Upphävd författning

Lag (1988:328) om fordonsskatt på utländska fordon

Departement
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1988-05-26
Ändring införd
SFS 1988:328 i lydelse enligt SFS 1996:673
Ikraft
1989-01-01
Upphäver
Lag (1976:338) om vägtrafikskatt på vissa fordon, som icke är registrerade i riket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  För lastbilar, bussar och andra släpvagnar än påhängsvagnar, som dras av lastbilar eller bussar, skall betalas fordonsskatt enligt denna lag, om fordonen har förts in till Sverige för tillfälligt brukande här och inte är registrerade här.

[S2]Skatt tas ut endast för fordon med en totalvikt över 6 000 kilogram.

[S3]Beteckningar i denna lag har samma betydelse som i fordonsskattelagen (1988:327). Lag (1992:1442).

[S4]/r3/ Skattens storlek m.m.

2 §  Fordonsskattens storlek framgår av bilaga till denna lag. Lag (1992:1442).

3 §  Fordon som är registrerade i en annan stat undantas från fordonsskatt under ett år från införseln eller under den längre tid temporär tullfrihet medges för fordonen, under förutsättning att de inte används här i landet för persontransport mot betalning eller för transport av varor för industri eller handel. Som sådan transport av varor anses inte befordran av passagerares resgods eller, i fråga om handelsresande, befordran av prover. Bestämmelserna gäller också i fråga om fordon som hyrts utan förare.

4 §  Fordon som är registrerade i en annan stat och som avses att användas här i landet för persontransport mot betalning eller för transport av varor för industri eller handel, undantas från fordonsskatt

 1. under lika lång tid som motsvarande förmån i den andra staten tillkommer i Sverige registrerade sådana fordon,
 2. under den tid temporär tullfrihet medges för fordonen, om den andra staten är ansluten till konventionen den 14 december 1956 rörande beskattning av motorfordon vid internationell befordran av resande eller konventionen samma dag rörande beskattning av motorfordon vid internationell godsbefordran,
 3. under den tid som överenskommits i avtal som slutits mellan Sverige och annan stat.

5 §  Släpvagn, som vid framförande på allmän väg i den stat där den hör hemma inte är underkastad registreringsplikt där, anses vid tillämpning av 3 och 4 §§ som registrerad i den staten.

6 § har upphävts genom lag (1992:1442).
7 § har upphävts genom lag (1992:1442).
/r3/ Beskattningsförfarande

8 §  Fordonsskatt enligt denna lag fastställs av och betalas till tullmyndighet i samband med att fordonet förs ut ur landet.

[S2]Förtullas ett fordon för vilket skattskyldighet föreligger enligt denna lag, betalas skatten in i den ordning som föreskrivs av den tullmyndighet hos vilken fordonet förtullas.

[S3]Om det finns särskilda skäl, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om att skatt skall betalas i annan ordning än som anges i första stycket.

[S4]I fråga om skatt enligt denna lag gäller 19, 26--29, 105 och 107 §§tullagen (1987:1065). Lag (1992:1442).

9 §  När ett fordon för vilket skatt skall betalas förs in i landet, skall tullmyndigheten utfärda en införselhandling, där införseldagen och övriga uppgifter som behövs för debitering och kontroll av skatten anges.

[S2]Införselhandlingen skall medfölja fordonet så länge det befinner sig i Sverige. Den skall uppvisas om polisman eller tulltjänsteman begär det.

10 §  Vid utförsel av ett skattepliktigt fordon skall, om inte annat föreskrivits med stöd av 8 § tredje stycket, den som svarar för fordonet till tullmyndigheten i utförselorten lämna införselhandling enligt 9 § och övriga uppgifter som behövs för att fastställa skatt. Detsamma gäller när skatt skall betalas enligt 8 § andra stycket.

11 §  Saknas införselhandling i fall som avses i 10 § och kan antalet dygn fordonet befunnit sig här inte utredas, skall vid debitering av skatt vistelsens längd uppskattas efter vad som är skäligt. Lag (1992:1442).

12 §  Skattskyldig för ett visst fordon är den som svarar för fordonet när det förs ut ur landet eller när det förtullas eller skatten annars skall betalas. Den som inför eller här i landet förvärvar, lånar, hyr, förflyttar eller förvarar fordonet svarar tillsammans med den som är skattskyldig för betalningen av skatten.

13 §  Betalas inte skatt när ett skattepliktigt fordon skall föras ut ur landet, får tullmyndigheten i utförselorten omhänderta fordonet. I fall som avses i 8 § andra stycket får tullmyndighet omhänderta ett fordon för vilket skatt inte betalas i föreskriven ordning.

[S2]Har ett fordon omhändertagits enligt första stycket, tas skatten ut i den ordning som föreskrivs i tullagen (1987:1065) och tullförordningen (1987:1114) för fall när tull, annan skatt och avgift skall tas ut av en vara.

14 §  Har införselhandling utfärdats och kan den inte företes i fall som avses i 9 § andra stycket eller i 10 §, skall den som svarar för fordonet dömas till penningböter. Lag (1996:673).

