Prop. 1993/94:23

Sveriges tillträde till konventionen om förlikning och skiljedom inom Europeiska säkerhetskonferensen (ESK) m.m.

Stockholm den 30 september 1993

Carl Bildt

Alf Svensson ( Utn'kesdepanementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I prepositionen behandlas de olika delarna av ett beslut den 14 december 1992 av det tredje rådsmötet inom Europeiska säkerhetskonferensen (ESK) (här kallat Stockholmsbeslutct). Beslutet handlar om fredlig lösning av tvis- tcr, och den mest framträdande delen avser en konvention om förlikning och skiljedom. Genom konventionen upprättas en skiljedomstol inom ESK. I propositionen föreslås att Sverige tillträder konventionen och underkastar sig skiljedomstolens domsmakt för en period av tio år.

I propositionen tas även ställning till möjligheten att avge särskild förkla- ring om att delta i förlikningsförfarande enligt de regler som etableras i bi— laga 3 till Stockholmsbeslutet, om ett sådant förfarande påkallas av en annan ESK—stat (sektion II). Vidare tas ställning till om Sverige skall underkasta sig de beslut som fattas av en förlikningskommission enligt bilaga 3 (sektion XIV). I propositionen förordas att Sverige avger förklaring enligt sektion II, men inte enligt sektion XIV.

Slutligen föreslås lagstiftning för att Sverige skall uppfylla sina förpliktel- ser att medge immunitet och privilegier åt funktionärerna i skiljedomstolen.

1. Förslag till riksdagsbeslut Prop. 1993/94:23

Regeringen föreslår att riksdagen

1. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,

2. godkänner Konventionen om förlikning och skiljedom inom ESK, som undertecknats den 15 december 1992,

3. bemyndigar regeringen

att avge förklaring, begränsad till tio år, enligt artikel 26.2 i KonÄ ventionen om förlikning och skiljedom inom ESK, — att avge förklaring enligt sektion II i bilaga 3 till ESK:s beslut den 14 december 1992 (CSCE/3-C/Dec.1),

4. godkänner vad regeringen i övrigt förordar om åtgärder med an- ledning av ESK:s beslut den 14 december 1992 (CSCE/3- C/Dec.1).

2. Lagtext Prop. 1993/94:23

Regeringen har följande förslag till lagtext.

Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Härigenom föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier ivissa fall1 skall ha följ ande lydelse.

Bilaga2

Immunitet och/eller privilegier gäller Tillämplig internationell for följande överenskommelse Internationella organ Fysiska personer

43 ——— Domstolens förlikningsmän, skilje- Konventionen den 15 december 1992 domare och sekreterare samt par- om förlikning och skiljedom inom ternas ombud och juridiska biträ- ESK. Åtagandet i artikel 6 i konven- den tionen skall fullgöras genom att be-

stämmelserna i artikel 19 och artikel 42.3 i Internationella domstolens stadga tillämpas

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

1 Lagen omtryckt l987:341. 2 Senaste lydelse l993:550.

3. Ärendet och dess beredning

Frågor om staternas skyldighet att lösa sina tvister på fredlig väg har diskute- rats av Europeiska säkerhetskonferensen (ESK) sedan konferensens till— komst. Ett flertal särskilda möten har ägnats detta ämne: i Athen år 1978, i Montreux år 1984, i Valletta under januari och februari 1991, vid ESK:s toppmöte i Helsingfors sommaren 1992 samt vid ett expertmöte i Genéve den 12 23 oktober 1992. De texter som bereddes av det sistnämnda mötet antogs av ESK:s utrikesministrar genom ett beslut vid ESK:s tredje råds- möte i Stockholm den 14 december 1992 (Stockholmsbeslutet). Beslutet finns i bilaga ].

Redan före antagandet av Stockholmsbeslutet fanns det ett inom ESK upprättat system för tvistlösning genom förlikningsförfarande, nämligen den s.k. Valletta-mekanismen. Ordet ”mekanism” har inom ESK kommit att bli den gängse termen för beskrivning av ett regelsystem, och det används i denna proposition i den betydelsen.

Stockholmsbeslutet innehåller fem delar. Den första utgör själva beslutet och kallas i det följande för huvudtexten. De övriga fyra delarna utgör bila- gor till huvudtexten. Denna proposition behandlar endast de två delar av Stockholmsbeslutet som kräver särskilda åtgärder från svensk sida: bilaga 2, som består av Konventionen om förlikning och skiljedom inom ESK, ”Stockholmskonventionen'f, och tvistlösningsmekanismen i bilaga 3, som i fortsättningen benämns ”Bilaga 3-mekanismen”.

Konventionen skiljer sig från de övriga delarna av Stockholmsbeslutet ge- nom att den är juridiskt bindande. Det krävs därför ratifikation för att Sve- rige skall bli bundet av den. De övriga delarna av Stockholmsbeslutet utgör politiska åtaganden som gäller i och med antagandet. En utförlig beskrivning av bakgrunden till Stockholmsbeslutet och av beslutets innehåll finns i de- partementspromemorian Sveriges tillträde till konventionen om förlikning och skiljedom inom den europeiska säkerhetskonferensen (ESK) (Ds 1993:48). I denna proposition koncentreras framställningen på en beskriv- ning av konventionens innehåll, som underlag för beslut om ratifikation m.m., samt en kort beskrivning av Bilaga 3-mekanismcn. Dessa beskriv- ningar återfinns i avsnitt 4 i det följande. _

Ett särskilt finansprotokoll som ansluter till Stockholmskonventionen finns ibilaga 2 till denna proposition.

Departementspromemorian har remissbehandlats. En förteckning över rcmissinstanserna och en remissammanställning finns i bilaga 3 till denna proposition.

Något yttrande av lagrådet över regeringens förslag till lagtext har inte in- hämtats, se avsnitt 5.3.

Hänvisningar till S3

4. Stockholmskonventionen och Bilaga 3-mekanismen

4.1 Konventioncns bakgrund och innehåll

Till sina grunddrag skiljer sig inte Stockholmskonventionen från det mönster som är etablerat genom tidigare konventioner på området fredlig lösning av tvister. Här kan hänvisas till Haagkonventionerna från åren 1899 och 1907

Hänvisningar till S4

  • Prop. 1993/94:23: Avsnitt 3

Prop. 1993/94:23

(SFS 1900:76 resp. 1910:153), 1923 års generalakt (SÖ 1929z24) reviderad år 1949 (SÖ 195035), Internationella domstolens stadga (SÖ 1946:1) samt 1957 års europeiska konvention om fredlig lösning av tvister (SÖ 1958:26). Det särskiljande finns i stället i vissa c'letaljlösningar, där Stockholmskonventio- nen får anses gå längre än tidigare liknande konventioner när det gäller sta- ternas accepterande av medverkan av tredje part. I sammanhanget måste också noteras att konventionen arbetats fram av stater som tidigare stått i motsatsställning till varandra under det kalla kriget.

Konventionen består av 39 artiklar indelade i fem kapitel. Därtill kommer finansprotokollet, vilket formellt utgör en del av konventionen.

Titeln och ingressen

Konventionens titel och ingress slår fast att endast deltagande stater i ESK kan vara parter i konventionen. Vidare återges principen om skyldigheten för stater att lösa sina tvister med fredliga medel. Tidigare åtaganden exem- plifieras, och det betonas att ESK och dess principer i sig utgör en betydelse- full faktor för att förhindra att nya tvister uppkommer.

Kapitel I —Allmänna bestämmelser

Genom artikel I och artikel 2 upprättas den domstol som utgör det centrala organet i konventionen. Domstolen består av förlikningsmän och skiljedo- mare som utses av konventionsstaterna och förs upp på särskilda listor. Dessa förlikningsmän och skiljedomare kan därefter vid behov kallas in för tjänstgöring i förlikningskommissioner respektive skiljedomstolar, men de utgör också tillsammans en beslutande plenarförsamling i vissa frågor enligt konventionen. Artikel 3 och artikel 4 reglerar utnämningsförfarandet för konventionsparternas förlikningsmän respektive skiljedomare.Artikel 5 och artikel 6 reglerar förlikningsmännens och skiljedomarnas ställning. Av dessa är artikel 6, som reglerar privilegier och immunitet, av särskilt intresse efter- som den kräver lagstiftningsåtgärcler, se avsnitt 5.3.

Enligt artikel 7 skall förlikningsmänncn och skilj edomarna inom sig utse ett presidium som ansvarar för flertalet beslut som rör domstolens löpande verksamhet. Presidiet består av en president, en vice president och tre andra ledamöter. Reglerna säkerställer att både förlikningsmän och skiljedomare får säte i presidiet.

Domstolens beslut kan alltså fattas i flera olika konstellationer, nämligen i presidiet och plenarförsamlingen samt i de särskilda förlikningskommissio- ner eller skiljedomstolar som utses för att behandla en viss tvist. För alla dessa sammansättningar gäller omröstningsreglerna i artikel 8. Där stadgas att beslut skall fattas med enkel majoritet och med ordförandens utslagsröst. I plenum räknas majoriteten efter att eventuella avståenden räknats bort. Vid beslut i förlikningskommissioner eller skiljedomstolar får avståendcn inte förekomma.

Det löpande arbetet i domstolen med att ta emot korrespondens, bereda beslut, utfärda kallelser m.m. skall skötas av en sekreterare. I artikel 9 stad- gas hur sekreteraren skall utses.

Hänvisningar till US3

Prop. 1993/94:23

Artikel 10 fastslår att domstolen skall ha sitt säte i Geneve.

Artikel 11 och artikel 12 reglerar domstolens antagande av sina egna proce- durregler samt vad dessa regler skall innehålla.

I artikel 13 slås finansprotokollets status fast. Detta protokoll förelåg inte i färdigt skick vid undertecknandet, men ingår, som framgår av artikel 13, i konventionen som en integrerad del. Även artikel 17 är av betydelse för tolkningen av hur kostnaderna med anledning av konventionen skall förde- las.

Artikel 14 och artikel 15 innehåller vissa procedurregler. Artikel 16 där- emot är av substantiell karaktär och reglerar parternas skyldighet att genom sitt uppträdande söka bidra till en lösning av eventuella tvister, eller åtmin- stone inte förvärra konflikten. Liknande bestämmelser finns i flertalet av de redan existerande åtagandena på området fredlig lösning av tvister.

Kapitel 11 Behörighet

Artiklarna 18 och 19 innehåller regler för i vilka fall en förlikningskommis— sion eller skiljedomstol inte får ta upp ett fall till behandling. Artikel 18.1 handlar om en förlikningskommissions behörighet att ta upp till behandling varje tvist mellan två konventionsstater som inte inom rimlig tid har lösts med förhandlingar. Det innebär en inskränkning av principen om parternas fria val av tvistlösningsmetod. I praktiken är det dock svårt att se att två par- ter inte skulle få sin vilja igenom, om de är överens om att tillsätta en förlik- ningskommission, och i en gemensam ansökan (se artikel 20.2) anger att de båda anser att den rimliga tid som det talas om i texten har passerat. I artikel 18.2 hänvisas rörande en skiljedomstols behörighet till artikel 26.

Stockholmskonventionen är en av många tillgängliga mekanismer för fredlig lösning av tvister. Det är därför inte otänkbart att två stater, som båda anslutit sig till Stockholmskonventionen, samtidigt har anslutit sig till andra mer eller mindre obligatoriska tvistlösningsmekanismer. Det kan också hända att parterna, trots att de anslutit sig till Stockholmskonventionen, i det enskilda fallet önskar tillämpa någon annan tvistlösningsmetod. För att undvika att en tvist blir behandlad i flera olika organ samtidigt, en princip liknande principen om Iitispendens inom processrätten, innehåller artikel 19 ett flertal regler om behörighet för domstolens olika organ att ta upp en tvist som även behandlas, eller kommer att behandlas, av andra liknande organ.

Även om reglerna främst siktar på att undvika Iitispendens måste de samti— digt vara så utformade, att de inte leder till att olika tvistlösningsmekanismer ”låser” varandra, t.ex. genom att vara uttalat subsidiära till varandra. För att undvika sådana låsningar mellan olika ESK-mekanismer har en särskild formulering om ”ESK—principernas odelbarhct” införts i Stockholmsbeslu- tets huvudtext, punkt 6.

Artikel 19.1 a innehåller även i de sista orden ett slags res judicata-regel, dvs. en regel som förhindrar att en tvist blir behandlad i sak inför Stock- holmskonventionens domstol om den är sakbehandlad i något annat organ tidigare (”non bis in idem”).

Prop. 1993/94:23

Kapitel III Förlikning

Förlikningskommissioner, deras tillsättning, sammansättning och arbetssätt behandlas i artiklarna 20 — 25. Artikel 20 behandlar ansökan om tillsättning av en förlikningskommission. Det: finns tre olika sätt att få en tvist behandlad av en förlikningskommission. Ordet ”ansökan” i mellanrubriken till artikel 20 omfattar alla tre. I första punkten anges de två första sätten att gå till väga: begäran från en stat samt begäran från flera stater. Gemensamt för dessa två tillvägagångssätt är att den eller de stater som tar initiativet gör detta oberoende av samtycke från motparten.

I andra punkten anges det tredje sättet att få en tvist behandlad av en för- likningskommission på, nämligen gemensam ansökan. Här är alla parter överens om att en fölikningskommission skall komma till stånd. I detta fall kan även sådana stater inom ESK, som inte är parter i konventionen, vara med och hänskjuta en tvist till förlikning.

Artikel 21 reglerar hur en kommission tillsätts. Förlikningsmän tillsätts av parterna i konflikten och av domstolens presidium. Ordföranden skall alltid väljas bland de förlikningsmän som utsetts av presidiet. Dessutom är reg- lerna utformade så att de förlikningsmän som utsetts av presidiet normalt är fler än de förlikningsmän som parterna utsett. Detta är ett viktigt steg mot ökat tredjepartsinflytande och skiljer Stockholmskonventionen från flertalet existerande tvistlösningsmekanismer. Ett annat särdrag hos Stockholmskon- ventionen är att reglerna i denna artikel såväl som i skiljedomsavsnittet för- utsätter att en tvist kan ha fler än två parter. Slutligen finns här även regler för tillsättande av ad—hoc-förlikningsmän, avsedda att tillgodose jämvikten för de eventuella parter i en tvist som inte är parter i konventionen och som alltså inte har några förlikningsmän uppförda på förhand på de listor som upprättats i enlighet med artikel 3.

Artikel 22 och artikel 23 innehåller procedurregler för förlikningskommis- sionen. Av särskilt intresse är här inledningen till artikel 23, där det sägs att förlikningsförfarandct skall vara konfidentiellt. Artikel 24 och artikel 25 an- ger vad förlikningen skall syfta till . Ordalydelsen i artikel 24 är hämtad från Vallettamekanismen.

