som avses i första stycket till en myndighet för statistisk bearbetning skall prövas av regeringen. om ej annat följer av bestämmelser om

Prop. 1980/81 :70

Nuvarande lydelse

sådan ln'arbetning.

Den som lntr att utföra talan för best'ärsberättigad kommun i fråga om viss skattskyldigs taxering äger taga del av sjäb'deklaration. som skolat ligga till grund för taxering- en.

Dä besvär anförts. skall självde— klaration. som ltar avseende å tax- eringen i fråga. biläggas ln'sviirs- ham/lingarna. där ej vid delgivning med menig/tet sådant anses vara för målets utredning obe/tövligt. lland- lingarna skola vid förekotnmande delgivningar itutesltttas i förseglat konvolut. vilket skall förses med påskrift om innehållet och i obrutet skick tillställas den förklaringsskyldi- ge eller annan vederbörande.

[ övrigt mä själt'a'eklt'tration. där ej annat följer av stadgande i allmän lag. ieke vara för migon tillgänglig. tttan att den. som avgivit deklaratio- nen. lämnat skriftligt medgivande (lt'il'l'lll.

.? mom .5 Sjiilvdeklarationer skola förvaras hos länsstyrelsen. där ej denna förordnar om förvaring hos lokal skattemyndighet. Sedan ses ar förflutit efter taxeringsarets utgång. skola deklarationerna förstöras. där ej regeringen annorlunda föreskri- ver.

3 mom . l-"ad ovan idenna Imra- graf är sagt om sji'ilvdeklaration giil- ler i tillämpliga delar även beträffi'tn- de andra uppgifter. vilka avlämnats till ledning vid taxering. ävensom av

m_vm't'igltet vid It't.ret'ittg.skontroll upp-

5 Senaste lydelse 19741773.

Föreslagen - lydelse

uppgif'lsskyldighet i annan lag eller i förordning.

Uppgifter som avses i 43 s* ] mom. fär tttan hinder av bestäntmelserna om sekretess lämnas till dent. från vilka utdelning eller ränta har erhål- lits och till av dent anlitade med/tjäl- pare.

.? ut o tn . Självdeklarationer och andra handlingar som avsesi I mom, skall förvaras hos länsstyrelsen. om inte denna förordnar om förvaring hos lokal skattemyndighet. Sedan sex år har förflutit efter taxerings- f'trets utgång. skallhandlingarna för- störas om inte regeringen föreskriver annat.

3 m om. Uppgifter som avses i [mom. ftir tilllntndahällas myndig- het i främmande stat med vilken .S'verige ltar träffat överenskommelse

om lutndräekning i skatteäretulen.

'Jl

Prop. 1980/81270

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

rättade handlingar; doek må uppgif- ter enligt 43 .(t' ! ntont. vara tillgängli- ga ävenför dent. från vilka utdelning eller ränta erltållits. samt av dent anlitade ntedltjälpare.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 198l.

Prop. 1980/81 :70

2. Förslag till

Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen(1979:1152)

Härigenottt föreskrivs i fråga om fastighetstaxeringslagen(1979: l 1521 dels att 18 kap. 17—21 och 29 åå skall upphöra att gälla. dels att 18 kap. 13 och nu ss skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse I'l'ireslagen lydelse

lh' kap. 13 &

För rasering erforderlig. i denna lag inte särskilt nämnd handling eller uppgift skall. när det begärs för taxeringskontroll. tillhandahållas av statligt eller kommunalt verk. allmän inrättning eller öi'erförmytulare.

Vad nu lutrsagts gäller ej handling. som avses i 1—4 N' satnt 31 och 33 st lagen (”1372—191 om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna lutad/ingar och som ej får utlämnas till envar.

Är ltandling. som avses i första stycket. eljest sådan att den ett/igt vad därom är stadgat ej får utlämnas till envar. eller är uppgift. som där sågs. av beskt'tffenhet att omfattas av tyst- nadsplikt. får ltandlingen eller upp- giften tillhatulahållas allenast efter framställning av skattecltef.

Finnes vid prövning av sådan framställning att Innu/lingens eller uppgiftens tillluaulahå/lande skulle. för det allntänna eller med hänsyn till enskilds befogade intressen. lända till synnerligt uten. får framställaingen lämnas titan bifall.

Iffier ansökan av skattecluf får regeringen förordna. att hand/ing eller uppgtft skall till/tanda/tällas honom ltinder av vad

lllall SOD!

stadgas i andra och tredje styckena.

Bi'slämtite/serna i 40 s" ta.veringsla- gett (l95(.).'()23) gäller i tillämpliga delar i fråga om taseringskontrol/ enligt dettna lag.

Prop. 1980/81 :70

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

165

Granskning av fastig/tetsdeklara— tiotter och uppgifter. som lämnats till ledning vid fastighetstt'tsering. får verkställas endast av

tjänstenntn. som utför granskning enligt denna lag eller som annars utövar taserings- eller skattekon— troll.

ordförande. ledamöter och supple- anter t' fastighetstaseringsnänntd.

konsulent för fastig/tetstaxering.

tjänsteman som av statens lant- mäteriverk beard/als biträda arbets- grupp enligt I9 kap. 2 s* samt

domstol. som skall bedöma inne- hållet ifaslig/zetsdeklaration.

Tjänsteman. som avses i 17 kap. 15.6 tredje stycket. får ta del av faslig/tetsdeklaration i den omfatt- ning sont behövsför arbetets ut öran- de.

.S'akkunnig får granska fastighets- deklaration. för vars lwhandling hans biträde påkallas.

Bestäntntelserna i 5!) s* I mom. tax- eringslagen ("19.50.6231 gäller i till- ämpliga delar ifråga om uppg/fter i fastighetsdeklarationer och andra ltandlittgar. som enligt bestämmel- serna i denna lag har avlämnats till ledning för faslig/tetstaxering eller upprättats eller för granskning ont- ltändertagits av en myndig/tet vid ta.t'eringskontroll.

Bestämtnelserna i50 s* 3 mom. tax- eringslagen tillämpas på handlingar som avses i första stycket.

Denna lag träder i kraft den l januari 1981.

1”: Riksdagen I 98018] . I sant/. Nr 7!)

Prop. 1980/81 :70

3. Förslag till Lag om ändring i upphördslagen (1953:272)

Härigenom föreskrivs att 73 &" upphördslagen (l953:l72)' skall ha nedan

angivna lydelse.

