Prop. 1992/93:22

om godkännande av avtal mellan EFTA-staterna och Israel m.m.

1992/93z22

om godkännande av avtal mellan EFTA-staterna Prop. OCh Israel m.m. 1992/93122

Regeringens proposition www

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifo- gade utdrag ur regeringsprotokollet den 8 oktober 1992.

På regeringens vägnar

Carl Bildt

Ulf Dinkelspiel

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner Sveriges deltagande i en frihandelsöverenskommelse mellan EFTA-staterna och Israel. Avtalets syfte är att avskaffa alla handelshinder mellan å ena sidan EFTA—staterna och å andra sidan Israel för industrivaror samt för viss fisk och andra marina pro- dukter. För ett antal bearbetade jordbruksprodukter avskaffas därutöver den de] av importskyddet som hänför sig till den industriella bearbetningen medan prisutjämningen för jordbruksråvarorna kvarstår.

Vidare föreslås att riksdagen godkänner en överenskommelse mellan Sve- rige och Israel angående handeln med jordbruksvaror.

I propositionen föreslås även en ändring i lagen (1987:1069) om tullfrihet m.m. som innebär ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om bl.a. tullfrihet och tullnedsättning för varor från de av Israel ockuperade arabiska territorierna Västbanken och Gaza.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 1993.

Propositionens lagförslag

Förslag till Lag om ändring i lagen (1987:1069) om tullfrihet m.m.

Härigenom föreskrivs att 5 5 lagen (1987:1069) om tullfrihet m.m. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 5 5 Regeringen får meddela föreskrifter om tullfrihet, tullnedsättning och återbetalning av tull

1. med anledning av internationella handelsöverenskommelser som Sve- rige har ingått eller anslutit sig till,

2. för varor från utvecklingsländerna,

3. för varor från Färöarna, 3. för varor från Västbanken och

Gaza,

4. för margarin, som inte är flytande och inte innehåller smör eller andra fetter eller oljor framställda av mjölk, ur tulltaxenr 15.17 tulltaxelagen (1987:1068) från länder som är anslutna till konventionen angående upprät- tandet av Europeiska frihandelssarnmanslutningen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

UTRIKESDEPARTEMENTET Prop. 1992/93:22

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 8 oktober 1992

Närvarande: statsministern Bildt, ordförande, och statsråden B. Wester- berg, Friggebo, Johansson, Olsson, Svensson, af Ugglas, Dinkelspiel, Thur- din, Hellsvik, Wibble, Björck, Davidson, Könberg, Odell, Lundgren, P. Westerberg, Ask, Laurén

Föredragande: statsrådet Dinkelspiel

Proposition om godkännande av avtal mellan EFTA-staterna och Israel m.m.

1. Inledning

Europeiska gemenskapen (EG) har under de senaste decennierna slutit ett stort antal handelsavtal med länder såväl inom som utom Europa. I Medel- havsområdet har flertalet länder som inte är medlemmar av EG samarbets- eller associationsavtal med Gemenskapen.

I viss utsträckning har dessa avtal medfört att EG:s exportörer fått för- månsbehandling för sina varor. År 1975 ingicks ett frihandelsavtal mellan EG och Israel. Efter en övergångsperiod råder inom ramen för detta avtal numera full tullfrihet för industrivaror. Parterna har även beviljat varandra vissa förmåner på jordbruksområdet. Även USA har sedan år 1985 ett fri- handelsavtal med Israel. Efter en övergångsperiod skall frihandeln vara fullt genomförd senast år 1995.

För att undvika diskriminering i jämförelse med EG och USA på den is- raeliska marknaden enades EFTA-staterna vid ett ministermöte i mars 1991 att förhandlingar om frihandelsavtal skulle inledas med Israel. Avtalet skulle därmed fylla samma syfte som det år 1991 ingångna frihandelsavtalet mellan EFI'A-staterna och Turkiet (prop. 1991/92:23, 1991/92:UU18, rskr. 1991/921115). Eftersom Israel till skillnad från Turkiet har ett frihandelsavtal med USA tillkommer dock att även diskrimineringen gentemot ameri- kanska varor utjämnas. Avtalet mellan BETA-staterna och Turkiet har i stor utsträckning tjänat som förebild i de frihandelsförhandlingar som vid halv- årsskiftet 1991 inleddes mellan EFI'A-staterna och Israel.

Förhandlingarna har resulterat i ett avtal mellan, å ena sidan, EFTA-sta- terna, dvs. Finland, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz, Sverige och Ös- terrike och, å andra sidan, Israel. Det undertecknades i Geneve den 17 sep- tember 1992.

Texten till avtalet på engelska och i svensk översättning jämte bilagor bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 1.

I ett samförståndsprotokoll (”Record of understandings”) har vissa till- lämpnings- och tolkningsregler överenskommits mellan parterna. Samför- ståndsprotokollet bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 2. 3

I anslutning till avtalet har även undertecknats ett bilateralat jordbruksav- tal mellan Sverige och Israel, vilket bör fogas till protokollet som bilaga 3.

Under förhandlingarna har Israel medgivit att direkt export skall kunna äga rum från de ockuperade arabiska territorierna till BETA-staterna. For- mellt ingår denna handel inte i frihandelsavtalet. Parternas gemensamma slutsatser rörande denna export bör fogas till protokollet som bilaga 4.

Avsikten är att EFTA-staterna var för sig skall utfärda nödvändiga före- skifter om importen från de ockuperade territorierna.

Under det svenska förberedelsearbetet inför förhandlingarna och under loppet av förhandlingarna har Kommerskollegium och Statens jordbruks- verk utfört ett antal utredningar och avgivit yttranden. Kollegiets och Jord- bruksverkets arbete har bedrivits i nära samarbete med berörda organisatio- ner i näringslivet.

Ett inforrnationsutbyte har även ägt rum mellan BETA-staternas förhand- lingsledare och EG-kommissionen.

2. Förhandlingarnas bakgrund

2.1. Israels ekonomi, utrikeshandel och handelsregim

Från staten Israels utropande år 1948 fram t.o.m. början av 1970-talet kunde landets ekonomiska utveckling betecknas som i det närmaste mirakulös. Ekonomin baserades på en hög immigration kombinerad med ett stort finan- siellt inflöde såväl privat som i form av officiellt utländskt bistånd. Jordbru- ket fungerade som en motor i ekonomin och en industriell utveckling kunde tidigt komma i gång.

Resultatet blev en mycket hög ekonomisk tillväxt som under större delen av perioden 1948-1973 årligen översteg 10 procent av bruttonationalproduk- ten (BNP).

Vändpunkten i denna utveckling kom i och med Oktoberkriget år 1973, med därpå följande allt högre försvarsutgifter. Bidragande var också olje- prischockerna med åtföljande svårigheter för världsekonomin i stort. Slutet av 1970-talet och början av 1980-talet karakteriserades av växande problem i den israeliska ekonomin, framför allt av en galopperande inflation som nådde sin kulmen år 1984 då den var 450 procent.

Ekonomin bragtes i någon mån på fötter med 1985 års ekonomiska re- formprogram. Detta program innebar i princip en fast växelkurs, en åtstram- ning av de offentliga utgifterna och en uppgörelse mellan arbetsmarknadens parter om begränsade löneökningar. Inflationen kunde därmed nedbringas till något under 20 procent, en nivå som mer eller mindre varit stabil sedan dess.

Trots de politiska åtgärderna och den fördelaktiga konjunkturen gick den israeliska ekonomin under slutet av 1980-talet in i en recession, med nära nog nolltillväxt och svåra externa obalanser. Problemen sågs alltmer som strukturellt betingade.

Koalitionsregeringen, som tillträdde mot slutet av år 1988, framlade kort därefter ett förslag till ekonomiskt program som, förutom en devalvering

och ännu en uppgörelse om begränsning av löneökningarna samt en stra- mare finanspolitik, sökte komma tillrätta med ekonomins strukturella pro- blem. En liberalisering av kapitalmarknaderna inleddes. Ett fortsatt högt mått av statligt engagemang i ekonomin framtvingades dock inte minst till följd av kibbutzrörelsens finansiella kris åren 1988-1989. _

Delar av industrin har nu moderniserats. En del protektionistiska inslagi ekonomin har fått ge vika för konkurrens och större öppenhet inför omvärl- den. De finansiella marknaderna har delvis liberaliserats och nya framgångs- rika företag ryckt fram. Kibbutzerna har genomgått en omställningsprocess.

Israels ekonomi har på senare år drabbats av två chocker orsakade av yttre händelser- massinvandringen av judar från det forna Sovjetunionen och kri- get i Persiska viken. '

Under större delen av staten Israels existens har den judiska minoriteten i Sovjetunionen varit förhindrad att utvandra. Vändpunkten kom hösten 1989. I januari detta år immigrerade 250 sovjetjudar till Israel, i december månad 34 000. Totalt blev resultatet för år 1990 184 000 sovjetjudiska immi— granter. Siffrorna för år 1991 stannade, framför allt till en följd av Gulfkri- get, på drygt 170 000. Trots att invandringstakten därefter minskat betydligt har Israels befolkning på bara två år ökat med mer än 10 procent.

Massinvandringen ställer krav på staten på fortsatt kraftfulla insatser i form av bostäder, skolutbyggnad m.m. för integrering-av invandrarna.

Krisen i Persiska viken innebar en svår påfrestning på ekonomin. I volym minskade den för landet så viktiga turismen med 70 procent under andra halvåret 1990 och första halvåret 1991. Stora resurser drogs till försvarsmak- ten. Industriproduktionen föll med över 8 procent.

Återhämtningen har dock gått påfallande snabbt. Redan andra kvartalet efter kriget överträffade i ekonomisk aktivitet det kvartal som föregick krigs- handlingarna.

År 1991 blev som helhet ett år med fortsatt hög tillväxt av BNP, hela 5,2 procent i reala termer till ca 11 400 US dollar per capita. Tillväxten var fram- för allt efterfrågestyrd och följde med viss automatik befolkningsexplosio- nen. Inflationen är fortfarande hög och håller sig kring 18 procent. Den sti— gande arbetslösheten - nära 11 procent år 1991 är ännu ett resultat av den höga invandringen. Risken finns att arbetslösheten ökar ytterligare.

Som ett led i de ekonomiska liberaliseringssträvandena under den förra israeliska regeringen har landets handelsregim reformerats.

Genom den s.k. tariffikationsreformen år 1991 ersattes kvantitativa re- striktioner med tullar. Denna reform var ett led i öppnandet av ekonomin mot omvärlden i syfte att skapa Ökad konkurrens för den egna produktio- nen. På detta sätt åstadkom man även en önskvärd ökning av transparensen i den israeliska handelsregimen.

Genom tariffikationsreformen drabbades importen från länder med vilka Israel ej ingått frihandelsavtal av i många fall mycket höga tullar. Avsikten är visserligen att dessa tullar generellt skall sänkas, under en period av fem till sju år, till en nivå om 12 procent för färdigvaror och 8 procent för råvaror, men de skapar i mellantiden i många fall betydande svårigheter för svenska exportörer. EFI'A-statemas önskemål om att uppnå likabehandling med EG och USA förstärktes därför genom reformen.

Med hänsyn till att förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EFTA— staterna och Israel inleddes, samtidigt som tariffikationsreformen sattes i kraft, suspenderade Israel under andra halvåret 1991 tullhöjningar för vissa varor av särskilt intresse för EFTA-staterna varigenom konsekvenserna i viss utsträckning temporärt lindrades för EFTA-staternas export.

Importefterfrågan har ökat kraftigt med massinvandringen. Under år 1991 uppskattas importen av råvaror ha stigit med 11 procent, medan importen av insatsvaror för industrin, inte minst inom byggnadsverksamhet och annan infrastruktur, ökat med hela 35 procent. Därtill kommer ett påtagligt upp- sving i importen av konsumtionsvaror. Som en följd av bl.a. konjunkturned- gången i OECD-länderna minskade under samma period den israeliska ex- porten. Underskottet i utrikeshandeln ökade därför från ca 3,2 miljarder US dollar till över 5 miljarder år 1991 dvs. med hela 54 procent.

Liberaliseringen mot omvärlden och den påtagligt ökade importefterfrå- gan gör Israel till en allt intressantare exportmarknad. Det bör också påpe- kas att politiska faktorer, främst fortsättningen på den under år 1991 igång- satta fredsprocessen i Mellanöstern, påverkar såväl ekonomin i stort som det ekonomiska stödet från omvärlden, i första hand USA och EG. Ameri- kanska lånegarantier på mycket stora bclopp är av avgörande betydelse för den nya regeringens möjligheter att komma till rätta med problemen i eko- nomin. Fredsprocessen kan även få konsekvenser för arabbojkotten mot kommersiella förbindelser med Israel.

2.2. Israels handelsförbindelser med EG och USA

EG är Israels främsta handelspartner. Drygt 30 procent av den israeliska ex- porten går till EG, medan importen därifrån svarar för hälften av den totala. Importen från EG ökade under år 1991.

Redan ett par månader innan Romfördraget trädde i kraft inleddes en dia- log mellan EG och Israel.

Ett första handelsavtal med mycket begränsad omfattning ingicks mellan EG och Israel redan år 1964. Nästa steg mot ökat ekonomiskt samarbete var det s.k. preferensavtalet, som trädde i kraft år 1970. Detta avtal reducerade tullar på israeliska industriprodukter med hälften och gav en förmånlig be- handling av israelisk jordbruksexport till EG.

I maj 1975 ingick EG nu gällande frihandelsavtal med Israel. Detta skedde med utgångspunkt i Gemenskapens s.k. Medelhavspolitik, såsom denna lagts fast mellan åren 1971 och 1973. Frihandelsavtalet kompletterades år 1978 med ett protokoll om utveckling av samarbetet mellan parterna inom bl. a. industri, jordbruk, och vetenskap.

Vad gäller industriprodukter aweckladc EG tullarna för majoriteten va- ror per den 1 juli 1977. Sista steget i tullawecklingen togs från israelisk sida den ljanuari 1989 med undantag för vissa produkter från de senast nytill- komna EG-ländcrna Portugal och Spanien.

På jordbruksområdet har frihandelsavtalet inneburit att Gemenskapen re- ducerat tullarna på frukt och grönsaker av israeliskt ursprung. Vissa bearbe- tade jordbruksprodukter omfattas också av avtal. I gengäld har Israel garan- terat marknadstillträde för ett antal jordbruksprodukter från EG.

EG och Israel har även tecknat ett särskilt finansprotokoll som förnyas vart femte år. Det senaste löper mellan den 1 november 1991 och den 30 oktober 1996 och öppnar möjlighet till lån från Europeiska Investe- ringsbanken på upp till 82 miljoner ecu.

Utvecklingen av den västeuropeiska integrationen har inspirerat Israel till att framföra önskemål om att fördjupa och vidareutveckla samarbetet med EG. Förhandlingar om ett mera långtgående frihandelsavtal kan bli aktuella förutsatt att fredsprocessen i Mellanöstern utvecklas positivt.

Näst efter EG är USA Israels mest betydande handelspartner. Ett frihan- delsavtal mellan de båda länderna trädde i kraft den 1 september 1985.

Till skillnad från avtalet med EG gäller enligt det amerikanska avtalet allt- jämt en rad övergångsbestämmelser. Syftet med avtalet är att på sikt av- veckla tullar och andra restriktioner på i princip samtliga varor i handeln mellan länderna.

Ett antal produkter har betecknats som särskilt känsliga. Datum för tullre- duktioner på dessa varor förhandlas särskilt. I avtalet finns också vissa åta- ganden som går längre än föreskrifterna 1 Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) och därtill knutna överenskommelser, särskilt vad gäller investe- ringar och tjänstehandel. Handeln med jordbruksprodukter regleras i ett särskilt protokoll.

3. Sveriges handelsförbindelser med Israel

Sveriges export till Israel uppgick under år 1991 till 1 132 miljoner kronor, vilket innebar en kraftig ökning från år 1990 då den var 870 miljoner kronor. Importen var 462 miljoner kronor under år 1991 och 496 miljoner kronor året dessförinnan. Sverige uppvisar under flera år ett stadigt handelsöver- skott. Detta uppvägs i viss mån av svensk turism till Israel.

Den svenska exporten domineras av traditionella insats- och kapitalvaror. Exporten av fordon intar en särställning och utgör 20-40 procent av den to- tala exportvolymen. Huvuddelen av fordonsexporten har bestått av lastbilar och bussar som varit tullfria. Andra viktiga produkter är pappersmassa, tid- ningspapper och andra skogsprodukter, hushållsmaskiner, kemiska produk- ter, verkstadsmaskiner av olika slag samt järn och stål.

Den israeliska exporten till Sverige domineras av traditionella produkter. Frukt och grönsaker utgör alltjämt en betydande del, ca 40 procent, men denna andel har minskat över åren. Helt dominerande bland jordbrukspro- dukterna är citrusfrukter, som är tullbefriade, och köksväxter, bl.a. avocado, som delvis är befriade från tullar. Också snittblommor är viktiga importva- ror.

I övrigt består importen från Israel av konfektionsvaror, diamanter, elek- tronik och medicinsk utrustning. I synnerhet i de två sistnämnda katego- rierna återfinns små- och medelstora israeliska företag med nya patent och avancerad teknologi. Bland importvaroma noteras vidare en påtagligt sti- gande andel verkstadsprodukter under senare år — främst tryckeri- och bok- binderimaskiner, kontorsmaskiner, mätinstrument m.m.

Inom ramen för det allmänna tullpreferenssystemet (GSP) har Sverige be-

viljat Israel tullfrihet för flertalet industrivaror och vissa jordbruksproduk- ter. Undantagna från denna förmånliga GSP-behandling är (eko-produkter av olika slag liksom vissa lädervaror. Teko-importen har de senaste åren stått för endast ca 4 procent av den totala importen. Importen av tullbelagda lä- dervaror har varit i det närmaste obefintlig. Några kvantitativa begräns- ningar eller licenskrav av den israeliska importen har inte förekommit.

I förhållande till den potential som finns hos det israeliska resp. svenska näringslivet kan handelsutbytet betraktas som förhållandevis begränsat. Er- farenheterna från överenskommelserna om frihandel mellan Israel och EG och mellan Israel och USA vittnar om påtagliga ökningar i den totala han- delsvolymen efter det att dessa avtal ingåtts. Även för Sveriges del bör ett frihandelsavtal bana väg för ökad export på en marknad med goda utveck- lingsmöjligheter.

Sverige och Israel har ingått ett antal bilaterala överenskommelser. Dessa avtal har hitintills haft endast begränsad betydelse på det ekonomiska och kommersiella planet. År 1959 ingicks avtal mellan Sverige och Israel för und- vikande av dubbelbeskattning vad avser kvarlåtenskap. Frihandelsavtalet mellan EFTA-staterna och Israel är det första avtal som ingås för främjande av kommersiella förbindelser.

4. Frihandelsavtalet mellan EFTA-staterna och Israel

Genom avtalet skapas ett frihandelsområde mellan å ena sidan Israel och å andra sidan de sju EFTA-staterna, inom vilket alla handelshinder avskaffas för industrivaror samt för viss fisk och andra marina produkter. Samma gäl- ler det industriella tillverkningsskyddet för ett antal bearbetade jordbruks-

produkter.

I och med ikraftträdandet av avtalet kommer fullständig tullfrihet för in- dustrivaror att införas mellan parterna. För fisk avskaffas tullarna under en övergångsperiod. Vidare åtager sig parterna att avskaffa avgifter med mot- svarande verkan som tullar. Israel behåller dock vissa avgifter (Peace for Ga- lilee tax) som motiveras av betalningsbalansskäl.

Utöver awecklingen av handelshinder innehåller avtalet även konkur- rensregler och föreskrifter om statsstöd, offentlig upphandling, immaterial- rätt och dumpning. Vid sidan av en traditionell utvecklingsklausul som öpp- nar dörren till framtida samarbete inom områden som inte täcks av förelig- gande avtal finns en speciell utvecklingsklausul beträffande tjänstehandel och investeringar.

Frihandelsavtalet omfattar 37 artiklar, 7 bilagor och 4 protokoll. I ett samförståndsprotokoll (”Record of understandings”) har vissa till- ämpnings- och tolkningsregler överenskommits mellan parterna. Dessa reg- ler redovisar jag i det följande i anslutning till den artikel de hänför sig till.

Parallellt med de multilaterala förhandlingarna om frihandelsavtal har varje enskilt EFTA-land förhandlat om bilaterala jordbruksavtal med Israel. De bilaterala jordbruksavtalet mellan Sverige och Israel återkommer jag till senare.

Det multilaterala frihandelsavtalets huvudsakliga innehåll framgår av föl- jande redogörelse.

Inledning

EFTA-staterna och Israel förklarar inledningsvis att de avser avskaffa han- delshindren sinsemellan. Detta skall ske i överensstämmelse med Allmänna tull- och handelsavtalets (GAT'T) bestämmelser för frihandelsområden. Par- terna bekräftar sin villighet att främja en harmonisk utveckling av den ömsesidiga handeln och att oförminskat delta i den ekonomiska integrations- processen.

Vidare fastslås att ingen bestämmelse i avtalet får tolkas som innebärande att parterna befrias från sina förpliktelser enligt andra internationella avtal.

Syften

Artikel 1. Avtalets syfte är att genom utvidgning av den ömsesidiga handeln främja en harmonisk utveckling av de ekonomiska förbindelserna mellan EFTA-staterna och Israel.

Vidare anges ett syfte med avtalet vara att säkerställa rättvisa konkurrens- villkor mellan parterna.

Varuomfattning

Artikel 2. Avtalet omfattar samtliga industrivaror, dvs. alla varor som faller under kapitel 25-97 i systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodi- fiering. Undantag görs för ett mindre antal varor som anges i bilaga I till avtalet. I avtalet ingår även vissa bearbetade jordbruksprodukter, vilka åter- finns i protokoll A till avtalet . Vidare omfattar avtalet fisk och andra marina produkter enligt bestämmelserna i bilaga 11 till avtalet.

I artikeln fastslås slutligen att avtalet gäller handeln mellan, å ena sidan, EFFA-staterna och, å andra sidan, Israel. Däremot är avtalet inte tillämpligt på det inbördes förhållandet mellan EFTA-staterna, såvida detta inte ut- tryckligen stadgas i avtalet.

Ursprungsregler

Artikel 3. Som villkor för tullförmånerna gäller att varorna skall ha sitt ur- sprung i någon av de avtalsslutande staterna. Reglerna för ursprungsbestäm- ningcn fastställs i protokoll B till avtalet. De överensstämmer i princip med de ursprungsregler som gäller enligt frihandelsavtalen mellan EFTA-sta- terna och EG.

Israel meddelar i samförståndsprotokollet vidare sin avsikt att senast fem år efter det att avtalet trätt i kraft ansluta sig till Överenskommelsen om till- lämpningen av artikel VII i GATI' (den s.k. tullvärdekoden).

Aweckling av handelshinder

Artikel 4. Inga nya importtullar eller avgifter med motsvarande verkan skall införas i handeln mellan EFTA-staterna och Israel. Vid avtalets ikraftträ- dande skall EFI'A-staterna aweckla alla importtullar och avgifter med mot- svarande verkan för varor som har sitt ursprung i Israel och vice versa. För svenskt vidkommande tar tullfriheten enligt avtalet över OSP-behandlingen och efter en övergångsperiod då båda systemen tillämpas skall Israel strykas från listan över preferensberättigade länder i förordningen (1987:1285) om tullfrihet för varor från utvecklingsländerna.

För handeln med fisk och marina produkter gäller särskilda regler som be- handlas i bilaga 11 till avtalet. Dessa bestämmelser innebär att de importkvo- ter Israel tillämpar kommer att stegvis awecklas för import av fisk och ma- rina produkter från EFTA-staterna. För fryst fisk kommer kvoten att vara helt aWecklad den 1 januari 1999, för färsk och kyld fisk den 1 januari 2004. Vidare kommer Israel att stegvis minska tullen på den fisk och de marina produkter som omfattas av avtalet så att tullfrihet uppnås den 1 januari 1997.

I samförståndsprotokollet slår parterna fast att de har olika mening i fråga om de israeliska hamnavgifternas förenlighet med avtalet. Denna fråga kom- mer att tas upp i den Gemensamma kommitté som inrättats för att admini- strera avtalet så snart som möjligt efter det att avtalet trätt i kraft.

Vidare klargörs i samförståndsprotokollet hur beräkningen av den israe- liska inköpsskatten på importerade varor kommer att ske beträffande import från BETA-länderna.

Artikel 5. Bestämmelserna i artikel 4 om förbud mot och aweckling av importtullar skall även tillämpas på tullar av fiskal karaktär. Vissa undantag som anges i protokoll C till avtalet har medgivits för Liechtenstein, Schweiz och Island. Avtalsparterna får, om de så önskar, ersätta en tull av fiskal ka- raktär med en intern avgift.

Artikel 6. Inga exporttullar eller avgifter med motsvarande verkan skall införas i handeln mellan EFTA-staterna och Israel. Redan existerande så- dana skall avskaffas vid avtalets ikraftträdande. Vissa undantag har medgi— vits för Island, Liechtenstein och Schweiz samt Israel enligt bilaga III.

Artikel 7. Inga nya kvantitativa restriktioner på import eller export eller nya åtgärder med motsvarande verkan skall införas i handeln mellan par- terna. Redan existerande kvantitativa restriktioner och åtgärder med mot— svarande verkan skall avskaffas när avtalet träder i kraft.

Vad gäller importrestriktioner har vissa undantag medgivits för Island och Österrike. Även beträffande exportrestriktioner medges vissa undantag så- väl för EFTA-staterna som för Israel. Samtliga undantag framgår av bilaga IV. Sverige bibehåller vissa restriktioner beträffande järn- och stålskrot.

I samförståndsprotokollet klargörs vidare att för det fall automatiska li- censer används skall dessa licenser beviljas inom 14 dagar och inte tillämpas på ett sätt som hindrar handeln.

Artikel 12. Parterna förbinder sig att inte vidta någon åtgärd av intern fis- kal natur som innebär diskriminering mellan varor med ursprung i ett EFTA— land och motsvarande varor med ursprung i Israel.

Övriga bestämmelser avseende varuutbytet

Artikel 10. Parterna erkänner den viktiga roll som harmoniserade internatio- nella standarder och tekniska föreskrifter spelar för handeln. De bekräftar sin anslutning till överenskommelsen angående tekniska handelshinder som förhandlats fram inom ramen för GATT. Anser någon part att en annan part inte uppfyller sina förpliktelser kan konsultationer ske i Gemensamma kom- mittén.

Artikel 13. En viktig förutsättning för att frihandeln skall äga rum utan störningar är att betalningar som avser handeln kan ske utan hinder. I avtalet föreskrivs att sådana betalningar inte skall vara underkastade några restrik- tioner. Vidare skall parterna avhålla sig från restriktioner i fråga om krediter för kommersiella transaktioner.

Israel förbehåller sig dock rätten att tillämpa valutarestriktioner i sam- band med kort- och medelfristiga krediter i den utsträckning detta är tillåtet enligt Israels status i Internationella valutafonden. Sådana restriktioner får inte tillämpas på ett diskriminerande sätt. Israel skall informera Gemen- samma kommittén snarast vid införandet av sådana åtgärder.

Artikel 11. Frihandelsavtalet omfattar i princip endast industrivaror. Par- terna förklarar sig dock beredda att främja en harmonisk utveckling av han- deln med jordbruksprodukter. För att uppnå detta syfte har överenskom- melser ingåtts mellan Israel och varje enskilt EFTA-land om åtgärder för att underlätta handeln med jordbruksvaror.

Konkurrensregler m.m.

Artikel 9. De avtalsslutande parterna skall säkerställa att statliga handelsmo- nopol anpassas på sådant sätt att ingen diskriminering med avseende på upp- handling och marknadsföring skall föreligga mellan medborgare i EFTA-sta- terna och i Israel. Vissa undantag har medgivits för Schweiz, Liechtenstein, Island samt Österrike och framgår av samförståndsprotokollet.

Artikel 17. Kartellsamarbete och missbruk av dominerande marknads- ställning från ett eller flera företags sida skall anses vara oförenligt med avta- let iden mån sådana förfaranden hindrar, begränsar eller snedvrider konkur- rensen i handeln mellan parterna. Skyddsåtgärder mot dylika konkurrensbe- gränsande affärsmetoder får vidtas i enlighet med bestämmelserna i artikel 23.

Artikel 18. Statsstöd som snedvrider konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion är i den utsträckning handeln kan påverkas oförenligt med frihandelsavtalet.

Om en part anser ett visst förfarande vara oförenligt med avtalets regler, får den vidta lämpliga åtgärder i enlighet med bestämmelserna i artikel 23.

Bedömningen av huvudvida förfaranden strider mot avtalets regler skall baseras på de kriterier som anges i bilaga VI. Israel och EFTA-staterna har dock gjort var sin unilateral förklaring om hur de kommer att tolka bestäm- melserna. Israel säger i sin förklaring att man anser varje statligt stöd för att främja Israels ekonomiska utveckling som förenligt med avtalets artikel 18, förutsatt att sådant stöd inte påverkar handelsvillkoren i sådan utsträckning

att det står i strid med det gemensamma intresset. EFTA-staterna förklarar å sin sida att de vid sin autonoma tillämpning av artikel 18 kommer att be- döma varje israelisk stödåtgärd på basis av denna artikel och på bilaga VI.

I samförståndsprotokollet stadgas att en översyn av avtalets statsstödsreg- ler och deras tillämpning skall göras före utgången år 1995, bl.a. med sikte på anpassning av dessa regler till eventuella förändringar i motsvarande regler mellan parterna och EG.

Artikel 14. Den stora ekonomiska betydelsen av tillträde till offentlig upp- handling gör att parterna ser en effektiv liberalisering av sina resp. markna- der för offentlig upphandling som ett viktigt mål. I '

Vid avtalets ikraftträdande skall parterna ge varandras företag tillträde till upphandlingsförfaranden på sina resp. marknader för offentlig upphandling enligt nu gällande överenskommelse om statlig upphandling framförhandlad inom ramen för GA'I'I'.

Efter frihandelsavtalets ikraftträdande förutser parterna att utvidga sam- arbetet. Bl.a. förbinder de sig att tillgodose insyn i och fri tillgång till sina marknader för offentlig upphandling. De åtager sig även att tillförsäkra att ingen diskriminering sker mellan möjliga leverantörer från de avtalsslutande parterna. För att uppnå dessa syften skall parterna stegvis anpassa sina regler avseende offentlig upphandling. Gemensamma kommittén anförtros uppgif- ten att så snart som möjligt besluta om alla praktiska åtgärder som är nöd- vändiga för att denna anpassning skall uppnås.

Så snart som möjligt efter ikraftträdandet av avtalet skall Gemensamma kommittén vidare diskutera möjligheterna att stegvis utöka listorna över företag som omfattas av regler vad gäller varuupphandling även inom sådana sektorer som energi och vattenförsörjning.

Artikel 15. Det är i dag vanligt att frihandelsavtal och andra avtal om han- delsrelationer mellan stater innehåller bestämmelser om skydd för immate- riella rättigheter. Genom denna artikel förpliktar sig parterna att ge var- andra ett skydd för immateriella rättigheter som med vissa undantag inte får vara mindre fördelaktigt än vad parterna ger rättssubjekt från andra stater. Skyddet täcker immateriella rättigheter som upphovsrätt, innefattande da- torprogram, databaser och närstående rättigheter, varumärken, geografiska ursprungsbeteckningar, mönster, patent, kretsmönster i halvledarprodukter samt för skydd av företagshemligheter.

Parterna förpliktar sig vidare att uppfylla de materiella bestämmelserna i de multilaterala överenskommelser som angetts i bilaga V, artikel 2. De lovar också att i möjligaste mån ansluta sig till multilaterala överenskommel- ser som berör den immateriella äganderätten.

I samförståndsprotokollet åtar sig parterna att senast den 1 januari 1995 ansluta sig till den s.k. Romkonventionen om skydd för utövande konstnä- rer, framställare av fonogram samt radioföretag. Vidare åtar sig parterna att inom fem år från avtalets ikraftträdande säkerställa att licenser, som bevil- jats på den grund att patent inte utövats, bara skall få utnyttjas i den omfatt- ning som krävs för att tillgodose den lokala marknaden på rimliga kommer- siella villkor.

Avtalet föranleder för artiklarna i denna del för närvarande ingen lagstift- ning.

Skyddsåtgärder

Artikel 8. Avtalets bestämmelser hindrar inte parterna att tillämpa sådana förbud eller restriktioner i handeln som bl.a. grundas på hänsyn till allmän moral eller säkerhet, intresset att skydda människors och djurs hälsa eller miljön. Sådana åtgärder får dock inte utgöra ett medel för godtycklig diskri- minering eller innefatta en förtäckt begränsning av handeln mellan parterna. I samförståndsprotokollet förtydligas att även förbud och restriktioner moti- verade av religiösa skäl kan falla under denna artikel.

Artikel 24. Avtalets bestämmelser hindrar inte en part från att vidta åtgär- der som den anser nödvändiga med hänsyn till väsentliga säkerhetsintressen eller till uppfyllandet av internationella förpliktelser eller genomförandet av sin nationella politik. I de senare fallen kan det vara fråga om handel med vapen och krigsmateriel eller icke-spridning av biologiska och kemiska va- pen eller kärnvapen. I jämförelse med motsvarande bestämmelser i äldre frihandelsavtal har icke-spridningkriterierna tillkommit.

Artikel 25. På de områden som omfattas av avtalet förbinder sig Israel att tillförsäkra att ingen diskriminering sker mellan företag och medborgare från EFTA-staterna. EFTA-staterna förbinder sig å sin sida att tillförsäkra att ingen diskriminering sker mellan företag och medborgare från Israel.

Artikel 19. Vid dumpning kan lämpliga motåtgärder vidtas i enlighet med artikel VI i GA'IT och därtill knutna tillämpningsavtal med användande av proceduren i artikel 23.

Artikel 20. När en vara importeras i sådana ökande kvantiteter och på så- dana villkor som förorsakar eller hotar att förorsaka allvarlig skada för viss produktion hos den importerande parten kan denna part vidta lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med procedurbestämmelserna i artikel 23. Det- samma gäller om en ökning av importen av en viss vara orsakar allvarliga störningar i en sektor av näringslivet eller allvarlig försämring av det ekono- miska läget inom en viss region.

Artikel 21. Skulle awecklingen av handelshindren leda till en allvarlig bristsituation och detta orsakar betydande svårigheter för den exporterande parten, får denna vidta lämpliga åtgärder med användande av proceduren i artikel 23. Samma gäller om snedvridning i handeln uppstår till följd av reexport.

Artikel 22. I händelse av allvarliga betalningsbalanssvårigheter eller ome- delbart hot därom får en part införa tillfälliga restriktioner för handeln. Till- låtna åtgärder är införande av importavgift (i form av importtull) eller im- portdeposition. Skulle dessa två typer av åtgärder vara otillräckliga för att råda bot på problemen kan även införande av kvantitativa restriktioner vara tillåtet.

I samförståndsprotokollet upprepar Israel sitt åtagande till GA'IT att minska sin särskilda importavgift (”Peace for the Galilee tax”) från 2 procent till 1 procent senast den 31 december 1994. Parterna är även överens om att denna avgift faller under tillämpningsområdet för artikel 22.

Artikel 16. Om en part anser att den andra parten har försummat att full- göra en förpliktelse enligt avtalet, kan lämpliga åtgärder vidtas enligt proce- duren i artikel 23.

Artikel 23. Innan skyddsåtgärder vidtas skall överläggningar först äga rum i Gemensamma kommittén med iakttagande av vissa tidsfrister. Om de påta- lade svårigheterna inte lösts inom angiven tid, får den berörda avtalsslutande staten vidta lämpliga åtgärder för att komma till rätta med det påtalade för- hållandet. För artiklarna 19-22 gäller trettio dagar. Beträffande artiklarna 17 och 18 är tidsfristen tre månader.

Övriga parter skall omedelbart underrättas om de skyddsåtgärder som vidtagits. Åtgärdernas omfattning och varaktighet skall begränsas till vad som är absolut nödvändigt. I första hand skall sådana åtgärder vidtas som medför den minsta störningen i tillämpningen av avtalet. Åtgärder som Israel vidtar mot ett förfarande eller en underlåtenhet från en EFTA-stats sida får endast påverka handeln med denna stat.

När exceptionella förhållanden gör föregående samråd omöjligt får den berörda parten i de situationer som avses i artiklarna 18-22 utan dröjsmål vidta de provisoriska åtgärder som är absolut nödvändiga för att komma till rätta med svårigheterna. Information om åtgärderna skall lämnas utan dröjs- mål och samråd skall så snart som möjligt äga rum i Gemensamma kommit- tén.

Härutöver har parterna i samförståndsprotokollet kommit överens om att överväga om skiljeförfarande kan vara en lämplig metod att lösa tvister.

Utvecklingsklausuler

Artikel 28. Om det föreligger ett gemensamt ekonomiskt intresse, finns det möjlighet att utvidga samarbetet till områden som inte täcks av avtalet. För- slag härom skall tillställas parterna och kan närmare studeras i Gemen- samma kommittén.

Artikel 29. Parterna erkänner den ökande betydelsen av vissa områden så- som tjänstehandel och investeringar och förklarar sig beredda att samarbeta i syfte att uppnå en successiv liberalisering och ömsesidigt marknadstillträde inom dessa sektorer. Hänsyn skall därvidlag tas till relevanta GATT—resultat. Parterna kommer att diskutera utvecklingen av detta samarbete i Gemen- samma kommittén.

Avtalets "förvaltning

Artiklarna 26 och 27. Tillämpningen av avtalet skall övervakas och admini- streras av en gemensam kommitté. Kommittén får besluta om ändringar i vissa av avtalets bilagor bl.a. om ursprungsregler och tidtabeller för tullav- trappningen. I andra frågor får kommittén avge rekommendationer. Kom- mittén skall uttala sig enhälligt. Gemensamma kommittén skall samman- träda när det är nödvändigt, dock minst en gång om året. Varje avtalsslu- tande part kan begära att möte hålls.

Slutbestämmelser

Artiklarna 30-37. I avtalets avslutande artiklar finns bl.a. regler för änd- ringar i avtalet, anslutning till och uppsägning av avtalet. Sveriges regering är depositarie för avtalet.

Avtalet träder i kraft den 1 januari 1993 mellan de signatärstater som då har deponerat sina ratifikationsinstrument, förutsatt att Israel finns bland dessa stater. I artikeln förutses vidare vissa möjligheter för en signatärstat som inte hinner deponera sitt ratifikationsinstrument att från detta datum tillämpa avtalet provisoriskt i awaktan på ratifikation.

5. Jordbruksavtalet mellan Sverige och Israel

De bilaterala jordbruksförhandlingarna har resulterat i separata jordbruks- avtal mellan Israel och EFTA-staterna Sverige, Norge, Finland, Island, Ös- terrike och Schweiz. Varuomfattningen liksom tullsänkningarna varierar för de sex avtalen.

Sverige har medgivit Israel tullförmåner för bl.a. vissa snittblommor, ho- nung samt produkter inom trädgårdsområdet. Sverige har vidare erbjudit konsolidering av gällande tull resp. tullfrihet för vissa varuslag som inte har bundits i GATT samt konsolidering av nuvarande tullfrihet för samtliga jord- bruksvaror där Israel tidigare åtnjutit GSP-behandling. I avtalet ingår även en utvecklingsklausul.

Till avtalet har fogats särskilda ursprungsregler. Beträffande giltighetstid och ikraftträdande är avtalet kopplat till frihandelsavtalet mellan EFTA-sta- terna och Israel och ingår sålunda som en del av det totala förhandlingskom- plexet.

6. Handel med de ockuperade territorierna

Bristen på relevant och tillförlitlig statistik gör det svårt att erhålla en klar bild av den ekonomiska och sociala situationen i de ockuperade territo- rierna. Det råder dock inget tvivel om att förhållandena försämrades allvar- ligt under perioden 1987 — 1991 som en följd av dels intifadan och de israe- liska motåtgärderna mot denna, dels av Gulf-kriget och av de uteblivna bi- dragen från palestinska gästarbetare i Gulfstaterna. Palestiniernas relationer med såväl Israel som de arabiska grannländerna försämrades drastiskt, med en ökande arbetslöshet och uteblivna kapitalflöden som följd. En viss eko- nomisk återhämtning har skett genom en relativ normalisering av förhållan- dena alltsedan slutet av andra halvåret 1991. BNP uppskattas till ca 2 miljarder US dollar eller ca 1 200 US dollar per capita.

Den ekonomiska nedgången har medfört en arbetslöshet på 25-30 pro- cent. Hälsovård och utbildning har drabbats särskilt hårt av det sinande bi- ståndet från främst arabvärlden. Bistånd förmedlat genom FN och väster- ländska bilaterala givare kompenserar endast delvis detta kapitalbortfall. In- vesteringsnivån är låg på grund av avsaknaden av en fungerande kredit- och kapitalmarknad samt en viss kapitalbrist och osäkerhet om den politiska ut- vecklingen. Jordbruket hämmas av landexproprieringen genom vilken 50-60 procent av marken på de ockuperade områdena kommit i israelisk ägo. Kri- sen inom jordbrukssektorn förstärktes genom att den senaste vintern var den kallaste i mannaminne. De ockuperade territoriernas ekonomi, som har stor

utvecklingspotential p.g.a. befolkningens genomsnittligt höga utbildnings- nivå, företagartraditioner och goda kontakter med omvärlden, har därför svårt att vidareutvecklas. Projektidéer kan inte omsättas i praktiken och in- vesteringskapital förblir outnyttjat i awaktan på en lösning av den politiska konflikten.

Sveriges handel med de ockuperade områdena är obetydlig. De varor som eventuellt importeras från de ockuperade områdena går genom de reguljära israeliska kanalerna, varför denna import inte kan urskiljas i handelsstatisti- ken. Det torde främst röra sig om jordbruksprodukter. Vad beträffar indu- strivaror är de ockuperade territoriernas kostnadsläge högre än många låg- priskonkurrerande u-länders. Detta förhållande och bristande exporterfa- rcnhet gör det svårt att avsätta varor i Sverige. Härtill kommer många gånger administrativa svårigheter i relation till ockupationsmakten.

Även EG:s import från de ockuperade områdena är obetydlig. Man har dock under senaste åren genom särskilda insatser ökat importen av citrus- frukter, jordgubbar och vissa grönsaker.

EG har genom en särskild förordning sedan år 1986 beviljat de ockupe- rade områdena preferensbehandling för vissa varor. För att styrka varornas ursprung skall ett ursprungscertifikat utfärdas och intygas av handelskam- mare i de ockuperade områdena.

Dejordbruksprodukter som hitintills kan ha exporterats till Sverige ärinte tullbelagda. Vad beträffar eventuell export av industrivaror har i praktiken varor från de ockuperade områdena kunnat exporteras via Israel och i före- kommande fall kommit i åtnjutande av samma OSP-förmåner som israeliska produkter.

I och med att frihandelsavtalet med Israel träder i kraft kommer GSP-be- handlingen av israeliska produkter i Sverige att upphöra. Särskilda regler måste därför införas för importen från de ockuperade territorierna för att varor därifrån skall få en likvärdig behandling med vad som Sverige genom frihandelsavtalet och den bilaterala jordbruksöverenskommelsen beviljar Israel. Enligt de gemensamma slutsatserna rörande export från de ockupe- rade territorierna Västbanken och Gaza åtar sig Israel att inte lägga hinder i vägen för export från de ockuperade territorierna.

7. Godkännande av överenskommelserna

Mitt förslag: Riksdagen godkänner avtalet mellan EFTA-staterna och Israeljämte därtill hörande samförståndsprotokoll samt det bilaterala jordbruksavtalet mellan Sverige och Israel. Riksdagen godkänner vi- dare de gemensamma slutsatserna rörande exporten från de ockupe- rade territorierna Västbanken och Gaza.

Skälen för mitt förslag: EFTA-staternas export diskrimineras i dag på den israeliska marknaden ijämförelse med exporten från EG och USA, vilken genom frihandelsavtalen mellan Israel och EG samt mellan Israel och USA

beviljas tullfrihet i Israel. Härtill kommer att Israel på sikt kan utvecklas till en inte oväsentlig marknad för svenska exportprodukter. Huvuddelen av Sveriges import från Israel är redan i dag tullfri eftersom Israel erhåller GSP- behandling. Avtalet mellan EFTA-staterna och Israel skapar ett frihandels- område inom vilket alla handelshinder avskaffas för industrivaror samt för viss fisk och andra marina produkter tillsammans med det industriella till- verkningsskyddet för vissa bearbetade jordbruksprodukter. Med hänsyn till de fördelar som frihandelsavtalet och därtill hörande samförståndsprotokoll medför för svensk utrikeshandel förordar jag därför att desamma godkän- nes.

Den bilaterala jordbruksöverenskommelsen mellan Sverige och Israel medför vissa lättnader i handeln med jordbruksvaror. Efter samråd med jordbruksministern förordar jag svenskt godkännande av jordbruksavtalet.

Enligt 55 lagen (1987:1069) om tullfrihet m.m. får regeringen meddela föreskrifter om tullfrihet, tullnedsättning och återbetalning av tull med an- ledning av internationella handelsöverenskommelser som Sverige har ingått eller anslutit sig till. Det ankommer därför på regeringen att med stöd av detta bemyndigande meddela de föreskrifter som avtalen föranleder.

Efter att ha fått riksdagens godkännande av avtalet avser regeringen att i särskild förordning stryka Israel från listan över de länder som erhåller sär- skild förmånsbehandling enligt GSP-systemet.

Med hänsyn till vad jag nyss sagt om de av Israel ockuperade arabiska ter- ritorierna Västbanken och Gaza förordar jag vidare att de gemensamma slutsatserna rörande exporten därifrån godkänns.

8. Tullfrihet för varor från Västbanken och Gaza

Mitt förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att utfärda föreskrif- ter om tullfrihet, tullnedsättning och återbetalning av tull för varor från Västbanken och Gaza. Det särskilda bemyndigandet för Färöarna upphävs samtidigt.

Skälen för mitt förslag: Som nyss sagts har regeringen enligt lagen (1987:1069) om tullfrihet m.m. ett bemyndigande att meddela föreskrifter om tullfrihet, tullnedsättning och återbetalning av tull med anledning av in- ternationella handelsöverenskommelser som Sverige ingått eller anslutit sig till. Detta bemyndigande täcker inte handeln med Västbanken och Gaza. För att möjliggöra tullfrihet för varor från Västbanken och Gaza måste rege- ringen få ett särskilt bemyndigande att medge dessa områden tullförmåner. Med hänsyn till de positiva effekter för handeln med de ockuperade territo- rierna som en sådan åtgärd förväntas få föreslår jag därför att regeringen inhämtar ett sådant bemyndigande från riksdagen.

Sverige har den 30 september 1992 undertecknat ett frihandelsavtal med Färöarna. Regeringen har den 1 oktober 1992 beslutat underställa riksdagen detta avtal för godkännande (prop. 1992/93:16). Härigenom kommer regeln

om bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter med anledning av internationella handelsöverenskommelser som Sverige har ingått eller anslu- tit sig till att bli tillämpligt också beträffande Färöarna. Jag föreslår därför att det särskilda bemyndigandet för Färöarna upphävs.

9. Upprättat lagförslag

I enlighet med vad jag anfört har inom Utrikesdepartementet upprättats ett förslag till lag om ändring i lagen (1987:1069) om tullfrihet m.m. Förslaget är av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse.

10. Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att

1. anta förslaget till lag om ändring i lagen (1987:1069) om tullfri- het m.m.,

2. godkänna avtalet mellan EFTA—staterna och Israel jämte därtill hörande samförståndsprotokoll,

3. godkänna jordbruksöverenskommelsen mellan Sverige och Is- rael,

4. godkänna de gemensamma slutsatserna rörande exporten från de ockuperade arabiska territorierna.

11. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredraganden har lagt fram.

Agreement between the EFTA States and the State of Israel

PREAMBLE

The Republic of Austria, the Republic of Finland, the Republic of Iceland, the Princip- ality of Liechtenstein, the Kingdom of Norway, the Kingdom of Sweden, the Swiss Confederation (hereinafter called the EFTA States) and the State of Israel (hereinafter called Israel),

Having regard to the Convention establish- ing the European Free Trade Association (EFTA).

Having regard to the Free Trade Agree- ments and related instruments between Israel and its main trading partners,

Having regard to the co-operation developed in the light of the aforementioned agreements as well as between individual EFTA States and Israel,

Declaring their willingness to take action with a view to promoting a harmonious devel- opment of their trade as well as to expanding and diversifying their mutual co-operation in fields of common interest, including fields not covered by this Agreement, thus creating a framework and supportive environment based on equality and non-discrimination,

Recalling the mutual interest of the EFTA States and Israel to the continual reinforce- ment "of the multilateral trading system and considering their capacity as Contracting Parties of. the General Agreement on Tariffs and Trade, the provisions and instruments of which constitute a basis for their foreign trade policy,

Resolved to lay down for this purpose provi- sions aimed at a progressive abolition of the obstacles to trade between the EFTA States and Israel in accordance with the provisions of

Prop. 1992/93:22 Bilaga ]

Avtal mellan EFTA—staterna och Staten Israel

Inledning Republiken Österrike, RepUbliken Finland, Republiken Island, Furstendömet Liechten- stein, Konungariket Norge, Konungariket Sverige, Schweiziska Edsförbundet (nedan kallade EFTA-staterna) och Staten Israel (ne- dan kallad Israel).

som beaktar konventionen angående upp- rättandet av Europeiska frihandelssamman- slutningen (EPTA),

som beaktar frihandelsavtalen och därtill hörande handlingar mellan Israel och dess hu- vudsakliga handelspartners,

som beaktar det samarbete som utvecklats i

ljuset av ovannämda avtal liksom mellan en- skilda EFTA-stater och Israel,

som förklarar sin bredvillighet att vidta åt- gärder i syfte att främja en harmonisk utveck- ling av den ömsesidiga handeln liksom att ut- vidga och diversifiera sitt ömsesidiga samar- bete inom områden av gemensamt intresse, häri inbegripet områden som inte täcks av detta avtal. och därigenom skapa en ram och gynsamma förhållanden på grundval av jäm- likhet och icke-diskriminering,

som erinrar om EFTA-staternas och Israels ömsesidiga intresse av en kontinuerlig för- stärkning av det multilaterala handelssystemet och tar hänsyn till deras roll som avtalsslu- tande parter i Allmänna tull- och handelsavta- let, vars bestämmelser och instrument utgör grundvalen för deras utrikeshandelspolitik,

som är beslutna att i detta syfte lägga fast be- stämmelser som syftar till ett stegvis avskaf- fande av handelshindren mellan EFTA-sta- tema och Israel i enlighet med bestämmel-

that Agreement. in particular those concern- ing the establishment of free trade areas,

Confirming the common desire for the progressive and sustained participation of the EFTA States and Israel in the process of economic integration,

Considering that no provision of this Agree- ment may be interpreted as exempting the States Parties to this Agreement (hereinafter called the Parties) from their obligations under other international agreements.

HAVE DECIDED, in pursuance of these objectives, to conclude the following Agree- ment:

Article I

Objectives

The objectives of this Agreement are:

(3) to promote, through the expansion of reciprocal trade, the harmonious devel- opment of the economic relations between the EFTA States and Israel; (b) to provide fair conditions of competi- tion for trade between the EFTA States and Israel; (G) to contribute in this way. by the removal of barriers to trade, to the harmonious development and expansion of world trade; (d) to enhance co-operation between the EFTA States and Israel.

Article 2 Scope

1. The Agreement shall apply: (a) to products falling within Chapters 25 to 97 of the Harmonized Commodity Description and Coding System. excluding the products listed in Annex I;

serna i det avtal, särskilt de som rör upprät- tande av frihandelsområden,

som bekräftar den gemensamma önskan av successivt och varaktigt deltagande av EFTA- staterna och Israel i den ekonomiska integra- tionsprocessen,

som beaktar att ingen bestämmelse i detta avtal får tolkas så att de avtalsslutande sta- terna (nedan kallade parterna) befrias från sina förpliktelser enligt andra internationella avtal,

HAR BESLUTAT att till fullföljande av dessa syften ingå följande avtal.

Artikel 1

Avtalets syften

Detta avtal syftar till

(a) att genom utvidgning av den ömsesidiga handeln befordra en harmonisk utveck- ling av de ekonomiska förbindelserna mellan EFTA-staterna och Israel, (b) att säkerställa rättvisa konkurrensvill- kor i handeln mellan EFTA-staterna och Israel, (c) att sålunda genom avveckling av han- delshindren medverka till en harmonisk utveckling och en utvidgning av världs- handeln. (d)att främja samarbete mellan EFTA-sta- terna och Israel

Artikel 2

Avtalets varuomfattning

1. Detta avtal skall tillämpas på (a) varor hänförliga till kapitel 25-97 i sy- stemet för harmoniserad varubeskriv- ning och kodifiering, med undantag för varor i bilaga I,

(b) to products specified in Protocol A, with due regard to the arrangements provided for in that Protocol; (c) to fish and other marine products as provided for in Annex II; origination in an EFTA State or in Israel.

2. The provisions concerning trade in agricul- tural products which are not covered by para— graph 1 are contained in Article 11.

3. This Agreement applies to trade relations between, on the one hand, each EFTA State and. on the other hand. Israel. lt shall not apply to the trade relations between EFTA states, except if otherwise provided for in this Agreement.

Article 3

Rules of origin

1. Protocol B lays down the rules of origin and methods of administrative co-operation.

2. The Parties shall take appropriate meas- ures, including regular reviews and arrange- ments regarding administrative co-operation, to ensure that the provisions of Articles 4 to 7, 12 and 21 are effectively and harmoniously applied, taking into account the need to reduce as far as possible- the formalities imposed on trade and the need to achieve mutually satisfactory solutions to any difficult- ies arising out of the operation of those provi- sions.

Article 4

Customs duties on imports and charges having equivalent effect

"1. No new customs duty on imports or any charge having equivalent effect shall be intro- duced in trade between the EFTA States and Israel.

Prop. 1992/93:22 Bilaga ]

(b)varor upptagna i protokoll A, med beaktande av de arrangemang som framgår därav. (c) fisk och andra marina produkter såsom framgår av bilaga II,

med ursprung i en EFTA-stat eller i Israel.

2. Bestämmelserna om handeln med de jord- bruksvaror som inte täcks av punkt 1 återfinns i artikel 11.

3. Detta avtal skall tillämpas på handelsförbin- delserna mellan å ena sidan de enskilda EF- TA-staterna och å andra sidan Israel. Det skall inte tillämpas på handelsförbindelserna mel- lan EFTA-staterna. såvida inte annat före- skrivs i avtalet.

A rtikel 3

Ursprungsregler

1. Protokoll B fastställer ursprungsreglerna och former för administrativt samarbete.

2. Parterna skall vidta lämpliga åtgärder, inbe- gripet regelbundcn granskning och arrange- mang beträffande administrativt samarbete, för att garantera att bestämmelserna i artik- larna 4 till 7. 12 och 21 tillämpas på ett effek- tivt och harmoniskt sätt. under hänsynsta- gande till behovet av att så långt möjligt redu- cera de formaliteter som åläggs handeln och behovet av att nå ömsesidigt tillfredsställande lösningar på alla svårigheter som uppstår då dessa bestämmelser tillämpas.

Artikel 4

Importtullar och avgifter med motsvarande verkan

1. Ingen ny importtull eller någon avgift med motsvarande verkan skall införas i handeln mellan EFTA-staterna och Israel.

2. Upon the entry into force of this Agreement the EFTA States shall abolish all customs duties on imports and any charges having equi- valent effect for products origination in Israel.

3. Upon the entry into force of this Agreement Israel shall abolish all customs duties on imports and any charges having equivalent effect for products origination in an EFTA State.

Article 5

Customs duties of a fiscal nature

]. The provisions of paragraphs I to 3 of Article 4 shall also apply to customs duties of a fiscal nature except as provided for in Proto- col C.

2. The Parties may replace a customs duty of a fiscal nature or the fiscal element of a customs duty by an internal tax.

Article 6

Customs duties on exports and charges having equivalent effect

I. No new customs duty on exports or charge having equivalent effect shall be introduced in trade between the EFTA States and Israel.

2. Upon thc entry into force of this Agreement customs duties on exports and any charges having equivalent effect shall be abolished, except as provided for in Annex III.

Article 7

Quantitative restrictions and measures having equivalent effect

"1. No new quantitative restriction on imports or exports or measures having equivalent effect shall be introduced in trade between the EFTA States and Israel.

2. Då detta avtal träder i kraft skall EFTA-sta- terna avveckla alla importtullar och alla avgif- ter med motsvarande verkan på varor'med ur- sprung i Israel.

3. Då detta avtal träder i kraft skall Israel av- veckla alla importtullar och alla avgifter med motsvarande verkan på varor med ursprung i en EFTA-stat.

A rtikel 5

Fiskala tullar

l. Bestämmelserna i artikel 4, punkterna 1-3, skall även tillämpas på tullar av fiskal karaktär med undantag för vad som framgår av proto- koll C.

2. Parterna får ersätta en tull av fiskal karaktär eller det fiskala elementet i en tull med en in- tern avgift.

A rtikel 6

Exporttullar och avgifter med motsvarande verkan

1. Inga nya exporttullar eller avgifter med motsvarande verkan skall införas i handeln mellan EFTA-staterna och Israel.

2. Då detta avtal träder ikraft skall exporttul- lar och avgifter med motsvarande verkan av- skaffas, med undantag för vad som framgår av bilaga III.

