Prop. 1985/86:56

med förslag om allmänt ombud inom folkbokföringen

Regeringens proposition 1985/86: 56 www

med förslag om allmänt ombud inom .. . .Prop. folkbokforingen 1985/86: 56

Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 31 oktober 1985.

På regeringens vägnar

Olof Palme [( fell-Olaf F 0ch!

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att det inrättas ett allmänt ombud som skall ha till uppgift att föra det allmännas talan i ärenden om kyrkobokföring och mantalsskrivning. Det allmänna ombudet skall placeras på riksskattever- ket och ha hela riket som verksamhetsomräde.

Lagförslaget i denna proposition har granskats av lagrådet. Propo— sitionen innehåller därför tre huvuddelar: lagrådsremissen (s. 5), lagrådets yttrande (5. 13) och föredragandcns ställningstagande till lagrådets synpunkter m.m. (s. 14). Den som vill ta del av samtliga skäl för lagförslaget måste därför läsa alla tre delarna.

Prop. 1985/86: 56 Förslag till

Lag om ändring i folkbokföringsförordningen (1967: 198)

Härigenom föreskrivs i fråga om folkbokföringsförordningen (1967: 198) dels att i 1. 4—6. 10, 19. 22. 40 och 59—63 åå ordct "Konungen" skall bytas ut mot "regeringen".

dels att i 5. 8, 17. 29, 38 och (al—63.55 ordet "förordning" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "lag" i motsvarande form, dels att rubriken till förordningen samt 41 och 45—47åå skall ha följande

lydelse.

dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf. 3 a 15. av följande

lydelse.

Nuvarande lydelse

Folkbokföringsförordning

Föreslagen lydelse

F olkbokföringslag

3115

Det allmännas talan i ärenden om kyrkobokföring eller mantals- skrivning enligt denna lag förs av ett allmänt ombud.

Det allmänna ombudet får även föra talan till enskilds eller kom- muns förmån.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer förord- nar det allmänna ombudet och er- sättare för denne.

41.5

Ansökan om mantalsskrivning med avvikelse från vad som uppta- gits i stomme till mantalslängd får göras av enskild person i fråga om hans mantalsskrivning och av kom- mun i fråga som rör kommunen.

Ansökan om mantalsskrivning med avvikelse från vad som uppta- gits i stomme till mantalslängd får göras av enskild person i fråga om hans-mantalsskrivning och av kom- mun i fråga som rör kommunen samt av det allmänna ombudet.

Ansökan göres senast den 5 februari mantalsåret hos den lokala skatte- myndighet som skall vidtaga den yrkade åtgärden. Ansökan bör vara skriftlig men får göras muntligen vid inställelse hos den lokala skattemyn-

digheten. 45 å'

Mot beslut i kyrkobokförings- ärende som underställes länsrätt el- ler domkapitcl eller avser föreläg- gande av pastorsämbete enligt 30 eller 33 5 eller 57 å andra stycket får talan icke föras.

' Senaste lydelse 1979:l80.

Beslut i kyrkobokföringsarende som underställs länsrätt eller dom- kapitel eller avser föreläggande av pastorsämbete enligt 30 eller 335 eller 575 andra stycket får inte överklagas.

Nuvarande lydelse

Talan mot beslut i annat kyrko- bokföringsärende föres genom be- svär

Föreslagen lydelse

Beslut i annat kyrkobokförings— ärende överklagas genom besvär

a) hos länsrätten om beslutet meddelats av pastorsämbete och avser fråga om kyrkobokföringsort, kyrkobokföringsfastighet. kyrkobokföring under viss rubrik eller registrering i obefintligregister.

b) hos domkapitlet om beslutet meddelats av pastorsämbete och avser annan fråga,

c) hos länsrätten om beslutet meddelats av den lokala skattemyndighe- ten i Stockholm eller Göteborg.

Talan [ fråga om kyrkobokfö- ringsort, kyrkobokföringsfastighct. kyrkobokföring under viss rubrik eller registrering i obefintligregister får föras av den vars kyrkobokfö- ring beröres av beslutet och av kommunen.

Frågor om kyrkobokföringsort, kyrkobokföringsfastighet. kyrko- bokföring under viss rubrik eller re- gistrering i obefintligregister får överklagas av den vars kyrkobok- föring berörs av beslutet, av kom- munen och av det allmänna ombu- det. Besvär av det allmänna ombu- det skall anföras inom tre veckor från den dag då det överklagade beslutet meddelades.