,'Vuvarande lydelse

I"t")'t't'.slttgt't1 lydelse

73 s*

'ljänsteman Itos lokal skattemyn— dighet. länsstyrelse eller riksskatte- verket. ledamöter i verkets styrelse eller nämnder. av verket anlitad sak- kunnig santt. med iakttagande av bestäm/ttelserna in"!) s* ] ntom. första. andra. tredje och fjärde styckena utserings/agen ( l95().'6231. taxerings- nämnd och länsrätt äga taga del av preliminär själi'deklaration eller att— nan uppgift eller handling. som ltar avlämnats eller tillhandahållits ett/igt bestämmelser i denna lag. S'jälvde- klaration. uppgift eller lutndling som ltar sagts nyss skall också till/tanda- ltållas andra myndigheter än (le-förut nämnda. om dessa i och för sin verksam/tet böra erhålla del därav.

Den. som äger laga del av självde- klaration. uppgift eller handling. som sägs i första stycket får. i den mån så erfordras för fullgörande av vederbörandejämlikt denna lag ålig- ger. också taga del av självdeklara- tion eller annan uppgift eller handling som ltar avlämnats till ledning vid

vad

årlig taserin g.

Självt'leklaration. uppgift eller handling som sägs i första stycket skall förvaras under samma tid som motsvarande självdeklaration vid är- lig taxering.

Vad i 50 35 1 mom. femte. sjunde.

'Bes/änune/serna i 50,5 ] och 3 ntom. taserittgslagen (19.56.1533) gäl- ler i tillämpliga delar ifråga om uppgifter i prelimi/uira självdeklara- tioner och andra lnmdlingar. som ltar avlämnats eller till/tandaltållits ett/igt bestiintmc/serna i denna lag eller upprättats eller för granskning ont— händertagits av en myndighet vid skattekontroll.

Handlingar som avses i första stycket skall förvaras under samma tid som motsvarande själt'deklaratio- ner vid ärlig taxering.

' Lagen omtryckt 197275. Senaste lydelse av lagens rubrik 197—t:771. 3 Senaste lydelse l979:l7—1.

Prop. HSO/81:70

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

nionde och tionde styckena samt 3 och 4 mom. taxerittgslagen strulgas lJetrr'iffande självdeklaration. uppgift eller handling som har avlämnats till ledning vid taxering. skall i tillämpli- ga delar gälla även i fråga om själv- deklaration. uppgift eller handling som avses i första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.

Prop. l980/81:70

4. Förslag till

10

Lag om ändring i lagen (19581295) om sjömansskatt

Härigenom föreskrivs att 25 & lagen ( l958:295)' om sjömansskatt skall ha

nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

25 &:

Ledamöter av sjömattsskatte- nämnden. tjänsteman Itos riksskatte- sakkunnig. nämnden eller verket. samt taxerings- verket. som biträder nämnd och länsrätt äga taga del av ansökan om jämkning av sjömans- skatt eller annan handling. som avlätnnats eller tillhandahållits enligt denna lag.

Handling, som nyss sagts. skall jämväl tillhandahållas annan tjänste- man än förut nätttnts. därest denne i och för sin befattning bör erhålla del därav.

Den som äger taga del av ansökan eller annan handling. varom i första stycket sägs. mä. iden män så erford- ras för fullgörande a'." vad vederbö- rande jämlikt denna lag åligger. jäm- väl taga del av självdeklaration eller annan handling. som avlämnats till ledning vid ärlig taxering. eller som avlämnats till ledning för upphörd av skatt enligt uppbördslagen.

Vad i 50 & I mom. femte. sjunde. nionde och tionde styckena samt 3 ' mom. taxeringslagen stadgas beträf- fande självdeklaration. uppgift eller handling sotn avlämnats till ledning vid taxering skall i tillämpliga delar gälla även i fråga om ansökan om eller jämkning av sjömansskatt annan handling. som avlämnats eller

Bestätttmelserna i 50 s 1 och 3 mom. taxeringslagen (1956:623t gäl- ler i tillämpliga delar i fråga om uppgifter i ansökningar om jämkning av sjömansskatt och andra handling- ar som har avlämnats eller tillhanda- hållits enligt hestäntmelserna i denna lag eller upprättats eller för gransk- ning omhändertagits aven myndig/tet

' Lagen omtryckt l97tl:933. Senaste lydelse av lagens rubrik l974:777. 3 Senaste lydelse l979: 176.

Prop. 1980/81z70

Nuvarande lydelse

tillhandahållits enligt denna lag. Utan hinder av första—tredje st)-*ek- etta fiir uppgift lämnas om sjömans beskattningslmra inkomst enligt denna lag. om den på inkomsten erlagda sjömansskatten samt om den

tid inkomsten avser.

ll

Föreslagen lydelse

vid skattekonlt'öll.

Uppgift om en sjömans beskatt- ningshara inkomst enligt denna lag. om den på inkomsten. erlagda sjö- mansskattcn samt om den tid inkomsten avser får lämnas ut till enskilda utan hinder av ltestätntttel-

serna ottt sekretess.

Denna lag träder i kraft den I januari l98l.

Prop. l980/8lz70

5. Förslag till Lag om ändring i lagen (l979:304) om ändring i lagen (1968z430) om mervärdeskatt

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (.1'9681430)l om mervärdeskatt i den lydelse lagen erhållit genom lagen (19791304) om ändring i nyssnämnda

lag

dels att 4. 5 a och 25 åå skall ha nedan angivna lydelse. dels att rubriken närmast före 65 & skall lyda "Vite".

Nuvarande lydelse

Skattskyldighct inträder när vara levereras. tjänst tillhandahålls eller uttag sker. Erhålls dessförinnan vederlag helt eller delvis för beställd vara eller tjänst inträder skattskyl- dighet för vederlaget när det inflyter kontant eller på annat sätt kommer den skattskyldige till godo. Vid upp- låtelse av avverkningsrätt till skog inträder skattskyldighet. i de fall som avses i punkt lfjortonde stycket av anvisningarna till 41 & kommunal— skattelagcn (1928z370). när betal-

ning tas emot.

Föreslagen lydelse

Skattskyldighet inträder när vara levereras. tjänst tillhandahålls eller Erhålls vederlag helt eller delvis för beställd uttag sker. dessförinnan vara eller tjänst inträder skattskyl- dighet för vederlaget när det inflyter kontant eller på annat sätt kommer den skattskyldige till godo. Vid upp- lätelse av avverkningsrätt till skog inträder skattskyldighet. i de fall som avses i punkt 1 sjätte stycket av anvisningarna till 415 kommunal- skattelagcn (l928:37()). när betal- ning tas emot. (Se vidare anvisningarna.)

Sää

Rcdovisningsskyldighet inträder när affärshändelse. genom vilken skattskyldighet har inträtt. enligt god redovisningssed bokförs eller borde ha bokförts. om ej annat följer av andra—fjärde styckena eller av 5 b .a. Är den skattskyldige ej bokfö- ringsskyldig enligt bokföringslagcn (19761l25) eller ej skyldig att föra räkenskaper enligt jordbruksbokfö- ringslagen (I95/.'793) inträder dock redovisningsskyldighet när skatt- skyldighet inträder enligt 4 s.

