Prop. 1985/86:31

om fortsatt giltighet av lagen (1975:1360) om tvångsåtgärder i spaningssyfte i vissa fall

Regeringens proposition 1985/86: 31 3.554)

om fortsatt giltighet av lagen (1975: 1360) om Prop tvångsåtgärder i spaningssyfte i vissa fall 1985/86: 31

Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 17 oktober 1985.

På regeringens vägnar

Ingvar Carlsson

Anita Gradin

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att lagen (1975: 1360) om tvångsåtgärder i spa- ningssyfle i vissa fall skall fortsätta att gälla till utgången av år 1986.

[ Riksdagen 1985/86. 1 Jam/. Nr 3]

Prop. 1985/86: 31 Förslag till Lag om fortsatt giltighet av lagen ( 1975: 1360) om tvångsåtgärder i spaningssyfte i vissa fall

Härigenom föreskrivs att lagen (1975: 1360) om tvångsåtgärder i spa— ningssyfte i vissa fall, som gäller till utgången av år 1985'. skall fortsätta att gälla till utgången av år 1986.

In) ' Lagen senast förlängd 1984: 1012.

Arbetsmarknadsdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 17 oktober 1985

Närvarande: statsrådet l. Carlsson, ordförande. och statsråden Lundkvist, Feldt. Sigurdsen, Gustafsson. Leijon, Hjelm-Wallén, Peterson, Bodström, Göransson. Gradin. Dahl. R. Carlsson. Holmberg. Hellström, Thunborg, Wickbom, Johansson

Föredragande: statsrådet Gradin

Proposition om fortsatt giltighet av lagen (1975: 1360) om tvångsåtgärder i spaningssyfte i vissa. fall

Inledning

De internationella terroristdåden har föranlett åtgärder både i Sverige och utomlands för att söka förhindra sådana gärningar. 1 vån land antog riksdagen år 1973 en lag om särskilda åtgärder till förebyggande av vissa våldsdåd med internationell bakgrund (tcrroristlagen). Genom en ny lag- stiftning, som trädde i kraft den 1 januari 1976. fördes huvuddelen av bestämmelserna i terroristlagen med vissa ändringar över till den dåvaran- de utlänningslagen. De återfinns numera i 1980 års utlänningslag (1980: 376 UtlL). Samtidigt beslöts att bestämmelserna i terroristlagen om telefon- avlyssning, brevkontroll m.m. skulle tas in i en särskild, tidsbegränsad lag om tvångsåtgärder i spaningssyfte i vissa fall (spaningslagen). Lagens giltighetstid har förlängts successivt, senast till utgången av år 1985 (se prop. 1984/85z73. JuU 1984/85211, rskr 1984/85:75, SFS 1984: 1012). En precisering av spaningslagens tillämpningsområde skedde år 1977 (SFS 1977: 81).

Riksdagen tog vid 1981/82 års riksmöte upp frågan om den parlamenta- riska kontrollen i fråga om telefonavlyssning (JuU 1981/82z54. rskr 298). Därvid uttalades bl.a. att det är angeläget att riksdagens möjligheter till insyn ifråga om telefonavlyssning vidmakthålls och att insynen om möjligt bör byggas ut. Insynen bör ske i form av en årlig redovisning i en proposi- tion eller skrivelse till riksdagen och avse bl.a. telefonavlyssning enligt spaningslagen. '

Rikspolisstyrelsen har mot den bakgrunden i en skrivelse den 7 oktober 1985 redogjort för tillämpningen av de hithörande bestämmelserna i utlän- ningslagen och i den särskilda spaningslagen under tiden september 1983 — augusti 1984. Innehållet i rikspolisstyrelsens skrivelse anges i den redogö- relse för tillämpningen av terroristlagstiftningen som jag senare denna dag avser att föreslå regeringen att överlämna till riksdagen. Vidare har inom utrikesdepartementet upprättats en redogörelse för den utveckling som har

ägt rum internationellt under det senaste året beträffande förekomsten av och de fortsatta betingelserna för den internationella terrorismen samt för de åtgärder som har vidtagits för att bekämpa denna.

Gällande ordning m.m.

De hithörande bestämmelserna i utlänningslagen och reglerna i den särskil- da spaningslagen ger möjligheter att under speciella förutsättningar ingripa med åtgärder som syftar till att minska riskerna för våldsdåd i Sverige som utförs av internationellt förgrenade terroristorganisationer. De komplet- terar därmed de allmänna reglerna i rättegångsbalken om tvångsåtgärder vid misstanke om brott.