] annan fråga än som avses i tredje stycket får talan föras av den som beröres av beslutet. Talan i sådan fråga får föras utan inskränkning i tiden.

46.52

Mot lokal skattemyndighets be- slut i ärende om mantalsskrivning som underställes länsrätt får talan icke föras.

Talan mot beslut av lokal skatte- myndighet i annat mantalsskriv- ningsärende föres genom besvär hos länsrätten. Talan får föras av den vars mantalsskrivning beröres av beslutet och av kommunen.

Lokal skattemyndighets beslut i ärende om mantalsskrivning som underställs länsrätt får inte överkla— gas.

Beslut av lokal skattemyndighet i annat mantalsskrivningsärende får överklagas genom besvär hos läns- rätten. Talan får föras av den vars mantalsskrivning berörs av beslu- tet, av kommunen och av det all- männa ombudet.

Besvären skall ha inkommit senast den 15 april mantalsåret.

47ä3

Innan underställt ärende av- göres, skall person och kommun som får föra talan i ärendet beredas tillfälle att yttra sig över det som är av betydelse för avgörandet.

2 Senaste lydelse 1979: 180. 1 Senaste lydelse 1979: 180.

Innan underställt ärende avgörs, skall person, kommun och allmänt ombud som får föra talan i ärendet beredas tillfälle att yttra sig över det som är av betydelse för avgö- randet.

'_a-J

Prop. 1985/86: 56 Innan länsrätt eller domkapitel avgör besvärsärende inhämtas yttrande från beslutsmyndigheten och beredes den som. förutom klaganden. får föra talan i ärendet tillfälle att avge yttrande över det som är av betydelse för avgörandet.

Denna lag träderi kraft den 1 juli 1986 men tillämpas inte i mål som har anhängiggjorts i länsrätten dessförinnan.

F inansdepartementet Pr0p- 1985/86: 56

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 17 oktober 1985

Närvarande: statsrådet I. Carlsson, ordförande, och statsråden Lundkvist, Feldt, Sigurdsen, Gustafsson, Leijon, Hjelm-Wallén, Peterson, Bodström, Göransson, Gradin, Dahl, R. Carlsson, Holmberg, Hellström, Thunborg, Wickbom, Johansson

Föredragande: statsrådet Feldt

Lagrådsremiss om allmänt ombud inom folkbokföringen

1. Inledning

Frågan om att inrätta ett allmänt ombud inom folkbokföringen har diskute- rats i olika sammanhang sedan lång tid tillbaka. Jag vill här bara erinra om att frågan behandlats av hemvistsakkunniga som i betänkandet (SOU 1976:39) Hemvist angav principerna för en sådan ombudsfunktion. Betän- kandet ledde dock inte fram till något lagförslag. Regeringen bemyndigade den 10 mars 1983 chefen för finansdepartementet att tillkalla en kommitté med uppgift att utarbeta förslag till en ny folkbokföringslag. Kommittén antog namnet 1983 års folkbokföringskommitté (Fi l983:04). Enligt direkti- ven (Dir 198328) skall kommittén bl. a. bygga vidare på hemvistsakkunni- gas förslag om allmänt ombud. 1 december 1983 lämnade kommittén (f. d. överdirektören Eric Hallman. ordförande, organisationschefcn Ove Holmberg samt riksdagsledamöterna Bengt Kindbom, Elvy Nilsson och Ingegerd Troedsson) delbetänkandet (Ds Fi 1983:31) Allmänt ombud inom folkbokföringen. Förslaget innebär att staten genom ett allmänt ombud ges rätt att föra talan i ärenden om kyrkobokföring och mantalsskrivning enligt folkbokföringsförordningcn (1967:198).

Betänkandet har remissbehandlats. En förteckning över remissinstan- serna och en sammanställning av deras yttranden bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga I.

2. Allmänt ombud inom folkbokföringen

Mitt förslag: Staten ges genom ett allmänt ombud rätt att föra talan i ärenden om kyrkobokföring och mantalsskrivning.

Besvärstiden för det allmäna ombudet skall i kyrkobokförings- ärenden vara tre veckor räknat från den dag då det överklagade beslutet meddelades. Det allmänna ombudet skall vara administrativt knutet till riks- skatteverket (RSV).