' Lagcn omtryckt l979:3(l4.

Redovisningsskyldighet inträder när affi'irshändelsc. genom vilken skattskyldighet har inträtt. enligt god redovisningssed bokförs eller borde ha bokförts. om ej annat följer av andra—fjärde styckena eller av 5b &. Är den skattskyldige varken bokföringsskyldig enligt bokförings- lagcn (19761125) eller skyldig att föra räkenskaper enligt jordbruks- bokföringslagen(197914!) inträder dock skattskyldighet inträder enligt 4 &.

redovisningsskyldighet när

Prop. l980/8lz70

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Vid kreditförsäljning med förbehåll om ätcrtaganderätt fär redovisnings- skyldigheten anstå till (less betalning inflyter frän köparen. Om fordringen diskonteras eller överläts utan samband med överlåtelse av verksamheten eller del därav inträder dock redovisningsskyldighet vid disktmteringcn eller överlåtelsen. [ fråga om annat tilllmndahällande mot kredit kan länsstyrel- sen. när principerna för den skattskyldiges bokföring föranleder det. medge att redovisaingsskyldigheten inträder först vid bcskattningsarets utgang._ dock senast när betalning inllytcr eller fordringen diskonteras eller överläts.

Länsstyrelsen fär. när särskilda skill föreligger. medge att vad som sägs i andra stycket om redovisningsskyldighctens inträde vid kreditförsäljning med fi.")rbehäll om ätertaganderätt skall tillämpas tills vidare av viss skattskyldig även i annat fall.

l-"örsätts skattskyldig i konkurs inträder rcdovisningsskyldighet för kon— kursgäldcnären för alla affärshändelser för vilka skattskyldighet men ej redovisningsskylt'lighet har inträtt före konkursutbrottet. Den som övertar skattskyldigs verksamhet eller del därav är rcdttvisningsskyldig för affärs— händelse. som inträffar efter övertagandet. i den män redovisningsskyldighet ej har inträtt för den tidigare ägaren.

(Se vidare am'isningarna.)

25 &

Den som granskar deklaration eller annan handling som avser tner- värdeskall fär taga del även av själv- deklaration eller annan handling som upprätta/s lill ledtting för inkotttsnax- eringen. ! ut'/t 3 Bestämmelserna i 50.5 laxerings— Bestämmelserna i Sök lagen (l95ö:ö23) äger ttmtsvitratule tillämpning i fråga om t'ätl att laga del av deklaration eller annan handling som avser mervärdeskatt. Deklara— tionen ska/l I/i't'rvaras ltos länsstyrel- sen ttttder sju [tr efter utgången av det kalenderår under vilket beskattnings- (il't'l gått till ända. dä deklarationer- tta. ottt it'ke regeringen ji't'reskriver attttat. skall _/'('t't'stt"t'ras. Vad Illl sagts gäller även ltetrt'iffzttnle andra ttppgi/L ter som avlämnats till ledning för litstsu't'llelse av skatt sutttt av myndig—

tttotn. taxeringslagen ( l95():(323)gäl- ler i tillämpliga delar i fraga om uppgifter i deklaratinttetj/i'it' mervär- deskatt (teh andra handlingar som lutt'avlämnats till ledning fö|'_/aststäl— lelse av sadan skatt eller upprättats eller för granskning otttlu'indertagils av en myndighet vid skattekon— troll.

Prop. 1980/81 :70 1-1

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

het vid skattekontroll upprättade handlingar. Handlingar som avses i första stycket skall _li'irvaras lms liinsst_vrel-_ sen. Handlingarna sktillförs/äras s/u är efter utgången av det kalenderi'lr under vilket lreskattningsäret galt till ända. om inte regeringen _lk'ireskrirer

(lll/llll.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.

Prop. 1980/81 :70

6. Förslag till Lag om ändring i lagen (l94lz4l6) om arvsskatt och gåvoskatt

Härigenom föreskrivs att 48% lagen (19411416) om arvsskatt och gåvo- skattl skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

Avlämnade deklarationer skola med undantag för den tid. varunder de jämlikt hestänune/sen i ()4 s* 2 mom. äro (”iver/änttuule för gransk- ning. hos beskattningsmyndigheten f("irvaras under tolv år från utgången av det år. varunder de ingivits. Där beskattningsnrymlig/tet eller den en- ligt o—l & ] tnotn. förordnade gransk- ningsmyndigheten av särskild anled— ning sä finner påkallat. skall dekla- ration förvaras under femtio år från utgången av det år. varunder den ingivits. Efter utgången av nu angiv- na tider skola deklaratirmerna för- störas.

Deklaratit'mer tnti iekeft'ire utgång- en av tid. som angives i 17 så lagen om inskränkningar i rätten att uthekotn- ma allmänna html/lingar. tttan sant- tyeke i varje särskilt fall av den som avgivit deklarationen utlämnas till annan än de ämbets- eller tjänstemän. som i oe/t för sin hej/anning bära erhälla del av deklarationer/ta. eller. på sittt regeringen ftfirordnar. skola äga tillgt'lng till desamma/'in' verkstäl- lande av statistisk bear/n'tning.

Deklaration. som tillhandahålles polis- eller äklagartnyndighet eller som åberopas vid allmän domstol. mä ieke tttan santtyeke av den. som

avgivit deklarationen. offentligen _l'ö-

' Senaste lydelse av lagens rubrik 19741857. 3 Senaste lydelse 19742H57.

Föreslagen lydelse

skall

förvaras hos beskattningsmyndighe-

Avlämnade deklaratitmer ten ttnder tolv är från utgången av det år. under vilket de har ingivits. Om ln'skattningsntyndig/teten eller den enligt tas l mom. förordnade granskningsmyndigheten av särskild anledning finner det påkallat. skall en deklaration förvaras under femtio år från utgången av det år. under vilket den ltar ingivits. Efter utgång- en av nu angivna tider skall deklara- tionerna förstöras.

Prop. l980/8lz70

Nuvarande lydelse

t'edragas eller i protokoll. tttslag eller annan expedition itttagas eller ont- nämnas i vidare man ätt som ound- gängligen erfordras. Vad nu sagts skall doek ieke gälla sådana uppgifter om den skattskyldiges ttanttt oeh hemvist samt skal/ens helt.":pp. som anteeknas i ln's/utsjiirteeknittg ett/igt ()2 så andra st_veket.

l-"'ad ovan är sagt om deklaratit'm .L'f'iller i tillämpliga delar jit'tnväl annan uppgift till letlningförskallens beräkning. doek ej bouppteckning.

Föreslagen lydelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.