15 §  Vid förundersökning rörande brott enligt denna lag får åklagaren eller, om polismyndighet bedriver undersökningen, denna anlita biträde av tullmyndighet. Detsamma gäller vid förundersökning rörande sådant brott enligt skattebrottslagen (1971:69) som gäller skatt enligt denna lag.

[S2]Innan förundersökningen hunnit inledas får tulltjänsteman hålla förhör och vidta annan åtgärd i syfte att utreda brottet, om åtgärden inte kan uppskjutas utan olägenhet.

16 §  Beslut enligt denna lag av annan tullmyndighet än Generaltullstyrelsen får överklagas av den skattskyldige hos Generaltullstyrelsen. Överklagandet skall ha kommit in inom ett år från den dag då beslutet meddelades.

[S2]Beslut av Generaltullstyrelsen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S3]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (1995:71).

17 §  Om det finns synnerliga skäl, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer medge nedsättning av eller befrielse från skatt enligt denna lag.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1988:328) om fordonsskatt på utländska fordon

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989, då lagen (1976:338) om vägtrafikskatt på vissa fordon, som icke är registrerade i riket skall upphöra att gälla.
  2. I fråga om fordon som har förts in i landet före den 1 juli 1989 gäller följande kilometerskattesatser i stället för bilaga 2 till den nya lagen.
  Kilometerskatt
  FordonsslagTotalvikt, kilogramSkatt, kronor för 10 kilometer
  1. Dieseldrivna lastbilar1.1 med anordning för påhängsvagn3 501--10 000 10 001--15 000 15 001--20 000 20 001--3,10 4,20 5,00 5,80
  1.2 Övriga3 501--10 000 10 001--15 000 15 001--20 000 20 001--2,00 2,75 3,30 3,90
  2. Dieseldrivna bussar3 501--10 000 10 001--15 000 15 001--20 000 20 001--1,50 1,80 1,95 2,10
  3. Släpvagnar kopplade tilleller avsedda att kopplas till dieseldrivna lastbilar eller dieseldrivna bussar
  3.1 Styraxel för påhängsvagn3 501--10 000 10 001--2,00 2,55
  3.2 Övriga10 001--15 000 15 001--20 000 20 001--1,40 1,70 2,00
  1991:610
  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.
  1. De äldre bestämmelserna tillämpas dock fortfarande vid beskattningen av fordon som har förts in i landet före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:159
  Ikraftträder
  1989-01-01

Lag (1990:1152) om ändring i lagen (1988:328) om vägtrafikskatt på utländska fordon

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:37
  Omfattning
  ändr. 1, 7 §§, bil. 1, 2
  Ikraftträder
  1991-01-01

Lag (1991:313) om ändring i lagen (1988:328) om vägtrafikskatt på utländska fordon

Lag (1991:610) om ändring i lagen (1988:328) om vägtrafikskatt på utländska fordon

Lag (1992:884)om ändring i lagen (1991:610) om ändring i lagen (1988:328) om vägtrafikskatt på utländska fordon

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:150
  Omfattning
  ändr. bil. 2 i 1991:610
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1992:1442) om ändring i lagen (1988:328) om vägtrafikskatt på utländska fordon

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1993.
  Äldre bestämmelser om kilometerskatt gäller fortfarande i fråga om beskattningen av fordon som har förts ut ur landet före den 1 oktober 1993.
  Förarbeten
  Prop. 1992/93:124, Bet. 1992/93:SkU13
  Omfattning
  upph. 6, 7, §§, bil. 2, rubr. närmast före 6 §; nuvarande bil. 1 betecknas bil.; ändr. författningsrubr., 1, 2, 8, 11, 14 §§, bil., rubr. närmast före 2 §
  Ikraftträder
  1993-10-01

Lag (1993:842) om ändring i lagen (1992:1442) om ändring i lagen (1988:328) om vägtrafikskatt på utländska fordon

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:370, Prop. 1992/93:192, Bet. 1992/93:SkU34
  Omfattning
  ändr. bil. 1 till 1992:1442

Lag (1995:71) om ändring i lagen (1988:328) om fordonsskatt på utländska fordon

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

  Bilaga 1 till lagen (1988:328) om vägtrafikskatt på utländska fordon

  Fordonsskatt
  FordonsslagTotalvikt, kilogramSkatt, kronor för påbörjat dygn
  1. Bussar 2. Lastbilar eller släpvagnar, kopplade till eller avsedda att kopplas till lastbilar eller bussar Lag (1993:842).6 001-- 6 001--10 000 10 001--15 000 15 001--20 000 20 001--3 10 18 34 50
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:165, Prop. 1994/95:27, Bet. 1994/95:JuU6
  Omfattning
  ändr. 16 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Lag (1996:673) om ändring i lagen (1988:328) om fordonsskatt på utländska fordon

Förarbeten
Rskr. 1995/96:277, Prop. 1995/96:170, Bet. 1995/96:JuU23
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
1996-07-01

Lag (1999:415) om upphävande av lagen (1988:328) om fordonsskatt på utländska fordon

Förarbeten
Rskr. 1998/99:242, Prop. 1998/99:79, Bet. 1998/99:SkU19
Omfattning
upph.
Ikraftträder
1999-07-01