Kommitténs förslag: Överensstämmer med mitt förslag, med undantag av att besvärstiden föreslås vara fem veckor. .

Remissinstanserna: Remissinstanserna är över lag positiva till kommit- téns förslag. Flera remissinstanser framhåller dock att regionala ombud så småningom bör införas. Vidare är några remissinstanser kritiska till kom- mitténs förslag om fem veckors besvärstid.

Skälen för mitt förslag: Det finns starka samband mellan å ena sidan folkbokföringen och å andra sidan beslut om beskattning, avgifter och bidrag. Det är därför av stor betydelse för såväl de enskilda som det allmänna att folkbokföringsbesluten är riktiga. Enligt nuvarande ordning tillkommer rätten att överklaga beslut i kyrkobokförings- och mantals- skrivningsärenden bara den som beslutet avser och berörda kommuner. Staten saknar således besvärsrätt.

Det är enligt min mening angeläget att ett allmänt ombud nu inrättas på folkbokföringsområdet så att det allmänna ges konkreta möjligheter att bevaka folkbokföringen. Jag föreslår därför att staten genom allmänt om- bud ges rätt att föra talan i ärenden om kyrkobokföring och mantalsskriv- ning enligt folkbokföringsförordningen (1967:198). FBF. Bestämmelsen bör enligt min mening tas in i en särskild paragraf, 3 att FBF.

Det allmänna ombudet bör enligt min mening inrikta sin verksamhet på två huvuduppgifter. För det första skall han bevaka att folkbokföringen blir korrekt i samband med inflyttning till eller avflyttning från riket. För att kunna lösa denna uppgift bör det allmänna ombudet förutom besvärs- rätt också ges rätt att ansöka om ändring av mantalsskrivningen i enlighet med 41 å FBF. För det andra skall han bevaka att från prejudikatsynpunkt viktiga folkbokföringsmål förs vidare till avgörande i domstolarna. Bevak- ningen av rent kommunala intressen bör emellertid fortfarande ligga på kommunerna själva. Eftersom det allmänna ombudet skall bevaka mål av prejudikatintresse är det lämpligt att han i likhet med den enskilde och kommunen lämnas tillfälle att yttra sig i de ärenden som underställs läns- rätt eller kammarrätt. I dessa ofta komplicerade ärenden torde ombudets yttrande många gånger kunna vara till hjälp vid ärendenas avgörande. Förslaget föranleder ändring av 475 FBF.

Vad gäller besvärstiden för allmänt ombud i kyrkobokföringsärenden anser jag att den bör bestämmas till tre veckor, vilket är den normala besvärstiden inom törvaltningsprocessen. Enligt min mening finns det inte tillräckliga skäl att avvika från denna generella besvärstid. Normalt räknas

besvärstiden från delfåendet. Jag föreslår dock att besvärstiden för allmänt ombud i kyrkobokföringsmål, i likhet med vad som gäller för t. ex. allmänt ombud i körkortsmål och taxeringsintendent i skattemål, skall räknas från den dag då det överklagade beslutet meddelades. Med denna lösning behöver inte domstolarna och ombudet belastas med ett delgivningsförfa- rande. Den särskilda regeln om besvärstid för allmänna ombudet bör tas in i45å FBF. Besvärstiden i mantalsskrivningsärenden löper enligt 46% FBF ut den 15 april för den enskilde och kommunen. Denna besvärstid bör enligt min mening gälla också för det allmänna ombudet.

Det allmänna ombudet bör organisatoriskt vara fristående från besluts- myndigheterna. Åtminstone t. v. bör bara ett allmänt ombud inrättas som administrativt knyts till RSV. Såsom tillsynsmyndighet har RSV kunska- per ocn erfarenheter inom folkbokföringen och verket har också tillgång till erforderligt underlag, såsom rikstäckande registrering och avisering, för allmänna ombudets verksamhet. Enligt min bedömning kan arbetsupp- gifterna utföras inom ramen för tillgängliga resurser. Det allmänna ombu- det inom folkbokföringen bör lämpligen inrättas fr. o. m. den ljuli 1986.