Prop. 1980/81:70

7. Förslag till

17

Lag om ändring i lagen (19531397) om avgift för fettvaror som användas för framställning av fettemulsion m. m.

l-lärigenom fi'äreskrivs att 11 & lagen (l*)53:3*)7)' om avgift för fettvaror som användas för framställning av fettemulsion m. ni. skall ha nedan angivna

lydelse.

Nuvarande lydelse

llä—

Granskning av deklarationer. som ett/igt denna lag avgivits. mä ej verk- ställas av attttatt än kontrollstt'relsen eller kontrolltjättslenuut. Deklaratio- nerna skola tillltandahällas detn. som i ot'lt för sitt befattning böra därav erltälla del. I övrigt må deklaration ieke vara för någon tillgänglig tttan att den. som avgivit deklarationen. tnedgivit dess offentliggörande; doek mä deklarationer. på sätt regeringen jörr'trtlnar. för statistisk bear/retning utlämnas till iitnltetsmyttdigltet eller tjiinstenutn. ät vilken regeringen upp- drager utförandet av sädan bearbet-

ning.

Föreslagen lydelse

1

liestämmelsertut i 5.0.6 ] oe/t _? mom. taseringslagett tl()5/).'olit gäl— ler i tillämpliga delar ifräga om uppgifter i deklarationer och andra handlingar. som enligt bestämmel- serna i denna lag har avlämmtts till ledning för hestämmatule av avgift eller upprättats eller för granskning ont/tändertagits av en myndighet vid

avgiltskontroll.

Detma lag träder i kraft den 1 januari 1981.

' Senaste lydelse av lagens rubrik timme!. 3 Senaste lydelse lU7—l:h'(11.

Prop. l980/8l :70 lg

Utdrag

B UDGETDEPA R'l'ENIL-"NTE'I' PROTOKOLL vid regeringssammanträde 19811-111-311

Närvarande: statsministern 1-"älldin. ordförande. och statsråden llllsten. Friggebo. Mogärd. Dahlgren. Asling. Söder. Burenstam Linder. .lohansson. Wirtén. Holm. Boo. Winberg. Adelsohn. Danell. Petri. l'iliasson

Föredragande: statsrådet Wirtén

Proposition om följdlagstiftning på skattemnrådet med anledning av den nya sekretesslagen m. m.

1 Inledning

Den nya sekretesslagen (19811: 100) träder i kraft den 1 januari 1981. Den ersätter da dels nuvaram'le bestämmelser om hemliga handlingar i lagen (' Isf—7249) om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar (1937 ars sekretesslag). delsi princip alla nu gällande tystnadspliktsl'öreskrif- ter för offentliga funktionärer. Den nya lagstiftningen innebär" alltsa en enhetlig reglering av hamllingssekretess och tystnadsplikt i det allmännas verksamhet.

Även i ett annat avseende innebär den nya lagen en principiell nyhet. Den gäller sålunda inte bara i förlutllandet mellan myndigheterna och allmänhe- ten utan också i förhallamlet mellan myndigheterna inbördes. 1937 års sekretesslag gäller däremot på ett undantag när inte uppgiftslämnande mellan mymliglu—terna. Men det betyder inte att man enligt nuvarande ordning alltid är ofi'n'hindrad att lämna ut en sekretesskyddad handling till en myndighet. [ den man särskilda bestämmelser saknas" för det uppgiftsutläm- nande som är i fraga gäller som en allmän princip att ett utlämnande far ske endast i den man intresset av ett sådant väger över det intresse sotn sekretessen avser att skydda. På vissa områden finns det emellertid särskilda bestämmelser om sekretess och nppgiftsutln'te mellan myndigheter. Det gäller bl.a. skatteområdet.

Den nya sekretesslagen förutsätter att vissa ändringar görs i skattelagstift— ningen i fråga om t_vstnadspliktsföreskrifterna och i fråga om de särskilda bestämmelsermt om sekretess och uppgiftsutlrvte mellan myndigheter.

I fråga om tystnadspliktsföreskrifterna har de ändringar som behövs på skatteområdet i huvudsak redan genomförts (prop. ltt—,'();Htlzstk KL? 19795"

Prop. 1980/81z70 lt)

Stl:-15. rskr 1979580269. SFS 198111158—257). Vissa ändringar :"tterstär dock och jag tar upp dem i detta sammanhang. Jag lägger ocksä fram förslag i syfte att anpassa bestämmelserna om uppgil'tsutbyte till den nya sekretessla— gett.

Ändringarna i fräga om tystnadspliktsl'öreskrifterna och vissa föreskrifter som gäller utlämnande till enskilda faller i och för sig inom det omräde där lagrådet i regel bör granska lagförslag. Det gäller emellertid här följdän— dringar av rent teknisk art. Lagrädets hörande torde därför sakna betydelse pä grund av lagstiftningsfnigornas beskaffenhet. Övriga lagförslag omfattas inte av regeringsformens bestämmelser om lagrädsgranskning.

De nya bestämmelserna bör träda i kraft den 1 januari 1981.

2 Uppgiftsutbytet mellan skattemyndigheter och andra myndighe- ter

Nuvarande ord/ring

Enligt 1937 års sekretesslag (17 s*) gäller i princip absolut sekretess gentemot enskilda för handlingar och andra uppgifter som har avlämnats till ledning för taxering eller annars för beräknande av skatt. Detsamma gäller för handlingar som har upprättats eller omhändertagits av myndigheter vid taxeringskontroll eller annars vid skattekontroll.

Bestämmelser om sekretess och uppgiftsutbyte mellan myndigheter firmsi de flesta av de författningar som reglerar beskattningsförfarandet. Av intresse i detta sammanhang är bestämmelserna i 40 och 511 så taxeringslagen (19562623).T1_.. 18 kap. 13—21 såfastighetstaxeringslagen(197911152).FTL. 73% uppbördslagen (1953272). UBL. 25,5 lagen (195823951 om sjömans- skatt. SjL. 35 och 27 N' lagen ( 19%:4311) om mervärdeskatt. ML. 11 ;" lagen (1953—1397) om avgift för fettvaror som användas för framställning av fettemulsion m. m..-18 & lagen (It)-115116) om arvsskatt och gävoskatt. AGL. ros lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen 1196-2381) om allmän försäkring. LBP. och 511 s lagen ( 19591552) om uppbörd av vissa avgifter enligt lagen (1962381) om allmän försäkring. m. m.. Ang.

De nu angivna lagrtrmmcn innehäller föreskrifter dels om vilka myndig- heter och tjänstemän som far ta del av deklarationer och andra sekretess- belagda handlingar inom de olika skatte- och avgiftsomri'rdena. dels om skattemyndigheternas rätt att för skattekontroll ta del av sekretessbelagda handlingar hos myndigheter utanför skatte- och avgiftsomrädena.