1 det följande skall nämnas något om de här aktuella bestämmelserna i utlänningslagen.

Enligt 30 & första stycket UtlL skall en utlänning som kommer till Sverige avvisas om det finns grundad anledning att anta. att han eller hon tillhör eller verkar för en organisation eller grupp som avses i paragrafens andra stycke och om det dessutom. med hänsyn till vad som är känt om utlänningens föregående verksamhet eller i övrigt. föreligger fara för att han eller hon här i riket medverkar till sådana handlingar som anges i det stycket. Bestämmelsen avser enligt andra stycket en organisation eller grupp som. med hänsyn till vad som är känt om dess verksamhet. kan befaras utanför sitt hemland använda våld, hot eller tvång för politiska syften och därvid begå sådana gärningar här i riket. Om det beträffande en utlänning, som uppehåller sig i riket. föreligger sådana omständigheter som nu har nämnts. får han eller hon enligt 47% UtlL utvisas. Beslut om avvisning eller utvisning meddelas av regeringen.

En förutsättning för att den som har bedömts vara terrorist skall kunna avlägsnas ur landet på grund av ett avvisnings- eller utvisningsbeslut är att det inte föreligger något politiskt eller därmed jämställt verkställighets- hinder. Enligt 73 & UtlL skall sålunda regeringen förordna att beslut om avvisning eller utvisning tills vidare inte får verkställas. om hinder mot verkställighet av beslutet möter på grund av bestämmelserna i 77—80 55 Utll. (politiskt verkställighetshinder) eller om det annars föreligger sär- skild anledning att verkställighet inte bör äga rum. Har regeringen förord- nat att verkställighet inte får ske. får regeringen enligt 74 å andra stycket UtlL meddela föreskrifter om inskränkningar och villkor för utlänningens vistelse i riket. Detsamma gäller när ett beslut om avvisning eller utvisning i andra fall inte kan verkställas och det beträffande utlänningen föreligger sådana omständigheter som anges i 30 & UtIL.

En redogörelse för bakgrunden till terroristbestämmelserna har också lämnats i de förordningsmotiv (1984: 8) som regeringen utfärdade är 1984 i samband med en ändring i utlänningsförordningen.

Vad härefter beträffar den särskilda spaningslagen gäller den endast tvångsåtgärder mot den som har avvisats eller utvisats som terrorist men som regeringen ändå har låtit stanna kvar här i landet. Tvångsåtgärder mot andra utlänningar som vistas här i landet kan tillgripas endast enligt de

regler som i övrigt gäller vid misstanke om brott. Enligt l _5 första stycket spaningslagen skall sålunda en utlänning. som har avvisats eller utvisats som terrorist men beträffande vilken regeringen har förordnat att avvis- nings— eller utvisningsbeslutet tills vidare inte får verkställas. kunna bli föremål för viss kontroll och övervakning enligt 2—5 åå under sin vistelse i Sverige. Detsamma skall enligt l å andra stycket även gälla. om det annars har meddelats ett inte verkställbart beslut om avvisning eller avlägsnande i övrigt och regeringen har funnit att det beträffande utlänningen föreligger sådana omständigheter som anges i 30 s första och andra styckena UtlL. Den kontroll och övervakning som i nu nämnda fall skall kunna komma i fråga innebär förutom sådana särskilda föreskrifter om inskränkningar och villkor för utlänningens vistelse i riket som får meddelas av regeringen enligt 74 å andra stycket UtlL att utlänningen under vissa förutsättning- ar skall kunna bli föremål för vissa särskilda spaningsårgärder. [ sist- nämnda hänseende innebär spaningslagen följande.

Om det bedöms vara av betydelse för att utröna om en terroristorganisa- tion eller tcrr'oristgrupp planlägger eller förbereder någon åtgärd som inne- bär våld. hot eller tvång för politiska syften, får en utlänning som avses i 1 & spaningslagen underkastas husrannsakan, kroppsvisitation eller kroppsbesiktning. Av sådan utlänning får också tas fingeravtryck och fotografi (2 å). Det är polismyndighetcrna som beslutar om nämnda åtgär— der. Om det finns synnerliga skäl kan en polismyndighet för samma ända- mål få tillstånd att ta del av samtal till och från telefonapparat som innehas eller kan antas komma att begagnas av utlänningen (telefonavlyssning) och närmare undersöka. öppna eller granska post- eller telegrafförsändelse, brev. annan sluten handling eller paket som har ställts till eller avsänts från utlänningen och som påträffas vid husrannsakan. kroppsvisitation eller kroppsbesiktning eller som finns hos post-, telegraf-, järnvägs- eller annan befordringsanstalt (3 5). Frågan om tillstånd till en sådan åtgärd prövas av Stockholms tingsrätt på yrkande av rikspolisstyrelsen. Tillståndet skall meddelas att gälla en viss tid som dock inte får överstiga en månad (4 5).