Kapitel IV — Skiljedom

Detta kapitel är uppbyggt på i huvudsak samma sätt som förlikningskapitlet. Det innehåller fler bestämmelser än förlikningskapitlet, främst eftersom en skiljedomstols dom blir juridiskt bindande och därför måste regleras mera i detalj. '

Artikel 26 innehåller regler om hur man får en tvist behandlad inför en skiljedomstol. Samma termer som i förlikningskapitlets artikel 20 används, nämligen begäran respektive gemensam ansökan. Till skillnad från vad som är fallet i förlikningskapitlet nämns här emellertid gemensam ansökan först, eftersom det kan förutses att sådan ansökan utgör normalfallet vid skilje- dom.

I andra punkten återfinns en bestämmelse enligt vilken parterna i konven- tionen erbjuds lämna förklaringar som innebär ett generellt förhandsåta-

Prop. 1993/94:23

gande att underkasta sig en skiljedomstols obligatoriska domsmakt. Frågan om Sverige bör lämna en sådan förklaring behandlas i avsnitt 5.2.1. Liksom i förlikningskapitlet finns här även en bestämmelse om interimistiska åtgär- der för att förhindra att en konflikt förvärras eller att en framtida skiljedom blir omöjlig att verkställa på grund av parternas agerande.

Artikel 27 och artikel 28 innehåller regler om hur en skiljedomstol tillsätts och vad en ansökan skall innehålla. Det kan därvid påpekas att det enligt artikel 28.1 förutsätts att den skiljedomare en stat låtit uppföra på listan i enlighet med artikel 4 automatiskt ingår i skiljedomstolen. Staten förfogar alltså på detta stadium inte över valet av ”sin” skiljedomare. Liksom fallet är med förlikningskommissioner, avses skiljedomstolar enligt konventionen dessutom bestå av en majoritet av domare som tillsatts av presidiet. På samma sätt som vid förlikning finns här dessutom regler för tillsättning av domare ad hoc, för eventuella parter i en tvist mellan stater som inte är par- ter i konventionen, och där alltså ingen på förhand utnämnd domare finns att tillgå.

Ersättare för en skiljedomare som får förhinder skall alltid hämtas ur samma kategori som den förhindrade.

Artikel 29 behandlar rättegångsförfarandct inför en skiljedomstol. Förfa- randet är som huvudregel hemligt, sc sjätte punkten. Reglerna om interven- tionsrätt för tredje stat är här mer utvecklade än vad som är fallet i förlik- ningskapitlet. Artiklarna 30 — 32 reglerar skiljedomen. De behandlar i tur och ordning domens grund, innehåll och rättsliga verkan, möjligheter till re- vision och tolkning samt domens offentliggörande.

Kapitel V — Slutbestämmelser

Slutbestämmelserna är huvudsakligen av traditionell folkrättslig karaktär. Sverige är depositarie. Konventionen har i enlighet med reglerna legat öp- pcn för undertecknande fram till och med den 31 mars 1993, se mera om detta i nästa avsnitt. Den träder i kraft två månader efter dagen för depone- ringen av det tolfte ratifikations- eller anslutningsinstrumentet. Konventio- nens autentiska och därigenom likställda tcxter finns i tysk, engelsk, fransk, spansk, italiensk och rysk lydelse. Dessa sex språk är de sex officiella ESK- språken. '

Hänvisningar till US6

Finansprotokollet

Det till konventionen hörande finansprotokollet består av 13 artiklar. De re- glerar, i enlighet med vad som framgår av konventionens artikel 13, kost- nadsberäkning, upprättande och godkännande av domstolens årliga budget, fördelning av kostnaderna mellan konventionsstaterna, revision av domsto- lens räkenskaper och liknande frågor. De flesta besluten förutsätts fattas av ett årsmöte, men något formellt organ etableras inte, utan staterna lämnas friheten att själva avgöra vem som skall representera dem vid dessa beslut.

Prop. 1993/94:23

4.2 Antagande och undertecknande

Stockholmskonventionen antogs som nämnts av ESK:s utrikesministrar ge- nom Stockholmsbeslutet vid ESK:s tredje rådsmöte i Stockholm den 14 de- cember 1992. Därigenom blev dess innehåll ett officiellt ESK-beslut (CSCE/3-C/Dec.1), men inte automatiskt någon juridiskt bindande konven- tion. För att en stat skall bli bunden av konventionen krävs de sedvanliga juridiska åtgärderna undertecknande .och ratifikation.

Vid en ceremoni på morgonen den 15 december 1992 skrev 29 av ESK:s dåvarande 52 medlemsstater under konventionen. Därefter låg den öppen för undertecknande till och med den 31 mars 1993. Under denna tid under- tecknades den av ytterligare fyra stater. Sammanlagt 33 av ESK:s numera 53 stater har därmed undertecknat konventionen. En förteckning över dessa 33 respektive 53 stater finns i bilaga 4 till denna proposition.

Hittills har endast en stat, Frankrike, ratificerat konventionen. Enligt uppgifter direkt från rättscheferna i de stater som deltar i Europarådets rätts- chefskommitté (CAI-IDI) står emellertid ytterligare minst tio stater i be- grepp att ratificera konventionen inom det närmaste halvåret. Regeringen gör därför bedömningen att konventionen kan komma att träda i kraft under första halvåret 1994.

4.3 Kostnader

Stockholmskonventionens domstol kommer att medföra kostnader, såväl fasta som löpande, som parterna till konventionen förväntas stå för. Till de fasta kostnaderna hör utgifterna för mötesverksamhet inom domstolens olika organ samt löner till den sekretariatspersonal som behövs. Till de lö— pande kostnaderna hör de som uppkommer när en konflikt hänskjutits till domstolen. I jämförelse med många andra tvistlösningsmekanismer är för- likning respektive skiljedom enligt Stockholmskonventionen förhållandevis billiga för parterna. Parterna bekostar nämligen endast sina egna ombud och experter (samt svarar för övriga egna omkostnader), medan förlikningsmän och skiljedomare belastar domstolens ordinarie budget och därmed bekostas av samtliga konventionsstater. Detta var ett medvetet ställningstagande vid utformningen av finansprotokollet och framgår av artikel 1, andra meningen i protokollet.

Det är mycket svårt att på förhand bedöma hur stora bidrag Sverige kan förväntas lämna till domstolen. Visserligen reglerar finansprotokollet noga hur fördelningsnycklarna för konventionsstaterna skall konstrueras, men det finns likväl två mycket stora osäkerhetsfaktorer. Den ena är det faktum att man inte på förhand vet hur många stater som kommer att ratificera konven- tionen och i vilken utsträckning dessa kommer att tillhöra de mera betal- ningsstarka ESK-staterna. Den andra är att kostnaderna för en förlikning eller en skiljedomsprocess kan förväntas bli stora medan de fasta kostna- derna kan förväntas bli mer blygsamma. Budgetens storlek blir därför starkt beroende av hur många tvister som kommer att hanteras av domstolen.

Med förbehåll för dessa osäkerhetsfaktorer kan följande sägas. Fördel- ningsnycklarna inom konventionen skall följa ESK:s fördelningsnycklar pro-

Prop. 1993/94:23

10

portionellt. Minst tolv stater kommer att dela på betalningen när konventio- nen trätt i kraft. Beroende på vilka elva andra stater som, vid minimalt antal ratihkationer, skall bidra till budgeten kan det bedömas som ytterst osanno- likt att Sverige skulle behöva stå för mer än 15 procent av budgeten. Skulle fler stater ratificera, och bland dem flera av ESK:s stora betalare, kan Sveri- ges andel av budgeten bli så låg som nedåt fem procent.

I samband med förhandlingarna om finansprotokollet presenterade några stater ett grovt skisserat utkast till en budget för domstolens första år. Base- rat på detta utkast, och på de kommentarer det väckte, skulle en första bud- get kunna bedömas till mellan 300 000 och 400 000 schweiziska franc, vilket i dagsläget motsvarar mellan 1 700 000 och 2 250 000 kr (Sveriges andel därav ca 10 %), varav huvuddelen utgör engångskostnader i samband med inrättandet av domstolen, antagande av domstolens egna processregler m.m. I denna kalkyl ingår kostnader för domstolens behandling av ett mål årligen, med en uppskattad handläggningstid av tio arbetsdagar. Med led- ning av detta kan det bedömas att budgeten för ett löpande år därefter skulle hamna på ca 100 000 schweiziska franc, vilket i dagsläget motsvarar ca 570 000 kr (Sveriges andel därav ca 10 %).

Även om de verkliga kostnaderna för konventionsstaterna skulle bli vä- sentligt högre genom att ett stort antal mål förs till domstolen, är fredlig lös- ning av tvister genom förlikning eller skiljedom något som på alla sätt bör understödjas. Inte minst viktigt är detta i ett läge där flera av ESK-staterna till följd av upplösningar av tidigare statsbildningar kan förväntas få åtskil- liga tvistefrågor att lösa. Alternativet att medverka finansiellt till att sådana tvister löses av domstolar ter sig väsentligt attraktivare än de insatser som annars kan komma att behövas: fredsbevarande styrkor, medlingsinsatser, extrainkallade möten i FN, katastrofhjälp och annan verksamhet som utlö- ses av påbörjade väpnade konflikter.

De kostnader som beskrivs i det föregående föreslås belasta tredje huvud- titelns anslag B 10. Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK).

4.4 Förlikning enligt Bilaga 3-mekanismen

Texten i bilaga 3 till Stockholmsbeslutet utgör en politisk förklaring, enhäl- ligt antagen men formellt inte juridiskt bindande. Den innefattar ett förlik- ningssystem som parterna i en konflikt kan välja att tillämpa. I jämförelse med andra liknande förlikningsmekanismer är denna att betrakta som enkel, billig och flexibel, vilket framhölls som dess största fördelar vid diskussio- nerna om antagandet. Reglerna för förlikningsmekanismen slås fast i 17 sek- tioner.

Ett annat särdrag finns i två bestämmelser om förhandsåtagandcn. Det är lämpligt att bedömningen av om Sverige skall avge sådana förhands- åtaganden sker samtidigt med behandlingen av frågorna om ratifikation av Stockholmskonventionen respektive förhandsåtaganden enligt den konven- tionen. Förhandsåtagandc enligt sektion II av bilaga 3 avser accepterande av etablerandet av förlikningskommissioner enligt bilagans bestämmelser, me- dan förhandsåtagande enligt sektion XIV avser accepterande av sådana för-

Prop. 1993/94:23

ll

likningskommissioners förslag till lösning av tvisten i fråga. Förhandsåta- gande enligt sektion II kan förses: med förbehåll, som dock inte får motverka procedurreglerna i Bilaga 3-mekanismens sektion III t.o.m. sektion XVII.

Förhandsåtaganden enligt sektion 11 eller sektion XIV kan, enligt sektion XV, återkallas eller modifieras när som helst, såvida det inte påverkar en redan påbörjad förlikning.

5. Överväganden

5.1 Svensk ratifikation av Stocldiolmskonventionen

Regeringens förslag: Sverige tillträder Konventionen om förlikning och skiljedom inom ESK.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens förslag. Remissinstanserna: En majoritet av remissinstanserna är uttalat positiva till svensk ratifikation av konventionen. Inte någon remissinstans går emot förslaget.

Skälen för regeringens förslag: Flera starka skäl talar för att Sverige bör ratificera konventionen. Sverige har under mycket lång tid och med emfas hävdat folkrättens ställning. Principen om att lösa tvister med fredliga medel tillhör de mest grundläggande av de värderingar som bär upp svensk utrikes- politik. 1 andra sammanhang, t.ex. när det gäller anslutningen till Internatio- nella domstolens s.k. fakultativa klausul (se avsnitt 5.2.1), verkar Sverige för en större internationell acceptans av bindande jurisdiktion.

Vidare har Sverige varit aktivt i beredningen av konventionen. Sverige an- förtroddes ordförandeskapet i den arbetsgrupp som under Genevemötct ut- arbetade det förslag till beslut som sedan antogs av ESK:s utrikesministrar. Själva antagandet skedde i Stockholm. Sverige är depositarie för konventio- nen som låg öppen för undertecknande i Stockholm från och med den 15 december 1992 till och med den 31 mars 1993. Genom dessa aktiviteter har konventionen kommit att delvis förknippas med Sverige och svenska initia- tiv. Det är därför angeläget att Sverige snarast ratificerar konventionen.

Hänvisningar till S5

5.2. Förklaringar om förhandsåtaganden

5. 2. 1 Förklaring enligt Stock]:olmskonventionen

Regeringens förslag: Sverige avger förklaring om erkännande av obli- gatorisk domsmakt, enligt artikel 26.2 av Stockholmskonventionen, för en skiljedomstol upprättad i enlighet med konventionens kapitel IV. Denna förklaring begränsas till 10 årstid, men skall gälla alla slags tvister.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens förslag. Remissinstanserna: De remissinstanser som berör frågan är positiva. J uri-

Prop. 1993/94:23

12

diska fakulteten vid Stockholms universitet föreslår en något annorlunda konstruktion för det svenska förhandsåtagandet.

Skälen för regeringens. förslag: Som anförts i föregående avsnitt arbetar Sverige för att stärka folkrättens ställning. I detta arbete ingår såväl an- strängningar för att stärka regelsystemet som ansträngningar för att stärka efterlevnaden. Som också nämnts i föregående avsnitt verkar Sverige för en ökad anslutning till den s.k. fakultativa klausulen i artikel 36.2 i Internatio- nella domstolens stadga, dvs. förklaring att en stat accepterar Internationella domstolens domsmakt. Sverige hörde till de första stater som avgav sådan förklaring, liksom skedde när Nationernas förbunds fasta mellanfolkliga domstol bildades år 1921 (SÖ 1947:15 resp. SÖ 1921:38).

Även Stockholmskonventionen ger konventionsstaterna möjlighet att avge en förklaring av innebörd att man accepterar skiljedomstolens obligato- riska domsmakt, se konventionens artikel 26.2. En sådan förklaring gäller alltså endast beslut fattade av en skiljedomstol enligt konventionens kapitel IV. De beslut en sådan skiljedomstol fattar skall i första hand vila på interna-

tionell rätt, se artikel 30, men domstolen kan även om parterna sam- , tycker — besluta ex aequo et bono, dvs. efter rätt och billighet. Detta är samma legala bas som Internationella domstolen har för sina beslut. En för- klaring kräver reciprocitet för att vara bindande, och det kan därför förvän- tas att ett avgivande av sådan förklaring i viss mån påverkar andra stater att följa exemplet.

Med hänsyn till Sveriges engagemang i Stockholmskonventionens tillbli- velse, och i stärkandet av folkrätten i stort, talar övervägande skäl för att Sverige avger förklaring enligt konventionens artikel 26.2.

En förklaring enligt den aktuella artikeln kan lämnas för viss tid eller obe- gränsat. Den kan vidare inskränkas även rörande föremålet för tvisten.

När Sverige avgav förklaring enligt fakultativa klausulen i Internationella domstolens stadga år 1947 gjordes en inskränkning i tiden till tio år. När för- klaringen förnyades år 1957 hade emellertid Sverige, Norge och Danmark (varken Finland eller Island hade vid tillfället accepterat Internationella domstolens obligatoriska domsmakt) kommit överens om att avge obegrän- sade förklaringar. Enligt vad som då anfördes (prop. 1957:87) skulle en obe- gränsad förklaring bättre ”...giva uttryck för de skandinaviska ländernas in- ställning till domstolen och frågan om dess obligatoriska behörighet”.