För att få en grund för de fortsatta övervägandena finns det anledning att här först behandla föreskrifterna i 46 och 511 åå TL. Dessa föreskrifter har statt som förebild för övriga föreskrifter och de är de mest detaljerade.

146 s" TL finns bestämmelser om skyldighet för myndigheter m. 11. att för

taxeringskontroll tillhandahälla handlingar och uppgifter". Som huvudregel

Prop. 1980/81:70 20

anges att i TL inte särskilt angivna handlingar och uppgifter som behövs för taxering skall pä begäran för taseringskontroll tillhandahällas av statligt eller kommunalt verk. allmän inrättning och överft'fn'myndare. Undantag och begränsningar föreskrivs beträffande sekretessbelagda handlingar.

l-landlingar som är sekretessbelagda enligt 1—4 ss samt 31 och 33 vs i 1937 ärs sekretesslag undantas i princip fran huvudregeln. Det gäller bl. a. vissa regerings- och riksdagsprotokoll. handlingar som rör förhz'tllandet till främmande makt eller försvarsangelägenheter. handlingar i vissa riksbanks— ärenden samt handlingar som avser statens uppläningsverksamhet.

l frägt om övriga sekretessbelagda handlingar föreskrivs att de får tillhandahällas endast efter framställning av skattechefen. f—"ramställningen fär lämnas titan bifall om tillhandahallandet skulle för det allmänna eller med hänsyn till enskilds befogade intressen medföra synnerligt men. Slutligen tilläggs regeringen befogenhet att förordna att sekretessbelagda handlingar skall tillhandahällas utan hinder av bestämmelserna i paragrafen.

1 511 s TL finns bl. a. bestämmelser om vilka funktionärer och myndighe— ter sorn har rätt att ta del av självdeklarationcr och annat taxeringsmateri- al.

Paragrafen inleds med en uppräkning av de tjänstemän och funktionärer inom skatteft'fn'valtningen sorti skall ha sadan rätt. Vidare föreskrivs att domstol som har att bedöma innehållet i självdeklarationer m. m. samt den som utför talan för besvärsberättigad kommun far ta del av handlingarna i fräga. Det anges ocksä att s_iälvdeklarationer skall tillhandahällas de myndigheter som i och för sin verksamhet bör erhalla del därav. 1 fräga om utlämnande för statistiska bearbetningar finns en särreglering. som innebär att regeringen tilläggs rätten att besluta i frågan.

Paragrafen innehaller ocksä föreskrifter som begränsar rätten att redovisa hemliga uppgifter vid taxeringsnärnndens sammanträde eller i nämndens protokoll samt föreskrifter om hanteringen av hemligt taxeringsrnaterial i samband med besvär och delgivning.

Den Il_t'(l .vukrctc.v.vlagwr

1 den nya sekretesslagen behälls den i princip absoluta sekretessen i skatteärenden (9 kap. 1—3 åå). För uppgift i mäl hos domstol gäller dock sekretessen i princip endast om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs. .X-lyndighets beslut är liksom f. n. undantagna fran sekretessen. Vidare får trtan hinder av sekretessen uppgift lämnas till enskild enligt vad som f("ireskrivs i lag om förfarandet vid beskattning.

Den nya sekretesslagen gäller som tidigare har nämnts i princip ocksä i förhällandet mellan myndigheter och även mellan självständiga verksam- hetsgrenar inom samma myndighet. Vissa begränsningar görs dock i sekretessen till förmän för uppgiftsutbytet mellan myndigheter. Det är främst tre paragrafer som är av intresse i sammanhanget. nämligen 1 kap. 5 s

Prop. MXU/81:70 21

samt 1-1 kap. 1 och 3 åå.

Enligt 1 kap. 5 ;" hindrar inte sekretessen att en uppgift lämnas trt. om det är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten skall kunna fullgöra sin verksamhet.

Av 1—1 kap. 1 s* framgar att sekretessen inte utgör nagot hinder mot att uppgifter lämnas till annan myndighet. om uppgiftsskyldighet följer av lag eller förordning.

1 1-1 kap. 3 s*finns en s. k. generalklausul. som innebär att sekretessbelagda uppgifter fär lämnas till myndigheter om det är uppenbart att intresset av att uppgifterna lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen skall

skydda.

()vcrvr'igumlt'n

Den nya sekretesslagen förutsätter som jag nyss har nämnt vissa ändringar i skattelagstiftningert av reglerna om sekretess och uppgiftsutbytc mellan myndigheter. Det gäller bl. a. i fraga om hänvisningarna till lfl37 ars sekretesslag i 40% 'l"L. Även vissa föreskrifter i 511 s 'l'L och motsvarande lagrum behöver ändras. Bestämmelserna är ocksä i behov av en allmän spräklig och lagteknisk modernisering.

Det finns emellertid anledning att överväga mer genomgripande ändringar främst i Stlå Tl..

Den första frägan som inställer sig är om det finns anledning att behalla föreskrifterna om i vilken män tjänstemän och andra funktionärer inom taseringsorganisationen har rätt att granska självdeklarationer och annat taxeringsmaterial. Föreskrifteri ämnet har funnits i 'l'L och dess föregångare alltsedan den allmänna deklarationsplikten infördes och de har byggts trt allteftersom taxeringsmyndigheternas organisation och befogenheter har utvecklats. Motsvarande regler har ocksä efter hand förts in pä andra delar av skatteomrädet. Däremot finns det i huvudsak inte nägra rnotsv-"aramle lagföreskrifter pä andra rättsomräden där det förekommer sekretessbelagda handlingar. Den nya sekretesslagen innehaller inte heller nagra regler om de enskilda tjänstemännens rätt att ta del av sekretesskyddade uppgifter utan f("ireskrifterna där gäller sekretessen mellan olika myndigheter och verksam- hetsgrenar.

De nu berörda reglerna pä skatteomrädet stär alltsa inte i samklang med vad som föreskrivs enligt sekretesslagen eller vad som gäller pä övriga rättsomräden. Den nuvarande regleringen av vilka funktionärer inom taxeringsorganisationen som fär ta del av deklarationer nr. m. täcker inte heller alla dem som i praktiken maste ha tillgang till materialet för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. llärtill kommer att principen att ange de behöriga funktionär-erna inte har fullföljts pa hela skatteomradet och att den inte heller upprätthålls när handlingarna lämnas ut till en myndighet utanför skatteomrädet.