Föredragandens överväganden

När terroristlagen kom till år 1973 skedde det mot bakgrunden av den våg av våldsdåd som under de då närmast förflutna åren hade gått över värl- den. I propositionerna beträffande förlängning av den särskilda spaningsla- gen har redogörelser lämnats för den fortsatta utvecklingen av de interna- tionella terroristdådcn (se bl.a. prop. 1979/80: 52. 1980/81: 54. 1981/82: 45. 1982/83: 46, 1983/84: 51 och 1984/85: 73). Av dessa redogörelser framgår att en lång rad terroristdåd med internationell anknytning även efter år 1973 har utförts i skilda delar av världen. 1 Europa är det främst Italien. Spanien. Frankrike, Storbritannien och Förbundsrepubliken Tyskland som har drabbats.

Terroristbestämmelserna i utlänningslagen och den särskilda spaningsla- gen ger möjlighet att under vissa speciella förutsättningar vidta åtgärder som har till syfte att 'minska riskerna för internationella terroristdåd i vårt

Prop. 1985/86: 31

land. Bestämmelserna ger som har framgått möjlighet att avvisa eller utvisa utlänningar som tillhör eller verkar för sådana grupper och organisa— tioner vilka genom sin tidigare verksamhet har visat att de utanför sitt hemland systematiskt använder våld för politiska syften och därför kan befaras göra det också i Sverige. Som ytterligare förutsättning gäller dock att det med hänsyn till vad som är känt om utlänningens föregående verksamhet eller i övrigt föreligger fara att han eller hon här i riket medver- kar till sådana handlingar. Ett avvisnings- eller utvisningsbeslut kan emel- lertid inte verkställas om ett s. k. politiskt eller därmedjämförligt verkstäl- lighetshinder föreligger. I stället kan utlänningen då bli föremål för kontroll och övervakning enligt utlänningslagen och spaningslagen. Förutsättning- arna för användningen av husrannsakan. kroppsvisitation. kroppsbesikt- ning. brevkontroll och telefonavlyssning avviker i dessa fall från vad som enligt rättegångsbalken gäller om användningen av tvångsmedel vid miss- tanke om brott. eftersotn rättegångsbalkens regler i motsats till reglerna i spaningslagen inte ger möjlighet till ingripanden uteslutande i förebyggan— de syften. Ett flertal garantier mot en alltför vidsträckt tillämpning av spaningslagen har emellertid byggts in såväl i bestämmelserna om förfaran- det och beslutsprocessen som i särskilda regler med syfte att ge underlag för en fortlöpande kontroll av hur lagen hanteras.

När förslag om förlängning av giltighetstiden för den särskilda spanings- lagen tidigare har förelagts riksdagen (prop. 1976/77: 33. 1977/78: 46, 1978/79: 29. 1979/80: 52, 1980/81: 54. 1981/83: 45, 1982/83146. 1983/84: 51 och 1984/85: 73) har det betonats att det mot bakgrund av den fortgående internationella terroristverksamheten är angeläget att vi även i fortsätt- ningen håller en hög beredskap för att förebygga våldshandlingar i vårt land. I vissa lägen kan det därför behövas tillgång till de speciella tvångsåt- gärder i spaningssyfte som den särskilda spaningslagen medger. Med hän- syn till detta och till att ingenting hade förekommit som gav anledning att anta att lagen hade tillämpats på ett sätt som strider mot dess syfte eller på ett sätt som kan sätta rättssäkerheten i fara, förordades i de nämnda propositionerna förlängning av giltighetstiden för lagen. vid det senaste tillfället till utgången av år 1985. Justitieutskottet fann (senast JuU 1984/85: 11) inte anledning till erinran mot propositionens förslag och till- styrkte därför förlängning. Riksdagen biträdde justitieutskottets uppfatt- ning (senast rskr 1984/85: 75).

Vad gäller åtgärder på det internationella planet för att motverka terro- rism villjag hänvisa till redogörelserna i propositionerna 1979/80: 52 (s. 8). I980/81:54(s.10). 1981/82145 (5.9). 1982/83146 (5.8). 1983/84z51 (s.8) och 1984/85173 (s. 8).