Slutligen vill jag tillägga följande i fråga om utformningen av den nya 3aä. Kommittén har i sitt betänkande framhållit att i det allmänna ombu- dets uppgift kan behöva ingå att föra talan till enskilds eller kommuns förmån i fall där staten inte kan anses ha ett direkt intresse av en prövning. Med tanke härpå har kommittén föreslagit en uttrycklig bestämmelse om att det allmänna ombudet får föra talan till enskilds eller kommuns förmån. Enligt min mening behövs inte en sådan bestämmelse. Så som paragrafen i övrigt föreslås utformad bör det allmänna ombudet ändå kunna föra talan på det sätt som kommittén funnit önskvärt.

3. Upprättat förslag

I enlighet med vadjag nu har anfört har inom finansdepartcmentet upprät- tats förslag till lag om ändring i folkbokföringsförordningen (l967: l98). Förslaget bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 2.

4. Hemställan

Jag hemställer att lagrådets yttrande inhämtas över lagförslaget.

5. Beslut

Regeringen beslutar i enlighet med föredragandens hemställan.

Bilaga [

Sammanställning av remissyttranden över 1983 års folkbokföringskommittés delbetänkande Allmänt ombud inom folkbokföringen (Ds Fi l983z3l)

Efter remiss har yttranden över betänkandet avgetts av kammarrätten i Jönköping. justitiekanslern. riksskatteverket (RSV), kyrkobokföringsin— spektörerna i Uppsala stifts norra inspektionsomräde och Karlstads stift. lokala skattemyndigheten i Göteborgs fögderi, länsstyrelserna i Stock— holms och Västernorrlands län. statistiska centralbyrån. Svenska kyrkans centralstyrelse, Svenska kommunförbundet. Landsorganisationcn i Sveri- ge (LO). "l'jänstemännens centralorganisation (TCO). Centralorganisa- tionen SACO/SR, Skatteförenklingskommittén (B 1982203). Länsstyrelsen i Stockholms län har bifogat ett yttrande från lokala skattemyndigheten i Stockholms fögderi. Centralorganisationen SACO/SR har som eget re- missyttrande åberopat ett yttrande från mcdlemsförbundet JUSEK.

Gemensamt yttrande har även inkommit från lokala skattemyndigheter- na i Stockholms län utom Stockholm.

Allmänt ombud inom folkbokföringen

1 Allmänna synpunkter

Remissinstanserna är överlag positiva till kommitténs förslag att på folk- bokföringsområdet inrätta allmänt ombud som skall företräda staten.

RSV. skatteförenklingskommittén och kyrkobokföringsinspektören i Uppsala stifts norra inspektionsområde framhåller att det är angeläget att kommitténs förslag genomförs skyndsamt och innan en ny folkbokförings; lag eventuellt införs.

RSV betonar att behovet av besvärsrätt för det allmänna i folkbokfö- ringsmål länge varit klart uttalat. Det är följaktligen enligt RSV angeläget att frågan snarast löses. Med de allmänna utgångspunkter för ombudets verksamhet som anges i betänkandet anser RSV att det finns ett angeläget behov av allmänt ombud för folkbokföringen oavsett om förvaltningsutred- ningens förslag beträffande rätt att överklaga beslut av prejudikatintresse skulle förverkligas.

Skattcförenklingskommitte'n (SFK) har också tagit upp förvaltnings- rättsutredningens betänkande SOU l983z73 och anför:

Förvaltningsrättsutredningen har nyligen i sitt betänkande (SOU l983z73) Ny förvaltningslag föreslagit att beslut av en statlig myndighet skall kunna överklagas av en central statlig myndighet i vissa situationer. SFK anser dock för sin del att en ordning med besvärsberättigade all- männa ombud förefaller vara en mer tilltalande lösning. i vart fall vad gäller förhållandena på skatteområdet.

För SFK:s fortsatta överväganden är det väsentligt med erfarenheter från olika förvaltningsområden där allmänna ombud verkar. SFK tillstyr— ker l983 års folkbokföringskommittés förslag att allmänna ombud inrättas inom folkbokföringen.

2 Organisatorisk uppbyggnad

Samtliga remissinstanser tillstyrker att ett allmänt ombud inrättas centralt för hela riket och att ombudet administrativt knyts till RSV.

Kyrkobokföringsinspektören i Uppsala stifts norra inspektionsområdc. länsstyrelsen i Stockholms län och lokala skattemyndigheterna i Stock- holms län framhåller emellertid att regionala ombud så småningom också bör införas.

Kammarrätten i Jönköping anför att man efter några års verksamhet kan bedöma om och hur en regional utbyggnad skall ske.