Prop. 1980/81 :70 22

Mot denna bakgrund är det enligt min mening inte längre lämpligt att behälla de ifrägavaratnlc föreskrifterna i skattelagstiftningen. Detta innebär givetvis inte att det för framtiden skall vara möjligt för taxeringsl'unktionä- rerna att utan nägon begränsning ta del av hemliga handlingar inom myndigheten eller verksamhetsgrenen. Principen skall alltjämt vara att endast den som behöver handlingen för att kunna fullgöra sina arbetsupp- gifter fär ta del av densamma. Liksom pä andra rättsomrfnlen fär det ytterst ankomma pä myanligheterna att genom interna föreskrifter ange vad som skall gälla i fräga om tjänstemäimens rätt att ta del av handlingar med sekretesskyddade uppgifter.

.lag har i det l'i'lregäcnde kommit fram till att man bör slopa regleringen av vilka tjänstemän som har rätt att ta del av deklarationer m. ut. Med hänsyn till att det i viss män rör sig om tjänstemän vid skilda myndigheter uppkommer dä frägan om dessa föreskrifter bör ersättas av regler om utlämnande till myndigheter eller om man i stället skall läta t'räga vara oreglerad och därigenom göra generalklausulen tillämplig.

Man mäste dä beakta att de nuvarande bestämmelserna ger stöd för att ett i princip fritt uppgil'tsbyte skall fä äga rtun mellan skattemyndigheterna. Bl. a. anges i Stl & TL att taxeringshatnllingar fär granskas inte bara av tjänstemän som har att utföra sädan granskning enligt 'l'L utan ocksä av tjänstemän som annars utövar skattekontroll. Jag har i tidigare sammanhang (prop. 1980le :Ztl s. 95") framhällit att det är angeläget bl. a. frän kontrollsynpunkt att man inom skatteförvaltningen tar till vara möjligheterna att utbyta information och att det avgörande för om en uppgift skall fä lämnas frän en skattemyndighet till en annan bör vara att uppgiften behövs för den mottagz'tnde mottagamle myndighetens verksamhet. Enligt min mening skapar man störst klarhet i regelsystemet om de angivna principerna liksom f. n. kommer till uttryck genom regler om uppgiftsskyldighet i skattelagstift- ningen. Reglerna bör innebära att uppgifter i deklarationer och andra handlingar för beskattningsverksamheten skall tillhandahällas de myndighe- ter som har att utöva taxerings— eller skattekontrt'ill. om det behövs för kontrollverksamheten. .

Det anförda leder fram till frägan om vilka regler som bör gälla beträffande utlämnande av uppgifter i deklarationer m.m. till myndigheter utanför skatteomri'idet. ] bl. a. Stl äTL finns f. n. en allmän bestämmelse av innebt'firt'l att sadana handlingar skall tillhandahällas de mymlighcter som i och för sin verksamhet bör erhälla del därav. Bestämmelsen far anses innebära en uppgiftsskyldighet i den mening som avses i 14 kap. 1 55 nya sekretesslagen. men den ger inte någon närmare ledning för hur utlämnandcfrägorna skall bedömas. Av uttalanden i förarbetent't (prop. 19562150 s. 348) framgär emellertid att en avvägning skall göras mellan det sekretessky-ddade intresset och angelägenheten av ett utlämnande. Vidare sägs att en "tämligen restriktiv hällning frän taxeringsmyinligheternas sida torde vara motiverad". Avsikten är alltsä att en intresseav-'vägning skall ske enligt i huvudsak samma

Prop. 1980/81 :70 33

principer som har kommit till uttryck i generalklausulen i 14 kap. 39; nya sekretesslagen. Enligt min mening är det inte lämpligt att läta föreskriften i Stlå TL stå kvar vid sidan om generalklausulen.

Det finns dä anledning att fräga sig om det finns behov av att för vissa fall införa regler som ger skattemyndigheterna större möjligheter att lämna ut sekretesskyddade uppgifter än vad som följer av generalklausulen i den nya sekretesslagen. Av särskilt intresse är därvid möjligheterna att lämna ut uppgifter för kontroll av olika bidrag och avgifter samt för imlrivningsverk- samheten eller annars för bekämpandet av den ekonomiska brottslighe- ten.

Jag vill dä till en början erinra om den reglering som har skett i skatteregisterlagen (1980343) och skatteregisterft'.')rordningen (lQNtka—o. omtry kt tosozono) i fraga om utlämnande pä ADB-medium av uppgifter som finns intagna i det- nya ADB-systemet för beskattningen (prop. 197958tlzl—lo. SkL-l So. rskr 353). ! skatteregisterförordningen har sälunda tagits in bestämmelser om skyldighet att pä begäran lämna ut uppgifter pä ADB-medium till vissa myndigheter. bl. a. till kommunala förmedlingsorgan för bostadsbidrag och till riksförsäkringsverket för kontroll av bostzulsbidrag resp. sjukpenninggrundamle inkomst.

Även pä vissa andra (_mträdcn finns det bestämmelser som innebär en skyldighet förskattemyndigheterna att lämna ut deklarationero. d. till andra verksamhetsomräden. Som exempel kan nämnas lll %* LBP. där det föreskrivs att en tjänsteman som handlägger ärenden om beräkning av pensionsgrundande inkomst fär ta del av själv-deklarationer m. m. i den män det behövs för att han skall kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. Motsvarande bestämmelser finns ocksä i fräga om kontrollen av arbetsgivaravgifter (ill &? Ang).

När det sedan gäller utlämnant'le av uppgifter för indrivningsverksamheten finns det f. n. i huvudsak inte nägra bestämmelser om uppgiftsskyldighet. Kronofogdemyndigheterna fär emellertid i dagsläget frän skattemyndighe— terna 'en mängd uppgifter som behövs för indrivningsverksamheten. t. ex. uppgifter ur deklarationer om inkomster och förmögenhet. Det är alltsä här fräga om ett utlämnande efter en intresseavvägning.

Beträffande möjligheterna att för framtiden fortsätta och utveckla detta inl'ormationsutbyte är att beakta att generalklausulen i princip är avsedd att innebära en kodifiering av den praxis som har utbildats i fräga om utlämnande av hemliga handlingar mellan myndigheter efter en intresseav— vägning (sc prop. 19795801 s. 77. *)l och 326). Det är alltsä inte meningen att myndigheternas möjligheter att efter en sädan avvägning lämna ut sekre— tesskyddade uppgifter till andra myndigheter skall inskränkas i förhällande till vad som tidigare har gällt. l fräga om tillämpningen av generalklausulen bör det ocksä framhällas att den särskilt ger utrymme för informatirmsut-byte när det är fräga om myndigheter med närbesläktade funktioner. som bäda har rättslig befogenhet att direkt fordra in de utv-'äxlade uppgifterna (prop.

