Prop. 1990/91:196

om ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden

Regeringens proposition

1990/91: 196 &?

om ändring i lagen (1973: 1199) om Prop ersättning från den internationella _ 199051: 196 oljeskadefonden

Regeringen Föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 23 maj 1991.

På regeringens vägnar

Ingvar Carlsson

Laila Freivalds

Propositionens huvudsakliga innehåll

Genom lagen (1973: 1 199) om ersättning från den internationella oljeska- defonden har vissaaniklar i den i Bryssel den 18 decemberl97l avslutade konventionen om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja (fondkonventionen) införlivats med svensk rätt. Lagen trädde i kraft den 16 oktober 1978. Vid samma tidpunkt blev konventionen gällande för Sverige. Den genom konventio- nen upprättade fonden kallas vanligen internationella oljeskadefonden.

Ändringar i fondkonventionen kan i vissa hänseenden beslutas av olje- skadefondens församling med tre fjärdedels majoritet.

Oljeskadefondens församling har vid olika tillfällen beslutat att göra ändringari fondkonventionen. Genom den senaste ändringen i september 1990. har bl.a. vissa ytterligare sjösäkerhetskrav införts_som villkor för utbetalning av ersättning från fonden till fartygsägare. "

I propositionen föreslås att denna ändring i fondkonventionen skall införlivas med svensk rätt genom en ändring i lagen om ersättning från den internationella oljeskadefonden.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 februari 1992.

Förslag till

Lag om ändring i lagen (1973: 1 199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden

Härigenom föreskrivs att bilagan till lagen (1973: I 199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden till följd av ändringar av den i Bryssel den 18 december 1971 avslutade konventionen om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja skall ha ändrad lydelse i de avseenden som anges i det följande'.

Bilaga

Artiklarna 1— 13 av den internationella konventionen om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom

olja2

International Convention on the Establishment of an ln- ternational Fund for Compen- sation for Oil Pollution Dam- age

(Supplementary to the ln- ternational Convention on Civil Liability for Oil Pollu- tion Damage. 1969)

Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par les hydrocar- bures

(destinée a comple'ter la Convention internationale de 1969 sur la responsibilité civile pour les dommages dus a la pollution par les hy- drocarbures)

Internationell konvention om upprättandet av en interna- tionell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja

(utgörande tillägg till 1969 års internationella konven- tion om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja)

(Tompensarion and indemni- _lication

Article 4

Indemnisalion et prise en change/inanciére

Article 4

4. (a) Except as otherwise provided in (b) of this paragraph. the ag- gregate amount of compen- sation payable by the the Fund under this Article shall in respect of any one inci- dent be limited. so that the total sum ofthat amount and the amount of compensation actually paid under the Li- ability Convention for pollu- tion damage caused in the

subparagraph .

4. a) Saufdispositions con- traires de l”a|inéa b) du pre- sént paragraphe, le montant total des indemnités que le Fonds doit verser pour un e'vénement déterminé en vertu du présent article est limité de maniere que la somme de ce montant et du montant des indemnités ef- fectivement versées. en vertu de la Convention sur la re- sponsabilité, pour réparer

4. (a) Om ej annat före- skrivs under (b) i detta stycke, är det sammanlagda ersättningsbelopp som fon- den skall utge enligt denna artikel för en och samma olycka begränsat så att sum- man av nämnda belopp och det ersättningsbelopp, som faktiskt betalats enligt an- svarighetskonventionen för skada genom förorening som uppkommit inom fördrags—

' Ändringarna innebär att artikel 4 ljärde stycket och artikel 5 tredje stycket (a) (i). (ii) och (iv) i bilagan till lagen får ändrad lydelse. 1 Artiklarna 14—48 finns intagna i prop. 1973: 140 s. 264295.

Campa/mation and indemni- _fication

Article 4

territory of the Contracting States, including any sums in respect of which the Fund is under an obligation to in- demnify the owner pursuant to Article 5, paragraph 1, of this Convention, shall not exceed 60 millions units of account or 900 million mon- etary units.

(b) The aggregate amount of compensation payable by the Fund under this Article for pollution damage result- ing from a natural phenom- enon of an exceptional, ine- vitable and irresistible char- acter shall not exceed 60 mil— lion units of account or 900 million monetary units.

Indemnisalion et prise en charge./inanciåre

Article 4

des dommages par pollution survenus sur le territoire des Etats contractants. y compris toute prise en charge finan- ciére dont le Fonds devra ac- corder le bénéfiee au pro- priétaire en application de l'article 5, paragraphe ], de la présente Convention n'ex- céde pas 60 millions d'unités de compte ou 900 millions d*unités monetaires.

b) Le montant total des in- demnités que le Fonds doit verser en vertu du present ar- ticle pour des dommages par pollution résultant d'un phénoméne naturel de carac- tere exceptionnel, inévitable et irresistible, ne peut ex- céder 60 millions d'unités de compte ou 900 millions d”unités monetaires.