Det är svårt att på förhand bedöma vilket genomslag Stockholmskonven- tionen kommer att få. I ett kortsiktigt perspektiv är det dock av stor vikt att de nya statsbildningarna i Central— och Östeuropa snabbt accepterar skilje- domstolens obligatoriska domsmakt. De främsta skälen till detta är den mängd av potentiella konflikter som finns inom och mellan dessa stater och att de nya staterna endast undantagsvis är anslutna till andra juridiskt bin- dande internationella konfliktlösningsinstrument. Om tio år torde det vara lättare att bedöma huruvida det även ligger i ett långsiktigt svenskt intresse att vara bunden av domsmakten hos en internationell domstol utöver FN:s internationella domstol.

Det sagda leder till slutsatsen att Sverige i detta fall bör följa exemplet från år 1947 och inledningsvis avge en förklaring begränsad till tio år, med möjlighet att därefter avge en förklaring utan inskränkning.

Prop. 1993/94:23

13

Vad Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet anfört om att förkla- ringen enligt artikel 26.2 bör förlängas automatiskt om den inte sägs upp för- anleder inte någon ändring av regeringens slutsats.

Inskränkningar rörande föremålet för tvisten kan enligt konventionstex- ten avse ”en stats territoriella integritet, nationella försvar, rätt till suveräni- tet över landterritorium eller konkurrerande krav vad avser jurisdiktion över andra områden". De uppräknade möjligheterna till undantag är, även var för sig, tämligen vittgående. För svenskt vidkommande görs bedömningen att något undantag inte bör ske.

5. 2. 2. Förklaringar enligt Bilaga 3—mekanismen

Regeringens förslag: Sverige avger förklaring enligt Sektion II, men inte enligt Sektion XIV, i bilaga 3 till Stockholmsbeslutet.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens förslag.

Remissinstanserna: Samtliga remissinstanser som berör frågan är positiva. Ingen remissinstans har invändningar mot förslaget.

Skälen för regeringens förslag: Som nämnts lämnar Bilaga 3-mekanismen två möjligheter för avgivande av förklaringar. Dels kan stater åta sig att ac- ceptera att inleda en förlikningsprocedur enligt bilagan (sektion II), dels kan stater åta sig att acceptera en förlikningskommissions tvistlösningsförslag (sektion XIV). Dessa två möjligheter till förhandsåtaganden skiljer sig från varandra såväl praktiskt som principiellt.

I enlighet med resonemanget i de två föregående avsnitten är det naturligt om Sverige avger förhandsåtagande enligt sektion II i bilaga 3 till Stock- holmsbeslutet. Ett sådant förhan dsåtagande kan ses som ett uttryck för Sve- riges öppenhet i fråga om tillämpningen av principen om fredlig lösning av tvister. Det ligger inte i Sveriges intresse att i någon uppkommen situation vägra förhandla eller vägra att utnyttja någon framkomlig väg för att nå en fredlig lösning av en tvist med en. annan stat.

Det förda resonemanget kan däremot-inte utan vidare appliceras på för- handsåtagande enligt sektion XIV i bilaga 3 till Stockholmsbeslutet. Sverige verkar för en starkare ställning för folkrätten. Förhandsåtaganden att accep- tera beslut är i det perspektivet rimliga när dessa beslut kan förväntas vila på internationell rätt. I det nu diskuterade fallet är det emellertid fråga om ett lösligare beslutsfattande. Ingenstans i bilaga 3 till Stockholmsbeslutet finns någon bestämmelse om vad en förlikningskommissions verksamhet skall grunda sina beslut på. I sektion IX finns en allmän förklaring att målet för kommissionens verksamhet skall vara att åstadkomma en lösning av tvis- ten ”på ömsesidigt godtagbara villkor”. I sektion X stadgas att en kommis- sion kan, men inte måste, lägga fram förslag till tvistlösning. Någon bestäm- melse om att detta förslag måste vila på internationell rätt finns inte.

Som jämförelse kan hänvisas till artikel 38 i Internationella domstolens stadga och till Stockholmskonventionens artikel 30. Båda dessa bestämmel- ser anger vad domar skall grundas på, och båda hänvisar till internationell

Prop. 1993/94:23

14

rätt. En förlikningskommission enligt Bilaga 3-mekanismen har inte någon liknande regel att följa. Dess uppgift är att försöka finna en lösning som en- ligt kommissionens uppfattning skall kunna godtas av parterna, och förslaget kan vila på rent skönsmässiga grunder.

Slutsatsen av det sagda är att Sverige bör avge förklaring enligt sektion II av Bilaga 3-mekanismen, dvs. ett åtagande att medverka i en eventuell förlikningsprocess. Däremot bör Sverige inte för närvarande avge förklaring enligt sektion XIV av Bilaga 3-mekanismen, dvs. ett åtagande att följa en förlikningskommissions förslag till lösning. Det står naturligtvis Sverige fritt att i framtiden avge förklaring av sistnämnda slag, antingen generellt eller för en viss uppkommen tvist.

Det här förordade ställningstagandet ansluter delvis till en tidigare stark tradition i svensk utrikespolitik, nämligen att inte underkasta sig bindande beslut ivad som brukat kallas intressetvister. Det kan förvisso ifrågasättas om detta ställningstagande bör göra sig gällande i dag, och om distinktionen mellan intressetvister och rättstvister verkligen låter sig göras i modern folk- rätt. Avgivandet av förklaring enligt sektion XIV i bilaga 3 till Stockholms- beslutet är emellertid inte en fråga av den karaktären att det motiverar en ändrad svensk syn därvidlag.

5.3 Immunitet och privilegier

Regeringens förslag: Sverige uppfyller sina skyldigheter enligt kon- ventionen genom ändring i bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Lagändringen innebär en inkorporering av Stockholmskonventionen, varvid hänvisning sker till Internationella domstolens stadga artiklarna 19 och 42.3.

Promemorians förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens för- slag.

Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser berör inte frågan eller läm- nar den utan invändningar. Av'de' instanser som berör den är tre tveksamma till och tre andra går helt emot promemorians förslag. Två remissinstanser stödjer förslaget.

Kritiken gäller den text i promemorians lagförslag, avsedd att inflyta i bila- gan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier ivissa fall, där omfatt- ningen av den immunitet och de privilegier som skall gälla för dem som är knutna till domstolen avgränsas till att inte innefatta skattefrihet. Detta åstadkoms genom att texten hänvisar endast till artikel 19 i Internationella domstolens stadga varvid artikel 32.8, där skattefriheten regleras, inte om- fattas av hänvisningen. Domstolsverket anför att promemorians tolkning inte framstår som helt övertygande. Hovrätten för Övre Norrland anför att artikel 6 i Stockholmskonventionen även måste anses innefatta skattebefri- else för berörda kategorier.

Även Kammarrätten i Göteborg är kritisk, främst mot att lagförslaget inte hänvisar till artikel 42.3 i Internationella domstolens stadga, där immunitet

Prop. 1993/94:23

15

och privilegier för parternas ombud och juridiska biträden stadgas. För det fall man avser att utesluta ledamöternas och sekreterarens arvoden från skattefrihet föreslår Kammarrätten därför en formulering, som utöver pro- memorians förslag även hänvisar till artikel 42.3 i Internationella domstolens stadga. Kammarrätten har dessutom en språklig invändning mot formule- ringen av den personkrets som omfattas av immuniteten och privilegierna.

Riksskatteverket anför att den aktuella formuleringen i promemorians lagförslag synes gå utöver vad som brukar anges i bilagans högerspalt, och att artikel 6 i Stockholmskonventionen inte uttryckligen hänvisar endast till artikel 19 i Internationella domstolens stadga. Riksskatteverket ser hellre att det svenska åtagandet om att medge immunitet och privilegier uppfylls ge- nom ett tillägg i lagens (1976:661) huvudtext, genom en ny 2b å, alltså ge- nom transformation i stället för inkorporering. Väljs ändå inkorporering, och skall ett tillägg sålunda ske i bilagan till lagen (1976:661) i enlighet med promemorians förslag, förordar Riksskatteverket en något ändrad formule- ring.

Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet anför att promemorians tolkning inte förefaller helt invändningsfri. Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet går längst i sin kritik, när man anför att promemorians lagförslag ' inte fullt ut omsätter åtagandet i konventionen, och att promemorians tolk- ning ”inte endast framstår som felaktig utan även som futtig i ljuset av de motiv, som uppburit konventionens tillkomst och de som anförts beträffande domstolens finansiering”.

Skattemyndigheten i Stockholms län är uttalat positiv och delar promemo- rians uppfattning; med den utformning som föreslås bör det framgå att prin- cipiell skattefrihet inte är avsedd. Sveriges advokatsamfund anför att man inte har någon erinran mot promemorians förslag till lagstiftning.

Skälen för regeringens förslag: En anslutning till Stockholmskonventionen förutsätter en ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Denna lag innehåller i 2 och 3 åå allmänna regler om immunitet och pri- vilegier för olika personkategorier och i 45 en hänvisning till en bilaga till lagen, som upptar de internationella organ, och personer med anknytning till sådana organ, som enligt avtal eller stadga som äri kraft i förhållande till Sverige skall åtnjuta immunitet och privilegier.

Det normala förfarandet när Sverige avtalsvägen åtagit sig att bevilja im- munitet och privilegier för internationella organ eller personer anknutna till sådana organ är att organet och den personkrets som omfattas förs in i bila- gan till lagen. Denna metod innebär i praktiken att de bestämmelser i kon- ventionen som avser immunitet och privilegier inkorporeras med svensk rätt. Skälet till Riksskatteverkets anmärkning, att man i detta fall borde ha valt transformationsmetoden istället, är att tolkningen av immunitet och pri- vilegier enligt Stockholmskonventionen är särskilt komplicerad, och att onö- dig tid på skattemyndigheterna skulle åtgå för arbete med sådana fall.

Det är svårt att tro att den typ av tolkningar Riksskatteverket avser ens under extrema förhållanden, och ens räknat på åtskilliga års sikt, skulle kunna beröra mer än en handfull personer. Den invändning verket anför kan därför knappast tillmätas någon praktisk betydelse. Vad verket anför ändrar

Prop. 1993/94:23

16

inte regeringens uppfattning att den normala metoden, inkorporering, bör användas även här.

Det stadgande som nu måste införlivas med svensk rätt är Stockholmskon- ventionens artikel 6 om immunitet och privilegier. Artikeln lyder:

”Förlikningsmännen, skiljedomarna, domstolens sekreterare och de tvis- tande parternas ombud och juridiska biträden skall, medan de fullgör sitt uppdrag inom konventionsstaternas territorium, åtnjuta samma immunitet och privilegier som personer knutna till Internationella domstolen åtnjuter.”

Artikeln hänvisar alltså till Internationella domstolens stadga. Denna stadga innehåller två allmänna bestämmelser om immunitet och privilegier (artikel 19 om domstolens ledamöter och personal samt artikel 42.3 om de ombud och juridiska biträden som kan uppträda inför domstolen). Stadgan innehål- ler också en regel om skattefrihet (artikel 32.8).

Artikel 19 i Internationella domstolens stadga lyder:

”Domstolens ledamöter åtnjuta vid fullgörandet av sina uppgifter diploma- tiska privilegier och immuniteter.”

Artikel 42.3 lyder:

”Ombud, rådgivare och advokater åt parter inför domstolen skola åtnjuta de privilegier och immuniteter, som erfordras för ett oberoende utövande av deras uppgifter.”

Artikel 32.8 i Internationella domstolens stadga, som hänvisar till i artikeln beskrivna arvoden till domarna i domstolen och till olika funktionärer, lyder:

”Ovannämnda avlöningar, arvoden och ersättningar äro befriade från all be- skattning.”

Texten i artikel 6 i Stockholmskonventionen ansluter till sitt innehåll delvis till texten i artikel 19 i Internationella domstolens stadga. I båda fallen rör det sig om en reglering som ger immunitet och privilegier för domarna under fullgörandet av uppdrag. Båda reglerna är allmänt hållna. Om denna all- männa regel i Internationella domstolens stadga hade ansetts omfatta även skattefrihet hade stadgandet i artikel 32.8 inte behövts. Sistnämnda bestäm- melse tyder alltså på att skattefriheten i Internationella domstolens stadga är en förmån som går längre än vad som i stadgans artikel 19 innefattas i begreppen immunitet och privilegier.

Det finns vidare en viktig skillnad mellan Internationella domstolen och domstolen enligt Stockholmskonventionen. Internationella domstolen är permanent inrättad med säte i Haag. Domarna där tjänstgör på heltid, oav- sett om det finns några mål eller inte. De är t.o.m. förhindrade att ha andra sysselsättningar. Den domstol som skall upprättas enligt Stockholmskonven- tionen bygger i stället på att tillgängliga domare förs upp på en lista, för att kunna kallas in vid behov. De förväntas ha sin ordinarie försörjning tillgodo- sedd på annat håll. Enligt svensk skattelagstiftning och praxis är arvoden och löner som svenska medborgare intjänar utomlands vid anställning i en inter- nationell organisation skattefria endast om utlandstjänsten är långvarig och sammanhängande. Sådan praxis råder även ivåra grannländer.

Vid förhandlingarna om finansprotokollet diskuterades ytterligare be-

Prop. 1993/94:23

17

stämmelser om immunitet och privilegier, bl.a. en bestämmelse om skattefri- het för arvoden som främst Sverige och Norge kraftfullt motsatte sig. Någon entydig partsvilja från de vid mötet närvarande staterna om tolkningen av konventionens artikel 6 framkom inte. Den slutliga uppfattningen i den ex- pertgrupp som arbetade fram finansprotokollet var emellertid att det inte ingick i gruppens mandat enligt konventionens artikel 13 att diskutera frågor om privilegier och immunitet. . , Mot denna bakgrund är det regeringens uppfattning att promemorians tolkning att skattefrihet för arvoden inte gäller har stöd. Den tveksamhet som vissa remissinstanser visat mot denna uppfattning kan ställas i kontrast mot att några uttalanden som skulle stödja dessa remissinstansers tolkning inte gjorts vid de förhandlingar som förts efter konventionens antagande, se föregående stycke. Huruvida saken kommer att tas upp på nytt och huruvida ytterligare detaljreglering av immunitet och privilegier blir nödvändig åter— står att se. Det bör också observeras att en s.k. högkvartersöverenskom- melse mellan konventionsstaterna och värdlandet Schweiz måste träffas om . förhållandena kring domstolens inrättande och verksamhet i Geneve.

Vad Kammarrätten i Göteborg anför om promemorians utformning av lagtextförslaget har fog. Det förslag som läggs fram i denna proposition bör därför utformas i enlighet med Kammarrättens synpunkter: dels bör uttryck- ligen hänvisas även till Internationella domstolens stadga artikel 42.3, dels bör beskrivningen av den personkrets som avses formuleras om jämfört med promemorians förslag.