Prop. 1980/81 :70 34

197958t'lzl s. 326 f.).

lndrivningen av skatter och avgifter hör mycket nära ihop med den direkta beskattningsverksamheten. Den utgör den sista länken i den kedja av verksamheter som behövs för att realisera det allmännas skatteanspi'äk. Det är därför rimligt att man i de olika leden kan utnyttja den information som har inhämtats i de andra leden. Mot denna bakgrund har min företrädare i prop. 19795801146 med förslag till skatteregisterlag bl. a. uttalat att det är naturligt att krtmofogt'lemyndigheterna i framtiden kan fä tillgäng även till uppgifterna i skatteregistren i den män de behövs för indrivningsverksam- heten. Jag delar denna uppfattning. Detta gäller givetvis ocksa i fräga om utlämnande av uppgifter direkt fran taxeringsmaterialet. Enligt min mening bör ett sädant informalit.")nsutbyte t. v. kunna ske inom ramen för general- klausulen. .

Det bör i detta sammanhang vidare päpekas att regeringen har uppdragit ät brottsförebyggande rädet (BRÅ) att dels se över bestämmelserna om informaticmsutbyte och anmälningsskyldighet mellan myndigheterna och föresla erforderliga lagstiftningsätgärder. dels utarbeta förslag till bestäm- melser som kompletterar den nya sekretesslagen i fräga om sekretessen mellan de myndigheter som i första hand har att bekämpa ekonomisk brottslighet. BRÅ har tillsatt en arbetsgrupp för översynen och en första rapport väntas inom kort.

Mot denna bakgrund finns det enligt min mening inte anledning att nu införa nägra nya uppgiftsskyldigheter i fräga om utlämnandet frän skatte— myndigheterna till andra myndigheter. lin sädan reglering'ht'fn' övervägas först sedan resultatet av arbetsgruppens översyn föreligger och erfarenheter har kunnat vinnas av tillämpningen av den nya sekretesslagen. Jag förordar alltsä att man t. v. behäller de bestämmelser i den nuvarande lagstiftningen som innebär en skyldighet för skattemyndigheterna att lämna ut handlingar för vissa andra ändamäl än beskattningsverksamheten och läter generalklau- stllen bli tillämplig i fräga om övrigt uppgiftsutlämnande.

Av ny's anförda skäl är jag inte heller beredd att nu ta ställning till om nägra principiella ändringar bör företas i de regler som föreskriver skyldighet för myndigheter att tillhandahälla skattemyndigheterna sekretesskyddade uppgifter. .lag tänker här pä bestämmelserna i 46% 'l'l.. och motsvarande

bestämmelser inom andra delar av skatteomrädet.

3 Författningsregleringcn

A l/mäm

Jag har i det föregående dragit upp riktlinjerna för författningsregleringen av uppgiftsutbytet mellan skattemyndigheterna och andra myndigheter. En sädan reglering kräver inte lagform. Det är alltsä i och för sig möjligt att ta in de nya bestämmelserna i de regeringsförfattningar som reglerar skattemyn-

Prop. I980/81:70 35

digheternas verksamhet pä resp. omräden.

Enligt min mening är det dock lämpligt att i huvudsak behälla lagformen. De av mig förordade riktlinjerna innebär sälunda att en del fi'u'eskrifter faller bort och att endast vissa lnivudprinciper för uppgiftsutbytet stär kvar. Bestämmelserna om skyldighet att lämna uppgifter till skattemyndigheter i 46% TL hör ocksä ihop med TL:s ("ivriga bestämmelser om skyldighet att lämna uppgifter till ledning för annans taxering. Reglerna bör alltsä stä kvar på sin plats i de olika lagarna. ()m kcunplctterande föreskrifter skulle visa sig behövas kan sädana senare tas in i rcgeringsförfattningar.

Mina förslag till ändringari skattelagstiftningen i fräga om uppgiftsutbytet avser 46 och St) så TL. lö kap. l3, lö—Zl och 39 s*?å FTl.. 73 & UBL. 25 & SjL. 25 %% ML. ll slagen om avgift för fettvaror som användas för framstt'illning av fettemulsion m. m. och 48 & AGL. Jag behandlar i det följande först ändringarna i TL och därefter i ett gemensamt avsnitt övriga ändringar.

T ((.t'w'ingrlagen

Skyldigheten enligt 46 s* för lny-*ndigheter att tillhandahälla handlingar för taxeringskontroll bör enligt vad jag tidigare har sagt i princip lämnas oförändrad. Det är dock enligt min mening inte möjligt att i fortsättningen behälla villkoret att handlingar med sekretesskyddade uppgifter fär tillhan- dahällas endast efter framställning av skattechefen. Detta förutsätter nämligen att granskningstjänstemännen genom andra bestämmelser.om uppgiftsskyldighet tilläggs rätt att pä egen hand inhämta sädana uppgifter som behövs för det löpande granskningsarbetct. Sädana bestämmelser finns i bl. a. 37—45 och Sl ss 'l'L. Den reglering som sälunda finns täcker emellertid inte alla fall där granskningstjänstemännen för det löpande granskningsar- betet bör kunna inhämta sekretesskyddade uppgifter titan medverkan av skattechefen. Jag kan som exempel peka pä att granskningstjänstemännen ibland behöver uppgifter om indrivning frän kronofogdemyndigheterna och att sädana uppgifter enligt den nya sekretesslagen far ett visst sekretess- skydd.

Det böri sädana och liknande fall vara möjligt för tji'tnstemänncn att vända sig direkt till den andra myndigheten och begära att uppgifterna lämnas ut med stöd av generalklausulen. En sädan ordning stämmer överens med vad som gäller på övriga rättsomräden.

Jag föreslär säledes att 46% ändras sä att granskningstjänstemänncn och andra taxeringsfunktionärer får möjlighet att begära handlingar frän andra myndigheter med stöd av generalklausulen. De nya bestämmelserna i 46 & reglerar i enlighet härmed bara frägan om skyldighet att lämna sädana handlingar och de tar inte bort möjligheterna att lämna ut handlingarna till granskningstjänstemännen efter en intresscavvägning enligt 14 kap. 35 sekretesslagen. Det innebär att skyldigheten för myndigheter att efter framställning av skattechefen tilllutnt'lt-thälla handlingar närmast fär karaktä-

Prop. l980/81:7t) :(»

ren av ett komplement för de fall där ett utlämnande bedöms inte kttnna ske med stöd av generalklausulen. Bestämmelserna härom har utformats i nära anslutning till nuvarande lydelse. En anpassning har dock skett till den nya sekretesslagen och till bestämmelserna i 38 kap. Sä rättegängsbalken.

l fräga om 50 s* ] nmnr. har jag nyss förordat att de bestämmelser som anger i vilken man tjänstemän och andra funktit'märer har rätt att granska självdeklarationer skall tttgä. Även bestämmelsen om att sädana handlingar skall tillhandahällas de myndigheter som i och för verksamhet bör crhälla del därav föresläs slopad.