Artikel 7

Kvantitativa restriktioner och åtgärder med motsvarande verkan

1. Ingen ny kvantitativ restriktion på import eller export eller åtgärder med motsvarande verkan skall införas i handeln mella EFTA-sta- terna och Israel.

2. Upon the entry into force of this Agreement quantitative restrictions on imports or exports and measures having equivalent effect shall be abolished except as provided for in Annex IV.

3. For the purpose of this Agreement "quantit- ative restrictions and measures having equival- ent effect" means prohibitions or restrictions on imports or exports into an EFTA State from Israel or into Israel from an EFTA State made effective through quotas. import or export licences or other administrative measures and requirements restricting trade.

Article 8

Non-economic reasons for restrictions

This Agreement shall not preclude prohib- itions or restrictions on imports, exports or goods in transit justified on grounds of public morality. public policy or public security; the protection of health and life of humans, animals or plants and of the environment; the protection of national treasures possessing artistic, historic or archaeological value; or the protection of intellectual property. Such prohibitions orrestrictions shall not. however, constitute a means of arbitrary discrimination or disguised restriction on trade between an EFTA state and Israel.

Article 9 State monopolies

]. The Parties shall ensure that any state monopoly of a commercial character be adjusted so that no discrimination regarding the conditions under which goods are procured and marketed will exist between nationals of the EFTA States and Israel.

Prop. 1992/93:22 Bilaga 1

2. Då detta avtal träder i kraft skall kvantita- tiva import- och exportrestriktioner och åtgär- der med motsvarande verkan avskaffas med undantag för vad som framgår av bilaga IV.

3. Vid tillämpningen av detta avtal skall med " kvantitativa restriktioner och åtgärder med motsvarande verkan ” förstås förbud eller re- striktioner med avseende på import eller ex- port till en EFTA-stat från Israel eller till Israel från en EFTA-stat. vilka upprätthålls genom kontingenter, import- eller exportlicenser eller andra administrativa åtgärder och bestämmel- ser som begränsar handeln.

A rtikel 8

Icke-ekonomiska skäl för restriktioner

Detta avtal skall inte hindra sådana förbud el- ler restriktioner för import, export eller transi- tering som grundas på hänsyn till allmän mo— ral. allmän ordning eller allmän säkerhet eller intresset att skydda människors och djurs hälsa och liv, att skydda växter och miljön, att skydda nationella skatter av konstnärligt, hi- storiskt eller arkeologiskt värde eller immate- riell äganderätt. Sådana förbud eller restrik- tioner skall dock inte utgöra ett medel för god- tycklig diskriminering eller innefatta en för- täckt begränsning av handeln mellan en EF— TA-stat och Israel.

Artikel 9 Statliga monopol

I. Parterna skall säkerställa att statliga han- delsmonopol anpassas på sådant sätt att ingen diskriminering med avseende på anskaffnings- och avsättnings villkor skall föreligga mellan medborgare i EFTA-staterna och Israel.

2. The provisions of this Article shall apply to any body through which the competent auth- orities of the Parties, in law or in fact. either "directly or indirectly supervise. determine or appreciably influence imports or exports between the Parties. These provisions shall likewise apply to monopolies delegated by the State to others.

Article 10 Technical regulations

1. The Parties recognize the important role of harmonized international standards and tech- nical regulations in the development of trade.

2. They reconfirm their adherence to the GATT Agreement on Technical Barriers to Trade and to its procedures.

3. The Parties may. within the framework of the Joint Committee, hold consultations in case that a Party considers that another Party did not fulfill its obligations in a satisfactory way. in particular if a Party considers that another Party has taken measures which are likely to create. or have created an obstacle to trade.

4. The Parties agree to start discussions on possibilities to co-operate more closely in the field of testing and certification as means to further facilitate trade.

Article ] [

Trade in agricultural products

] . The Parties declare their readiness to foster, in so far as their agricultural policies allow. harmonious development of trade in agricul- tural products.

2. In pursuance of this Objective each indi- vidual EFTA State and Israel have concluded

Prop. 1992/93:22 Bilaga 1

2. Bestämmelserna i denna artikel skall tilläm- pas på varje organ genom vilket parternas be- förda myndigheter, rättsligt eller i praktiken. direkt eller indirekt kontrollerar, styr eller märkbart påverkar import eller export mellan parterna. Dessa bestämmelser skall även till- lämpas på monopol med statlig koncession.

Artikel 10 Tekniska föreskrifter

]. Parterna erkänner betydelsen av harmoni- serade internationella standarder och tekniska föreskrifter för utvecklingen av handeln.

2. De bekräftar sin anslutning till GA'IT-över- enskommelsen om tekniska föreskrifter och till dess procedurer.

3. Parterna kan. inom ramen för den Gemen- samma Kommittén, hålla konsultationer för det fall en part anser att en annan part inte på ett tillfredställande sätt har fullgjort sina skyl- digheter. särskilt om en part anser att en annan part har vidtagit åtgärder som sannolikt kom- mer att medföra. eller har medfört. handels— hinder.

4.Parterna är ense om att inleda diskussioner om möjligheterna till närmare samarbete av- seende provning och kontroll i syfte att ytterli- gare underlätta handelsutbytet.

Artikel I I

Handeln med jordbruksvaror

1. Parterna förklarar sig beredda att. under hänsynstagande till sin jordbrukspolitik, främja en harmonisk utveckling av handeln med jordbruksvaror.

2. För att förverkliga detta syfte har varje en- skild EFTA-stat och Israel ingått en bilateral

a bilateral arrangement providing for meas- ures to facilitate trade in agricultural products.

3. The Parties shall apply their regulations in veterinary, plant health and health matters in a nondiscriminatory fashion and shall not introduce any new measures that have the effect of unduly obstructing trade.

Article 12

Internal taxation

I. The Parties shall refrain from any measure or practice of an internal fiscal nature estab- lishing. whether directly or indireetly, discrim- ination between the products originating in an EFTA state and like products originating in Israel.

2. Products exported to the territory of one of the Parties may not benefit from repayment of internal taxation in excess of the amount of direct or indirect taxation imposed on them.

Article 13

Payments

1. Payments relating to trade between an EFTA State and Israel and the transfer of such payments to the territory of the Party where the creditor resides shall be free from any restrictions.

2. The Parties shall refrain from any exchange or administrative restrictions on the grant, repayment or acceptance of short- and medium-term credits covering commercial transactions in which a resident participates.

3. Israel reserves the right to apply exchange restrictions connected with the granting or

överenskommelse om åtgärder för att under- lätta handeln med jordbruksvaror.

3. Parterna skall tillämpa sina veterinära, fyto- sanitära och sanitära bestämmelser på ett icke- diskriminerande sätt och skall inte vidta nya åtgärder som leder till att handeln otillbörligt hindras.

Artikel 12

Intern beskattning

1. Parterna skall inte vidta någon åtgärd eller tillämpa något förfarande av intern fiskal na- tur, som direkt eller indirekt innebär diskrimi- nering mellan varor med ursprung i en EFTA- stat och motsvarande varor med ursprung i Is- rael.

2. Varor som exporteras till en parts område får inte åtnjuta restitution av intern beskatt- ning med högre belopp än det som svarar mot den beskattning som direkt eller indirekt lagts på dem.

Artikel 13

Betalningar

1. Betalningar som hänför sig till handeln mel- lan en EFTA-stat och Israel samt överföringen av sådana betalningar till den parts område där borgenären har sin hemvist skall inte vara underkastade restriktioner.

2. Parterna skall inte tillämpa några valuta- restriktioner eller restriktioner av administra- tiv art när det gäller att bevilja, återbetala eller acceptera kort- och medelfristiga krediter som hänför sig till kommersiella transaktioner. vari en person med hemvist inom en parts område deltar.

3. Israel förbehåller sig rätten att tillämpa va- lutarestriktioner i samband med beviljande el-

taking up of short- and medium—term credits to the extent permitted according to Israel's status under the IMF, provided that these restrictions are applied in a non-discriminat- ory manner. They shall be applied in such a manner as to cause the least possible disrup- tion to this Agreement. Israel shall inform the Joint Committee promptly of the introduction of such measures and of any changes therein.

Article 14

Public procurement

1. The Parties consider the effective liberalis- ation of their respective public procurement markets an integral objective of this Agree- ment.

2. As of the entry into force of this Agreement, the Parties shall grant each others, companies access to contract award procedures on their respective public procurement markets on a reciprocal basis according to the Agreement on Government Procurement of 12 April 1979, as amended by a Protocol of Amend— ments of 2 February 1987, negotiated under the auspices of the General Agreement on Tariffs and Trade.

3. Taking into account the rules and disciplines agreed upon within the General Agreement on Tariffs and Trade and with third countries in this field, the Parties foresee to extend the scope of paragraph 2 of this Article after the entry into force of this Agreement in accord— ance with the following provisions: (a) The Parties agree to further ensure effective transparency and free access and that there is no discrimination between the potential suppliers from the Parties. To this end the Parties shall progressively adjus't the relevant rules, conditions. procedures and practices

ler upptagande av kort- och medelfristiga kre- diter i den utsträckning som är tillåten enligt Israels status i IMF, under förutsättning att dessa restriktioner tillämpas på ett icke-diskri- minerande sätt. De skall tillämpas på ett så- dant sätt att minsta möjliga störning orsakas detta avtal. Israel skall underrätta Gemen- samma kommittén om införande av sådana åt- gärder och om ändringar i dessa.

Artikel 14 Offentlig upphandling

1. Parterna ser en effektiv liberalisering av sina respektive marknader för offentlig upphand- ling som ett av målen som skall uppnås genom detta avtal.

2. Parterna skall, när detta avtal träder i kraft, ge varandras företag tillträde till upphand- lingsförfaranden på sina respektive marknader för offentlig upphandling på ömsesidig basis enligt överenskommelsen om statlig upphand- ling den 12 april 1979. i ändrad lydelse enligt ett ändringsprotokoll av den 2 februari 1987, vilken framförhandlats inom ramen för All- männa tull- och handelsavtalet.

3. Med beaktande av de bestämmelser och för- hållningsregler som överenskommits i All- männa tull- och handelsavtalet och med tredje land på detta område, förutser parterna att ut- vidga omfattningen av denna artikels punkt 2 efter avtalets ikraftträdande i överensstäm- melse med följande bestämmelser: (a) Parterna är överens om att ytterligare säkerställa effektiv öppenhet och fritt tillträde och att det inte förekommer diskriminering mellan möjliga leveran- törer från parterna. I detta syfte skall parterna efter hand anpassa de rele- vanta reglerna, villkoren. procedurerna

governing the participation in contracts awarded by public authorities and public undertakings, and by private undertakings which have been granted special or exclusive rights.

(b) The Parties agree to entrust the Joint Committee to decide, as soon as poss- ible. on all practical modalities, includ- ing the scope. time-table and rules for this adjustment, taking into account the need to maintain a full balance of the rights and obligations between the Parties.

4. As soon as conceivable after the entry into force of this Agreement, the Joint Committee shall discuss with a view to reaching an agree- ment on a progressive extension of the list of the procuring entities to be covered as regards their procurements in the supplies and utilities sectors, above the respective thresholds.

Article 15 Protection of intellectual property

I. The Parties shall grant and ensure adequate. effective and non—discriminatory protection of intellectual property rights, as defined in Article 1 of Annex V. They shall adopt and take adequate. effective and non-discriminat- ory measures for the enforcement of such rights against infringement thereof, and in particular against counterfeiting and piracy. Particular obligations of the Parties shall be listed in Annex V.

2. The Parties agree to comply with the substantive provisions of the multilateral conventions which are specified in Article 2 of Annex V and make their best endeavours to adhere to them as well as to multilateral agree- ments facilitating co-opcration in the field of protection of intellectual property rights.

och förfarandena för deltagande i upp- handlingar av myndigheter och offent- liga företag och av privata företag som erhållit särskilda eller exklusiva rättig- heter. (b) Parterna är överens om att uppdra åt Gemensamma kommitten att besluta. så snart som möjligt, om alla praktiska åtgärder. inbegripet omfattning. tids- plan och regler för denna anpassning, med beaktande av behovet att bibehålla full balans av rättigheter och skyldighe- ter mellan parterna.

4. Snarast möjligt efter det att avtalet trätt i kraft, skall diskussioner upptas i Gemen- samma kommitte'n i syfte att uppnå överens- kommelse om stegvis utvidgning av listan över upphandlande enheter som skall inbegripas vad avser de allmännyttiga företagens upp- handling över respektive tröskelvärden.

Artikel 15

Skydd för immateriell äganderätt

1. Parterna skall ge och säkerställa ett fullgott. effektivt och icke-diskriminerande skydd för de immateriella rättigheter som anges i artikel 1 i bilaga V. De skall vidta fullgoda. effektiva och icke-diskriminerande åtgärder för att dessa rättigheter skall kunna hävdas mot in- trång och i synnerhet mot förfalskning och olovlig kopiering. Parternas särskilda skyldig- heter är angivna i bilaga V.

2. Parterna är överens om att uppfylla de ma- teriella bestämmelserna i de multilaterala överenskommelser som anges i artikel 2 i bi- laga V och att i möjligaste mån ansluta sig till dessa överenskommelser liksom till andra multilaterala överenskommelser som under- lättar samarbetet inom området för den imma- teriella äganderätten.

3. In the field of intellectual property, the Parties shall not grant treatment to each other's nationals less favourable than that 'accorded to nationals of any other State. Any advantage, favour, privilege or immunity in the field of intellectual property deriving from: (a) bilateral agreements in force for a Party at the entry into force of this Agree- ment as notified to the other Party at the latest before the entry into force,

(b) existing and future multilateral agree- ments, including regional agreements on economic integration to which not all of the Parties are parties, may be exempted from this obligation, provided that it does not constitute an arbitrary or unjustifiable discrimination of nationals of the other Party.

4. Two or more Parties may conclude further agreements exceeding the terms of this Agree- ment and of Annex V, provided that such agreements shall be open to all other Parties on terms equivalent to those under the agree- ments and that they shall be ready to enter into good faith negotiations to this end.

5. The Parties agree to keep under mutual review the implementation of the. provisions on intellectual property with a view to further improve levels of protection and to avoid or remedy trade distortions caused by actual levels of protection of intellectual property rights.

6. If any Party considers that any other Party has failed to fulfill its obligations under this Article and the Annex thereto, it may take appropriate measures under the conditions and in accordance with the procedures laid down in Article 23.

3. Inom området för den immateriella ägande- rätten skall parterna, inte ge en mindre fördel- aktig behandling åt medborgare i annan part än den de ger åt medborgare i något annat land. En fördel, förmån, privilegium eller im- munitet som grundar sig på: (a) bilaterala överenskommelser som är ik- raft för en part vid detta avtals ikraftträ- dande och om vilka underrättelse läm- nats till annan part senast vid detta av- tals ikraftträdande, (b)gällande och framtida multilaterala överenskommelser, däribland inbegri- pet regionala överenskommelser om ekonomiskt samarbete till vilka inte alla parter är anslutna, får undantas från denna skyldighet, om de inte innebär en godtycklig eller oförsvarlig diskri- minering av den andra partens medborgare.

4. Två eller flera parter får sluta ytterligare överenskommelser som går utöver bestäm- melserna i detta avtal och bestämmelserna i bi- laga V, under förutsättning att sådana över- enskommelser är öppna för alla de andra par- terna på villkor motsvarande dem som gäller enligt överenskommelserna och att de är be- redda att med god vilja föra förhandlingar i detta syfte.

5. Parterna är överens om att hålla införlivan- det av bestämmelserna om immateriell ägan- derätt under ömsesidig uppsikt i syfte att ytter- ligare förbättra skyddsnivån och för att und- vika och rätta till handelshinder som kan upp- stå som en följd av den nuvarande skyddsni- vån för de immateriella rättigheterna.

6. Om en part anser att en annan part inte upp- fyllt sina skyldigheter enligt denna artikel och enligt bilagan, får den parten vidta lämpliga åtgärder enligt de villkor och i överensstäm- melse med det förfarande som fastställts i arti- kel 23.

7. The Parties shall agree upon appropriate modalities for technical assistance and co- operation of respective authorities" of the Parties. To this end. they shall co-ordinate efforts with relevant international organiza— tions.

Article 16

Fulfilment of obligations

1. The Parties shall take all necessary meas- ures to ensure the achievement of the object- ives of the Agreement and the fulfilment of their obligations under the Agreement.

2. If an EFTA State considers that Israel has, or if Israel considers that an EFTA State has, failed to fulfil an obligation under this Agree- ment. the Party concerned may take the appropriate measures under the conditions and in accordance with the procedures laid down in Article 23.

Article 17

Rules of competition applying to undertakings

1. The following are incompatible with the proper functioning of this Agreement in so far as they may affect trade between an EFTA State and Israel: (a) all agreements between undertakings, decisions by associations of undertak- ings and concerted practices between undertakings which have as their object or effect the prevention. restriction or distortion of competition; (b) abuse by one or more undertakings of a dominant position in the territories of the Parties as a whole or in a substan- tional part thereof.

7. Parterna skall träffa överenskommelse om lämpliga åtgärder för tekniskt bistånd och samarbete mellan myndigheterna i parterna. För detta ändamål skall de samordna sina in- satser med vissa internationella organisatio- ner.

Artikel 16

Fullgörande av förpliktelser

]. Parterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att avtalets syften förverkligas och förpliktelserna enligt avtalet fullgörs.

2. Om en EFTA-stat anser att Israel, eller om Israel anser att en EFTA-stat, har försummat att fullgöra en förpliktelse enligt detta avtal. får den berörda parten vidta lämpliga åtgärder på de villkor och enligt det förfarande som framgår av artikel 23.

Artikel 17

Konkurrensregler tillämpliga på företag

1. Följande förfaranden är oförenliga med en störningsfri tillämpning av detta avtal i den mån de kan påverka handeln mellan en EFTA- stat och Israel: (a) avtal mellan företag, beslut av företags- sammanslutningar och samordnade för- faranden mellan företag, vilka har till syfte eller följd att konkurrensen hind- ras. begränsas eller snedvrids,

(b)missbruk från ett eller flera företags sida av en dominerande ställning inom parternas hela territorium eller en vä- sentlig del därav.

2. These provisions shall also apply to the activities of public undertakings, and under- takings for which the Parties grant special or exclusive rights. in so far as the application of these provisions does not obstruct the performance. in law or in fact, of their particu- lar public tasks.

3. If a Party considers that a given practice is incompatible with this Article, it may take appropriate measures under the conditions and in accordance with the procedures laid down in Article 23.

A rticle 18

State aid

l. Any aid granted by a Party or through State resources in any form whatsoever which distorts or threatens to distort competition by favouring certain undertakings or the production of certain goods shall, in so far as it may affect trade between an EFTA State and Israel, be incompatible with the proper func- tioning of this Agreement.

2. Any practices contrary to paragraph I should be assessed on the basis of the criteria set out in Annex V].

3. The Parties shall ensure the transparency of state aid measures by exchanging information as provided in Annex VII. The Joint Commit- tee shall within one year after the entry into force of the Agreement adopt the necessary rules for the implementation of this para- graph.

4. If a Party considers that a given practice is incompatible with paragraph I. it may take appropriate measures under the conditions and in accordance with the procedures laid down in Article 23.

2. Dessa bestämmelser skall också vara till- lämpliga på verksamheten hos offentliga före- tag och företag som parterna givit specifika el- ler exklusiva rättigheter. i den mån dessa bc- stämmelser inte hindrar dem, rättsligt eller i praktiken. att utföra sina specifika offentliga uppgifter.

3. Om en part anser att ett visst förfarande är oförenligt med denna artikel, får parten vidta lämpliga åtgärder på de villkor och enligt det förfarande som framgår av artikel 23.

Artikel 18

Statsstöd

I. Stöd som ges av en part eller genom statliga medel i någon form och som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion skall. i den mån det kan påverka handeln mellan en EFTA-stat och Israel, vara oförenligt med detta avtal.

2. Bedömningar av om ett förfarande strider mot punkt 1 skall baseras på de kriterier som anges i bilaga VI.

3. Parterna skall säkerställa insyn i fråga om offentliga stödåtgärder genom informationsut- byte på det sätt som anges i bilaga VII. Ge- mensamma kommittén skall inom ett år efter avtalets ikraftträdande anta de regler som är nödvändiga för tillämpningen av denna punkt.

4. Om en part anser att ett visst förfarande är oförenligt med punkt 1, får den vidta lämpliga åtgärder på de villkor oeh på det sätt som framgår av artikel 23.

Article 19 Anti-dumping

Ifa Party finds that dumping is taking place in trade relations governed by this Agreement. it may take appropriate measures against that practice in accordance with Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade and agreements related to that Article, under the conditions and in accordance with the procedures laid down in Article 23.

Article 20

Emergency action on imports of particular products

If an increase in imports of a given product originating in an EFTA State or Israel occurs in quantities or under conditions which cause, or are likely to cause:

(a) serious injury to domestic producers of like or directly competitive products in the territory of the importing Party. or (b) serious disturbances in any sector of the economy or difficulties which could bring about serious deterioriation in the economic situation of a region. the Party concerned may take appropri- ate measures under the conditions and in accordance with the procedures laid down in Article 23.

Article 21

Re-export and serious shortage

Where compliance with the provisions of articles 6 and 7 leads to:

(a) re-export towards a third country against which the exporting Party main- tains for the products concerned quanti- tive export restrictions, export duties or measures or charges having equivalent effect; or

Artikel 19 Anti-dumpning

Om en part anser att dumpning förekommer i handelsförbindelser som regleras i detta avtal, får parten vidta lämpliga motåtgärder i enlig- het med artikel VI i det Allmänna tull- och handelsavtalet och avtal knutna till den arti- keln, på de villkor och enligt det förfarande som framgår av artikel 23.

Artikel 20

Nödåtgärder vid import av vissa varor

Om en ökning av importen av en viss vara med ursprung i en EFTA-stat eller Israel sker till kvantiteter eller på villkor som orsakar eller hotar att orsaka (a) allvarlig skada för inhemska producen- ter av liknande eller direkt jämförbara varor inom importerande partens om- råde. eller (b)allvarliga störningar i en sektor av nä- ringslivet eller svårigheter som kan yttra sig i en allvarlig försämring av det ekonomiska läget inom en region. får den berörda parten vidta lämpliga åtgärder på de villkor och enligt det förfarande som framgår av artikel 23.

Artikel 21

Reexport och allvarliga bristsituationer

När uppfyllandet av bestämmelserna i artik- larna 7 och 9 leder till (a) reexport till ett tredje land mot vilket den exporterande parten, för varan i fråga, upprätthåller kvantitativa ex- portrestriktioner, exporttullar eller åt- gärder eller avgifter med motsvarande verkan. eller

(b) a serious shortage. or threat thereof. of a product essential to the exporting Party; and where the situations referred to above give rise or are likely to give rise to major diffi- culties for the exporting Party. that Party may take appropriate measures under the condi- tions and in accordance with the procedures laid down in Article 23.

Article 22 Balance of payments difficulties

l.(a) A Party may apply temporary trade measures when it is threatened by, or suffers from. a serious balance of payments situation. A Party may inipose temporary trade measures only to provide time for macroeconomic adjustment measures to correct its balance of payments problems to take effect. Temporary trade measures permitted by this paragraph may not be used to protect individual industries or sectors.

(b) A serious balance of payments situation would be indicated by one or more of the following: a substantial deteriora- tion in the trade and current account positions, significant pressure on the exchange rate. or substantial fall in net reserves. as projected either in a decrease of reserves or in an increase of short term debt.

2. Temporary trade measures which may be applied under paragraph ] are: (a) an import surcharge in the form of import duties; (b.) an import deposit; or (c) quantitative restrictions.

(b)cn allvarlig bristsituation. eller hot därom, för en vara av väsentlig bety- delse för den exporterande parten, och när de ovan angivna förhållandena orsa- kar eller sannolikt kan orsaka betydande svå- righeter för den exporterande parten, får denna vidta lämpliga åtgärder på de villkor och enligt det förfarande som framgår av arti- kel 23.

Artikel 2.2 Betalningsbalanssvårigheter

l.(a) En part får tillämpa tillfälliga handels- begränsande åtgärder om parten hotas av. eller befinner sig i. en allvarlig betal- ningbalanssituation. En part får vidta tillfälliga handelsbegränsande åtgärder endast för att makroekonomiska an- passningsåtgårder skall hinna få effekt i syfte att korrigera betalningsbalans- problemen. Tillfälliga handelsbegrän- sande åtgärder. som är tillåtna genom denna paragraf, får inte användas för att skydda enskilda industrier eller sek- torer.

(b) En allvarlig betalningsbalanssituation föreligger när ett eller flera av följande förhållanden råder: väsentlig försäm- ring av handels- och bytesbalans. bety- dande tryck på växelkursen, eller vä- sentlig försvagning i nettoreservställ- ningen mot utlandet. framkallad an- tingen av en minskning av valutareser- ven, eller en ökning av kortfristiga skul- der.

2. Tillfälliga handelsbegränsande åtgärder vilka får tillämpas under paragraf I är: (a) extra importavgift i form av importtull; (b) importdeposition; eller (c.) kvantitativa restriktioner

3.(a) Whenever practicable, the Parties will prefer the use of the temporary meas- ures specified in subparagraphs 2 (a) and (b). Quantitative restrictions will be imposed when measures under subparagraphs 2 (a) and (b) would be inadequate in terms of their balance of payments effects.

(b) Whenever practicable, the Parties will avoid applying more than one of the measures specified in paragraph 2 to any single product at the same time.

4. A temporary trade measure applied under paragraph I may remain in force for a period not exceeding 150 days unless extended by the appropriate legislative body of the Party concerned for a subsequent period of 150 days. Quantitative restrictions may be extended only for one additional period of 150 days.

5. Temporary trade measures applied under paragraph I will be consistent in duration and effect with the severity of the balance of payments problem experienced by the Party imposing the measures and will be progress- ively relaxed consistent with improvements in that Party's balance of payments situation.

6. In applying temporary trade measures. the Parties will accord treatment no less favour- able to imports originating in any other Party than to imports originating in third countries, and will not- impair the relative benefits accorded to the other Party under this Agree- ment.

7. Temporary trade measures specified under subparagraphs 2 (a) and (b) shall apply to all imports, except that certain imports may be excluded if their exclusion improves the effect- iveness of the measures consistent with the purposes stated in paragraph 1.

3.(a) När det är ändamålsenligt skall par- terna föredra att använda de tillfälliga åtgärder som angivits i underparagraf 2 (a) och (b). Kvantitativa restriktioner kan införas om åtgärderna i underpara- graferna 2 (a) och (b) skulle vara otill- räckliga för att påverka betalningsba- lansen.

(b) När det är ändamålsenligt. skall par- terna undvika att tillämpa mer än en av de åtgärder som angivits i paragraf 2 för en och samma produkt under samma tidsperiod.

4. En tillfällig handelsbegränsande åtgärd som vidtagits enligt paragraf I får vara i kraft under en period om högst 150 dagar. såvida inte pe- rioden förlängs med ytterligare 150 dagar av vederbörande lagstiftande organ hos den part som infört åtgärden. Kvantitativa restriktioner får förlängas med endast en ytterligare period om 150 dagar.

5. Tillfälliga handelsbegränsande åtgärder som vidtagits enligt paragraf 1 skall avpassas med hänsyn till varaktigheten och följderna av betalningsbalansproblemet för den part som inför åtgärderna, och skall gradvis avvecklas i takt med att partens bctalningsbalanssituation förbättras.

6. Vid tillämpning av tillfälliga handelsbegrän- sande åtgärder. skall varje part ge import med ursprung hos annan part en behandling som inte är mindre förmånlig" än'import med ur- sprung i tredje land. och skall inte försämra de relativa fördelar som ges till de andra parterna i detta avtal.

7. Tillfälliga handelsbegränsande åtgärder som anges i paragraf 2 (a) och (b) skall tilläm- pas på all import. dock att viss import får ute- slutas om det förbättrar verkan av de åtgärder som införs i enlighet med paragraf 1.

8. The application of trade restrictive meas- ures as provided for in paragraph I shall be subject to the procedure laid down in Article 23, paragraphs 2 to 6, with a view to consider. inter alia, other economic measures which might be taken to deal with the balance of payments problems to permit early elimina- tion of the temporary trade measures.

Significant intensification of trade measures may be a cause for consultations between the Parties. It is understood that notification for balance of payments reasons will generally be provided under paragraph 6 of Article 23.

Article 23

Procedure for the application of safeguard measures

1. Before initiating the procedure for the application of safeguard measures set out in this Article, the Parties shall endeavour to solve any differences between them through direct consultations, and inform the other Parties.

2. Without prejudice to paragraph 6 of this Article, a Party which considers resorting to safeguard measures shall promptly notify the other Parties and the Joint Committee thereof and supply all relevant information. Consulta- tions between the Parties shall take place with- out delay in the Joint Committee with a view to finding a commonly acceptable solution.

3. (a) As regard Articles 17 and 18. the Parties concerned shall give to the Joint Committee all the assistance required in order to examine the case and, where appropriate. eliminate the practice objected to. lfthe Party in question fails to put an end to the practice objected to

Prop. 1992/93:22 Bilaga 1

8. Tillämpningen av de handelsbegränsande åtgärder som kan vidtas enligt paragraf ] skall ske enligt det förfarande som anges i Artikel 23. paragraferna 2 till 6, i avsikt att det över- vägs. bland annat. andra ekonomiska åtgärder som skulle kunna vidtas för att komma till rätta med betalningsbalansproblemen så att de tillfälliga handelsbegränsande åtgärderna kan avvecklas i ett tidigt skede. En väsentlig ökad användning av handels- begränsande åtgärder kan ge grund för samråd mellan parterna. Det är överenskommet att underrättelse med anledning av betalningsba- lansproblem i regel skall ske enligt bestämmel- serna i paragraf 6 i artikel 23.

Artikel 23

Förfarande för tillämpning av skyddsåtgärder

1. Innan förfarandet för tillämpning av skydds- åtgärder enligt denna artikel inleds. skall par- terna bemöda sig om att lösa alla tvister mellan sig genom direkt samråd och informera de andra parterna om detta.

2. Utan att inverka på punkt 6 i denna artikel skall en part som avser att tillgripa skyddsåt- gärder omedelbart underrätta de andra par- terna och den Gemensamma kommittén om detta samt tillhandahålla all relevant informa- tion. Samråd mellan parterna skall utan dröjs- mål äga rum i Gemensamma kommittén för att finna en ömsesidigt godtagbar lösning.

3. (a) Vad gäller artikel 17 och 18 skall de be- rörda parterna lämna Gemensamma kommittén allt nödvändigt bistånd för en undersökning av saken och. där det är lämpligt, undanröja det påtalade för- farandet. Om ifrågavarande part inte undanröjt det påtalade förfarandet

within the period fixed by the Joint Committee, or if the Joint Committee fails to reach an agreement within three months of the matter being referred to it, thc Party concerned may adopt the appropriate measures to deal with the difficulties resulting from the practice in question.

(b) As regards Articles 19, 20, 21, "22 and Article 5 A. (b) (ii) of Annex ll, the Joint Committee shall examine the situ- ation and may take any decision needed to put an end to the difficulties notified by the Party concerned. In the absence of such decision within thirty days of the matter being referred to the Joint Committee. the Party concerned may adopt the measures necessary in order to remedy the situation.

(c) As regard Article 16, the Party concerned may take appropriate meas- ures after the consultations within the Joint Committee have been concluded or a period of three months has elapsed from the date of notification.

4. The safeguard measures taken shall be noti- fied immediately to the Parties and to the Joint Committee. They shall be restricted with regard to their extent and to their duration to what is strictly necessary in order to rectify the situation giving rise to their application and shall not be in excess of the injury caused by the practice or the difficulty in question. Prior- ity shall be given to such measures as will least disturb the functioning of the Agreement. The measures taken by lsrael against an action or an omission of an EFTA State may only affect the trade with that State.

Prop. 1992/93:22 Bilaga 1

inom den av Gemensamma kommittén utsatta tidsfristen, eller om Gemen- samma kommittén inte lyckas med att åstadkomma en överenskommelse inom tre månader från det att proble- met hänskjutits till kommittén, får den berörda parten vidta lämpliga åtgärder för att komma tillrätta med de svårighe- ter som följer av det påtalade förfaran- det.

(b) Vad gäller artiklarna 19. 20. 21, 22 och artikel 5 A.(b) (ii) i bilaga 11. skall Ge- mensamma kommittén undersöka si- tuationen och får fatta varje nödvändigt beslut för att undanröja de svårigheter som vederbörande part underrättat om. Om det inom trettio dagar från det att problemet hänskjutits till Gemen- samma kommittén inte har fattats något beslut, får den berörda parten vidta de åtgärder som behövs för att rätta till si- tutationen.

(c) Vad gäller artikel 16 får den berörda parten vidta lämpliga åtgärder efter det att samråd inom den Gemensamma kommittén har avslutats eller efter att en period om tre månader förflutit från dagen för underrättelse.

4. Parterna och Gemensamma kommittén skall omedelbart underrättas om de skyddsåt- gärder som vidtagits. Åtgärdernas omfattning och varaktighet av dessa skall begränsas till vad som är absolut nödvändigt för att rätta till det förhållande som motiverade deras tillämp- ning och skall inte gå utöver den skada som or- sakats av förfarandet eller svårigheten i fråga. I första hand skall sådana åtgärder vidtas som medför minsta störningen i tillämpningen av avtalet. De åtgärder som lsrael vidtar mot en åtgärd eller en underlåtenhet från en EFTA- stats sida får endast påverka handeln med denna stat.

5. The safeguard measures taken shall be the object of regular consultations within the Joint Committee with a view to their relaxation, substitution or abolition as soon as possible.

6. Where exceptional circumstanccs requiring immediate action make prior examination impossible, the Party concerned may, in the cases of Articles 18, 19. 20, 21 and 22, apply forthwith the precautionary measures strictly necessary to remedy the situation. The meas- ures shall be notified without delay and consultations between the Parties shall take

place within the Joint Committee as soon as possible.

Article 24

Security exceptions

Nothing in this Agreement shall prevent a Party to it from taking any measures which it considers necessary:

(a) to prevent the disclosure of information ' contrary to its essential security inter- ests;

(b) for the protection of its essential secur- ity interests or for the implementation of international obligations or national policies

(i) realting to the traffic in arms, ammunition and implements of war and to such traffic in other goods, materials and services as is carried on directly or indirectly for the purpose of supplying "a military establishment; or (ii) relating to the non-proliferation of

biological and chemical weapons, nuclear weapons or other nuclear explosive devices; or

Prop. 1992/93:22 Bilaga 1

5. Vidtagna skyddsåtgärder skall bli föremål för regelbundna samråd i Gemensamma kom- mittén, i syfte att snarast möjligt mildra och er- sätta dem eller att upphäva dem så snart som möjligt.

6. När exceptionella förhållanden. som kräver omedelbart ingripande, gör en föregående un- dersökning omöjlig, får den berörda parten, i de situationer som berörs i artiklarna 18, l9, 20, 21 och 22. genast vidta de provisoriska sä- kerhetsåtgärder som är absolut nödvändiga för att rätta till situationen. Underrättelse om åtgärderna skall utan dröjsmål ske, och sam— råd mellan parterna skall äga rum i Gemen- samma kommitte'n så snart som möjligt.

Artikel 24

Undantag av säkerhetsskäl

Ingenting i detta avtal skall hindra en part från att vidta de åtgärder som den anser nödvän- diga:

(a) för att hindra att sådan information av- slöjas som strider mot dess väsentliga säkerhetsintressen,

(b) för att skydda sina väsentliga säkerhets- intressen eller för att uppfylla interna- tionella förpliktelser eller genomföra nationell politik,

(i) som hänför sig till handel med va- pen, ammunition och krigsmateriel och till sådan handel med andra va- ror, material och tjänster som be- drivs direkt eller indirekt i syfte att täcka behoven vid en militär an— läggning, eller

(ii) som hänför sig till förbud mot spridning av biologiska och ke- miska vapen, kärnvapen eller andra nukleära explosiva anord- ningar, eller

(iii)in time of war or other serious international tension.

Article 25 Non-discrimination

In the fields covered by this Agreement:

(at) the arrangements applied by lsrael in respect of the EFTA States shall not give rise to any discrimination between these States. their nationals or their companies or firms; (b) the arrangements applied by the EFTA States in respect of lsrael shall not give rise to discrimination between Israeli nationals, companies or firms.

Article 26

Establishment of the Joint Committee

]. A Joint Committee is hereby established in which each Party shall be represented. The Joint Committee shall be responsible for the administration of the Agreement and shall ensure its proper implementation.

2. For the purpose of the proper implementa- tion of this Agreement, the Parties to it shall exchange information and, at the request of any Party, shall hold consultations within the Joint Committee. The Joint Committee shall keep under review the possibility of further removal of the obstacles to trade between the EFTA States and Israel.

3. The Joint Committee may, under the condi- tions laid down in paragraph 3 of Article 27, take decisions in the cases provided for in this Agreement. On other matters, the Joint Committee may make recommendations.

(iii) som hänför sig till krigstid eller vid annan allvarlig internationell spän- ning.

Artikel 25 Icke-diskriminering

På områden täckta av detta avtal:

(a) skall åtgärder tillämpade av Israel med avseende på EFTA-staterna inte ge upphov till någon diskriminering mel- lan dessa stater, deras medborgare eller bolag eller företag. (.b) skall åtgärder tillämpade av EFTA-sta- terna med avseende på Israel inte ge upphov till diskriminering mellan israe- liska medborgare, bolag eller företag.

Artikel 26

Upprättande av Gemensamma kommittén

1. En gemensam kommitté upprättas härmed där varje part skall vara representerad. Kom- mittén skall ha till uppgift att administrera av- talet och vaka över att det tillämpas på rätt sätt.

2. För att säkerställa en rätt tillämpning av av- talet skall parterna utbyta upplysningar och. på begäran av en part, samråda inom Gemen- samma kommittén. Kommittén skall se över möjlighterna till fortsatt avveckling av han- delshindren mellan EFTA-staterna och Israel.

3. Gemensamma kommittén får, på de villkor som framgår av punkt 3 i artikel 27, besluta i de fall som föreskrivs i detta avtal. Iandra frå- gor får kommittén göra rekommendationer.

Article 27

Procedures of the Joint Committee

1. For the proper implementation of this Agreement the Joint Committee shall meet at an appropriate level whenever necessary but at least once a year. Each Party may request that a meeting be held.

2. The Committee shall act by common agree- ment.

3. lf a representative in the Joint Committee of & Party has accepted a decision subject to the fulfilment of constitutional or legislative requirements, the decision shall enter into force, if no later date is contained therein, on the day the lifting of the reservation is notified.

4. For the purpose of this Agreement the Joint Committee shall adopt its rules of procedure which shall, inter alia, contain provisions for convening meetings and for the designation of the Chairman and his term of office.

5. The Joint Committee may decide to set up such sub-committees and working parties as it considers necessary to assist it in accomplish- ing its tasks.

Article 28

Evolutionary clause

1. Where a Party considers that it would be useful in the interests of the economics of the

Parties to develop the relations established by - the Agreement by extending them to fields not covered thereby, it shall submit a reasoned request to them. The Parties may instruct the Joint Committee to examine this request and, where appropri- ate, to make recommendations to them.

Prop. 1992/93:22 Bilaga 1

Artikel 27

Gemensamma kommitténs arbetsordning

1. För att säkerställa en rätt tillämpning av detta avtal skall Gemensamma kommittén mötas på lämplig nivå när det är nödvändigt men minst en gång per år. Varje part får be- gära att möte hålls.

2. Kommittén skall uttala sig enhälligt.

3.0m en representant för en part har accepte- rat ett beslut i Gemensamma kommittén med reservation för att krav i konstitution eller lag- stiftning måste uppfyllas, skall beslutet träda i kraft, om inte något senare datum anges däri, den dag då parten meddelar att reservationen hävts.

4. Vid tillämpningen av detta avtal skall Ge- mensamma kommittén anta sin arbetsordning, som bland annat skall innehålla bestämmelser rörande sammankallande av möten, val av ordförande och dennes mandattid.

5. Gemensamma kommittén får besluta att upprätta de underkommittéer och arbetsgrup- per som den anser nödvändiga för att biträda den vid fullgörandet av dess uppgifter.

Artikel 28

Utvecklingsklausul

1. När en part anser att det skulle ligga i par- ternas ekonomiers intresse att utveckla de för- bindelser som upprättas genom detta avtal ge- nom att utvidga dem till områden som inte täcks av avtalet, skall den till parterna över- lämna en begäran med angivande av skäl. Parterna får uppdra åt Gemensamma kom- mittén att pröva denna begäran och att, i före- kommande fall, avge rekommendationer till dem.

2. Agreements resulting from the procedure referred to in paragraph 1 will be subject to ratification or approval by the Parties in accordance with their own procedures.

Article 29

Services and investments

1. The Parties recognize the growing import- ance of certain areas. such as services and investments. ln their efforts to gradually deepen and broaden their co-operation. they will co-operate with the aim of achieving a progressive liberalization and mutual opening of markets for investments and trade in services, taking into account relevant GATT work. They will endeavour to accord treat- ment no less favourable than that accorded to domestic and foreign operators in their territ- ories on condition that a balance of rights and obligations exists between the Parties.

2. The modalities for this co-operation will be negotiated in the Joint Committcc. Arrange- ments resulting therefrom will. where necess- ary. bc subject to ratification or approval by the Parties in accordance with their own procedures and be applied within the frame- work of this Agreement.

Article 30

Protocols and Annexes

The Protocols and Annexes to this Agreement are an integral part of it. The Joint Committee may decide to amend the Protocols and Annexes.

Prop. 1992/93:22 Bilaga 1

2. De avtal som följer av det förfarande enligt punkt 1 skall bli föremål för ratifikation eller godkännande av parterna i enlighet med deras egna förfaranden.

Artikel 29 Tjänster och investeringar

]. Parterna erkänner den ökande betydelsen av vissa områden såsom tjänster och investe- ringar. I sin strävan att gradvis fördjupa och utvidga sitt samarbete. kommer de att samar- beta i syftc att uppnå en gradvis liberalisering och ett ömsesidigt öppnande av marknader för investeringar och handel med tjänster. med hänsyn till relevant arbete inom GATT. De kommer att sträva efter att medge en behand- ling, inom sina territorier, som inte är mindre fördelaktig än den som ges inhemska och ut- ländska aktörcr under förutsättning att balans råder mellan parternas rättigheter och skyldig- heter.

2. Villkoren för detta samarbete kommer att bli föremål för förhandlingar inom Gemen- samma kommittén. Åtgärder som följer därav kommer, när så är nödvändigt, att bli föremål för ratifikation eller godkännande av parterna i överensstämmelse med deras egna föreskrif- ter och bli tillämpliga inom ramen för detta av- tal. '

Artikel 30 Protokoll och bilagor

Protokollen och bilagorna till detta avtal utgör en integrerad del av detta. Gemensamma kommitten kan besluta om ändringar i proto- kollen och bilagorna.

Article 31

Customs unions, free trade areas and frontier trade

This Agreement shall not prevent the main- tenance or establishment of customs unions, free trade areas or arrangements for frontier trade to the extent that these do not negatively affect the trade regime and in particular the provisions concerning rules of origin provided for by this Agreement.

A rticle 32

Territorial application

This Agreement shall apply to the territories of the Parties.

Article 33

Entry into force

1. This Agreement shall enter into force on 1 January 1993 in relation to those Signatory States which by then have deposited their instruments of ratification or acceptance with the Depositary, provided that lsrael is among the States that have deposited their instru- ments of ratification or acceptance.

2. In relation to a Signatory State depositing its instrument of ratification or acceptance after 1 January 1993. this Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the deposit of its instrument, provided that Israel is among the States that have deposited their instruments of ratifica- tion or acceptance.

3. Any Signatory State may already at the time of signature declare that. during an initial phase. it shall apply the Agreement provision- ally, if the Agreement cannot enter into force in relation to that State by January 1993,

Artikel 31

Tullunioner, frihandelsområden och gränstrafik

Detta avtal skall inte utgöra hinder mot att tul- lunioner. frihandelsområden eller överens- kommelser om gränstrafik bibehålls eller upp- rättas. i den mån dessa inte negativt påverkar den ordning för handeln som avses i detta avtal och särskilt reglerna rörande ursprung.

A rtikel 32

Territoriell tillämpning

Detta avtal skall tillämpas på parternas territo- rier.

Artikel 33 Ikraftträdande

1. Detta avtal träderi kraft den 1 januari 1993 i förhållande till de signatärstater som då har deponerat sina ratifikations- eller godkännan- deinstrument hos depositarien, förutsatt att Israel är en av de stater som har deponerat sitt ratifikations- eller godkännandeinstrument.

2. För en signatärstat som deponerar sitt ratifi- kations- eller godkännandeinstrument efter 1 januari 1993, träder detta avtal ikraft första dagen i den andra månaden efter det att den deponerat sitt instrument, förutsatt att Israel är en av de stater som har deponerat sitt ratifi- kations- eller godkännandeinstrument.

3.Varje signatärstat får redan vid tidpunkten för undertecknandet förklara att den under in- ledningsskedet skall tillämpa avtalet proviso- riskt, om avtalet inte kan träda ikraft i förhål- lande till den staten den 1 januari 1993, förut-

provided that in relation to lsrael the Agree- ment has entered into force.

Article 34

Amendments

Amendments to this Agreement other than those referred to in Article 30, which are approved by the Joint Committee, shall be submitted to the Parties for ratification or acceptance and shall enter into force if ratified or accepted by all the Parties. The instruments of ratification or acceptance shall be deposited with the Depositary.

Article 35

Accession

1. Any State, Member of the European Free Trade Association. may accede to this Agree- ment, provided that the Joint Committee decides to approve its accession, on such terms and conditions as may be set out in that decision. The instrument of accession shall be deposited with the Depositary.

2. In relation to an acceding State. the Agree- ment shall enter into force on the first day of the third month following the deposit of its instrument of accession.

A rticle 36

Withdrawal and expiration

]. Each Party may withdraw from this Agree- ment by means of a written notification to the Depositary. The withdrawal shall take effect six months after the date on which the notifica- tion is rcceived by the Depositary.

2. If Israel withdraws. the Agreement shall expire at the end of the notice period, and if all

Prop. 1992/93:22 Bilaga ]

satt att avtalet har trätt i kraft i förhållande till Israel.

Artikel 34 Ändringar

Andra ändringar i detta avtal än sådana som nämns i artikel 30, vilka godkänts av Gemen- samma kommittén, skall underställas parterna för ratifikation eller godkännande och skall träda ikraft om de ratificerats eller godkänts av alla parter. Ratifikations- eller godkännan- deinstrumenten skall deponeras hos deposita- rien.

Artikel 35

Anslutning

1. Varje medlemsstat i Europeiska frihandels- sammanslutningen får ansluta sig till detta av- tal, under förutsättning att Gemensamma kommittén beslutar att godkänna anslut- ningen, på de villkor som anges i beslutet. An- slutningsinstrumentet skall deponeras hos de- positarien.

2. Avtalet skall vad gäller en anslutande stat träda i kraft första dagen i tredje månaden ef- ter det att anslutningsinstrumentet depone- rats.

Artikel 36 Uppsägning och upphörande

1. Varje part kan säga upp detta avtal genom en skriftlig notifikation till depositarien. Upp— sägningen träder ikraft sex månader efter den dag då notifikation mottogs av depositarien.

2. Om lsrael säger upp avtalet. skall avtalet upphöra att gälla vid slutet av uppsägningspe-

EFTA States withdraw it shall expire at the end of the latest notice period.

3. Any EFTA Member State which withdraws from the Convention establishing the Euro- pean Free Trade Association shall ipso facto on the same day as the withdrawal takes effect cease to be a Party.

Article 37 Depositary

The Government of Sweden, acting as Depos- itary, shall notify all States that have signed or acceded to this Agreement of the deposit of any instrument of ratification, acceptance or accession, the entry into force of this Agree- ment, of its expiry or of any withdrawal there- from.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized thereto, have signed the present Agreement.

DONE at Geneva, this 17th day of Septem- ber 1992, in a single authentic copy in the English language which shall be deposited with the Government of Sweden. The Depos- itary shall transmit certified copies to all Signatory States acceding to this Agreement.

rioden. och om samtliga EFTA-stater säger upp det, skall det upphöra att gälla vid slutet av den senaste uppsägningsperioden.

3. En EFTA-stat som frånträder konventionen om upprättandet av Europeiska frihandels- sammanslutningen skall samma dag som upp- sägningen blir_ giltig upphöra att vara part till detta avtal.

Artikel 37 Depositarie

Sveriges regering. som är depositarie för avta- let, skall notificera samtliga stater som har un- dertecknat eller anslutit sig till detta avtal om deponering av ratifikations-. godkännande- el- ler anslutningsinstrument. ikraftträdande av detta avtal. dess upphörande eller uppsägning.

TILL BESTYRKANDE HÄRAV har un- dertecknande, därtill vederbörligen befull- mäktigade ombud, undertecknat detta avtal.

UPPRÄTTAT l Geneve den 17 september 1992, i ett enda autentiskt exemplar på eng- elska språket, vilket skall deponeras hos Sveriges regering. Depositarien skall sända bestyrkta kopior till samtliga signatärstater. som ansluter sig till detta avtal.

S ' GRA a O R

Annex ]

C

Products falling within Chapters 25-97 of the Harmonized Commodity Description and Coding System (HS) to which this Agreement does not apply when imported into the EFTA States as specified against each products.

Heading No.

35.91

ex

35.02

ex

ex

H.S. Code

3501.10

3501.90

3502.10

3502.9O

Description of Products

gasein, gasginates and other cgsein derivatives; gasein glues:

- Casein

— Other:

-- other than casein glues

Albumins (including con— Mimo—omr; whey proteins, containing px weight more than 803 whey proteinsI cglgulated n e dr tte glbuminates and gthe: Miata;

— Egg albumin: -- other than unfit, or to be rendered unfit, for human consumption

? other: -— Milk albumin (lactalbumin), other than unfit, or to be rendered unfit, for human consumption

Excluded when imported into

Liechtenstein Switzerland

Liechtenstein Switzerland

All EFTA States

All EFTA states

ex

EX

ex

ex

3505.10

3505.20

3809.1O

3809.91

3809.92

3809.93

nextzins and other modified starches (tg;

1 e e t' ' e o

Dextrins and other modified starches: -- Excluding starch

ethers and esters other than those soluble in water

- Glues

Einishing agentsI dye garriers tg gccelergte the deing o; gixing g: gyestufgs and gthe: productg and pgeparatigns (ggr example, dressing; d 0 da t o 'nd used in the textilg, paper, leather gzligg induggxies, ngt elsewhere specigieg g: included.;

- with a basis of amylaceous substances

- other:

-- Of a kind used in the textile or like industries: --- Containing starch or

products derived from starch

—- of & kind used in the paper or like industries: --- Containing starch or

products derived from starch

-- Of a kind used in the leather or like industries: -—— Containing starch or

products derived from starch

Austria

Austria

Austria

Austria

Austria

Austria

ex

ex

3823.10

3823.90

Ezepared pindgrs ig;

ound ou ds e ' e ic o u 5 d preparations Qi gbg gnemigal Q: gliied industries [inglgding ;ngse ggnsisging g: mixtures oi natural o ucts ew specified 9: included; :esiduai ngdgctg 9: the ghemical Q: giiieg dus 'es sew

specified Q: ingigggg;

- Prepared binders for foundry moulds or cores: —— Based on starch or dextrin

- Other:

-- With a total content of sugar, starch, products derived from starch or products of headings Nos. 0401 to 0404 of 30% by weight or more

atu a cork w r s' e a e ' w s ' crushedI granulated oz

ground ngk a w ocess d u o u ' a ow waste (including yarn waste d a e o

Izug nemp (Cannabis satiyg w ess u not spun; tow and waste og true nemp(inc]gding yang waste ang gazngtteg stock)

Prop. l992/93222

Annexl

Austria

Austria

Austria Iceland Sweden

Austria Liechtenstein Sweden Switzerland

Austria Liechtenstein Sweden Switzerland

Bilaga I

som avses i artikel 2 punkt 1 a)

Varor, enligt 25—97 kapitel i det harmoniserade systemet (HS), för vilka detta avtal inte gäller vid import till EFTA-länderna såsom anges vid varje

vara

Tulltaxenr/ HS nr

35.01 3501.10 ur 3501.90

35.02

ur 3502.lO

ur 350190

35.05

ur 3505.10

350520 38.09

3809.10 ur 380991

ur 3809.92

ur 380993

38.23

Varuslag

Kasein, kaseinater och andra kaseinderivat; ka- seinlim: kasein

andra slag: — — andra än kaseinlim

Albuminer (inbegripet koncentrat av två eller flera vassleproteiner innehållande mer än 80

viktprocent vasslepro teiner, beräknat på torr substansen), albuminater och andra albuminde-

rivat:

— äggalbumin: - annan än sådan otjänlig eller avsedd att gö- ras otjänlig till människoföda andra slag: — — mjölkalbumin (laktal bumin), annan än så- dan otjänlig eller avsedd att göras otjänlig till människoföda

Dextrin och annan modifierad stärkelse (t ex förklistrad eller förestrad stärkelse); lim och klister på basis av stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse:

— dextrin och annan modifierad stärkelse: — med undantag av stärkelseetrar och stärkel- seestrar, ej vattenlösliga lim och klister

Appreturrnedel, preparat för påskyndande av färgning eller för fixering av färgämnen samt andra produkter och preparat (t ex glättmedel och betmedel), av sådana slag som används inom textil-, pappers- eller läderindustrin eller inom liknande industrier, inte nämnda eller inbe- gripna någon annanstans: — på basis av stärkelse eller stärkelseprodukter - andra slag: ' - - av sådana slag som används inom textilindu- strin eller inom—liknande industrier: — — — innehållande stärkelse eller stärkelsepro- dukter - - av sådana slag som används inom pappers- industrin eller inom liknande industrier: — - — innehållande stärkelse eller stärkelsepro- dukter — av sådana slag som används inom läderindu- strin eller inom liknande industrier: — — — innehållande stärkelse eller stärkelsepro— dukter

Bcredda bindemedel för gjutformar eller gjut- kärnor; kemiska produkter samt preparat från

Undantagna vid import till

' Liechtenstein

Schweiz Liechtenstein Schweiz

Alla EFTA-länder

Alla EFTA-länder

Österrike

Österrike

Österrike

Österrike

Österrike

Österrike

Prop. 1992/93:22 Bilaga I

Tulltaxenr/ HS nr

ur 3823.10

ur 382390

45.01

53.01

53.02

Varuslag

kemiska eller närstående industrier (inbegripet sådana som består av blandningar av naturpro- dukter), inte nämnda eller inbegripna någon an- nanstans; restprodukter från kemiska eller när- stående industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

beredda bindemedel för gjutformar eller gjut-

kärnor: - på basis av stärkelse eller dextrin - andra slag: — — med ett sammanlagt innehåll av minst 30 viktprocent socker, stärkelse, stärkelsepro- dukter eller produkter enligt nr 04.01-04.04

Naturkork, obearbetad eller enkelt förarbetad; korkavfall; krossad, granulerad eller malen kork

Lin, oberett eller berett men inte spunnet; blå- nor och avfall av lin (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

Mjukhampa (Cannabis sativa L), oberedd eller beredd men inte spunnen; blånor och avfall av mjukhampa (inbegripet garnavfall samt rivet av- fall och riven lump)

Undantagna vid import till

Österrike

Österrike

Österrike Island Sverige

Österrike Liechtenstein Schweiz Sverige

Österrike Liechtenstein Schweiz Sverige

Prop. 1992/93:22 Bilaga I

ZBQIQQQL_L

NCER NG RODUC S E E. 0 N - G

Q£_LEILQLE_Z_9I_IEE_L&BEEHEEI

Bliiils_1 The provisions of the Agreement shall apply to the products listed in Table I.

AM 1. For products listed in Tables II, III, IV, V and VI

the respective EFTA State shall accord to Israel the treatment indicated in those Tables.

2. The treatment to be accorded by Iceland is laid down in Table VII. The customs duties are indicated in List 1 and the duties of a fiscal nature in List 2 of the Table. Iceland may, however, replace these duties with other price compensation measures in accordance with Article 4.

aulan.:

For products listed in Table VIII Israel shall accord to the EFTA states the treatment indicated in that Table.

Angels.-4

1. In order to take account of differences in the cost of the agricultural raw materials incorporated in the goods specified in the Tables 11 to VI, referred to in Article 2, for which the treatment consists of a variable levy, and in Table VIII, referred to in Article 3, for which the treatment consists of duty free entry or of a variable levy, the Agreement does not preclude:

(i) the levying, upon import, of a variable component or fixed amount, or the application of internal price compensation measures;

(ii) the application of measures adopted upon export.

2. The price compensation measures shall not exceed the differences between the domestic price and the world market price of the agricultural raw materials incorporated in the goods concerned.

Axti£l£_i

1. For products listed in the respective Tables the EFTA States and Israel shall notify all price compensation measures applied under Articles 2, 3 and 4 of this Protocol.

2. The EFTA states and Israel may submit to each other problems in the field of the price compensation measures. Those problems will be promptly discussed by experts from Israel and the EFTA state or states concerned in order to avoid trade distortions that may be derived from the implementation of such measures. If no mutually satisfactory_solution has been reached, the Joint Committee shall meet at the request of any of the states concerned.