Ersättning och gottgörelse

Artikel 4

slutande stats område, inbe- gripet varje belopp som fon- den är skyldig att gottgöra ägaren enligt artikel 5 första stycket i denna konvention, icke får överstiga 60 miljoner beräkningsenheter eller 900 miljoner monetära enheter.

(b) Det sammanlagda er— sättningsbelopp som får be- talas av fonden enligt denna artikel för skada genom för- orening, som orsakats av en naturhändelse av osedvanlig karaktär vilken icke kunnat undvikas och vars följder icke kunnat förhindras,- får icke överstiga 60 miljoner beräkningsenheter eller 900 miljoner monetära enheter.

3. The Fund may be exon— erated wholly or partially from its obligations under paragraph l towards the owner and his guarantor if the Fund proves that as a re- sult of the actual fault or privity of the owner:

(a) the ship from which the oil causing the pollution damage escaped did not comply with the require- ments laid down in:

3. Le Fonds peut etre ex- onéré, en tout ou en partie, des obligations qui lui in- combcnt envers le proprié- taire et son garant au titre des paragraphes l et 2 du présent article, s'il prouve que, par la faute personelle du propriétaire:

a) le naivre dont provien- nent les hydrocarbures qui ont causé le dommage par pollution n”a pas observé les prescriptions formulées dans:

Tl Riksdagen 1990/91. [ saml. Nr 196

3. Fonden kan befrias helt eller delvis från sina förplik- telser mot ägaren och dennes garant enligt första stycket. om fonden visar att på grund av fel eller försummelse av ägaren själv:

ta) det fartyg från vilket den olja som orsakade ska- dan genom förorening här— rörde icke uppfyllde före- skrifternai

Article 5 '

Article 5

Artikel 5

(i) the "International Con- vention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto, and as amended by resolution MEPC.14(20) adopted by the Marine Environment Protection Committee of the International Maritime Or- ganization on 7 September 1984; or

(ii) the lntemational Con— vention for the Safety of Life at Sea, 1974, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto and as amended by Resolutions MSC.l(XLV) and MSC.6(48) adopted by the Maritime Safety Com- mittee of the International Maritime Organization on 20 November 1981 and 17 June 1983, respectively, and as amended by Resolution 1 adopted on 9 November 1988 by the Conference of Contracting Governments to the International Conven— tion for the Safety of Life at Sea, 1974 on the Global Maritime Distress and Safe- ty System; or

i) la Convention interna- tionale de 1973 pour la pré- vention de la pollution par les naivres, telle que modi- fiée par le Protocole de 1978 y relatif et par la Resolution MEPC.14(20) adoptéc le 7 septembre 1984 par le Co- mité de la protection du mi- lieu marin de l'Organisation maritime internationale; ou

ii) la Convention interna- tionale de 1974 pour la sau- vegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif et par les Resolutions MSC.l(XLV) et MSC.6(48) adoptées le 20 novembre 1981 et 17 juin 1983 respec- tivement par le Comité de la Sécurité maritime de l'Or- ganisation maritime interna- tionale, et telle que modifiée par la Resolution 1 adopte'e le 9 novembre 1988 par la Conference des Gouveme- ments contractants & la Con- vention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer sur le systéme mondial de détresse et de sécurite en mer; ou

(i) 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg i den lydelse konventionen har erhållit genom 1978 års protokoll till konventionen och de ändringar som har an- tagits av Internationella sjö- fartsorganisationens kom- mitté för skyddet av den ma- rina miljön genom resolu- tionen MEPC.14(20) den 7 september 1984, eller

(ii) 1974 års internationel- la konvention för betryg- gande av säkerheten för människoliv till sjöss med de ändringar som föranleds av 1978 års protokoll till 1974 års konvention för betryg- gande av säkerheten för människoliv till sjöss och de ändringar som har antagits av lntemationella sjöfartsor- ganisationens sjösäkerhets- kommitté genom resolutio- nerna MSC.1 (XLV) och MSC.6(48) den 20 novem- ber 1981 respektive den 17 juni 1983, och med ändring genom resolution l antagen den 9 november 1988 vid möte, mellan stater anslutna till 1974 års internationella konvention för betryggande av säkerheten för människo- liv till sjöss, om ett globalt sjösäkerhetssystem rörande radiokommunikation.

