Prop. 1985/86:46

om lotterivinstskatten

Regeringens proposition

13.7

1985/86: 46 &

om lotterivinstskatten

Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 17 oktober 1985.

På regeringens vägnar

Ingvar Carlsson

Kjell-OlrJFeldt

Propositionens huvudsakliga innehåll

Lagen (1928z376) om skatt på lotterivinster föreslås ändrad dels så att Skatten på varulotterier slopas. dels så att gränsen för skattefria penning- vinster höjs från 50 till 100 kronor. Ändringarna föreslås träda i kraft den I januari 1986.

] Riksdagen 1985/86. ! sam/. Nr 46

PJ

Förslag till

Lag om ändring i lagen (1928: 376) om skatt på lotterivinster

Härmed föreskrivs att 1 .5 lagen (1928:376) om skatt på lotterivinster' skall ha följande lydelse.

tN'ttvarande lydelse

l ä

0

A vinst i svenskt lotteri och (? vinst vid vinstdragning på här i ri- ket utfärdade premieobligationer skall, därest vinstens värde över- stiger i fråga om vinst i varu- eller tom/)olalotteri femltumlra kronor samt i fråga om annan vinstfemtio krorun' till staten erläggas en sär- skild skatt motsvarande. ifråga om vinst å premieobligation tjugo pro- cent och ifråga om annan vinst trettio procent av vinstens värde: dock att (i annan vinst än sådan i varu— eller totnbolalotteri skatt ej skall erläggas med högre belopp än att därefter av vinsten återstårfem- tio kronor. Skatt som nu sagts skall l('k'€ utgå ä vinst vid vttdhållning medelst totalisator vid hästtävling- ar eller å skänkta vinstföremål i varu- eller tontbolalotteri, ej heller å vinst vid bingospel eller vid ut- lottning av konstverk inom för- ening, vars enda s_vfte är attfräntja intresset för eller eljest stödja den bildande konsten.

Vid beräkning av skattebeloppct skall i vinstens värde inräknas den å vinsten belöpande skatten.

Skatt skall ieke utgöras för vinst. som utfallit ä lott eller obligation. vilken icke blivit avyttrad. och ej heller för vinst. som ej av vinnaren uttages.

Ft'ireslagen lydelse

Skatt betalas enligt denna lag till statenför vinst i svenskt lotteri och för vinst vid vinstdragning på här i riket utfärdade premieobligationer.

Skatten utgör tjugo procent av vinstens värde ifråga om vinst på premieobligation och trettio pro- t'ent av vinstens värde i fråga om annan vinst. Skatt skall dock inte betalas med högre belopp än att av vinsten återstår etthundra kronor.

Skatt skall inte betalas för I. vinst vid vad/tållning genom totalisator vid ltästtävlingar,

2. vinst i lotteri. när vinsten inte utgörs av pengar.

3. vinst i sådant spel som avses i lagen [1972z8201 om skatt på spel

4. vinst som uppgår till högst ett- hundra kronor.

Vid beräkning av skattebeloppet skall i vinstens värde inräknas den skatt som belöperpå vinsten.

Skatt skall inte betalas för vinster som utfallit pa0 lotter eller obliga- tioner som inte sålts. eller för vins- ter som inte tagits ut av vinnaren.

[. penna lag träder i kraft den ljanuari 1986. 2. Aldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om lotterier som med stöd av lotterilagen (1982: 1011") kunnat påbörjas före den 1 januari 1986.

' Lagen omtryckt 1984: 152. Senaste lydelse av lagens rubrik 19841152.

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 17 oktober 1985 Närvarande: statsrådet l. Carlsson. t_)rdförande. och statsråden Lundkvist. Feldt. Sigurdsen, Gustafsson, Leijon. Hjelm-Wallén. Peterson. Bodström, GöranSSOn. Gradin. Dahl. R. Carlsson. Holmberg. Hellström. Thunborg. Wickbom, Johansson

Föredragande: statsrådet Feldt

Proposition om lotterivinstskatten

Enligt lagen (1928z3761 om skatt på lotterivinster utgår skatt på vinster i svenskt lotteri och på vinster vid vinstdragning på här i riket utfärdade premieobligationcr. Skattskyldig är den som anordnar lotteriet resp. den som utfärdar premieobligationerna. Riksskatteverket (RSV) är beskatt- ningsmyndighet.