RSV anser i sitt yttrande att någon annan placering än den föreslagna i praktiken inte torde vara möjlig, då ombudet i sin verksamhet blir starkt beroende av samarbetet med RSV:s folkbokföringssektion för att få till- gång till erforderligt underlag för sin verksamhet.

Lokala skattemyndigheten i Göteborgs fögderi förordar att den föreslag- na centrala placeringen av ett ombud redan i ett inledningsskede kombine- ras med en regionalt placerad funktion i åtminstone Göteborgsregionen.

3 Uppgifter och behörighet

Vad gäller allmänna ombudets uppgifter anför kammarrätten i Jönköping följande:

Ombudet bör i första hand inrikta sig på ärenden avseende om en person är rätteligen kyrkobokförd/mantalsskriven i riket eller inte, men i den mån resurserna räcker till kan ombudet även driva enstaka andra mål av intres- se för rättsutvecklingen. Det gör att ombudet inte bör belastas med att yttra sig i mera rutinbetonade mål. Förvaltningsdomstolarna bör inte heller när inte ombudet anmält att han vill föra talan. delge alla inlagor med ombudet. [ sådana fall kan det räcka att han får del av domen. så att han kan bedöma om han vill överklaga. Regler med detta innehåll bör ges i administrativ ordning.

RSV anför:

Kommittén anser att det allmänna ombudet bör inrikta sin verksamhet på uppgiften som företrädare för staten. Enligt RSVs mening är det emel- lertid inte lämpligt att genom uttalanden i motiven prioritera mellan ombu- dets arbetsuppgifter. Den prejudikatsökandc verksamheten kommer att behöva ta en större del av resurserna i anspråk i ett inledningsskede. [ många fall kan dessutom uppgiften som företrädare för statens intresse vara svår att fullgöra på ett processekonomiskt sätt innan rättsläget klar-

lagts.

Länsstyrelsen i Stockholms län anser att det bör prövas om ombuds- verksamhetcn skall gälla frågor som avser tillämpning av andra folkbokfö— rings- och kyrkobokföringsregler än de som omfattas av kommitténs för- slag. t. ex. namnlagsfrågor. Kyrkobokföringsinspektören i Karlstads stift understryker vikten av att

allmänna ombudet deltar i den konferensverksamhet som RSV sedan länge bedriver tillsammans med rikets kyrkobokföringsinspektörcr och att en samverkan stadgas med resp. kyrkobokföringsinspektör.

Svenska kyrkans centralstyrelse och kyrkobokföringsinspektören i Uppsala stifts norra inspektionsområde påpekar att aviseringen från pas- torsämbetena till det allmänna ombudet medför en utökning av arbetet på vissa pastorsexpeditioner. som har att handlägga många frågor om in- och utvandring. Centralstyrelscn säger sig förutsätta att aviseringsskyldighe— tens omfattning kan begränsas och huvudsakligen bygga på den länsvisa registreringen.

Två remissinstanser har yttrat sig över den föreslagna besvärstiden för allmänna ombudet. Kammarrätten i Jönköping anför:

Kommittén föreslår att besvärstiden för allmänt ombud av främst admi- nistrativa skäl bestäms till fem veckor från den dag det överklagade beslu- tet meddelades. Därmed skulle inte domstolarna och ombudet belastas med ett delgivningsförfarande. I denna del ställer sig kammarrätten tvek- sam till kommitténs förslag. Det är värdefullt att förvaltningsprocessens regler om besvärstid är så enhetliga som möjligt. De avvikelser som i specialförfattningar görs från regeln i 7 ti förvaltningsprocesslagen och 125 förvaltningslagen om tre veckors besvärstid räknat från delfåendet bör vara få och likartade. En bestämmelse om fem veckors besvärstid finns kammarrätten veterligt för närvarande inte i någon författning. Om en besvärstid av tre veckor räknat från beslutets dag bedöms som för kort för det allmänna bör i stället normalbestämmelsen om tre veckor från delfåen- det gälla. Det antal delgivningar som allmänna ombudet skulle få ta emot från domstolarna kan uppskattas till cirka 10 per arbetsdag. Antalet under- rättelser enligt 83 & förslaget till folkbokföringskungörelse torde inte behö- va bli så mycket större. Delgivningsförfarandet kan därför inte anses alltför administrativt betungande. Beaktas bör också att en ytterligare blankett för fullföljdshänvisning skulle innebära ökade risker för förväxling och en belastning på domstolarnas administration.