3. The Joint Committee may set up a working party in accordance with paragraph 5 of Article 26 of the Agreement to assist it in finding an apropriate solution to the problem. It shall be composed of experts from the states Parties to this Agreement responsible for questions related to price compensation measures.

Article &

The EFTA States and Israel shall review at two-yearly intervals the development of their trade in products covered by this Protocol. A first review shall be held before the end of 1993. In the light of these reviews and taking into account the arrangements between the Parties and the European Economic Community in this field and the results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, the EFTA states and Israel shall decide on possible changes to the product coverage of this Protocol as well as on a pOSSible development of the rules concerning price compensation systems.

Protocol A

Heading H.S. No. Code liiQi 1404.20 låLlå

ex 1516.20

ex 1518.00

Table ] to Protocol A

IABLE I 10 EBOTOCOL &

Description of products

Vegetable pgeduete ngt elsewhete e ' 'e e :

- Cotton linters

. . ] 11 E ! ! ll ! theig tzactions, pattly Q: wheiiy nydzogenated, inte:-estetizieg, ze-esteriiied QI eieiginieeg, ghetne: e: ngt zetined, but ngt tutthe; ptepeteq;

- Vegetable fats and oils and their fractions: -- Hydrogenated castor oil, so called "Opal-wax”

Anim 1 o; vegetable iats end Qile eng thei; tzactions, boiied, exigieee, deh d ated ul hu "sed ow

o erised ea ' v cuum ' gas Q: gtnegwise chemiceliy modified, excluding those o: heading Eg, 1515; inegiple mixtutes g: pzepetetiens eg enimal er vegetable gats ot eiis g; e: gta tigns eg Qiggezent tets QI Qils gt this gnaptez, net eisewheze epeeiiieg e: included;

- Linoxyn

Prop. 1992/93:22 Table ll to Protocol A

AB 0 O OCO BHåIBlb ML f w w e ut in % ad vol. or in Schilling per 100 kg (1) 0710 Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen: 40 - Sweet corn (Zea mays var.saccharata) vl 0711 Vegetables provisionally preserved (for

example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption:

90 - Other vegetables; mixtures of vegetables: ex E - Sweet corn (Zea mays var. saccharata), except mixtures of

vegetables vl 1519 Industrial monocarboxylit fatty acids; acid oils from refining; industrial fatty alcohols - FREE i702 other sugars, including chemically pure

lactose, maltose, glucose and fructose, in solid form; sugar syrups not containing added flavouring or colouring matter; artificial honey, whether or not mixed with natural honey; caramel:

50 - Chemically pure fructose vl 90 - other, including invert sugar: B - Maltose: 1 - Chemically pure FREE

1 Nota: vl = Variable Levy

IQ

1704

1806

1901

1902

(10)

11 19 20

ex 20

30 40

1903 00

Table ll to Protocol A

esc ' t'o odu s Rate of Duty

in % ad vol. or in Schilling per 100 kg (1)

Sugar confectionery (including white chocolate), not containing cocoa vl

'Chocolate and other food preparations containing cocoa vl

Malt extract; food preparations of flour, meal, starch or malt extract, not containing cocoa powder or containing cocoa powder in a proportion by weight of less than 50%, not elsewhere specified or included, food preparations of goods of headings Nos. 0401 to 0404, not containing cocoa powder or containing cocoa powder in a proportion by weight of less than 10%, not elsewhere specified or included vl'

Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other substances) or otherwise prepared, such as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, canelloni; couscous, whether or not prepared.

- Uncooked pasta, not stuffed or otherwise

prepared: -- Containing eggs vl -- Other vl

- stuffed pasta, whether or not cooked or otherwise prepared:

- stuffed pasta, whether or not cooked or otherwise prepared, except stuffed pasta containing more than 20: by weight of sausage, meat, meat offal, blood, fish or crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, or any

combination thereof vl - other pasta vl - Couscous vl

Tapioca and substitutes therefore prepared form starch, in the form of flakes, grains, pearls, siftings or in similar forms vl

1904

1905

.004

90

2101

10

esc ' ' n c

Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products (for example, corn flakes); cereals, other than maize (corn), in grain form, precooked or otherwise prepared

Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products

Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, frozen:

- other vegetables and mixtures of vegetables: B - Other: ex 1 - Sweet corn (Zea mays var. saccharata), except mixtures of vegetables

Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or mate and preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or mate; roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof:

— Extracts, essences and concentrates, of coffee and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with & basis of coffee: A - Preparations with a basis of coffee: 1 - With a content of milkfat of 1,52 or more by weight or with a content of milk proteins of 2,5! or more by weight or with a sugar content of 58 or more by weight, expressed as invert sugar, or with a starch content of St or more by weight

Prop. 1992/93:22 Table II to Protocol/X

Rate Q: Duty in & ad vol. or in Schilling per 100 kg (1)

vl

vl

vl

vl

S ta

20

30

2102

20

2103

10

20

90

Description Q: products

- Extracts, essences and concentrates, of tea or mate, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of tea or mate: A - Preparations with basis of tea or mate: 1 . with a content of milkfat of 1,5t or more by weight or with a content of milk proteins of 2,5% or more by weight or with a sugar content of S% or more by weight, expressed as invert sugar, or with a starch content of 5% or more by weight

- Roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof: B - Other

Yeasts (active or inactive); other single- cell micro-organisms, dead (but not including vaccines of heading No. 3002); prepared baking powders:

- Inactive yeasts; other single-cell micro-organisms, dead: A - Inactive yeasts

Sauces and preparations thereof; mixed condiments and mixed seasonings; mustard flour and meal and prepared mustard:

_ Soya sauce

- Tomato ketchup and other tomato sauces

— Other: A — Preparations for sauces with a basis

of flour, meal starch of malt extract B - other

Prop. 1992/93:22 Table ll to Protocol A

gate gg Duty in % ad vol. or in Schilling per 100 kg (1)

vl

vl

FREE

13 % min 220.-

13 % min 220.-

vl 13 & min 220.-

'J! [J!

Prop. 1992/93:22 Tabhellto Protocolfå

MLS ' R&W man in % ad vol. or in Schil ing per 100 kg

2104 Soups and broths and preparations thereof; homogenised composite food preparations:

10 - Soups and broths and preparations thereof 6 & min 110.—

20 - Homogenised composite food preparations: B - Other 6 & min 110.-

”105 00 Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa v1

106 Food preparations not elsewhere specified or included:

10 - Protein concentrates and textured protein substances: ex 10 with a content of milkfat of 1,5% or more by weight or with a content of milk proteins of 2,58 or more by weight or with a sugar content of S% or more by weight, expressed as invert sugar, or with a starch content of S% or more by weight vi

90 - Other: ' B - Other:

1 — With a content of milkfat of 1,5 % or more by weight or with a content of milk proteins of 2,5% or more by weight or with a sugar content of 5% or more by weight, expressed as invert sugar, or with a starch content of 5! or more by

weight vl 2 - Other:

b - Other: 1. Hydrolysates of proteins and autolysates yeast 14 & min 130.-

2202 Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured, and other non-alcoholic beverages, not including fruit or vegetable juices of heading No. 2009:

10

90

2203 00

2905

(40) 43 44

2915

(10) 13

(30) 39

90

Table ll to Protocol A

sc ' t' uc s

8212 gi Duty in & ad vol. .or in Schilling per 100 kg

— waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured: A — Containing added sugar vl B - Other FREE - other: A — Of products of heading No. 0401, 0402 or 0404 vl B - Other: 1 - Containing added sugar vl '2 - Other FREE Beer made from malt vl Acyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives: — Other polyhydric alcohols: -- Mannitol FREE -- D-glucitol (sorbitol) FREE Saturated acyclic monocarboxylic acids and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives: - Formic acid, its salts and esters: -- Esters of formic acid: ex 13 esters of mannitol or D-glucitol (sorbitol) FREE — Esters of acetic acid: -- Other B - Other: ex B - Esters of mannitol or D-glucitol (sorbitol) FREE - Other: ex 90 - Esters of mannitol or D-glucitol (sorbitol) FREE

(1)

2916

(10)

19

1917

(10)

19

2918

(10)

11 14 15 19

Unsaturated acyclic monocarboxylic acids, cyclic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives:

- Unsaturated acyclic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives:

-- Other:

ex 19 - Esters of mannitol or D-glucitol (sorbitol)

Polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrostated derivatives:

- Acyclic polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatiVes:

-- Other:

ex 19 - Itaconic acid, its salts and esters

Carboxylic acids with additional oxygen function and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids: their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives:

Carboxylic acids with alcohol function but without other oxygen function, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives: —— Lactic acid, its salts and esters —- citric acid —- Salts and esters of citric acid

—- other:

ex 19 - Glyceric acid, glycolic acid, saccharic acid, isosaccharic acid and heptasaccharic acid; their salts and esters

Prop. 1992/93:22 Table ll to Protocol A

Rate Qi Qgty in % ad vol. or in Schil ipg per 100 kg 1

FREE

FREE

FREE FREE FREE

FREE

'Jl OC

2932

(10)

19

90

2940 00

2941

10

3001

90

3501

esc ' o 0 c 5

Heterocyclic compounds with oxygen hetero- atom(s) only:

Compounds containing an unfused furan ring (whether or not hydrogenated) in the structure:

-- other:

ex 19 Anhydrous mannitol and D-glucitol (sorbitol) compounds, excluding maltol and isomaltol

- Other: ex 90 - Anhydrous mannitol and D—glucitol (sorbitol) compounds, excluding maltol and isomaltol ex 90 - alpha—Methylglucoside

Sugars, chemically pure, other than sucrose, lactose, maltose, glucose and fructose; sugar ethers and sugar esters, and their salts, other than products of heading No. 2937, 2938 or 2939:

ex - Sorbose, its salts and esters

Antibiotics:

- Penicillins and their derivatives with a penicillanic acid structure; salts thereof

Glands and other organs of organo- therapeutic uses, dried, whether or not powdered; extracts of glands or other organs or of their secretions for organo— therapeutic uses; heparin and its salts; other human or animal substances prepared for therapeutic or prophylactic uses, not elsewhere specified or included:

— Other: ex 90 - Heparin and its salts

Casein, caseinates and other casein derivatives; casein glues

Table ll to Protocol A

Eå£å_2£_D££1 in % ad vol. or in Schilli per 100 kg FREE

FREE FREE

FREE

FREE

& %

vl

n

1)

'J:

3505

10

506

10

(90) 99

3507

90

Prop. 1992/93:22 Table lll to Protocol A

esc ' t'o oducts

Rate of puty in % ad vol. or in Schilling per 100 kg

Dextrins and other modified starches (for example, pregelatinised or esterified starches); glues based on starches, or on dextrins or other modified starches:

- Dextrins and other modified starches:

A - starch ethers and esters:

2 — Other B &

Prepared glues and other prepared adhesives, not elsewhere Specified or included; products suitable for use as glues or adhesives, put up for retail sale as glues or adhesives, not exceeding

net weight of 1 kg:

Products suitable for use as glues or adhesives, put up for retail sale as glues or adhesives, not exceeding a net

weight of 1 kg:

ex 10 - With a basis of sodium silicate emulsion or for resin emulsions FREE

Other:

—- Other:

ex 99 - With a basis of sodium silicate emulsion or of resin emulsions FREE

Enzymes; prepared enzymes not elsewhere specified or included:

- Other:

A - Prepared enzymes, containing foodstuffs:

1 - With a content of milkfat of 1,5! or more by weight or with

content of milk proteins of 2,5! or more by weight or with a sugar content of S% or more by weight, expressed as invert sugar, or with a starch content of st or more by weight vl

1)

3823

10

90

3911

10

90

3913

90

Table ll to Protocol A

sc ' 'o c 5 Rate gg Duty

in % ad vol. or in Schilling per 100 kg

Prepared binders for foundry moulds or cores; chemical products and preparations of the chemical or allied industries (including those consisting of mixtures of natural products) not elsewhere specified or included; residual products of the chemical or allied industries, not elsewhere specified or included:

- Prepared binders for foundry moulds or cores: c — Other 8 %

- Other: ex B - Products of sorbitol cracking 8 %

Petroleum resins, coumarone—indene resins, polyterpenes, polysulphides, polysulphones and other products specified in Note 3 to this Chapter, not elsewhere specified or included, in primary forms:

- Petroleum resins, coumarone, indene or coumarone-indene resins and poly- terpenes: ex 10 — Adhesives with a basis of emulsions of this subheading FREE

- Other:

ex 90 - Adhesives with a basis of emulsions of this subheading FREE

Natural polymers (for example, alginic acid) and modified natural polymera (for example, hardened proteins, chemical derivatives of natural rubber), not elsewhere specified or included, in primary forms:

- Other: ex 90 - Dextran 6 % ex 90 - Other than hardened proteins or chemical derivatives of natural rubber 8 %

(1)

Prop. 1992/93:22 Table lll to Protocol A

mami

U) 0 III rf 0 UI E No

0403 Buttermilk, curdled milk and cream, yogurt, kephir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter or flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa:

0403 10 — Yogurt: ex 10 —- Flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa vc

0403 90 — Other: ex 90 —- Flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa vc

0710 Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen:

0710 40 - Sweet corn (Zea mays var. saccharata) vc

0711 Vegetables provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption:

0711 90 - Other vegetables; mixtures of vegetables: ex 90 -- Sweet corn (Zea mays var. saccharata) vc

1 In the event of no reference being made in this table to a variable component, Finland reserves the right, where appropriate, to compensate for the differences in the price of basic agricultural products by means of a variable component.

vc = variable component

HS Reading

1519

1519 13

1702

1702 50

1702 90

ex 90

1704

1806

1901

1901 10

1901 20

Table lll to Protocol A

Description g: ngdugts Rate og 29210)

Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining; industrial fatty alcohols:

- Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining: -— Tall oil fatty acids FREE

Other sugars, including chemically pure lactose, maltose, glucose and fructose, in solid form; sugar syrups not containing added flavouring or colouring matter; artificial honey, whether or not mixed with natural honey; caramel:

- Chemically pure fructose vc

- Other, including invert sugar: -— Chemically pure maltose FREE

Sugar confectionery (including white chocolate), not containing cocoa vc

Chocolate and other food preparations containing cocoa vc

Malt extract; food preparations of flour, meal, starch or malt extract, not containing cocoa powder or containing cocoa powder in a proportion by weight of less than 50 %, not elsewhere specified or included; food preparations of goods of headings Nos 0401 to 0404, not containing cocoa powder or containing cocoa powder in a proportion by weight of less than 10 %, not elsewhere specified or included:

- Preparations for infant use, put up for retail sale: -— Preparations of goods of heading Nos 0401 to 0404 vc -- Other 0.50mk/kg+vc

- Hixes and doughs for the preparation of bakers' wares of heading No. 1905: -- Preparations of goods of heading Nos 0401 to 0404' vc -- Other 0.50mk/kg+vc

HLHeasiim

1901

1902

1902 1902

1902

1902

1902

1903

1904

1905

1905

EQ;

90

11 19

20

ex

30

40

10

20

Prop. l992/93122 Table IIl to Protocol A

sc ' 'o od cts Rate of om")

Other: -- Malt extract vc -- Preparation of goods of heading

Nos 0401 to 0404 vc

-- Other 0.50mk/kg+vc

Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other substances) or otherwise prepared, such as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, whether or not prepared:

Uncooked pasta, not stuffed or otherwise

prepared: -- Containing eggs 0.50mk/kg+vc -- Other 0.50mk/kg+vc

- stuffed pasta, whether or not cooked or otherwise prepared: -- Other than products containing more than 20% by weight of sausages, meat, meat offal, blood, fish, crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates or any combination thereof vc

- other pasta vc

— Couscous O.50mk/kg+vc

Tapioca and substitutes therefor prepared from starch, in the form of flakes, grains, pearls, siftings or in similar forms FREE

Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products (for example, corn flakes); cereals, other than maize (corn), in grain form, precooked or otherwise prepared vc

Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products:

- Crispbread vc

1905

1905

1905

1905

2001

2001

2004

2004

2004

2005

2005

2005

20 30

40

90

90 ex 90

10 ex 10

90

ex 90

20 ex 20

80

- Gingerbread and the like sweet biscuits; waffles and wafers

- Rusks, toasted bread and similar toasted products

- Other:

-- Gluten bread and unleavened bread (matzos) -- other bread, not containing added honey, eggs, cheese or fruit, and containing by weight in the dry matter state not more than 5 % of sugar and not more than 5 % of fat -- communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products

-- Other

Vegetables, fruit, nuts and other edible parts of plants, prepared or preserved by vinegar or acetic acid:

- other: -- sweet corn (Zea mays var. saccharata)

Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, frozen:

— Potatoes: -- In the form of flour, meal or flakes

- Other vegetables and mixtures of vegetables: -- Sweet corn (Zea mays var. saccharata)

other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, not frozen:

- Potatoes:

-- In the form of flour, meal or flakes

- Sweet corn (Zea mays var. saccharata)

Prop. 1992/93 22

Table lll to Protocol A

Rate gf 02110)

VC

VC

VC

VC

0.45mk/kg+vc

FREE VC

VC

0.50mk/kg+vc

VC

0.50mk/kg+vc

VC

2008

2008

2008

2101

2101

2101

2101

11 ex 19 ex

99 ex

10

ex

20

ex

30

EX

11

19

99

10

20

30

Prop.l992ÅIk22

Table lll to Protocol A

t'on s Mu: Dan!”)

Fruit, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared or preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or included:

- Nuts, ground—nuts and other seeds, whether or not mixed together: -- Ground-nuts: -- Peanut butter vc —— Other, including mixtures: --- Preparations based on cereal seeds vc

- Other, including mixtures other than those of subheading 2008 19: -- Other: --- Haize (corn) other than sweet corn Zea mays var. saccharata), not containing added spirit or sugar vc

Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or mate and preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or mate; roasted chicory ' and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof:

- Extracts, essences and concentrates, of coffee, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of coffee: —- Preparations with a basis of coffee vc

- Extracts, essences and concentrates, of tea or mate, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of tea or mate: -- Preparations with a basis of tea or maté vc

- Roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof: -- Roasted coffee substitutes (excluding

roasted chicory), and extracts, essences and concentrates thereof FREE

us.!iealiins

2102

2102

2103

2103 2103

2103

2104

2104

2105

2106

2106

2106

20

ex 20

10 20

90 ex 90

10

10

90 ex 90

: . l' E : |

Yeasts (active or inactive); other single- cell micro-organisms, dead (but not including vaccines of heading No. 3002); prepared baking powders:

- Inactive yeasts; other single-cell micro organisms, dead: -— Inactive yeasts

Sauces and preparations therefor; mixed condiments and mixed seasonings; mustard flour and meal and prepared mustard:

- Soya sauce - Tomato ketchup and other tomato sauces

- Other: -- Other (excluding liquid mango chutney)

Soups and broths and preparations therefor; homogenized composite food preparations:

- Soups and broths and preparations therefor

Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa:

- Ice cream containing fat

- Other

Food preparations not elsewhere specified or included:

- Protein concentrates and textured protein substances

other:

—- Other (excluding fat emulsions and similar preparations containing more than 15 % by weight of milkfats and sugar syrups containing added flavouring or colouring matter)

Table lll to Protocol A

Bats_ef Hilti")

FREE

VC

VC

VC

VC

1 mk/kg+vc

VC

VC

VC

HS Reading

2202

2202

2202

2203

2205

2208

2208

2905

2905 2905

10

ex 10

90 ex 90

ex 90

90 ex 90

43 44

Table lll to Protocol A

Description of producgs Bete of Dutya)

Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured, and other non-alcoholic beverages, not includ- ing fruit or vegetable juices of heading No. 2009:

Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured: -- Containing sugar (sucrose or invert sugar) vc

— Other:

-— Containing milk or milkfats vc

-- other:

--- Containing sugar (sucrose or invert sugar) vc

Beer made from malt vc

Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic substances FREE

Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80 % vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages; compound alcoholic preparations of a kind used for the manufacture of beverages:

- Other:

—— Ligueurs, bitters, punch and'other similar spirituous beverages containing eggs or egg yolks and/or sugar (sucrose or invert sugar) ' vc

Acyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives:

- other polyhydric alcohols: -— Mannitol Vc -— D—glucitol (sorbitol) vc

2915 13 ex 13

2915 39

ex 39 2915 90

ex 90

2916

2916 19 ex 19

2917

2917 19 ex 19

2918

Table lll to Protocol A

WW Dali”)

Saturated acyclic monocarboxylic acids and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivates:

— Formic acid, its salts and esters: -- Esters of formic acid: - —-- Esters with mannitol or sorbitol FREE

- Esters of acetic acid:

-- Other: --— Esters with mannitol or sorbitol ' FREE - Other: -- Esters with mannitol or sorbitol FREE

Unsaturated acyclic monocarboxylic acids, cyclic mono-carboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sul- phonated, nitrated or nitrosated derivatives:

- Unsaturated acyclic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides,peroxyacids and their derivatives:

-— Other: --- Esters with mannitol or sorbitol . FREE

Polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives:

- Acyclic polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives:

-— Other:

--- Itaconic acid, its salts and esters FREE

Carboxylic acids with additional oxygen function and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives:

- Carboxylic acids with alcohol function but without other oxygen function, their anhydrides, halides, peroxides,

2918 2918 2918 2918

2932

2932

2932

2940

11 14 15 19

19 ex 19

90 ex 90 ex 90

ex 2940

2941

2941

3001

10

Table lll to Protocol A

WW 0211”) peroxyacids and their derivatives: -— Lactic acid, its salts and esters FREE -- citric acid FREE -- Salts and esters of citric acid FREE -— Other:

--- Glyceric acid, glycolic acid, saccharic acid, isosaccharic acid, heptasaccharic acid, their salts and esters FREE

Heterocyclic compounds with oxygen hetero- atom(s) only:

- Compounds containing an unfused furan ring (whether.or.not hydrogenated) in the structure: -- Other: --- Anhydrous mannitol and sorbitol compounds, excluding maltol and _ isomaltol FREE

Other: -- Alfa-Methylglucosides FREE

-- Anhydrous mannitol and sorbitol compounds, excluding maltol and isomaltol FREE

Sugars, chemically pure, other than sucrose, lactose, maltose, glucose and fructose; sugar ethers and sugar esters, and their salts, other than products of heading No. 2937, 2938 or 2939:

- Sorbose, its salts and esters FREE

Antibiotics: - Penicillins and their derivatives with a

penicillanic acid structure; salts thereof FREE

Glands and other organs for organo- 'therapeutic uses, dried, whether or not

powdered; extracts of glands or other organs_or of their secretions for organo- therapeutic uses; heparin and its salts; other human or animal substances prepared for therapeutic or prophylactic uses, not elsewhere specified or included:

HS Reading E21

3001

3501

3501

3501

3505

3506

3506

3506

3507

3507

3809

90 ex

10

90 ex

ex

10

ex

99

ex

90 ex

90

90

90

10

99

90

Table lll to Protocol A Desgription of ppoducgs gage of 2211”)

- other:

-- Heparin and its salts FREE

Casein, caseinates and other casein derivatives; casein glues:

— Casein FREE

- other: -- caseinates and other casein derivatives 25% with a min. of o.30mk/kg+vc

-- Casein glues FREE

Dextrins and other modified starches (for example, pregelatinized or esterified starches); glues based on starches, or on dextrins or other modified starches FREE

Prepared glues and other prepared adhesives, not elsewhere specified or included; products suitable for use as glues or adhesives, put up for retail sale as glues or adhesives, not exceeding a net weight of 1 kg:

- Products suitable for use as glues or adhesives, put up for retail sale as glues or adhesives, not exceeding a net weight of 1 kg: -- With a basis of sodium silicate

emulsion or of resin emulsions FREE — Other: -- Other: --- With a basis of sodium silicate

emulsion or of resin emulsions FREE

Enzymes; prepared enzymes not elsewhere specified or included:

- other: -— Prepared enzymes containing foodstuffs vc

Finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dyestuffs and other products and prep- arations (for example, dressings and

3809

3809

3809

3809

3823

3823

3823

3823

3911

3911

10

91 ex 91 92 ex 92 93

ex 93

10 ex 10

60

90 ex 90 ex 90

10

ex 10

MW

mordants), of a kind used in the textile, paper, leather or like industries, not elsewhere specified or included:

- With a basis of amylaceous substances

- Other: -- Of a kind used in the textile or like idustries:

--— Containing starch or products derived from starch -- Of a kind used in the paper or like industries: -—- Containing starch or products derived from starch —- Of a kind used in the leather or like industries: --— Containing starch or products derived from starch

Prepared binders for foundry moulds or cores; chemical products and preparations of the chemical or allied industries (including those consisting of mixtures of natural products), not elsewhere specified or included; residual products of the chemical or allied industries, not elsewhere specified or included:

- Prepared binders for foundry moulds or cores: -— Based on synthetic resins

- Sorbitol other than that of subheading 2905 44

- Other: -- Crude calcium citrate -- Products of sorbitol cracking

Petroleum resins, coumarone-indene resins, polyterpenes, polysulphides, polysulphones and other products specified in Note 3 to this Chapter, not elsewhere specified or included, in primary forms:

- Petroleum resins, coumarone, indene or coumarone-indene resins and poly- terpenes: -- Adhesives with a basis of resin

emulsions '

Table lll to Protocol A

Rate O: plana)

FREE

FREE

FREE

FREE

FREE

FREE

FREE FREE

FREE

3911 90 ex 90

3913

3913 90 ex 90

esc

— Other: -- Adhesives with a basis of resin emulsions

Natural polymers (for example, alginic acid) and modified natural polymers (for example hardened proteins, chemical derivatives of natural rubber), not elsewhere specified or included, in primary forms:

Other: -- Other (excluding hardened proteins and

Table lll to Protocol A Rage Qi 211441") FREE

chemical derivatives of natural rubber) FREE

Prop. 1992/9 Table lV to Protocol A

ABL V 0 0 CO

EQBEAX us heading es ' t' o u s Rate of Dptyä) EQ. 04.03 Euttetpilk, curdled milk and ;pgam, urt ke hir n other e en ed o acidified milk and gpeam, whether or not goncentrated o; ;pntginipg gdded sugar pp othep sweetening matte: Q: tlavoured pr ggntaipihg pdded fruit, puts pp gpgga: — Yogurt: 10.2 -— Containing added fruit, nuts or berries VC + 0,50 ex 10.9 -- Other: --- Flavoured or containing cocoa VC ex 90.0 - Other: -- Flavoured or containing cocoa VC -— Containing added fruit, nuts or berries VC + 0,50 07.10 Vegetables (uncookgd pr cooked by steaming or boiiing in watgp), frozen: 40.0 — Sweet corn (Zea mays var; saccharata) free

vc : Vari-ble comment, lny be changed to internal ensures. i ' Internal masures :onbined with equalilation in, may be changed to | variable carponent.

frn - No price conversation leisure: applied but uy ha introduced..

vn

HS heading

07.11

90.1

13.02

ex 31.0

ex 32.0

ex 39.0

15.19

13.0

Table lV to Protocol A

Descpiption of pzoducts Rate of Duty* Ve e ab es rov'siona es Ve (for example, by suiphup digxide gas, ih brine, in sulphu; water 0: in her reserv t've so u i s ut unsuiteble in that state :o; immediate eoneumptiph:

other vegetables; mixtures of vegetables: -- Sweet corn (Zea mays var. saccharata) free

Vegetable sape and extracts; pectic substances, pectinates and pectates; a ar-a ar and other uc' a es thickeners, whether or not modified, depived from vegetable ppoducte;

- Mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from vegetable products:

-- Agar-agar: --- Modified i

-- Mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from locust beans, locust bean seeds or guar seeds: --- Modified i -- Other: --— Modified i

Industrial monocapboxyiic fetty acids; acid oils frem :etining; industpiai fetty aieohgls:

- Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining: -- Tall oil fatty acids free

hg heading

17.02

50.0

ex 90.9

17.04

18.06

10.0

20.1

20.9

90.1

90.2

90.9

mammas

che; eugape, insiuding chemieaiiy ure actos a se 0 os nd not eonteining edded flevppzing pp epiouzing matten; eptificiei hgney, WW

& . . - Chemically pure fructose - other, including invert sugar: —- Other: --- Chemically pure maltose

a co fec 'o e o u ' w ' e h co no ' ' oa hoco ate n t e e a at'ons

cgntaining ceeoa:

- Cocoa powder, containing added sugar or other sweetening matter

- Other preparations in blocks or slabs weighing more than 2 kg or in liquid, paste, powder, granular or other bulk form in containers or immediate packings, of a content exceeding 2 kg: -- Ice cream powders and table cream powders

-- Other

- other, in blocks, slabs or bars: -- Filled -- Not filled

- Other: -- other chocolate

-- Ice cream powders and table cream powders

-- Other edible preparations

te

free

free

VC

VC

VC VC

VC

VC

Table lV to Protocol A

ut *

HS heading

19.01

10.0

20.1

20.9

90.1

90.9

19.02

11.0

19.0

20.9 30.0

40.0

Table lV to Protocol A

Description of ppoducts Rate of Duty*

a e t c ' d a ' s

our e sta h a e t w w

wei h 0 ess a 0 o

elsewhere specified o: included; ipod ppeparations gi goode pf hegdings hos, 9401 to 0405, ngt epnteining eocoa powdep Q; containing epcgp owder n a o ' '

ess ha 0 ot e s w e

specizied g; ineipded:

— Preparations for infant use, put up for retail sale vc + 0,50

00

— Mixes and doughs for the prep— aration of bakers' wares of heading No. 19.05: -- In containers of a net content of

not more than 2 kg VC -— Other vc + 0,50 - Other: —- Malt extract free —- Other VC + 0,50

asta whethe o not c 0 d stuffed (with meat op othe; substances) or othepwise prepaped, such as spaghetti, macaponi, noodles, lasagne, gnocchi, ravioii,

cannelloni; eguscous, whethe: p: not prepared:

- Uncooked pasta, not stuffed or otherwise prepared: -— Containing eggs i + 0,20

—- other i + 0,20

- stuffed pasta, whether or not cooked or otherwise prepared: -- other VC — Other pasta VC - Couscous i + 0,20

19.04

10.0

90.0

19.05

10.0

20.0 30.0

40.0

90.0

20.01

90.3

W Iapioen end substitutes therefpt ww: a e ' s e e ed e w oast e 5 e ea oducts o a a ' s a ' e o a'n 0 e- o pthepwise ppepezed;

- Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products

— other

ea as a es ' d the bake s' wa es w t

eontaining cocoa; eommunien wefepe,

em t cache s 0 u' phapmaceuticai use, eeaiing petens,

1122 peper and eimile; pzpdgete;

- Crispbread

- Gingerbread and the like

Sweet biscuits; waffles and wafers

- Rusks, toasted bread and similar toasted products

- Other

Ve etables u't uts d e ' e art 0 a ts e a e presepved by vinegap og heetic neid; - Other: -- Vegetables: ——— Sweet corn (Zea mays var. saccharata)

Prop. 1992/93:22 TaMetho Protocol/X Bate of Dpty* vc + 0,20 vc vc VC + 10% VC VC vc VC free

ns heading

20.04

ex 10.0

90.1

20.05

ex 20.0

80.0

20.08

11.1

21.01

30.0

Table lV to Protocol A

esc ' t'o o duct a e

cher vegetebies ppepered Q: ppeserved otherwise than py vinegap ace 'c ac'd e '

- Potatoes: -- Preparations in the form of flour, meal or flakes, based on potatoes i + 0,20

- other vegetables and mixtures of

vegetables: -- Sweet corn (Zea mays var. saccharata) i t e ve etab es a e preserved otherwise than hy vinega; pt acetie eeid, net fzpzen: - Potatoes:

-- Preparations in the form of flour, meal or flakes, based on potatoes i + 0,20

- Sweet corn (Zea mays var. saccharata) i

Eguit, nuts and othep edible pants e: plants, otherwise ppepared en presegved, whether or not eonteining added sugar op othe; sweetening matte: on Spitit, ngt elsewhepe e ' 'e o ' c u e :

- Nuts, ground—nuts and other seeds, whether or not mixed together: -- Ground—nuts: --- Peanut butter free

Eztpects, essences end eoncentzates,

o co ee tea e an e — ezations with a basis pf these products g: with a basis pf epitee, tea o mate' oaste c co d othez pgasted epitee substitutes, end gxtpacts, essences end eongentpetes thezeot;

- Roasted chicory and other roasted coffee substitutes and extracts, essences and concentrates thereof free

ut *

HS heading EQ;

21.02

10.1

10.9

20.1

20.2

21.03

10.0

20.0

90.0

21.04

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.9

pesctintion et nzodugts

!easts (active o; inective): othet single-tell mitto-gzgeniems. geag (but not including vaeeinee gt

eadin o. 0 ' e a gowdets:

- Active yeasts: -- wine yeasts

-- other

- Inactive yeasts; other single-cell micro-organisms, dead: -— Yeasts for feeding animals

-- Other inactive yeasts

Sauces end preparations thezetot; mixed condiments end mixed seasen— ings; mustard tlou: end meal end Qtegeted mustete;

- Soya sauce

Tomato ketchup and other tomato sauces

' Other

Soups and broths and egenarations

he efor' omo n 9 om s't d egenaretions:

- Soups and broths and preparations therefor: -- In airtight containers: --- Meat broth

--- Vegetable soups and broth, concentrated or not, containing neither meat nor meat-extracts

--- Fish soup (containing not less than 25% by weight of fish)

--- other

-- other: --- Containing meat or meat—extracts

--- Fish soup (containing not less than 25 % by weight of fish)

--- Other

Prop.l992Å£k22

Tlduc IN'to Protocol A

gate o: nut1*

VC

VC

free

VC

VC

VC

VC

SU

ns heading

21.05

00.1

00.2

00.9

21.06

10.0

90.1

90.2

90.3

90.4

90.9

22.02

22.03

es o u s ce c eam nd e ed' e ' e whether or not containing eeeoa;

- Containing cocoa

- Other: -- Containing fatty substances

-- Other

Eood preparations not eisewheze ecified o 'n ded:

- Protein concentrates and textured protein substances

- Other:

-- Non-alcoholic compound prep— arations on the basis of extracts of heading No. 13.02 for the manu- facture of beverages

-- Preparations of juices of apple or blackcurrant, for the manufacture of beverages

-- Preparations of other juices, for the manufacture of beverages

-- Sweets and chewing gum, not con- taining sugar

-- Other: -4- Cream substitutes

--— Fat emulsions and similar prep— arations containing more than 15% by weight of milkfats

—-— Other

Waters| including minenal waters end aerated watersI containing addeg sugar or other sweetening matten g: flavoured, and othe; non-elcoheiig beveragesl not including gruit en vegetable juices of heading NoI 20.99

teer made from malt

Prop. 1992/9 Table lV to Protocol A

VC + 0,90

vc + 1,70

VC

VC

i + 10%

VC

VC

VC + 25*

VC

VC

VC

P7?

Sl

HS heading

22.05

22.08

ex 90.0

29.05

43.0

44.0

29.15

ex 13.0

ex 39.0

ex 40.2

Deserintion o: nreducts ate o

Vermouth end other wine of tnesh

ra es lavoured w'th an s etomatic substances free

Undenatured ethyl alcohol of an eicoholic stgength hy volume e: less than 803 vol; spirits, ligueuze end ether enirituous beverages; eomnoung elcohoiic nteparations of a King nsed o t e anu ac u e s' - Other:

-- Liqueurs, containing eggs or egg yolks and/or sugar (sucrose or . invert sugar) free

acyclic alcohols and their hale- genated, sulphonated, nitnated QE nitrosated derivatives:

— Other polyhydric alcohols: -- Mannitol VC

-- D-glucitol (sorbitol) VC

Saturated acyclic monocarboxylic ecids and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitzated gt nitrosated derivatives;

- Formic acid, its salts and esters: —- Esters of formic acid: --- Esters of mannitol and esters of sorbitol l

- Esters of acetic acid:

-- Other:

--- Esters of mannitol and esters of sorbitol i

- Mono—, di- or trichloroacetic acids, their salts and esters: -- Salts and esters: --- Esters of mannitol and esters of sorbitol i

Table lV to Protocol A

ut i

ex 50.2

ex 60.2

ex 70.2

ex 90.9

29.16

ex 12.0

ex 14.0

ex 15.2

Mandelas

- Propionic acid, its salts and esters: —- Salts and esters of propionic acid: --- Esters of mannitol and esters of sorbitol

— Butyric acids, valeric acids, their salts and esters: -- Salts and esters of butyric and valeric acids: --- Esters mannitol and esters of sorbitol

Palmitic acid, stearic acid, their salts and esters: -- Salts and esters of palmitic and stearic acids: ——- Esters of mannitol and esters of sorbitol

- Other:

—- Other:

--- Esters of mannitol and esters of sorbitol

Unsaturated ac clic m carbo

ecids, cyclie mongcatboxyiig egigs, their anhydrides, halides, netexidee and peroxyacids; thein helogenateg, sulphonated, nittatee en nitzesetee genivativee;

- Unsaturated acyclic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives: -- Esters of acrylic acid: --- Esters of mannitol and esters of

sorbitol

-- Esters of methacrylic acid: —-- Esters of mannitol and esters of sorbitol

-- Oleic, linoleic or linolenic acids, their salts and esters: --- Salts and esters of oleic, linoleic or linolenic acids: —--- Esters of mannitol and esters of sorbitol

Table lV to Protocol A

820

ns heading EQ;

ex 19.9

29.17

ex 19.1

ex 19.9

29.18

11.1 11.2

14.0

15.1

15.2

ex 19.1

ex 19.9

pesctintion et ptoducts

—— other: —-- other:

*—-- Esters of mannitol and esters of sorbitol

Eeiycambomyiic egids, theiz

ånhydtides, heiides, nengxidee ene Qetoxyecids; thein halogeneted, &uinhonated, nitzatee en nitzesated detivatives:

— Acyclic polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives:

—- Other: —-- Itaconic acid and its salts

—-- Esters of itaconic acid

garboxylic acids with edditionei Qxygen function and thei; enhy nide , a ides oxides d e 'd ' their halogenated, sninhoneted, nitratee en nitreeeted deziyetiyee:

* Carboxylic acids with alcohol function but without other oxygen function, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives:

*— Lactic acid, its salts and esters: —-- Lactic acid and its salts

*-- Esters of lactic acid —- citric acid

*- Salts and esters of citric acid: —-- Salts

—-- Esters

_- Other:

—-- Glyceric acid, glycolic acid, saccharic acid, isosaccharic acid, heptasaccharic acid, their salts and esters:

*--- Acids and salts

—--- Esters

free

free

free

free

Tablc lV to Protocol A

maine...

29.32

ex 19.0

ex 90.0

29.40

ex 00.0

29.41

10.0

30.01

ex 90.0

35.01

Table IV to Protocol A

Description of pzoduets gate o; Qut1*

Hetetocyciic compounds with exygen

etero—atom s 0 '

- Compounds containing an unfused furan ring (whether or not hydrogenated) in the structure:

-- Other: —-- Anhydrous mannitol and sorbitol compounds, excluding maltol and

isomaltol i - other: -— Methylglucosides i

-- Anhydrous mannitol and sorbitol compounds, excluding maltol and isomaltol i

Su a s c emica u e othe ha

sucrose, iactgse, maltose, glucose end fructose; sugar ethens and eugap estere, and their salts, ether than products eg heading hg. 29,37, 22,38

w '

- Other than rhamnose, raffinose and mannose i

l !.l. . _

- Penicillins and their derivatives with a penicillanic acid structure; salts thereof free

Glands and ot e o a s 0 or a o- hera eut'c ses dr d wheth ot owdered' extracts o 1 s

other organs or of theip secretigns fo; ozgano-therapeutic uses: heparin and its salts; othe; human op animal substances ppepated gor therapeutie or ro h a t'c uses ot wh e ' 'ed o ' c u ' - Other: —- Heparin and its salts free

Casein, caseinates and other casein detivatives; gasein glues;

10.0

90.1

90.2

35.05

10.0

20.0

35.06

ex 10.0

ex 99.0

35.07

ex 90.0

sc ' tio s te — Casein VC Other: —- Caseinates and other casein derivatives i

-— Casein glues i

x 'ns an e d 5 0 e am le e ela ' ed ster'fied sta hes ' lues as ptanches, ot on dexttins en ethet

modified stetehes;

- Dextrins and other modified starches i

Glues i

re ared lues and ot e re a ed

adhesives, not elsewhere specified pr included: pteducts snitebie fe; nse MW ing a net weight 0; 1 kg:

- Products suitable for use as glues or adhesives, put up for retail sale as glues or adhesives, not exceeding a net weight of 1 kg: -- with & basis of sodium silicate

emulsion vc - Other: -— Other: --— with a basis of sodium silicate emulsion or of resin emulsions VC 2 e5' re a e e 5 O ' ghere speeifieg Q: ineineee; - other: -- Prepared enzymes containing foodstuffs free

'l'ablc lV to Protocol A

10.0

ex 91.0

ex 92.0

ex 93.0

38.23

ex 10.0

60.0

ex 90.0

W

5 ' e t ar r

accelerate the dyeing or fixing et d st fs and othe ducts a

e a 'ons 0 exam e d 55” and morgants), ef a Lind used in the

textile, paper, leathez er like industries, net elsewhene epeeified e: included:

- with a basis of amylaceous substances

- Other:

-- Of a kind used in the textile or like industries: --- Containing starch or products derived from starch

-— Of a kind used in the paper or like industries: --- Containing starch or products derived from starch

-- Of a kind used in the leather or like industries: --- Containing starch or products derived from starch

re ared b' ders fo und o 5 or cores; chemical products and preparations of the ehemical en allied industries (including these consisting of mixtures of natupal products), not elsewhere speciiied or included; tesidual products of the chemical or allied industries,

not elsewhere speeified on ineluded:

- Prepared binders for foundry moulds or cores: —- Based on synthetic resins

- Sorbitol other than that of subheading No. 2905.44

other: -- Products of sorbitol cracking

Table lV to Protocol A

free

VC

HS heaeing

39.11

- ex 10.0

ex 90.9

39.13

90.0

esc ' t'o o u s

Rettoleum nesins, cenmezone-indene ;esins, polytenpenes, pelysulphides,

o su ho es nd ot e oduc s specifiee in note ; to thie Qhepteg, not elsewheze epeeifiee e: ineluded, in ptimazy :enms:

- Petroleum resins, coumarone, indene or coumarone—indene resins and polyterpenes: -- Adhesives with a basis of resin

emulsions - Other: -- Other: --- Adhesives with a basis of resin emulsions atu a o ers fo a elginic acid) end mogitied natunal 0 .e 5 o exam a e

proteins, chemical denivatives o: natural rubber), not elsewhepe specified o; includee, in primatx forms: - Other

Table IV to Protocol A

Rate ot Quty*

WW EQ;

0403

ex 0403.10

ex O403.90

0710

0710.40

0711

ex 0711.90

V O O

SEED]?!

Buttermilk, curdled milk and cream, yogurt, kephir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter or flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa:

- Yogurt:

-- Flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa VC

- Other: -- Flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa VC

Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen:

- Sweet corn (Zea mays var. saccharata) vc

Vegetables provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption:

- Other vegetables; mixtures of vegetables: -- Sweet corn (Zea mays var. saccharata) VC

1 vc . Variable cw! (may be changed to internal namna);

Table V to Protocol A

M1

| . Internal nusuru :ulblned with an equallutlon fee (lay be charged to a variable component);

m: . no prica :onpensulon measure: applied but lay be Intl-adawi.

LW e 'n Mmmm at ng.

ex

1519

1519.13

1702

1702.50

1702.90

1704

1704.10

1704.90

1806

1806.10

1806.20

Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining; industrial fatty alcohols:

- Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining:

-— Tall oil fatty acids FREE

Other sugars, including chemically pure lactose, maltose, glucose and fructose, in solid form; sugar syrups not containing added flavouring or colouring matter; artificial

honey, whether or not mixed with natural honey; caramel:

— Chemically pure fructose FREE

- Other, including invert sugar: —- Chemically pure maltose FREE

Sugar confectionary (including white chocolate), not containing cocoa:

- chewing gum, whether or not sugar- coated I

- Other: —- Fondants, compounds, pastes and similar intermediate products, in bulk form VC —— Other I

Chocolate and other food preparations containing cocoa:

Cocoa powder, containing added

sugar or other sweetening matter: -- For use only in the preparation

of table creams and similar desserts or beverages vc -- Other I

- Other preparations in blocks or slabs weighing more than 2 kg or in liquid, paste, powder, granular or other bulk form in containers or immediate packings, of a content exceeding 2 kg: -- Powders, flakes, pastes and liquid preparations for use only in the preparation of table creams

O

Table V to Protocol A

ut

HS Reading

1806.31 1806.32

1806.90

1901

1901.10

1901.20

1901.90

1902

scr 'on 0 u 5

and similar desserts, ice creams or beverages -- Other - Other, in blocks, slabs or bars: -— Filled -— Not filled - Other: -- Table creams and similar desserts; powders, flakes, pastes and liquid preparations for use only in the preparation of table creams and similar desserts, ice creams or beverages

-- Other

Malt extract; food preparations of flour, meal, starch or malt extract, not containing cocoa powder or containing cocoa powder in a proportion by weight of less than 50 %, not elsewhere specified or included; food preparations of goods of heading Nos 0401 to 0404, not containing cocoa powder or containing cocoa powder in a proportion by weight of less than 10 %, not elsewhere specified or included:

- Preparations for infant use, put up for retail sale: -- Products with a basis of soya

flour -- Other

- Mixes and doughs for the prep- aration of bakers' wares of heading NO. 1905: —- Products with a basis of soya

flour

-- Other

-_Other:

-- Products with a basis of soya flour -- Other

Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other sub- stances) or otherwise prepared, such as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, whether or not

ate o

HH

FREE VC

FREE VC

FREE VC

Protocol A

ut

HS Heading

ex

1902.11 1902.19

1902.20

1902.30

1902.40

1903

1904

1904.10

1904.90

1905

1905.10 1905.20

1905.30

esc ' t'o o d

prepared:

— Uncooked pasta, not stuffed or otherwise prepared: -- Containing eggs -- other

- stuffed pasta, whether or not

cooked or otherwise prepared: —- Containing not more than 20 & by weight of sausage, meat, meat offal or blood, or any combination thereof

- Other pasta

' COUSCOUS

Tapioca and substitutes therefor prepared from starch, in the form of flakes, grains, pearls, siftings or in similar forms

Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products (for example corn flakes); cereals, other than maize (corn), in grain form, precooked or otherwise prepared:

- Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products: -- Corn flakes and similar breakfast

preparations

-- Other

Other: -— Rice products -- other

Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products:

- Crispbread - Gingerbread and the like

- Sweet biscuits; waffles and wafers

Table V to Protocol A

gate of Duty

VC VC

VC VC

VC

VC

FREE

FREE VC

VC

VC

ES Heading

ex

ex

ex

ex

EQ- 1905.40

1905.90

2001

2001.90

2004

2004.10

2004.90

2005

2005.20

2005.80

2008

Mammas

- Rusks, toasted bread and similar toasted products

- Other: -- Biscuits

-- Communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products

—— Other

Vegetables, fruit, nuts and other edible parts of plants, prepared or preserved by vinegar or acetic acid:

Other: -— Sweet corn (Zea mays var. saccharata)

Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, frozen:

- Potatoes: -- In the form of flour, meal or flakes

- Other vegetables and mixtures of vegetables: -— Sweet corn (Zea mays var. saccharata)

Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid not frozen: '

- Potatoes: -- In the form of flour, meal or flakes - Sweet corn (Zea mays var. saccharata)

Fruit, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared or preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or included:

- Other, including mixtures other than those of subheading No. 2008-19:

Table V to l)r()t()C()l /X

Bete ef Dett

VC

FREE VC

VC

VC

VC

VC

VC-

HS Heading

ex

EX

ex

EX

ex

EQ. 2008.99

2101

2101.10

2101.20

2101.30

2102

2102.20

2103

Qesctiptien ef pzedpete ate —- Other: —-- Maize (corn), other than sweet

corn (Zea mays var. saccharata) VC

Extracts, essences and concentrates of coffee, tea or mate and prep- arations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or mate; roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof:

- Extracts, essences and concentrates, of coffee, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of coffee: -- Preparations with a basis of coffee VC

- Extracts, essences and concentrates, of tea or mate, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of tea or mate: -- Preparations with a basis of tea or mate VC

- Roasted chicory and other roasted

coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof: -— Roasted coffee substitutes other

than roasted chicory FREE -— Extracts, essences and

concentrates of coffee substitutes other than of roasted chicory FREE

Yeasts (active or inactive); other- single-cell micro-organisms, dead (but not including vaccines of heading No. 30.02); prepared baking powders:

- Inactive yeasts; other single-cell micro-organisms, dead: -- Inactive yeasts FREE

Sauces and preparations therefor; mixed condiments and mixed season- ings; mustard flour and meal and prepared mustard:

Prop. 1992/93 :22 Table V to Protocol A

ut

ex

ex

EX

2103.10

2103.20

2103.90

2104

2104.10

2105

2106

2106.90

2202

2202.10

2202.90

2203

pescziption ef pteeeetp

Soya sauce

- Tomato ketchup and other tomato sauces -

- Other: —- Other than liquid mango chutney

Soups and broths and preparations therefor; homogenized composite food

preparations:

- Soups and broths and preparations therefor

Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa

Food preparations not elsewhere specified or included:

Other (except sugar syrups containing added flavouring or colouring matter and except fat emulsions containing morethan 15 % by weight of milkfats)

Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured and other non-alcoholic beverages, not including fruit or vegetable juices of heading No. 20.09:

- waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured: -- Aerated beverages containing

added sugar

-- Other

- Other:

-- Not containing milk or milkfats: --- Containing sugar (sucrose or invert sugar)

-- Other

Beer made from malt:

Prop. 1992/93:22 Table V to Protocol A

Rate O; DEL!

VC

VC

VC FREE

FREE FREE

HS Heading Eg.

2205

2205.10 2205.90

2208

ex 2208.90

2905

2905.43 2905.44

2915

ex 2915.13

Qescniption of pnodegts

— Of an alcoholic strength by weight: —- Not exceeding 1,8 % —- Exceeding 1,8 & but not 2,8 & —- Exceeding 2,8 &

Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic substances:

- In containers holding 2 litres or less

- Other

Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80 % vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages; compound alcoholic preparations of a kind used for the manufacture of beverages:

- Other:

—- Liqueurs and other spirituous beverages except for arrak, vodka of an alcoholic strength of 45,4 % vol or less and plum, pear or cherry brandy: --- Containing eggs or egg yolks

and/or sugar (sucrose or invert Sugar)

Acyclic alcohols and their halo- genated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives:

- Other polyhydric alcohols: -- Mannitol -- D—Glucitol (Sorbitol)

Saturated acyclic monocarboxylic acids and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivates:

Formic acid, its salts and esters: -- Esters of formic acid: --- Esters of mannitol and esters of sorbitol

- Esters of acetic acid:

Prop.]992/93122 Table V to Protocol A

Rate of Duty

FREE VC

FREE

FREE

FREE

FREE FREE

FREE

Prop. 1992/93:22 Table V to l)r()t()c1)l /X

55 Reading sc i 'o cts Rate of Duty Eg. ex 2915.39 —— Other: —-- Esters of mannitol and esters of sorbitol FREE ex 2915.90 — Other: —- Esters of mannitol and esters of sorbitol FREE 2916 Unsaturated acyclic monocarboxylic

acids, cyclic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated,

sulphonated, nitrated or nitrosated

derivatives:

Unsaturated acyclic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their

derivatives: ex 2916.19 —- Other: —-- Esters of mannitol and esters of sorbitol FREE 2917 Polycarboxylic acids, their

anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives:

— Acyclic polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives: ex 2917.19 —- Other: —-- Itaconic acid and its salts and esters FREE 2918 Carboxylic acids with additional

oxygen function and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives:

Carboxylic acids with alcohol function but without other oxygen function, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives:

2918.11 —- Lactic acid, its salts and esters FREE 2918.l4 —- citric acid FREE 2916.15 —- Salts and esters of citric acid FREE

ex 2918.19 —— Other:

aa_neadins Dess:ietien.gf_aredusts 59.

2932

ex 2932.19

ex 2932.90

2940

ex 2940.00

2941 2941.10

3001

ex 3001.90

--- Glyceric acid, glycolic acid, saccharic acid, isosaccharic acid, heptasaccharic acid and their salts and esters

Heterocyclic compounds with oxygen hetero-atom(s) only:

- Compounds containing an unfused furan ring (whether or not hydro— genated) in the structure:

—— Other:

-—- Anhydrous mannitol and sorbitol

compounds, excluding maltol and isomaltol

- Other: -- Alphamethylglucoside

—- Anhydrous mannitol and sorbitol compounds, excluding maltol and isomaltol

Sugars, chemically pure, other than sucrose, lactose, maltose, glucose and fructose; sugar ethers and sugar esters, and their salts, other than products of heading Nos 2937, 2938 or 2939:

— Other than rhamnose, raffinose and mannose

Antibiotics:

- Penicillins and their derivatives with a penicillanic acid structure; salts thereof.

Glands and other organs of organo- therapeutic uses, dried, whether or not powdered; extracts of glands or other organs or of their secretions for organotherapeutic uses,heparin and its salts: other human or animal substances prepared for therapeutic or prophylactic uses, not elsewhere specified or included:

- Other: -- Heparin and its salts

Table V to Protocol A

Rate of Duty

FREE

FREE FREE

FREE

FREE

FREE

FREE

ELHead'm ne. 3501

3501.10

3501.90

3505

3505.10

3505.20

3506

ex 3506.10

ex 3506.99

3507

ex 3507.90

Desctiption ef pzegeete Casein, caseinates and other casein derivatives; casein glues:

- Casein

- Other

Dextrins and other modified starches (for example, pregelatinized or esterified starches); glues based on starches, or on dextrins or other- modified starches:

- Dextrins and other modified starches: -- Containing more than 20 % of starch or starch products " Other

- Glues:

" Containing more than 20 % of starch or starch products

-- Other

Prepared glues and other prepared adhesives, not elsewhere specified or included; products suitable for use as glues or adhesives, put up for retail sale as glues or adhesives, not exceeding a net weight of 1 kg:

Products suitable for use as glues

or adhesives, put up for retail sale as glues or adhesives, not exceeding a net weight of 1 kg: -- With a basis of sodium silicate emulsion or of resin emulsions

- Other:

__ Other:

'—- with a basis of sodium silicate emulsion or of resin emulsions

Enzymes; prepared enzymes not elsewhere specified or included:

- Other: -- Prepared enzymes containing foodstuffs

Table V to Protocol A

man

FREE

FREE

VC FREE

VC FREE

FREE

FREE

FREE

HS Reading

ex

ex

ex

ex

ex

3809

3809.10

3809.91

3809.92

3809.93

3823

3823.10

3823.60

3823.90

esc ' tio o duc

Finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dyestuffs and other products and preparations (for example, dressings and mordants), of a kind used in the textile, paper, leather or like industries, not elsewhere specified or included:

- With a basis of amylaceous sub— stances

- Other:

-- Of a kind used in the textile or like industries: —-— Containing starch, or products derived from starch

-- Of a kind used in the paper or like industries: . --- Containing starch, or products derived from starch

-- Of a kind used in the leather or like industries: --- Containing starch, or products derived from starch

Prepared binders for foundry moulds or cores; chemical products and preparations of the chemical or allied industries (including those consisting of mixtures of natural products), not elsewhere specified or included; residual products of the chemical or allied industries, not elsewhere specified or included:

- Prepared binders for foundry moulds or cores: -- Based on synthetic resins

- Sorbitol other than that of sub- heading No. 2905.44

- Other: -- Crude calcium citrate -— Products of sorbitol cracking

Table V to Protocol A

gate of Duty

VC

VC

VC

VC

FREE

FREE

FREE FREE

Hå Reading

3911

ex 3911.10

ex 3911.90

3913

ex 3913.90

Mmmm ate

Petroleum resins, coumarone-indene resins, polyterpenes, polysulphides, polysulphones and other products specified in Note 3 to this Chapter, not elsewhere specified or included, in primary forms:

- Petroleum resins, coumarone, indene or coumarone-indene resins and

polyterpenes: -— Adhesives with a basis of resin emulsions FREE - Other: -— Adhesives with a basis of resin emulsions . FREE

Natural polymers (for example, alginic acid) and modified natural polymers (for example hardened proteins, chemical derivatives of natural rubber), not elsewhere specified or included, in primary forms:

- Other: -- other than hardened proteins or chemical derivatives of natural rubber FREE

Table V to Protocol A

10.10 10.20

0710

40.00

1302

ex 31 00

ex 32.10 ex 32.90

ex 39.00

1519

(*) Alcoholic products are liable to the taxes laid down

IAELE VI IO PEOIOQQL &

CH N W D

esc ' ' u s

Buttermilk, curdled milk and cream, yogurt, kephir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter or flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa: '

- Yogurt: -—-Containing cocoa —— Flavoured or containing added fruit

Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling water), frozen: — Sweet corn

Vegetable saps and extracts; pectic substances, pectinates and pectates agar-agar and other mucilages and thickeners, whether or not'modified, derived from vegetable products:

- Vegetable saps and extracts: -- Agar-agar - Modified —- Mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from locust beans,locust bean seeds or guar seeds: --- For technical uses - modified _?" Other — modified -— Other

- modified

Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining; industrial fatty alcohols;

:

Legislation.