(iv) the Convention on the iv) la Convention sur le (iv) 1972 års internation- lnternational Regulations Reglement international de ella sjövägsregler. for Preventing Collisions at 1972 pour prévenir les abor- Sea, 1972. dages en mer. (V) V) (V) (b) b) (b)

Denna lag träderi kraft den 1 februari 1992. I fråga om olyckor som inträffat före den 1 december 1987 gäller artikel 4 fjärde stycket i sin äldre lydelse.

J ustitiedepartementet _ Prop. 1990/91: 196

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 23 maj 1991

Närvarande: statsministern Carlsson, ordförande, och statsråden Eng- ström, Göransson. Dahl. Hellström. Johansson. Lindqvist, G. Andersson, Lönnqvist. Thalén. Freivalds. Wallström, Lööw, Persson, Molin. Sahlin, Larsson. Åsbrink

Föredragande: statsrådet Freivalds

Proposition om ändring i lagen (1973: 1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden

1. Inledning 1 .1 Konventionssystemet

I slutet av 1960-talet började man uppmärksamma behovet av särskilda regler om ersättning för skador som orsakats genom oljeutsläpp från far- tyg. Ett internationellt samarbete inleddes i syfte att skapa en tillfredsstäl- lande reglering av rätten till ersättning för sådana skador. Samarbetet resulterade i två internationella konventioner; den år 1969 avslutade kon- ventionen om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja (ansvarighetskonventionen) och den år 1971 avslutade konventionen om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja (fondkonventioncn).

Ansvarighetskonventionen innebär att en fartygsägare har ett strikt an- svar för skador som har orsakats av oljeutsläpp från hans fartyg. Enligt konventionen har fartygets ägare rätt att för varje olycka begränsa sin ansvarighet till ett belopp motsvarande 133 särskilda dragningsrätter (SDR) per ton av fartygets dräktighet. Ansvarigheten skall dock inte i något fall överstiga 14 miljoner SDR. En SDR motsvarar för närvarande ungefär 8 kr. Den lagstiftning som grundas på ansvarighetskonventionen finns i lagen (1973: 1198) om ansvarighet för oljeskada till sjöss.

Redan när ansvarighetskonventionen antogs var man medveten om att den inte gav de skadelidande ett tillräckligt skadeståndsrättsligt skydd. Fondkonventioncn utarbetades därför som ett komplement till ansvarig- hetskonventionen. Genom fondkonventionen upprättades en internatio- nell fond (oljeskadefonden) som ger ytterligare ersättning för oljeskador i de fall då den ersättning som erhålls enligt ansvarighetskonventionen är otillräcklig.

Enligt ] & första stycket lagen (1973: 1 199) om ersättning från den inter- nationella oljeskadefonden gäller bestämmelserna i artiklarna 1—13 i fondkonventionen i dess lydelse enligt ett i London den 19 november 1976 antaget ändringsprotokoll som svensk lag till den del de inte uteslutande 6

reglerar de fördragsslutande staternas inbördes förpliktelser och med iakt- tagande av vad som i övrigt föreskrivs i lagen. 1 l Q' andra stycket sägs att konventionen i angivna delar har den lydelse som en till lagen fogad bilaga utvisar. De bestämmelseri konventionen som härigenom gjorts omedel- bart tillämpliga i Sverige innehåller regler av civilrättslig och processrätts- lig natur. Det är bl.a. bestämmelserna om fondens skyldighet att utge ersättning till de skadelidande (artikel 4) och till fartygets ägare eller försäkringsgivare (artikel 5; jfr även Ds Ju 197324 5. 114).

Ändringar i fondkonventionen får i vissa hänseenden beslutas av olje- skadefondens församling med tre fjärdedels majoritet (artikel 33). Fon- dens församling har vid olika tillfällen beslutat att göra sådana ändringar. I det följande avser jag nu att ta upp förhållandet mellan dessa ändringar och svensk rätt.

Regeringen beslutade den 2 maj 1991 att inhämta lagrådets yttrande över det lagförslag som utarbetats i ärendet. Det till lagrådet remitterade förslaget fogas till protokollet i detta ärende som bilaga ].

Lagrådet har den 14 maj 1991 yttrat sig över lagförslaget och därvid lämnat det utan erinran. Yttrandet fogas till protokollet som bilaga 2.

1.2. Ersättning till de skadelidande

Artikel 4.4 (a) och (b) i fondkonventionen innehåller bestämmelser om begränsning av fondens an5varighet gentemot de skadelidande. Enligt- dessa bestämmelser — i deras ursprungliga lydelse men med beaktande av att dåvarande beräkningsenheter ändrats — får för varje olycka det totala belopp som utges i ersättning enligt både ansvarighetskonventionen och fondkonventionen inte överstiga 30 miljoner SDR.