Lokala skattemyndigheterna i Stockholms län utom Stockholm anför:

Besvärstiderna synes snålt tilltagna och bör ökas något analogt med besvärstiderna för det allmänna inom taxeringsprocessen. Besvärstiden enligt 45ä folkbokföringsförordningen bör förlängas till åtminstone tre månader. Besvärstiden rörande mantalsskrivning enligt 46% folkbokfö- ringsförordningen bör utsträckas till den 15 augusti.

Förslag till

Lag om ändring i folkbokföringsförordningen ( 1967: 198)

Härigenom föreskrivs i fråga om folkbokföringsförordningen (1967:198) dels att i 1, 4—6, 10. 19, 22, 40 och 59—63 55 ordet "Konungen" skall bytas ut mot "regeringen”,

dels att i 5, 8. 17, 29, 38 och 61—63 335 ordet "förordning" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "lag" i motsvarande form, dels att rubriken till förordningen samt 41 och 45—47 åå skall ha följande

lydelse.

dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf. 3 a 5. av följande

lydelse.

F olkbokföringslag Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3aå

Det allmännas talan i ärenden om kyrkobokföring eller mantals- skrivning enligt denna lag förs av ett allmänt ombud.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer förord- nar det allmänna ombudet och er— sättare för denne.

41%?

Ansökan om mantalsskrivning med avvikelse från vad som uppta- gits i stomme till mantalslängd får göras av enskild person i fråga om hans mantalsskrivning och av kom- mun i fråga som rör kommunen.

Ansökan om mantalsskrivning med avvikelse från vad som uppta- gits i stomme till mantalslängd får göras av enskild person i fråga om hans mantalsskrivning och av kom- mun i fråga som rör kommunen samt av det allmänna ombudet.

Ansökan göres senast den 5 februari mantalsåret hos den lokala skatte- myndighet som skall vidtaga den yrkade åtgärden. Ansökan bör vara skriftlig men får göras muntligen vid inställelse hos den lokala skattemyn-

digheten.

45.5'

Mot beslut i kyrkobokföringsär- ende som underställ/es länsrätt eller domkapitel eller avser föreläggande av pastorsämbete enligt 30 eller 33 % eller 575 andra stycket får talan icke föras.

Talan mot beslut i annat kyrko- bokföringsärende föres genom be- SVär

' Senaste lydelse 1979: 180.

Beslut i kyrkobokföringsärende som understäl/s länsrätt eller dom- kapitel eller avser föreläggande av pastorsämbete enligt 30 eller 33% eller 57ä andra stycket får inte överklagas.

Beslut i annat kyrkobokförings- ärende överklagas genom besvär

Prop. 1985/86: 56

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

21) hos länsrätten om beslutet meddelats av pastorsämbete och avser fråga om kyrkobokföringsort, kyrkobokföringsfastighet, kyrkobokföring under viss rubrik eller registrering i obefintligregistcr,

b) hos domkapitlet om beslutet meddelats av pastorsämbete och avser annan fråga,

c) hos länsrätten om beslutet meddelats av den lokala skattemyndighe- ten i Stockholm ellcr Göteborg.

Talan i fråga om kyrkobokfö— ringsort, kyrkobokföringsfastighet, kyrkobokföring under viss rubrik eller registrering i obefintligregister får föras av den vars kyrkobokfö- ring beröres av beslutet och av kommunen.

Frågor om kyrkobokföringsort, kyrkobokföringsfastighet. kyrko- bokföring under viss rubrik eller re- gistrering i obefintligregister får överklagas av den vars kyrkobok- föring berörs av beslutet. av kom- munen och av det allmänna ombu- det. Besvär av det allmänna ombu- det skall anföras inom tre veckor från den dag då det överklagade beslutet meddelades.

I annan fråga än som avses i tredje stycket får talan föras av den som beröres av beslutet. Talan i sådan fråga får föras utan inskränkning i tiden.

46 äl

Mot lokal skattemyndighets be- slut i ärende om mantalsskrivning som underställes länsrätt får talan icke föras.

Talan mot beslut av lokal skatte- myndighet i annat mantalsskriv- ningsärende jöres genom besvär hos länsrätten. Talan får föras av den vars mantalsskrivning beröres av beslutet och av kommunen.