Prop. 1992/93:22 Table Vl to l)r()t()C()l xx

Rate g: Quty(*) fr/loo kg gross

vl 100.-

V1

FREE

FREE FREE

FREE

in the Alcohol

5 e di Eee 13.00 1702 50 00

ex 90.10

1704

10.10 10.20

10.30

90.10 90.20

90.31

90.41 90.42 90.43 90.50

90.60 90.91 90.92 90.93

es ' 'o o duc s

Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining: -- Tall oil fatty acids

Other sugars, including chemically pure lactose, maltose, glucose and fructose, in solid form; sugar syrups not containing added flavouring or colouring matter; artificial honey, whether or not mixed with natural honey; caramel:

— Chemically pure fructose

Other, including invert sugar: -- Solid - Chemically pure maltose

sugar confectionery (including white_ chocolate), not containing cocoa:

- Chewing gum, whether or not sugar- coated: -- Containing more than 708 by weight of sucrose _ —- Containing more than 60? but not more than 70% by weight of sucrose -— Containing not more than 60% by weight of sucrose

- Other —- White chocolate -- Sugar confectionery of all kinds, containing fruit (including fruit pastes, nougat, marzipan and the like) -- Sugar confectionery of all kinds made from licquorice juice, containing, by weight of sucrose: --— More than 10% —- other moulded sugar confectionery: -—— Not containing milk fats nor vegetable fats, containing by weight of sucrose: ---- More than 70! —-—- More than 50% but.not more than 70! --—- Not more than 50: --- Containing vegetable fats but not containing milk fate --— Containing milk fats -- other, containing by weight of sucrose: —-— More than 70% --— More than 50% but not more than 7ot --— Not more than 50%

(*) Alcoholic products are liable to the taxes laid down Legislation.

Table Vl to Protocol A

Rate of Duty(*) fr/100 kg gross

FREE

FREE

FREE

_vl vl

vl vl

vl

vl

in the Alcohol

1806

10.10

10.20

20.91 20.92 20.93 20.94

20.95

20.96

20.97 20.99

31.11

31.19

31.21 31.29

32.11 32.12 32.13 32.90

(*) Alcoholic products are liable to the taxes laid down in the Alcohol

Tablc V] (0 Protocol A

esc ' o u ts Rate of puty(*) fr/loo kg gross

Chocolate and other food preparations containing cocoa:

- Cocoa powder, containing added sugar or other sweetening matter: -- Containing 65% or more by weight of

sucrose vl —- Containing not more than 65% by weight of sucrose vl

- other preparations in blocks or slabs weighing more than 2 kg or in liquid, paste, powder, granular or other bulk form in containers or immediate packings, of a content exceeding 2 kg:

—- Other:

--- In bulk blocks: ---- containing ingredients derived from

milk, containing by weight of milk fats: ----- More than 6t vl ----- More than S% but not more than $% vl ----- Not more than at vi ---— Not containing ingredients derived from milk vl --- Other: ' ---- Containing ingredients derived from milk: ----- Containing fats other than milk fats (whether or not containing milk fats) vl ----- Other vl ---- Not containing ingredients derived from milk: ----- Containing fats vl ----- Other vl - Other, in blocks, slabs or bars: -- Filled: ' --- Containing ingredients derived from milk:

—-—— containing fats other than milk fats (whether or not containing milk fats) vl —--- Other vl --- Not containing ingredients derived

from milk: —--- Containing fats vl -—-- other vl

-- Not filled: --- Milk chocolate, containing by weight of milkfats: ---— More than $% vl -—-— More than 3: but not more than Gt vl ---- Not more than $% vl --- Other vl

Legislation.

90.11

90.19

90.21 90.29

1901

10.11 10.12

10.13

10.21 10.22

ex 20.81

ex 20 82

20.83

ex 20.91

(*) Alcoholic products are liable to the taxes laid down in the Alcohol

E S . !. : i

Other

-- Containing ingredients derived from milk: —-- Containing fats other than milk fats

(whether or not containing milk fats)

—-- Other

—- Not containing ingredients derived from milk: --- Containing fats

—-- Other

Malt extract; food preparations of flour, meal, starch or malt extract, not con- taining cocoa powder or containing cocoa powder in a proportion by weight of less than 50%, not elsewhere specified or included; food preparations of goods of heading Nos. 0401 to 0404, not containing cocoa powder or containing cocoa powder in a proportion by weight of less than 10%, mot elsewhere specified or included:

- Preparations for infant use, put up for retail sale: -- Containing goods of heading Nos. 0401 to 0404: —-- Containing by weight more than 12% of milkfats -—— Containing by weight more than $% but not more than 12% of milkfats —-- Not containing milkfats or containing by weight not more than $% -- Not containing goods of heading Nos. 0401 to 0404: —-- Containing sugar --- Not containing sugar

Mixes and doughs for the preparation of bakers' wares of heading No. 1905: -- Other containing to goods of Nos. 0401 to 0404: -—- Containing by weight more than 25% of milkfats - In containers of a weight not exceeding 2 kg --- Containing of by more than 12t but not more than 25% of milkfats - In containers of a weight not exceeding 2 kg -—- Containing by weight not more than 12% of milkfats -— Other, not containing goods of heading- N05. 0401 to 0404: --- Containing by weight more than 25% of milkfats

Legislation.

Table VI to Protocol/X

Ba£s_9£_DeL!(*) fr/loo kg gross

vl vl

vl vl

vl vl

vl

vl

vl

vl

ex

ex

ex

ex

ex

(*) Alcoholic products are liable to the taxes laid down in the Alcohol

20.92

20.93 20.99

90.51 90.52

90.71 90.72 90.73 90.74 90.75

90 81

90.82

90.89

90.91

90.92

90.93 90.94

90.95

Description Qi.p:ogggtg

— In containers holding not more than 2 kg --- Containing by weight more than 12% but not more than 25% of milkfats - In containers holding not more than 2 kg —-- Not containing milkfats or containing by weight not more than 12% of milkfats: ---— Containing fats ---— Other -- other: --- Halt extracts, of a dry content of: --—- More than 80% -—-- Not more than 80% --- Food preparations of goods of heading Nos. 0401 to 0404: —--- Other (than those of heading NOS. 1901.9061 to 1901.9067) ----- Containing milkfats, of a milkfat content by weight of: ------ More than 50% ------ More than 20% but not more than 50% ------ More than $% but not more than 20% ------ Not more than 3% ----- Not containing milkfat —-- Preparations containing'the goods of heading Nos. 0401 to 0404 (other than the preparations of tariff items 1901.9061 to 1901.9o75): ' —--- Containing by weight more than 25% of milkfats - In containers of a weight not exceeding 2 kg --—— Containing by weight more than 12% but not more than 25% of milkfats - In containers of a weight not exceeding 2 kg' ---- Other --- Other preparations: ---— Containing by weight more than 25% of milkfats ' - In containers of a weight not exceeding 2 kg ---- Containing by weight more than 12% but not more than 25% of milkfats - In containers of a weight not exceeding 2 kg -—-- Not containing milkfats or containing by weight less than 12% of milkfats: ----- Of cereal flours, meals, starch or malt extracts: ---*-- Containing fats ---—-- Not containing fate --—-- Other: ------ Containing fats

Legislation.

"Bible Vl to Protocol A

Rate Qi Quty(*) fr/lOO kg gross

vl

vl

vl

vl vl

vl vl vl

vl

vl

vl

vl

vl vl

vl

Prop. 1992/93:22 Table Vl to Protocol A

_HLHeaim esc ' c .fi—__QLQ—xate ut (*)- EQ; fr/100 kg gross —————— Not containing fats: 90.96 -- ----- Containing sugar or eggs vl 90.99 -- ----- Other vl 1902 Pasta, whether or not cooked or stuffed

(with meat or other substances) or otherwise prepared, such as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni, couscous, whether or not prepared:

-— Uncooked pasta, not stuffed or otherwise

prepared: 11.00 -- Containing eggs vl 19.00 -- Other vl

20.00 - stuffed pasta, whether or not cooked or otherwise prepared

30.00 - Other pasta vl - Couscous: 40.10 -- Uncooked, unprepared vl 40.90 -- Other . vl

1903 .00 00 Tapioca and substitutes therefore prepared from starch, in the form of flakes, grains, pearls, siftings or in similar forms

- Hade of potato starch 4.-

- Other 2.— 1904 Prepared foods obtained by the swelling

or roasting of cereals or cereal products (for example, corn flakes); cereals, other than maize (corn), in grain form, pre— cooked or otherwise prepared:

10.00 - Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products 20.- - Other -— Other: 90.20 —-- Parboiled rice 24.— 90.90 --— other vl

(*) Alcoholic products are liable to the taxes laid down in the Alcohol Legislation. 107

1905

10.10

10.20

20.10 20.20 20.30

30.11 30.19

30.21

30.22

40.10

40.21 40.29

90.11 90.12

90.13 90.19 90.20

90.92

(*) Alcoholic products are liable to the taxes laid down in the Alcohol

C _

Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products:

- Crispbread: -— Not containing added sugar or other sweetening matter —- Containing added sugar or other sweetening matter

- Gingerbread and the like: -- Containing milkfats -- Containing other fats -- Not containing fat

- Sweet biscuits; waffles and wafers: -- Sweet biscuits: -—— Containing milkfats

--- Other -- Waffles and wafers:

--— Not containing added sugar or other sweetening matter --- Containing added sugar or other sweetening matter - Rusks, toasted bread and similar toasted

products:

-- Not containing added sugar or other sweetening matter -- Containing added sugar or other sweetening matter

--- Rusks --— Other

- other

-- Bread and other ordinary bakers' wares, not containing added sugar or other sweetening matter, honey, eggs, fats, cheese or fruit: -—— Not put up for retail sale: ---- Bread crumbs

---— Other

--- Put up for retail sale: ---— Matzos

--—- Other

-- Communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice papers and similar products -— Other: --- Other, not containing added sugar or other sweetening matter --- Other, containing added sugar or other sweetening matter:

Legislation.

Table VI to Protocol A

gate of Quty(*) fr/loo kg gross

vl

vl

vl

32.-

vl

Prop. 1992/93:22 Table Vl to Protocol A

_HLueadins MW Kate—oumm Eg; fr/loo kg gross 90.93 ---- Containing milkfat vl 90.94 —--- Containing other fats vl 90.95 —--- Not containing fat vl 2001 Vegetables, fruit, nuts and other edible

parts of plants, prepared or preserved by vinegar or acetic acid:

Other: —- Vegetables and other edible parts of plants: 90.21 --- Sweet corn (Zea mays var.saccharata) vl 2004 Other vegetables prepared or pre-served otherwise than by vinegar or acetic acid, frozen:

- Other vegetables and mixtures of vegetables: -— In containers, of a weight exceeding 5 kg: ex 90.19 --- Other - Sweet corn (Zea mays var.saccharata) vl -— In containers, of a weight not exceeding 5 kg: 90.23 --— Sweet corn (Zea mays var.saccharata) vl

2005 other vegetables prepared or pre-served otherwise than by vinegar or acetic acid, not frozen:

- Potatoes: -- Preparations in the form of flour, meal or flakes, consisting mainly of

potatoes: 20.11 --- Containing by weight more than 80% of potatoes vl 20.12 --- Containing by weight not more than 80% of potatoes vl 80.00 - Sweet corn-(Zea mays var.saccharata) vl 2008 Fruit, nuts and other edible parts of

plants, otherwise prepared or pre-served, whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or included:

Nuts, ground-nuts and other seeds, whether or not mixed together: —- Ground-nuts: 11.10 ——- Peanut butter vl

(*) Alcoholic products are liable to the taxes laid down in the Alcohol Legislation.

91.00

99.93

2101

10.90

20.90

ex 30.00

2102

ex 20.00

2103

10 00 20 00

esc ' ' o u ts

- Other, including mixtures other than those of subheading No. 2008.19: -- Palm hearts -- Other: -—- Other: ---- Corn other as sweet corn (Zea mays var. saccharata)

Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or mate and preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or mate; roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof:

Extracts, essences and concen trates, of coffee, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of coffee:

-- Other

— Extracts, essences and concentrates, of tea or mate, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of tea or mate:

-- Other

- Roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof, excluded roasted chicory, and extracts, essences and concentrates thereof: -- Whole or in pieces

—- Other

Yeasts (active or inactive); other single- cell micro-organisms, dead (but not including vaccines of heading No. 3002); prepared baking powders:

- Inactive yeasts; other single-cell micro-organisms, dead; -- Yeasts, natural, dead

Sauces and preparations therefor; mixed condiments and mixed seasonings; mustard flour and meal and prepared mustard:

- Soya sauce - Tomato ketchup and other tomato sauces

Table Vl to Protocol A

gate of Duty(*) fr/100 kg gross

vl

vl

vl

1.60 vl

FREE FREE

(*) Alcoholic products are liable to the taxes laid down in the Alcohol Legislation. 110

HS Heading

En; 90

2104

10

2105

2106

10

10

90

90

90

90 90 90

00

00

11

19

21

22

23

24

30

40

BMW - Other

Soups and broths and preparations therefor; homogenised composite food preparations:

Soups and broths and preparations therefor

Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa

- Containing cocoa

- Other

Food preparations not elsewhere specified or included:

- Protein concentrates and textured protein substances: -- Containing milkfats, other fats or sugar —- Other

- Other:

-- Non-alcoholic mixtures of extracts and concentrates of vegetable substances, of a kind used in the preparation of beverages: --- Containing added sugar or other sweetening matter, containing by weight more than 60% of sucrose --- Containing added sugar or other sweetening matter, containing by weight more than 50% but not more than 60% of sucrose --— Containing added sugar or other_ sweetening matter, containing by weight not more than 50% of sucrose ——- Not containing added sugar or other sweetening matter -- Protein hydrolysates and yeast

autolysates

-- Chewing-gum and sweets, tablets,

pastilles and similar products, not containing sugar

—- Other food preparations:

—-- Other

Prop. 1992/93:22 Table V1 to Protocol A

Rate g: Quty(*) fr/lOO kg gross FREE

FREE

vl ")

vl (2)

vl

vl

vl vl

20.—

vl

" Switzerland applies until further notice instead of the variable curponenn a filed nu ut' Fr. 47.50.

2 Switzerland appliu until Ourther notice instead of the variabla | "nd rata of Fr. too,-.

(*) Alcoholic products are liable to the taxes laid down in the Alcohol Legislation.

Hl

90 90 90 90

90 90 90

90 90 90

90

2202

10

90

2203

00

00

00 00

81 82 83 84

91 92 93

94 95 96

99

00

90

10

20

31 39

[ s . . E :

---- Containing by weight, of milkfats:

---—- More than 50% —-—-- More than 20% but not more than 50% -—--- More than 3! but not more than 20% ----- Not more than 3%, not including

articles of heading No. 2106.9091

--—- Containing other fats, of a fat content of: ----— More than 40% ----— More than 10%, but not more than 40% ---—- Not more than 10% ---- Not containing fats: ----- Containing sugar, of a sugar content

of: ------ More than 50% -—---- Not more than 50% -—-—- Containing cereals, malt extracts or eggs (not containing sugar) --—-- Other

Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured, and other non-alcoholic beverages, not including fruit or vegetable juices of heading No. 2009:

- Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter of flavoured

- Other: -- Other

Beer made from malt (1'2)

- In containers holding more than 2 hl

- In containers holding more than 2 l but not more than 2 hl

- In containers holding not more than 2 l: -- In glass bottles -- other

" in addition to th: cuum duty, beer oi this tarifi itu shall be liable to an additional any oi ir. LSD/hl.

2 in addition to the tums any and the additional duty, beer of this turiii itu: shall be liable to a beer tu oi

16.4 (:./i.

(*) Alcoholic products are liable to the taxes laid down in the Alcohol

Legislation.

Table Vl to Protocol A

Rate of Quty(*) fr/lOO kg gross

vl vl vl

vl

vl vl

vl vl

6.40

6.40

Prop. 1992/93:22 Table Vl to Protocol/X

_RLBeLding es ' t 8__!__.13te 0 Dut (*) Eg; fr/loO kg gross 2205 Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic substances:

- In containers holding 2 1 or less: 10 10 -- Of an alcoholic strength by volume not

exceeding 18% vol FREE 10 20 -- of an alcoholic strength by volume exceeding 18% vol FREE - Other: 90 10 -- Of an alcoholic strength by volume not exceeding 18% vol FREE 90 20 -- Of an alcoholic strength by volume exceeding 18% vol FREE 2208 Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic

strength by volume of less than 80% vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages; compound alcoholic preparations of a kind used for the manufacture of beverages:

- Other: ex 90 90 - - other: - Ligueurs and other sweetened, even flavoured spirits: containing sugar

or eggs 45.- 2905 Acyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives:

- other polyhydric alcohols:

43 00 -- Mannitol vl 44 00 -- D-glucitol (sorbitol) vl ex2915 Saturated acycylic monocarboxylic acids

and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives: - Esters of mannitol or sorbitol FREE 2916 Unsaturated acyclic monocarboxylic acids

and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives:

(*) Alcoholic products are liable to the taxes laid down in the Alcohol Legislation.

ex 19 00

2917

ex 19 00

2918 11 00 14 00 15 00 16 00 ex 19 00 2932

ex 19 00

ex 90 00

(*) Alcoholic produbts are liable to the taxes laid down in the Alcohol

Table VI to Protocol A

sc ' ' d

Båge gi Duty(*) fr/lOO kg gross

- Unsaturated acyclic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives: -- Other: - Esters of mannitol or sorbitol FREE

Polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives:

- Acyclic polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives: -- other - Itacon acids, its salts and esters FREE

Carboxylic acids with additional oxygen function and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives:

- Carboxylic acids with alcohol function but without other oxygen function, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives: —- Lactic acid, its salts and esters FREE —- citric acid FREE -- Salts and esters of citric acid FREE -- Gluconic acid, its salts and esters FREE -- Other:

- Glycerin acid, glycol acid, sugar acid, isosugar acid, hepta sugar acid, their salts and esters FREE

Heterocyclic compounds with oxygen hetero— atom(s) only:

- Compounds containing an unfused furan ring (whether or not hydrogenated) in the structure:

-- Other:

- Anhydrates of mannite or sorbite (e.g.sorbitan) not including maltol and isomaltol FREE — Other: — Alphamethylglucosid FREE

Legislation.

Prop. 1992/93:22 Table Vl to Protocolfx

_hs_Headins Descriptien_9f_argdusts Bate_ef_Qutxt*) ”95 fr/100 kg gross

ex2940.00 00 Sugars, chemically pure, other than sucrose, lactose, maltose, glucose and fructose; sugar ethers and sugar esters, and their salts, other than products of heading Nos. 2937, 2938 and 2939:

- Sorbose, its salts and esters FREE

2941 Antibiotics:

ex 10 00 - Penicillins and their derivatives with a penicillanic acid structure; salts thereof:

- Penicillins (1) FREE

3001 Glands and other organs, dried, whether or not powdered; extracts of glands or other organs or of their secretions for organo—therapeutic uses; heparin and its salts; other animal substances prepared for therapeutic or prophylactic uses, not elsewhere specified or included:

ex 90 00 - Other: — Heparin and its salts FREE

3501 Casein, caseinates and other casein derivatives; casein glues:

ex 90 00 - Other - Casein glues 15.-

3505 Dextrins and other modified starches (for example, pregelatinised or esterified starches); glues based on starches, or on dextrins or other modified starches:

10 00 - Dextrins and other modified starches — Esteri ied or etherified starches (2) FREE Other 2) 4.80 20 oo - Glues (2) 4.80

.. Subject to health initiation.

Proact. for animal fading are in addition ubject to price uppland-itu in accordance with the Federal law of agriculture

(*) Alcoholic products are liable to the taxes laid down in the Alcohol Legislation.

Prop. 1992/93:22 Table Vl to Protocol A

HS Heading s ' ' ts Rate of Quty(*) up; fr/lOO kg gross

ex 10 00

:x 99 00

1507

ex 90 00

3809

ex 10 00

3823

ex 10 00

60 00

Prepared glues and'other prepared adhesives, not elsewhere specified or included; products suitable for use as glues or adhesives, put up for retail sale as glues or adhesives, not exceeding a net weight of 1 kg:

Products suitable for use as glues or adhesives, put up for retail sale as glues or adhesives, not exceeding a net weight of 1 kg: - On the basis of emulsions of sodium silicates FREE

- Other: -- Other: - On the basis of emulsions of sodium silicates FREE

Enzymes; prepared enzymes not elsewhere specified or included:

- Other: - Prepared enzymes containing substances with nutritive value vl

Finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dyestuffs and other products and prep- arations (for example, dressings and mordants), of a kind used in the textile, paper, leather or like industries, not elsewhere specified or included:

With & basis of & amylaceous substances: - Prepared saizing agents; prepared primer FREE

Prepared binders four foundry moulds or cores; chemical products and preparations of the chemical or allied industries (including those consisting of mixtures of natural products), not elsewhere specified or included; residual products of the chemical or allied industries, not elsewhere specified or included:

- Prepared binders for foundry moulds or cores: - On the basis of artificial resins FREE

- Sorbitol other than that of subheading NO. 2905.44 vl

(*) Alcoholic products are liable to the taxes laid down in the Alcohol Legislation.

ex 90 90

3911

ex 10 10

ex 10 90

ex 90 00

3913

ex 90 00

(i) Alcoholic products are liable to the taxes laid down in the Alcohol

Prop. "1992/93:22

Table VI to Protocol A

Rate of pu;y(*) -fr/1oo kg gross

W - Other: -- Other: - Products of kracking or sorbitol FREE

Petroleum resins, coumarone-indene resins, polyterpenes, polysulphides polysulphones and other products specified in Note 3 to this Chapter, not elsewhere specified or included, in primary forms:

- Petroleum resins, coumarone-resins, indene-resins, coumarone-indene resins and polyterpenes: -- In dispersion or solution not in water- medium: Glues on the basis of emulsions of these resins FREE -- Other: - Glues on the basis of emulsions of these resins FREE

- Other: - Glues on the basis of emulsions of these resins FREE

Natural polymers (for example, algininc acid) and modified natural polymers (for example, hardened proteins, chemical derivatives of natural rubber), not elsewhere specified or included, in primary forms:

- Other: - Dextrins and other products than hardened protein FREE

Legislation.

Icelandic Customs Tariff heading No.

0403

1704

1806

0403.1001 0403.1003

0403.9001 0403.9003

1704.1000

1704.9005 1704.9009

1806.2009

IBELJLXII_IQ_EBQIQ£QL_A ISELBED List 1 Description of Products Rate of duty %

Buttermilk, curdled milk and cream, yogurt, kephir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated or contain— ing added sugar or other sweetening matter or flavoured or containing added fruit, nuts or

cocoa: - Yogurt:

- - Containing cocoa 40 - - As beverage 40 - Other: - - Containing cocoa 40 - - As beverage 40

Sugar confectionary (including white chocolate), not contain- ing cocoa:

Chewing gum, whether or not sugarcoated 40 Other: -Preparations of gum Arabic 40 -Other 40

Chocolate and other food preparations containing cocoa:

Other preparations in blocks or slabs weighing more than 2 kg or in liquid, paste, powder granular or other bulk form in containers or immediate packings, of a content exceeding 2 kg:

- Other 40 Other, in blocks, slabs or bars:

Prop. 1992/93 22 Table VII to Protocol/X [.ist 1

190L

EX

1905

1806.3100

1806.3201

1806.3209

1806.9002

1806.9003 1806.9009

1901.9000

1905.1000 1905.2000

1905.3011 1905.3019

1905.3091 l905.3099

- - Filled 40

- Not filled:

- - - Cooking chocolate in bars and slabs, containing only cocoa beans, sugar and not more than 30% of cocoa

butter 40 - - - Other 40 - Other: - - Food specially prepared for dietetic purposes 40 - - Easter eggs 40 - - Other 40

Malt extract; food preparations of flour, meal, starch or malt extract, not containing cocoa powder or containing cocoa powder in a proportion by weight of less than sot, not elsewhere specified or included; food preparations of goods of headings Nos. 0401 to 0404, not containing cocoa powder in a proportion by weight of less than 10%, not elsewhere specified or included:

- - Other: — — Malt extract 20

Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, whether or not containing cocoa; communion waters, empty cachets of a kind suitable for pharma- ceutical use, scaling waters, rice paper and similar products:

- Crispbread 32 - Gingerbread and the like 32 - Sweet biscuits; waffles and wafers: - - Coated or covered with chocolate or with fondants containing cocoa: - - Sweet biscuits . 32 - - - Other 32 — - Other: - - - Sweet biscuits 32 - - - Other 32

Table Vll to Protocol A list]

2102

2104

EX

2106

1905.4000

2101

2101.

2102.

2102. 2102. 2102.

2194. .1009 2104

2106. 2106.

3000

1000

2001 3001 3009

1004

9031 9039

and

and

and

Rusks, toasted bread and similar toasted products

Extracts, essences and concentrates of coffee, tea or mate and preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or mate; roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof:

- - Roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof

Yeast (active or inactive); other single—cell micro- organisms, dead (but not including vaccines of heading No. 3002); prepared baking powders:

- Active yeasts - Inactive yeasts; other single-cell micro-organisms, dead: - - Inactive yeasts Prepared baking powders

Soups and broths and prepara- tions therefor; homogenised composite food preparations:

- Soups and broths and preparations therefor, excluding soup powder in packing of 5 kg. or more

Food preparations not elsewhere specified or included: - Other:

- — Powder for making desserts

32

28

32

32 40

40

40

Table Vll to Protocol A List 1

2202

2203

3501

3506

2202.1001 2202.1009

2202-9001

2202.9009

2203.0001

2203-0009

3501.1000 3501.9000

Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured and other non- alcoholic beverages, not including fruit and vege- table juices of heading No. 2009: - Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured:

- - Carbonated beverages

— - Other

— Other: .

- - Of dairy products with other ingredients, provided that the dairy products are 75% or more by net weight

- Other

Beer made from malt:

- Halt ale and other fermentation ale, of an alcoholic strength by volume more than 0.58 and not exceeding 2.25! vol..

- Other

Casein, caseinates and other casein derivatives; casein glues:

- Casein - Other

Prepared glues and other prepared adhesives, not else- where specified or included; products suitable for use as glues or adhesives, put up for retail sale as glues or adhesives, not exceeding a net weight of 1 kg:

40 40

40 40

40 40

12 12

Table Vll to Protocol A List ]

3506.1000

3506.9100

3506.9900

Products suitable for use as glues or adhesives, put up for retail sale as glues or adhesives, not exceeding a net weight of 1 kg

Other:

- Adhesives based on rubber or plastics (including artificial resins)

- Other

* * i i i *

16

12 12

Table Vll to Protocol/X List 1

r». lx)

Icelandic Customs Tariff heading No.

List 2

Description of Products . Rate of duty &

1702

1702.5000

1702.9004

1901

ex 1901.1000

other sugars, including chemically pure lactose, maltose, glucose and fructose, in solid form; sugar syrups not containing added flavouring or colouring matter; artificial honey, whether or not mixed with natural honey; caramel:

- Chemically pure fructose 18 - Other, including invert sugar: - Chemically pure maltose 18

Malt extract; food preparations of flour, meal, starch or malt extract, not containing cocoa powder or containing cocoa in a proportion by weight of less than 50%, not elsewhere specified or included; food preparations of goods of headings Nos. 0401 to 0404, not containing cocoa powder or containing cocoa powder in a proportion by weight of less than 10%, not elsewhere specified or included:

- Preparations for infant use, put up for retail sale, excluding malt extract and preparations of goods in headings Nos. 0401 to 0404 containing cocoa in a proportion less than 10%: - — Food preparations of goods of headings Nos. 0401 to 0404, not containing cocoa 100 - — Other 50

Prop. 1992/93:22 Table VII to Protocol A List 2

1902

1903

ex 1901-2000

ex 1901.9000

1902.1100 1902.1900

1902.2009 1902-3000

1902.4001 1902.4009

1903.0001 1903.0009

- Mixes and doughs for preparations of bakers' wares of heading No. 1905, excluding malt extract and preparations of goods in headings Nos. 0401 to 0404 containing cocoa in a proportion less 108: - - Food preparations of goods of headings Nos. 0401 to 0404 mot containing cocoa

- - Other

- Other, excluding malt extract and preparations of headings Nos. 0401 to 0404 containing cocoa in a proportion less than 10%: - - Powder for making desserts

- - Preparations of goods in headings Nos. 0401 to 0404 not containing cocoa

- Other

Pasta, whether or not cooked or stuffed) with meat or other substances) or otherwise prepared, such as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, whether or not prepared: - Uncooked pasta, not stuffed or otherwise prepared: -- Containing eggs

- - Other

- stuffed pasta, whether or

not cooked or otherwise prepared:

- Other

- Other pasta Couscous:

- Cooked - Other

Tapioca and substitutes therefor prepared from starch, in the form of flakes, grains, pearls, siftings or in similar forms:

- In retail packings 5 kg or less - Other

Table VII to Protocol/X Ijst2

100 50

50 100

100 50

60 60

100 100

100 60

20 20

1904

2001

2005

2008

1904.1000

1904.9000

ex 2001.9009

ex 2005.4000

ex 2005.5900

2005.8000

ex 2005.9000

ex 2005.9000

Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products (for example, corn flakes); in grain form, pre-cooked or otherwise prepared:

- Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products

- Other

Vegetables, fruit, nuts and other edible parts of plants, prepared or preseverd by vinegar or acetic acid:

- Other:

- - Sweet corn

Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, not frozen:

- Peas (Pisum sativum): - - Preparations solely of peas - Beans (Vigna spp.,

Phaseolus spp.):

- - Other: - — - Preparations based

solely in bean flour

— Sweet corn (Zea mays var.

saccharata)

- Other vegetables and

mixtures of vegetables:

- - Mixtures of vegetables which have potato chips as a basic ingredient - - Mixtures of based on vegetable flour

Fruit, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared or preserved, whether or not containing added sugar or other sweeten- ing matter or spirit, not elsewhere specified or included:

Table VII to Protocol A List 2

50 50

60

50

50

60

100 50

| J 'J-

2008.9100

ex zooa.9909

2101

2101.1001

2101.2001

2103

2103.9001

Other, including mixtures other than those of sub- heading No. 2008.19:

— - Palm hearts

- Other: '

- - - Other edible parts

of plants, n.e.s.

Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or mate and preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or mate; roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates:

- Extracts, essences and concentrates, of coffee, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of coffee:

- - Coffee pastes consisting of mixtures of ground, roasted coffee with vegetable fats and some- times other ingredient - Extracts, essences and

concentrates, of tea or mate, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of tea or mate:

- - Tea preparations consisting of a mixture of tea, milk powder and sugar

Sauces and preparations therefor; mixed condiments and mixed seasonings; mustard flour and meal and prepared mustard:

- Other:

- - Preparations of vegetable sauces with the basic ingredients

100

100

100

100

Table VII to Protocol/X [jst2

2104

2104.1001

2106

2106.1000

2106.9011

2106.9019

2106.9021 2106.9022

ex 2106.9029

ex 2106.9029

2106.9029 2106.9041

2106.9042

ex 2204

of flour, meal, starch or malt extract

Soups and broths and preparations therefor; homo— genised composite food

preparations:

- Soups and broths and preparations therefor:

- - Preparations of vege- table soups with basic ingredients of flour, meal, starch or malt extract

Food preparations not else- where specified or included:

- Protein concentrates and

textured protein substances

- Other: - - Fruit juices, prepared or

mixed more than specified in No. 2009:

- - - Unfermented and not containing sugar, in containers of 50 kg or more — - - Other

- - Preparations for making

beverages:

- - - Non-alcoholic preparations (concentrated extracts) - - Flavoured or coloured syrup . - - - Emergency foods, provided the containers make plain their special use - - - Foods specially prepared for diabetics, provided the containers make plain their special use

- - - Other

- - Candy, containing neither

sugar nor cocoa .

- - Fruit soups and porridge

Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than of heading No. 2009: - Other wine; grape must with ' fermentation prevented or

Table VII to

Protocol A List 2

50

50

100

50 50

30

100

20

50 100

100 100

2205

2208

2204.

2204.

2101

2901

2205.1000 2205.9000

2208.

2208.

2208. 2208. 2208. 2208.

2208. 2208.

2208.

2208. 2208. 2208. 2208.

1001

1009

2001 2009 3000 4000

3001 5002

9001

9002 9003 9004 9009

arrested by the addition of alcohol: - - In containers of 2 1 or less:

- - - Fortified grape must Other - - - Fortified grape must

Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic substances:

- In containers of 2 1 or less - Other

Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80% vol; spirits, liquers and other spirituous beverages; compound alcoholic preparations of a kind used for the manufacture of beverages: - Compound alcoholic preparations of a kind used for the manufacture of beverages:

- - Of an alcoholic strength by volume of more than 2.252 vol

- - Other

Spirits obtained by distilling grape wine

or grape marc: — Cognac

- other

Whiskies Rum and tafia Gin and Geneva:

- Gin - Geneva

Other:

- Of an alcoholic strength

by volume of more than 2.25% vol:

Ethanol, undenatured,

of a strength less than 80% by volume Other Aqua vitae-(brennivin) Vodka

Liqueurs

Other

20

20

20 20

20 20

20 20 20 20

20 20

25 20 20 20 20 20

Table VII to Protocol A List 2

ex 2520

2839

2905

2520.2001

ex 2839-9000

2905.1200

2905.1300

2905.1400 2905.1500

2905.1600

2905.1700

2905.1900

2905.2100 2905.2200 2905.2900 2905.3200

2905.3900

Gypsum,; anhydrite; plasters (consisting of calcined gypsum or calcium sulphate) whether or not coloured, with or without small quantities of accelerators or retarders:

- Plasters:

- - Plasters specially prepared for use in dentistry

silicates; commercial alkali metal silicates:

- Other; excluding commercial metal silicates (lithium-, rubidium-, ceasium- and francium silicates)

Acyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives:

- Saturated monohydric alcohols:

- - Propan-l-ol (propyl alchol) and propan—z-ol (isopropyl alcohol) - - Butan-l-ol (n-butyl alcohol) — - Other butanols - - Pentanol (amyl alcohol) and isomer therof - - Octanol (octyl alcohol) and isomers thereof - - Dodecan—l-ol (lauryl

alcohol), hexadecan—i-ol (cetyl alcohol) and octadecan-l-ol (stearyl alcohol)

- Other

Unsaturated monohydric alcohols:

- Allyl alcohol - Acyclic terpene alcohols - Other

Diols: - Propylene glycol

(propane-1,2-diol) - Other - Other polyhydric alcohols:

50

50

18

18 18

18

18

18 18

18 18 18

18 18

Table VII to Protocol A List 2

2911

2915

2905.4100

2905.4200 2905.4300 2905.4400 2905.4900 2905.5000

2911.0000

2915.1200 2915.1300

2915.2100 2915.2200 2915.2300 2915-2400 2915.2900

2915.3100 2915.3200 2915.3300 2915.3400 2915.3500 2915.3900 2915.4000

2915-5000

2915.6000

- - 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl propane-1,3-diol (trimethylolpropane) Pentaerythritol Hannitol

D-glucitol (sorbitol)

- Other

Halogentaed, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of acyclic alcohols

Acetals and hemiacetals, whether or not with other oxygen function, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

Saturated acylic mono- carboxylic acids and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives: - Formic acid, its salts and esters:

- - Salts of formic acid - Esters of formic acid Acetic acid and its salts; acetic anhydride: - Acetic acid - Sodium acetate - Cobalt acetates - Acetic anhydride - Other Ecters of acetic acid: Ethyl acetate Vinyl acetate N-Butyl acetate Isobutyl acetate 2-Ethoxyethyl acetate Other Mono—, di- or tricholoracetic acids, their salts and esters - Propionic acid, its salts and esters - Butyric acids, valeric acids, their salts and esters

18 18 18 18 18

18

18

18 18

18 18 18 18 18

18 18 18 18 18 18

18

18

18

Prop. 1992/93:22 Tabkrhqlto

Protocol A List 2

2916

2917

2915.7000

2915.9000

2916.1100 2916.1200 2916.1300 2916.1400 2916.1500

2916.1900 2916.2000

2916.3100 2916.3200 2916.3300

2916.3900

- Palmitic acid, stearic acid, their salts and esters

- Other

Unsaturated acyclic mono- carboxylic acids, cyclic monocarboxylic acids, their anhydrides , halides , peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphon- ated, nitrated or nitrosated derivatives:

- Unsaturated acylic mono- carboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives:

- - Acrylic acid and its salts - — Esters of acrylic acid - - Methacrylic acid and its salts - - Esters of methacrylic acid - - Oleic, linoleic or linolenic acids, their salts and esters - - Other - Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic mono- carboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives - Aromatic monocarboyylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives: — - Benzoic acid, its salts a_d esters - - Benzoyl peroxide and benzoyl chloride - - Phenylacetic acid, its salts and esters - - Other

Polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives:

18 18

18 18

18 18

18 18

18

18

18

18 18

Table VII to Protocol A List 2

2918

2917.1100 2917.1200 2917.1300 2917.1400 2917.1900 2917.2000

2917.3100 2917.3100 2917.3300 2917.3400

2917.3500 2917.3600

2917.3700 2917.3900

2918.1100

2918.1200 2918.1300

2918.1400

- Acyclic polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxy- acids and their derivatives:

-- Oxalic acid, its salts

and esters 18 - - Adipic acid, its salts — and esters 18

- - Azelaic acid, sebacic acid, their salts and

esters 18 - - Maleic anhydride 18 - - Other 18 - Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic poly- carboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives 18 - Aromatic polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives:

- - Dibutyl orthophthalates 18 - - Dicotyl orthophthalates 18 - — Dionyl or didecyl

orthophthaltes 18 - - Other esters of

orthophthalic acid 18 - - Phthalic anhydride 18 - - Terephthalic acid and

its salts 18 — - Dimethyl terephthalate 18 — - Other . 18

Carboxylic acids with additional oxygen function and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their h*logenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives;

- Carboxylic acids with alcohol function, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives:

- - Lactic acid, its salts

and esters . 18 - - Tartaric acid 18 - - Salts and esters of

tartaric acid. _ 18 - - citric acid 18

Table VII to Protocol A List 2

2932

2933

2918.1500 2918.1600

2918.1700

2918.1900

2918.2100 2918.2200

2918.2300

2918.2900 2918.3000

2918.9000

2932.1100 2932.1200

2932.1300

2932.1900 2932.2100

2932.2900 2932.9000

- — Salts and esters of citric acid - - Gluconic acid, its salts and esters - - Phenylglycolic acid (mandelic acid), its salts and esters - Other - Carboxylic acids with phenol function but without other oxygen function, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives: - - Salicylic acid and its salts — O-Acetylsalicylic acid, its salts and esters — - Other esters of salicylic' acid and their salts - - Other - Carboxylic acids with aldehyde or ketone function but without other oxygen function, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their'derivatives - Other

Heterocyclic compounds with oxygen hetero-atoma(s) only: - Compounds containing an unfused furan'ring (whether or not hydrogenated) in the structure:

- - Tetrahydrofuran - — 2-Furaldehyde (furfuraldehyde) - - Furfuryl alcohol and tetrahydrofurfuryl alcohol

- - Other

- Lactones:' -

- - Coumarin, methylcoumarins and ethylcoumarins - - Other lactones - Other

Heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only; nucleic acids and their salts:

18

18

18 18

18 18

18 18

18 18

18

18

18 18

18 18 18

Table VII to Protocol/x Isist 2

2934

2933.1100

2933-1900

2933.2900

2933.3100 2933.3900 2933.4000

2933-5900

2933.6100 2933.6900

2933.7100

2933.7900 2933.9000

2934.1000

2934.2000

2934.3000

- Compounds containing an unfused pyrazole ring (whether or not hydro- genated) in the structure:

- — Phenazone (antipyrin)

and its derivatives

- - Other

- Compounds containing an unfused imidazole ring (whether or not hydrogen- ated) in the structure:

- - Other

- Compounds containing an unfused pyridine ring (whether or not hydro- genated) in the structure: - - Pyridine and its salts

- Other

- Compounds containing a quinoline or isoquinoline ring-system (whether or not hydrogenated), not further fused - Compounds containing-a pyramidine ring-(whether or not hydrogenated) or piperazine ring in the structure; nucleic acids and their salts:

- - Other '

- Compounds containing an unfused triazine ring" (whether or not hydro- genated) in the structure:

- - Melamine

- - Other

- Lactams:

- - G-Hexanelactam

(epsilon-caprolactam)

- - Other lactams ' - Other ""

Other heterocyclic compounds:

- Compounds containing an unfused thiazole ring (whether or not hydro- genated) in the structure - Compounds containing a benzothiazole ringsystem (whether or not hydrogenated), not further fused - Compounds containing-a phenothiazine ringsystem-

18 18

18

18 18

18

18

18 18

18 18 18

18

18

Table VII to Protocol A List 2

2940

2934.9000

2940.0000

ex2941

3006

3403

294l.1000

2941.2000 2941.3000

2941.4000

2941.5000

2941.9000

3006.4002

ex 3006.6000

(whether or not hydrogenated), not further fused - Other

Sugars, chemically pure, other than sucrose, maltose, glucose and fructose; sugar esters, and their salts, other than products of heading No. 2937, 2938 or 2939.

Antibiotics:

- Penicillins and their derivatives with a penicillanic acid structure; salts thereof - Streptomycins and their derivatives; salts thereof - Tetracyclines and their derivatives; salts thereof Chloramphenicol and its derivatives; salts thereof. — Erythromycin and its derivatives; salts thereof

- Other

Pharmaceutical goods specified

in Note 3 to this Chapter: - Dental cements and other dental fillings; bone reconstruction cements:

- — silver amalgams for dental fillings - Chemical contraceptive preparations based on hormones or permicides: - — Chemical contraceptive preparations based on hormones

Lubricating preparations (including cutting-oil preparations, bolt or nut release preparations, anti— rust or anti-corrosion. preparations and mould release preparations, based

18 18

18

10 10

10

10

10 10

Iso

50

Prop. [992/93122 Tabh VIIto I)r()t()c1)l [X List 2

'Jl

3407

ex 3403.1100

3403.1901

3407.0001

on lubricants) and preparations of a kind used for the oil or grease treatment of textile

materials, leather,

furskins or other materials,

but excluding preparations

containing, as basic constituents, 708 or more by weight of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals: - Containing petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals:

- - Preparations for the treatment of textile materials, leather furskins or other materials: - - - Waterdispersible textile lubricating preparations containing a high proportion of surface-active agents together with mineral oils and other chemicals 50 - - Other: - - - Anti-rust preparations based on lanolin and dissolved in white spirit even if the content of white spirit is 70% or more by weight 50

Modelling pastes, including those put up for children's amusement; preparations known as "dental wax" or as "dental impression compounds", put up in sets, in packings for -etail sale or in plates, horseshoe - shapes, sticks or similar forms; other preparations for use in dentistry, with a basis of plaster (of calsined gypsum or calcium sulphate):

- Preparations for use in dentistry, with a basis - of plaster - . 50

Table VII to Protocol A List 2

3505

3801

3804

3805

3505.1000

3505.1000

ex 3801.2000

ex 3801.3000

ex 3801.9000

3804.0000

Dextrins and other modified starches (for example, pre- gelatinised or esterified starches); glues based on starches, or on dextrins or other modified starches:

— Dextrins and other modified starches Glues

Artificial graphite; colloidal or semicolloidal graphite; preparations based on graphite or other carbon in the form of pastes, blocks, plates or other semi-manufactures:

Colloidal or semi-colloidal

graphite:

— Colloidal graphite suspended in oil and semi-colloidal graphite - Carbonaceous pastes for

electrodes and similar pastes for furnace linings, excluding carbons for making carbon brushes

Other: '

- - Preparations based on graphite or other carbon in the form of pastes, mixed with oil

Residual lyes from the manufacture of wood pulp, whether or not concentrated, desugared or chemically treated, including lignin sulphonates, but excluding tall oil of heading No. 3803, excluding concentrated sulphite lye

Gum, wood or sulphate turpentine and other terpenic oils produced by the distilla- tion or other treatment of coniferouos woods; crude dipentene; sulphite turpentine and other crude para-cymen; pine oil contain-

25 25

50

50

50

50

Prop. 1992/93:22 Table VII to Protocolfl List 2

3809

3811

ex

ex ex

ex EX

ex ex

ex ex

EX

ex

3805.9000

3809.1000 3809.1000

3809.9100 3809.9100

3809.9201 3809.9201

3809.9309 3809.9309

3811.1100

3811.1900

ing alphaterpineol as the main constituent:

- Other: — - Crude para-cymen other than sulphite terpentine

Finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dyestuffs and other products and preparations (for example, dressings and mordants), of a kind used in the textile, paper, leather or like industries, not elsewhere specified or included:

- With a basis of amylaceous substances: - - Auxillary preparations

- - Other - Other:

- - Of a kind used in the

textile or like industries: - - - Auxillary preparations - - - Other — - Of a kind used in the paper or like industries: - - - Auxillary preparations — - - Other - - of a kind used in the leather

or like industries: - - - Auxillary preparations - - - Other

Anti-knock preparations, oxidation inhibitors, gum inhibitors, viscosity improvers, anti-corrosive preparations and other prepared additives, for mineral oils (including gasoline) or for other liquids used for the same purposes as mineral oils:

- Anti-knock preparations:

- - Based on lead compounds, excluding for mineral oils, including gasoline - - Other, excluding for mineral oils, including gasoline

50

50 25

50 25

50 25

50 25

50

50

Table VII to I)r()t(7C()I [& List 2

ex 3811.2100

ex 3311.2960

ex 3811.9000

3812

3812.

3812.

3817

3817. 3817.

3818 3818.

3823

2000

3000

1000 2000

0000

Additives for lubricating oils: - Containing petroleum oils or oils obtained from bituminious minerals, excluding for mineral oils - other, excluding for mineral oils Other, excluding for mineral oils, including gasoline

Prepared rubber accelerators; compound plasticisers for rubber or plastics, not else- where specified or included; anti-oxidising preparations and other compound stabilisers for rubber or plastics:

Compound plasticisers for rubber or plastics Anti-oxidising preparations and other compound stabilisers for rubber or plastics

Mixed alkylbenzenes and mixed alkylnaphthalenes, other than those of heading No. 2707 or 2902:

Mixed alkylbenzenes Mixed alkylnaphthalenes

Chemical elements doped for use in electronics, in the form of discs, wafers or similar forms; chemical compounds doped for use in electronics

Prepared binders for foundry moulds or cores; chemical products and preparations of the chemical or allied industries (including those consisting of mixtures of natural products), not elsewhere specified or included; residual products of the chemical or allied industries, not elsewhere specified or included:

50

50

50

50

50

50 50

50

Prop. 1992/93:22 Table VII to Protocol A List 2

3823.1000

3823.3000

3823.5000

3823.6000

ex 3823.9001

3823.9002 3823.9003

3823.9004 3823.9005 3823.9006

3823.9009

ex 3919

3919.9001 3919.9009

ex 3919

- Prepared binders for foundry

moulds or cores, excluding foundry core binders based on natural resinous products 50 - Non-agglomerated metal

carbides mixed together or with metallic binders 50 - Non-refrectory mortars and

concretes 50 - Sorbitol other than that

of subheading No. 2905.44 50 - Other:

- - Raw materials or auxilary preparations for the production of industrial goods, n.e.s., excluding emulsifiers and

preparations for tanning 50 - - Compound hardening agents 50 - - Inorganic composite

solvents and thinners 50 - - Anti—rust preparations 50 - - Refrigerants 50

- - Residual products of the

chemical or allied industries, n.e.s. 50 — Other 50

Self-adhesisve plates, sheets, film, foil, tape, strip and other flat shapes, of plastics, whether or not in rolls, of polymerisation and copolymerisa- tion products (for example polyethylene, polytetra- haloethylenes, polyisolbutylene, polystyrene, polyvinyl chloride, polyvinyl acetate, polyvinyl chloroacetate and other polyvinyl derivatives, polyacrylic and polymethacrylic derivatives, coumaroneindene resins):

- Other: - - Wall and ceiling covering 40 - - Other 40

Self-adhesive plates, sheets, film, foil, tape, strip and other flat shapes, of plastics, whether or not in rolls, of other high polymers, artificial resins and artificial plastic materials, including alginic acid, its

Table VII to Protocol A List 2

Prop. 1992/93:22 Table VII to Protocol A List 2 salts and esters; linoxyn: - Other: 3919.9oo1 - _ Wall and ceiling covering 30 3919.9009 - - Other 30 ex 3920 Other plates, sheets, film,

foil and strip, of plastics, non-cellular and not reinforced, laminated, supported or similarly combined with Other materials, of polymerisation and copolymerisation products (for example, polyethylene, polytetrahaloethylenes, polyisolbutylene, polystyrene, polyvinyl chloride, polyvinyl acetate, polyvinyl chloroacetate and other polyvinyl derivatives, polyacrylic and polymethacrylic derivatives, coumarone-indene resins), excluding products for photoengravings, shoe manufacture and products not patterned or printed of a thickness not exceeding 0.4 mm 40

ex 3920 Other plates, sheets, film, foil, and strip, of plastics, non-cellular and not reinforced, laminated, supported or similarly combined with other materials, of other high polymers, artificial resins and artificial plastic materials, including alginic acid, its salts and esters; linoxyn, excluding products for photo- engravings, shoe manufacture and products not patterned or printed of & thickness not exceeding 0.4 mm 30

ex 3921 Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics of polymerisation and copolymerisa- tion products (for example polyethylene, polytetra- haloethylenes, polyisolbutylene, polystyrene, polyvinyl chloride, polyvinyl acetate, polyvinyl chloroacetate and other polyvinyl derivatives, polyacrylic and polymethacrylic derivatives,

ex 3921

coumarone-indene resins), excluding products for photo— engraVings, shoe manufacture and products not patterned or printed of a thickness not exceeding 0.4 mm

Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics, of other high polymers, artificial resins and artificial plastic materials, including alginic acid; its salts and esters; linoxyn, excluding products for photoengravings, shoe manufacture and products not patterned or printed of a thickness not exceeding 0.4 mm

40

30

Table VII to Protocol A List 2

Reading No.

EX

ex

EX

EX

IAELE VIII IQ EBOIQCQL & ISRAEL n.s. Description of products Code/ Israeli Tariff No. Co ee w ethe t 5 ed gegaiieinateg; ggffge husks ang 'n ' co ee ubs ' s containing ggigge in any ngpggtign. - Coffee, not roasted: 0901.11 -- Not decaffeinated: 20 ——— Other (than ground) O901.12 -- Decaffeinated:

20 --- Other (than ground)

- Coffee, roasted:

0901.21 -— Not decaffeinated 0901.22 -— Decaffeinated 0901.30 - Coffee husks and skins: 20 -— Other (than roasted or ground) 0901.40 - Coffee substitutes containing coffee: 20 —— Other (than roasted or ground) ea w e o vo ed 0902.10 - Green tea (not fermented) in

immediate packings of a content not exceeding 3 kg

0902.20 - Other green tea (not fermented)

introduced

VL = Variable levy

Table VIII to Protocol A

Levy

FREE

FREE

FREE

FREE

FREE

FREE

FREE

FREE

FREE = No price compensation measures applied but may be

Heading H.s.

No. Code/ Israeli Tariff No. 0902.30 0902.40 9.03 0903.00 II.02 1102.lO 11.03 1103.13 1103.29 11.07 15.17 1517.10

12418 1518.00

Description of products

- Black tea (fermented) and partly fermented tea, in immediate packings of a content not exceeding 3 kg

- Other black tea (fermented) and other partly fermented tea

Hate.

Cereal :lours other than of wheat or meslin.

- Rye flour

Cereal groats, meal and pellets.

- Groats and meal: -- Of maize (corn) - Pellets:

—- Of other cereals

Malt, whether or not roasted.

Margarine; edible mixtures or grep— arations of animal or vegetable fats or oils or of fractions of different fats or oils of this Chapter, other than edible fats or oils of thei; fractions of heading No. 15.16.

— Margarine, excluding liquid margarine

Animal or vegetable fats and oils and their fractions, boiled, oxidised, dehydrated, sulphurised, blown, polymerised by heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemically modified, excluding those of heading No. 15.16; inedible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils or of fractions of '

Table VIII to Protocol A

Levy

FREE

FREE

FREE

FREE

FREE

FREE

FREE

VL

.

Heading H.S. No. Code/ Israeli Tariff No.

ex 1518.00

12

13

1519.20

15.21

17.01

1701.11

l701.12

1701.9l

Table VIII to Protocol A

&

Description of products Levy

d'f e ent ha ter ot

included.

- Animal or vegetable fats, and oils and their fractions, boiled, oxidised, dehydrated, sulphurised, blown, polymerised by heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemically modified, excluding those of heading No. 15.16: -- Oils containing in their compounds

an epoxy group

ts or oi 5 of h's sewhere ec” ied or

FREE

-- Linseed oil FREE

Industrial monocarngylic fatty acids; gcid oils from refining; industrial fatty alcohols.

- Industrial fatty alcohols FREE

glycerol (glygegine), whether gr not FREE pure; glycerol waters and glycerol lyes.

Vegetable waxes (other than FREE triglycerides), beeswax, other insect waxes and spermaceti, whether gr not refined o; colougeg.

gane or beet sugar and chemically pure sucrose, in solig tgzm,

Raw sugar not containing added

flavouring or colouring matter: —- Cane sugar FREE -- Beet sugar FREE

- Other:

—- Containing added flavouring or FREE

colouring matter

Heading H.S. No. Code/ Israeli Tariff No.

ex 1701.99 90

1702.10 1702.20 1702.50

1702.60

ex 1702.90 10

30

40

17.03

B

1704.10

10

90

1704.90 10

31

Description of products

-— Other:

--- Other (than crystal cubes, piece and candy sugar, not classified in sub—heading No. 1701.91)

he su ars nclud' ure actose maltos fructose, in solid fgrm; sugar syrups

t onta'n'n dded colouring matteg; aztificial hgney, whether 9; mot mixed 1110 natggal honey ', garamel .

- Lactose and lactose syrup

- Maple sugar and maple syrup

- Chemically pure fructose

Other fructose and fructose syrup, containing in the dry state more than 50 & by weight of fructose

- Other, including invert sugar: —— Artificial honey

-- In solid form, containing additional flavouring or colouring substances

-— Chemically pure maltose

Molasses resulting grgm the extraction gr :efining Qi sugar.

sugar confegtionery (including white

c 0 o a e o nta'

- Chewing gum, whether or not sugar—

coated: -- Containing by weight, 10 % or more of a chewing gum base

-- Other

- Other: -- Halva

-- Sugar-coated almonds or walnuts

chemic ucose and

av u 'n

cocoa .

Prop. 1992/93:22 Table VIII to Protocol A

*

Levy

FREE

FREE FREE FREE

FREE

FREE

FREE

FREE

FREE

FREE 0.11 IS/kg

FREE

FREE

Prop. 1992/93:22 Table VIII to Protocol/X

*

Heading H.S. Description of products Levy No. Code/ Israeli Tariff No. 32 -- White chocolate FREE 33 -- Sugar-coated cereal flakes FREE 39 -- Other 0.11 Is/kg 11121 Qggga beans, Ebel: Q: DIQKQD. law gp FREE ;gasteg, lg.02 Cocoa shellg, hpshs, ghing and other FREE gggoa waste, 18.03 co s e w e e ot e a ted. FREE 18.05 gocoa buttep, igt ghd pil, FREE ]Q.Q5 c wde o ' dd d FREE suga; Q; othe; gweetehing mapgeg. 18.06 Chocolate and othe; good prepapations FREE gontgihing cgcoa. 12.91 Malt extract; good ppeparations gg

our eal t r o ma t extract not containing gocoa pgwder or gontaining cocoa powder in a ppo- o tion b wei f ess tha

ww included; food ppeparapions g: goods Mias—MW gontainihg cocoa powde; o: containing ocoa owde ' o rt'on geight gi less than lg ;, pot glsewhezg ppecifigg Q: ingluged,

1901.10 - Preparations for infant use, put up for retail sale:

10 -- Dietetic preparations of soya FREE flour, containing soya or other vegetable oil, carbohydrates and salts; dietetic preparations on the basis of flour without gluten

Heading H.s. No. Code/ Israeli Tariff No.

20

30

90 1901.20 10

20 90

1901.90 10

20

30

40

90

1902-11 1902.19

ex 1902.20

Prop. l992/93c'22

Table VIII to Protocol A

Description of products Levy*

-- other products, of meal, starch or 10 % malt extract

-— Food preparations of goods of FREE headings Nos. 04.01 to 04.04, containing cocoa

—- Food preparations of other goods of FREE headings Nos. 04.01 to 04.04

- Hixes and doughs for the preparation of bakers' wares of heading No. 19.05: -- Of flour, of meal, of starch or 10 % malt extract —— Other, containing cocoa FREE -- Other FREE - Other: -— Dietetic preparations of soya FREE

flour, containing soya or other vegetable oil, carbohydrates and salts; dietetic preparations on the basis of flour without gluten

-- Malt extract FREE

-- Of flour, of meal, of starch or 10 % malt extract

-- Other, containing cocoa FREE

-— Other FREE

Rasta, whether or not cooked or stufged (with meat g: ptpe: substances] ot otherwise prepared, such as spaghetti, pacatoni, noodles, lasagne, gnocphi, tavioli, gannellopi; couscous, whether or not pgepared.