Skatten utgår på vinst i varu- eller tombolalotteri när vinstens värde överstiger 500 kr. och på vinst i annat lotteri när vinstens värde överstiger 50 kr. Skattesatsen är 30% av vinstens värde, utom i fråga om vinst på premieobligationer där skatten är 20%.

När det gäller varulotterier utgår således. skatt endast för vinster med värde överstigande 500 kr. Antalet lotterier med sådana vinster uppgår till ca 1000 per år. Till övervägande del är dessa lotterier anordnade av idrottsföreningar.

Regler för anordnande av lotterier finns i lotterilagen (1982: 1011). Lot- terier som anordnas för allmänheten. och där vinstvärdct är sådant att lotterivinstSkatt kan utgå. får. med vissa undantag enligt 17a eller 1855 lotterilagen, anordnas endast efter tillstånd. Sådant tillstånd får meddelas för svensk juridisk person som är ideell förening och som bl.a. har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttigt ändamål inom landet (11 & lot- tcrilagcn). Vinsterna får endast utgöras av varor. varmed jämställs värde— bevis och presentkort. men inte av pengar eller värdepapper. Bedrivs lotteriet inom flera län kan dock tillståndsmyndighetcn. som i detta fall är lotterinämnden_ medge att vinst utgörs av värdepapper (1255 lotterilagen). Vinst i form av värdepapper betraktas vid tillämpningen av lagen om skatt på lotterivinster som varuvinst.

Den totaIa vinstskatt som betalas in för dessa lotterier kan beräknas till ca 17 milj. kr. per år. Resterande inkomster av lotterivinstskatten, beräk- nade till 1258 milj. kr. för budgetåret 1985/86, betalas in av AB Tipstjänst, Riksgäldskontoret. Svenska Penninglotteriet AB eller av de banker som anordnar vinstsparande.

Det är en förhållandevis ringa del av lotterivinstskatten som kommer från de ca 1000 lotterier som nu har vinster med ett värde över 500 kr.

Prop. 1985/86: 46 Genom att slopa skalteplikten för varulott'erierm't skulle uppnäs förenkling— ar för de idrottsft'ircningar eller folkrörelser som anordnar lotterier och för RSV. Därtill kommer naturligtvis att varulotteriernas möjligheter att kon— kurrera om lottköparna förbättras.

Jag föreslår att lotterivinstskatten pä varu- och tombolalotterier slopas. Ändringen bör träda i kraft den 1 januari 1986. Jag har i denna fråga samrått med statsrådet Göransson.

Vad jag ntl har föreslagit innebär sålunda att lotterivinstskatt fortsätt- ningsvis kommer att tas ut enbart på penningvinster och alltså i huvudsak endast på vinster i statliga lotterier och i bankernas vinstsparande. F.n. gäller. somjag inledningsvis nämnt. att skatt tas ut på vinster överstigande: 50 kr. Denna gräns fastställdes år I966 och har inte ändrats när belopps- gränsen för vinster i övrigt har höjts.

Enligt min mening finns skäl att nu höja gränsen för skattefria penning— vinster till 100 kr. Höjningen skall självfallet ses bl.a. mot bakgrund av det försämrade penningvärdet. Den är motiverad också av intresset att inte i samband med kommande insatshöjningar — i praktiken höja skattetrycket på de spel där vinsterna är beroende av insatsernas storlek. Jag räknar inte med att förändringen skall påverka statens samlade inkomster från berörd spelverksamhet.

()cksä den nu förordade ändringen bör träda i kraft den l januari l986. Jag har i denna fråga samrått med statsrådet Johansson.

Lagrådets hörande

Med hänsyn till att lagstiftningsåtgärdcrna är av enkel beskaffenhet anser jag att lagrådets yttrande över lagförslaget inte behöver inhämtas.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslär riksdagen att anta ett inom finansdepartementet upprättat förslag till

lag om ändring i lagen (1928: 376) om skatt på lotterivinster.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandcns överväganden och beslutar genom proposition föreslå riksdagen att anta det förslag som föredragan- den har lagt fram.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1985