Enligt artikel 4.6 får fondens församling besluta om ändring av det ovannämnda begränsningsbeloppet. Församlingen skall grunda ett sådant beslut på de erfarenheter SOm har vunnits av inträffade olyckor (särskilt storleken av de skador som orsakats av dessa olyckor). Vidare skall föränd- ringar i penningvärdet beaktas. Begränsningsbcloppet får dock inte fast- ställas så att det överstiger 60 miljoner SDR. Det ändrade beloppet skall tillämpas på olyckor som inträffar efter den dag då beslutet om ändring fattas. Beslut om ändring av begränsningsbeloppet kräver, enligt artikel 33.1 (a) i fondkonventionen, tre fjärdedels majoritet.

Fondens församling har vid två tillfällen tillämpat artikel 4.6 och beslu- tat att höja beloppet för den maximala ersättning till skadelidande som totalt kan lämnas vid en och samma olycka. '

Senast har fondens församling vid det nionde mötet med församlingen den 22—24 oktober 1986 fastställt det belopp som anges i artikel 4.4 (a) och (b) till 60 miljoner SDR såvitt avser olyckor som inträffar efter den 30 november 1987. Detta beslut av fondens församling har i Sverige tillkän- nagetts efter beslut av regeringen (se SFS 1986: 797).

2. Allmän motivering 2.1 Ersättning till fartygets ägare

Mitt förslag: Den i fondkonventionen i september 1990 gjorda ändringen av vilka internationella sjösäkerhetsföreskrifter som mås- te vara uppfyllda för att fartygets ägare. eller dennes försäkrings- givare. skall ha rätt till ersättning av oljeskadefonden skall införlivas med svensk rätt.

Skälen för mitt förslag: Enligt artikel 2 i fondkonventionen är ett av ändamålcn med oljeskadefonden att befria fartygsägarna från en del av de ekonomiska förpliktelser som de ålagts genom ansvarighetskonvcntionen. En fartygsägarc som på grund av bestämmelserna 1 ansvarighetskonven- tionen får utge ersättning för en oljeskada skall alltså kunna återfå en del av detta belopp från fonden. Fartygsägarens rätt till ersättning från fonden för utbetalt skadestånd är beroende av att vissa villkor är uppfyllda. Dessa villkor har ställts upp för att säkerställa att konventioner rörande bl.a. säkerheten till sjöss efterlevs.

Enligt artikel 5.3 (a) i fondkonventionen kan fonden befrias helt eller delvis från sina förpliktelser att gottgöra ägaren till ett fartyg eller dennes försäkringsgivare, om fonden visar att på grund av fel eller försummelse av ägaren själv fartyget i fråga inte uppfyllde förskrifterna i fyra konventioner som räknats upp i artikeln och olyckan eller skadan helt eller delvis orsakades av att dessa föreskrifter inte uppfyllts. '

De konventioner som ursprungligen nämndes i artikel 5.3 var:

(i) 1954 års internationella konvention till förhindrande av havsvattnets förorening genom olja i dess år 1962 ändrade lydelse,

(ii) 1960 års internationella konvention för betryggande av säkerheten för människoliv till sjöss,

(iii) 1966 års internationella lastlinjekonvention, (iv) 1960 års internationella sjövägsregler.

För att inte förlora rätten till ersättning från fonden måste således farty- gens ägare hålla och föra sina fartyg i enlighet med föreskrifterna i de nämnda internationella konventionerna. Detta bidrar till att minska ris- ken för olyckor med oljeskador som följd. Vid tiden för fondkonventio- nens upprättande hade Sverige tillträtt samtliga de i artikel 5.3 nämnda sjösäkerhetskonventionerna (se Ds Ju 197324 5. 39).

Artikel 5.4 i fondkonventionen föreskriver att när en ny konvention, som är avsedd att helt eller delvis ersätta något av de instrument som nämns i artikel 5.3, träder i kraft får fondens församling minst sex måna— der i förväg fastställa en dag då den nya konventionen skall ersätta detta instrument eller del av detta såvitt avser tillämpningen av artikel 5.3. Sådana beslut kräver enligt artikel 33.1 (b) i fondkonventionen tre fjärde- dels majoritet.

Vid det åttonde mötet med oljeskadefondens församling beslutade den-

na att tolka artikel 5.4 så att den kan tillämpas även på ändringar i de i artikel 5.3 nämnda konventionerna och detta även om dessa ändringar antagits efter ett förenklat ändringsförfarande (by a tacit amendment procedure).