- Uncooked pasta, not stuffed or otherwise prepared :

—- Containing eggs VL -- Other VL

- stuffed pasta, whether or not cooked

Heading No.

19.05

H.S. Code/ Israeli Tariff No.

1902.30

1902.40

1904.10

1904.90

1905.16

1905.20

1905.30

1905.4O

90

10

90

10

90

10

90

Description of products

or otherwise prepared: -- Filled with other products than: Meat, fish, including caviar and its substitutes, crabs and molluscs

— other pasta

" couscous

Btepared :pogs obtained by the swelling or toasting of cereals pt

ereal oducts or exam le corn

flakes); ceteals, pther than maize (corn), ip gtain gotm, pgo-cooked or ptherwise prepared.

- Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products: -- Containing cocoa

-- other

- other

Bread, pastry, cakes, biscuits and pther bakets' wages, whether o; not pontaining cocoa; communion wafers, m t cachets o a 'nd suitab e for phatmaceutical use, sealing waters, tice paper gnd similar products.

- Crispbread

- Gingerbread and the like: -- Especially for diabetics

-- other — Sweet biscuits; waffles and wafers

- Rusks, toasted bread and similar

toasted products: -- Containing added sugar, honey, other sweetening matter, eggs, fats, cheese, fruit or cocoa or similar

-- other

Prop. 1992/93:22 Table VIII to Protocol A

*

Levy

VL

VL

FREE 10 %

FREE

10 %

FREE

FREE

Reading H.S.

No. Code/ Israeli Tariff No. 1905.9O 11 19 90 21121 21192 21.03 2103.10 2103.20 2103.30 2103.90 10 20 90

Prop. 1992/932

Table VIII to Protocol A

Description of products Levy*

- other:

-- Containing added sugar, honey, other sweetening matter, eggs, fats, cheese, fruit or cocoa or similar: --- Biscuits or cakes especially for FREE diabetics --- Other VL —- Other VL ts e se ces an co centrates FREE o cof ee tea 0 mat and re arations with a basis of these products or with ; pasis o; coggee, tea o; mate; toasted ghicopy and gthe; toasted coifee substitutes, apd extracts, essences and concentrates theteof.

teasts (active ot inactive); other FREE pi gig-cell micro-grganisms, dead (but not including vaccines of heading o. 3 .0 ' e ared bakin owde s.

Sauces and preparations therefor; mixed condiments and mixed seasonings; usta d our and meal and re ared

mustggd.

Soya sauce FREE

- Tomato ketchup and other tomato FREE sauces

Mustard flour and meal and prepared FREE mustard

other: -- Hayonnaise FREE

-- Products of flour, meal, starch or 10 & malt extract

-— Other FREE

Heading H.s.

No. Code/ Israeli Tariff No. 21.04 2104.10 10 90

ex 2104.20

90

2202.10

2202.90

Description of products

Soups and broths and preparations therefor; homogenised composite food

pteparations.

- Soups and broths and preparations

therefor:

-- Of flour, meal, starch or malt

extract

—— Other

- Homogenised composite food

preparations:

-- other than: Composite meat base, composite fish base, crabs or molluscs base or composite base of edible plants and

vegetables

Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa.

Eood preparations not elsewhere specified or included.

Waters, including natural or artificial mineral waters and aerated waters, not containing added sugar or pther sweetening matter nor flavoured;

'ce and snow.

Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured, and other non-alcoholic peverages, pot including fruit or vegetable juices of heading No. 20.09.

- Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured

Other

ee made from ma t.

composite

Prop. 1992/93:22 Table VIII to Protocol A

*

Levy

10 *

FREE

FREE

FREE

VL

FREE

FREE

FREE

FREE

Prop. 1992/93:22 'l'able VIII to Protocol A

Heading H.S. Description of products Levy'

No. Code/ Israeli Tariff No.

22125 Vermouth and pther wine of fresh VL grapes flavoured with plants ot atomatig substances.

22.97 Undenatured ethyl alcohol of an VL glcohoiic strength by volume of 80 & vol or higher; ethyl alcohol and other spitits, denatured, of any Ettength.

2.2.._08 MW alcoholic strength by volume of less than 80 & vol; spirits, ligueurs and other spirituous beverages; compound alcoholic preparations of a Kind used gor the manufacture of peverages.

2208.50 - Gin and Geneva FREE

ex 2208.90 - Other -- except vodka FREE

vinegar and substitute for vinegar FREE pbtained from acetic acid.

I;

gigars, cheroots, cigarillos and FREE tigarettes, o; tobacco or of tobacco substitutes.

&

24,03 Other manufactured tobacco and FREE manufactured tobacco substitutes; "homogenised" or" reconstituted" tobacco; tobacco extracts and essences.

15.Q1 Casein, caseinates and other casein getivatives; casein glues.

3501.l0 - Casein FREE

ex 3501.90 - Other: 10 -- Caseinates and other casein FREE derivatives théreof

Heading H.s.

No. Code/ Israeli Tariff No. 15.02 3502.10 25.05

ex 3505.10 30

3505.20

Description of products

www . two ot more whey proteins, containing py weight more than 80 ; whey proteins, calculated on the dry patter), albuminates and other aibumin

gegivativgs. - Egg albumin

Qextgins and other modified starches gor example, pregelatinised or esterified starcheg); glues pased on gtarches, or on dextgins or other podigied starches.

- Dextrins and other modified

starches:

-- Etherized or esterized starch

- Glues

Prop. 1992/93:22 Table VIII to Protocol A

Levy*

VL

10 %

10 %

PROTOKOLL A

rörande varor som avses i artikel 2, punkt 1 b) i avtalet

Artikel I

Bestämmelserna i avtalet skall tillämpas på de varor som upptagits i lista I.

Artikel 2

1. För varor upptagna i listorna II, III, IV, V och VI skall respektive EFTA- stat ge Israel den behandling som anges i dessa listor.

2. Den behandling som Island ger finns angiven i lista VII. Tullavgifterna anges i lista 1 och de fiskala tullarna i lista 2. Island får emellertid ersätta tullavgifterna och de fiskala tullarna med andra prisutjämningsåtgärder i en- lighet med vad som sägs i artikel 4.

Anikel 3

För varor upptagna i lista VIII skall Israel ge EFTA-staterna den behandling som anges i denna lista.

Artikel 4

1. För att hänsyn skall kunna tas till prisskillnaderna på jordbruksråvaror ingående i de varor som finns upptagna i listorna II-VI som hänvisas till i artikel 2, för vilka behandlingen består av en rörlig avgift och i lista VIII som hänvisas till i artikel 3, för vilka behandlingen består av tullfrihet eller av en rörlig avgift, skall avtalet inte hindra:

i) att en rörlig avgift eller en schablonavgift uttas vid import eller att interna prisutjämningsåtgärder vidtas; ii) att åtgärder vidtas vid export.

2. Prisutjämningsåtgärderna skall inte överstiga skillnaderna mellan det in- hemska priset och världsmarknadspriset på de jordbruksråvaror som ingår i varorna i fråga.

Anikel 5

1. För varor upptagna i respektive listor skall EFTA-staterna och Israel med- dela varandra alla prismjämningsåtgärder som tillämpas enligt artikel 2, 3 och 4 i detta protokoll. '

2. EFTA-staterna och Israel får underställa varandra problem inom området prisutjämningsåtgärder. För att undvika störningar i handeln som kan uppstå vid tillämpning av sådana åtgärder, skall dessa problem skyndsamt diskute- ras av experter från Israel och berörd EFTA-stat eller berörda EFTA-stater. Om inte någon ömsesidigt tillfredsställande lösning har nåtts, skall Gemen- samma kommittén mötas på begäran av någon av de berörda länderna.

Prop. 1992/93:22 Protokoll A

3. Gemensamma kommittén får inrätta en arbetsgrupp i enlighet med artikel 26 punkt 5 i avtalet för att hjälpa kommittén med att finna en lämplig lösning på problemet. Arbetsgruppen skall bestå av experter från de avtalsslutande länderna som är ansvariga för prisutjämningsfrågor.

Artikel 6

EFTA-staterna och Israel skall vartannat år granska utvecklingen av sin han- del med varor som omfattas av detta protokoll. En första granskning skall ske innan slutet av år 1993. I ljuset av dessa granskningar och med beaktande av avtalen mellan parterna och den Europeiska ekonomiska gemenskapen på detta område och resultaten av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan skall EFTA-staterna och Israel besluta om eventuella änd- ringar beträffande de varor som omfattas av detta protokoll liksom om even- tuell utveckling av prisutjämningssystemets regler.

Protokoll A

LISTA I TILL PROTOKOLL A

Tulltaxenr/ HS nr

14.04 140420 15.16

ur 151620

15.18

ur 1518.00

Varuslag

Vegetabiliska produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annan- stans: — bomullslinters

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, som helt eller delvis liydrerats, omförestrats (även in- ternt) eller elaidiniserats, även raffinerade men inte vidare bearbetade: — vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor: — — hydrerad ricinolja s.k. opalvax

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, kokta, oxiderade, dehydratiserade, faktiserade, blåsta, polymeriserade genom upphettning i vakuum eller i inert gas eller på annat sätt kemiskt modifierade, med undantag av produkter enligt nr 15.16; oätliga blandningar eller beredningar av animaliska el- ler vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, inte nämnda eller inbegripna någon annan- stans:

— linoxyn

Protokoll A

LISTOR TILL PROTOKOLL A lam,, 1992/9322 11 ÖSTERRIKE Protokoll A

111. FINLAND

IV NORGE

(Varulistorna utelämnade här)

LISTA V TILL PROTOKOLL A

SVERIGE

Tulltaxenr/ Varuslag

I—IS nr

04.03 Kämmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan

fermenterad eller syrad mjölk och grädde, även koncen- trerade, försätta med socker eller annat sötningsmedel, smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller ka- kao: ur 0403.10 - yoghurt:

—- smaksatt eller innehållande frukt, bär, nötter eller

kakao ur 040390 — andra slag:

- — smaksatt eller innehållande frukt, bär, nötter eller

kakao 07.10 Köksväxter (även ångkokta eller kokta ivatten), frysta: 0710.40 - sockermajs (Zea mays var. saccharata) 07.11 Köksväxter tillfälligt konserverade (t.ex. med svavel-

dioxidgas eller i saltvatten, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar) men olämpliga för di- rekt konsumtion i detta tillstånd:

ur 0711.90 - andra köksväxter; blandningar av köksväxter: - sockermajs (Zea mays var. saccharata)

15.19 Tekniska enbasiska fettsyror; sura oljor från raffinering;

tekniska fettalkoholer:

tekniska enbasiska fettsyror; sura oljor från raffine-

ring: 1519.13 — — tallfettsyra 17.02 Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, maltos,

glukos och fruktos, i fast form; sirap och andra socker- lösningar utan tillsats av aromämnen eller färgämnen; konstgjord honung, även blandad med naturlig honung; sockerkulör: 170250 kemiskt ren fruktos ur 1702.90 — andra slag, inbegripet invertsocker: — kemiskt ren maltos

17.04 Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte inne- hållande kakao: 1704.10 — tuggummi, även överdraget med socker 1704.90 — andra slag:

— — fondantmassor, mandelmassor, pastor och andra

liknande halvfabrikat i bulk

andra 18.06 Choldad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao: 1806.10 — kakaopulver med tillsats av socker eller annat söt- ningsmedel:

— — endast avsett för framställning av pudding och an-

nan liknande efterrätt eller dryck - annat

180620 — andra beredningar i form av block, kakor eller stänger vägande mer än 2 kg eller i flytande form, pastaform, pulverform, granulatform eller liknande form, löst förpackade i förpackningar innehållande mer än 2 kg:

" VC = Rörlig avgift (kan ändras till interna åtgärder)

1 = Interna åtgärder kombinerade med en utjämningsavgift

(kan ändras till rörlig avgift)

Tullsats'

VC

VC

VC

VC

FRI

FRI FRI

FRI = Inga prisutjämningsåtgärder tillämpas men kan komma att införas

Prop. 1992/93:22 Protokoll A

Tulltaxcnr/

HS nr

Varuslag

Prop. 1992/93:22 Protokoll A

Tullsats'

— — pulver, flingor, pastor och flytande beredningar en-

1806.31 1806.32 180690

19.01

1901.10

1901.20

1901.90

19.02

1902.11 1902.19 ur 1902.20

1902.30 1902.40

19.03

19.04

1904.10

1904.90

dast avsedda för fram ställning av pudding och an- nan liknande efterrätt, glass eller dryck

— — andra

— andra beredningar, i form av block, kakor eller stänger:

fyllda — — ofyllda

andra slag: — — puddingar och andra liknande efterrätter; pulver, flingor, pastor och flytande beredningar endast av- sedda för framställning av pudding och annan lik- nande efter rätt, glass eller dryck

— andra

Maltextrakt; liVSmedelsberedningar av mjöl, stärkelse eller maltextrakt, som inte innehåller kakaopulver eller innehåller mindre än 50 viktprocent kakaopulver, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; livsmedels-

beredningar av varor enligt nr 04.01 04.04, som inte

innehåller kakaopulver eller innehåller mindre än 10 viktprocent kakaopulver, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans: beredningar avsedda för barn, i detalj handelsför- packningar:

— — produkter på basis av sojamjöl

— — andra

mixer och degar för beredning av bakverk enligt nr 19.05: — — produkter på basis av sojamjöl

— andra

andra slag: — produkter på basis av sojamjöl

andra

Pastaproduktcr, såsom spagetti, makaroner, nudlar, la- sagne, gnocchi, ravioli och cannelloni, även kokta, fyllda (med kött eller andra födoämnen) eller på annat sätt beredda; couscous, även beredd: — okokta pastaprodukter, inte fyllda eller på annat sätt beredda:

innehållande ägg

— — andra

fyllda pastaprodukter, även kokta eller på annat sätt

beredda:

— innehållande högst 20 viktprocent korv, kött, andra djurdelar eller blod eller högst 20 viktprocent av nå- gon kombination av dessa produkter andra pastaprodukter

couscous

Flingor, gryn o.d., framställda av stärkelse

Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spannmål eller spannmålsprodukter (t.ex. majsflingor); spannmål, annan än majs, i form av korn, förkokt eller på annat sätt beredd: — livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller

rostning av Spannmål eller spannmålsprodukter: —- majsflingor (cornflakes) och andra liknande fru- kosträtter

— andra

andra slag:

risprodukter — — andra

FRI VC

FRI VC

FRI VC

VC VC

VC VC VC

VC

FRI

FRI VC 160

Tulltaxenr/ HS nr

19.05

1905.10 1905.20 1905.30 1905.40 190590

20.01

ur 2001.90

20.04 ur 2004.10 ur 2004.90

20.05 ur 2005.20 2005.80

20.08

ur 200899

21.01

ur 2101.10

ur 2101.20

ur 2101.30

Varuslag

Bakverk, även innehållande kakao; nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag som är lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater och liknande produk- ter:

— knäckebröd

— pain d'épices — söta kex, småkakor o.d.; våfflor och rån (wafers) skorpor, rostat bröd och liknande rostade produkter — andra slag: — — kex och småkakor (andra än söta kex och småkakor enligt nr 190530) — — nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag som är lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigillobla- ter och liknande produkter

— andra

Köksväxter, frukt, bär, nötter och andra ätbara växtde- lar, beredda eller konserverade med ättika eller ättiks- yra: andra slag: — - sockermajs (Zea mays var. saccharata)

Andra köksväxter, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, frysta:

potatis: — i form av mjöl eller flingor — andra köksväxter samt blandningar av köksväxter: — sockermajs (Zea mays var. saccharata)

Andra köksväxter, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte frysta:

potatis: — - i form av mjöl eller flingor

sockermajs (Zea mays var. saccharata)

Frukt, bär, nötter och andra ätbara växtdelar, på annat sätt beredda eller konserverade, med eller utan tillsats av socker, annat sötningsmedel eller alkohol, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans: andra slag, inbegripet blandningar, andra än bland-

ningar enligt nr 2008.19: — — andra: — — - majs, annan än sockermajs (Zea mays var. sacc- harata)

Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe, te eller matte samt beredningar på basis av dessa produkter el- ler på basis av kaffe, te eller matte; rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat samt extrakter, essenser och koncentrat av dessa produkter: extrakter, essenser och koncentrat av kaffe samt be- redningar på basis av sådana extrakter, essenser eller koncentrat eller på basis av kaffe:

— beredningar på basis av kaffe extrakter, essenser och koncentrat av te eller matte samt beredningar på basis av sådana extrakter, essen- ser eller koncentrat eller på basis av te eller matte: — beredningar på basis av te eller matte- — rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat samt extrakter, eSsenser och koncentrat av dessa pro- dukter: — — rostade kaffesurrogat, andra än rostad cikoriarot — — extrakter, essenser och koncentrat av kaffesurro-

gat, andra än av rostad cikoriarot

Prop. 1992/93:22 Protokoll A

Tullsats'

VC VC

VC

FRI VC

VC

VC VC

VC VC

VC

VC VC

FRI

FRI 161

Tulltaxenr/ HS nr

. 21.02

ur 210220

21.03

2103.10 210320 ur 2103.90

21.04

2104.10

21.05 21.06 ur 210690

22.02

2202. 10

ur 2202.90

22.03

22.05

2205 . 10 220530

22.08

ur 220890

Varuslag

Jäst (aktiv eller inaktiv); andra encelliga mikroorganis- mer, döda (med undantag av vacciner enligt nr 30.02); beredda bakpulver: — inaktiv jäst; andra encelliga mikroorganismer, döda: — inaktiv jäst

Såser samt beredningar för tillredning av såser; bland- ningar för smaksättningsändamål; senapspulver och be- redd senap: - sojasås . — tomatketchup och annan tomatsås

andra slag: — andra än flytande mango-chutney

Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av soppor eller buljonger; homogeniserade samman- satta livsmedelsberedningar:

— soppor och buljonger samt beredningar för tillred- ning av soppor eller buljonger

Glassvaror, även innehållande kakao

Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans: andra slag (med undantag av sirap och andra socker- lösningar med tillsats av arom- eller färgämnen samt fettemulsioner innehållande mer än 15 viktprocent mjölkfett)

Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne, samt andra alkoholfria drycker, med undan- tag av frukt- och bärsaft samt köksväxtsaft enligt nr 20.09: — vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne:

— kolsyrade drycker med tillsats av socker

— - andra

- andra slag: — inte innehållande mjölk eller mjölkfett: innehållande socker (sackaros eller invertsocker)

andra

Maltdryckcr:

— med en alkoholhalt: - inte överstigande 2,25 volymprocent (lättöl) -

- — överstigande 2,25 men inte 3,5 volymprocent (öl) — överstigande 3,5 volymprocent (starköl) -

Vermut och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska ämnen: — på kärl ryrnmande högst 2 liter

— andra

Odenaturerad etylalkohol med en alkoholhalt av mindre än 80 volymprocent; sprit, likör och andra sprit- drycker; sammansatta alkoholhaltiga beredningar av så- dana slag som används för framställning av drycker:

- andra slag: — — likör och andra spritdrycker utom arrak, vodka med en alkoholhalt av högst 45,4 volymprocent samt plommon-, päron- eller körsbärsbrännvin:

——— innehållande ägg eller äggula och/eller socker

(sackaros eller invertsocker)

Tullsats'

Protokoll A

FRI

VC

VC

VC FRI

FRI FRI

FRI -

"VC

FRI FRI

FRI

'Iulltaxenr/ HS nr

29.05

2905.43 2905 .44

29.15

ur 2915.13

ur 291539

ur 291530

29.16

ur 2916.19

29.17

ur 2917.19

29.18

2918.11 2918.14 2918.15 ur 2918.19

29.32

ur 2932.19

Varuslag

Acykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana alkoholer:

— andra polyoler:

- — mannitol

— D-glucitol (sorbitol)

Mättade acykliska monokarboxylsyror samt deras an—

hydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; halo-

gen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana för-

eningar:

— myrsyra samt salter och estrar av myrsyra:

— — estrar av myrsyra: — — — estrar på basis av mannitol och estrar på basis av sorbitol estrar av ättiksyra: — — andra: — — estrar på basis av mannitol och estrar på basis av sorbitol

- andra slag: — — estrar på basis av mannitol och estrar på basis av

sorbitol

Omättade acykliska monokarboxylsyror, cykliska mo- nokarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar: omättade acykliska monokarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; derivat av sådana föreningar:

— andra:

— estrar på basis av mannitol och estrar på basis av

sorbitol

Polykarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar: acykliska polykarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; derivat av så- dana föreningar:

andra: — — itakonsyra samt salter och estrar av itakonsyra

Karboxylsyror med annan oxygenfunktion samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; ha- logen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana för- eningar:

karboxylsyror med alkoholfunktion men utan annan oxygenfunktion samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; derivat av sådana för- eningar: — mjölksyra samt salter och estrar av mjölksyra — — citronsyra — - salter och estrar av citronsyra — andra slag: — — glycerinsyra, glykolsyra, sockersyra, isosocker-

syra, heptasockersyra samt salter och estrar av dessa syror

Heterocykliska föreningar med enbart oxygen som he- teroatom(er): föreningar med en icke kondenserad furanring (även hydrogenerad) i sin struktur: - — — andra: vattenfria mannitol- och sorbitol föreningar utom maltol och isomaltol

Tullsats' Protokoll A

FRI FRI

FRI

FRI

FRI

FRI

FRI

FRI FRI FRI

FRI

FRI

Tulltaxenr/ HS nr

ur 293290

29.40

ur 294000 29.41 2941 . 10

30.01

ur 3001.90

35.01 3501.10 350190

35.05

3505.10

350520

35.06

ur 350610

ur 350699

35.07 ur 3507.90

38 .09

Varuslag

— andra slag: — alfametylglykosid — vattenfria mannitol- och sorbitol föreningar utom maltol och isomaltol

Sockerarter, kemiskt rena, andra än sackaros, laktos, maltos, glukos och fruktos; sockeretrar och sockerestrar samt salter av sockeretrar eller sockerestrar, andra än produkter enligt nr 29.37, 29.38 och 29.39: — andra än ramnos, raffinos och mannos

Antibiotika: — penicilliner samt penicillinderivat med penicillinsy- rastruktur; salter av dessa ämnen

Körtlar och andra organ för organoterapeutiskt bruk, torkade, även pulveriserade; extrakter av körtlar eller andra organ eller av deras sekret, för organoterapeu- tiskt bruk; heparin och salter av heparin; andra ämnen och material från människor eller djur, beredda för tera- peutiskt eller profylaktiskt bruk, inte nämnda eller inbe- gripna någon annanstans: andra slag:

— — heparin och salter av heparin

Kasein, kaseinater och andra kaseinderivat; kaseinlim: — kasein andra slag

Dextrin och annan modifierad stärkelse (t.ex. förklist- rad eller förestrad stärkelse); lim och klister på basis av stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse: — dextrin och annan modifierad stärkelse:

— — innehållande mer än 20 % stärkelse eller stärkelse- produkter

— — andra slag lim och klister: — — innehållande mer än 20 % stärkelse eller stärkelse- produkter — — andra slag

Lim och klister, beredda, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; produkter lämpliga för användning som lim eller klister, förpackade för försäljning i detalj- handeln som lim eller klister i förpackningar med en net- tovikt av högst 1 kg: — produkter lämpliga för användning som lim eller klis- ter, förpackade för försäljning i detaljhandeln som lim eller klister i förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg: — - på basis av emulsioner av natrium silikat eller harts

— andra slag:

andra:

— — — på basis av emulsioner av natriumsilikat eller

harts

Enzymer; enzympreparat, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

andra slag: - enzympreparat innehållande födoämnen

Appreturmcdel, preparat för påskyndande av färgning eller för fixering av färgämnen samt andra produkter och preparat (t.ex. glättmedel och betmedel), av sådana slag som används inom textil-, pappers- eller läderindu-

Prop. 1992/93:22 Protokoll A

Tullsats'

FRI

FRI

FRI

FRI

FRI

FRI FRI

VC FRI

VC FRI

FRI

FRI

FRI

Tulltaxenr/ HS nr

3809.10 ur 3809.91

ur 3809.92

ur 3809.93

38.23

ur 382310

3823.60 ur 3823.90

39.11

ur 3911.10

ur 391190

39.13

ur 3913.90

Varuslag

strin eller inom liknande industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans: — på basis av stärkelse eller stärkelseprodukter — andra slag: - av sådana slag som används inom textilindustrin el- ler inom liknande industrier:

- — innehållande stärkelse eller stärkelseprodukter — — av sådana slag som används inom pappersindustrin eller inom liknande industrier: - - innehållande stärkelse eller stärkelse produkter — — av sådana slag som används inom läder industrin el- ler inom liknande industrier: innehållande stärkelse eller stärkelse produkter

Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor; kemiska produkter samt preparat från kemiska eller närstående industrier (inbegripet sådana som består av blandningar av naturprodukter), inte nämnda eller in- begripna någon annanstans; restprodukter från kemiska eller närstående industrier, inte nämnda eller inbe- gripna någon annanstans: - beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor: — — baserade på syntetiska hartser

sorbitol, annan än sorbitol enligt nr 2905.44 — andra slag: - - rått kalciumcitrat FRI

— — krackningsprodukter av sorbitol

Petroleumhartser, kumaronindenhartser, polyterpener, polysulflder, polysulfoner och andra produkter om-

nämnda i anm. 3 till detta kapitel, inte nämnda eller in- begripna någon annanstans, i obearbetad form: — petroleumhartser, kumaron-, inden- och kumaronin- denhartser samt polyterpener: — lim på basis av hartsemulsioner

— andra slag: — — lim på basis av hartsemulsioner

Naturliga polymerer (t.ex. alginsyra) och modifierade naturliga polymerer (t.ex. härdade proteiner och ke-

miska derivat av naturgummi), inte nämnda eller inbe-

gripna någon annanstans, iobearbetad form:

andra slag: — — andra än härdade proteiner eller kemiska derivat av naturgummi

Tullsats' Protokoll A

VC

VC

VC

VC

FRI FRI

FRI

FRI FRI

FRI

LISTOR TILL PROTOKOLL A Prop. 1992/93:22 VI LIECHTENSTEIN Pr0t0k01l A SCHWEIZ

VII ISLAND

(Varulistorna utelämnade här)

LISTA VIII TILL PROTOKOLL A Prop. 1992/93:22 Protokoll A

Tulltaxenr/ Varuslag Tullsats' HS nr 09.01 Kaffe, även rostat eller befriat från koffein; skal och hinnor av kaffe; kaffesurrogat innehållande kaffe, oav- sett mängden: kaffe, orostat: ur O901.11 — — koffeinhaltigt:

20 - - annat (än malet) FRI

kaffe, rostat: ur 0901.12 -— koffeinfritt:

20 - — -— annat (än malet) FRI 0901.21 - — koffeinhaltigt FRI 0901.22 - — koffeinfritt FRI ur 0901.30 — skal och hinnor av kaffe:

20 - — annat (än rostat eller malet) FRl

ur 0901.40 — kaffesurrogat innehållande kaffe:

20 — — annat (än rostat eller malet) FRI

09.02 Te,även aromatiserat: 0902.10 - grönt (ofermenterat) te, löst förpackat i förpack- ningar innehållande högst 3 kg FRI 090220 - annat grönt (ofermenterat) te FRI 090230 - svart (fermenterat) te och delvis fermenterat te, löst förpackat i förpackningar innehållande högst 3 kg FRI 0902.40 - annat svart (fermenterat) te och annat delvis fermen- terat te FRI 09.03 Matte FRI 11.02 Finmalet mjöl av spannmål, annat än av vete eller av blandsäd av vete och råg: 1102.10 — av råg FRI 11.03 Krossgryn, grovt mjöl (inbegripet fingryn) och pelletar

av spannmål: - krossgryn samt grovt mjöl (inbegripet flngryn):

1103.13 - av majs FRI pelletar: 110329 — — av annan spannmål FRI 11.07 Malt, även rostat FRI 15.17 Margarin; ätbara blandningar och beredningar av ani-

maliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av frak- tioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, andra än ätbara fetter och oljor samt fraktioner av så- dana fetter eller oljor enligt nr 15.16: 1517.10 — margarin med undantag av flytande margarin VL

15.18 Anirnaliska och vegetabiliska fetter och

oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, kokta, oxiderade, dehydratiserade, faktiserade, blåsta, poly- meriserade genom upphettning ivakuum elleri inert gas eller på annat sätt kemiskt modifierade, med undantag av produkter enligt nr 15.16-, oätliga blandningar eller beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel,inte nämnda eller inbegripna någon an- nanstans:

1518.00 — animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter och oljor, kokta, oxide- rade, dehydratiserade, faktiserade, blåsta, polymeri- serade genom upphettning i vakuum eller i inert gas

' FRI = Inga prisutjämningsåtgärder tillämpas men kan komma att införas VL = Rörlig avgift 1.67

Tulltaxenr/ HS nr

12 13 15.19 1519.20 15.20

15.21

17.01

l701.11 1701.12

1701.91 ur 170139 90

17.02

1702. 10 170220

1702.50 1702.60

ur 170290 10 30

40 17.03

17.04

1704.10 10 90 1704.90 10 31 32 33 39

18.01 18.02

Varuslag

eller på annat sätt kemiskt modifierade, med undan- tag av produkter enligt nr 15.16: — — oljor som i sin sammansättning innehåller en CPOXYZTUPP — — linolja

Tekniska enbasiska fettsyror; sura oljor från raffinering; tekniska fettalkoholer: tekniska fettalkoholer

Glycerol (glycerin), även ren; glycerolvatten och glyce- rollut

Vegetabiliska vaxer (andra än triglycerider), bivax, andra insektsvaxer samt spermaceti (valrav), även raffi- nerade eller färgade

Socker från sockerrör eller sockerbetor samt kemiskt ren sackaros, i fast form: råsocker utan tillsats av aromämnen eller färgämnen:

— — socker från sockerrör — - socker från sockerbetor andra slag: — med tillsats av aromämnen eller färgämnen

— — annat:

— — — annat (än kristalliniska kuber, stycken och kandy- socker, inte klassificerade enligt nr 170191)

Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos och fruktos, i fast form; sirap och andra socker- lösningar utan tillsats av aromämnen eller färgämnen; konstgjord honung, även blandad med naturlig honung; sockerkulör: — mjölksocker (inbegripet kemiskt ren laktos) samt si— rap och andra lösningar av mjölksocker lönnsocker samt sirap och andra lösningar av lönn— socker

kemiskt ren fruktos .

annat fruktsocker samt sirap och andra lösningar av fruktsocker, innehållande över 50 viktprocent frukt— socker beräknat på torrsubstansen andra slag, inbegripet invertsocker:

— konstgjord honung — - i fast form, med tillsats av aromämnen eller färgäm—

nen

kemiskt ren maltos

Melass erhållen från utvinning eller raffinering av socker

Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte inne— hållande kakao:

- tuggummi, även överdraget med socker: — — innehållande minst 10 viktprocent tugggummibas - — annat

- andra slag: - — halva — — sockeröverdragna mandlar eller valnötter — - vit choklad — sockeröverdragna spannmålsflingor

— — andra

Kakaobönor, hela eller krossade, även rostade

Kakaoskal och annat kakaoavfall

PrOp. 1992/93:22 Protokoll A

Tullsats'

FRI FRI

FRI

FRI

FRI

FRI FRI

FRI

FRI

FRI FRI FRI FRI FRI FRI FRI

FRI

FRI 0,11 Is/kg

FRI FRI FRI FRI 0,11 Is/kg

FRI FRI ' 168

Tulltaxenr/ HS nr

18.03 18.04 18.05

18.06

19.01

1901.10 10

20 30 90 1901 20 10 20 90 1901.90 10

20 30 40 90

19.02

1902.11 1902.19 ur 1902.20 90

190230 1902.40

19.04

1904.10

Varuslag

Kakaomassa, även avfettad Kakaosmör (fett eller olja)

Kakaopulver utan tillsats av socker eller annat sötnings- medel

Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao

Maltextrakt; livsmedelsberedningar av mjöl,stärkelse eller maltextrakt, som inte innehåller kakaopulver eller innehåller mindre än 50 viktprocent kakao pulver, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; livsmedels- beredningar av varor enligt nr 04.01-04.04, som inte in- nehåller kakaopulver eller innehåller mindre än 10 vikt- procent kakaopulver, inte nämnda eller inbegripna nå- gon annanstans: beredningar avsedda för barn, i detaljhandelsför-

packningar:

— — dietiska beredningar av sojamjöl, innehållande so- j abönolj a eller annan vegetabilisk olja, kolhydrater och salt; dietiska beredningar på basis av glutenfritt mjöl — — andra produkter av mjöl, stärkelse eller maltex- trakt — livsmedelsberedningar av varor enligt nr 04.01- 04.04, innehållande kakao — — livsmedelsberedningar av andra varor enligt nr 04.01-04.04 - mixer och degar för beredning av bakverk enligt nr

19.05:

-— av mjöl, stärkelse eller maltextrakt — andra, innehållande kakao

— andra

andra slag: — - dietiska beredningar av sojamjöl, innehållande so- j abönolja eller annan vegetabilisk olja, kolhydrater och salt; dietiska beredningar på basis av glutenfritt mjöl

— maltextrakt

— av mjöl, stärkelse eller maltextrakt — andra, innehållande kakao

— — andra

Pastaproduktcr, såsom spagetti, makaroner, nudlar, la- sagne, gnocchi, ravioli och cannelloni, även kokta, fyllda (med kött eller andra födoämnen) eller på annat sätt beredda; couscous, även beredd:

— okokta pastaprodukter, inte fyllda eller på annat sätt beredda:

— — innehållande ägg — — andra

- fyllda pastaprodukter, även kokta eller på annat sätt beredda: — — fyllda med andra produkter än kött, fisk (inklu-

sive kaviar), kräftdjur och blötdjur — andra pastaprodukter — couscous

Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spannmål eller spannmålsprodukter (t ex majs flingor); spannmål, annan än majs, iform av korn, förkokt eller på annat sätt beredd: livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spannmål eller spannmålsprodukter:

Tullsats'

FRI FRI

FRI

FRI

FRI

10 % FRI FRI

10 % FRI FRI

FRI FRI FRI FRI FRI

FRI FRI

FRI FRI FRI

Tulltaxenr/ HS nr

10 90 190490

19.05

1905.10 1905.20 10 91) 190530 1905.40 10

90 1905 .90 l 1

19 90

21.01

21.02

21.03

210110 210320 210330 2103.90 10 20 90

21.04

2104. 10 10 90

ur 210420

90

21.05

21 .06

Varuslag

innehållande kakao — andra — andra slag

Bakverk, även innehållande kakao; nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag som är lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater och liknande produk- ter:

— knäckebröd

— pain d'épices:

— — speciellt för diabetiker

— annat

— söta kex, småkakor o.d.; våfflor och rån (wafers) skorpor. rostat bröd och liknande rostade produkter: — med tillsats av socker, honung, andra sötningsme- del, ägg, fett, ost, frukt eller kakao eller dylikt

— — andra

— andra slag: —— -— med tillsats av socker, honung, andra sötningsme-

del, ägg, fett, ost, frukt eller kakao eller dylikt:

— — — kex, småkakor och mjuka kakor speciellt för dia- betiker

— — andra

— andra

Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe, te eller matte samt beredningar på basis av dessa produkter el- ler på basis av kaffe, te eller matte; rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat samt extrakter, essenser och koncentrat av dessa produkter

Jäst (aktiv eller inaktiv); andra encelliga mikroorganis- mer, döda (med undantag av vacciner enligt nr 30.02); beredda bakpulver

Såser samt beredningar för tillredning av såser; bland- ningar för smaksättningsändamål; senapspulver och be- redd senap:

— sojasås -— tomatketchup och annan tomatsås senapspulver och beredd senap — andra slag: — — majonnäs —- produkter av mjöl, stärkelse eller maltextrakt

— — andra

Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av soppor eller buljonger; homogeniserade samman- satta livsmedelsberedningar: — soppor och buljonger samt beredningar för tillred- ning av soppor eller buljonger: — — av mjöl, stärkelse eller maltextrakt — andra homogeniserade sammansatta livsmedelsbered- ningar: — andra än beredningar på basisa av kött, fisk, kräft- djur eller blötdjur, köksväxter eller andra ätbara växtdelar .

Glassvaror, även innehållande kakao

Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Vatten, inbegripet naturligt eller konstgjort mineralvat-

Tullsats' Protokoll A

FRI 10% FRI

10 % FRI VL

VL FRI

FRI VL VL

FRI

FRI

FRI FRI FRI FRI 10% FRI

10% FRI

FRI FRI

FRI

Tulltaxenr/ HS nr

22.02

2202.10

2202.90 22.03 22.05

22.07

22.08

2208.50 ur 220890 22.09 24.02

24.03

35.01 3501.10 ur 3501.90 10

35.02

350210 35.05 ur 3505.10

30 350520

Varuslag

ten samt kolsyrat vatten, utan tillsats av socker eller an- nat sötningsmedel eller av aromämne; is och snö

Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av arom ämne, samt andra alkoholfria drycker, med un- dantag av frukt- och bärsaft samt köksväxtsaft enligt nr 20.09: — vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne

— andra slag

Maltdrycker

Vermut och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska ämnen

Odenaturerad etylalkohol med en alkoholhalt av minst 80 volymprocent; etylalkohol och annan sprit, denature- rade, oavsett alkoholhalt

Odenaturerad etylalkohol med en alkoholhalt av mindre än 80 volymprocent; sprit, likör och andra sprit- drycker; sammansatta alkoholhaltiga beredningar av så- dana slag som används för framställning av drycker: gin och genever — andra slag:

— — andra än vodka

Ättika

Cigarrer, cigariller och cigaretter av tobak eller tobaks- ersättning

Andra varor tillverkade av tobak eller tobaksersättning; "homogeniserad” eller ”rekonstituerad” tobak; tobaks- extrakt

Kasein, kaseinater, och andra kaseinderivat: kasein

andra slag: -— kaseinater och andra kaseinderivat

Albuminer (inbegripet koncentrat av två eller flera vass- leproteiner innehållande mer än 80 viktprocent vassle- proteiner, beräknat på torrsubstansen), albuminater och andra albuminderivat: — äggalbumin

Dextrin och annan modifierad stärkelse (t ex förklistrad eller förestrad stärkelse); lim och klister på basis av stär- kelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse: dextrin och annan modifierad stärkelse: — företrad eller förestrad stärkelse — lim och klister

Tullsats" Protokoll A

FRI

FRI FRI FRI

VL

FRI

FRI FRI FRI

FRI

FRI

FRI

FRI

FRI

10% 10%

Annex ll

aning.].

1. Fish and other marine products are covered by the provisions of the Agreement to the extent laid down in Tables 1 and 2, unless otherwise provided for in this Annex.

NEILL

a e od s cov ed o a as trade Lelations between, on the one sidel [inlandl Icelandl Norway and Sweden andI on the other

d ae re nce ed HS heading No. Description of products 02.08 other meat and edible meat offal, fresh,

chilled or frozen

ex 0208.9O - Other: -- of whale1

Chapter 3 Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates

15.04 Fats and oils and their fractions, of fish or marine mammals, whether or not refined, but not chemically modified1

Imports of whale products are prohibited in Finland and Sweden.

15.16 Animal or vegetable fats and oils and their fractions, partly or wholly hydro- genated, inter-esterified, re-esterified or elaidinised, whether or not refined, but not further prepared

ex 1516.10 - Animal fats and oils and their fractions:

-- Obtained entirely from fish or marine mammals1

16.03 Extracts and juices of meat, fish or crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates

ex 1603.00 - Extracts and juices of whale meat, fish

or crustaceans, molluscs or other aguatic invertebrates1

16.04 Prepared or preserved fish; caviar and caviar substitutes prepared from fish eggs

16.05 Crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates, prepared or preserved

23.01 Flours, meals and pellets, of meat or meat offal, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, unfit for human consumption; greaves

ex 2301.10 - Flours, meals and pellets, of meat or meat offal; greaves: -- Whale meal1

2301—20 - Flours, meals and pellets of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates

23.09 Preparatidns of a kind used in animal feeding ex 2309.90 - Other:

-- Fish solubles

Imports of whale products are prohibited in Finland and Sweden.

Annex II

lamm

'sh nd a 'ne o uct v ed s s ade elat'ons

between, on the one side, Austria, Liechtenstein and Switzerland gud, gu the other side, Israel, age concerned

HS heading No. Description of products

ex Chapter 03 Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates

- Salt water fish

- Eel - Salmon

Crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates

16.05 Crustaceans, molluscs and other aguatic invertebrates, prepared or preserved.

Arnau

1. Unless otherwise mentioned herein, aid measures to the fishing sector fall under the disciplines of Article 18 of the Agreement and its agreed interpretation.

2. Any form of state aid to the fishing sector which is not compatible with Article 18 of the Agreement shall be eliminated not later than 31 December 1993.

3. It is recalled that the aim of rules on state aid is to ensure that aid measures do not distort conditions of competition. It is noted that such distortions of trade and competition may otherwise result in undesirable structural changes in the sector.

(a) The following aid measures to the fishing sector are considered normally not to be in accordance with the Agreement:

- General aid measures concerning the sector as a whole and which are not fully directed towards structural measures in accordance with the provisions of paragraph (c)(iv) of Annex VI.

- Tax concessions other than those that directly offset cost disadvantages clearly linked to special conditions prevailing in the fishing sector. '

(13)

(C)

Social measures if the subsidy element of such measures exceeds what is generally applied in other sectors, taking into account the special conditions prevailing in the fishing sector.

The following aid measures shall normally be considered to be in accordance with the provisions of Article 18 of the Agreement:

Aid measures in the form of lowest permitted domestic first hand sales prices for fish and the purchase of surpluses that are applied in order to offset serious market disturbances.

Regional aid measures to the extent that they are necessary for maintaining fishing activities in regions that are to an above-average degree dependent on such activities and where income from fishing is clearly below the national average in the fishing sector. Such regional measures shall not more than offset cost disadvantages in relation to other locations for fisheries. States Parties to the Agreement introducing or maintaining such measures shall, in accordance with the provisions of the agreed interpretation of Article 18, provide sufficient information on the regional situation leading to the introduction or maintenance of such measures.

The following aid measures are considered not to be in accordance with the Agreement:

Aid in accordance with paragraph (c)(viii) of Annex VI, as concerns the fishing sector.

Aid in accordance with paragraph (c)(x) of Annex VI, as concerns fishing activities.

Anncx 11

Prop.]992/93:

Annex 11

r ' e 3

On the following products Sweden may until 31 December 1993 apply quantitative import restrictions, in so far as this may be necessary to avoid serious disturbances in the Swedish market.

HS heading No. Description of products ex 03.02 Fish, fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of heading No. 03.04: - Herring - Cod Article 5 1. On the following products Finland may temporarily maintain its present regime. Not later than on the date of entry into force of the Agreement Finland shall present a fixed timetable for the elimination of these exemptions.

HS heading No. Description of products

ex 03.02 Fish, fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of heading No. 03.04 - Salmon - Baltic herring

ex 03.03 Fish, frozen, excluding fish fillets and other fish meat of heading No. 03.04 - Salmon — Baltic herring

ex 03.04 Fish fillets and other fish meat (whether or not minced), fresh, chilled or frozenl - Fresh or chilled fillets of salmon - Fresh or chilled fillets of Baltic herring

The term "fillet" in paragraph 1 shall also cover fillets where the two sides are joined together, for example, by the back or the belly.

Axli£l£_å

A. During a transitional period Israel may apply quantitative import restrictions as follows:

(&)

Heading

No.

03.03

ex

ex

For the products listed in Table 3 for which the present annual import quota is 3,500 tons for all countries, Israel will gradually increase this quota during the transitional period, for the EFTA States only, starting by 1000 tons on 1 January 1993. The quota will be further increased by an additional quantity of 500 tons annually. This increase will be made on 1 January 1994, 1995, 1996, 1997 and 1998, respectively, until the phasing out of the quantitative restrictions by 1 January 1999.

Table 3

H.s. Description of products Code

'sh rozen excludin f'sh il ets and other fish meat gg heading Ho. 03.94.

- other salmonidae, excluding livers and roes :

0303.21 -- Trout (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmon gilae)

--- Salmo trutta or Salmo gairdneri

- Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae), excluding livers and roes :

0303.31 -— Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippo— glossus stenolepis)

10 ——— Lesser or Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides) 90 --- Pacific halibut (Hippoglossus stenolepis)

0303.32 -— Plaice (Pleuronectes platessa)

Heading

No.

ex

H.s. Code

0303.33 0303.39

0303.50

0303.60

O303.75 0303.76

0303.77

0303.78

0303.79

19 31 35 37 41 45 51 55

61 63 65 71 75 81 83

87 98

AnnexII

Description of products

-- Sole (Solea spp.) -- other

- Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), excluding livers and roes

- Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), excluding livers and roes

- other fish, excluding livers and roes : -- Dogfish and other sharks -- Eels (Anguilla spp.)

-- Sea bass (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus

-- Hake (Merluccius spp., Urophycis spp.)

-- other

--- Saltwater fish: -—-- Redfish (Sebastes SPP.): ----- Of the species Sebastes marinus

----- other

---- Fish of the species Boreogadus saida ---- Whiting (Merlangus merlangus) ——-- Ling (Molva spp.) ---— Alaska pollack (Theragra chalcogramma) and pollack (Pollachius pollachius) ---- Fish of the species Orcynpsis

unicolor: ----- From 15 February to 15 June ----- From 16 June to 14 February

---- Anchovies (Engraulis spp.) -—-- Sea bream (Dentex and Pagellus spp.) ---- Ray's bream (Brama spp.) ---- Honkfish (Lophius spp.) ___- Blue whiting (Hicromesistius poutassou or Gadus poutassou) ---- Swordfish (Xiphias gladius) ---- other: Capelin

Heading H.S.

NO.

Q3.Q5

Code

ex 0304.10

ex 0304.20

0304.90

11

Annex Il

Description of products

sh ets and the f'sh meat whether gr not minged), fresh, chilled or frozen.

- Fresh or chilled -- Fillets: --- of freshwater fish ---- Of trout (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae) ----- Of Salmo trutta or Salmo gairdneri

- Frozen fillets -- of freshwater fish: --— Of trout (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae): ---- Of Salmo trutta or Salmo gairdneri

other

(b) (i)

(11)

Heading NO.

Q3.Q2

For the products listed in Table 4 Israel will permit their import in the following way:

For the years 1996, 1997 and 1993 the annual quota will be 100 tons. For the year 1999 the quota will be 300 tons.

As from 1 January 2000 the quota will be increased annually by an additional quantity of 300 tons until the quota is phased out on 1 January 2004.

ShOuld concessions with regard to any fish species liSted in Table 4 lead to serious disturbances in the sector concerned, causing serious injury to domestic producers of like or directly competitive prOducts, Israel may apply safeguard measures, under the conditions and in accordance with the procedures laid down in Article 23. In particular Israel may, during a period of five years after the expiry of the transition period provided for in Table 4, prolong for a period of one year, renewable, the import regime applicable at that time to the fish species in question.

Table 4

H.S. Description of products Code

Eishl fresh or chilled, excluding fish gillets and other fish meat gf heading ho. 93.94,

- Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae), excluding livers and roes :

ex 0302.29 —- Other

90 --- Other

- Tunas (of the genus Thunnus), skipjack or stripe-bellied bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), excluding livers and roes :

ex 0302.31 -- Albacore or longfinned tunas (Thunnus

alalunga) 90 —-- Other

Heading No.

ex

ex

ex

5.5. Code

0302.32

0302.33

0302.50

0302.61

0302.62 0302.63

0302.64

0302.69

90

90

21

25 35 55 98

Description of products

—- Yellowfin tunas (Thunnus albacares --- other

-- Skipjack or stripe-bellied bonito --- other

- Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadu

)

S

macrocephalus), excluding livers and

roes

- other fish, excluding livers and roes :

-- Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp. brisling or sprats (Sprattus sprat

-- Haddock (Melanogrammus aeglefinus)

-- Coalfish (Pollachius virens)

), tus)

-- Hackerel (Scomber scombrus, Scomber

australasicus, Scamber japonicus)

-- Other -—- Saltwater fish:

—--- Fish of the genus Euthynnus, oth than the skipjack or stripebelli bonitos (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) mentioned in subheading 0302.33: ----- For the industrial manufacture of products falling within head No. 1604

----- other

---- Fish of the species Boreogadus s —--- Anchovies (Engraulis spp.) ---- Other: Capelin

Crustaceans, whether in shell gr not, live, fresh, chilled, grozeh, dried, salted gr in brine; crustaceans, ih

er ed

ing

aida

shell. goghed by steaming or by boiling

n wate w et r or t c ' le

frozen, gried, salted gr in brine; ou s als a d e l ts f c us ea s

' uman nsum t' n.

- Frozen :

Heading H.S.

Description of products

No. Code ex 0306.12 -- Lobsters (Homarus spp.) 90 --- Other ex O306.19 -- Other, including flours, meals and pellets of crustaceans, fir for human consumption. 30 --- Norway lobsters (Nephrops norvegicus) - Not frozen : ex 0306.22 -- Lobsters (Homarus spp.) --- Other: (than live) 99 ---- Other (than whole) ex 0306.29 -- Other, including flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human consumption. 30 --- Norway lobsters (Nephrops norvegicus) B. The following products will not be covered by the provisions

of the Agreement and Israel will maintain its present import

regime.

Heading H.s.

No. Code 93.01 0301.91 0301.93 ex 0301.99 11 19

Table 5

Description of products

ive 'sh. - other live fish :

—- Trout (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae)

—— Carp

-- other

---- Pacific salmon (Oncorhynchus spp.), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho)

——-- Other

Heading

03.

No.

3

ex

ex

H.s. Code

0302.11

0302.29

0302.65

0302.69

0303.21

10

11 19

51

98

AnnexlI

Description of products sh es ' ed excludin ' h ' ets nd o 's eat ad" EQ- 03,95,

- Salmonidae, excluding livers and roes :

—— Trout (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae)

- Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae), excluding livers and roes :

-- Other: —-- Megrim (Lepidorhombus spp.)

Other fish, excluding livers and roes : -- Dogfish and other Sharks

—- Other: --- Freshwater fish: ---- Carp —--— Other -—- Saltwater fish:

-—-- Alaska pollack (Theragra chalcogramma) and pollack

(Pollachius pollachius) ---- Other: Calamary

Fish, frozen, excluding fish fillets and other fish meat of heading No. 03.04.

- Other salmonidae, excluding livers and roes :

-- Trout (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmon gilae) except Salmo trutta and salmo gairdneri

- other fish, excluding livers and roes :

Heading

No.

03,05

ex

ex

ex

ex

H.S. Code

0303.79

0304.10

0304.20

O304.90

O306.13

0306.23

11 19 98

11

19

91

11

19

10

Annex 11

Description of products -— Other --- Freshwater fish: ---- Carp ---- Other ---- other: Calamary Eish tillgts ghd other gish heat (whether

' c d 5 h' ed en.

- Fresh or chilled -- Fillets: --- of freshwater fish: ——-- Of trout (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae) except salmo trutta and salmo gairdneri -——- Of other freshwater fish

-- other fish meat (whether or not minced) --- Freshwater fish

- Frozen fillets: -- Of freshwater fish: ---- Of trout (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae) except Salmo trutta and salmo gairdneri ———- Of other freshwater fish

- Other —- Of freshwater fish

grustaceans, whether in shell or not, live, fresh, chilled, rrgzen, dried,

alted o br'ne' crustaceans '

shell, cooked hy steaming or by bgiling in water, whether or not ghilled, frozen, dried, salted or in bring; flours, meals gnd pellets Q: CIUSLQQEEDS,

- Frozen : -- Shrimps and prawns - Not frozen :

-— Shrimps and prawns

Annex Il Heading n.s. Description of products No. Code 15125 crustaceans, molluscs and other aguatic invertebrates, prepared or preserved. 1605.20 - Shrimps and prawns ex 1605.4o - other crustaceans:

-— Calamary

c. Israel shall, upon entry into force of the agreement, progressively abolish customs duties on import of fish products covered by the Agreement, from EFTA countries, in accordance with the following time-table:

(a) On lst January 1993 - each duty shall be reduced to 80% of the basic duty.

(b) Four further succesive reductions of 20% each year of

the basic duty, until the phasing out on lst January 1997.

E_Q_I_l_i

1. Israel undertakes to ensure that the licensing system presently applied to trade in fish and other marine products, originating in the EFTA States, does not affect trade with these States.

2. This issue of licensing shall be discussed at the first Joint Committee meeting with the aim of abolishing the licensing system with regard to products which are not subject to quantitative restrictions.

BILAGA II

som avses i artikel 2 punkt 1 c)

Artikel 1

1. Om inte annat stadgas i denna bilaga omfattas fisk och andra marina pro- dukter av avtalets bestämmelser i den utsträckning som framgår av listorna 1 och 2.

LISTA 1

Fisk och andra marina produkter som omfattas av bestämmelserna i avtalet vad gäller handelsförbindelser mellan Finland, Island, Norge och Sverige å ena sidan och Israel å andra sidan

Tulltaxenr/ HS nr

02.08 ur 020890

Kapitel 3 15.04 15 .16

ur 1516.10

16.03 ur 160100 16.04 16.05

23.01

ur 2301.10 230120

23.09 ur 230990

Varuslag

Annat kött och andra ätbara djurdelar, färska, kylda eller frysta: andra slag:

— — av val'

Fisk samt kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur

Fetter och oljor av fisk eller havsdäggdjur samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifrerade' Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, som helt eller delvis hydrerats, omförestrats (även in- ternt) eller elaidiniserats, även raffinerade men inte vidare bearbetade: — animaliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller 01- jor: — — erhållna uteslutande från fisk eller havsdäggdjur'

Extrakter och safter av kött, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra rygg- radslösa vattendj ur: - extrakter och safter av valkött, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradlösa vattendjur' Fisk, beredd eller konserverad; kaviar

Kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur, beredda eller konserverade Mjöl och pelletar av kött eller andra djurdelar eller av fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur, otjänliga till människo- föda; grevar: - mjöl och pelletar av kött eller andra djurdelar; grevar:

— mjöl av val' - mjöl och pelletar av fisk eller av kräftdjur, blöt djur eller andra rygg- radslösa vattendjur

Beredningar av sådana slag som används vid utfordring av djur: — andra slag: — - "fish solubles”

' Import till Finland och Sverige av produkter av val är förbjuden

Prop. 1992/93:22 Bilaga II

Bilaga 11

LISTA 2

Fisk och andra marina produkter som omfattas av bestämmelserna i avtalet vad gäller handelsförbindelser mellan Liechtenstein, Schweiz och Osterrike å ena sidan och Israel å andra sidan

(Varulistan utelämnad här.)

Artikel 2

1. Om inte annat nämns nedan skall stödåtgärder till fiskerinäringen falla under artikel 18 i avtalet jämte överenskomna tolkningsregler.

2. Alla slag av stödåtgärder till fiskerinäringen som inte är i överensstäm- melse med artikel 18 i avtalet skall tas bort senast den 31 december 1993.

3. Det erinras om att syftet med regler om Statsstöd är att säkerställa att inte statsstöd förändrar konkurrensvillkoren. Det noteras att sådana handels- och konkurrensstörningar i annat fall kan resultera i oönskade strukturför- ändringar i näringen.

a)

b)

c)

Följande stödåtgärder till fiskerinäringen anses normalt oförenliga med avtalet:

Generella stödåtgärder rörande näringen som helhet och vilka inte fullt riktas mot strukturåtgärder enligt bestämmelserna i punkt c) iv) i bilaga VI; skatteeftergifter andra än sådana som direkt utjämnar kostnads- nackdclar som klart är knutna till speciella villkor som gäller i fis- kerinäringen; sociala åtgärder om stödmomentet i sådana åtgärder överstiger det

som vanligen tillämpas i andra branscher, med hänsyn tagen till de speciella villkor som råder i fiskerinäringen.

Följande stödåtgärder skall normalt anses förenliga med avtalets bc- stämmclscr i artikel 18:

Stödåtgärder i form av lägsta tillåtna inhemska försäljningspriser i första ledet för fisk och inköp av överskott som tillämpas för att utjämna allvarliga marknadsstörningar; regionala stödåtgärder i den utsträckning de är nödvändiga för att behålla fiskeverksamheten i regioner som till en mer än genom- snittlig grad är beroende av sådan verksamhet och där inkomsten av fisket ligger klart under det nationella genomsnittet i fiskerinä- ringen. Sådana regionala åtgärder skall inte mer än utjämna kost- nadsnackdelarna i förhållande till annan fiskerilokaliscring. Av- talsslutande länder som inför eller vidmakthåller sådana åtgärder skall, enligt bestämmelserna i överenskomna tolkningsregler till artikel 18, tillhandahålla tillräcklig information om den regionala situation som leder till införande eller vidmakthållande av sådana åtgärder. .

Följande stödåtgärder anses oförenliga med avtalet: — Stöd enligt punkt c) viii) i bilaga VI i vad avser fiskerinäringen. Stöd enligt punkt c) x) i bilaga VI i vad avser fiskeriverksamhet.