Sammanfattningsvis är det regeringens uppfattning att reglerna om immu- nitet och privilegier i Stockholmskonventionen kan inkorporeras i svensk lagstiftning genom en ändring i bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Till bilagan bör fogas en ny punkt som avser dom— stolens ledamöter, dess sekreterare samt parternas ombud och juridiska bi- träden. Den text i bilagans högerspalt som beskriver överenskommelsen i fråga bör därvid förses med ett uttryckligt förbehåll för uppfattningen att en- dast artiklarna 19 och 42.3 i Internationella domstolens stadga skall tilläm- pas, varvid skattefrihet inte gäller. I den mån ytterligare preciseringar till- kommer genom tillägg till konventionen eller genom särskilda avtal får bila- gan givetvis justeras.

Den föreslagna lagändringen berör en ytterligt begränsad personkrets. I själva verket kommer bestämmelsen knappast att tillämpas alls i Sverige. Regeringen :gör därför bedömningen att lagförslaget inte är viktigt för en- skilda eller från allmän synpunkt. Förslaget är därför inte av sådant slag att yttrande enligt 8 kap. 185 andra stycket första meningen regeringsformen bör inhämtas.

Prop. 1993/94:23

18

CSC E/3—C/Dcc. l

DECISION ON PEACEF UL SETTLEMENT OF DISPUTES

1. At its Stockholm meeting of 14" and 15 De— cember 1992. the CSCE Council considered the recommendations made by the CSCE Meeting on Peaceful Settlement of Disputes held in Geneva from 12 to 23 October" 1992.

2. The Ministers reaffirmed the vital import- ance of the commitment of all participating States. under Principle V of the Helsinki Final Act. to settle their disputes by peaceful means. In this connection, they recalled other CSCE documents relating to the peaceful settlement of disputes, in particular the Concluding Document of the Vienna Follow-up Meeting, the Charter of Paris for a New Europe. the Rc- port on Peaceful Settlement of Disputes adop- ted at Valletta and endorsed at the Berlin Meeting of 19 and 20 June 1991. and the Hel- sinki Document of "1992.

3. The Ministers noted the variety of existing dispute settlement procedures, both within and outside the CSCE. They recalled the im- portant contribution that the potential in- volvement of an impartial third party can make to the peaceful settlement of disputes and the fact that the Valletta Mechanism en- ables a participating State, under certain con- ditions. to seck the mandatory involvement of such a party.

4. The Ministers agreed that in the present cir- cumstances. the principle of the peaceful sett— lement of disputes assumes particular relevance to problems facing participating States. and that the framework of the CSCE provides a unique opportunity to give impetus to this central aspect of CSCE commitments.

:. In order to further and strengthen their commitment to scttle disputes exclusively by

CSCE/3-C/Dec. ]

BESLUT OM FREDLIG LÖSNING AV TVISTER

1. Vid "sitt möte i Stockholm den 14—15 de- cember 1992 behandlade ESK:s ministerråd de rekommendationer som lämnats av ESK- mötet om en fredlig lösning av tvister. vilket ägde rum i Geneve den 12—23 oktober 1992.

2. Ministrarna bekräftade på nytt den avgö— rande betydelsen av det åtagande alla de delta- gande staterna gjort, enligt princip V i.Hel- singforsmötets slutakt. att lösa sina tvister på fredlig väg. I detta sammanhang erinrade de om andra ESK-dokument avseende fredlig lösning av tvister. särskilt slutdokumentct från uppföljningsmötet i Wien. Parisstadgan för ett nytt Europa. rapporten om fredlig lösning av tvister, vilken antogs i Valletta och bekräftades vid Bcrlinmötet den 19 — 20 juni 1991. samt llelsingforsdokumentct 1992.

3. Ministrarna konstaterade att det finns ett stort antal tvistlösningsförfaranden både inom och utom ESK:s ram. De erinrade om det be- tydelsefulla bidrag som en eventuell inbland- ning av en opartisk tredje part kan lämna till en fredlig lösning av tvister samt att Valletta- mckanismcn gör det möjligt för 'en deltagande stat att på vissa villkor begära en obligatorisk inblandning av en sådan part.

4. Ministrarna var överens om att under nuva- rande omständigheter får principen om en fredlig lösning av tvister särskild relevans vad gäller de problem som deltagande stater ställs inför och att det inom ESK:s ram finns en unik möjlighet till stimulans för denna centrala aspekt av ESK-åtaganden.

5. I syfte att utveckla och stärka sitt åtagande att lösa tvister uteslutande på fredlig väg, och

19

CSCE/3-C/Dec. ]

peaceful means. and in accordance with para- graphs 57 to 62 of Chapter Ill of the Helsinki Decisions of 1992 to develop a comprehensive and coherent set of measures available within the CSCE for the peaceful settlement of dis- putes. the Ministers have:

(a) Adopted measures to enhance the Valletta ProviSions through modifica- tion of the procedure for selecting Dispute Settlement Mechanisms. This modification is set forth in Annex I ;

(b) Adopted the text of a Convention on Conciliation and Arbitration within the CSCE providing for general conci— liation and for arbitration on the basis of agreements ad hoc or. in advance. on the basis of reciprocal declarations. and declared it open for signature by interested participating States. This text is contained in Annex 2;

(c) Adopted a conciliation procedure as an option available to participating States on the basis of agreements ad hoc or. in advance. on the basis of re- ciprocal declarations. This procedure is set forth in Annex 3;

(d) Decided that the Council or the Com- mittee of Senior Official; of the CSCE may direct any two participating States to seek coneiliation to assist them in resolving a dispute that they have not been able to settle within a reasonable period of time. The provi- sions relating thereto are set forth in Annex 4.

6. The Ministers recalled that nothing stated in the foregoing will in any way affect the unity

Prop. 1993/94:23 Bilaga 1

CSCE/3-C/Dec. 1

_i enlighet med punkterna 57—62 i kapitel lll i

1992 års l-lelsingforsbeslut om att utveckla ett omfattande och sammanhängande åtgärdspa- ket som är tillgängligt inom ESK för en fredlig lösning av tvister. har ministrarna

(a) vidtagit åtgärder för att förbättra Val- lettabestämmelserna genom en änd- ring av förfarandet för val av tvistlös- ningsmekanismer. Denna ändring an- ges i bilaga I ;

(b) antagit texten till en konvention om förlikning och skiljedom inom ESK, vilken föreskriver allmän förlikning samt skiljedom på grundval av avtal ad hoc eller. på förhand, på grundval av ömsesidiga förklaringar. och för- klarat denna öppen för underteck- nande av intresserade deltagande sta- ter. Denna text finns i bilaga 2;

(c) antagit ett förlikningsförfarande som ett alternativ för de deltagande sta- terna på grundval av avtal ad hoc eller, på förhand. på grundval av ömsesi- diga förklaringar. Detta förfarande anges i bilaga 3;

(d) beslutat att ministerrådet eller ESK:s ämbetsmannakommitté får påbjuda att två deltagande stater. vilka som helst, söker förlikning för att bistå dem med att lösa en tvist som de inte har kunnat lösa inom rimlig tid. Be- stämmelserna som hänför sig till detta återfinns i bilaga 4.

6. Ministrarna erinrade om att ingenting som fastställs ovan på något sätt kommer att på-

20

CSCE/3-C/Dec. 1

of the CSCE principles. or the right of parti- cipating States to raise within the CSCE process any issue relating to the implementa- tion of any CSCE commitment concerning the principle of the peaceful settlement of dis- putes, or relating to any other CSCE commit- ment or provision.

7. Procedures for the peaceful settlement of disputes within the CSCE will be reviewed during the review conference to be held at Bu- dapest in 1994 and periodically thereafter as appropriate.

Prop. 1993/94:23 Bilaga 1

CSCE/S-C/Dec. 1

verka ESK-principernas odelbarhet eller del— tagande staters rätt att inom ESK-processen ta upp varje fråga som avser genomförandet av varje ESK—åtagande angående principen om en fredlig lösning av tvister eller om andra åta— ganden eller bestämmelser inom ramen för ESK.

7. ESK:s förfaranden för en fredlig lösning av tvister kommer att ses över vid den översyns— konferens som skall hållas i Budapest år 1994 och därefter periodvis enligt vad som är lämp— ligt.

21

CSCE/3-C/Dec. 1 Annex ]

MODIFICATION TO SECTIO'N V OF THE VALLETTA PROVISIONS FOR A CSCE PROCEDURE FOR PEACEFUL SETTLE- MENT OF DISPUTES

Section V of the Valletta Provisions for a CSCE Procedure for Peaceful Settlement of Disputes should read as follows:. '

Section V

1. A CSCE "Dispute Settlement Mechanism consists of one or more members, selected by common agreement of the parties to a dispute from a register of qualified candidates main- tained by the nominating institution. The re- gister comprises the names of up to four per- sons nominated by each partieipating State dc- siring to do so. No member of a Mechanism may be a national of. or perman-cntly resident in the territory of any State involved in the dis- pute. By agreement between the parties. a Mechanism may include members whose names are not included in the register.

2. If the parties to a dispute have not reached agreement on the composition of a Mechanism within two months from the initial request of a party for the establishment of a Mechanism. the Senior Official of the nominating institu- tion will, in consultation with the parties to the dispute. select seven names from the register. If the Senior Official of the nominating institu- tion is a national of any of the States involved in the dispute, his functions will be performed by the next most senior official who is not such a national.

Prop. 1993/94:23 Bilaga 1

CSCE/3-C/Dec. 1 Bilaga ]

ÄNDRING AV AVSNITT v 1 VALLETTABESTÄMMELSERNA OM ETT ESK-FÖRFARANDE FÖR EN FREDLIG LÖSNING AV TVISTER

Avsnitt V i Vallettabestämmelserna om ett ESK-förfarande för fredlig lösning av tvister skall ha följande lydelse:

Avsnitt V

1. En ESK-tvistlösningsmekanism består av en eller flera medlemmar utvalda i samför- stånd mellan de tvistande parterna från den lista över kvalificerade kandidater som förs av den nominerande institutionen. Listan omfat- tar namnen på högst fyra personer nomine- rade av varje deltagande stat som så önskar. Ingen medlem av en mekanism får vara med- borgare i en stat som är inblandad i tvisten el- ler vara permanent bosatt inom dess territo- rium. Efter överenskommelse mellan parterna kan i en mekanism även ingå medlemmar vil- kas namn inte i'inns upptagna på listan.

2. Om de tvistande parterna inte har nått fram till en överenskommelse om sammansätt- ningen av en mekanism inom två månader från en parts inledande begäran om upprättandet av en mekanism skall chefen för den nomine- rande institutionen. i samråd med de tvistande parterna. välja ut sju namn från listan. Om chefen för den nominerande institutionen är medborgare i någon av de stater som är inblan- dade i tvisten skall hans uppgifter fullgöras av den högste tjänsteman vid institutionen som inte är medborgare enligt ovan.

P») I”»)

CSCE/3-C/Dec. 1 Annex ]

3. Each party (*) to the dispute has the right to reject up to three of the nominees. The par- ties will inform the nominating institution of the rejections, if any. within one month of hav- ing been informed of the nominations. This in- formation will be confidential. After one month from the date of informing the parties of the nominations. the nominating institution will notify the parties of the composition of the Mechanism.

Note: The modifieation means that the time period under paragraph 2 is shortened by one month. that seven names should be selected instead of "less than six", andthat paragraphs 4 and 5 will no longer apply.

(*I) The problems arising when the parties are more than two will require further consider- ation.

Prop. 1993/94:23 Bilaga ]

CSCE/3-C/Dec. 1 Bilaga I

3. Varje part (*) i tvisten har rätt att vägra att godkänna högst tre av kandidaterna. Parterna skall'i så fall underrätta den nominerande in- stitutionen om denna vägran inom en månad efter det att de underrättats om nominering- arna. Denna underrättelse skall vara förtrolig. Efter en månad från den'dag då parterna un- derrättats om nomineringarna skall den nomi- nerande institutionen under-rätta parterna om mekanismens sammansättning". "

Anmärkning: Ändringen innebär att den tid som avses i punkt 2 förkortas med en månad. att sju namn skall utväljas i stället för "färre än sex” och att punkterna 4 och 5 inte längre skall tillämpas. .

( *)De problem som uppstår när parterna är fler än två kommer att behöva övervägas ytter- ligare.

[x) 'uJ

CSCE/3-C/Dec. 1 Annex 2

CONVENTION ON CONCILIATION AND ARBITRATION WITHIN THE CSCE

The States parties to this Convention, being States participating in the Conference on Se- curity and Co-operation in Europe,

Conscious of their obligation. as provided for in Article 2, paragraph 3, and Article 33 of the Charter of the United Nations, to settle their disputes peacefully;

Emphasizing that they do not in any way intend to impair other existing institutions or mechanisms, including the International Court of Justice, the European Court of Hu- man Rights, the Court of Justice of the Euro- pean Communities and the Permanent Court of Arbitration;

Reaffirming their solemn commitment to settle their disputes through peaceful means and their decision to develop mechanisms to settle disputes between participating States;

Recalling that full implementation of all CSCE principles and commitments constitutes in itself an essential element in preventing dis- putes between the CSCE participating States;

Concerned to further and strengthen the commitments stated. in particular, in the Re- port of the Meeting of Experts on Peaceful Settlement of Disputes adopted at Valletta and endorsed by the CSCE Council of Minis- ters of Foreign Affairs at its meeting in Berlin on 19 and 20 June 1991.

Have agreed as follows:

Prop. 1993/94:23 Bilaga 1

CSCE/3—C/Dec. 1 Bilaga 2

KONVENTION OM FÖRLIKNING OCH SKILJEDOM INOM ESK

De stater som är parter i denna konvention, och som deltar i Europeiska säkerhetskonfe- rensen,

som är medvetna om sin skyldighet. enligt arti- kel 2, punkt 3. och artikel 33 i Förenta natio- nernas stadga, att lösa sina tvister med fredliga medel;

som betonar att de inte på något sätt avser att skapa hinder för andra befintliga institutio- ner eller mekanismer. inbegripet Internatio- nella domstolen, Europadomstolen för mänskliga rättigheter, Europeiska gemenska- pernas domstol samt Permanenta skiljedom- stolen;

som på nytt bekräftar sitt högtidliga åta- gande att lösa sina tvister med fredliga medel och sitt beslut att utveckla mekanismer för tvistlösning mellan deltagande stater;

som erinrar om att ett fullständigt genomfö- rande av alla principer och åtaganden inom ESK:s ram i sig utgör en betydelsefull faktor för att förhindra tvister mellan de stater som deltar i ESK;

som är angelägna om att utveckla och stärka de åtaganden som anges framför allt i rappor- ten från expertmötet om fredlig lösning av tvister, vilken antogsi Valletta och bekräftades av ESK:s ministerråd vid dess möte i Berlin den 19 och 20 juni 1991,

har kommit överens om följande.

24

CSCE/3—C/Dec. 1 Annex 2

CHAPTER I - GENERAL PROVISIONS

Article ] Establishment of the Court

A Court of Conciliation and Arbitration shall be established to settle, by means of concili- ation and, where appropriate, arbitration, dis- putes which are submitted to it in accordance with the provisions of this Convention.