Lokal skattemyndighets beslut i ärende om mantalsskrivning som underställs länsrätt får inte överkla- gas.

Beslut av lokal skattemyndighet i annat mantalssknvningsärende får överklagas genom besvär hos läns- rätten. Talan får föras av den vars mantalsskrivning berörs av beslu- tet, av kommunen och av det all- männa ombudet.

Besvären skall ha inkommit senast den 15 april mantalsåret.

47 53

Innan underställt ärende av- göres, skall person och kommun som får föra talan i ärendet beredas tillfälle att yttra sig över det som är av betydelse för avgörandet.

Innan underställt ärende avgörs, skall person, kommun och allmänt ombud som får föra talan i ärendet beredas tillfälle att yttra sig över det som är av betydelse för avgö- randet.

lnnan länsrätt eller domkapitel avgör besvärsärende inhämtas yttrande från beslutsmyndigheten och beredes den som, förutom klaganden, får föra talan i ärendet tillfälle att avge yttrande över det som är av betydelse för avgörandet.

Denna lag träderi kraft den 1 juli 1986 men tillämpas inte i mål som har anhängiggjorts i länsrätten dessförinnan.

3 Senaste lydelse 1979:180. 3 Senaste lydelse 19791180.

Utdrag LAGRÅDET PROTOKOLL

vid sammanträde 1985- 1 0-25

Närvarande: justitierådet Knutsson. f.d. justitierådet Sterzel, regeringsrå— det Tottie.

Enligt protokoll vid regeringssammanträde den 17 oktober 1985 har regeringen på hemställan av statsrådet Feldt beslutat inhämta lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i folkbokföringsförordningen ( l967:198).

Förslaget har inför lagrådet föredragits av regeringsrättssekreteraren Björne Sjökvist.

Förslaget föranleder följande yttrande av lagrådet: För att den åsyftade vida behörigheten för det allmänna ombudet skall komma till klart uttryck bör i den föreslagna nya 3 a & folkbokföringslagen intas en bestämmelse som på sätt stadgandet utformades av folkbokför- ingskommittén (Ds Fi 198331) —— utsäger att allmänt ombud får föra talan även till enskilds eller kommuns förmån.

I övrigt lämnar lagrådet förslaget utan erinran.

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 31 oktober 1985

Närvarande: statsministern Palme, ordförande. och statsråden 1. Carlsson, Lundkvist, Feldt, Sigurdsen, Leijon. Hjelm-Wallén. Andersson, Görans- son. Dahl. R. Carlsson. Holmberg, Hellström, Wickbom, Johansson, Hul- terström, Lindqvist

Föredragande: statsrådet Feldt

Proposition med förslag om allmänt ombud inom folkbokföringen

Anmälan av lagrådsyttrande

Föredragandcn anmäler lagrådets yttrande[ över förslag till lag om ändring i folkbokföringsförordningen (1967:198).

Föredraganden redogör för lagrådets yttrande och anför. [det remitterade förslaget har inte tagits in någon uttrycklig bestämmel- se om att det allmänna ombudet får föra talan till enskilds eller kommuns förmän. Lagrådet förordar en sådan bestämmelse. Jag ansluter mig till lagrådets uppfattning. Den nya 3 aä bör utformas på det sätt som lagrådet föreslagit.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att anta det av lagrådet granskade lagförslaget med vidtagna ändringar.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta det förslag som föredragan- den har lagt fram.

' Beslut om lagrådsremiss fattat vid regeringssammanträde den 17 oktober 1985.

Innehållsförteekning Prop. 1985/86: 56

Propositionen ................................................ Propositionens huvudsakliga innehåll ........................... Propositionens lagförslag ...................................... Förslag till lag om ändring i folkbokföringsförordningen (1967:198) Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde 1985— 10— 17

1. Inledning ................................................. 2. Allmänt ombud mom folkbokföringen ........................ 3. Upprättat förslag ........................................... 4. Hemställan ................................................ 5. Beslut .................................................... Bilaga 1 Sammanställning av remissyttrandena ................... Bilaga- '7 Det remitterade förslaget .............................. 1 1 Utdrag ur lagrådets protokoll 1985—10—24 ...................... 13 - Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde 1985—10—31 ....... 14

NIO—>—

OCxlxlxlCNk/u

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1985 15