. 188

Artikel 3

För följande produkter får Sverige till och med den 31 december 1993 till- lämpa kvantitativa importrestriktioner i den utsträckning det är nödvändigt för att undvika allvarliga störningar på den svenska marknaden.

Tulltaxenr/ HS nr

ur 03.02

A n'ikel 4

Varuslag

Fisk, färsk eller kyld, med undantag av fisldiléer och annat fiskkött en- ligt nr 03.04: — sill och strömming

torsk

(Artikel 4 gällande Finland utelämnad här.)

Am'kel 5

A. Under en övergångsperiod får Israel tillämpa kvantitativa importrestrik- tioner enligt följande:

a) För de produkter som upptas i lista 3 och för vilka nuvarande im- portkvot är 3.500 ton per år för alla länder, kommer Israel stegvis under övergångsperioden att utöka dennna kvot enbart för EFTA- länderna, till en början med 1.000 ton per den 1januari 1993. Vidare kommer kvoten att utökas med ytterligare en kvantitet på 500 ton årligen. Denna ökning kommer att göras per den 1 januari 1994, 1995, 1996, 1997 respektive 1998 fram till awecklingen av de kvanti- tativa restriktionerna den 1 januari 1999.

LISTA 3 Tulltaxenr/ HS nr 03.03

ur 030321

ur 0303.31

10 90 0303 .32 0303. 33 0303 .39

Varuslag

Fisk, fryst, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött enligt nr 03.04: — annan laxfisk, dock inte lever, rom och mjölke: — - öring (Salmo trutta, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gi- lae) och regnbåge (Salmo gairdneri):

— — — Salmo trutta eller Salmo gairdneri

— plattfisk (Pleuronectidae, Bothidae, anoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae och Citharidae), dock inte lever, rom och mjölke: — helgeflundra (Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus steno- lepis) och liten helgeflundra (blåkveite — — Reinhardtius hip- poglossoides):

- — blåkveite (Reinhardtius hippoglossoides) — — — stillahavshelgetlundra (Hippoglossus stenolepis) — rödspätta (Pleuronectus platessa) -— — tunga (arter av släktet Solea)

-— annan

'Iblltaxenr/ Varuslag . HS nr Bilaga II 030350 — sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii), dock inte lever, rom och mjölke 0303.60 — torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus),

dock inte lever, rom och mjölke annan fisk, dock inte lever, rom och mjölke:

0303.75 - - haj 0303.76 - - ål (arter av släktet Anguilla) 0303.77 — — havsabborre (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus) 0303.78 — — kummel (arter av släktena Merluccius och Urophycis) ur 0303.79 — — andra slag: 19 — — saltvattenfrsk: 31 — kungsfisk (arter av släktet Sebastes): 35 ————— fisk av arten Sebastes marinus (större kungsfisk) 37 ————— annan 41 - - - fisk av arten Boreogadus saida 45 — -— — vitling (Merlangus merlangus) 51 — — långa (arter av släktet Molva) 55 — — alaska pollack (Theragra chalcogramma) och bleka (Pol-

lachius pollachius) — fisk av arten ostrimmig pelamid:

61 ————— under tiden 15 februari — 15 juni 63 ————— under tiden 16 juni 14 februari 65 — — äkta ansjovis (arter av släktet Engraulis) 71 — havsbraxen (arter av släktena Dentex och Pagellus) 75 — — -— Rays havsbraxen (arter av släktet Brama) 81 — — - marulk (arter av släktet Lophius) 83 - — blåvitling (Micromesistius poutassou eller Gadus poutas- sou) 87 — — - — svärdfisk (Xiphias glaudius) 98 - - - — annan: lodda 0304 Fiskfiléer och annat fiskkött (även hackat eller malet), färska, kylda eller frysta: ur 0304.10 — färska eller kylda: — filéer: -— — av sötvattenf'isk: ' 11 - - - av öring (Salmo trutta, Salmo clarki, Salmo aguabonita,

Salmo gilae) och regnbåge (Salmo gairdneri): ————— av Salmo trutta eller Salmo gairdneri ur 0304.20 — frysta filéer: - - av sötvattenfisk: - - av öring (Salmo trutta, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae) och regnbåge (Salmo gairdneri): - - — — av Salmo trutta eller Salmo gairdneri 0304.90 — andra slag

b) i) För de produkter som upptas i lista 4 kommer Israel att tillåta im- port på följande sätt: För åren 1996, 1997 och 1998 kommer den årliga kvoten att vara 100 ton. För år 1999 kommer kvoten att vara 300 ton. Från och med den 1 januari 2000 kommer kvoten att utökas årligen med en ytterligare kvantitet på 300 ton fram till den 1 januari 2004 då kvoten upphör. ii) Skulle koncessionerna för något av de fiskslag som upptas i lista 4 leda till allvarliga störningar i berörd näring och förorsaka all- varlig skada för inhemska producenter av liknande eller direkt jämförbara produkter, får Israel tillämpa skyddsåtgärder enligt de villkor och procedurer som fastställts enligt artikel 23. Spe- ciellt gäller att Israel får under en period av fem år efter utgången 190

av den övergångsperiod som stipuleras i lista 4, för en period av ett år i taget, förlänga den importregim som vid den tiden är till- lämplig för ifrågavarande fisksorter.

LISTA 4 'Ihlltaxenr/ HS nr

03 .02

ur 030229 90

ur 030231 90 ur 030232 90 ur 030233 90

030250

030261

030262 030263 030264

ur 030269

21 35 55 98

03.06

ur 030612

90 ur 030619

30 ur 030622

99 ur 030629

30

Varuslag

Fisk, färsk eller kyld, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött enligt nr 03.04: — plattfisk (Pleuronectidae, Bothidae, Qmoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae och Citharidae), dock inte lever, rom och mjölke:

— — annan:

- - — annan

— tonfisk (av släktet Thunnus) och bonit (Euthynnus eller Katsu- wonus pelamis), dock inte lever, rom och mjölke: — — vit tonfisk eller albacora (Thunnus alalunga):

— — — annan

-— — gulfenad tonfisk (Thunnus albacares):

— — — annan

— — bonit:

— — annan

torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), dock inte lever, rom och mjölke annan fisk, dock inte lever, rom och mjölke: — äkta sardiner (Sardina pilchardus, arter av släktet Sardinops) samt sardineller (arter av släktet Sardinella) och skarpsill (Sprattus sprattus) — — kolja (Melanogrammus aeglefinus) — gråsej (Pollachius virens) - - makrill (Scomber scombrus, Soomber australasicus, Scomber japonicus)

— - andra slag:

— saltvattenfisk:

— — fisk av släktet Euthynnus, andra än bonit (Euthynnus (Kat-

suwonus) pelamis) enligt nr 030233:

————— för industriell tillverkning av produkter enligt nr 16.04

————— annan — — — - fisk av arten Boreogadus saida

- — — äkta ansjovis (arter av släktet Engraulis)

— — annan: lodda

Kräftdjur, även utan skal, levande, färska, kylda, frysta, torkade eller saltade; kräftdjur med skal, ångkokta eller kokta i vatten, även kylda, frysta, torkade eller saltade; mjöl och pelletar av kräft- djur, tjänliga till människoföda:

frysta:

— - hummer (arter av släktet Homarus):l

— — — annan

-— andra, inbegripet mjöl och pelletar av kräftdjur, tjänliga till människoföda.

— havskräftor (Nephrops norvegicus) inte frysta: — — — hummer (arter av släktet Homarus) — — — annan (än levande):

— — annan (än hel) -

— — andra, inbegripet mjöl och pelletar av kräftdjur, tjänliga till människoföda: — havskräftor (Nephrops norvegicus)

Prop. 1992/93:22 Bilaga II

Bilaga 11

B. Följande produkter omfattas inte av bestämmelserna i avtalet och Israel kommer att behålla sin nuvarande importregim.

Tulltaxenr/

Varuslag

Levande fisk:

LISTA 5 HS nr 03.01 0301.91 0301.93 ur 0301.99 11 19 03.02 030211 ur 030229 10 030265 ur 030269 11 19 51 98 03.03 030321 ur 0303.79 11 19 98 03.04 ur 0304.10 11 19 91 ur 0304.20 11

— annan levande fisk:

— — öring (Salmo trutta, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gi- lae) och regnbåge (Salmo gairdneri)

karp

— — annan:

— — stillahavslax (arter av släktet Oncorhynchus), atlantlax

(Salmo salar) och donaulax (Hucho hucho) — — — annan

Fisk, färsk eller kyld, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött enligt nr 03 .04: - laxfisk, dock inte lever, rom och mjölke: -— öring (Salmo trutta, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gi-

lae) och regnbåge (Salmo gairdneri)

plattfisk (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae och Citharidae), dock inte lever, rom och mjölke:

annan:

-— — glasvar (arter av släktet Lepidorhombus) annan fisk, dock inte lever, rom och mjölke: — haj — — andra slag:

— — — sötvattenfisk:

- - karp

— - annan

— — - saltvattenfisk:

— — alaska pollack (Theragra chalcogramma) och bleka (Pol-

lachius pollachius)

— — — — andra: bläckfisk

Fisk, fryst, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött enligt nr 03.04: — annan laxfisk, dock inte lever, rom och mjölke: - öring (Salmo trutta, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gi- lae) och regnbåge (Salmo gairdneri) med undantag av Salmo trutta och Salmo gairdneri — annan fisk, dock inte lever, rom och mjölke:

- andra slag:

— — — sötvattenfisk:

— — — karp

— — — annan

— — — — annan: bläckfisk

Fiskfiléer och annat fiskkött (även hackat eller malet), färska, kylda eller frysta: - färska eller kylda:

— - filéer:

— — av sötvattenfisk:

— — — — av öring (Salmo trutta, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae) och regnbåge (Salmo gairdneri) med undan- tag av Salmo trutta och Salmo gairdneri

— - — - av annan sötvattenfisk

— annat fiskkött (även hackat eller malet):

— — — av sötvattenfisk

frysta filéer:

— — av sötvattenfisk: av öring (Salmo trutta, Salmo clarki,

Salmo aguabonita, Salmo gilae) och regnbåge (Salmo gairdneri)

Bilaga 11

Tulltaxenr/ HS nr

19 ur 0304.90

10 03.06

030613 030623 16.05

160520 ur 1605.40

Varuslag

med undantag av Salmo trutta och Salmo gairdneri

— — — av annan sötvattenfisk

- andra slag:

— — av sötvattenfisk

Kräftdjur, även utan skal, levande, färska, kylda, frysta, torkade eller saltade; kräftdjur med skal, ångkokta eller kokta i vatten, även kylda, frysta, torkade eller saltade; mjöl och pelletar av kräft- djur, tjänliga till människoföda:

- frysta: — räkor— inte frysta:

— — räkor

Kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur, beredda el- ler konserverade:

— räkor

andra kräftdjur:

bläckfisk

C. Vid avtalets ikraftträdande skall Israel gradvis avskaffa tullar på import från EFTA-länderna på de fiskprodukter som omfattas av avtalet enligt följande tidtabell: a) Den 1 januari 1993 — varje tullsats skall sänkas till 80 % av bastullen. b) Fyra ytterligare på varandra följande sänkningar på 20 % av bastullen varje år fram till awecklingen den 1 januari 1997.

ANMÄRKNING

1. Israel åtar sig att säkerställa att det licenssystem, som för närvarande tillämpas för handeln med fisk och andra marina produkter med ursprung i EFTA-länderna, inte skall drabba handeln med dessa länder.

2. Denna licensfråga skall diskuteras på Gemensamma kommitténs första möte med syfte att avskaffa licenssystemet för de produkter som inte är föremål för kvantitativa restriktioner.

PROTOCOL B N o "OR e o " 0 N 5 v o—o TITLE I

Definition of the concept of "originating products"

ARTICLE 1

For the purpose of implementing this Agreement, and without prejudice to the provisions of Article 2, the following products shall be considered as products originating in_a State Party to this Agreement:

(a) products wholly obtained in that state within the meaning of Article 4;

(b) .products obtained in that state incorporating materials which have not been wholly obtained there, provided that:

(i) such materials have undergone sufficient working or processing in that State within the meaning of Article 5, or that

(ii) such materials originate in any of the other States Parties to this Agreement, within the meaning of this Protocol.

ARTICLE 2

l. Notwithstanding the provisions of sub-paragraph (b) (ii) of Article l, products originating in any State Party to this Agreement within the meaning of this Protocol, and exported from one State to another in the same state or having undergone in the exporting state no working or processing going beyond that referred to in paragraph 5 of Article 5, retain their origin.

2. For the purpose of implementing paragraph l, where products originating in two or more of the States Parties to this Agreement are used and those products have undergone no working or processing in the exporting state going beyond that referred to in paragraph 5 of Article 5, the origin is determined by the product with the highest

Protocol B

customs value or, if this is not known and cannot be ascertained, with the highest first ascertainable price paid for the products in that State.

ARTICLE 3

(This protocol does not contain an Article 3)

ARTICLE 4

The following shall be considered as wholly obtained in a state Party to this Agreement within the meaning of sub- paragraph (a) of Article 1:

(a)

(b)

(f)

(9)

(h)

(fl)

mineral products extracted from its soil or from its seabed;

vegetable products harvested there; live animals born and raised there; products from live animals raised there;

products obtained by hunting or fishing conducted there;

products of sea fishing and other products taken from the sea by its vessels;

products made aboard its factory ships exclusively from products referred to in subparagraph (f);

used articles collected there fit only for the recovery of raw materials, subject to Note Sa on used tyres contained in Annex I;

waste and scrap resulting from manufacturing operations conducted there;

goods produced there exclusively from products specified in subparagraphs (a) to (i).

ARTICLE 5

1. The expressions "Chapters" and "headings" used in this Protocol shall mean the chapters and the headings (four digit codes) used in the Nomenclature which makes up the "Harmonized Commodity Description and Coding System" (hereinafter referred to as the Harmonized System or HS).

The expression "classified" shall refer to the classification of a product or material within a particular heading.

2. For the purposes of Article 1, non-originating materials are considered to be sufficiently worked or processed when the product obtained is classified within a heading which is different from those within which all the non-originating materials used in its manufacture are classified, subject to the provisions of paragraphs 3, 4 and 5.

3. For a product mentioned in columns 1 and 2 of the list in Annex 11 to this Protocol, the conditions set out in column 3 for the product concerned must be fulfilled instead of the rule in paragraph 2.

4. For the products of Chapters 84 to 91 inclusive, as an alternative to satisfying the conditions set out in column 3, the exporter may opt to apply the conditions set out in column 4 instead.

5. For the purpose of implementing sub-paragraph (b) (i) of Article 1, the following shall still be considered as insufficient working or processing.to confer the status of originating product, whether or not there is a change of heading:

(a) Operations to ensure the preservation of merchandise in good condition during transport and storage (ventilation, spreading out, drying, chilling, placing in salt, sulphur dioxide or other aqueous solutions, removal of damaged parts, and like operations);

(b) simple operations consisting of removal of dust, sifting or screening, sorting, classifying, matching (including the making-up of sets of articles), washing, painting, cutting up:

(C) (i) changes of packing and breaking up and assembly of consignments;

(ii) simple placing in bottles, flasks, bags, cases, boxes, fixing on cards or boards, etc., and all other simple packing operations;

(d) affixing marks, labels or other like distinguishing signs on products or their packaging;

(e) simple mixing of products, whether or not of different kinds, where one or more components of

Prop. 1992/93:22 Protocol B

the mixtures do not meet the conditions laid down in this Protocol to enable them to be considered as originating products;

(f) simple assembly of parts of articles to constitute a complete article;

(g) a combination of two or more operations specified in subparagraphs (a) to (f);

(h) slaughter of animals.

ARTICLE 6

1. The term "value" in the List in Annex II to this Protocol shall mean the customs value at the time of the import of the non-originating materials used or, if this is not known and cannot be ascertained, the first ascertainable price paid for the materials in the territory concerned.

Where the value of the originating material used needs to be established, this paragraph shall be applied mutatis mutandis.

2. The term "ex-works price" in the List in Annex II shall mean the ex-works price of the product obtained minus any internal taxes which are, or may be, repaid when the product obtained is exported.

ARTICLE 7

Goods originating in a State Party to this Agreement and constituting one single shipment which is not split up may be transported through territory other than that of any State Party to this Agreement with, should the occasion arise, transshipment or temporary warehousing in such territory, provided that the crossing of the latter territory is justified for geographical reasons, that the goods have remained under the surveillance of the customs authorities in the country of transit or of warehousing, that they have not entered in the commerce of such countries or been delivered for home use there and have not undergone operations other than unloading, reloading or any operation designed to preserve them in good condition.

Prop. 1992/9 l)r()t()cr)l E3

Ä-77

TITLE II

Methods for administrative co-operation

ARTICLE 8

1. originating products within the meaning of this Protocol shall, on import into a state Party to this Agreement benefit from the Agreement upon submission of one of the following documents:

(&) an EUR.1 movement certificate, hereinafter referred to as an "EUR.1 certificate" or an EUR.1 certificate, valid for a long term, and invoices referring to such certificate made out in accordance with Article 13. A specimen of the EUR.1 certificate is given in Annex III to this Protocol;

(b) an invoice hearing the exporter's declaration as given in Annex IV to this Protocol, made out in accordance with Article 13;

(c) an invoice bearing the exporter's declaration as given in Annex IV to this Protocol, made out by any exporter for any consignment consisting of one or more packages containing originating products whose total value does not exceed 2,820 units of account.

2. The following originating products within the meaning of this Protocol shall, on importation into a State Party to the Agreement, benefit from the Agreement without it being necessary to produce any of the documents referred to in paragraph 1:

(a) products sent as small packages from private persons to private persons, provided that the value of the products does not exceed 200 units of account;

(b) products forming part of travellers' personal luggage, provided that the value of the products does not exceed 565 units of account.

These provisions shall be applied only when such goods are not imported by way of trade and have been declared as meeting the conditions required for the application of the Agreement, and where there is no doubt as to the veracity of such declaration.

Importations which are occasional and consist solely of goods for the personal use of the recipients or

travellers or their families shall not be considered as importations by way of trade if it is evident from the nature and quantity of the goods that no commercial purpose is in view.

3. Amounts in the national currency of the exporting State Party to the Agreement equivalent to the amounts expressed in units of account shall be fixed by the exporting State and communicated to the other States Parties to the Agreement. when the amounts are higher than the corresponding amounts fixed by the importing State, the importing State shall accept them if the goods are invoiced in the currency of the exporting State.

If the goods are invoiced in the currency of another State Party to the Agreement, the importing State shall recognize the amount notified by the State concerned.

4. The equivalent of a unit of account in the currencies of the States Parties to the Agreement shall be the amounts specified in Annex VI to this Protocol.

5. The amounts expressed in units of account should be reviewed whenever necessary but at least every second year.

6. Accessories, spare parts and tools dispatched with a piece of equipment, machine, apparatus or vehicle which are part of the normal equipment and included in the price thereof or are not separately invoiced are regarded as one with the piece of equipment, machine, apparatus or vehicle in question.

7. Sets, within the meaning of General Rule 3 of the Harmonized System, shall be regarded as originating when all component articles are originating products. Nevertheless, when a set is composed of originating and non-originating articles, the set as a whole shall be regarded as originating provided that the value of the non- originating articles does not exceed 15 per cent of the ex— works price of the set.

ARTICLE 9

1. An EUR.1 certificate shall be issued by the customs authorities of the exporting State when the goods to which it relates are exported. It shall be made available to the exporter as soon as actual exportation has been effected or ensured.

2. The EUR.1 certificate shall be issued by the customs authorities of a State Party to this Agreement if the goods to be exported can be considered as products originating in that State within the meaning of Article 1.

3. The customs authorities of a state Party to this Agreement may, provided that the goods to be covered by the EUR.1 certificates are in its territory, issue EUR.1 certificates under the conditions laid down in this Protocol if the goods to be exported can be considered as products originating in a State Party to this Agreement within the meaning of Article 2.

In such cases, the issue of the EUR. 1 certificates is subject to the presentation of the evidence of origin issued or made out previously.

4. An EUR.1 certificate may be issued only where it can serve as the documentary evidence required for the purpose of implementing the preferential treatment provided for in this Agreement.

The date of issue of the EUR.1 certificate must be indicated in the box on the EUR.1 certificate reserved for the customs authorities.

5. In exceptional circumstances an EUR. 1 certificate may also be issued after exportation of the goods to which it relates if it was not issued at the time of exportation because of errors, involuntary omissions or special circumstances.

The customs authorities may issue an EUR. 1 certificate retrospectively only after verifying that the particulars supplied in the exporter' s application agree with those on the corresponding document.

EUR.1 certificates issued retrospectively must be endorsed with one of the followin phrases: "ISSUED RETROSPECTIVELY", "ANNETTU JÄLKI 'TEEN, "DELIVRE A POSTERIORI", "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT", " UTGEFID EFTIR A.., ummscm'ro A msn-mmm.., ..UTSTEDT surar", "UTP, AT I EFTERHÅND"."7:»'1:" ARD

6. In the eVent of the theft, loss or destruction of an EUR. 1 ce :ificate, the exporter may apply to the customs authorities which issued it for a duplicate to be made out on the basis of the export documents in their possession. The duplicate issued in this way must be endorsed with one of the following words: "DUPLICATE", "KAKSOISKAPPALE", "DUPLICATA", "DUPLIKAT", "EFTIRRIT", "DUPLICATO",';nyn"

The duplicate, which must bear the date of issue of

the original EUR.1 certificate, shall take effect as from that date.

7. The endorsements referred to in paragraph 5 and 6 shall be inserted in the "Remarks" box on the EUR. l certificate.

Protocol B

ÄH

8. It shall always be possible to replace one or more EUR.1 certificates by one or more EUR.1 certificates, provided that this is done at the customs office where the goods are located.

9. For the purpose of verifying whether the conditions stated in paragraphs 2 and 3 have been met, the customs authorities shall have the right to call for any documentary evidence or to carry out any check which they consider appropriate.

10. The provisions of paragraph 2 to 9 above shall apply, mutatis mutandis, to the evidence of origin made out by approved exporters under the conditions set out in Article 13.

ARTICLE 10

1. An EUR.1 certificate shall be issued only on application having been made in writing by the exporter or, under the exporter's responsibility, by his authorized representative, on the form of which a specimen is given in Annex III to this Protocol, which shall be completed in accordance with this Protocol.

2. It shall be the responsibility of the customs authorities of the exporting State to ensure that the form referred to in paragraph 1 is properly completed. In particular, they shall check whether the box reserved for the description of the goods has been completed in such a manner as to exclude any possibility of fraudulent additions. To this end, the description of the goods must be_given without leaving any blank lines. Where the box is not completely filled a horizontal line must be drawn below the last line of the description, the empty space being crossed through.

3. since the EUR.1 certificate constitutes the documentary evidence for the application of the preferential tariff and quota arrangements laid down in the Agreement, it shall be the responsibility of the customs authorities of the exporting State to take any steps necessary to verify the origin of the goods and to check the other statements on the certificate.

4. When an EUR.1 certificate is issued within the meaning of paragraph 5 of Article 9 after goods to which it relates have actually been exported, the exporter must in the application referred to in paragraph 1:

- indicate the place and date of exportation of the goods to which the EUR 1 certificate relates

Protocol B

- certify that no EUR. 1 certificate was issued at the time of exportation of the goods in question and state the reasons.

5. Applications for EUR.1 certificates and the evidence of origin referred to in the second sub-paragraph of paragraph 3 of Article 9, upon presentation of which new EUR.1 certificates are issued, must be preserved for at least two years by the customs authorities of the exporting State.

ARTICLE 11

1. EUR.1 certificates shall be made out on the form of which a specimen is given in Annex III to this Protocol. This form shall be printed in one or more of the official languages of the States Parties to this Agreement or in English. EUR.1 certificates shall be made out in one of those languages and in accordance with the provisions of the domestic law of the exporting State; if they are handwritten, they shall be completed in ink in capital letters.

2. The EUR.1 certificate shall be 210 x 297 millimetres. A tolerance of up to plus 8 millimetres or minus 5 millimetres in the length may be allowed. The paper used shall be white-Sized writing paper not containing mechanical pulp and weighing not less than 25 grammes per square metre. It shall have a printed green guilloche pattern background making any falsification by mechanical or chemical means apparent to the eye.

3. The States Parties to this Agreement may reserve the right to print the EUR.1 certificates themselves or may have them printed by printers approved by them. In the latter case, each EUR.1 certificate must include a reference to such approval. Each EUR.1 certificate must bear the name and address of the printer or a mark by which the printer can be identified. It shafi also bear a serial number, whether (. not printed, by which it can be identified.

ARTICLE 12

1. An EUR. 1 certificate must be submitted, within four months of the date of issue by the customs authorities of the exporting state, to the customs authorities of the importing State where the goods are entered, in accordance with the procedures laid down by that State. The said authorities may require a translation of a certificate. They may also require the import declaration to be accompanied by a statement from the importer to the effect

Prop. 1992/93:22 Protocol B

that the goods meet the conditions required for the implementation of the Agreement.

2. Without prejudice to paragraph 5 of Article 5, where, at the request-of the person declaring the goods at customs, a dismantled or non-assembled article falling- within Chapter 84 or 85 of the Harmonized System is imported by instalments under the conditions laid down by the competent authorities, it shall be considered to be a single article and an EUR.1 certificate may be submitted for the whole article upon importation of the first instalment.

3. An EUR.1 certificate which is submitted to the customs authorities of the importing State after the final date for presentation specified in paragraph 1 may be accepted for the purpose of applying preferential treatment, where the failure to submit the certificate by the final date set is due to force majeure or exceptional circumstances.

In other cases of belated presentation, the customs authorities of the importing State may accept the EUR.1 certificates where the goods have been submitted to them before the said final date.

4. The discovery of slight discrepancies between the statements made in the EUR.1 certificate and those made in the documents submitted to the customs office for the purpose of carrying out the formalities for importing the goods shall not ipso facto render the certificate null and void, provided it is duly established that the certificate corresponds to the goods.

5. EUR.1 certificates shall be preserved by the customs authorities of the importing State in accordance with the rules in force in that State.

6. Proof that the conditions set out in Article 7 have been met shall be provided by submission to the customs authorities of the importing State of either:

(a) a single supporting transport document, made out in the exporting state, under the cover of which the transit country has been crossed; or:

(b) a certificate issued by the customs authorities of the transit country containing:

- an exact description of the goods,

the date of unloading and reloading of the goods and, where applicable, the names of the ships,

- certified proof of the conditions under which the goods have stayed in the transit country;

(c) or, failing these, any substantiating documents.

ARTICLE 13

1. Notwithstanding paragrahps 1 to 7 of Article 9 and paragraphs 1, 4, and 5 of Article 10, a simplified procedure for the issue of the documentation relating to the evidence of origin shall be applicable under the terms of the provisions set out below.

2. The customs authorities in the exporting state may authorize an exporter, hereinafter referred to as "approved exporter", who makes frequent shipments for which EUR.1 certificates may be issued, and who offers to the satisfaction of the customs authorities all guarantees necessary to verify the originating status of the goods, not to submit to the customs office in the exporting State at the time of export either the goods or the application for an EUR.1 certificate relating to those goods, for the purpose of obtaining an EUR.1 certificate under the conditions laid down in paragraphs 1 to 4 of Article 9.

3. In addition, the customs authorities may authorize an approved exporter to draw up EUR.1 certificates, valid for a maximum period of one year from the date of issue, hereinafter referred to as "LT certificates". The authorization shall be granted only where the originating status of the goods to be exported is expected to remain unchanged for the period of validity of the LT certificate. If any goods are no longer covered by the LT certificate, the approved exporter shall immediately inform the customs authorities who gave the authorization.

Where the simplified procedure applies, the customs authorities of the exporting State may prescribe the use of EUR.1 certificates bearing a distinctive sign by which they may be identified.

4. The authorization referred to in paragraphs 2 and 3 shall stipulate, at the choice of customs authorities, that Box 11, "Customs endorsement", of the EUR.1 certificate must:

(a) either be endorsed beforehand with the stamp of the competent customs office of the exporting State and the handwritten or non—handwritten signature of an official of that office; or

(b) be endorsed by the approved exporter with a special stamp which has been approved by the

1)r()t()cr)l E!

customs authorities of the exporting State and corresponds to the specimen given in Annex V to this Protocol; this stamp may be preprinted on the form.

Box 11, "Customs endorsement", of the EUR.1 certificate shall be completed if necessary by the approved exporter.

5. In the cases referred to in paragraph 4 (a), one of the following phrases shall be entered in Box 7, "Remarks", of the EUR.1 certificate: "Simplified procedure", "Yksinkertaistettu menettely", "Procedure simplifiée", "Vereinfachtes Verfahren", "Einföldud afgreidsla", "Procedura semplificata", "Forenklet prosedyre", "Förenklad procedur", "uuo1o1*>nn". The approved exporter shall if necessary indicate in Box 13, "Request for verification", the name and address of the customs authority competent to verify the EUR.1 certificate.

6. In the case referred to in paragraph 3, the approved exporter shall also enter in box 7 of the EUR.1 certificate one of the following phrases:

"LT certificate valid until ...", "LT-todistus voimassa ... saakka", "certificat LT valable jusqu'au ...", "LT-Certificat gältig bis ...", "LT-skirteini gildir til ...", "certificate LT valido fino a ...", "LT—sertifikat gyldig til ...", "LT—certifikat giltigt till ...",

" 1» qp1n: nwlynn "

(date indicated in numerals),

and a reference to the authorization under which the relevant LT certificate has been issued.

The approved exporter shall not be required to refer in Box 5 and Box 9 of the LT certificate to the marks and numbers and number and kind of packages and the gross weight (kg) or other measures (litres, m3, etc.). Box & must, however, contain a description and designation of the goods which is sufficiently precise to allow for their identification.

7. Notwithstanding paragraphs 1 and 3 of Article 12, the LT certificate must be submitted to the customs office of import at or before the first importation of any goods to which it relates; When the importer carries out the customs clearance at several customs offices in the State of importation, the customs authorities may request him to produce a copy of the LT certificate to all of those offices.

Protocol B

8. Where an LT certificate has been submitted to the customs authorities, the evidence of the originating status of the imported goods shall, during the validity of the LT certificate, be given by invoices which satisfy the following conditions:

(a) when an invoice includes both goods originating in a State Party to this Agreement and non- originating goods, the exporter shall distinguish clearly between these two categories;

(b) the exporter shall state on each invoice the number of the LT certificate which covers the goods and the date of expiry of the certificate and the name(s) of the country or countries in which the goods originate.

The statement on the invoice made by the exporter of the number of the LT certificate with the indication of the country of origin shall constitute a declaration that the goods fulfil the conditions laid down in this Protocol for the acquisition of preferential origin status in trade between the States Parties to this Agreement.

The customs authorities of the exporting State may require that the entries, which, under the above provisions, must appear on the invoice, be supported by the manuscript signature followed by the name of the Signatory in clear script;

(c) the description and the designation of the goods on the invoice shall be in sufficient detail to show clearly that the goods are also listed on the LT certificate to which the invoice refers;

(d) the invoices can be made out only for the goods exported during the period of validity of the relevant LT certificate. They may however be produced at the import customs office within four months of the date of their being made out by the exporter.

9. In the framework of the simplified procedures, invoices which satisfy the conditions of this Article may be made out and/or transmitted using telecommunications or electronic data processing methods. Such invoices shall be accepted by the customs of the importing State as evidence of the originating status of the goods imported in accordance with the procedures laid down by the customs authorities there.

10. Should the customs authorities of the exporting State identify that a certificate and/or invoice issued under the provisions of this Article is invalid in relation to any goods supplied, they shall immediately notify the customs authorities of the importing State of the facts.

11. The customs authorities may authorize an approved exporter to make out invoices hearing the declaration given in Annex IV to this Protocol in place of EUR.1 certificates.

The declaration made by the approved exporter on the invoice shall be made out in one of the official languages of the States Parties to this Agreement or in English. It shall be signed in manuscript and must either:

(a) have a reference to the approved exporter's authorization number, or

(b) be endorsed by the approved exporter with the special stamp referred to in paragraph 4 (b) which has been approved by the customs authorities of the exporting State. This stamp may be preprinted on the invoice.

12. However, the customs authorities in the exporting State may authorize an approved exporter not to sign the statement in paragraph 8 (b) or the declaration referred to in paragraph 11 given on the invoice, when such invoices are made out and/or transmitted using telecommunications or electronic data processing methods.

The said customs authorities shall lay down conditions for the implementation of this paragraph, including, if they so require, a written undertaking from the approved exporter, that he accepts full responsibility for such statement and declaration as if they had in fact been signed in manuscript by him.

13. In the authorizations referred to in paragraphs 2, 3 and 11 the customs authorities shall specify in particular:

(a) the conditions under which the applications for EUR.1 certificates or for LT certificates are made or under which the declaration concerning the origin of the goods is made on the invoice;

(b) the conditions under which these applications, as well as a copy of the invoices referring to an LT certificate and of the invoices bearing the exporter's declaration, are kept for at least two years. In the case of LT certificates or invoices referring to an LT certificate, this period shall begin from the date of expiry of validity of the LT certificate. These provisions

shall also apply to the EUR.1 certificates or LT certificates and the invoices referring to an LT certificate, as well as to invoices bearing the exporter's declaration, having served as the basis for the issue of other evidence of origin, used under the conditions laid down in the second sub-paragraph of paragraph 3 of Article 9.

14. The customs authorities in the exporting State may declare certain categories of goods ineligible for the special treatment provided for in paragraphs 2, 3 and 11.

15. The customs authorities shall refuse the authorizations referred to in paragraphs 2, 3 and 11 to exporters who do not offer all the guarantees which they consider necessary.

The customs authorities may withdraw the authorizations at any time. They must do so where the conditions of approval are no longer satisfied or the approved exporter no longer offers those guarantees.

16. The approved exporter may be required to inform the customs authorities, in accordance with the rules which they lay down, of goods to be dispatched by him, so that the competent customs office may make any verification it thinks necessary before the dispatch of the goods.

17. The provisions of this Article shall not prejudice application of the rules of the States Parties to this Agreement on customs formalities and the use of customs documents.

ARTICLE 14

The declaration referred to in paragraph 1 (c) of Article 8 shall be made out by the exporter in the form given in Annex IV to this Protocol in one of the official languages of the states Parties to this Agreement or in English. It shall be typed or stamped and signed by hand. The exporter must keep a copy of the invoice bearing the said declaration for at least two years.

ARTICLE 15

1. The exporter or his representative shall submit with his request for an EUR.1 certificate any appropriate supporting document proving that the goods to be exported qualify for the issue of an EUR.1 certificate.

He shall undertake to submit at the request of the appropriate authorities, any supplementary evidence they may require for the purpose of establishing the correctness

of the originating status of the goods eligible for preferential treatment and shall undertake to agree to any inspection of his accounts and to any check on the processes of the obtaining of the above goods, carried out by the said authorities.

2. Exporters must keep for at least two years the supporting documents referred to in paragraph l.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall apply mutatis mutandis in the case of the use of the procedures laid down in paragraphs 2 and 3 of Article 13 and of the declarations referred to in paragraphs 1 (b) and 1 (c) of Article 8.

ARTICLE 16

1. Goods sent from an EFTA State or from Israel for exhibition in a country other than a State Party to this Agreement and sold after the exhibition for importation into Israel or into an EFTA State shall benefit on importation from the provisions of this Agreement on condition that the goods meet the requirements of this Protocol entitling them to be recognized as originating in an EFTA state or in Israel and provided that it is shown to the satisfaction of the Customs authorities that:

(a) an exporter has consigned these goods from an EFTA State or from Israel to the country in which the exhibition is held and has exhibited them there;

(b) the goods have been sold or otherwise disposed of by that exporter to someone in Israel or in an - EFTA State;

(c) the goods have been consigned during the exhibition or immediately thereafter to Israel or to an EFTA State in the state in which they were sent for exhibition;

(d) the goods have not, since they were consigned for exhibition, been used for any purpose other than demonstration at the exhibition.

2. An EUR.1 certificate must be produced to the customs authorities in the normal manner. The name and address of the exhibition must be indicated thereon. Where necessary, additional documentary evidence of the nature of the goods and the conditions under which they have been exhibited may be required.

3. Paragraph 1 shall apply to any trade, industrial, agricultural or crafts exhibition, fair or similar public

Protocol B

show or display which is not organized for private purposes in shops or business premises with a view to the sale of foreign goods, and during which the goods remain under customs control.

ARTICLE 17

1. In order to ensure the proper application of this Title, the states Parties to this Agreement shall assist each other through their respective customs administrations, in checking the authenticity and accuracy of EUR.1 certificates, including those issued under paragraph 3 of Article 9 and the exporters' declarations made on invoices.

2. The Joint Committee shall be authorized to take any decisions necessary for the methods of administrative co- operation to be applied in due time in the States Parties to this Agreement.

3. The customs authorities of the States Parties to this Agreement shall provide each other, through the EFTA Secretariat, with specimen impressions of stamps used in their customs offices for the issue of EUR.1 certificates.

4. Penalties shall be imposed on any person who draws up, or causes to be drawn up, a document which contains incorrect particulars for the purpose of obtaining a preferential treatment for goods.

5. The states Parties to this Agreement shall take all necessary steps to ensure that goods traded under cover of an EUR.1 certificate, which in the course of transport use a free zone situated in their territory, are not substituted by other goods and that they do not undergo handling other than normal operations designed to prevent their deterioration.

6. When products originating in a State Party to this Agreement and imported into a free zone under cover of an EUR.1 certificate undergo treatment or processing, the customs authorities concerned must issue a new EUR.1 certificate at the exporter's request if the treatment or processing undergone is in conformity with the provisions of this Protocol.

Prop. 1992/93:22 PanocolB

ARTICLE 18

1. Subsequent verifications of EUR.1 certificates and of exporters' declarations made on invoices shall be carried out at random or whenever the customs authorities of the importing State have reasonable doubt as to the authenticity of the document or the accuracy of the information regarding the true origin of the goods in question.

2. For the purposes of implementing the provisions of paragraph 1, the customs authorities of the importing State shall return the EUR.1 certificate and the invoice, if it has been submitted, or the invoice referring to an LT certificate, or the invoice bearing the exporter's declaration or a copy of those documents, to the customs authorities of the exporting state, giving where appropriate, the reasons of substance or form for an inquiry.

The customs authorities shall forward, in support of the request for & posteriori verification, any documents and information that have been obtained suggesting that the particulars given on the EUR.1 certificate or the invoice are inaccurate.

If the customs authorities of the importing State decide to suspend the provisions of the Agreement while awaiting the results of the verification, they shall offer to release the goods to the importer subject to any precautionary measures judged necessary.

3. The customs authorities of the importing State shall be informed of the results of the verification as soon as possible. These results must be such as to make it possible to determine whether the documents returned under paragraph 2 apply to the goods actually exported, and whether these goods can, in fact, qualify for application of the preferential arrangement-.

Where such disputes cannot be settled between the customs authorities of the importing State and those of the exporting State or where they raise a question as to the interpretation of this Protocol they shall be submitted to the Sub-Committee on customs and origin matters referred to in Article 26. The decisions shall be taken by the Joint Committee.

For the purpose of the subsequent verification of EUR.1 certificates, the customs authorities of the exporting State must keep the export documents, or copies of EUR.1 certificates used in place thereof, for at least two years.

Protocol B

lx) fx)

TITLE III

Final provisions

ARTICLE 19

The States Parties to this Agreement shall each take the steps necessary to implement this Protocol.

ARTICLE 20

The Annexes to this Protocol shall form an integral part thereof.

ARTICLE 21

Goods which conform to the provisions of Title I and which on the date of entry into force of the Agreement are either being transported or are being held in a State Party to this Agreement in temporary storage, in bonded warehouses or in free zones, may be accepted as originating products subject to the submission, within four months from that date, to the customs authorities of the importing state of evidence of origin, drawn up retrospectively, and of any documents that provide supporting evidence of the conditions of transport.

ARTICLE 22

The States Parties to this Agreement undertake to introduce measures necessary to ensure that the EUR.1 certificates which their customs authorities are authorized to issue in pursuance of this Agreement are issued under the conditions laid down by this Agreement. They also undertake to provide the administrative co-operation necessary for this purpose, in particular to check on the itinerary of goods traded under this Agreement and the places in which they have been held.

ARTICLE 23

1. Without prejudice to the provisions of Protocol A, products which are of the kind to which the Agreement applies, and which are used in the manufacture of products for which an EUR.1 certificate, an LT certificate or the invoices referring to the LT certificate, or an invoice bearing the exporter's declaration are issued or completed, can only be the subject of drawback of customs duty or

benefit from an exemption of customs duty of whatever kind when products originating in a State Party to this Agreement are concerned.

2. In this Article, the term "customs duty" also means charges having an effect equivalent to customs duty.

ARTICLE 24

1. Where, by virtue of this Agreement, imports into an EFTA State are to be treated differently from imports covered by the EFTA Convention, the treatment provided for by this Agreement shall be applied to all products which are accompanied by evidence of origin referred to in paragraph 1 of Article 8, issued or made out in Israel, or by any such evidence of origin issued in an EFTA State and bearing the expression "EFTA-Israel Trade".

2. An exporter in an EFTA State or his representative shall enter the expression "EFTA-Israel Trade" on the evidence of origin in trade between EFTA states in cases where products have obtained their originating status by virtue of this Agreement by use of materials originating in Israel.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, products originating in an EFTA State which are re-exported from Israel, shall benefit at import into an EFTA State from treatment equal to that which they would have received had they been sent directly from one EFTA State to another.

The products must be in the same state or have undergone no working or processing in Israel going beyond that referred to.in paragraph 5 of Article 5. This treatment will be granted only upon submission to the customs authorities of the importing EFTA State of an EUR.1 certificate, issued by the appropriate customs office in Israel, in which the expression "Application Article 24.3" has been inserted and authenticated by the stamp of the said office.

ARTICLES 25

(This Protocol does not contain an Article 25)

ARTICLE 26

A Sub-Committee on customs and origin matters shall be set up under the Joint Committee in accordance with paragraph 5 of Article 26 of the Agreement to assist it in carrying out its duties and to ensure a continuous information and consultation process between experts.

Prop. 1992/93:22 Protocol B

It shall be composed of experts from the States Parties to the Agreement responsible for questions related to origin rules.

ARTICLE 27

For the purpose of implementing sub-paragraph (b) (ii) of Article 1 any product originating in a State Party to this Agreement shall, on exportation to another State Party to this Agreement, be treated as a non-originating product during the period or periods in which the last-mentioned State Party to this Agreement applies the rate of duty applicable to third countries or any corresponding safeguard measure to such products in accordance with this Agreement.

Protocol B

ANNEX I

EXPLANATORY NOTES

Note 1 - Article 1

The term ”State Party to this Agreement" shall also cover the territorial waters of this State.

Vessels operating on the high seas, including factory ships, on which the fish caught is worked or processed shall be considered as part of the territory of the State Party to this Agreement to which they belong provided that they satisfy the conditions set out in Explanatory Note 4.

Note 2 - Articles 1, 2 and 4

The conditions set out in Article 1 relative to the acquisition of originating status must be fulfilled without interruption in a state Party to this Agreement except as provided for in Article 2.

If originating products exported from a State Party to this Agreement to another country are returned, except as provided for in Article 2, they must be considered as non- originating unless it can be demonstrated to the satisfaction of the customs authorities that:

— the goods returned are the same goods as those exported, and

— they have not undergone any operations beyond that necessary to preserve them in good condition while in that country.

Note 3 - Articles 1 and 2

In order to determine whether goods are originating products it shall not be necessary to establish whether the power and fuel, plant and equipment, and machines and tools used to obtain such goods originate in third countries or not.

Note 4 - sub-paragraph (f) of Article 4 The term "its vessels" shall apply only to vessels;

(a) which are registered or recorded in a State Party to this Agreement;

Annex 1 to Protocol B

(b) which sail under the flag of a state Party to this Agreement;

(c) which are at least 50 per cent owned by nationals of a State Party to this Agreement or by a company with its head office in such a State, of which the manager or managers, chairman of the board of directors or of the supervisory board, and the majority of the members of such boards are nationals of a state Party to this Agreement and of which, in addition, in the case of partnerships or limited companies, at least half of the capital belongs to such a state or to. public bodies or nationals of such a state;

(d) of which the captain and officers are all nationals of a State Party to this Agreement;

(e) of which at least 75 per cent of the crew are nationals of a State Party to this Agreement.

Note $ - Articles 4 and 5

1. The unit of qualification for the application of the origin rules shall be the particular product which is considered as the basic unit when determining classification using the Nomenclature of the Harmonized System. In the case of sets of products which are classified by virtue of General Rule 3, the unit of qualification shall be determined in respect of each item in the set; this also applies to the sets of heading Nos 6308, 8206 and 9605.

Accordingly, it follows that:

when a product composed of a group or assembly of articles is classified under the terms of the Harmonized System within a single heading, the whole constitutes the unit of qualification,

— when a consignment consists of a number of identical products classified within the same heading of the harmonized system, each product must be taken individually when applying the origin rules. -

2. Where, under General Rule 5 of the Harmonized System, packing is included with the product for classification purposes, it shall be included for purposes of determining origin.

Note Sa - sub—paragraph (h) of Article 4

Annex 1 to Protocol B

In the case of used tyres, the term "used articles collected there , fit only for the recovery of raw materials" does not only cover used tyres fit only for the recovery of raw materials but also used tyres fit only for retreading or for use as waste.

Note 6 - Paragraph 2 of Article 5

The Introductory Notes to Annex II shall also apply where appropriate to all products manufactured using non- originating materials even if they are not subject to a specific condition contained in the List in Annex II but are subject instead to the change of heading rule set out in paragraph 2 of Article 5.

Note 7 Article 6

"Ex-works price" shall mean the price paid to the manufacturer in whose undertaking the last working or processing is carried out, provided the price includes the value of all the products used in manufacture.

"customs value" shall be understood as meaning the cuStoms value as determined in accordance with the Agreement on implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade done at Geneva on 12 April 1979.

Note 8 - Paragraph 1 of Article 8

The facility of using, under this Protocol, the invoice as evidence of the originating status of the goods, shall be extended to the delivery note or any other commercial document which describes the goods concerned in sufficient detail to enable them to be identified.

In the case of products sent by post which, within the meaning of paragraph 2 of Article 8, are not considered as importations by way of trade, the declaration of the originating status can also be made on the customs declaration CZ/CPJ or on a sheet of paper annexed to that declaration.

Note 9 - Paragraph 1 of Article 17 and Article 22

Where an EUR.1 certificate has been issued under the conditions laid down in Article 9 (3) and relates to goods re-exported in the same state, the customs authorities of the country of destination must be able to obtain, by means of administrative co-operation, true copies of the evidence of origin issued or made out previously relating to those goods.

Annex [ to Protocol B

Note 10 - Article 23

"Drawback of customs duty or exemption from customs duty of whatever kind" shall mean any arrangement for refund or remission, partial or complete, of customs duties applicable to products used in manufacture, provided that the said provision concedes, expressly or in effect, this repayment or non-charging or the non-imposition when goods obtained from the said products are exported but not when they are retained for home use.

"Products used in manufacture" shall mean any products in respect of which a "drawback of customs duty or exemption from customs duty of whatever kind" is requested as a result of the export of originating products for which an EUR.1 certificate, an LT certificate or the invoices referring to the LT certificate, or an invoice bearing the exporter's declaration are issued or made out.

Annex I to Protocol B

ANNEX II

List of working or processing required to be carried out on non-originating materials in order that the product

Note 1

Note 2

2.1

manufactured can obtain originating status INTRODUCTORY NOTES

General

The first two columns in the List describe the products obtained. The first column gives the heading number, or the Chapter number, used in the Harmonized system and the second column gives the description of goods used in that System for that heading or Chapter. For each entry in the first two columns a rule is specified in columns 3 and 4. Where, in some cases, the entry in the first column is preceded by an "ex", this signifies that the rule in column 3 or column 4 only applies to the part of that heading or Chapter as described in column 2.

Where several heading numbers are grouped together in column 1 or a Chapter number is given and the description of product in column 2 is therefore given in general terms, the adjacent rule in column 3 or column 4 applies to all products which, under the Harmonized System, are classified within headings of the Chapter or within any of the headings grouped together in column 1.

Where there are different rules in the List applying to different products within a heading, each indent contains the description of that part of the heading covered by the adjacent rule in column 3 or column 4.

For the products of Chapters 84 to 91 inclusive, if no origin rule is given in column 4, the rule set out in column 3 has to be applied.

The term "manufacture" covers any kind of working or processing including "assembly" or specific operations. However, see paragraph 5 of Note 3 below.

Anncx 11 to Protocol B

lx.)

2.2

2.

Note 3

3

3.2

3.

.3

4

The term "material" covers any "ingredient", "raw material", "component" or "part", etc., used in the manufacture of the product.

The term "product" refers to the product being manufactured, even if it is intended for later use in another manufacturing operation.

In the case of any heading not in the List or any part of a heading that is not in the List, the "change of heading" rule set out in paragraph 2 of Article 5 applies. If a "change of heading" condition applies to any entry in the List, then it is contained in the rule in column 3.

The working or processing required by a rule in column 3 or column 4 has to be carried out only in relation to the non-originating materials used. The restrictions contained in a rule in column 3 or column 4 likewise apply only to the non-originating materials used.

Where a rule states that "materials of any heading" may be used, materials of the same heading as the product may also be used, subject, however, to any specific limitations which may also be contained in the rule. However, the expression "manufacture from materials of any heading including other materials of heading No..." means that only materials classified within the same heading as the product of a different description than that of the product as given in column 2 of the List may be used.

If a product, made from non-originating materials which has acquired originating status during manufacture by virtue of the change of heading rule or its own List rule, is used as a material in the process of manufacture of another product, then the rule applicable to the product in which it is incorporated does not apply to it.

- For example: An engine of heading No. 8407, for which the rule states that the value of the non— originating materials which may be incorporated may not exceed 40 & of the ex- works price, is made from "other alloy steel roughly shaped by forging" of heading No. 7224.

Annex 11 to Protocol B

KO IJ

3.5

Note 4

If this forging has been forged in the country concerned from a non-originating ingot then the forging has already acquired origin by virtue of the rule for heading No. ex 7224 in the List. It can then count as originating in the value calculation for the engine regardless of whether it was produced in the same factory or another. The value of the non-originating ingot is thus not taken into account when adding up the value of the non-originating materials used.

Even if the change of heading rule or the rule contained in the List are satisfied, a product does not have origin if the processing carried out, taken as a whole, is insufficient in the sense of paragraph 5 of Article 5.

The rule in the List represents the minimum amount of working or processing required and the carrying out of more working or processing also confers originating status; conversely, the carrying out of less working or processing cannot confer origin. Thus if a rule says that non- originating material at a certain level of manufacture may be used, the use of such material at an earlier stage of manufacture is allowed and the use of such material at later stage is not.

When a rule in the List specifies that a product may be manufactured from more than one material, this means that any one or more of the materials may be used. It does not require that all be used.

- For example: The rule for fabrics says that natural fibres may be used and that chemical materials, among other materials, may also be used. This does not mean that both have to be used, one can use one or the other or both.

If, however, a restriction applies to one material and other restrictions apply to other materials in the same rule, then the restrictions only apply to the materials actually used.

- For example: The rule for sewing machines specifies that the thread tension mechanism used has to originate and that the zigzag mechanism used

Annex 11 to Protocol B

Prop. 1992/93 :22 Annex 11 to Protocol B

also has to originate; these two restrictions only apply if the mechanisms concerned are actually incorporated into the sewing machine.

4.3 When a rule in the List specifies that a product

4.4

Note 5 5.1

must be manufactured from a particular material, the condition obviously does not prevent the use of other materials which, because of their inherent nature, cannot satisfy the rule.

- For example: The rule for heading No. 1904 which specifically excludes the use of cereals or their derivatives does not prevent the use of mineral salts, chemicals and other additives which are not produced from cereals.

- For example: In the case of an article made from non- woven materials, if the use of only non- originating yarn is allowed for this class of article, it is not possible to start from non-woven cloth - even if non-wovens cannot normally be made from yarn. In such cases, the starting material would normally be at the stage before yarn - that is the fibre stage.

See also paragraph 3 of Note 7 in relation to textiles.

If in a rule in the List two or more percentages are given for the maximum value of non- originating materials that can be used, then these percentages may not be added together. The maximum value of all the non-originating materials used may never exceed the highest of the percentages given. Furthermore the individual percentages must not be exceeded in relation to the particular materials they apply to.

Textiles

The term "natural fibres" is used in the List to refer to fibres other than artificial or synthetic fibres and is restricted to the stages before spinning takes place, including waste and unless otherwise specified, the term "natural

Note

5.

6.

2

.4

2

fibres" includes fibres that have been carded, combed or otherwise processed but not spun.

The term "natural fibres" includes horsehair of heading No. 0503, silk of headings Nos. 5002 and 5003 as well as the wool fibres, fine or coarse animal hair of headings Nos. 5101 to 5105, the cotton fibres of headings Nos. 5201 to 5203 and the other vegetable fibres of headings Nos. 5301 to 5305.

The terms "textile pulp", "chemical materials" and ”paper-making materials" are used in the List to describe the materials not classified within Chapters 50 to 63 which can be used to manufacture artificial, synthetic or paper fibres or yarns.

The term "man-made staple fibres" is used in the List to refer to synthetic or artificial filament tow, staple fibres or waste, of headings Nos. 5501 to 5507.

In the case of the products classified within those headings in the List where a reference is made to this Introductory Note, the conditions set out in column 3 of the List shall not be applied to any basic textile materials used in their manufacture which, taken together, represent 10 & or less of the total weight of all the basic textile materials used (but see also paragraphs 3 and 4 of Note 6 below).

However, this tolerance may only be applied to mixed products which have been made from two or more basic textile materials, irrespective of their share of the product.

The following are the basic textile materials: silk,

wool,

coarse animal hair, fine animal hair,

horsehair, cotton,

paper-making materials and paper, flax, true hemp, jute and other textile bast fibres, sisal and other textile fibres of the genus Agave, '

Annex 11 to Protocol B

ro

coconut, abaca, ramie and other vegetable textile fibres, synthetic man-made filaments, artificial man-made filaments,

synthetic man-made staple fibres, artificial man-made staple fibres.

For example: A yarn of heading No. 5205 made from cotton fibres and synthetic staple fibres is a mixed yarn. Therefore, non-originating materials that do not satisfy the origin rules may be used up to a weight of 10 % of the yarn.

For example: A woollen fabric of heading No. 5112 made from woollen yarn and synthetic yarn of staple fibres is a mixed fabric. Therefore, either non-originating synthetic yarn or woollen yarn or a combination thereof that does not satisfy the origin rules may be used up to a weight of 10 ! of the fabric

For example: Tufted textile of heading No. 5802 made from cotton yarn and cotton fabric is only a mixed product if the cotton fabric is itself a mixed fabric being made from two or more different basic textile materials or if the cotton yarns used are themselves mixtures.

For example: If the tufted textile concerned had been made from cotton yarn and synthetic fabric, then, obviously, two separate basic textile materials would have been used.

For example: A carpet with tufts made both from artificial yarns and tufts made from cotton yarns and with a jute backing is a mixed product because three basic textile materials are used. Thus, any non- originating materials that are used at a later stage of manufacture than the rule allows, may be used, provided their total weight taken together does not exceed 10 * of the weight of the textile materials in the carpet. Thus, the jute backing, the artificial yarns and/or the cotton yarns could be imported at that stage of manufacture, provided the weight conditions are met.

Annex 11 to Protocol B

I'd

Note 7

7.1

In the case of products incorporating "yarn made of polyurethane segmented with flexible segments of polyether whether or not gimped" this tolerance is 20 % in respect of this yarn.

In the case of products incorporating strip consisting of a core of aluminium foil or of a core of plastic film whether or not coated with aluminium powder, of a width not exceeding 5 mm., sandwiched by means of an adhesive between two films of plastic film, this tolerance is 30 & in respect of this strip.

In the case of those textile products, which are marked in the List by a footnote referring to this Introductory Note, textile materials, with the exception of linings and interlinings, which do not satisfy the rule set out in the List in column 3 for the made-up product concerned may be used provided that they are classified in a heading other than that of the product and that their value does not exceed & % of the ex-works price of the product.

Any non-textile trimmings and accessories or other materials used which contain textiles do not have to satisfy the conditions set out in column 3 even though they fall outside the scope of paragraph 3 of Note 4.

In accordance with paragraph 3 of Note 4, any non-originating non-textile trimmings and accessories or other product, which do not contain any textiles, may, anyway, be used freely where they cannot be made from the materials listed in column 3.

- For example: If a rule in the List says that for a particular textile item, such as a blouse, yarn must be used, this does not prevent the use of metal items, such as buttons, because they cannot be made from textile materials.

Where a percentage rule applies, the value of trimmings and accessories must be taken into account when calculating the value of the non— originating materials incorporated.

Annex 11 to Protocol B

HS Heading No.

(1)

03.02 lo 03.05

ex 04.03

ex 13.02

16.04

16.05

ex .7.02

Description of product

(2) Fish, other than live flsh

Buttcrmilk, curdled milk and cream, yogurt, kephir and other fermented or acidifled milk and cream, flavoured or containing added fruit. nuts or cocoa

Mucilages and thickeners derived from vegetable products, modified

Prepared or preserved fxsh; caviar and caviar substitutes prepared from flsh eggs

Crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates, prepared or preserved

Chemically pure fructose and maltose

Annex 11 to Protocol B

Working ar processing carried out on non-originating material: that confer: originating status

(3)

Manufacture in which all the materials of Chapter 3 used must already be originating

Manufacture in which: - all the materials of Chapter 4 used must be wholly obtained - any fruit juice (except those of pineapple, lime or grapefrult) of heading No. 20.09 used must already be originating, and - the value of any materials of Chapter 17 used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

Manufacturc from non-modified mucilages and thickeners

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the cx-works price of the product Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

Manufacture from materials of any heading including other materials of heading No. 17.02

HS Heading No.