Article 2

Conciliation Commissions and Arbitral Tribu- nals

1. Conciliation shall be undertaken by a Con- ciliation Commission constituted for each dis- pute. The Commission shall be made up of conciliators drawn from a list established in ac- cordance with the provisions of Article 3.

2. Arbitration shall be undertaken by an Ar- bitral Tribunal constituted for each dispute. The Tribunal shall be made up of arbitrators drawn from a list established in accordance with the provisions of Article 4.

3. Together, the conciliators and arbitrators shall constitute the Court of Conciliation and Arbitration within the CSCE, hereinafter re- ferred to as "the Court”.

Article 3

Appointment of Conciliators

1. Each. State party to this Convention shall appoint, within two months following its entry into force, two conciliators of whom at least one is a national of that State. The other may be a national of another CSCE participating

Prop. 1993/94:23 Bilaga 1 CSCE/3-C/Dec. 1 Bilaga 2 KAPITEL 1 _ ALLMÄNNA BESTAMMELSER Artikel 1

Inrättande av domstolen

En förliknings- och skiljedomstol skall inrättas för att genom förlikning och, när så är lämp- ligt, genom skiljedom lösa tvister som hän- skjuts till den i enlighet med bestämmelserna i denna konvention.

Artikel 2

För/[kningskommissioner och skiljedomstolar

1. Förlikning skall handläggas av en förlik- ningskommission tillsatt för varje tvist. Kom- missionen skall bestå av förlikningsmän som valts ut från en lista som upprättats i enlighet med bestämmelserna i artikel 3.

2. Skiljedom skall handläggas av en skiljedom- stol inrättad för varje tvist. Domstolen skall bestå av skiljedomare som valts ut från en lista som upprättats i enlighet med bestämmelserna i artikel 4.

3. Förlikningsmännen och skiljedomarna skall tillsammans utgöra Förliknings— och skilje— domstolen inom ESK, nedan kallad "Domsto- len".

Artikel 3

Tillsättning av förlikningsmän

1. Varje stat som är part i denna konvention skall inom två månaderlefter dess ikraftträ- dande tillsätta två förlikningsmän. av vilka minst en är medborgare i staten i fråga. Den andra får vara medborgare i en annan stat som

25

CSCE/3-C/Dec. 1 Annex 2

State. A State which becomes party to this Convention after its entry into force shall ap- point its conciliators within two months fol- lowing the entry into force of this Convention for the State concerned.

2. The conciliators must be persons holding or having held senior national or international positions and-possessing recognized qualifica- tions in international law. international rela- tions. or the settlement ofdisputes.

3. Conciliators shall be appointed for a renew- able period of six years.. Their functions may not be terminated by the appointing State dur- ing their term of office. In the event of death. resignation or inability to attend recognized by the Bureau. the State concerned shall appoint a new conciliator; the term of office of the new conciliator shall be the remainder of the term of office of the predecessor.

4. Upon termination of their period of office. conciliators shall continue to hear any'cases that they are already dealing with.

5. The names of the conciliators shall be noti- fied to the Registrar, who shall enter them into a list, which shall be communicated to the CSCE Secretariat for transmission to the CSCE participating States.

Article 4

A ppointment of Arbitrators

l. Each State party to this Convention shall appoint, Within two months following its entry into force. one arbitrator and one alternate. who may be its nationals or nationals of any other CSCE participating State. A State which becomes Party to this Convention after its

Prop. 1993/94:23 Bilaga ]

CSCE/3-C/Dec. 1 Bilaga 2

deltari ESK. En stat som blir part i denna'kon- vention efter dess ikraftträdande skall. inom två månader efter konventionens ikraftträ- dande i förhällande till den berörda staten, till- sätta sina förlikningsmän.

2. Förlikningsmännen skall vara personer som innehar eller har innehaft höga nationella eller internationella tjänster och som har allmänt erkända kvalifikationer vad avser internatio- nell rätt, internationella relationer eller tvist- lösning.

3. Förlikningsmännen skall tillsättas för en sexårsperiod som kan förnyas. De får inte skil- jas från sitt uppdrag av den utnämnande staten under mandattiden. Föreligger dödsfall. från- trädande eller av-presidiet konstaterat förhin- der, skall den berörda staten tillsätta en ny för- likningsman. Den nye förlikningsmannens mandattid skall omfatta den period som åter- står av hans företrädares mandatticl.

4. Efter det att deras mandattid har upphört skall förlikningsmänncn fortsätta behandla ärenden som de redan handlägger.

5. Förlikningsmännens namn skall meddelas domstolens sekreterare. som skall föra upp dem på en förteckning att lämnas till ESK:s sekretariat för vidarebcl'ordran till de' stater som clcltar i ESK. '

Artikel 4

Tillsättning av skiljedomare

]. Varje stat som är part i denna konvention skall inom två månader efter dess ikraftträ- dande tillsätta en skiljedomare "och en supple- ant, som kan vara medhorgare'i den berörda staten ellcri en annan stat som deltar i ESK. En stat som blir part i denna konvention efter

26

CSCE/3-C/Dec. l Annex 2

entry into force shall appoint its arbitrator and the alternate within two months of the entry into force 'of this Convention for that State.

2. Arbitrators and their alternates must pos— sess the qualificatiolns required in their re- spective countries for appointment to the high— est judicial offices or must be jurisconsults of recognized competence in international law.

3. Arbitrators and their alternates are ap— pointed for a period of six years, which may be renewed once. Their functions may not be ter— minated by the appointing State party during their term of office. In the event of death, resignation or inab'ility to attend. recognized by the Bureau. the arbitrator shall be replaced by his orher alternate.

4. lf an arbitrator and his or her alternate die. resign or are both unable to attend, the fact being recognized by the Bureau, new appoint- ments will be made in accordance with para- graph 1. The new arbitrator and his or her al- ternate shall complete the term of office of their-predecessors.

5. The Rules of the Court may provide for a partial renewal of the arbitrators and their al- ternates.

6. Upon expiry of their term of office. arbit- rators shall "continue to hear any cases that they are already dealing with.

7. The names of the arbitrators shall be noti- fied to the Registrar, who shall e'nter them into a list. which shall be communicated to the CSCE Secretariat for transmission to the CSCE participating States.

Prop. 1993/94:23 Bilaga 1

CSCE/S-C/Dec. 1 Bilaga 2

dess ikraftträdande skall. inom två månader efter konventionens ikraftträdande i förhål- lande till den berörda staten, tillsätta sin skil- jedomare och suppleant.

2. Skiljedomarna och deras suppleanter skall ha de kvalifikationer som i deras respektive länder krävs för utnämning till de högsta do- marämbetena eller vara rättslärda med all- mänt erkända kvalifikationer i internationell rätt.

3. Skiljedomarna och deras suppleanter till- sätts för en sexårspe'riod. som kan förnyas en gång. De får inte skiljas från sitt uppdrag av ,den utnämnande staten under mandattiden. Föreligger dödsfall. fränträdande eller av pre- sidiet konstaterat förhinder. skall skiljedoma- ren ersättas av sin suppleant.

4. Om en skiljedomare och'hans eller hennes suppleant dör, frånträder eller har av presidiet konstaterat förhinder. skall nytillsättningar ske i enlighet med punkt 1. Den nya skiljedo- maren och hans eller hennes suppleant skall fullfölja sina företrädares mandatperiod.

5. Domstolens procedurregler kan innefatta bestämmelser om att nytillsättning av skiljedo- marna och deras suppleanter skall ske partiv ellt.

6. Vid utgången av deras maudattid skall skil- jedomarna fortsätta behandla mäl'som de re- dan handlägger.

7.' Domstolens sekreterare skall underrättas om skiljedomarnas namn och föra upp dem på en lista som skall lämnas till ESK:s sekretariat för vidarehefordran till de stater som deltar i ESK.

CSCE/3-C/Dec. 1 Annex 2

Article 5

Independence of the Members of the Court and of the Registrar

The conciliators, the arbitrators and the Regis- trar shall perform their functions in full inde- pendence. Before taking up their duties, they shall make a declaration that they will exercise their powers impartially and conscientiously.

Article 6

Privileges and Immunities

The conciliators, the arbitrators, the Registrar and the agents and eounsel of the parties to a dispute shall enjoy, while performing their functions in the territory of the States parties to this Convention, the privileges and immun- ities accorded to persons connected with the International Court of Justice.

Article 7

Bureau of the Court

1. The Bureau of the Court shall consist of a President, a Vice-President and three other members.

2. The President of the Court shall be elected by the members of the Court from among their number. The President presides over the Bur- eau.

3. The conciliators and the arbitrators shall each elect from among their number two members of the Bureau and their alternates.

4. The Bureau shall elect its Vice-President from among its members. The Vice-President shall be a conciliator if the President is an ar- bitrator. and an arbitrator if the President is a conciliator.

Prop. 1993/94:23 Bilaga 1

CSCE/3-C/Dec. 1 Bilaga 2

Artikel 5

Domstolens ledamöters och sekreterares oav- hängig/let

Förlikningsmännen. skiljedomarna och dom- stolens sekreterare skall utföra sina uppgifter helt oavhängigt. Innan de träder i tjänst skall de avge en förklaring att de skall utöva sitt uppdrag opartiskt och samvetsgrant.

Artikel 6

Immunitet och privilegier

Förlikningsmännen, skiljedomarna, domsto- lens sekreterare och de tvistande parternas ombud och juridiska biträden skall, medan de fullgör sitt uppdrag inom konventionsstater- nas territorium, åtnjuta samma immunitet och privilegier som personer knutna till Internatio- nella domstolen åtnjuter.

Artikel 7

Domstolens presidium

1.. Domstolens presidium skall bestå av en pre- sident, en vice president och tre övriga leda- möter.

2. Domstolens president skall utses bland domstolens ledamöter av dem själva. Presi- denten leder presidiets sammanträden.

3. Förlikningsmännen och skiljedomarna skall var för sig inom sin krets välja två ledamöter av presidiet och deras suppleanter.

4. Presidiet skall välja sin vice president bland sina ledamöter. Vice presidenten skall vara förlikningsman om presidenten är skiljedo- mare och skiljedomarc om presidenten är för- likningsman.

28

CSCE/3-C/Dec. 1 Annex 2

5. The Rules of the Court shall establish the procedures for the election of the President as well as of the other members of the Bureau and their alternates.

Article 8

Decision-Making Procedure

1. The decisions of the Court shall be taken by a majority of the members participating in the vote. Those abstaining shall not be considered participating in the vote. '

2. The decisions of the Bureau shall be taken by a majority of its members.

3. The decisions of the Conciliation Commis- sions and the Arbitral Tribunals shall be taken by a majority of their members, who may not abstain from voting.

4. In the event of a tied vote, the vote of the presiding officer shall prevail.

Article 9

Registrar

The Court shall appoint its Registrar and may provide for the appointment of such other of- ficers as may be necessary. The staff regula— tions of the Registry shall be drawn up by the Bureau and adopted by the States parties to this Convention.

Article 10

Seat

1. The seat of the Court shall be established in Geneva.

2. At the request of the parties to the dispute and in agreement with the Bureau, a Concili-

Prop. 1993/94:23 Bilaga 1

CSCE/B-C/Dec. 1 Bilaga 2

5. Domstolens procedurregler skall fastställa förfaranden för valet av president samt av öv- riga ledamöter av presidiet och deras sup- pleanter.

Artikel 8

Förfarande vid beslutsfattande

1. Domstolens beslut skall fattas av en majori— tet av de ledamöter som deltar i omröstningen. De som avstår från att rösta skall inte anses ha deltagit i omröstningen.

2. Presidiets beslut skall fattas med en majori- tet av dess ledamöter.

3. Förlikningskommissionernas och skiljdom- stolarnas beslut skall fattas av en majoritet av dess ledamöter, vilka inte får avstå från att rösta.

4. Vid lika röstetal skall den sittande ordföran- dens röst vara utslagsgivande.

Artikel 9

Domstolens sekreterare

Domstolen skall utse sin sekreterare och får vidta åtgärder för tillsättning av de övriga be- fattningshavare som kan behövas. Sekretaria- tets personalregler skall upprättas av presidiet och antas av konventionsstaterna.

Artikel 10 Säte

1. Domstolen skall ha sitt säte i Geneve.

2. På begäran av de tvistande parterna och med presidiets samtycke kan en förliknings-

29

CSCE/3-C/Dec. 1 Annex 2

ation Commission or an Arbitral Tribunal may meet at another location.

Article 11 Rules of the Court

1. The Court shall adopt its own Rules, which shall be subject to approval by States parties to this Convention.

2. TheRules of the Court shall establish, in particular, the rules of procedure to be fol- lowed by the Conciliation Commissions and Arbitral Tribunals'constituted pursuant to this Convention. They shall state which of these rules may not be waived by agreement be-_ tween the parties to the dispute.

Article 12 Working Languages

The Rules of the Court shall establish rules on the use of languages.

Article 13

Financial Protocol

Subject to the provisions of Article 17, all the costs of the Court shall be met by the States parties to this Convention. The provisions for the calculation of the costs; for the drawing up and approval of the annual budget of the Court; for the distribution of the costs among the States parties to this Convention; for the audit of the accounts of the Court; and for re- lated matters. shall be contained in a Financial Protocol to be adopted by the Committee of Senior Officials. A State becomes bound by the Protocol on becoming a party to this Con- vention.

Prop. 1993/94:23 Bilaga 1

CSCE/3-C/Dec. 1 Bilaga 2

kommission eller en skiljedomstol samman- träda på annan plats.

Artikel 11

Domstolens procedurregler

1. Domstolen skall anta sina egna procedur- regler. som skall underställas konventionssta- terna för godkännande. '

2. Domstolens procedurregler skall särskilt fastställa vilka procedurregler som skall följas av de förlikningskommissioner och skiljedom- stolar som inrättats med stöd av denna kon- vention. De skall ange vilka av dessa proce- durregler som skall vara indispositiva. .

Artikel 12 Arbetsspråk

Domstolens procedurregler skall fastställa regler om vilka språk som skall vara arbets- språk.

Artikel 13

[finansprotokoll

Med undantag av bestämmelserna i artikel 17 skall Domstolens alla kostnader bestridas av konvcntit'msstaterna. Bestämmelserna av- seende kostnadsberäkning. upprättande och godkännande av Domstolens ärliga budget. fördelning av kostnaderna mellan konven- tionsstaterna. revision av Domstolens räken- skaper och liknande frågor skall innefattas i ett finansprotokoll. vilket skall antas av ämbets- mannakommitten. En stat blir bunden av pro- tokollet när den blir part i denna konvention.

30

CSCE/3-C/Dec. 1 Annex 2

Article 14

Periodic Report

The Bureau shall annually present to the CSCE Council through the Committee of Senior Officials a report on the activities under this Convention.

Article 15

Notice of Requests for Conciliation or Arbitra-- tion

The Registrar of the Court shall give notice to the CSCE Secretariat of all requests for conci- liation or arbitration. for immediate transmis- sion to the CSCE participating States.