Även under det år som har förflutit sedan regeringen senast tog upp dessa frågor i riksdagen har ett stort antal terroristdåd begåtts i skilda delar av världen. I Europa har en påtaglig ökning av den terroristiska aktiviteten kunnat förmärkas. Flertalet terroristdåd har riktats mot det egna landets centralregering men i många fall har terroristattackerna skett i andra länder. Liksom tidigare är det främst Frankrike. Spanien. Förbundsrepu- bliken Tyskland. Italien och Storbritannien som har drabbats. Den franska tetToristorganisationen Action Direete. den västtyska Röda Arméfrak-

tionen och den belgiska Cellules Communistes Combattantes har begått åtskilliga samordnade terroristaktioner. Även Skandinavien har drabbats av direkta terrordåd. 1 juli 1985 utförde det s. k. Islamiska Jihad två bombdåd i Köpenhamn. varvid flera personer skadades allvarligt.

[ Sverige har ingripande skett mot medlemmar i det Kurdiska Arbetar- partiet (PKK). vilken organisation måste anses ligga bakom bl.a. mordet på en turkisk medborgare i Uppsala ijuni 1.984. Nio medlemmar av detta parti har av regeringen med stöd av 47 & Utleämfört tried 30 & samma lagi december 1984 utvisats ur Sverige. Utvisningsbesluten har inte kunnat verkställas, Ett i början av 1985 i Stockholm förövat mord av en irakisk medborgare antas av polisen ha politisk bakgrund. Såväl förhållandena inom landet sotn den utveckling av den internationella terrorismen som redovisas i utrikesdepartementets tidigare nämnda redogörelse och i riks- polisstyrelsens skrivelse visar. att det alltjämt föreligger risker för att också vårt land drabbas av terroristdåd.

De synpunkter som tidigare har anförts beträffande behovet av de sär- skilda reglerna i spaningslagen gör sig alltså alltjämt gällande med samma styrka.

Det framgår av den redogörelse för tillämpningen av terroristlagstift- ningen. som jag senare denna dag kommer att föreslå regeringen att över- lämna till riksdagen. att bestämmelserna i den särskilda spaningslagen och terroristbestämmelserna i utlänningslagen har tillämpats beträffande nio personer under tiden september 1984 — augusti 1985. Dessförinnan har bestämmelserna i den särskilda spaningslagen tillämpats i fyra fall. Rikspo- lisstyrelsen har tidigare framhållit att det för styrelsens möjligheter att fullgöra sin funktion ifråga om bekämpning av terrorism är nödvändigt att det skapas författningsmässiga förutsättningar att använda tillgänglig tek- nik för informationsinhämtning. Det är enligt rikspolisstyrelsen utomor— dentligt angeläget för säkerhetsavdelningens verksamhet att giltigheten för den särskilda spaningslagen förlängs tills vidare intill dess lagen får gälla permanent.

Att spaningslagen hittills har använts i förhållandevis begränsad omfatt— ning bör ses i belysning av garantierna i lagen mot en alltför vidsträckt tillämpning. Sådana garantier har byggts in i de bestämmelser som gäller förfarandet och beslutsprocessen. Lagen får exempelvis inte tillämpas i andra fall än då utlänningen har avvisats eller utvisats som terrorist —- eller i visst fall avvisats eller utvisats av annat skäl och enligt regeringens beslut faller under terroristrekvisiten —— men verkställighetshinder föreligger. Den restriktiva användningen kan inte tas till intäkt för att lagen inte behövs. Annan lagstiftning kan antas i fortsättningen på samma sätt som hittills visa sig vara otillräcklig när det gäller att förebygga terroristdåd. Till detta kommer att lagstiftningen kan beräknas ha en förebyggande effekt.

Mot bakgrund av vad jag har anfört om terrorismens utbredning och om behovet tills vidare av särskilda bestämmelser om bl. a. telefonavlyssning bör enligt min mening den särskilda spaningslagen ges fortsatt tidsbegrän- sad giltighet. Jag föreslår därför att giltighetstiden för lagen förlängs med ytterligare ett år. intill utgången av år 1986.

Med hänsyn till att förslaget endast avser förlängning av giltighetstiden synes något yttrande av lagrådet inte behöva inhämtas.

Prop. 1985/86:31 Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att anta det inom arbetsmarknadsdepartementet upprättade för- slaget till lag om fortsatt giltighet av lagen (l975: 1360) om tvångsåt- gärder i spaningssyfte i vissa fall.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att antaga det förslag som föredragan- den har lagt fram.

8 Norstedts Tryckeri. Stockholm 1985