(1)

17.04

18.06

19.01

Description of product

(2)

Sugar confectionery (including white chocolate), not containing cocoa

Chocolate and other food pre- parations containing cocoa

Malt extract; food preparations of flour, meal. starch or malt extract, not containing cocoa powder or containing cocoa powder in a proportion by weight of less than 50%, not elsewhere specified or included; food preparations of goods of headings Nos. 04.01 to 04.04, not containing cocoa powder or containing cocoa powder in a proportion by weight of less than 10%, not elsewhere specified or included:

- Malt extract

- Other

Annex ll to Protocol B

Working or processing carried out att norr—originating materials that confer: originating status

(3)

Manufacture in which all the materials used are classified in a heading other than that of the product, provided the value of any other materials of Chapter 17 used does not exceed 30% of the ex- works price of the product

Manufacture in which all the materials used are classified in a heading other than that of the product, provided the value of any materials of Chapter 17 used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

Manufacture from cereals of Chapter 10

Manufacture in which all the materials used are classified in a heading otiter than that of the product, provided the value of any materials of Chapter 17 used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

tu tu

HS Heading Na.

( 1)

ex 19.02

19.03

19.04

Description of product

(2)

Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other substances) or otherwise prepared, such as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni - except for those containing more than 20% by weight of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, sausages and the like or meat and meat offal of any kind, including fats of any kind or origin; couscous, whether or not prepared

Tapioca and substitutes therefor prepared from starch, in the form of flakes, grains, pearls, siftings or in similar forms

Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products (for example, corn flakes); cereals, other than maize (corn), in grain form, pre-cooked or otherwise prepared:

- Not containing cocoa: - Cereals, other than maize (corn),

in grain form, pre-cooked or otherwise prepared

Other

Annex II to Protocol B

Working or processing carried out on non-originating materials that confers originating status

(3)

Manufacture in which all the cereals and derivatives (except durum wheat and its derivatives) used must be wholly obtained

Manufacture from materials of any heading except potato starch of heading No. 11.08

Manufacture from materials of any heading. However, grains and cobs of sweet com, prepared or

reserved, of headings Nos. 20.01, 0.04 and 20.05 and uncooked, boiled or steamed sweet corn, frozen, of heading No. 07.10, may not be used

Manufacture in which:

Prop. 1992/93:22 Annex [[ to Protocol B

HS ' Working or processing carried out on Heading Description of product narr-originating materials tha! confers

Na. originating status

(l) (2) (3)

- all the cereals and their derivatives (except maize of the species 'Zea indurata" and durum wheat and their derivatives) used must be wholly obtained, and - the value of any materials of Chapter 17 used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

- Containing cocoa Manufacture from materials not classified within heading No. 18.06, provided the value of any materials of Chapter 17 used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

19-05 Bread, pastry, cakes, biscuits and Manufacture from materials of other bakers' wares, whether or not any heading, except those of containing cocoa; communion Chapter ll wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, scaling wafers, rice paper and similar products

ex 21.03 Sauces and preparations therefor; Manufacture in which all the mixed condiments and mixed materials used are classified in a seasonings heading other than that of the product. However, mustard flour or meal or prepared mustard may be used

ex 21.04 Soups and broths and preparations Manufacture from materials of any therefor heading, except prepared or preserved vegetables of headings Nos. 20.02 to 20.05

1 However, until 30 November 1993, maize/leur ( 'rrtasa' jlour), obtained by the 'rttlxtamalizalion' method (alcaline cooking and sleeping). may be used

HS Heading No.

(1) ex 22.02

22.05

ex 22.08

ex 25.04

ex 25.15

Description of product

(2)

Waters, including mineral waters and aerated waters, and other non- alcoholic beverages, not including fruit or vegetable juices of heading No. 20.09; containing sugar or milk or milkfats

Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic substances

Liqueurs and other spirituous beverages containing added sucrose, invert sugar, eggs or egg yolks

Natural crystalline graphite, with enriched carbon content, purified and ground

Marble, merely cut by sawing or otherwise into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape, of a thickness not exceeding 25 cm

Annex ll to Protocol B

Working or processing carried out on norr—originating materials that confers originating status

(3)

Manufacture in which:

- all the materials used are classified in a heading other than that of the product, - the value of any materials of Chapter 17 used does not exceed 30% of the ex-works price of the product, and - any fruit juice used (except for pineapple, lime and gtapefruit juices) must already be originating

Manufacture in which all the grapes or any material derived from grapes used must be wholly obtained

Manufacture in which:

- all the materials used are classified within a heading other titan that of the product, and - all the grapes or any material derived from grapes used must be wholly obtained OR

- if all the otiter materials used are already originating, arrack may be used up to a limit of $% by volume

Eniiching of the carbon content, purifying and grinding of crude crystalline graphite

Cutting, by sawing or otherwise, of marble (even if already sawn) of a thickness exceeding 25 cm

HS Heading No.

(1) ex 25.16

ex 25.18

ex 25.19

ex 25.20

ex 25.24

ex 25.25 ex 25.30

ex 27.07

Description of product

(2)

Granite, potphyry. basalt, sand- stone and other monumental and building stone, merely cut by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape, of a thickness not exceeding 25 cm

Calcined dolomite

Crushed natural magnesium carbonate (magnesite), in her- metically scaled containers, and magnesium oxide, whether or not pure, other than fused magnesia or dead burned (sintercd) magnesia

Plasters specially prepared for dentistry

Natural asbestos fibres

Mica powder

Earth colours, calcined or powdered

Oils in which the weight of the aromatic constituents exceeds that of the non-aromatic constituents, being oils similar to mineral oils obtained by distillation of high temperature coal tar, of which more than 65% by volume distils at a temperature of up to 250” C (including mixtures of petroleum spirit and benzole), for use as power or heating fuels

Annex [[ to Protocol B

Working or processing carried out on non-originating materials that confers originating status

(3)

Cutting, by sawing or otherwise, of stories (even if already sawn) of a thickness exceeding 25 cm

Calcination of dolomite not calcined

Manufacture in which all the materials used are classified in a heading other than that of the product. However, natural mag- nesium carbonate (magnesite) may be used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

Manufacture from asbestos con- centrate

Grinding of mica or mica waste

Calcination or grinding of earth colours

Manufacture from materials of any heading

HS Heading

(1) 27.10

ex 27.12

ex 27.12

ex 27.12

ex Ch.28

ex 28.11

ex 28.33

ex 28.40

Dercn'ption of product

(2)

Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, other than crude', preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the basic constituents of the preparations

Refined petroleum jelly

Paraffin wax

Microcrystalline petroleum wax, slack wax, purified ozoketite, lignite wax, peat wax, other mineral waxes, and similar products obtained by synthesis or by other processes, whether or not coloured

lnorganic chemicals; organic or inorganic compounds of precious metals, of rare earth metals, of radioactive elements or of isotopes; except for headings ex 28.11, ex 28.33 and ex 28.40 for which the

rules are set out below

Sulphur trioxide

Aluminium sulphate

Sodium perborate

Annex 11 to Protocol B

Working or processing carried out on non-originating materials that corifers originating status

(3)

Manufacture from materials of any heading

Manufacture from unrefined

petroleum jelly

Manufacture from slack wax or scale wax

Manufacture from crude ozoketite

Manufacture in which all the materials used are classified in a heading other than that of the product. However, materials classified in the same heading may be used provided their value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

Manufacture from sulphur dioxide

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

Manufacture from disodium tetra- borate pentahydrate

IN) , . Lo.)

HS Heading No.

(1) ex Ch. 29

ex 29.05

29.15

ex 29.32

ex 29.32

29.33

Description of product

(2)

Organic chemicals, except for headings Nos. ex 29.05, 29.15, ex 29.32, 29.33 and 29.34, for which the rules are set out below

Metal alcoholates of alcohols of this heading and of ethanol or glycerol

Saturated acyclic monocarboxylic acids and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

Internal ethers and their halo- genated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

Cyclic acetals and internal hemiacetals and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

Heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only; nucleic acids and their salts

Annex 11 to Protocol B

Working or processing carried out on non—originating materials that confer: originating status

(3)

Manufacture in which all the materials used are classified in a heading other than that of the product". However, materials classified in the same heading may be used provided their value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading No. 29.05. However, metal alcoholates of this heading may be used, provided their value does not exceed 20% of the ex- works price of the product

Manufacture from materials of any heading. However, the value of all the materials of headings Nos. 29.15 and 29.16 used may not exceed 20% of the ex-works price of the product

Manufacture from materials of any heading. However, the value of all the materials of heading No. 29.09 used may not exceed 20% of" the ex-works price of the product

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading No. 29.32

Manufacture from materials of any heading. However, the value of all the materials of headings Nos. 29.32 and 29.33 used may not exceed 20% of the ex-works price of the product

HS Heading No.

(1) 29.34

ex Ch. 30

30.02

Description of product

(2)

Other heterocyclic compounds

Pharmaceutical products, except for headings Nos. 30.02, 30.03 and 30.04, for which the rules are set out below

Human blood; animal blood prepared for therapeutic, prophylactic or diagnostic uses; antisera and other blood fractions; vaccines, toxins, cultures of micro- organisms (excluding yeasts) and similar products:

- Products consisting of two or more constituents which have been mixed together for therapeutic or prophylactic uses or unmixed products for these uses, put up in measured doses or in forms or packings for retail sale

- Other:

— Human blood

Annex 11 to Protocol B

Working or processing carried out on non—originating materials that confer: originating status

(3)

Manufacture from materials of any heading. However, the value of all the materials of headings Nos. 29.32, 29.33 arid 29.34 used may not exceed 20% of the ex-works price of the product

Manufacture in which all the materials used are classified in a heading other than that of the product. However, materials classified in the same heading may be used previded their value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading No. 30.02. The materials of this description may also be used, provided their value does not exceed 20% of the ex- works price of the product

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading No. 30.02. The materials of this description may also be used, provided their value does not exceed 20% of the ex- wotks price of the product

ro 'Ji

HS Heading No.

(1)

30.02 (cont'd)

Description of product

(2)

— Animal blood prepared for therapeutic or prophylactic uses

— Blood fractions other than antisem, haemoglobin and serum

globulin

-- Haemoglobin, blood globulin and serum globulin

Other

Annex 11 to Protocol B

Working or processing carried out on non-originating materials that confers originating status

(3)

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading No. 30.02. The materials of this description may also be used, provided their value does not exceed 20% of the ex— works price of the product

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading No. 30.02. The materials of this description may also be used, provided their value does not exceed 20% of the ex- works price of the product

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading No. 30.02. The materials of this description may also be used, provided their value does not exceed 20% of the ex- worles price of the product

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading No. 30.02. The materials of this description may also be used, provided their value does not exceed 20% of the ex- works price of the product

HS Heading No.

(1)

30.03 and 30.04

ex Ch. 31

ex 31.05

ex Ch. 32

Description ofproduct

(2)

Medicaments (excluding goods of heading No. 30.02, 30.05 or 30.06)

Fertilisers except for heading No. ex 31.05 for which the rule is set out below

Mineral or chemical fertilisers containing two or three of the fertilising elements nitrogen, phos- phorus and potassium; other fertilisers; goods of this Chapter, in tablets or similar forms or in packages of a gross weight not exceeding 10 kg, except for:

- Sodium nitrate

- Calcium cyanamide - Potassium sulphate - Magnesium potassium sulphate

Tanning or dyeing extracts; tannins and their derivatives; dyes, pigments and other colouring matter; paints and vamishes; putty and other mastics; inks; except for headings Nos. ex 32.01 and 32.05, for which the rules are set out below

Annex 11 to Protocol B

Working or processing carried out on non-originating materials that confers originating status

(3)

Manufacture in which:

- all the materials used arc classified in a heading other than that of the product. However, materials of heading No. 30.03 or 30.04 may be used provided their value, taken together, does not exceed 20% of the ex-works price of the product, and - the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

Manufacture in which all the materials used are classified in a heading other than that of the product. However, materials classified in the same heading may be used provided their value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

Manufacture in which:

- all the materials used are classified in a heading other than that of the product. However, materials classified in tlte same heading may be used provided their value does not exceed 20% of the ex-works price of the product, and - the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

Manufacture in which all the materials used are classified in a heading other than that of the product. However, materials classified in the same heading may be used provided their value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

Prop. 1992/93:22 Annex 11 to Protocol B

HS Working or processing carried out on Heading Description of product non-originating materials that confers No. originating status (1) (2) (3) ex 32.01 Tannins and their salts, ethers, Manufacture from tanning extracts esters and other derivatives of vegetable origin 32.05 Colour lakes; preparations as Manufacture from materials of any specified in Note 3 to this Chapter heading, except headings Nos. based on colour lakes1 32.03 and 32.04 provided the value of any material classified in heading No.32.05 does not exceed 20% of the ex-works price of the product ex Ch. 33 Essential oils and resinoids; Manufacture in which all tltc perfumery, cosmetic or toilet materials used are classified in a preparations; except for heading heading other than that of the No. 33.01, for which the rule is set product. However, materials out below classified in the same heading may be used provided their value does not exceed 20% of the ex-works price of the product 33.01 Essential oils (terpeneless or not), Manufacture from materials of any

including concretes and absolutes; resinoids; concentrates of essential oils in fats, in fixed oils, in waxes or the like, obtained by enfleurage or maceration; terpenic by-products of the deterpenation of essential oils; aqueous distillates and aqueous solutions of” essential oils

heading, includin materials of a different "group" in this heading. However, materials of the same group may be used, provided their value does not exceed 20% of the cx-works price of the product

1 Note 3 to Chapter 32 says that these preparations are those ofri kind used for colouring any material or used as ingredients in the manufacturing of colouring preparations, provided they are not classified in another heading in Chapter 32 2 A 'group' i: regarded at any part of the heading separated from the rest by a semi-colon

HS Heading No. (1)

ex Ch. 34

34.04

ex Ch. 35

Description of product

(2)

Soap, organic surface-active agents, washing preparations, lubricating preparations, artificial waxes, prepared waxes, polishing or scouting preparations, candles and similar articles, modelling pastes, 'dental waxes" and dental preparations with a basis of plaster; except for heading No. 34.04, for which the rules are set out below

Artificial waxes and prepared waxes:

- With a basis of paraffin, petroleum waxes, waxes obtained from bituminous minerals, slack wax or scale wax

- Other

Albuminoidai substances; modiiied starches; glues; enzymes; except for headings Nos. 35.05 and ex 35.07 for which the rules are set out below

Annex ll to Protocol B

Working or processing carried out on non-originating materials that confers originating status

(3)

Manufacture in which all the materials used are classified in a heading otiter than that of' the product. However, materials classified in the same heading may be used provided their value does not exceed 20% of the eur-works price of the product

Manufacture from materials not classified in heading No. 34.04 or in Chapter 29

Manufacture f'rom materials of any heading, except: - Hydrogenated oils having the character of' waxes of heading No. 15.16 - Fatty acids not chemically defined or industrial fatty alcohols having the character of waxes of heading No. 15.19 - Materials of heading No. 34.04 However, these materials may be used provided their value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

Manufacture in which all the materials used are classified in a heading other than that of the product. However, materials classified in the same heading may be used provided their value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

HS Heading No.

(1) 35.05

ex 35.07

Ch. 36

ex Ch. 37

37.01

Description of product

(2)

Dextrins and other modified starches (for example, pre- gelatinised or esterified starches); glues based on starches, or on dextrins or other modified starches:

- Starch ethers and esters

- Other

Prepared enzymes not elsewhere specified or included

Explosives; pyrotechnic products; matches; pyrophoric alloys; certain combustible preparations

Photographic or cinematographic goods; except for headings Nos. 37.01, 37.02 and 37.04 for which the rules are set out below

Photographic plates and film in the flat, sensitised, unexposed, of' any material other than paper, paper- board or textiles; instant print film in the flat, sensitised, unexposed, whether or not in paclcs:

Annex 11 to Protocol B

Working or processing carried out on non-originating materials that confers originating status

(3)

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading No. 35.05

Manufacture from materials of' any heading, except those of heading No. 11.08

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of' the ex-works price of the product

Manufacture in which all the materials used are classified in a heading other than that of the product. However, materials classified in the same heading may be used provided their value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

Manufacture in which all the materials used are classified in a heading other than that of the product. However, materials classified in the same heading may be used provided their value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

HS Heading No.

(1)

37.01 (cont'd)

37.02

37.04

ex Ch. 38

ex 38.01

Description of product

(2)

- Instant print film for colour photography, in packs

- Other

Photographic film in rolls, sensitised, unexposed, of any material other than paper, paper- board or textiles; instant print film in rolls, sensitised, unexposed

Photographic plates, film, paper, paperboard and textiles, exposed but not developed -

Miscellaneous chemical products; except f'or headings Nos. ex 38.01, ex 38.03, ex 38.05, ex 38.06, ex 38.07, 38.08 to 38.14, 38.18 to 38.20, 38.22 and 38.23 for which

the rules are set out below

Colloidal graphite in suspension in oil and semicolloidal graphite; carbonaceous pastes for electrodes

Annex 11 to Protocol B

Working or processing carried out on non—originating materials that confers originating status

(3)

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than heading No. 37.01 or 37.02. However, materials from heading No. 37.02 may be used provided their value does not exceed 30% of the ex- works price of" the product

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than heading No. 37.01 or 37.02. However, materials which are classified within heading No. 37.01 and 37.02 may be used provided their value taken together does not exceed 20% of the ex-works price of the product Manufacture in which all the materials used are classified in a heading other than heading No. 37.01 or 37.02

Manufacture in which all the materials used are classified in a heading other than headings Nos. 37.01 to 37.04

Manufacture in which all the materials used are classified in a heading other than that of the product. However, materials classified in the same heading may be used provided their value does not exceed 20% of' the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

HS Heading No.

(1)

ex 38.01

ex 38.03

ex 38.05

ex 38.06

ex 38.07

38.08 to 38.14, 38.18 to 38.20, 38.22 and 38.23

Description of product (2)

Graphite in paste form, being a mixture of more than 30% by weight of graphite with mineral oils

Refined tall oil

Spirits of sulphate turpentine, purified

Ester gums

Wood pitch (wood tar pitch)

Miscellaneous chemical products:

- Prepared additives for lubricat- ing oil, containing petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals, of heading No. 38.11

Annex 11 to Protocol B

Working or processing carried out on non-originating materials that confers originating status

(3)

Manufacture in which the value of all the materials of heading No. 34.03 used does not exceed 20% of the ex-works price of' the product

Refining of" crude tall oil

Purification by distillation or refrning of raw spirits of sulphate turpentine

Manufacture from resin acids

Distillation of wood tar

Manufacture in which the value of all the materials of heading No. 38.11 used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

HS Heading No.

(1)

38.08 to 38.14, 38.18 to 38.20, 38.22 and 38.23 (cont'd)

ex 39.01 to 39.15

Description of product

(2)

- The following of heading No. 38.23: - Prepared binders for foundry moulds or cores based on natural resinous products ?" Naphthenic acids, their water insoluble salts and their esters - Sorbitol otiter than that of heading No. 29.05 - Petroleum sulphonates, ex- cluding petroleum sulphonates of alkali metals, of ammonium or of ethanolamines; thiOphenated sulphonic acids of oils obtained from bituminous minerals, and their salts - Ion exchangers -- Getters for vacuum tubes -- Alkaline iron oxide for the purification of gas -- Ammoniacal gas liquers and spent oxide produced in coal gas purification - Sulphonaphthenic acids, their water insoluble salts and their esters -- Fuse] oil and Dippel's oil -- Mixtures of salts having different anions -- Copying pastes with a basis of gelatin, whether or not on a paper or textile backing

- Other

Plastics in primary forms, waste, parings and scrap, of plastic; except for heading No. ex 39.07 for which the rule is set out below:

Annex 11 to Protocol B

Working or processing carried out on non-originating materials that confers originating status

(3)

Manufacture in which all the materials used are classified in a heading other than that of the product. However, materials classified in the same heading may be used provided their value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

HS Heading No.

(1) ex 39.01 to 39.15 (cont'd)

ex 39.07

ex 39.16 to 39.21

Description of product (2) - Addition homopolymerization products - Other Copolymer, made from polycarbonate and acrylonitrile- butadiene-styrene copolymer (ABS)

Semi-manufactures and articles of plastics, except for headings Nos. ex 39.16, ex 39.17 and ex 39.20, for which the rules are set out below:

- Flat products, further worked than only surface-worked or cut into forms other than rectangular (including square), other products, further worked than only surface-worked

Annex 11 to Protocol B

Working or processing carried out on non-originating materials that confers originating status

(3)

Manufacture in which: - the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex—works price of the product, and - the value of any materials of Chapter 39 used does not exceed 20% of the ex-works price of the productl

Manufacture in which the value of the materials of Chapter 39 used does not exceed 20% of the ex- works price of the product1

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials classified within the same heading may be used provided their value does not exceed 50% of the ex- works price of the product

Manufacture in which the value of any materials of' Chapter 39 used does not exceed 50% of the ex- works price of the product

1 In the case of the products composed afmateriaLr classified within both heading Nos. 39.01 to 39.06. on the one hand, and within heading Nos. 39.07 to 39.”, on the other hand, this restriction only applies to tha! group qfrnaleriaLr which predominales by weight in the product

Prop. 1992/93:22 Annex 11 to Protocol B

HS Working or processing carried out on

Heading Description of product non-originating materials that confers No. originating status (l) (2) (3)

ex 39.16 - Other:

to 39.21 , , . . . .

(cont'd) — Addrtron homopolymerization Manufacture rn which: _ products - the value of all the materials

used does not exceed 50% of the ex-worlu price of the product, and - the value of any materials of Chapter 39 used does not exceed 20% of 1the ex-works price of the product

—- Other Manufacture in which the value of any materials of Chapter 39 used does not exceed 20% of the ex- worlcs price of the product1 ex 39.16 Profile shapes and tubes Manufacture in which: and - the value of all the materials ex 39.17 used does not exceed 50% of the ex—works price of the product, and - the value of any materials classified in the same heading as the product does not exceed 20% of the ex-works price of the product

ex 39.20 lonomer sheet or film Manufacture from a thetmoplastic partial salt which is a copolymer of ethylene metacrylic acid partly neutralized with metal ions, mainly zinc and sodium

39.22 Articles of plastics Manufacture in which the value of to 39.26 all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

ex 40.01 Laminated slabs of crepe rubber for Lamination of sheets of natural shoes rubber

1 In the case of the products composed of materials classified within both heading Nos. 39.0] ta 39. 06, on the one hand, and within heading Nos. 39.07 to 39.11. on the other hand, this restriction only applies to that group ofmateriaLr which predominates by weight in the product

HS Heading No.

(1) 40.05

40.12

ex 40.17

ex 41.02

41.04 to 41.07

41.09

ex 43.02

Description of product

(2)

Compounded rubber, unvulcanised, in primary forms or in plates, sheets or strip

Retreaded or used pneumatic tyres of" rubber; solid or cushion tyres, interchangeable tyrc treads and tyre flaps, of rubber:

- Retreaded pneumatic, solid or cushion, of rubber tyres

- Other

Articles of hard rubber

Raw skins of sheep or lambs, without wool on

Leather, without hair or wool, other than leather of heading No. 41.08 or 41.09

Patent leather and patent laminated leather; metallised leather

Tanned or dressed furskins, assembled:

- plates, crosses and similar forms

Annex 11 to Protocol B

Working ar processing carried out on non-originating materials that confers originating status

(3)

Manufacture in which the value of all the materials used, except natural rubber, does not exceed 50% of' the ex-works price of the product

Retreading of used tyres

Manufacture from materials of any heading, except those of heading No. 40.11 er 40. 12

Manufacture from hard rubber

Removal of wool from sheep or lamb skins, with wool on

Retanning of pre-tanned leather OR Manufacture in which all the materials used are classified in a heading other than that of the product

Manufacture from leather of headings Nos. 41.04 to 41.07 provided its value does not exceed 50% of the ex-works price of the product

Bleaching or dyeing, in addition to cutting and assembly of non-assembled tanned or dressed furskins

HS Heading No.

(1)

ex 43.02 (cont'd)

43.03

ex 44.03

ex 44.07

ex 44.08

ex 44.09

ex 44.09 ex 44.10

10 ex 44.13

ex 44.15

Description of product

(2)

- Other

Articles of apparel, clothing accessories and other articles of furskin

Wood roughly squared

Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, of a thickness exceeding 6 mm, planed, sanded or finger—jointed

Veneer sheets and sheets for plywood, of a thickness not exceeding 6 mm, spliced, and other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, of a thickness not exceeding 6 mm, planed, sanded or finger- jointed

Wood (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled) continuously shaped (tongued, grooved, rebated, chamfered, V- jointed, beaded, moulded, rounded or the like) along any of its edges or faces, sanded or finger-jointed

Beadings and mouldings

Beadings and mouldings, including moulded skirting and other moulded boards

Packing cases, boxes, crates, drums and similar packings, of wood

Prop. 1992/93 :22 Annex 11 to Protocol B

Working or processing carried out on non-originating materials that confers originating status

(3)

Manufacture from non-assembled, tanned or dressed furskins

Manufacture from non-assembled tanned or dressed furskins of heading No. 43.02

Manufacture from wood in the rough, whether or not stripped of its bark or merely roughed down

Planing, sanding or finger-jointing

Splicing, planing, sanding or finger-jointing

Sanding or finger-jointing

Beading or moulding

Beading or moulding

Manufacture from boards not cut to

srze

HS Heading No.

(1)

ex 44.16

ex 44.18

ex 44.18

ex 44.21

45.03

ex 48.11

48.16

48.17

ex 48.18

Description of product

(2)

Casks, barrels, vats, tubs and other coopers' products and parts thereof, of wood

Builders' joinery and carpentry of wood

Beadings and mouldings

Match splints; wooden pegs or pins for footweat

Articles of natural cork

Paper and paperboard, ruled, lined or squared only

Carbon paper, self-copy paper and other copying or transfer papers (other than those of heading No. 48.09), duplicator stencils and offset plates, of paper, whether or not put up in boxes

Envelopes, letter cards, plain postcards and correspondence cards, of paper or paperboatd; boxes, pouches, wallets and writing compendiums, of paper or paper- board, containing an assortment of paper stationery

Toilet paper

Annex 11 to Protocol B

Working or processing carried out on non—originating materials that confers originating status

(3)

Manufacture from riven staves, not further worked than sawn on the two principal surfaces

Manufacture in which all the materials used are classified in a heading other than that of the product. However, cellular wood panels. shingles and shakes may be used

Beading or moulding

Manufacture from wood of any heading except drawn wood of heading No. 44.09

Manufacture from cork of heading No. 45.01

Manufacture from paper making materials of Chapter 47

Manufacture from paper making materials of Chapter 47

Manufacture in which:

- all the materials used are classified in a heading other than that of the product, and the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

Manufacture from paper making materials of Chapter 47

HS Heading No.

(1)

ex 48.19

ex 48.20

ex 48.23

49.09

49.10

Description of product

(2)

Cartons, boxes, cases, bags and other packing containers, of paper, paperboard, cellulose wadding or webs of cellulose fibres

Letter pads

Other paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose tibres, cut to size or shape

Printed or illustrated postcards; printed cards bearing personal greetings. messages or announce- ments, whether or not illustrated, with or without envelopes or trimmings

Calendars of any kind, printed, including calendar blocks:

- Calendars of the 'perpetual' type or with replaceable blocks mounted on bases other than paper or paperboard

- Other

Annex II 10 Protocol B

Working or processing carried out on non-originating materials that confers originating status

(3)

Manufacture in which: - all the materials used are classified in a heading other than that of the product, and - the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

Manufacture from paper making materials of Chapter 47

Manufacture from materials not classified in heading No. 49.09 or 49.11

Manufacture in which:

- all the materials used are classified in a heading other than that of the product, and

- the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

Manufacture from materials not classified in heading No. 49.09 or 49.11

Prop. 1992/93:22 Annex 11 to Protocol B

HS Working or processing carried out on Heading Description ofproducr non-originating materials that confers

No. originating status

(t) (2) (3)

ex 50.03 Silk waste (including cocoons Carding or combing of silk waste unsuitable for reeling, yarn waste and gametted stock), carded or combed 55.01 Man-made staple fibres Manufacture from chemical mater- to 55.07 ials or textile pulp ex Ch.50 Yam, monoiilament and thread Manufacture fromlz to 55 - Raw silk, silk waste, carded or

combed or otherwise processed for spinning, - Other natural fibres, not carded, combed or otherwise processed for spinning,

- Chemical materials or textile pulp, or - Paper making materials

ex Ch.50 Woven fabrics: to 55

- Incorporating rubber thread Manufacture from single yarn1

1 For special condition.: relating to products made aja mixture ojtmile mareriaLr, see Introductory Note 6

Prop. 1992/93:22 Annex 11 to Protocol B HS Working or processing carried out on Heading Description of product non-originating materials that confers No. originating status (1) (2) (3) ex Ch. 50 - Other Manufacture from: to 55 - Coir yarn, (cont'd) - Natural fibres,

- Man-made staple fibres not carded or combed or otherwise processed for spinning, - Chemical materials or textile pulp, or — Paper

OR Printing accompanied by at least two preparatory or frnishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent frnishing, decatising, impregnating, mending and burling) where the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.596 of the ex- worlcs price of the product ex Ch. 56 Wadding, felt and non-wovens; Manufacture fromlz special yarns; twine cordage, ropes - Coir yarn, and cables and articles thereof - Natural fibres, except for headings Nos. 56.02, - Chemical materials or textile 56.04, 56.05 and 56.06, for which pulp, or the rules are set out below - Paper making materials

56.02 Felt, whether or not impregnated, coated, covered or laminated:

] For special Conditions relating ro products made of a minure of twile nrateriaLr, see Introductory Note 6

lh) ell ,..r

HS Heading No.

(1)

56.02 (cont'd)

56.04

Description of product

(2) - Needleloom felt

- Other

Rubber thread and cord, textile covered; textile yarn, and strip and the like of heading No. 54.04 or 54.05, impregnated, coated, covered or sheathed with rubber or plastics:

- Rubber thread and cord, textile covered

- Other

Annex 11 to Protocol B

Working or processing carried out on non-originating materials that confers originating status

(3)

Manufacture fromlz

- Natural fibres, - Chemical materials or textile pulp

However: - Polypropylene filament of heading No. 54.02, - Polypropylene tibres of heading No. 55.03 or 55.06, or - Polypropylene filament tow of heading No. 55.01,

of which the denomination in all cases of a single filament or tibre is less than 9 decitex may be used provided their value does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture from]:

- Natural iibres, - Man-made staple libres made from casein, or - Chemical materials or textile

pulp

Manufacture from rubber thread or cord, not textile covered

Manufacture froml:

For special conditions relating to products made of :: mixture of tmile materiaLr, see Introductory Note 6

HS Heading No.

(1)

56.04 (cont'd)

56.05

56.06

Ch.57

Description of product

(2)

Metallised yarn, whether or not gimped, being textile yarn, or strip or the like of heading No. 54.04 or 54.05, combined with metal in the form of thread, strip or powder or covered with metal '

Gimped yarn, and strip and the like of heading No. 54.04 or 54.05, gimped (other than those of heading No. 56.05 and gimped horsehair yarn); chenille yarn (including flock chenille yarn); loop wale-yarn

Carpets and other textile floor coverings:

- Of needleloom felt

Annex 11 to Protocol B

Working or processing carried out on non-originating materials that confers originating status

(3)

- Natural fibres not carded or combed or otherwise processed for spinning, - Chemical materials or textile

pulp, or - Paper making materials

Manufacture fromlz

- Natural fibres, - Man-made staple fibres not carded or combed or otherwise processed for spinning, - Chemical materials or textile pulp, or - Paper making materials

Manufacture froml:

- Natural fibres, - Man-made staple fibres not carded or combed or otherwise processed for spinning, - Chemical materials or textile pulp,or

- Paper making materials

Manufacture from]:

For special conditions relating ro products made of a mixture ql” textile materials, see Introductory Note 6

HS Heading . No.

(1)

Ch. 57 (cont 'd)

ex Ch.58

Description of product

(2)

- Of other felt

- Other

Special woven fabrics; tufted textile fabrics; lace; tapestries; trimmings; embroidery, except for headings Nos. 58.05 and 58.10; the rule for

"heading No. 58.10 is set out below:

- Combined with rubber thread

Annex 11 to Protocol B

Working or processing carried out on non-originating materials that confers originating status

(3)

— Natural fibres, or - Chemical materials or textile PUIP

However:

- Polypropylene lilament of heading No. 54.02, - Polypropylene fibres of heading No. 55.03 or 55.06, or - Polypropylene filament tow of heading No. 55.01,

of which the denomination in all cases of a single filament or frbre is less than 9 decitex may be used provided their value does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture fromlz

- Natural fibres not carded or combed or otherwise processed for spinning, or Chemical materials or textile

pulp

Manufacture fromlz

- Coir yarn, - Synthetic or artifrcial filament yarn, - Natural fibres, or - Man-made staple tibres not carded or combed or otherwise processed for spinning

Manufacture from single yarnl

For special conditions relating to products made of a mLuure of textile materiaLr, see Introductory Note 6

Annex 11 to Protocol B

HS Working or processing carried out on Heading Description afproducr non-originating materials that confers No. originating status (l) (2) (3) ex Ch. 58 - Other Manufacture fromlz (cont'd)

- Natural fibres, - Man-made staple fibres not carded or combed or otherwise processed for spinning, or - Chemical materials or textile pulp

OR Printing accompanied by at least two preparatory or fmishing operations (such as scouting, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent linishing, decatising, impregnating, mending and burling) where the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5 % of the ex- works price of the product 58.10 Embroidery in the piece, in strips Manufacture in which: or in motifs - all the materials used are classified within a heading other than that of the product, and - the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

59.01 Textile fabrics coated with gum or Manufacture from yarn amylaceous substances, of a kind used for the outer covers of books or the like; nacing cloth; prepared painting canvas; buckram and similar stiffened textile fabrics of a kind used for hat foundations 59.02 Tyre cord fabric of high tenacity yarn of nylon or other polyamides, polyester-5 or viscose rayon: 1 For special mndirions relating to product: made of a mi.:ture oftextile materiaLt, see Introductory Note6

HS Heading No. (1)

59.02 (cont'd)

59.03

59.04

59.05

Far special conditions relating ro products made of a minure of renile mareriaLr, see Introductory Note 6

Description of product

(2)

- Containing not more than 90% by weight of textile materials

- Other

Textile fabrics impregnated, coated, covered or laminated with plastics, other than those of heading No. 59.02

Linoleum, whether or not cut to shape; floor coverings consisting of a coating or covering applied on a textile backing, whether or not cut to shape

Textile wall coverings:

- lmpregnated, coated, covered or laminated with rubber, plastics or other materials

- Other

Annex 11 to Protocol B

Working or processing carried out on non—originating materials that confers originating status

(3)

Manufacture from yarn

Manufacture from chemical mater- ials or textile pulp

Manufacture from yarn

Manufacture from yarn1

Manufacture from yarn

Manufacture from]:

to

Prop. 1992/93:22 Annex 11 to Protocol B

HS Working or processing carried out on Heading Description of product non-originating materials that confers No. originating status (1) (2) (3) 59.05 - Coir yarn, (cont'd) — Natural fibres,

- Man-made staple fibres not carded or combed or otherwise processed for spinning, or - Chemical materials or textile pulp OR Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent frnishing, decatising, impregnating, mending and burling) where the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5% of the ex- works price of the product

59.06 Rubberised textile fabrics, other than those of heading No. 59.02:

- Knitted or crocheted fabrics Manufacture from]: - Natural fibres, - Man-made staple fibres not carded or combed or otherwise processed for spinning, or - Chemical materials or textile

pulp

- Other fabrics made of synthetic Manufacture from chemical filament yarn, containing more materials than 90% by weight of textile materials

- Other Manufacture from yarn

59.07 Textile fabrics otherwise impreg- Manufacture from yarn nated, coated or covered; painted canvas being theatrical scenery, studio backcloths or the like

1 For special conditions relating to products made oja mLuure qftatile materiaLt, see Introductory Note 6

Prop. 1992/93:22 Annex 11 to Protocol B

HS Working or processing carried out on Heading Description ofproduct non-originating materials that confizrs No. originating status (l) (2) (3) ex 59.08 Incandescent gas mantles, impreg- Manufacture from tubular knitted nated gas mantle fabric 59.09 Textile articles of a kind suitable t059.ll for industrial use: - Polishing discs or rings other Manufacture from yarn or waste than of felt of heading No. 59.11 fabrics or tags of heading No. 63.10 - Other Manufacture froml:

- Coir yarn, - Natural fibres, - Man-made staple fibres not carded or combed or otherwise processed for spinning, or - Chemical materials or textile pulp '

Ch. 60 Knitted or crocheted fabrics Manufacture fromlz

- Natural fibres, - Man-made staple fibres not carded or combed or otherwise processed for spinning, or - Chemical materials or textile pulp

Ch. 61 Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted: - Obtained by sewing together or Manufacture from yarn2 otherwise assembling, two or more pieces of knitted or crocheted fabric which have been either cut to form or obtained directly to form 1 For special condition relating to products made of a minute oftaaile materiaLs, see Introductory Note6 2 See lmroducrory Note 7

lx)

Annex 11 to Protocol B HS Working or procuring carried out on Heading Description of product non—originating materials that confers No. originating status (1) (2) (3) Ch. 61 - Other Manufacture from]: (cont'd)

- Natural fibres, - Man-made staple Ebres not carded or combed or otherwise processed for spinning, or - Chemical materials or textile pulp

ex Ch. 62 Articles of apparel and clothing Manufacture from yarn2 accessories, not knitted or crocheted, except for headings Nos. ex 62.02, ex 62.04, ex 62.06, ex 62.09, ex 62.10, 62.13, 62.14, ex 62.16 and ex 62.17 for which the rules are set out below ex 62.02, Women's, girls' and babies' Manufacture from yarn2 ex 62.04, clothing and "other made up OR ex 62.06, clothing accessories", embroidered Manufacture from unembroidered ex 62.09 fabric provided the value of the and unembroidered fabric used does not ex 62.17 exceed 40% of the ex-works price of the product2 ex 62.10, Fire-resistant equipment of fabric Manufacture from yam2 ex 62.16 covered with foil of aluminised OR and polyester Manufacture from uncoated fabric ex 62.17 provided the value of the uncoated fabric used does not exceed 40% of the ex-works price of the product2 62.13 Handkerchiefs, shawls, scarves, and 62.14 mufflers, mantillas, veils and the like: - Embroidered Manufacture from unbleached single yamlt2 OR Manufacture from unembroidered fabric provided the value of the unembroidered fabric used does not exceed 40% of the ex-works price of the product2 1 For special conditions relating to products made of a Mixture ofta-tik materials, see Introductory Note6 2 See Introductory Note 7

HS Heading No.

Description of product

(1) (2)

62.13 - Other and 62.14 (cont'd)

ex 62.17 lnterlinings for collars and cuffs,

cut OU!

63.01 Blankets, travelling rugs, bed linen to 63.04 etc.; cunains etc.; other fumishing articles:

- Of felt, of non-wovens

- Other: - Embroidcred

Other

63.05 Sacks and bags, of a kind used for

thep packing of goods

Annex [[ to Protocol B

Working or processing carried out on non-originating materials that confers originating status

(3)

Manufacturi:2 from single yarn '

unbleached

Manufacture in which:

- all the materials used are classified within a heading other than that of the product, and - the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture from1 : - Natural fibres, or - Chemical materials or textile

pulp

Manufacturp3 from unbleached single yarn

OR Manufacture from unembroidered fabric (other than knitted or crocheted) provided the value of the unembroidered fabric used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture from unbleached

single yaml'3

Manufacture froml:

- Natural fibres, - Man-made staple fibres not carded or combed or otherwise processed for spinning, or - Chemical materials or textile

pulp

1 For special conditions relating to products made ofa miuure oftarile materiaLr, se: Introductory

Not: 6 See Introductory Nate 7

MIN

For knitted or crocheted articles, not elastic or rubberized, obtained by sewing or assembly ajpiecet ajlaritted or crocheted fabric (cut out or knitted directly to shape), see Introductory Nate 7

az

HS Heading No.

(1)

63.06

63.07

63.08

64.01 to 64.05

65.03

Description of product

(2)

Tarpaulins, awnings and sunblinds; tents; sails for boats, sailboards or landcraft; camping goods:

- Of non-wovens

- Other

Other made-up articles, including dress patterns

Sets consisting of woven fabric and yarn, whether or not with ac- cessories, for making up into rugs, tapestries, embroidered table cloths or serviettes or similar textile articles, put up in packings for retail sale '

Footwear

Felt hats and other felt headgear, made from the hat bodies, hoods or plateaux of heading No. 65.01, whether or not lined or trimmed

Annex II to Protocol B

Working or processing carried out on non-originating materials that confers originating status

(3)

Manufacture from]: - Natural fibres, or - Chemical materials or textile

pulp

Manufacture from unbleached

single yarn1

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Each item in the set must satisfy the rule which would apply to it if it were ' not included in the set.-

However, non-originating articles may be incorporated provided their total value does not exceed 15% of the ex-works price of the set

Manufacture from materials of any heading except for assemblies of uppers afftxed to inner soles or to 'other sble components of heading

No. 64.06 . -

Manufacture from yarn o'r textile fibres2

For special conditions relating to products made oja mixture oftatile materiaLr, see Introductory Note 6 See Introductory Note 7

HS Heading No.

(1)

65.05

66.01

ex 68.03

ex 68.12

ex 68.14

70.06

70.07

70.08

Description of product

(2)

Hats and other hcadgear, knitted or crocheted, or made up from lace, felt or other textile fabric, in the piece (but not in strips), whether or not lined or trimmed; hair-nets of any material, whether or not lined or trimmed

Umbrellas and sun umbrellas (including walking-stick umbrellas, garden umbrellas and similar umbrellas)

Articles of slate or of agglomerated slate

Articles 'of asbestos; articles of mixtures with a basis of asbestos or of mixtures with a basis of asbestos and magnesium carbonate

Articles of mica, _ including agglomerated or reconstituted mica, on a support of paper, paperboard or other materials '

Glass of heading No. 70.03, 70.04 or -70.05, bent, edgevworked,

engraved, drilled, enamellcd or .- otherwise worked, but not framed or frtted with other materials

Safety glass, consisting of toughened (tempered) or laminated glass

Multiple-walled insulating units of glass

1 Se: Introductory Note 7

- (including

Annex 11 to Protocol B

Working or processing carried out on non-originating materials that confers originating status

(3)

Manufacture from yarn or textile fibres1

, Manufacture in which the value of

all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

Manufacture from worked slate

Manufacture from materials of any heading

Manufacture from worked mica

agglomerated or reconstituted mica)

Manufacture from materials of heading No. 70.01 Manufacture from materials of heading No. 70.01

Manufacture from materials of heading No. 70.01

HS Heading No. (1)

70.09

70.10

70.13

ex 70.19

ex 71.02, ex 71.03

ex 71.04

Description of product

(2)

Glass mirrors, whether or not framed, including rear-view mirrors

Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules and otiter con- tainers, of glass, of a kind used for the conveyance or packing of goods; preserving jars of glass; stoppers, lids and other closures, of glass

Glassware of a ldnd used for table, kitchen, toilet, offrce, indoor decoration or similar purposes (other than that of heading No. 70. 10 or 70.18)

Anicles (other than yarn) of glass fibres -

Worked precious or semi-precious stones (natural, synthetic or reconstructed)

Annex ll to Protocol B

Working or processing carried out on non—originating materials that confers originating status

(3)

Manufacture from materials of heading No. 70.01

Manufacture in which all the materials used are classifred in a heading other than that of the

product

OR Cutting of glassware, provided the value of the uncut glassware does not exceed 50% of the ex-works price of the product

Manufacture in which all the materials used are classified in a heading other than that of the product OR Cutting of glassware, provided the value of the uncut glassware does not exceed 50% of the'ex-works price of the product ' OR Hand-decoration (with the exception of silk screen printing) of hand—blown glassware, provided the value of the hand-blown glassware does not exceed 50% of the ex- works price of the product

Manufacture from:

- Uncoloured slivers, rovings, yarn or chopped Strands, or

- Glass wool

Manufacture from unworked precious or semi-precious stones

HS Heading No.

(1) 71.06,

71.08 and 71.10

ex 71.07, ex 71.09

and ex 71.11

71.16

71.17

72.07

Description of product

(2) Precious metals:

- Unwrought

- Semi-manufactured or in powder form

Metals clad with precious metals,- semi-manufactured

Articles of natural or cultured

pearls, precious or semi-precious stones (natural, synthetic or reconstructed)

Imitation jewellery

Semi-finished products of iron or non-alloy stee1

Annex 11 to Protocol B

Working or processing carried out on non-originating materials that confers originating status

(3)

Manufacture from materials not classified in heading No. 71.06, 71.08 or 71.10 OR Electrolytic, thermal or chemical separation of precious metals of heading No. 71.06, 71.08 or 71.10 OR Alloying of precious metals of heading No. 71.06, 71.08 or 71.10 with each other or with base metals

Manufacture from precious metals

unwrought

Manufacture from metals clad with

precious metals, unwrought

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

Manufacture in which all the materials used are classified in a heading other than that of the product OR Manufacture from base metal parts, not plated or covered with precious metals, provided the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

Manufacture from materials of heading No. '72.01, 72.02, 72.03, 72.04 or 72.05

HS Heading No.

(1)

72.08 to 72.16

72.17

ex 72.18, 72.19 to 72.22

72.23

ex 72.24, 72.25 to 72.27

72.28

72.29

ex 73.01

73.02

Description of product

(2)

Flat-rolled products, bars and rods, angles, shapes and sections of iron or non-alloy steel

Wire of iron or non-alloy steel

Semi-finished products, flat-rolled products, bars and rods, angles, shapes and sections of stainless steel

Wire of stainless steel

Semi-finished products, flat-rolled products, bars and rods, in irregularly wound coils, of other alloy steel

Other bars and rods of other a110y steel; angles, shapes and sections, of other alloy steel; hollow drill bars and rods, of alloy or non-alloy steel

Wire of other alloy steel

Sheet piling

Railway or tramway track construction material of iron or steel, the following: rails, checkrails and rack rails, switch blades, crossing frogs, point rods and other crossing pieces, sleepers (cross-tics), fish-plates, chairs, chair wedges, sole plates (base plates), rail clips, bedplates. tics and other material specialited for jointing or fixing rails

Annex 11 to Protocol B

Working or processing carried out on non—originating materials that confers originating status

(3)

Manufacture from ingots or other primary forms of heading No. 72.06

Manufacture from semi-finished materials of heading No. 72.07

Manufacture from ingots or other primary forms of heading No. 72.18

Manufacture from semi-finished materials of heading No. 72.18

Manufacture from ingots or other primary forms of heading No. 72.24

Manufacture from ingots or other primary forms of heading No. 72.06, 72.18 or 72.24

Manufacture from semi-finished materials of heading No. 72.24

Manufacture from materials of heading No. 72.06

Manufacture from materials of heading No. 72.06

HS Heading No.

(1)

73.04,

73.05 and 73.06

ex 73.07

73.08

ex 73.15

ex 73.22

ex Ch. 74

Description of product

(2)

Tubes, pipes and hollow profiles, of iron (other than cast iron) or steel

Tube or pipe fittings of stainless steel (150 No. X5CrNiMo 1712), consisting of several parts

Structures (excluding prefabricated buildings of heading No; 94.06) and parts of structures (for example, bridges and bridge- sections, lock-gates, towets, lattice masts, roofs, roofing frameworks, doors and windows and their frames and thresholds for doors, shuners, balustrades, pillars and columns), of iron or steel; plates, rods, angles, shapes. sections._ tubes and the like, prepared for use in structures, of iron or steel

Skid-chains

Radiators for central heating, not electrically heated

Copper and articles thereof except for headings Nos. 74.01 to 74.05; the rule for heading No. ex 74.03 is set out below

Annex ll to Protocol B

Working or processing carried out on non-originating materials that confers originating status

(3)

Manufacture from materials of heading No. 72.06, 72.07, 72.18 or 72.24

Turning, drilling. rearning, threading, deburring and sand— blasting of forged blanks the value of which does not exceed 35% of the ex-works price of the product

Manufacture in which all the materials used are classified in a heading other than that of the product. However, welded angles, shapes and sections of heading No. 73.01 may not be used

Manufacture in which the value of all the materials of heading No. 73.15 used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials of heading No. 73.22 used does not exceed S% of the ex-works price of the product

Manufacture in which:

- all the materials used are classified in a heading other than that of the product, and - the value of all the materials

used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

HS Heading No.

(1)

ex 74.03

ex Ch. 75

ex Ch. 76

76.01

ex 76.16

ex Ch. 78

Description of product

(2)

Copper alloys, unwrought

Nickel and articles thereof, except for headings Nos. 75.01 to 75.03

Aluminium and articles thereof, except for headings Nos. 76.01, 76.02 and ex 76.16; the rules for headings Nos. 76.01 and ex 76.16 are set out below

Unwrought aluminium

Aluminium articles other than gauze, cloth, grill, netting, fencing, reinforcing fabric and similar materials (including endless bands) of aluminium wire, and expanded metal of aluminium

Lead and articles thereof except for headings Nos. 78.01 and 78.02; the

rules for heading No. 78.01 are set out below

Anncx 11 to Protocol B

Working or processing carried out on non—originating materials that confers originating status

(3)

Manufacture from refined copper, unwrought, or waste and scrap

Manufacture in which:

- all the materials used are classified in a heading other than that of the product, and - the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

Manufacture in which:

- all the materials used are classified in a heading other than that of" the product, and - the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

Manufacture by thermal or electrolytic treatment from unalloyed aluminium or waste and scrap of aluminium

Manufacture in which:

- all the materials used are classified in a heading other than that of the product, however, gauze, cloth, grill, netting, fencing, reinforcing fabric and similar materials (including endless bands) of aluminium wire, or expanded metal of aluminium may be used, and - the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

Manufacture in which:

- all the materials used are classified in a heading other than that of the product, and — the value of all the materials used does not exceed 50% of the

ex-works price of the product

HS Heading No.

(1)

78.01

ex Ch. 79

79.01

ex Ch. 80

Description of product

(2)

Unwrought lead:

- Refined lead

- Other

Zinc and articles thereof, except for headings Nos. 79.01 and 79.02; the rule for heading No. 79.01 is set out below

Unwrought zinc

Tin and articles thereof, except for headings Nos. 80.01, 8002 and 80.07; the rule for heading No. 80.01 is set out below

Annex II to Protocol B

Working or processing carried out on non-originating materials that confers originating status

(3)

Manufacture from 'bullion' or 'work' lead

Manufacture in which all the materials used are classified in a heading other than that of the product. However, waste and scrap of heading No. 78.02 may not be used

Manufacture in which:

- all the materials used are classified in a heading other than that of the product, and - the value of all the materials used does not exceed 50% of' the ex-works price of the product

Manufacture in which all the materials used are classified in a heading other than that of the product. However, waste and scrap of heading No. 79.02 may not be used

Manufacture in which:

- all the materials used are classified in a heading other than that of' the product, and - the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

HS Heading No.

(1) 80.01

ex Ch. 81

82.06

82.07

82.08

Description of product

(2)

Unwrought tin

Other base metals, wrought; articles thereof

Tools of two or more of the headings Nos. 82.02 to 82.05, put up in sets for retail sale

Interchangeable tools for hand tools, whether or not power- operated, or for machine-tools (for example, for pressing, stamping, punching, tapping, threading, drilling, boring, broaching, milling, turning or screwdriving), including dies for drawing or extruding metal, and rock drilling or earth- boring tools

Knives and cutting blades, for machines or for mechanical appli- ances

Annex II to Protocol B

Working or processing carried out on non-originating materials that confers originating status

(3)

Manufacture in which all the materials used are classified in a heading other than that of the product. However, waste and scrap of heading No. 80.02 may not be used

Manufacture in which the value of all the materials classified in the same heading as the product used does not exceed 50% of the ex- worlrs price of the product

Manufacture in which all the materials used are classified in a heading other than headings Nos. 82.02 to 82.05. However, tools of headings Nos. 82.02 to 82.05 may be incorporated into the set provided their value does not exceed 15% of the ex-works price of' the set

Manufacture in which:

- all the materials used are classified in a heading other than that of the product, and - the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex- works price of the product

Manufacture in which:

- all the materials used are classified in a heading other than that of the product, and - the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Prop. 1992/93:22 Annex 11 to Protocol B

HS Heading No.

(1)

ex 82.11

82.14

82.15

ex 83.06

Damn d?da?

(2)

Knives with cutting blades. serrated or not (including pmning knives), other than knives of heading No. 82.08

Other articles of eutlery (for example, "hair elippers, butchers' or kitchen cleavers, chopper's and mineing knives, paper knives"); 'manieuse or pedicure sets :and instruments (including nail files)

'Spoons, for-ls, ladles, .sltirnmers, cake-servers, frsh-im'ives, butter- knives, sugar tung-s :and similar .kitrihenaorztableware

Statuettes and rot-lier nomaments, of *:baseameta'l

Working or processing carried out on non-originating materials that confers originating rtarus

(3)

Manufacture in which all the materials used are classified in a heading other than that of the product. However, knife blades and handles of" base metal may be used

Manufacture in which all the materials used are classified in a heading other than that of the product. However, handles of base metalmaybeused

Manufacture in which all the materials used are classified in a heading other than that of the product. However, handles of base metal may be used

Manufacture in which all the materials used are classified in a heading other than that of the ;.product. However, the other materialsof heading 'No. 83.06 may be used provided their value does mot exceed 30% of the ett-works price of the product

Heading No.

(1) ex Ch. 84

Description ofpraduct

(2)

Nuclear reactorsl, boilers, machinery and mechanical appliances; parts thereof; except for those falling under the following headings or parts of headings for which the rules are set out below: 84.02, 84.03, ex 84.04, 84.06to 84.09, 84.11, 84.12, ex 84.13, ex 84.14, 84.15, 84.18, ex 84.19, 84.20, 84.23, 84.25 to 84.30, ex 84.31, 84.39, 84.41, 84.44 to 84.47, ex 84.48, 84.52, 84.56 to 84.66, 84.69 to 84.72, 84.80, 84.82", 84.84 and 84.85

Annex 11 to Protocol B

Working or processing carried out on non—originating materials that confers originating status-

(3)

Manufacture: - in which the

value of all the materials used does not excwd 40% of the ex- works price of the product, and where, within the above limit, the materials classified in the same heading, as the product are only used up to a- value of $%.- of ' the eur-works price of the product

ut (4)

Manufacture in which the value of all the materials used does not utmed 30% of the ett-works price of the product

For nuclear jitel elements-' a_fheading: No:. 84.0! , th'e- rul'e tr: column. (3)! does: not: apply until. 31 December 1993.. However, materials. classified "in heading: No:. saat. may-be'uaedi'prauiä'ed-their' value does not exceed 5 %" ofthe ut'—works price afthe-produa

HS Heading No.

(1) 84.02

84.03

ex 84.04

Description of product (2) Steam or other vapour generating boilers (other than central heating hot water boilers capable also of producing low pressure steam); super heated water boilers

Central heating boilers other than those of heading No. 84.02 and auxiliary plant for central heating boilers

Annex 11 to Protocol B

Working or processing carried out on non-originating materials that confers originating status

(3)

Manufacture:

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex- worlts price of the product, and - where, within the above limit, the materials classified in the same heading as the product are only used up to a value of 5% of the ex-works price of the product

Manufacture in which all the materials used are classified in a heading otiter than heading No. 84.03 or 84.04. How- ever, materials which are classi- fied in heading No. 84.03 or 84.04 may be used provided their value, taken to- gether, does not exceed $% of the ex-works price of the product

Ol'

(4)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-worlcs price of the product

Manufacture in which the value of' all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

HS Heading

(1) 84.06

84.07

84.08

84.09

Description of product

(2)

Steam turbines and other vapour turbines

Spark-ignition reciprocating or rotary internal combustion piston engines

Compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semi-diesel engines)

Parts suitable for use solely or principally with the engines of heading No. 84.07 or 84.08

Prop. 1992/9 Annex ll to Protocol B

Worla'ng or processing carried out on non—originating materials that confers

originating status (3) or (4)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

3:77

HS Heading No.

(1) 84.11

84.12

Turbo-jets, and otiter gas turbines

Description ofproducr

(2)

Other engines and motors

turbo-propellers

Prop. 1992/93:22 Annex 11 to Protocol B

Working or processing carried out on non-originating materials that confers originating status

(3) or

Manufacture:

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex- worlrs price of the product, and - where, within the above limit, the materials classified in the same heading as the product are only used up to a value of $% of the ex-works price of" the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

(4)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-worlrs price of” the product

HS Heading No.