Article 16

Conduct of Parties — Interim Measures

1. During the proceedings, the parties to the dispute shall refrain from, any action which may aggravate the situation or further impede or prevent the settlement of the dispute.

2. The Conciliation Commission may draw the attention of the parties to the dispute sub- mitted to it to the measures the parties could take in order to prevent the dispute from being aggravat'ed or its settlement made more diffi- cult. ' '

l

3. The Arbitral Tribunal constituted for a dis- pute may indicate the interim measures that ought to be taken by the parties to the dispute in accordance with the provisions of Article 26, paragraph 4.

Prop. 1993/94:23 Bilaga 1

CSCE/3-C/Dec. 1 Bilaga 2

Artikel 14

Periodisk rapport om verksamheten

Presidiet skall årligen genom ämbetsmanna- kommittén till ESK:s ministerråd överlämna en rapport om verksamheten enligt denna konvention.

Artikel 15 Notifikation om begäran om förlikning eller skiljedom

Domstolens sekreterare skall till ESK-sekreta- riatet sända en notifikation om varje begäran om förlikning eller skiljedom, för omedelbar vidarebefordran till de stater som deltar i ESK.

Artikel 16

Parternas uppträdande — interimsåtgärder

1. Under förfarandet skall de tvistande par- terna avstå från varje åtgärd som kan förvärra situationen eller ytterligare försvåra eller hindra en lösning av tvisten.

2. Förlikningskommissionen kan uppmärk- samma parterna i den tvist som hänskjutits till den på de åtgärder som parterna skulle kunna vidta för att förhindra att tvisten blir allvarli- gare' eller att dess lösning försvåras. '

3. Den skiljedomstol som upprättats med an- ledning av en tvist kan ange vilka interimsåt- gärder som bör vidtas av de tvistande parterna i enlighet med bestämmelserna i artikel 26. punkt 4. ..

31

CSCE/3-C/Dec. 1 Annex 2

6. In the event of disag'reement between the parties to the dispute with regard to the com- petence of the Commission or the Tribunal, the decision in the matter shall res't with the Commission or the Tribunal.

CHAPTER III — CONCILIATION Article 20

Request for the Constitution of a Conciliation Commission

1. Any State party to this Convention may lodge an application with the Registrar re- questing the"constituti0n of a Conciliation Commission for & dispute between it and one or more'other States parties. Two or more States parties ma'y also jointly lodge an app- lication with the Registrar.

2. The constitution of a Conciliation Commis- sion may also be requested by agreement be'- tween two'or more States parties or between one or more Stat'es parties and one or more other CSCE participating States. The agree- ment shall be notified to the Registrar.

Article 21

Constitution of the Conciliation Commission

1. Each party to the dispute shall appoint. from the list of conciliators established in ac— cordance with Article 3, one conciliator to sit on the Commission.

2. "When more than two States are parties to the same dispute, the States asserting the same interest may agree to appoint one single conci- liator. lf they do not so agree, each of the two sides to the dispute shall appoint the same

Prop. 1993/94:23 Bilaga 1

CSCE/3-C/Dec. 1 Bilaga 2

6. I händelse av oenighet mellan de tvistande parterna vad gäller kommissionens eller skilje— domstolens behörighet, skall kommissionen eller skiljedomstolen själv fatta beslut i frågan.

KAPITEL 111 _ FÖRLIKNING Artikel 20

Ansökan om tillsättning av en förlikningskom- mission

1. Varje konventionsstat får 'hos Domstolens _ sekrelergregenom en begäran ansöka om till- sättning av en förlikningskommission för en tvist mellan denna stat och en eller flera andra konventionsstater. Två eller flera konventions- stater får också gemensamt inge en begäran till Domstolens sekreterare.

2. En ansökan om tillsättning av en förlik- ningskommission kan också framföras gemen- samt av två eller flera konventionsstater eller av en eller flera konventionsstater och en eller flera andra stater som deltar i ESK. Domsto- lens sekreterare skall notifieras om den ge- mensamma ansökan.

Artikel 21

Tillsättning av en förlikningskommission

1. Varje part i en tvist skall från den förteck- ning över förlikningsmän som upprättats i en- lighet med artikel 3 utse en förlikningsman att ingå i. kommissionen.

2. När fler än två stater är parter i samma tvist. får de stater som har samma anspråk komma överens om att utse en enda förlikningsman. Om de inte enas om detta, skall var och en av de båda sidorna i tvisten utse samma antal för-

34

CSCE/3-C/Dec. 1 Annex 2

number of conciliators up to a maximum de- cided by the Bureau.

3. Any State which is a party to a dispute sub- mitted to a Conciliation Commission and which is not a party to this Convention, may appoint a person to sit on the Commission, ei- ther from the list of conciliators established in accordance with Article 3, or from among other persons who are nationals of a CSCE participating State. In this event, for the pur- pose of examining the dispute. such persons shall have the same rights and the same obliga- tions as the other members of the Commis- sion. They shall perform their functions in full independence and shall make the declaration required by Article 5 before taking their seats on the Commission.

4. As soon as the application or the agreement whereby the parties to a dispute have re- quested the constitution of a Conciliation Commission is received, the President of the Court shall consult the parties to the dispute as to the composition of the rest of the Commis- sron.

5. The Bureau shall appoint three further con- ciliators to sit on the Commission. This num- ber can be increased or decreased by the Bur- eau, provided it is uneven. Members of the Bureau and their alternates. who are on the list of conciliators. shall be eligible for ap- pointment to the Commission.

6,.The Commission shall elect its Chairman from among the members appointed by the Bureau.

7. The Rules of the Court shall stipulate the procedures applicable if an objection is raised to one of the members appointed to sit on the

Prop. 1993/94:23 Bilaga 1

CSCE/3-C/Dec. 1 Bilaga 2

likningsmän upp till det maximiantal som fast- ställts av presidiet.

3. Varje icke-konventionsstat som är part i en tvist, vilken hänskjutits till en förlikningskom- mission, får utse en person att ingå i kommis- sionen. antingen från den förteckning över förlikningsmän som upprättats i enlighet med artikel 3 eller bland andra personer som är medborgare i en stat som deltar i ESK. Perso- nerna i fråga skall, i och för sitt uppdrag med att utreda tvisten, ha samma rättigheter och skyldigheter som övriga medlemmar i kom- missionen. De skall fullt oavhängigt fullgöra sina uppdrag och avge förklaring enligt artikel 5 innan de intar sina platser i kommissionen.

4. Så snart den begäran eller den gemen- samma ansökan har mottagits, genom vilken de tvistande parterna har begärt att en förlik- ningskommission skall tillsättas, skall Dom- stolens president samråda med de tvistande parterna vad avser sammansättningen i övrigt av kommissionen.

5. Presidiet skall utse ytterligare tre förlik- ningsmän att ingå i kommissionen. Antalet kan ökas eller minskas av presidiet, under för- utsättning att det är ojämnt. Ledamöter av presidiet och deras suppleanter, som' finns uppsatta på förteckningen över förliknings- män, skall vara valbara till kommissionen.

6. Kommissionen skall välja sin ordförande bland de ledamöter som presidiet utsett.

7. Domstolens procedurregler skall stipulera vilka fi:")rfaranden som skall tillämpas om in- vändning görs mot någon av de medlemmar

35

CSCE/3—C/Dec. 1 Annex 2

Commission or if that member is unable to or refuses to sit at the commencement or in the course of the proceedings.

8. Any question as to the application of this article shall be decided by the Bureau as a pre- liminary matter.

Article 22

Procedure for the Constitution of a Concili- ation Commission

1. If the constitution of a Conciliation Com- mission is requested by means of an applica- tion, the application shall state the subject of the dispute, the name of the party or parties against which the application is directed. and the name of the conciliator or conciliators ap- pointed by the requesting party or parties to the dispute. The application shall also briefly indicate the means of settlement previously re- sorted to.

2. As soon as an application has been received. the Registrar shall notify the other party or parties to the dispute mentioned in the ap- plication. Within a period of fifteen days from the notification, the other party or parties to the dispute shall appoint the conciliator or conciliators of their choice to sit on the Com- mission. lf, within this period, one or more parties to the. dispute have not appointed the member or members of the Commission whom they are entitled to appoint, the Bureau shall appoint the appropriate number of conci- liators. Such appointment shall be made from among the conciliators appointed in accord- ance with Artic-le 3 by the party or each of the parties involved or. if those parties have not

Prop. 1993/94:23 Bilaga 1

CSCE/3-C/Dec. 1 Bilaga 2

som utsetts att ingå i kommissionen eller om denna medlem i början av eller under förfa- randet är förhindrad eller avstår från att ingå i kommissionen.

8. Varje fråga rörande tillämpningen av denna artikel skall av presidiet avgöras som en preli- minär fråga.

Artikel 22

Förfarande vid tillsättande (lt-' en förliknings- kommission

1. Om frågan om tillsättande av en förliknings- kommission anhängiggjorts genom begäran, skall denna begäran innehålla en uppgift om anledningen till tvisten. namn på den part eller de parter mot vilka ansökan riktar sig samt namn på den förlikningsman eller de förlik- ningsmän som tillsatts av den ansökande par- tcn eller de ansökande parterna i tvisten. l be— gäran skall också kort anges vilka medel för tvistlösning som man tidigare har använt sig av.

2. Så snart en begäran har mottagits. skall Domstolens sekreterare notifiera den andra parten eller de andra parterna i tvisten enligt begäran. lnom femton dagar från tidpunkten för notifikationen skall den andra parten eller de andra parterna i tvisten utse en eller flera förlikningsmän efter eget val att ingå i kom- missionen. Om en eller f1era parter i tvisten inte under denna tid har utsett den medlem el- ler de medlemmar i kommissionen som de har rätt att utse. skall presidiet utse det lämpliga antalet förlikningsmän. Dessa skall utses bland de förlikningsmän som utsetts i enlighet med artikel 3 av den part eller var och en av de berörda parterna eller. om dessa parter ännu inte har utsett förlikningsmän. bland de övriga

36

CSCE/3-C/Dec. ] Annex 2

yet appointed conciliators, from among the other conciliators not appointedlby the other party or parties to the dispute.

3. If the constitution of a Conciliation Com- mission is requested by means of an agree- ment. the agreement shall state the subject of the dispute. If there is no agreement, in whole or in part. concerning the subject of the dis- pute. each party thereto may formulate its own position in respect of such subject.

4. At the same time as the parties request the constitution of a Conciliation Commission by agreement. each party shall notify the Regis- trar of the name of the conciliator or concili- ators whom it has appointed to'sit on the Com- missionf

Article 23

Conciliation Procedure

1. The conciliation proceedings shall be con- fidential and all parties to the dispute shall have the right to be heard. Subject to the pro- visions of Articles—lf) and 11 and the Rules of the Court, thc Ctmcili'ation Commission shall, after consultation with the parties to the dis- pute. determine the procedure.

2. If the parties to the dispute agree thereon. the Conciliation Commission may invite any State party to this Convention which has an in- terest in the settlement of the dispute to parti- cipate in the proceedings.

Article 24 Obieclive of C onciliation

'The Conciliation Commission shall assist the parties to the dispute in finding a settlement in accordance with international law and their CSCE commitments.

Prop. 1993/94:23 Bilaga 1

CSCE/3—C/Dec. 1 Bilaga 2

förlikningsmän som inte utsetts av den andra parten eller de andra parterna i tvisten.

3. En gemensam ansökan om tillsättandet av en förlikningskommission skall ange föremålet för tvisten. Om det föreligger oenighet mellan parterna, helt eller delvis, rörande bestäm- mandet av tvistefrågan, får varje tvistande part formulera sin egen ståndpunkt i denna fråga.

4. Samtidigt som parterna gemensamt begär att-' en förlikningskommission skall tillsättas. skall varje part underrätta Domstolens sekre- terare om namnet på den eller de förliknings- män som den har utsett att ingå i kommissio- nen.

Artikel 23 Förlikningsjörfamnde

]. Förlikningsförfarandet skall vara konfiden- tiellt och alla tvistande parter skall ha rätt att bli hörda. Förlikningskommissionen skall. ef-

ter samråd med de tvistande parterna. fast- ställa förfarandct under hänsynstagande till bestämmelserna i artiklarna 10 och 11 samt Domstolens regler. '

2. Om de tvistande parterna samtycker. får förlikningskommissionen erbjuda en konven- tionsstat. vars intressen berörs av lösningen av tvisten. att delta i förhandlingarna.

Artikel 24 Förlikningcns syfte

l—"örlikningskommissionen skall bistå dc tvis— tande parterna med att finna en lösning i enlig— het med internationell rätt och deras åtagan— den inom ramen för ESK. 37

CSCE/3-C/Dec. 1 Annex 2

Article 25

Result of the Conciliation

1. If, during the proceedings, the parties to the dispute, with the help of the Conciliation Commission. reach a mutually acceptable se'tt- lement, they shall record the terms of this sett- lement in a summary of conclusions signed by their representatives and by the members of the Commission. The signing of the document shall conclude the proceedings. The CSCE Council shall be informed through the Com- mittee of Senior Officials of the success of the conciliation.

2. When the Conciliation Commission con- siders that all the aspects of the dispute and all the possibilities of finding a solution have been explored, it shall draw up en final report. The report shall contain the proposals of the Com- mission for the peaceful settlement of the dis- pute.

3. The report of the Conciliation Commission shall be notified to the parties to the dispute. which shall have a period of thirty days in which to examine it and inform the Chairman of the Commission whether they are willing to accept the proposed settlement.

4. If a party to the dispute does not accept the proposed settlement. the other party or parties are no longer bound by their own acceptance thereof.

5. If, within the period prescribed in para- graph 3. the parties to the dispute have not ac- cepted the proposed settlement. the report shall be forwarded to the CSCE Council through the Committee of Senior Officials.

Prop. 1993/94:23 Bilaga 1

CSCE/3-C/Dec. 1 Bilaga 2

Artikel 25

Förlikningens resultat

1. Om de tvistande parterna under förhand- lingen når en ömsesidigt godtagbar lösning med hjälp av förlikningskommissionen, skall de protokollföra villkoren för denna lösning i sammanfattande slutsatser undertecknade av deras företrädare och av kommissionens leda- möter. Undertecknandet av dokumentet skall avsluta förfarandet. ESK:s ministerråd skall genom ämbetsmannakommittén underrättas om att förlikningsförfarandet lyckats.

2. När förlikningskommissionen anser att alla aspekter av tvisten och alla möjligheter att finna en lösning har utretts. skall den upprätta en slutrapport. Rapporten skall innehålla kommissionens förslag till en fredlig lösning av tvisten.

3. De tvistande parterna skall notifieras om förlikningskommissionens rapport och få tret- tio dagar på sig för att granska den och under- rätta kommissionens ordförande huruvida de är villiga att godta den föreslagna lösningen.

4. Om en tvistande part inte godtar den före- slagna lösningen, är den andra parten eller de andra parterna inte längre bundna av sitt eget godtagande av denna.