Till följd av flera beslut av fondens församling med stöd av artikel 5.4 innehåller artikel 5.3 numera följande uppräkning av internationella in- strument:

(i) 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg i den lydelse konventionen har erhållit genom 1978 års proto— koll till konventionen och de ändringar som har antagits av Internationella sjöfartsorganisationens kommitté för skyddet av den marina miljön ge- nom resolutionen MEPC.14(20) den 7 September 1984,

(ii) 1974 års internationella konvention för betryggande av säkerheten för människoliv till sjöss med de ändringar som föranleds av 1978 års protokoll till 1974 års konvention för betryggande av säkerheten för män- niskoliv till sjöss och de ändringar som har antagits av Internationella sjöfartsorganisationens sjösäkerhetskommitté genom resolutionerna MSC.1 (XLV) och MSC.6(48) den 20 november 1981 resp. den 17 juni 1983.

(iii) 1966 års internationella lastlinjekonvention, eller (iv) 1972 års internationella sjövägsregler.

Sverige har tillträtt 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg i den lydelse konventionen har erhållit genom 1978 års protokoll till konventionen (prop. 1975/76:5. JoU 1975/76: 16. rskr. 1975/76: 58. prop. 1979/80: 167, JoU 1979/80: 48. rskr. 1979/801366, jfr SÖ 1980: 7). De ändringar som gjorts i konventionen genom resolutio- nen den 7 september 1984 har godkänts efter beslut av regeringen.

1974 års internationella konvention för betryggande av säkerheten för människoliv till sjöss med ändringar föranledda av 1978 års protokoll har Sverige tillträtt. Ändringarna har godkänts efter beslut av regeringen.

Konventionen om 1972 års internationella sjövägsregler har tillträtts av Sverige efter beslut av regeringen (SÖ 1975: 74).

Med anledning av de nu nämnda besluten i fondens församling om ändringar i artikel 5.3 har regeringen vid olika tillfällen beslutat att ge ändringarna till känna genom särskilda tillkännagivanden i Svensk författ- ningssamling (se SFS 1979: 550, 1980:613. 1982:69. 1984: 176 och 1986: 797).

1 november 1988 antogs ändringar i 1974 års internationella konvention för betryggande av säkerheten för människoliv till sjössloch i 1978 års ändringsprotokoll till den konventionen vid konferenser som hölls av Internationella sjöfartsorganisationen. Ändringarna företogs i enlighet med ett förenklat ändringstörfarande som är föreskrivet i konventionen. Ändringarna träder i kraft den 1 februari 1992 och blir då gällande även för Sverige.

Ändringarna i de båda instrumenten hänför sig till det globala sjösäker- hetssystemet rörande radiokommunikation (Global Maritime and Distress System. GMDSS). Ändringarna i 1974 års konvention handlar bl.a. om

krav för innehav av utrustning för sändande och mottagande av nödsigna- ler och sjösäkerhetsinformation , t.ex. vissa meteorologiska underrättel— ser. Innehav av sådan utrustning bidrar till säkerheten vid sjötrafik och kan därför anses vara av betydelse för att förhindra förorening genom oljeskador. Ändringarna i 1978 års ändringsprotokoll hänför sig till vissa- kontrollåtgärder som är en följd av införandet av sjösäkerhetssystemet för radiokommunikation (GMDSS) och är inte av betydelse för syftet med artikel 5.3 i fondkonventionen.

Vid det trettonde mötet med oljeskadefondens församling den 25—27 september 1990 beslutades att ändringen av 1974 års konvention skulle tas med i uppräkningen över instrument i artikel 5.3 i fondkonventionen. Ändringen i fondkonventionen skall träda i kraft den 1 februari 1992. Den berörda punkten i artikeln fick följande lydelse (ändringen kursiverad):

(ii) 1974 års internationella konvention för betryggande av säkerheten för människoliv till sjöss med de ändringar som föranleds av 1978 års protokoll till 1974 års konvention för betryggande av säkerheten för män- niskoliv till sjöss och de ändringar som har antagits av lntemationella sjöfartsorganisationens sjösäkerhetskommitté genom resolutionerna MSC.1 (XLV) och MSC.6(48) den 20 november 1981 respektive den 17 juni 1983, och med ändring genom resolution 1 antagen den 9 november 1988 vid möte. mellan stater anslutna till 1974 års internationella konven- tion för betrvggande av säkerhetenför människoliv till sjöss. om ett globalt siösäker/tetssystem rörande radiokommunikation.

Det var redan vid Sveriges tillträde till fondkonventionen förutsatt att de i artikel 5.3 nämnda sjösäkerhetskonventionerna kunde bytas ut mot kon- ventioner med motsvarande innehåll. Det måste också sägas vara ett allmänt svenskt intresse att fartygsägarna följer föreskrifterna i de nämnda sjösäkcrhetskonventionerna. Sverige är folkrättsligt bundet av den i sep- tember 1990 gjorda ändringen i fondkonventionen. Den bör därför införli- vas med svensk rätt.