Bestämmelserna ersätts med en föreskrift om att uppgifter i självt'lcklara- tioner pä begäran skall tillltandahällas de mynt'lighetcr som har att utöva taxerings- eller skattekontroll. om det behövs för kontrollverksamlteten.

Av vad jag tidigare har sagt har framgätt att denna föreskrift givetvis inte innebär att ett utlämnande inte fär ske i andra fall. [ fräga om uppgiftsut- lämnande som faller utanför ramen för den ifrägavarande uppgiftsskyldig- heten eller en uppgiftsskylt'lighct som följer av annan lag eller förordning fär generalklausulen tillämpas. Är det därvid i förhällande till uppgiftssky-"lt'lig- heten fräga om samma typ av uppgifter eller om lnyrttliglteter med närliggande verksamhetst'mträdcn bör intresseavvägningcn normalt tttfalla till förmän för ett utlämnande. Det bör vidare framhällas att den omstänt'lighetcn att det anges i föreskriften att tlppgiftcr skall lämnas pä begäran inte får tolkas sä att de inte katt lämnas pä eget initiativ. Tvärtom bör det i sädana fall i allmänhet vara möjligt att med stöd av generalklattsulen lämna ut uppgifter titan förcgäendc begäran. I enlighet med den nya sekretesslagens uppbyggnad tar föreskriften sikte pä ttppgiftcrna i handling- arna och inte pä själva handlingarna. Jag vill mcd anledning härav päpeka att det givetvis i mänga fall är naturligt att uppgifterna i fräga lämnas genom översändande av handlingen eller en kopia av denna.

[ fräga om utlämnande av deklarationer för statistisk bearbetning finns f. n. föreskrifter i sjunde stycket av innebörd att sädant utlämnande fär ske endast efter medgivande av regeringen. Jag anser att regeringen även i fortsättningen bör f(ftrbehällas rätten att pröva utlämnandefrt'tgorna i dessa fall. Jag föreslär dock vissa ändringar av i huvudsak redaktionell art i föreskrifterna.

[ övrigt innehäller nuvarande Stlå ] mom. bestämmelser om vad myndigheterna skall iaktta i fräga om deklarationerna i samband med besvär. delgivning och prt'uokollft'iring. Bestämmelserna rör säledes i allt väsentligt administrativa frägor. Regleringen har därför enligt min mening sin naturliga plats i taxeringskungörelsen ( 19571513). Jag föreslär alltsä att bestämmelser- na slopas i TL.

Jag föreslär ocksä vissa ändringar i fräga om 5!) 52—4 mum. Ändringarna är närmast av redaktionell art. Bl. a. föresläs att föreskrifterna i 3 mom. tas in i

1 mom. och att föreskrifterna i 4 mom. förs över till 3 mom.

Prop. 1980/81z70 27

Övriga/ngar. . . . f-, - t

Regleringen i skattelagstiftningen vid sidan av 'l'L av frägorna om sekretess och ttppgiftstttbyte mellan myndigheter bygger till stor del pa hänvisningar ' till bestämmelserna i TL. Jag anser att denna titrdning är lämplig även .för ' framtiden och förm'dar att den sä langt möjligt genomförs 'gerterelltf ' ' llärigenotn blir lagstiftningen lättare att överskäda samtidigt som man göt" ' förenklingsvinstcr.

Vissa av de lagar som är'i fräga-saknar bestämmelser motsvarände de i 46 s TI... Med hänsyn till vad jag tidigare har sagt om bl. a. det utrednings- arbete som pägär finns det enligt ntin mening inte anledning att nu utvidga tillämpningsonträdct för bestämmelserna i fräga.

lenlighct med vad jag nu har sagt bör ändringar vidtas i de berörda lagarna enligt följande. ' ' '

l FTL tas i ts kap. l3 s' in en hänvisning till bestämnielserna i 46s' TIL. Vidare görsi IH kap. 16 s' en hänvisning till 51) s 'l'L. llänvisningarna ersätter nuvarande bestämmelser i lagrummen och bestämmelserna i lö” kap. l7—2l ss. l fräga om FTL föresläs ocksä att tystnadspliktsbestämmelserna i 18 kap. 29s' slopas av de skäl sotn jag tidigare har anfört.

Jag f("ireslär vidare att de nuvarande bestämmelserna i 73 s' UBL. 25 HM.. 25 s' .S'jL. och l l s' [uge/z (1951-397) nm avgift jörj'ellt'amr som umv'imlusför framställning (Il' fetterna/sion m. m. i huvudsak slopas och sä längt möjligt ersätts ntcd rena hänvisningartill 5() s TL. l nägra fall bör dock de nuvarant'le bestämmelserna om förvaring och förstöring av deklarationerna vara kvar. ] fräga om 48 s' A G]. behövs inte längre nägra bestämmelser om utlämnande eftersom uppgifterna inte omfattas av sekretesskyddet i 9 kap. l—3 ss sekretesslagen. De nuvarande bestämmelserna härom föresläs därför slopade. l 25s' Sjl- finns f. n. en föreskrift om att uppgift fär lämnas om sjömans bcskattningsbara inkomst. om den pä inkomsten erlagda skatten och om den tid inkomsten avser. ljnligt förarbetena avses föreskriften gälla ocksä i fräga om utlämnande till enskild. De ifräga'v'arandc uppgifterna torde i regel vara offentliga genom att de ingår i myndighets beslut. Sä är emellertid inte alltid fallet när det gäller utländsk sjöman. Detta förhällande har motiverat införandet av föreskriften och jag föreslär att den fär stä kvar med vissa redaktionella ändringar. l Ml. föresläs ocksä vissa ändringar som inte har samband med de frägor som jag tidigare har berört. Ändringarna är rent tekniska och avser 4 och 5 a ss" samt rubriken närmast före 65 s'.

4 Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen fi"u'eslär riksdagen att antaga inom budgetdepartementct upprättade förslag till 1. lag om ändring i taxeringslagen (l956z623).

Prop. 1980/8 [ :70 28

:l—p—Alq

'Jt

5 Beslut

lag om ändring i fastighetstaxeringslagen ( l*)7k): l l52 . lag om ändring i uppbt'")rt' lslagen (1953:272) . lag om ändring i lagen (l9582295) om sjömansskatt. lag om ändring i lagen( l$)79:3(.l4) om ändring i lagen ( 19681430) om mervärdeskatt.

lag om ändring i lagen (l.94l:416) om arvsskatt och gävo— skatt. '

lag om ändring i lagen (19532397) om avgift för fettvart'u' som användas för framställningav fettcmulsion m. m.

Regeringen anslttter sig till föredragandens ('")vervi'tganden och besltttar att genom proposition föreslä riksdagen att antaga de förslag som föret'lragan- den har lagt fram.

GOTAB Stockholm lURtl