5. Om de tvistande parterna inte har godtagit den föreslagna lösningen inom den i punkt 3 föreskrivna tiden. skall rapporten vidarebe- fordras till ESK:s ministerråd. genom ämbets- mannakommittén.

38

CSCE/3-C/Dec. 1 Annex 2

6. A report-shall also be drawn up which pro- vides immediate notification to the CSCE Council through the Committee of Senior Of- ficials of circumstances where a party fails to appear for conciliation or leaves a procedure after it has begun.

CHAPTER IV — ARBITRATION Article 26

Request for the Constitution of an Arbitral Tri- banal

1. A request for arbitration may be made at any time by agreement between two or more States parties to this Convention or between one or more States parties to this Convention and one or more other CSCE participating States.

2. The States parties to this Convention may at any time by a notice addressed to the Deposit- ary declare that they recognize as compulsory, ipso facto and without special agreement. the jurisdiction of an Arbitral Tribunal. subject to reciprocity. Such a declaration may be made for an unlimited period or for a specified timc. lt may cover all disputes or exclude disputes concerning a State's territorial integrity. national defence. title to sovereignty over land territory. or competing claims with regard to jurisdiction over other areas.

3. A request for arbitration against a State party to this Convention which has made the declaration specified in paragraph 2 may be made by means of an application to the Regis- trar only after a period of thirty days after the report of the Conciliation Commission which has dealt with the dispute has been transmitted to the CSCE Council in accordance with the provisions of Article 25. paragraph 5.

Prop. 1993/94:23 Bilaga 1

CSCE/3-C/Dec. 1 Bilaga 2

6. En rapport skall också upprättas. rörande omständigheterna då en part underlåter att in— finna sig till förlikning eller avbryter en för— handling efter det att den inletts. för omedel— bar notifikation till ESK:s ministerråd genom ämbetsmannakommittén.

KAPITEL IV SKILJEDOM Artikel 26

Ansökan om tillsättning av en skiljedomstol

]. En gemensam ansökan om skiljedom kan framställas när som helst av två eller flera kon- ventionsstater eller en eller flera konventions-

stater och en eller flera andra stater som deltar i ESK.

2. Konventionsstaterna får när som helst ge- nom anmälan till depositarien förklara att de, ipso facto och utan särskild överenskommelse. erkänner en skiljedomstols obligatoriska domsmakt. under förutsättning av reciproci- tet. En sådan förklaring kan göras för obe- gränsad tid eller för en angiven tidsperiod. Den kan täcka alla slags tvister eller utesluta tvister rörande en stats territoriella integritet. nationella försvar. rätt till suveränitet över landterritorium eller konkurrerande krav vad avser jurisdiktion över andra områden.

3. En ansökan om skiljedom mot en konven- tionsstat som har avgivit en förklaring enligt punkt 2 kan göras genom en begäran till dom- stolens sekreterare tidigast efter trettio dagar sedan förlikningskommissionens rapport om tvisten har överlämnats till ESK:s ministerråd i enlighet med bestämmelserna i artikel 25. punkt 5.

39

CSCE/3-C/Dec. 1 Annex 2

4. When a dispute is submitted to an Arbitral Tribunal in accordance with this article. the Tribunal may. on its own authority or at the re- quest of one or all of the parties to the dispute. indicate interim measures that ought to be taken by the parties to the dispute to avoid an aggravation of the dispute. greater difficulty in reaching a solution. or the possibility of a fu- ture award of the Tribunal becoming unen- forccable owing to the conduct of one or more of the parties to the dispute.

Article 27

Cases Brought before an A rbitral Tribunal

l. lf a request for arbitration is made by means of an agreement. it shall indicate the subject of the dispute. lf there is no agreement. in whole or in part. concerning the subject of the dis- pute. each party thereto may formulate its own position in respect of such subject.

2. Ifa request for arbitration is made by means of an application. it shall indicate the subject of the dispute. the States party or parties to this Convention against which it is directed. and. the main elements of fact and law on which it is grounded. As soon as the applica- tion is received, the Registrar shall notify the other States party or parties mentioned in the application.

Article 28

Constitution of the Arbitral Trilnuml

l. When a request for arbitration is submitted. an Arbitral Tribunal shall be constituted.

.

Prop. 1993/94:23 Bilaga ]

CSCE/S—C/Dec. 1 Bilaga 2

4. När en tvist hänskjuts till en skiljedomstol i enlighet med denna artikel får skiljedomstolen på eget initiativ eller på ansökan av en eller alla tvistande parter ange de interimsåtgärder som bör vidtas av de tvistande parterna för att undvika att tvisten blir allvarligare. att det blir svårare att nå en lösning eller att den skilje- dom som domstolen senare skall meddela blir omöjlig att verkställa på grund av en eller flera tvistande parters uppträdande.

Artikel 27

Frågor som anhängiggjorts inför en skiljedom- stol

1. I en gemensam ansökan om skiljedom skall anges vilken fråga som är föremål för tvisten. Om det föreligger oenighet mellan parterna. helt eller delvis. rörande bestämmandet av tvistefragan. får varje tvistande part formulera sin egen ståndpunkt i denna fråga.

2. Om en ansökan om skiljedom sker genom begäran. skall i denna anges vilken fråga som är föremål för tvisten. vilken konventionsstat eller vilka konventionsstater den är riktad mot samt de huvudsakliga faktiska och juridiska omständigheter som den är grundad på. Så snart begäran mottagits skall Domstolens sek- reterare notifiera den andra konventionssta- ten eller de övriga konventionsstater som nämns i begäran.

Artikel 28

Inrättande av en skiljedomstol

]. När en ansökan om skiljedom inges skall en skiljedomstol inrättas.

40

CSCE/3-C/Dec. ] Annex 2

2. The arbitrators appointed by the parties to the dispute in accordance with Article 4 are ar officio members of the Tribunal. When more than two States are parties to the same dis- pute. the States asserting the same interest may agree to appoint one single arbitrator.

3. The Bureau shall appoint. from among the arbitrators, a number of members to sit on the Tribunal so that the members appointed by the Bureau total at least one more than tlte e.t' offi- cio members. Members of the Bureau and their alternates. who are on the list of arbit- rators. shall be eligible for appointment to the Tribunal. '

4. lf an ex officio member is unable to attend or has previously taken part in any capacity in the hearings of the case arising from the dis- pute submitted to the Tribunal. that member shall be replaced by his or her alternate. If the alternate is in the same situation. the State in-.

volved shall appoint a member to examine the dispute pursuant to the terms and conditions specified in paragraph 5. ln the event of a question arising as to the capacity of a member or of his or her alternate to sit on the Tribunal. the matter shall be decided by the Bureau.

5. Any State." which is a party to a dispute sub— mitted to an Arbitral Tribunal and which is not party to this Coiwentitm. may appoint a per- son of its choice to sit on the Tribunal. either from the list of arbitrators established in ac- cordance with Article 4 or from among other persons who are nationals of a CSCE particip- ating State. Any person thus appointed must meet the conditions specified in Article 4. paragraph 2. and for the purpose of examining the dispute. shall have the same rights and ob- ligations as the other members of the Tribunal.

Prop. 1993/94:23 Bilaga ]

CSCE/"3-C/Dec. 1 Bilaga 2

2. De skiljedomare som i enlighet med artikel 4 har tillsatts av de tvistande parterna är er of- ficio ledamöter av skiljedomstolen. När fler än två stater är parter i samma tvist, kan de stater som har samma anspråk komma överens om att utse en enda skiljedomare."

3. Presidiet skall bland skiljedomarna utse ett antal ledamöter att ingå i skiljedomstolen. så att antalet domare som utsetts av presidiet med minst en överstiger antalet er officio-do- mare. Ledamöter av presidiet och deras sup- pleanter. som finns uppförda på förteckningen över skiljedomare. skall vara valbara till skil- jedomstolen. ' '

4. Om en ex officio-domare har förhinder eller tidigare i någon egenskap har deltagit i bered- ningen av ett ärende i samband meden till skil- jedomstolen hänskjuten tvist. skall han eller hon ersättas av sin suppleant. Om suppleanten är i samma situation. skall den berörda staten utse en ledamot att behandla tvisten i enlighet med de villkor och betingelser som anges i punkt 5. För den händelse att en fråga uppstår rörande en ledamots eller dennes suppleants befogenhet att ingå i skiljedomstolen. skall ärendetavgöras av presidiet.

5. Varje stat som är part i en till skiljedomstol hänskjuten tvist och inte är konventionsstat kan utse en person efter sitt eget val att ingå i skiljedomstolen. antingen från den förteck- ning över skiljedomare som upprättats i enlig- hct med artikel 4 eller bland andra personer som är medborgare i en stat som deltari ESK. En person som utsetts på detta sätt måste tipp- fylla de villkor som anges i artikel 4. punkt 2. och skall vad avser behandlingen av tvisten ha samma rättigheter och skyldigheter som öv- riga ledamöter av skiljedomstolen har. Perso-

41

CSCE/3-C/Dec. 1 Annex 2

The person shall perform his or her functions in full independence and shall make the dec- laration required by'Article 5 before sitting on the Tribunal.

6. The Tribunal shall appoint its Chairman from among the members appointed by the Bureau.

7. In the event that one of the members of the Tribunal appointed by the Bureau is unable to attend the proceedings. that member shall not be replaced unless the number of members ap- pointed by the Bureau falls below the number of ex officio members. or members appointed by the parties to the dispute in accordance with paragraph 5. In this event. one or more new members shall be appointed by "the Bureau pursuant to paragraphs 3 and 4 of this article. A new Chairman will not be elected if one or more new members are appointed. unless the member unable to attend is the Chairman of the Tribunal.

Article 29

Arbitration Procedure

]. All the parties to the dispute shall have the right to be heard during the arbitration pro- ceedings. which shall conform to the principles of a fair trial. The proceedings shall consist of a written part and an oral part.

2. The Arbitral Tribunal'shall have, in relation to the parties to the dispute. the necessary fact-finding and investigative powers to carry out its tasks.

3. Any CSCE participating State which con- siders that it has a particular interest of a legal nature likely to be affected by the ruling of the Tribunal may. within fifteen days .of the trans-

Prop. 1993/94:23 Bilaga 1

CSCE/3-C/Dec. 1 Bilaga 2

nen i fråga skall fullt oavhängigt fullgöra sina skyldigheter och före sitt inträde i skiljedom- stolen avge den förklaring som krävs i artikel 5.

6. Skiljedomstolen skall utse sin ordförande bland de ledamöter som tillsatts av presidiet.

7. För den händelse att en av de ledamöter i skiljedomstolen som tillsatts av presidiet är förhindrad att delta i förhandlingarna, skall den ledamoten inte ersättas, om inte antalet ledamöter som tillsatts av presidiet därigenom kommer att understiga antalet ex officio-leda- möter eller ledamöter som tillsatts av de tvis- tande parterna i enlighet med punkt 5. l såfall skall en eller flera nya ledamöter tillsättas av presidiet i enlighet med punkterna 3 och 4 i denna artikel. Ny ordförande kommer inte att väljas när en eller flera nya ledamöter tillsätts. om inte den ledamot som har förhinder är ord- förande i skiljedomstolen.

Artikel 29 Skiljeförfarande

1. Alla tvistande parter skall ha rätt att höras under skiljeförfarandet, som skall uppfylla principerna om en rättvis rättegång. Skiljeför- farandet skall bestå av en skriftlig och en muntlig del. '

"2. Skiljedomstolen skall i förhållande till de tvistande parterna ha de befogenheter för un- dersökning och utredning som är nödvändiga för att den skall kunna fullgöra sina uppgifter.

3. Varje stat som deltar i ESK och anser att den har ett konkret anspråk av rättslig natur som kan påverkas av ett beslut av skiljedom- stolen får. inom femton dagar efter det att

42

CSCE/3-C/Dec. 1 Annex 2

mission of the notification by the CSCE Sec- retariat as specified in Article 15. address to the Registrar a request to intervene. This re- quest shall be immediately transmitted to the parties to the dispute and to the Tribunal con- stituted for the dispute.

4. If the intervening State establishes that it has such an interest. it shall be authorized to participate in the proceedings in so far as may be required for the protection of this interest. The relevant part of the ruling of the Tribunal is binding upon the intervening State.

5. The parties to the dispute have a period of thirty days in which to address their observa- tions regarding the request for intervention to the Tribunal. The Tribunal shall render its de- cision on the. admissibility of the request.

6. The hearings in the Tribunal shall be held in camera. unless the Tribunal decides otherwise at the request of the parties to the dispute.

7. In the event that one or more parties to the dispute fail to appear. the other party or par- ties thereto may request the Tribunal to decide in favour of its or their claims. Before doing so. the Tribunal must satisfy itself that it is competent and that the claims of the party or parties taking part in the proceedings are well- founded.

Artiele 30

Function of the Arbitral Tribunal

The function of the Arbitral Tribunal shall be to decide. in accordance with international law. such disputes as are submitted to it. This provision shall not prejudice the power of the

Prop. 1993/94:23 Bilaga 1

CSCE/3—C/Dec. 1 Bilaga 2

ESK-sekretariatet har översänt den notifika- tion som anges i artikel 15, inge en ansökan om intervention till Domstolens sekreterare. Denna ansökan skall omedelbart vidarebe- fordras till de tvistande parterna och till den skiljedomstol som har inrättats med anledning

av tvisten. !

4. Om den intervenerande staten kan visa att den har ett sådant anspråk. skall den få till- stånd att delta i förhandlingarna i den mån detta kan behövas för skydd av anspråket. Re- levanta delar av skiljedomstolens beslut är bindande för den intervenerande staten.

5. De tvistande parterna har trettio dagar på sig att till skiljedomstolen inge sina yttranden över en begäran om intervention. Skiljedom- stolen skall ta ställning i frågan om rätt till in- tervention.

6. Skiljedomstolens sammanträden skall hållas inom stängda dörrar. om den inte på de tvis- tande parternas begäran beslutar annat.

7. För den händelse att en eller flera tvistande parter underlåter att inställa sig. får den andra parten eller de andra parterna i tvisten an- moda domstolen att besluta till förmån för sitt eller sina yrkanden. Innan skiljedomstolen gör detta. måste den förvissa sig om att den är be- hörig och att de yrkanden som framförts av närvarande part eller parter är välgrundade.

Artikel 30 Skiljedomstolens uppgift

Skiljedomstolens uppgift skall vara att i enlig- het med den internationella rätten avgöra de tvister som hänskjuts till den. Denna bestäm- melse skall inte hindra skiljedomstolens befo-

43

CSCE/3-C/Dec. l Annex 2

Tribunal to decide a case ex aequo er bono. if the parties-to the dispute so agree.

Article 31 A rbitra/ Award

I. The award of the Arbitral Tribunal shall state the reasons on which it is based. if it does not represent in whole or in part the unanim- ous opinion of the members of the Arbitral Tribunal. any member shall be entitled to de- liver a separate or dissenting opinion.

2. Subject to Article 29. paragraph 4. the award of the Tribunal shall have binding force only between the parties to the dispute and in respect of the case to which it relates.