Jag återkommer i nästa avsnitt till frågan hur ändringen bör införlivas med svensk rätt.

2.2. Hur skall konventionsändringen införlivas med svensk rätt?

Mitt förslag: Den ändring av fondkonventionen som träder i kraft den 1 februari 1992 införlivas med svensk rätt genom lag. Det sker genom en ändring i lagen om ersättning från den internationella oljeskadefonden. Ändringen i den lagen omfattar även tidigare änd- ringar i fondkonventionen.

Skälen för mitt förslag: De ändringar som hittills genomförts i artikel 4.4 och 5.3 i fondkonventionen efter beslut av fondens församling har tillkän- nagivits efter beslut av regeringen (sc SFS 1979: 550. 19802613, 1982: 69, 1984: 176 och 1986:797). Detta har varit det förfarande som tidigare

tillämpats för att göra den ändrade konventionsregleringen gällande i Prop. 1990/911196 Sverige.

Genom att ansluta sig till fondkonventionen har Sverige ingått en inter- nationell överenskommelse vilken i vissa hänseenden kan ändras genom visst majoritetsbeslut. Ändringar av sådant slag blir bindande för samtliga konventionsstater. Genom att ansluta sig till en sådan konvention förbin- der sig Sverige att införa de sålunda beslutade ändringarna i sin interna rättsordning. En underlåtenhet att införliva ändringen med svensk rätt kan innebära ett brott mot åtagandena enligt överenskommelsen. En folkrätts- lig bundenhet uppkommer alltså som en följd av ändringen. Det är hand- lingsfriheten för Sverige som stat som påverkas. Ändringarna kommer däremot inte automatiskt att gälla som svensk rätt. Om åtagandena i en överenskommelse inte överensstämmer med den interna rättsordningen, måste denna ändras eller kompletteras genom att åtagandena införlivas med svensk rätt antingen genom transformering. som innebär att den internationella överenskommelsen omarbetas till svensk författningstext, eller genom att åtagandena inkorporeras med den svenska lagstiftningen. (Om det nu anförda se SOU 1974: 100 s." 44 ff. och SOU 1984:44 s. 97 f. och s. 101 ). '

Enligt lagen om ersättning från den internationella oljeskadefonden gäller — som redan framhållits — artiklarna 4 och 5 i fondkonventionen- som svensk lag. Konventionsbestämmelserna har alltså inkorporerats med svensk rätt. Artiklarna reglerar hur fonden skall fullgöra sina huvuduppgif- ter. nämligen att utge ersättning med vissa belopp till de skadelidande och att befria fartygsägarna från det ökade ekonomiska ansvar som de ålagts genom ansvarighetskonventionen. Bestämmelserna i artiklarna 4 och 5 rör således ekonomiska förhållanden mellan de skadelidande och fonden resp. mellan fartygsägarna och fonden, dvs. förhållanden mellan enskilda. En ändring av artiklarna måste därför enligt min mening införlivas med svensk rätt genom lag (se 8 kap. 2 & regeringsformen).

3. Upprättat lagförslag

] enlighet med det anförda har inom justitiedepartementet upprättats ett förslag till lag om ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden.

Lagrådet har granskat förslaget.

4. Specialmotivering

Lag om ändring i lagen (1973: 199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden

Eftersom det i detta fall är fråga om ändring av en konvention som redan har inkorporerats med svensk rätt bör ändringen inkorporeras genom en ändring i den författning genom vilken konventionen i dess ursprungliga lydelse inkorporerades. Fondkonventioncn är upprättad på engelska och 11

franska språken, vilka båda texter äger lika vitsord. Konventionstexten är, såvitt avser de berörda artiklarna, fogad till lagen som en bilaga (se l å andra stycket). Ändringen av de berörda artiklarna sker genom att bilagan till lagen ändras.

De berörda artiklarna återges i bilagan i den lydelse de har efter samtliga nu föreliggande ändringsbeslut. Denna lydelse träder i kraft den 1 februari 1992.

Beträffande artikel 4.4 bör nämnas att fondens ansvar för skada som orsakats av en naturhändelse är begränsat till motsvarande belopp som fondens ansvar för skador till följd av fartygsolyckor.

I artikeln anges ansvarsbegränsningen i form av ett visst antal beräk- ningsenheter, vilket uttryck motsvarar SDR, eller ett i värde motsvarande antal s.k. monetära enheter. En SDR utgör för närvarande ungefär 8 kr.

I krafiträdandebestämmelsen

Den ändring av artikel 5.3 som beslutats år 1990 träder i kraft den 1 februari 1992. Ändringen av lagen om ersättning från den internationella oljeskadefonden bör träda i kraft samtidigt.