(1) ex 84.13

ex 84.14

Description of product

(2)

Rotary positive displacement pumps

Industrial fans, blowers and the like

Prop. 1992/93:22 Annex 11 to Protocol B

Working or processing carried out on non-originating materials that confers originating status

(3) or

Manufacture:

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex- worlrs price of the product, and - where, within the above limit, the materials classified in the same heading as the product are only used up to a value of $% of the ex-works price of the product

Manufacture:

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex- worlrs price of the product, and - where, within the above limit, the materials classified in the same heading as the product are only used up to a value of $% of the ert-works price of the product

(4)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ert-works price of' the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

HS Heading No.

(1) 84.15

84.18

Description of product

(2)

Air conditioning machines, comprising a motor-driven fan and elements for changing the temperature and humidity, including those machines in which the humidity cannot be

separately regulated

Refrigerators, freezers other refrigerating or freezing equipment, electric or other; heat pumps other than air conditioning machines heading No. 84.15

and

Prop. 1992/93:22 Annex ll to Protocol B

Worla'ng or processing carried out on non-originating materials that confers

originating status

(3) or

Manufacture in which the value of all the materials used does not exmd 40% of the ex-works price of the product

Manufacture:

in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex- worlcs price of' the product, and - where, within the above limit, the materials classified in the same heading as the product are only used up to a value of $% of' the ex-works price of the product, and - where the value of all the non- originating ma- terials used does not exceed the value of the originating ma- terials used

Manufacture which the value of the materials

does exceed 25% of the ex-works price of the product used

in

HS Heading No.

(1) ex 84.19

84.20

Machines for the wood, paper pulp and paperboard indus- tries

Calendering or other rolling machines, other than for metals or glass, and cylinders

Description of product

(2)

therefor

Prop. 1992/93:22 Annex 11 to Protocol B

Working or processing carried out on non-originating materials that confers originating status

(3) or Manufacture: - in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex- works price of the product, and - where, within the above limit, the materials classified in the same heading as the product are only used up to a value of' 25% of the ex-works price of the product

Manufacture:

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex- works price of the product, and - where, within the above limit, the materials classified in the same heading as the product are only used up to : value of 25% of the ex-works price of” the product

(4)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

HS Heading No.

(1) 84.23

84.25 to 84.28

Description of product

(2)

Weighing machinery (exclud- ing balances of a sensitivity of 5 cg or better), including weight operated counting or checking machines; weighing machine weights of all kinds

Lifting, handling, loading or unloading machinery

Prop. 1992/93:22 Annex 11 to Protocol B

Worldng or processing carried out on non-originating materials that confers originating status

(3)

Manufacture: - in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex- works price of the product, and

- where, within the above limit, the materials classified in the same heading as the product are only used up to a value of 5% of the ex-works price of the product

Manufacture: - in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex- works price of the product, and - where, within the above limit, the materials classified in heading No. 84.31 are only used up to a value of 596 of the ex-works price of the product

Ol'

(4)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex—works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

HS Heading No.

(1) 84.29

Description of product

(2)

Self-propelled bulldozers, angledozers, graders, level- lers, scrapers, mechanical shovels, excavators, shovel loaders, tamping machines and road rollers:

- Road rollers

- Other

Prop. 1992/93:22 Annex 11 to Protocol B

Working or processing carried out on non-originating materials that confers originating status

(3)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture:

- in which the value of' all the materials used does not exceed 40% of the ex- works price of the product, and - where, within the above limit, the value of the materials classi- fied in heading No. 84.31 are only used up to a value of' 5% of the ert-works price of the product

or (4)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

HS Heading No.

(1) 84.30

ex 84.31

84.39

Description of product

(2)

Other moving, grading, levelling, scraping, excavat- ing, tamping, compacting, extracting or boring ma- chinery, for earth, minerals or ores; pile-drivers and pile- extractors; snow-ploughs and snow-blowers

Parts for road rollers

Machinery for making pulp of' fibrous cellulosic material or for making or finishing paper or paperboard

Annex 11 to Protocol B

Working or processing carried out on non-originating materials that confers originating status

(3) or

Manufacture:

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex- works price of" the product, and - where, within the above limit, the value of the materials classi- fied in heading No. 84.31 are only used up to a value of $% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value_of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture:

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex- works price of the product, and

(4)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

HS Heading No.

(1)

84.39 (cont'd)

84.41

84.44 to 84.47

Description of product

(2)

Other machinery for making up paper pulp, paper or paperboard, including cutting machines of all kinds

Machines of these headings for use in the textile industry

Prop. 1992/93:22 Annex 11 to Protocol B

Working or processing carried out on norr-originating materials that confers

originating status

(3)

- where, within the above limit, the materials classified in the same heading as the product are only used up to a value of 25% of the ex-works price of' the product

Manufacture:

- in which the value of' all the materials used does not exceed 40% of the ex- works price of' the product, and - where, within the above limit, the materials classified in the same heading as the product are only used up to a value of' 25% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Ol'

(4)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

HS Heading No.

(1) ex 84.48

84.52

Description of product

(2)

Auxiliary machinery for use with machines of" headings Nos. 84.44 and 84.45

Sewing machines, other than book-sewing machines of heading No. 84.40; furniture, bases and covers specially designed for sewing ma- chines; sewing machine needles:

Annex 11 to Protocol B

Working or processing carried out on non-originating materials that confers originating status

(3) or

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

(4)

HS Heading No.

(1)

84.52 (cont'd)

Description of product

(2)

- Sewing machines (lock stitch only) with heads of a weight not exceeding 16 kg without motor or 17 kg with motor

- Other

Prop. 1992/93:22 Annex ll to Protocol B

Warla'ng or processing carried out on non-originating materials that confers originating status

(3)

Manufacture:

in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex- works price of the product, where the value of all the non- originating ma- terials used in assembling the head (without motor) does not exceed the value of the originat- ing materials used, and the thread ten- sion, crochet and zigzag mechanisms used arc already originating

Manufacture in which the value of

all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Ol'

(4)

HS Heading No.

(1)

84.56 to 84.66

84.69 to 84.72

84.80

Description afproa'ucr

(2)

Machine-tools and machines and their parts and accessories of headings Nos. 84.56 to 84.66

Office machines (for example, typewriters, calculating ma- chines, automatic data- processing machines, dupli- cating machines, stapling machines)

Moulding boxes for metal foundry; mould bases; moulding patterns; moulds for metal (other than ingot moulds), metal carbides, glass, mineral materials, rubber or plastics

Prop. 1992/93:22 Annex 11 to Protocol B

Working or processing carried out on non-originating materials that confers originating status

(3)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex—works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of the materials used does not exceed 50% of the ex- works price of the

product

Ol'

(4)

HS Heading No.

(1) 84.82

84.84

84.85

Description of product

(2)

Ball or roller bearings

Gaskets and similar joints of metal shooting combined with other material or of two or more layers of metal; sets or assortments of gaskets and similar joints, dissimilar in composition, put up in pouches, envelopes or similar packings

Machinery parts, not containing electrical con- nectors, insulators, coils, contacts or other electrical features, not specified or included elsewhere in this Chapter

Prop. 1992/93:

Annex 11 to Protocol B

Working or processing carried out on non-originating materials that confers originating status

(3) or Manufacture: - in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex- works price of the product, and - where, within the above limit, the materials classified in the same heading as the product are only used up to a value of S% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

(4)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

HS Heading No.

(1) ex Ch. 85

85.01

Description of product (2) Electrical machinery and equipment and parts thereof; sound recorders and re- producers, television image and sound recorders and reproducers and parts and accessories of such articles; except for those falling under the following headings or parts of headings for which the rules are set out below: 85.01, 85.02 ex 85.18, 85.l9 to 85.29, 85.35 to 85.37, ex 85.41, 85.42, 85.44 to 85.48

Electric motors and generators (excluding generating sets)

Anncx II to Protocol B

Working or processing carried out on non-originating materials that confers originating status

(3) or

Manufacture:

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-

works price of the product, and

- where, within the above limit, the materials classified in the same heading as the product are only used up to a value of S% of the ex-works price of the product

Manufacture:

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex- works price of the product, and - where, within the above limit, the materials classified in

heading No. 85.03 are only used up to a value of $% of the ex-works price of the product

(4)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

HS Heading No.

(1) 85.02

ex 85.18

Description of product

(2)

Electric generating sets and rotary converters

Microphones and stands there- for; loudspeakers, whether or their enclosures; audio-frequency electric riot mounted in electric amplifiers; sound amplifier sets

Prop. 1992/93:22 Annex Il to Protocol B

Working ar processing carried out on non-originating materials that confers originating status

(3) or

Manufacture:

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex- works price of the product, and - where, within the above limit, the materials classified in heading No. 85.01 or 85.03, taken together, are only used up to a value of 5 % of the ex-works price of the product

Manufacture;

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex- worlcs price of the product, - where the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of the originating materials used, and

(4)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ett-works price of the product

Manufacture in which:

- the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product, and - the value of all the transistors of heading No. 85.41 used does not exceed 3% of the ex-works price of the product

HS Heading No.

(1)

ex 85.18 (cont'd)

85.l9

Description of product (2) Tumtables (record-decks), record-players, cassette- players and other sound reproducing apparatus, not incorporating a sound re- cording device:

- Electric gramophones

Prop. l992/93z22 Annex ll to Protocol B

Working or processing carried out on non-originating materials that confers originating status

(3) or

- the value of all the transistors of heading No. 85.41 used does not exceed 396 of the ex-works price of the product

Manufacture:

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex- works price of the product, - where the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of the originating materials used, and — the value of all the uansistors of heading No. 85.41 used does not exceed 3% of the ex-worlts price of the product

(4)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

HS Heading No.

(1) 85.21

85.22

85.23

Description of product

(2)

Video recording or reproduc- ing apparatus whether or not incorporating a video tuner

Parts and accessories of apparatus of headings Nos. 85.l9 to 85.21

Prepared unrecorded media for sound recording or similar recording of other phen- omena, other than products of Chapter 37

Prop. 1992/93:22 Annex 11 to Protocol B

Working or processing carried out on non-originating materials that confers originating status

(3) or

Manufacture:

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex- works price of the product, - where the value of all the non- originating ma- terials used does not exceed the value of the originating ma- terials used, and - the value of all the uansistors of heading No. 85.41 used does not exceed 3% of the ex-works price" of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

(4)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

HS Heading No.

(1)

85.24

Description of product

(2)

Records, tapes and other recorded media for sound or other similarly recorded phenomena, including nia- trices and masters for the production of records, but excluding products of Chapter 37:

- Matrices and masters for the production of records

- Other

Annex ” to Protocol B

Working or processing carried out on non—originating materials that confers originating .ttatus

(3) or

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-worlcs price of the product

Manufacture:

- in which the value of all the materials used

does not exceed 40% of the ex- works price of the product, and - where, within the above limit, the materials

classified in heading No. 85.23 are only used up to a value of $% of the ex-works price of the product

(4)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

HS Heading No.

(1) 85.25

Description oj product

(2)

Transmission apparatus for radio-telephony, radio- telegraphy, radio-broadcasting or television, whether or not incorporating reception ap- paratus or sound recording or reproducing apparatus; tele- vision cameias

Annex ll to Protocol B

Working or processing carried out on non-originating materials that confers originating status

(3)

Manufacture: - in which the

value of all the materials used does not exceed 40% of the ex- works price of the product, where the value of all the non- originating ma- terials used does not exceed the value of the originating ma- terials used, and the value of all the transistors of heading No. 85.41 used does not exceed 3% of the ex-worlts price of the product

Ol'

(4)

Manufacture in which: - the value of all

the materials "used does not

exceed 25% of the ex-works price of the product, and the value of all the transistors of heading No. 85.41 used does not exceed 3% of the cx-works price of the product

HS Heading No.

(1) 85.26

Description of product

(2)

Radar apparatus, radio navigational aid apparatus and radio remote control apparatus

Aiincx ll to Protocol B

Working ar processing carried out on non-originating materials that confers originating status

value of all the materials used does not exceed 40% of the ex- works price of the product, where the value of - all the

non-originating materials used does not exceed the value of the originating materials used, and

the value of all the transistors of heading No. 85.4l used does not exceed 3% of the ex-works price of the product

(3) (4) Manufacture: Manufacture in - in which the which:

- the value of all

the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product, and the value of all the transistors of heading No. 85.41 used does not exceed 3% of the ex-works price of the product

HS Heading No.

(1) 85.27

85.28

Description of product

(2)

Reception apparatus for radio— telephony, tadio-telegraphy or radio-broadcasting, whether or not combined, in the same housing, with sound recording or reproducing apparatus or & clock

Television receivers (includ- ing video monitors and video projectors), whether or not combined, in the same housing, with radio-broadcast receivers or sound or video recording or reproducing apparatus:

Annex ll to Protocol B

Working or processing carried out on non-originating materials that confers originating status

(3) Manufacture: - in which the

value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-

- works price of

the product, where the value of all the non- originating ma- terials used does not exceed the value .of the originating ma- terials used. and the value of all the transistors of heading No. 85.41 used does not exceed 15% of- the ex-wotlcs price of the product

(4)

Manufacture in-

which:

- the value of all

the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product, and the value of all the transistors of heading No. 85.4l used does not exceed 3% of the ex-works price of the product

Heading No.

(1)

85.28 (cont'd)

Description of product

(2)

- Video recording or re- producing apparatus in- corporating a video tuner

Annex ll to Protocol B

Working or processing carried out on non-originating materials that con/ers originating status

(3)

Manufacture: - in which the

value of all the materials used does not exceed 40% of the ex- works rice of the pr uct, where the value of all the non- originating ma- terials used does not exceed the value of the originating ma- terials used. and the value of all the transistors of heading No. 85.4l used does not exceed 396 of the ex-works price of the product

Ol'

(4)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

HS Heading No.

(1)

85.28 (cont'd)

85.29

Description of product

(2) - Other

Parts suitable for use solely or principally with the apparatus of headings Nos. 85.25 to 85.28

- Suitable for use solely or principally with video recording or reproducing apparatus

Annex 11 to Protocol B

Working or processing carried out on non-originating materials that confers originating status

(3)

Manufacture:

in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex- worlts rice of the pr uct, where the value of all the non- originating ma- terials used does not exceed the value of the originating ma- terials used, and the value of all the transistors of heading No. 85.4l used does not exceed 3% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of

all used

the materials does not

exceed 40% of the ex-works price of the product

Ol'

(4)

Manufacture in

which:

the value of all the materials used does not exceed 25% of the ert-works price of the product, and the value of all the transistors of heading No. 85.4l used does not exceed ,3% of the ex-works price of the product

HS Heading Description of product No. (1) (2) 85.29 - Other (cont'd)

Annex 11 to Protocol B

Working or processing carried out on nan—originating materials that confers originating rratus

(3)

Manufacture: - in which the

value of all the materials used does not exceed 40% of the ex- works price of the product, where the value of all the non- originating ma- terials used does not exceed the value of the originating ma- terials used, and the value of all the transistors of heading No. 85.4l used does not exceed 3% of the ex-works price of the product

Ol'

(4) Manufacture in

which: the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product, and the value of all the transistors of heading No. 85.4l used does not exceed 3% of the ex-works price of the product

HS Heading No.

(1)

85.35 and 85.36

Description of product

(2)

Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making connections to or in electrical circuits

Annex [1 to Protocol B

Working or processing carried out on non-originating materials that confers

(3)

Manufacture:

- in which the

originating status or (4)

Manufacture in which the value of

value of all the materials used does not exceed 40% of the ex- works price of the product, and where, within the above limit, the materials classified in heading No. 85.38 are only used up to a value of $% of the ert-works price of the product

all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

HS Heading No.

(1) 85.37

ex 85.4l

Description of product (2) Boards, panels (including numerical control panels), consoles, desks, eabinets and other bases, equipped with two or more apparatus of heading No. 85.35 or 85.36. for electric control or the distribution of electrlcity, including those incorporating instruments or apparatus of Chapter 90, other than switching apparatus of heading No. 85.l7

Diodes, transistors and similar semi-conductor devices, ex- cept wafers not yet cut into chips

Annex II to Protocol B

Working or processing carried out on non-originating materials that confers originating status

(3)

Manufacture:

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex- works price of the product, and - where, within the above limit,

the materials classified in heading No. 85.38 are only used up to a value of S% of the ex-works price of the product

Manufacture:

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex- works price of the product, and - where, within the above limit, the materials classified in the same heading as the product are only used up to the value of $% of the ert-works price of the product

Ol'

(4)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

HS Heading No.

(1)

85.42

85.44

85.45

Description of product

(2)

Electronic integrated circuits and microassemblies

lnsulated (including enamelled or anodised) wire, cable (including co-axial cable) and other insulated electric conductors, whether or not titted with connectors; optical fibre cables, made up of individually sheathed fibres, whether or not assembled with electric conductors or titted with connectors

Carbon electrodes, carbon brushes, lamp carbons, battery carbons and other articles of graphite or other carbon, with or without metal, of a kind used for electrical purposes

Prop. l992/93122

Annex ll to Protocol B

Working or processing carried out on non-originating materials that confers originating status

(3)

Manufacture:

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-

works price of the product, and - where, within the above limit, the materials classified in heading No. 85.4l or 85.42, taken together, are only used up to a value of 5% of the ett-works price" of the product Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-worles price of the product

of

(4)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product

"301

HS Heading No.

(1) 35.45

85.47

85:18

86.01 to 86.07

Description (JMI-f

(2)

Electrical insulatorrs of any material

ilrrsulating viittings "for electrical machines, appli- :arrces or agriipment, lbe'ing tfn-tings 'Whol'ly rof insulating material :apart ;from :arry minor components (of metal n'(-for example, athrealled ssrxrkets') rirreorpor-ated during moulding solely afor purposes of assembly eot'her tthan insulators .of iheading .fNo. 985.416; electrical :condu'it rtrib'ing tand joints tthere'for, (Of ibase rrrreta'l llineä '.w'ith insulating amateria'l

Electrical spans in? rrnaeliineny -'or apparatus, mot :specil'red cor Lineludet'l elsetuihere :in this Chapter

Railway or rtramway loco- motives, :nillingeatoék :and ;.partstthereo'f

Annex 11 to Protocol B

Working or processing carnea out on non-originating materials that confers originating status

(3) or

Manufacture in which the value of all the materials "fused does not exceed 40% of the eat-works price of the product

Manufacture in which the value of ;all the materials med does not exceed 40% of the nett-works price of v.t.he product

Manufacture .in which tthe 'value of ;a'll dhe materials 'urse'd does not (exceed -ID.% of the rex-munk price nf tthegprodurrt

Manufacture sin Which =thewa1rre of an tthe materials ruset] does .not maori »oftthe ert—works ',priice rof tthetprotluct

(4)

HS Heading

(1)

86.08

86.09

Description of product

(2)

Railway or tramway track tixtures and tittings; me- chanical (including electro- mechanical) signalling, safety or traffic control equipment for railways, tramways, roads, inland waterways, parking facilities, port irr- stallatiorrs or airtields; parts of the foregoing.

Containers (including. con.- tairrers for the transport of flrrids) specially" designed”. and? equipped. for carriage by' one- or more mattes of transport

Annex [1 to Protocol B

Working or processing carried out ort nan-originating materials that confers originating status

(3) or

Manufacture:

- in which the value of all the materials used does not exceed" 40% of the ex- worlrs price of the product, and; - where, within the above limit, the materials classified" in the: same-. heading as. the product are only- used- up to a- value of" 595- of the er.-works price of the- product

Marusfacmre in: which the—. valla: of all; the materials. used". does not-' exceedI 40%- 05' the: ex-worl'cr- price: of:

theprordbct

(4)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of" the ex—worlcs price of theth

HS Heading

(1)

ex Ch. 87

87.09

Description of product

(2)

Vehicles other than railway or tramway rolling-stock and parts and accessories thereof; except for those falling under the following headings or parts of headings for which the rules are set out below: 87.09 to 87.ll, ex 87.12, 87.15 and 87.16

Works trucks, self-propelled, not fitted with lifting or handling equipment, of the type used in factories, warehouses, dock areas or airports for short distance transport of goods; tractors of the type used on railway station platforms; parts of the foregoing vehicles

Prop. 1992/93:

Annex ll to Protocol B

Working or processing carried out on non-originaling materials tha: confers originating mars

(3)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture:

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex- worlcs price of the product, and - where, within the above limit, the materials classified under the same heading as the product are only used up to a value of 5 % of the ex-worlcs price of the product

(4)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

-111-

HS Heading Description ofproduct No. (1) (2)

87.10 Tanks and other armoured fighting vehicles, motorised, whether or not iitted with weapons, and parts of such vehicles

Prop. 1992/93:22 Annex 11 to Protocol B

Working or processing carried out on non—originating materials that confers originating status

(3)

Manufacture:

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex- works price of the product, and - where, within the above limit, the materials classified in the same heading as the product are only used up to a value of S% of the ex-works price of the product

(4)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

HS Heading No.

(1) 87.11

-112-

Description of product

(2)

Motorcycles (including mo- peds) and cycles iitted with an auxiliary motor, with or without side-cars; side-cars:

- With reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity:

Not excwding SOcc

Exceeding 50cc

Annex 11 to Protocol B

Working ar processing carried out on norr-originating materials that confers originating status

(3) or

Manufacture:

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex- works price of the product, and - where the value of all the non- originating ma- terials used does not exceed the value of the

originating ma- terials used Manufacture:

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex- works price of the product, and - where the value of all the non— originating ma- terials used does not exceed the value of the originating ma- terials used

(4)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 20% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

HS Heading No.

Description of product

(l) (2) (3)

87.11 - (cont'd)

Other Manufacture:

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex- works price of the product, and - where the value of all the non- originating ma- terials used does not exceed the value of the originating ma- terials used

58112 Manufacture from materials not classified in head- ing No. 87.14

Bicycles without ball bearings

Prop. 1992/93:22 Annex [1 to Protocol B

Working or processing carried out on non-originating materials that confers originating status

(4)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

HS Heading No.

(1) 87.15

87.16

Description of product

(2)

Baby carriages and parts thereof

Trailers and semi-trailers; other vehicles, not mechanically propelled; parts thereof

Prop. 1992/93:22 Annex 11 to Protocol B

Working or processing carried out on non-originating materials that confers originating status

(3)

Manufacture:

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex- works price of the product, and - where, within the above limit, the materials classified in the same heading as the product are only used up to a value of S% of the ex-works price of the product

Manufacture:

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex- works price of the product, and - where, within the above limit, the materials classified in the same heading as the product are only used up to a value of S% of the ex-works price of the product

(4)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

HS Heading No.

0)

88.01 and 88.02

88.03

88.04

Descnprlori iaf product

(2)

Balloons and dirigibles; aircraft; spacecraft and spacectaft launch vehicles

Parts of goods of heading No. 88.01 or 88.02

Parachutes (including dirigible parachutes) and rotochutes; parts thereof and accessories thereto:

- Rotochutes

- Other

Annex ll to Protocol B

Working or processing carried out on non-originating materials that confers originating status

(3) or

Manufacture in which all the materials used are classified in a heading other than that of the product

Manufacture in which the value of all the materials oi heading No. 88.03 used does not exceed S% of the ex-wcrks price of the product

Manufacture from materials of any heading including other materials of heading No. 88.04

Manufacture in which the value of all the materials of heading No. 88.04 used does not exceed $% of the ex-works price of the product

(4)

Manufacture in

which the value of ' all the materials used does not

exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price' of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

HS Heading No.

(1) 88.05

Ch. 89

ex Ch. 90

Description of product

(2)

Aircraft launching gear; deck- arrestor or similar gear; ground flying tsainers; parts of the foregoing articles

Ships, boats structures

and floating

Optical, photographic, cine- matographic, measuring, checking, precision, medical or surgical insu-uments and apparatus; parts and ac- cessories thereof; except for those falling under the following headings or parts of headings for which the rules are set out below: 90.01, 90.02, 90.04, ex 90.05, ex 90.06, 90.07, 90.11, ex 90.14, 90.15 to 90.20 and 90.24 to 90.33

Annex 11 to Protocol B

Working or processing carried out on non—originating materials that confers originating status

(3) or

Manufacture in which the value of all the materials of heading No. 88.05 used does not exceed S% of the ex-works price of the product

Manufacture in which all the materials used are classified - in a heading other than that of the product. However, hulls of heading No. 89.06 may not be used

Manufacture:

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex- works price of the product, and - where, within the above limit, the materials classified in the same heading as the product are only used up to a value of $% of the ex-works price of the product

(4)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-worlcs price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price ot” the product

HS Heading No.

(1) 90.01

90.02

90.04

ex 90.05

Description of product

(2)

Optical hbres and optical frbre bundles; optical fibre cables other than those of heading No. 85.44; sheets and plates of polarising material; lenses (including contact lenses), prisms, mirrors and other optical elements, of any material, unmounted, other than such elements of glass not optically worked

Lenses, prisms, mirrors and other optical elements, of any material, mounted, being parts of or fittings for in- struments or apparatus, other than such elements of glass not optically worked

Spectacles, goggles and the like, corrective, protective or other

Binoculars, monoculars, other optical telescopes, and mount- ings therefor, except for astronomical ref'racting tele- scopes and mountings therefor

Annex 11 to Protocol B

Working or processing carried out on nan-originating materials that confers originating status

(3)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product '

Manufacture in which the value of all the materials used _does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the'value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture:

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex- works price of' the product,

Ol'

(4)

Manufacture in which the value of" all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

HS Heading No.

(1)

ex 90.05 (cont'd)

ex 90.06

Description of product

(2)

Photographic (other than cinematographic) cameras', photographic ilashlight ap- paratus and flashbulbs other than electrically ignited flashbulbs

Prop. l992/93222 Annex 11 to Protocol B

Working or processing carried out on non-originating materials that confers originating status

(3)

where, within the above limit, the materials classified in the same heading as the product are only used up to a value of $% of the ex-works price of the product, and - where the value of all the non- originating ma- terials used does not exceed the value of the originating ma- terials used Manufacture: - in which the

value of all the materials used does not exceed 40% of the ex- works price of the product,

Of

(4)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

HS Heading No.

(1)

ex 90.06 (cont'd)

Description of product

(2)

Annex 11 to Protocol B

Working or processing carried out on non-originating materials that confers originating status

(3)

- where, within

the above limit, the materials classified in the same heading as the product are only used up to a value of 596 of the ex-works price of the product, and where the value of all the non- originating ma- terials used does not exceed the value of ' the originating ma- terials used

Ol'

(4)

HS Heading No.

(1) 90.07

Description of product

(2)

Cinematographic cameras and projectors, whether or not incorporating sound recording or reproducing apparatus

Annex ]] to Protocol B

Working or processing carried out on non—originating materials that confers originating status

(3) Manufacture: - in which the

value of all the materials used does not exceed 40% of the ex- works price of the product,

where, within the above limit, the materials classified in the same heading as the product are only used up to a value of S%

_ of the ex-works

price of the product, and where the value of all the non- originatr'ng ma- terials used does not exceed the value of the originating ma- terials-used

Ol'

(4)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of" the product

HS Heading

(1) 90.11

ex 90.14

Description of product

(2)

Compound optical micro- scopes, including those for microphotography, cinematography or projection

Other navigational ments and appliances

micro- micro-

instru-

Prop. 1992/93:22 Annex 11 to Protocol B

Working or processing carried our on nan-originating materials that confers

originating status

(3) Manufacture: - in which the

value of all the materials used does not exceed 40% of the ex- works price of the product,

- where, within the above limit, the - materials classified in the same heading as the product are only used up to a value of $% of the ex-works price of the product, and - where'the value of all the non- originating ma- terials used does not exceed the value of the originating ma- terials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture which the value of the materials used does

in

not

exceed 30% of the ex—works price of the product

HS Heading No.

(1) 90.15

90.16

90.17

90.18

Description of product

(2)

Surveying (including photo- grammetrical surveying) ,

. hydrogr'aphic, oceanographic,

hydrological, meteorological or geophysical instruments and appliances, excluding compasses; rangefrnders

Balances of a sensitivity of 5 cg or better, with or without weights

Drawing, marking-out or mathematical calculating instruments (for example, draiting machines, panto- graphs, protractors, drawing sets, slide rules, disc calculators); instruments for measuring length, for use in the hand (for example, measuring rods and tapes, micrometers, callipers), not specified or included elsewhere in this Chapter

Instruments and appliances used in medical, surgical, dental or veterinary sciences, including scintigraphic ap- paratus, other electro-medical apparatus and sight-testing instruments:

Annex 11 to Protocol B

Working or processing carried out on non-originating materials that confers

originating status (3) or (4)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

HS Heading No.

(1)

90.18 (cont'd)

90.19

Description of product

(2)

- Dentr'sts' chairs incorporat- ing dental appliances or dentists' spittoons

- Other

Mechano—therapy appliances; massage apparatus; psycho- logical aptitude-testing ap- paratus; ozone therapy, oxygen therapy, aerosol therapy, artificial respiration or other therapeutic respira- tion apparatus

Annex 1] to Protocol B

Working or processing carried out on non-originating materials that confers originating status

(3)

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading No. 90.18

Manufacture: - in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex- works price of the product, and

- where, within the above limit, the materials classified in the same heading as the product are only used up to a value of $% of the ex-works price of the product

Manufacture:

— in which the value of all the materials used does not. exceed 40% of the ex- works price of the product, and

Ol'

(4)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

HS Heading No.

(1)

90.19 (cont'd)

90.20

90.24

Description of product

(2)

Other breathing appliances and gas masks, excluding protective masks having neither mechanical parts nor replaceable filters

Machines and appliances for testing the hardness, strength, compressibility, elasticity or other mechanical properties of materials (for example, metals, wood, textiles, paper, plastics)

Annex 11 to Protocol B

Working or processing carried out on nan-originating materials that confers originating status

(3)

- where, within the above limit, the materials classified in the same heading as the product are only used up to a value of 596 of the ex-works price of the product

Manufacture:

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex- works price of the product, and - where, within the above limit, the materials classified in the same heading as the product are only used up to a value of $% of the ex-works price- of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not excad 40% of the ex-works price of the product

(4)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

HS Heading No.

(1) 90.25

90.26

90.27

Description of product

(2)

Hydrometers and similar floating instruments, thermo- meters, pyrometers, baro- meters, hygrometers and psychrometers, recording or not, and any combination of these instruments

Instruments and apparatus for measuring or checking the flow, level, pressure or other variables of liquids or gases (for example, flow meters, level gauges, manometers, heat meters), excluding instruments and apparatus of heading No. 90.14, 90.15, 90.28 or 90.32

Instruments and apparatus for physical or chemical analysis (for example, polarimeters, refractometers, spectrometers, gas or smoke analysis apparatus); instruments and apparatus for measuring or checking viscosity, porosity, expansion, surface tension or the like; instruments and apparatus for measuring or checking quantities of heat, sound or light (including exposure meters); micro- tomes

Prop. 1992/93:22 Annex 11 to Protocol B

Working or processing carried out on non-originating materials that confers originating status

(3) or

Manufacture in which the value of all the materials used does not excwd 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all' the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

(4)

HS Heading No.

(1) 90.28

90.29

Description of product

(2)

Gas, liquid or electricity supply or production meters, including calibrating meters therefor:

- Parts and accessories

- Other

Revolution counters, pro- duction counters, taximeters, mileometers, pedometers and the like; speed indicators and tachometers, other than those of headings Nos. 90.14 or 90. 15; stroboscopes

Annex 11 to Protocol B

Working or processing carried out on non-originating materials that confers originating status

(3)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture:

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex— works price of the product, and - where the value of all the non- originating ma- terials used does not exceed the value of the originating ma- terials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Ol'

(4)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

HS Heading No.

(1) 90.30

90.31

90.32

90.33

Description of product

(2)

Oscilloscopes, spectrum ana- lysers and other instruments and apparatus for measuring or checking electrical quantities, excluding meters of heading No. 90.28; instruments and apparatus for measuring or detecting alpha, beta, gamma, X-ray, cosmic or other ionising radiations

Measuring or checking in- struments, appliances and machines, not specified or included elsewhere in this Chapter; profile projectors

Automatic regulating or controlling instruments and apparatus

Parts and accessories (not specified or included else- where in this Chapter) for machines, appliances, in- struments or apparatus of Chapter 90

Prop. 1992/93:22 Anncx 11 to Protocol B

Working or processing carried out on non-originating materials that confers

originating status (3) or (4)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

HS Heading No.

(1) ex Ch. 91

91.05

Description of product

(2)

Clocks and watches and parts thereof; except for those falling under the following headings for which the rules are set out below: 91.05, 91.09 to 91.13

Other clocks

Prop. 1992/93:22 Annex 11 to Protocol B

Working or processing carried out on non-originating materials that confers

originating status

(3)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture:

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex- works price of the product, and - where the value of all the non- originating ma- terials used does not exceed the

value of the originating ma- terials used

Manufacture which the value of the materials used does

in

not

exceed 30% of the ex—works price of the product

'.») lx) lx)

HS Heading No.

(1) 91.09

91.10

Description ofproducr

(2)

Prop. 1992/93:22 Annex 11 to Protocol B

Working or processing carried out on nan-originating materials that confers originating status

(3)

Clock movements, complete Manufacture: and assembled

Complete watch or clock movements, unassembled or partly assembled (movement Sets); incomplete watch or clock movements, assembled; rough watch or clock movements

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex- works price of the product, and - where the value of all the non- originating ma— terials used does not exceed the value of the originating ma- terials used

Manufacture:

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of' the ex- works price of'

the product, and - where, within the above limit, the materials classified in heading No. 91.14 are only used up to a value of” $% of the ex-works price of' the product

(4)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of' the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

HS Heading No.

(1)

91.11

Description of product

(2)

Watch cases and parts thereof

Prop. 1992/93:22 Anncx 11 to Protocol B

Worla'ng or processing carried out on non-originating materials that confers originating status

(3)

Manufacture:

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex- works price of' the product, and - where, within the above limit, the materials classified in the same heading as the product are only used up to a value of $% of the ex-works price of the product

(4)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

HS Heading No.

(1) 91.12

91.13

Description of product

(2)

Clock cases and cases of a similar type for otiter goods of this Chapter, and parts thereof

Watch Straps, watch bands and watch bracelets, and parts thereof:

- Ol' base metal, whether or not plated, or clad with precious metal

- Other

Prop. 1992/93:22 Annex 11 to Protocol B

Working or processing carried out on non-originating materials that confers originating status

(3)

Manufacture:

- in which the value of" all the materials used does not exceed 40% of the ex-

works price of the product, and

where, within the above limit, the materials classified in the same heading as the product are only used up to a value of $% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product .

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

Ol'

(4)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

HS Heading No.

(1) Ch. 92

Ch. 93

ex 94.01 and ex 94.03

94.05

94.06

Description of product

(2)

Musical instruments; parts and accessories of such articles

Arms and ammunition; parts and accessories thereof

Base metal furniture, incorporating unstuffed cotton cloth of a weight of 300 g/m2 or less

Lamps and lighting fmings including searchlights and spot- lights and parts thereof, not elsewhere specified or included; illuminated signs, illuminated name-plates and the like, having a permanently fixed light source, and parts thereof not elsewhere specified or included

Prefabricated buildings

Prop. 1992/9 Annex [1 to Protocol B

Working or processing carried out on nan-originating materials that confers originating status

(3)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-worlcs price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used are classified in a heading other than that of the product OR Manufacture from cotton cloth already made up in a form ready for use of heading No. 94.01 or 94.03.

provided:

- its value does not exceed 25% of the ex-works price of the product, and - all the other materials used are already originating and are classified in a heading other than heading No. 94.01 or 94.03

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

2-70

.. .:..x.

HS Heading No. (1)

95.03

ex 95.06

95.07

ex 96.0l and ex 96.02

ex 96.03

Description ofpraduct

(2)

Other toys; reduced—size ("scale") models and similar recreational models, working or not; puzzles of all kinds

Articles and equipment for general physical exercise, gymnastics, athletics, otiter sports (excluding table-tennis) or outdoor games, not specified or included elsewhere in this Chapter; swim-ming pools and paddling pools

Fishing rods, t'tsh-hooks and other line fishing tackle; fish landing nets, butterfly nets and similar nets; decoy "birds" (other than those of heading No. 92.08 or 97.05) and similar hunting or shooting requisites

Articles of animal, vegetable or mineral carving materials

Brooms and brushes (except for besoms and the like and brushes made from marten or squitrel hair), hand-operated mechanical floor sweepers, not motorised, paint pads and rollers, squeegees and mops

Annex ll to Protocol B

Worla'ng or processing carried out on non-originating materials that confers originating status

(3)

Manufacture in which:

- all the materials used are classified in a heading other than that of the product, and - the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

Manufacture f'rom materials not classified in the same heading as the product. However, roughly shaped blocks for making golf clubs heads may be used and the other materials classified in the same heading may also be used provided their value does not exceed $% of the ex-works price of the product

Manufacture in which all the materials used are classified in a heading other than that of the product. However, materials classified in the same heading may be used provided their value does not exceed $% of the ex-works price of the product

Manufacture from 'worked" carving materials of the same heading

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

HS Heading No.

(1) 96.05

96.06

96.08

96.12

96.13

Description of product

(2)

Travel sets for personal toilet, sewing or shoe or clothes cleaning

Buttons, press-fastemers, snap- fasteners and press-studs, button moulds and other parts of these articles; button blanks

Ball point pens; felt tipped and other porous-tipped pens and markets; fountain pens, stylograph pens and other pens; duplicating stylos; propelling or sliding pencils; pen-holders, pencil-holders and similar holders; "parts (including caps and clips) of the foregoing articles, other than those of heading No. 96.09

Typewriter or similar ribbons, inked or otherwise prepared for giving impressions, whether or not on spools or in cartridges; ink-pads, whether or not inked, with or without boxes

Cigarette lighters and other lighters, whether or not mechanical or electrical. and parts thereof other than flints and wicks:

Annex ll to Protocol B

Working or processing carried out on non-originating materials that confers originating status

(3)

Each item in the set must satisfy the rule, which would apply to it if it were not included in the set. However, non-originating articles may be incorporated, provided their total value does not exceed 15% of the ert-works price of the set

Manufacture in which:

- all the materials used are classified in a heading other than that of the product, and - the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex—works price of the product

Manufacture in which all the materials used are classified in a heading other than that of the product. However, nibs or nib points may be used and the other materials classified in the same heading may also be used provided their value does not exceed $% of the ert-works price of the product

Manufacture in which:

- all the materials used are classified in a heading other than that of the product, and - the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of product

HS Heading No.

(1)

96.13 (cont'd)

ex 96.14

Description of product

(2)

- Lighters with piezo—igniter

- Other

Smoking pipes and pipe bowls

Annex 11 to Protocol B

Working or processing carried out on non-originating materials that confers on'ginating status

(3)

Manufacture in which the value of all the materials of heading No. 96.13 used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials of heading No. 96.13 used does not exceed 596 of the ert-works price of the product

Manufacture from roughly shaped blocks

Prop. 1992/93:22 Anncx [11 to Protocol B ANNEX 111 T0 PROTOCOL B

NOW CDITIHCATE

EUR.! NmAWOJJOO

!. Gusan nu! ha palmdal (nde URI-|

LWIMM—m)

and

('Em nemi-u nian-iu, reun annu-t- er urnan-u)

4. Country. group pf 5. Country, coup et countries er tern- countries or terri- tnry in which the tor] ef destination products arc enn- nieered ar en:- hanne

I) "mer |. 1182; number; Sigh. andrnusndbm; number and kind of ,. Gren ." MI ' utt-4.19- pnc t:es(l).deampuono goo | diar. namn-n nr (niel- or nuts "ln ha || _" avarern- lll. u. CUSTOMS Iz. DM'HON BY THE LN'DORSEMDH' moam Declaration aruh' ett att" :dnd?itn& destu-n that han : go : escn I en mer &”;ng Export "cm"" (1) in: conditions required for the tag nw- Fem No.__ tutte of thu amanie. klfm " Gretna: eat: the enor- _ . man. luuing country er tanten 297-; :. Plan ud date- Quill-

331)

Prop. 1992/93:22 Annex III to Protocol B

14. IISU'LT OY WCATION

Vai-ination ari-tad eat ation that thi: emi- acau (1)

0 var hood I: the Omnia: Oi!: indicated and that tba attention antalet-d thenin || se:-titan.

D. mum FOR VMCATION. »

D doea net annet the requirements as to auth- enticity and war.-y (ut muta ap- pund-d).

Vartannat: et tha authenticity and am:-y et thin artium: ia requested.

(l) Lauri X h tba appropriate bel.

NOTE

!. Cat-unat- mun aer antal.: mum er vores '!le nr ena another, A." UNO” pust ba anade by aktien the inan-:i particulars and indica any matvanor.-tions. Anna:) alter-ation inuu pe liiiuallca tv the men une captain the uruhuia and andan-d bt in: amen authenti- om. kanin; eeunw et larmet-y.

3. No spa-1 aint tra Ich banan the lut.-na antar-ad en th: uni-Sura and mn lira nuit in pri-need by an Intl nnan—|A horizontal tina annat en ata-'n it'bt'nadåltaly pala- the last inta. A." urtima lpua aut ha au'ueh man & auen a amn as in man any lam additions tape-Ma. 9.0de aint bensin-elaanetdanadtnmrdalpnahaadHaanaameeultuaublotb-uh

1) "M en not

ill-ht b- diem europa: ar artiu— or late ' to Nl! ' aa appropri- ua.

Prop. 1992/93:22 Annex lll to Protocol B

MUHON FÖR A HOW (DMCA?!

package: (t). dueiption orpods |. iteru number. natts and number-a; uttalat! and kind of |.Oro ”ut ro. i.u-_

”18!

(mot (09- ether donal)

lemur:

(U'-m. nu. ett.)

EUR-| NmAOOOJOO

:. Appliance for a eat-dnm. to ha nad ta Nevada! nda bet-aa

and TW

.! tar-ritad.)

d. Country, ueup of !. Country. coup ot countrie- ot tcrri- - auntn'er or terti- tnry in which the tery oidentinatioa products are een— aidlqod aa eria-

Prop. 1992/93:22 Annex lll to Protocol B

DEMATION '? m mon-n meWofthpodsd-aihdw, Dtm thutbewodlaacttboenndidona required forth-Worth: attach-d oci-tiden:;

RECI" aa (ollon tha Quintana-| 'liten han anbled thou good: to meet the above auditions:

SUIMIT the following supporting doeuaenta (t):

UNDERTAKE to lubmit. at the request of the appropriate authoritiea. any supporting evidcna which these author-idel teay acquire for the purpose of inuing the attached cor-tiden:. and under-uu. tf required. to ap.-oc to any inspocuon of my aanunu and to any check on the processa of ananuhcturo of the above goods, carried out by the uid authorities;

REQUEST the issue of the attacbad net-tiden: for thea- seeda.

01— and dia)

Giannis-')

(i) Per mania: tnport donne-ars normalt udd-tl. invoi— nu:!aerw'a dadaratloaa. us. ra!-ria omprodurauadhuaufaaurauumpoamaponduuuunm

Prop. 1992/93:22 Annex IV to Protocol B

ANNEX IV TO PROTOCOL B

Declaration referred to in paragraph 1(b) and 1(c) of Article 8

I the undersigned exporter of the goods covered by this document declare that except where otherwise indicated1 the goods meet the conditions required to obtain originating status in preferential trade with

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 2.3

(Signature)

(T he signature must be followed by the name of the Signatory in clear script)

1 When an lnvoioe also includes products no! originating in Austria, Finland, Iceland. Israel, Norway, Men, or Switzerland the exporter must clearly indicate them.

2 Arun-ia, Finland, Iceland, lsrael, Norway, Sweden, or Switzerland.

3 Reference can be made lo a speq'hc column of the invoice in which the country of origin of each product Lr entered.

Prop. 1992/93:22 Annex IV to Protocol B

mm:-:x II 'ro PROTOCOL B

The declaration referred to in sub-paragraphs 1 (b) and (c) of Article & in Pinnish,_French, German, Hebrew, Icelandic, Italian, Norwegian and Swedish.

Finnish:

Allekirjoittanut tässä asiakirjassa mainittujen tavaroiden viejä ilmoittaa, että tavarat, ellei toisin ole merkitty, täyttävät alkuperäaseman saavuttamiseksi vaadittavat ehdot ........ kanssa käytävässä etuuskohteluun oikeutetussa kaupassa ja että tavaroiden alkuperämaa on .......

French:

Je soussigné, exportateur des merchandises couvertes par le present document, déclare que sauf indication contraire ces merchandises répondent aux conditions fixées pour obtenir le caractére originaire dans les échanges préférentiels avec ...... et sont originaires de u...-...

German:

Der Unterzeichnete, Ausfährer der Haren, auf die sich diese Handelsrechnung bezieht, erklärt, daB diese Waren, soweit nicht anders angegeben, die Voraussetzungen fär die" Erlanqung der Ursprungseigenschaft im präferenzbegänstigten Warenverkehr mit ...... erfullen und daB das Ursprungsland der Waran ...... ist.

Hebrew:

K) EN ,'2 WWWXD n! TSCD '"» D'OIDDD PIN-'n >I! DJKlX' ,NUU mnhn ,'JN WIPD 'WSID TO ”[DVD n::p) D'U'HJD o'mnn WhN D'N'JDD 1'31Uh :(1) mm ]"1! 209 "men EDO-12 www n1>pnm

(2)._______.___________.______

:n'n )'Jtvn bv vapen xnu '21

(2.3)

Icelandic:

Undirritaöur, utflytjandi vara sem skjal Detta tekur til, l?sir bvi yfir aö vörurnar, nema annars så getiö, uppfylla skilyröi til aö hljöta upprunaréttindi i fribindavibskiptum vio ,...... og upprunaland varanna er ........

Italian:

Io sottoscritto, esportatore delle merci contemplate nel presente documento, dichiaro che, salvo indicazione contraria, le merci rispondono alle condizione fissate per ottenere il carattere originario negli scambi preferenziali con ...... e sono originarie di ...,...

Norwegian:

Undertegnede eksportor av de i dette dokument omfattade varer erklarer at varene, med mindre annet er angitt, oppfyller betingelsene for å oppnå opprinnelsestatus i preferansesamhandelen med ......... og har opprinnelse i

Swedish:

Undertecknad exportör av de varor som omfattas av detta dokument försäkrar att varorna, om inte annat markerats, uppf ller villkoren för att anses som ursprungsvaror i den förmänsberättigade handeln med ......... och att varornas ursprungsland är . ..... .......

Annex IV to Protocol B

Prop. 1992/93:22 Annex V to Protocol B

Special stamp referred ta in subparagraph 4 (b) ca./Article 13 '

(')

(') Initial: or coat oform: eft/te exporting Member State (') Sue/t information os ls mer::ary for the Henri/italian ofthe approved exporter

ANNEX VI TO PROTOCOL B .1

Prop. 1992/93:22 Annex VI to Protocol B

The amounts, referred to in paragraph 4 of Article 8 of Protocol B, equivalent to a unit of account in the currencies of the States Parties to this Agreement are the following:

Austrian Schilling Finnish Markka Icelandic Krona Norwegian Krone Swedish Krona Swiss Franc Israeli Shekel

:mall packages (200 it. a. ) Austrian Schilling 3.000 Finnish Marklm I.w0 Icelandic Krona 15.000 Norwegian Krone Löw Swedish Krona Löw Swiss Franc 350 Is'raeli .thekel 600 '

14.4794

4.88483 74.8336

7.98528 759059 I .70478 2.7459

noveller: ' personal luggage (565 u. a. )

9.011) 2.800 42.600 4.520 4.3!» I.!XX) Löw

invoice declaration limit (2.820 u.a. )

0.000 13.800 212.500 22.560 2I.(XX) 5.000 8.000

77:e value limits referred to in Anicle 8, paragraphs I(c) and 2(a) and (I:), ofProlocoI B, exprened in the national currencies of the EFTA countries and Israel are therefore the following.-

PROTOKOLL B Prop. 1992/93:22

rörande definitionen av begreppet ”urspru ngsvaror” och formerna för admi- Protokoll B nistrativt samarbete

Avdelning 1

Definition av begreppet ”ursprungsvaror”

Artikel 1

För tillämpning av detta avtal skall, med förbehåll för bestämmelserna i arti- kel 2, följande varor anses ha ursprung i en avtalsslutande stat: a) varor som är helt framställda i denna stat i den mening som avses i artikel 4; b) varor som är framställda i denna stat med användande av material som inte är helt framställda där, under förutsättning att:

i) sådana material har undergått tillräcklig bearbetning eller be- handling i denna stat i den mening som avses i artikel 5, eller att ii) sådana material har ursprung i någon av de andra avtalsslu- tande staterna i den mening som avses i detta protokoll.

Artikel 2

1. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 1 punkt 1 b) ii) skall varor, som har ursprung i någon stat som är part i detta avtal i den mening som avses i detta protokoll, och som exporteras från en avtalsslutande stat till en annan i oförändrat skick eller efter att i exportlandet ha undergått endast sådan bearbetning eller behandling som avses i artikel 5 punkt 5, behålla sitt ur- sprung i dcn avtalsslutande staten.

2. I de fall när vid tillämpning av punkt 1 har använts varor med ursprung i två eller flera av de avtalsslutande staterna och varorna har undergått endast sådan bearbetning eller behandling i exportlandet som avses i artikel 5 punkt 5, bestäms ursprunget av den vara som har det högsta tullvärdet eller, om detta inte är känt och inte kan fastställas, av den vara som har det högsta, tidigaste fastställbara pris som betalats för varorna i det landet.

Artikel 3

(Detta protokoll innehåller inte någon artikel 3.)

Artikel 4

Som ”helt framställda” i avtalsslutande stat enligt artikel 1 punkt &) skall an- ses a) mineraliska produkter som utvunnits ur dess jord eller havsbottcn; b) vegetabiliska produkter som skördats där; 339

c) levande djur, som fötts och uppfötts där; Prop. 1992/93:22 (1) produkter som erhållits från levande djur, som uppfötts där; Protokoll B e) produkter från jakt och fiske som utövats där; f) produkter från havsfiske och andra produkter som hämtats ur havet av dess fartyg; g) produkter som framställts ombord på dess "flytande fabriker” ute- slutande av varor som avses under 0; h) brukade artiklar, som tillvaratagits där och som endast kan användas för återvinning av råvaror, i fråga om begagnade däck enligt an- märkning 5 a) i bilaga 1; i) avfall som uppkommit vid tillverkningsproccsser som ägt rum där; j) varor som framställts där uteslutande av produkter som avses under

a)—i).

Artikel 5

1. Uttrycken ”kapitel” och ”tulltaxenummer” i detta protokoll skall avse de kapitel och tulltaxenummer (med fyrställig sifferkod), som används i den no- menklatur som ”systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifie- ring” utgör, i det följande benämnd det harmoniserade systemet eller HS. Uttrycket ”klassificeras” skall avse klassificeringen av en vara eller ett ma- terial enligt ett visst tulltaxenummer.

2. Vid tillämpning av artikel 1 skall, med iakttagande av föreskrifterna i- punkterna 3, 4 och 5 nedan, icke-ursprungsmaterial anses ha genomgått till- räcklig bearbetning eller behandling om den framställda varan klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än de icke-ursprungsmaterial som använts vid framställningen.

3. För vara som upptagits i kolumnerna 1 och 2 i listan i bilaga 11 skall, istället för regeln i punkt 2, de villkor uppfyllas som anges i kolumn 3 för den be- rörda varan.

4. För varorna enligt kapitlen 84-91 får exportören, som alternativ till att de "villkor som anges i kolumn 3 uppfylls, välja att i stället tillämpa de villkor som anges i kolumn 4.

5. Vid tillämpning av bestämmelserna i artikel 1 punkt b)i) skall följande bearbetning eller behandling alltid anses otillräcklig för att ge ursprungska- raktär, oavsett om den medför ändring av tulltaxenummer:

a) behandling med syfte att säkerställa att varorna bevaras i gott skick under transport eller lagring (luftning, utspridning, torkning, kyl- ning, inläggning i saltvatten, i svavelsyrlighetsvatten eller i andra konserverande vattenlösningar, avlägsnande av skadade delar och liknande åtgärder);

b) enkel behandling bestående i avlägsnande av damm, siktning eller sållning, klassificering, sortering (inklusive sammanföring av artik- lar till satser), tvättning, målning eller delning; 3

c).

i) ompackning, uppdelning eller sammanföring av kollin; ii) förpackning på flaskor, i säckar, fodral eller uppsättning på kar- tor m. m. samt alla andra enkla förpackningsåtgärder; d) anbringande av märken, etiketter eller liknande särskiljande be- teckningar på varor eller förpackningar därtill; e) enkel blandning av varor, även av skilda slag, såvida en eller flera i

blandningen ingående beståndsdelar inte uppfyller villkoren enligt detta protokoll för att kunna anses som urprungsvaror;

f) enkel sammansättning av delar av artiklar i avsikt att framställa en komplett artikel;

g) en kombination av två eller flera av de åtgärder som anges under a)—t);

h) slakt av djur.

Artikel 6

1. Med begreppet ”värde” i listan i bilaga 11 skall avses de använda icke-ursprungsmaterialens tullvärde vid importtillfället, eller, om detta inte är känt och inte kan fastställas, det tidigast fastställbara pris som betalats för materialen inom det berörda området. Även i det fall värdet av de använda ursprungsmaterialen måste faststäl— las, skall första stycket tillämpas.

2. Med begreppet ”pris fritt fabrik” i listan i bilaga 11 skall avses den fram- ställda varans pris vid försäljning fritt fabrik mcd avdrag av interna skatter som återbetalas eller kan återbetalas vid exporten av den framställda varan.

Artikel 7

Transport, som sker i en enda ouppdelad sändning, av varor som har ur- sprung i en avtalsslutande stat kan äga rum genom andra områden än dem som tillhör en avtalsslutande stat, i förekommande fall med omlastning eller tillfällig lagring inom sådana andra områden, såvida transporten genom dessa områden är motiverad av geografiska skäl och varorna stått under upp- sikt av tullmyndigheterna i transit- eller lagringslandet samt inte saluförts el- ler utlämnats till förbrukning och där inte heller undergått annan behandling än lossning och lastning eller åtgärd avsedd att bevara dem i oförändrat

skick .

Avdelning II

Former för administrativt samarbetc

Artikel 8

1. Ursprungsvaror enligt detta protokoll skall vid import till en avtalsslu- tande stat anses berättigade till förmånsbehandling enligt avtalet mot avläm— nande av cttdera av följande dokument:

Protokoll B

a) ett varucertifikat EUR.1, i det följande benämnt certifikat EUR.1 eller ett certifikat EUR.1, giltigt för en lång tid och fakturor med hänvisning till sådant certifikat, utfärdade enligt bestämmelserna i artikel 13. Formulär till certifikat EUR.1 finns intaget i bilaga III till detta protokoll;

b) en faktura innehållande den exportörsdeklaration som finns återgi- ven i bilaga IV till detta protokoll, utfärdad enligt bestämmelserna i artikel 13;

c) en faktura innehållande den exportörsdeklaration som finns återgi- ven i bilaga IV till detta protokoll, upprättad av vilken exportör som helst för sändning som består av ett eller flera kollin, innehållande ursprungsvaror vilkas sammanlagda värde inte överstiger 2.820 av- räkningsenheter.

2. Följande ursprungsvaror enligt detta protokoll skall vid import till en av- talsslutande stat anses berättigade till förmånsbehandling enligt avtalet utan att något av de dokument som nämns under punkt 1 företes:

a) varor som inkommer som småförsändelser från enskild person adresserade till enskild person och vars värde inte överstiger 200 av- räkningsenheter;

b) varor som ingår i resandes personliga bagage och vars värde inte överstiger 565 avräkningsenheter.

Dessa bestämmelser skall tillämpas endast under förutsättning att införseln inte har kommersiell karaktär, att varorna anges uppfylla villkoren för till- lämpning av avtalet och att inget tvivel råder om riktigheten härav.

Som införsel utan kommersiell karaktär skall anses införsel som har tillfäl- lig karaktär och som uteslutande avser varor för mottagarens eller den resan- des eller hans familjs personliga bruk, förutsatt att varorna inte genom sin natur eller sin mängd ger intryck av att införseln sker i kommersiellt syfte.

3. Belopp angivna i det exporterande avtalsslutande landets valuta, motsva- rande de belopp som angivits i avräkningsenheter, skall fastställas av export- landet och meddelas övriga avtalsslutande stater. Om beloppen överstiger de motsvarande belopp som fastställts av importlandet skall importlandet godta dem om varorna är fakturerade i exportlandets valuta. Om varorna är fakturerade i ett annat avtalsslutande lands valuta skall im- portlandet godta det belopp som meddelats av det berörda landet.

4. Som värde för avräkningsenheten angivet i nationell valuta för de avtals- slutande länderna skall användas de värden som angivits i bilaga VI till detta protokoll.

5. De belopp som uttryckts i avräkningsenheter skall ses över närhelst så be- hövs men minst vartannat år.

6. Tillbehör, reservdelar och verktyg som levereras tillsammans med en ut- rustning, en maskin, en apparat eller ett fordon skall tillsammans med dessa anses som en enhet när de utgör standardutrustning och ingår i priset för

Protokoll B

ifrågavarande utrustning, maskin, apparat eller fordon eller ej har särskilt fakturerats.

7. Varor i satser, i den mening som avses i allmänna tolkningsregeln 3 i det harmoniserade systemet, anses som ursprungsvaror under förutsättning att alla i satsen ingående komponenter utgör ursprungsvaror. Varor i