Beträffande artikel 4.4 anges särskilt att den nu angivna lydelsen av bilagan inte avser olyckor som har inträffat före den 1 december 1987 (jfr SFS 1986: 797).

5. Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att anta . förslaget till lag om ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden.

6. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta det förslag som föredragan- den har lagt fram.

Lagrådsremissens lagförslag

Förslag till

Lag om ändring i lagen (1973: 1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden

Härigenom föreskrivs att bilagan till lagen (1973: 1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden . till följd av ändringar av den i Bryssel den 18 december 1971 avslutade konventionen om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja skall ha följande lydelse'.

Bilaga

Artiklarna 1 13 av den internationella konventionen om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom

olja2

International Convention on the Establishment of an ln- ternational Fund for Compen- sation for Oil Pollution Dam- age

(Supplementary to the ln- ternational Convention on Civil Liability for Oil Pollu- tion Damage, 1969)

Convention internationale portant creation d*un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par les hydrocar- bures

(destinée å compléter la Convention internationale de 1969 sur la responsibilité civile pour les dommages dus a la pollution par les hy- drocarbures)

Internationell konvention om upprättandet av en interna- tionell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja

(utgörande tillägg till 1969 års internationella konven- tion om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja)

C ompensation and indemni- _fication Article 4

Indemnisalion et prise en chargejinanciére Article4

4. (a) Except as otherwise provided in subparagraph (b) of this paragraph, the ag- gregate amount of compen- sation payable by the the Fund under this Article shall in respect of any incident be

4. a) Saufdispositions con- traires de llalinéa b) du pre- sént paragraphe, le montant total des indemnités que le Fonds doit verser pour un événement déterminé en vertu du présent article est

4. (a) Om ej annat före- skrivs under (b) i detta stycke, är det sammanlagda ersättningsbelopp som fon- den skall utge enligt denna artikel för en och samma olycka begränsat så att sum-

' Ändringarna innebär att artikel 4 fjärde stycket och artikel 5 tredje stycket (a) (i). (ii) och (iv) i bilagan till lagen får ändrad lydelse. 2 Artiklarna 14—48 finns intagna i prop. 1973: 1405. 264—295.

C'ompvnsation ant! indemni- jit'ation

Article 4

limited. so that the total sum of that amount and the amount of compensation ac- tually paid under the Liabil- ity Convention for pollution damage caused in the terri- tory of the Contracting States. including any sums in respect of which the Fund is under an obligation to in- demnify the owner pursuant to Article 5. paragraph 1. of this Convention. shall not exceed 60 millions units of account or 900 million mon- etary units.

(b) The aggregate amount of compensation payable by the Fund under this Article for pollution damage result- ing from a natural phenom- enon of an exceptional, in- evitable and irresistible char- acter shall not exceed 60 mil- lion units of account or 900 million monetary units.

Indemnisation et prise en charge/inam'iére

Article 4

limité de maniere que la somme de ce montant et du montant des indemnités ef- fectivement versc'cs, en vertu de la Convention sur la re- sponsabilitc', pour réparer des dommages par pollution survenus sur le territoire des Etats contractants, y compris toute prise en charge finan- ciere dont le Fonds devra ac— corder le bénéfrce au pro- priétaire en application de l'article 5, paragraphe 1, de la présente Convention n'ex- cedc pas 60 millions d”unités de compte ou 900 millions d”unités monetaires.

b) Le montant total des in- demnités que le Fonds doit verser en vertu du presént ar- ticle pour des dommages par pollution resultant d'un phénoméne naturel de carac- tere exceptionnel, ine'vitable et irresistible, ne peut ex- céder 60 millions d”unités de compte ou 900 millions d'unités monetaires.

Ersättning och gottgörelse

Artikel 4

man av nämnda belopp och det ersättningsbelopp, som faktiskt betalats enligt an- svarighetskonventionen för skada genom förorening som uppkommit inom fördrags- slutande stats område, inbe- gripet varje belopp som fon- den är skyldig att gottgöra ägaren enligt artikel. 5 första stycket i denna konvention, icke får överstiga 60 miljoner beräkningsenheter eller 900 miljoner monetära enheter.

(b) Det sammanlagda er— sättningsbelopp som får be- talas av fonden enligt denna artikel för skada genom för- orening, som orsakats av en naturhändelse av osedvanlig karaktär vilken icke kunnat undvikas och vars följder icke kunnat förhindras, får icke överstiga 60 miljoner beräkningsenheter eller 900 miljoner monetära enheter.

3. The Fund may be exon- erated wholly or partially from its obligations under paragraph l towards the owner and his guarantor if the Fund "proves that as a re- sult of the actual fault or privity ofthe owner:

(a) the ship from which the oil causing the pollution

3. Le Fonds peut étre ex— onére', en tout ou en partie. des obligations qui" lui in- combent envers le proprié- taire et son garant au titre des paragraphcs 1 et 2 du présent article, s'il prouve que. par la faute personelle du propriétaire:

a) le naivre dont provien- nent les hydrocarbures qui

3. Fonden kan befrias helt eller delvis från sina förplik- telser mot ägaren och dennes garant enligt första stycket, om fonden visar att på grund av fel eller försummelse av ägaren själv:

(a) det fartyg från vilket den olja som orsakade ska-

Article 5

Article 5

Artikel 5

”___—a'"—

damage escaped did not comply with the require— ments laid down in:

(i) the International Con- vention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto, and as amended by resolution MEPC.14(20) adopted by the Marine Environment Protection Committee of the International Maritime Or- ganization on 7 September 1984; or

(ii) the International Con- vention for the Safety of Life at Sea, 1974, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto and as amended by Resolutions MSC.l(XLV) and MSC.6(48) adopted by the Maritime Safety Com- mittee of the International Maritime Organization on 20 November 1981 and 17 June 1983, respectively, and as amended by Resolution ] adopted on 9 November 1988 by the Conference of Contracting Governments to the International Conven- tion for the Safety of Life at Sea. 1974 on the Global Maritime Distress and Safe- ty System; or

ont causé le dommage par pollution n'a pas observé les prescriptions formulées dans:

i) la Convention interna- tionale de 1973 pour la pré- vention de la pollution par les naivres, telle que modi- frée par le Protocole de 1978 y relatif et par la Resolution MEPC.14(20) adoptée le 7 septembre 1984 par le Co- mité de la protection du mi- lieu marin de l'Organisation maritime internationale; ou

ii) la Convention interna- tionale de 1974 pour la sau- vegarde de la vie humaine en mer, telle que modifrée par le Protocole de 1978 y relatif et par les Resolutions MSC.l(XLV) et MSC.6(48) adoptées le 20 novembre 1981 et 17 juin 1983 respec- tivement par le Comité de la Sécurité maritime de l”Or- ganisation maritime interna- tionale, et telle que modifiée par la Re'solution l adoptée le 9 novembre 1988 par la Conference des Gouvernc- ments contractants a la Con- vention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer sur le systeme mondial de détresse et de sécurite en mer; ou

dan genom förorening här- rörde icke uppfyllde före- skrifternai

(i) 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg i den lydelse konventionen har erhållit genom 1978 års protokoll till konventionen och de ändringar som har an- tagits av Internationella sjö- fartsorganisationens kom- mitté för skyddet av den ma- rina miljön genom resolu- tionen MEPC.14(20) den 7 september 1984. eller

(ii) 1974 års lntemationel- la konvention för betryg- gande av säkerheten för människoliv till sjöss med de ändringar som föranleds av 1978 års protokoll till 1974 års konvention för betryg- gande av säkerheten för människoliv till sjöss och de ändringar som har antagits av Internationella sjöfartsor- ganisationens sjösäkerhets- kommitté genom resolutio- nerna MSC.l (XLV) och MSC.6(48) den 20 novem- ber 1981 resp. den 17 juni 1983, och med ändring genom resolution ] antagen den 9 november 1988 vid möte, mellan stater anslutna till 1974 års internationella konvention för betryggande av säkerheten för människo- liv till sjöss, om ett globalt sjösäkerhetssystem rörande radiokommunikation.

(nr) iii) rrr)

(iv) the Convention on the iv) la Convention sur le (iv) 1972 års internationel- International Regulations Reglement international de la sjövägsregler. for Preventing Collisions at 1972 pour prévenir les abor- Sea. 1972. dages en mer. (V) V) (V) (b) b) (b)

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1992. I fråga om olyckor som inträffat före den 1 december 1987 gäller artikel 4 fjärde stycket i sin äldre lydelse.

Lagrådet Prop. 1990/91: 196

. Bilaga 2 Utdrag ur protokoll vrd sammanträde 1991 —05- 14

Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt O. Hamdahl. regeringsrådet Bertil Werner. justitierådet Ulf Gad.

Enligt protokoll vid regeringssammanträde den 2 maj 1991 har regering- en på hemställan av statsrådet Freivalds beslutat inhämta lagrådets yttran- de över förslag till lag om ändring i lagen (1973: 1 199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden.

Förslaget har inför lagrådet föredragits av kammarrättsassessom Tomas Norström.

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran.

Norstedts Tryckeri AB, Stockholm 1991 17