3. The award shall be final and not subject to appeal. However. the parties to the dispute or one of them may request that the Tribunal in- terpret its award as to the meaning or scope. Unless the parties to the dispute agree other- wise. such request shall be made at the latest within six months after the comrrtunication of the award. After receiving the observations of the parties to the dispute. the Tribunal shall render its interpretatitm as soon as possible.

4. An application for revision of the award may be made only when it is based upon the discovery of some fact which is of such a nature as to be a deeisive factor and which. when the award was rendered. was unknown to the Tri- bunal and to the. party or parties to the dispute claiming revision. The application for revision must be made at the latest within six months of the disci'tvery of the new fact. No applica-

Prop. 1993/94:23 Bilaga ]

CSCE/"3-C/Dec. 1 Bilaga 2

genhet att avgöra ett fall efter rätt och billighet (ex aequo er bono), om parterna i tvisten kom- mer överens om detta.

Artikel 31

Skiljedomen

l.. Skiljedomen skall ange de skäl som den grundar sig på. Om den. helt eller delvis. ut- trycker en uppfattning som skiljdomarna inte är eniga om. skall varje skiljedomare ha rätt att avge ett särskilt yttrande eller en avvikande mening.

2. Med undantag för artikel 29. punkt 4. skall skiljedomen ha bindande kraft endast mellan de tvistande parterna och vad avser det fall som den hänför sig till.

3. Skiljedomen skall vara slutlig och inte kunna överklagas. De tvistande parterna eller någon av dem får begära att skiljedomstolen ger en tolkning av sin dom vad avser dess inne- börd eller tillämpningsområde. Om inte de tvistande parterna kommer överens om annat. skall en sådan begäran inges senast sex måna- der efter delgivningen av skiljedomen. Sedan skiljedomstolen har mottagit de tvistande par- ternas synpunkter. skall den snarast möjligt lämna sin tolkning.

4. En ansökan om revision av skiljedomen får inges endast om denna grundar sig på upptäck- ten av ett sakförhållande som är av sådan na- tur att det kan vara av avgörande betydelse och som. när domen avfattades. var okänt för skiljedomstolen och för den part eller de par- ter i tvisten som kräver revision. Revisionsan- sökan måste inges senast inom sex månader ef- ter upptäckten av det nya sakförhållandet.

44

CSCE/3-C/Dec. l Annex 2

' tion for revision may be made after the Iapse of ten years from the date of the award.

5. As far as possible. the examination of a re- quest for interpretation or an application for revision should be carried out by the Tribunal which made the award in question. lfthe Bur- eau should find this to be impossible. another Tribunal shall be constituted in accordance with the provisions of Article 28.

Article 32

Publication of the Arbitral Award

The award shall be published by the Registrar. A certified copy shall be communicated to the parties to the dispute and to the CSCE Council through the Committee of Senior Officials.

CHAPTER V — FINAL PROVISIONS Article 33

Signature and Entry into Force

.] . This Convention shall be open for signature with the Government of Sweden by the CSCE participating States until 31 March 1993. It shall be subject to ratification.

2. The CSCE participating States which have not signed this Convention may subsequently acccde thereto.

3. This Convention shall enter into force two months after the date of deposit of the twelfth instrument of ratification or accession.

4. For every State which ratifies or aecedes to this Convention after the deposit of the twelfth instrument of ratification or accession. the Conventitm shall enter into force two months

Prop. 1993/94:23 Bilaga 1

CSCE/3-C/Dec. 1 Bilaga 2

Ingen revisionsansökan får inges efter det att tio år förflutit sedan dagen för skiljedomen.

5. I den utsträckning sa är möjligt. skall utred- ningen om en begäran om tolkning eller om en revisionsansökan göras av den skiljedomstol som har fattat beslutet i fråga. Om presidiet skulle finna detta omöjligt. skall en annan skil- jedomstol inrättas i enlighet med bestämmel- serna i artikel 28.

Artikel 32 Offentliggörande av skiljda/nen

Skiljedomen skall offentliggöras av Domsto- lens sekreterare. En bestyrkt kopia skall över- sändas till de tvistande parterna och. via äm- betsmannakommittén. till ESK:s ministerråd.

KAPITEL V — SLUTBESTÄMMELSER Artikel 33

Undertecknande och ikraftträdande

1. Denna konvention skall hos Sveriges rege- ring stå öppen till och med den 31 mars 1993 för undertecknande av de stater som deltar i ESK. Den skall ratificeras.

2. De stater som deltar i ESK och inte har un- dertecknat denna konvention kan senare an- sluta sig till denna.

3. Denna konvention träderi kraft två måna— der efter dagen för deponeringen av det tolfte ratifikations- eller anslutningsinstrumentet.

4. I förhållande till varje stat som ratificerar el- ler ansluter sig till denna konvention efter de- poneringen av det tolfte ratifikations- eller an- slutningsinstrumentet träder konventionen i

CSCE/3-C/Dec. 1 Annex 2

after its instrument of ratification or accession has been deposited.

5. The Government of Sweden shall serve as depositary of this Convention.

Article 34

Reservations

This Convention may not be the subject ofany reservation that it does not expressly author- ize.

Article 35

A men dments

1. Amendments to this Convention must be adopted in accordance with the following paragraphs.

"2. Amendments to this Convention may be proposed by any State party thereto. and shall be communicated by the Depositary to the CSCE Secretariat for transmission to the CSCE participating States.

3. If the CSCE Council adopts the proposed text of the amendment. the text shall be for- warded by the Depositary to States parties to this Convention for acceptance in accordance with their respective constitutional require- ments.

4. Any such amendment shall come into force on the thirtieth day after all States parties to this Convention have informed the Depositary of their acceptance thereof.

Prop. 1993/94:23 Bilaga 1

CSCE/3—C/Dec. 1 Bilaga 2

kraft två månader efter det att dess ratifika- tions- eller anslutningsinstrument har depone- rats.

5. Sveriges regering skall vara depositarie för denna konvention.

Artikel 34 Reservationer

Denna konvention får inte bli föremål för nå- gon reservation som inte uttryckligen är god- känd enligt konventionen.

Artikel 35

Ändringar

1. Ändringar i denna konvention skall antas i enlighet med följande punkter.

2. Ändringar i denna konvention får föreslås av varje stat som är part i konventionen och underrättelse om förslagen skall av deposita- rien sändas till ESK-sekretariatet för vidare- befordran till de stater som deltar i ESK.

3. Om ESK:s ministerråd antar den föreslagna ändringen. skall texten av depositarien över- lämnas till konventionsstaterna för godta- gandc i enlighet med deras respektive konsti- tutionella krav.

4. Varje sådan ändring träder i kraft den tret- tionde dagen efter det att alla konventionssta- ter har underrättat depositarien om sitt godta- gande av ändringen.

46

CSCE/3—C/Dec. 1 Annex 2

Article 36

Denunciation

l. Any State party to this Convention may. at any time. denounce this Convention by means of a notification addressed to the Depositary.

2. Such denunciation shall become effective one year after the date of receipt of the noti- fication by the Depositary.

3. This Convention shall. however. continue to apply for the denouncing party with respect to proceedings which are under way at the time the denunciation enters into force. Such pro- ceedings shall be pursued to their conclusion.

Article 37

Notifications and Cmnmunications

The notifications and communications to be made by the Depositary shall be transmitted to the Registrar and to the CSCE Secretariat for further transmission to the CSCE participating States.

Article 38

Non-Parties

ln conformity with international law. it is con- firmed that nothing in this Convention shall be interpreted to establish any obligations or commitments for CSCE participating States that are not parties to this Convention if not expressly provided for and expressly accepted by such States in writing.

Prop. 1993/94:23 Bilaga 1

CSCE/3-C/Dec. 1 Bilaga 2

Artikel 36 Uppsägning

1. Varje konventionsstat får när som helst säga upp denna konvention genom en till deposita- rien ställd notifikation.

2. Uppsägningen träder i kraft ett år efter den dag då depositarien har mottagit notifikatio- nen. _

3. Denna konvention skall dock fortsättnings— vis vara tillämplig på den uppstigande parten vad avser handläggning som pågår vid tid— punkten för uppsägningens ikraftträdande. Sådan handläggning skall fullföljas.

Artikel 37

Notifikationer och underrättelser

De notifikationer och underrättelser som skall utgå från depositarien skall överlämnas till Domstolens sekreterare och till ESK-sekreta- riatet för vidarebefordran till de stater som deltar i ESK.

Artikel 38 Icke-parter

] enlighet med den internationella rätten be- kräftas att ingenting i denna konvention skall tolkas så att skyldigheter och åtaganden upp- står för stater som deltar i ESK utan att vara konventionsstater. om inte så uttryckligen be- stäms och uttryckligen godtas skriftligen av dessa stater.

47

CSCE fi-C/Dec. 1 Annex 2

Article 39

Transitional Pro Visions

1. The Court shall proceed. within four months of the entry into force of this Convert- tion, to elect the Bureau. to adopt its rules and to appoint thc Registrar in accordance with the provisions of Articles 7. 9 and 11. The host Government of the Court shall. in co-opera- tion with the Depositary. make the arrange- ments required.

2. Until a Registrar is appointed.1zhe duties of the Registrar under Article 3. paragraph 5. and Article 4. paragraph 7 shall be performed by the Depositary.

Done at Stockholm. in the English. French. German. italian. Russian and Spanish lan- guages. all six language versions being equally authentic. on 15th December 1992.

Prop. 1993/94:23 Bilaga 1

CSCE/3-C/Dec. 1 Bilaga 2

Artikel 39

Overgångsbestämmelser

l. Domstolen skall inom fyra månader efter denna konventions ikraftträdande välja sitt presidium. anta sina regler och utse sin sekre- terare i enlighet med bestämmelserna i artik- larna 7. 9 och 11. Domstolens värdlands rege- ring skall i samarbete med depositarien stå för de nödvändiga arrangemangen.

2. Till dess att domstolen har utsett sin sekre- terare skall dennes åligganden enligt artikel 3. punkt 5. och artikel 4. punkt 7. utföras av de- positarien.

Upprättad i Stockholm den 15 december 1992. på engelska. franska. italienska. ryska. spanska och tyska språken, vilka alla språkver- sioner är lika giltiga.

48

CSCE/3-C/Dec. ] Annex 3

PROVISIONS FOR A CSCE CONClLl- ATION COMMISSION

The participating States in the Conference on Security and Co-operation in Europe (CSCE) hereby establish a procedure to complement the Valletta Procedure for the Peaceful Settle- ment of Disputes endorsed by the Berlin Meeting. by the establishment of a Concili- ation Commission ("the Commission") in ac- cordance with the following provisions.

Section [

A dispute between tWo CSCE participating States may be brought before the Commission if the parties to it so agree.

Section 11

A participating State may at any time declare that it will accept. on condition of reciprocity. conciliation by the Commission for disputes between it and other participating States. The declaration may not include conditions which would affect the procedures described in Sec- tions III to XVll below. The declaration will be deposited with the Secretary of the Com- mission ("the Secretary") who will transmit copies to all the. participating States.

Section II]

1. Where the parties to a dispute have agreed to bring it before the Commission. the procedure will be invoked by a joint written request by the parties to the Secretary.

"2. Where both parties to a dispute have made' declarations under Section ll which apply to

Prop. 1993/94:23 Bilaga 1.

CSCE/3-C/Dec. 1 Bilaga 3

BESTÄMMELSER OM EN ESK- FÖRLIKNINGSKOMMISSION

De deltagande staterna i Europeiska säker.- hetskonferensen (ESK) fastställer härmed ett förfarande avsett att utgöra ett komplement till Vallettamekanismen för fredlig lösning av tvister. vilken bekräftades av Berlimnötet. ge- nom inrättandet av en förlikningskommission ("Kommissionen") i enlighet med följande be- stämmelser.

Sektion I

En tvist mellan två" stater som deltar i ESK får hänskjutas till Kommissionen om parterna kommer överens om detta.

Sektion [I

En deltagande stat får när som helst förklara att den på villkor av reciprocitet kommer att godta förlikningsförfarande inför Kommissio- nen vad gäller tvistcr mellan denna och andra deltagande stater. Förklaringen får inte inne- hålla villkor som skulle inverka på de förfaran- den som beskrivs i sektionerna lll-XVII ne- dan: Förklaringen skall deponeras hos kom- missionens sekreterare ("Sckreteraren"). som skall överlämna kopior till alla de deltagande staterna.

Sektion Ill

1. Om parterna i en tvist har kommit överens om att hänskjuta denna till Kommissionen. kan de i en gemensam skriftlig ansökan ställd till Sekreteraren begära att förfarandet inleds.

2. Om båda parter i en tvist har avgivit förkla- ringar enligt del 11. vilka kan tillämpas på tvis-

49

CSCE/'3-C/Dec. 1 Annex 3

that dispute. the procedure may be invoked by a written request by either party to the other and to the Secretary.

Section lV

[. As soon as the Secretary has received a re- quest made in accordance with Section lll. the Commission will be constituted in accordance with Section V.

2. Any question as to the application of Sec- tion ll with respect to the dispute. and in par- ticular as to reciprocity of the declarations made thereunder. will be decided by the Com- mission as a preliminary question. For this purpose the parties will proceed directly to the appointment of the conciliators.

Section V

1. The parties to the dispute will. within 20 days of the receipt by the Secretary of a written request under Section III. appoint one concili- ator from the Register maintained for the pur- poses of the Valletta Procedure for the Peace- ful Settlement of Disputes ("the Valletta Re- gister"). A party which invokes the procedure in accordance with Section lll. paragraph 2. should name its conciliator in its written re- quest. '

2. The conciliators will. within 20 days of the date of the second of their own appointments. appoint a third conciliator chosen from the Valletta Register. who will act as Chairman of the Commission. 'lle will not be anational of either of the parties or have been nominated by either of them to the Register.

Prop. 1993/94:23 Bilaga 1

CSCE/3-C/Dec. 1 Bilaga 3

ten. kan endera parten i en skriftlig begäran ställd till den andra och till Sekreteraren be- gära att förfarandet inleds.

Sektion W

1. Så snart Sekreteraren har mottagit en begä- ran som ingivits i enlighet med sektion lII. skall Kommissionen tillsättas i enlighet med sektion V.

2. Frågor som avser tillämpning av sektion ll beträffande tvisten. och särskilt reciprociteten i de förklaringar som avgivits i enlighet med denna. skall av Kommissionen avgöras som preliminära frågor. Parterna skall därför ome- delbart utse sina förlikningsmän.

Sektion V

1. De tvistande parterna skall. inom 20 dagar efter det att Sekreteraren mottagit en skriftlig ansökan enligt sektion lll. utse en förliknings- man frän det register som finns upprättat för Vallettamekanismen för fredlig lösning av tvis- ter ("Valletta-rcgistret"). En part som äbero- par förfarandet i enlighet med sektion lll. punkt 2. skall namnge sin förlikningsman i sin skriftliga ansökan.

2. Förlikningsmännen skall. inom 20 dagar ef— ter den senare av deras utnämningar. tillsätta en tredje förlikningsman ur Valletta-registret. vilken skall vara Kommissionens ordförande. Denne skall inte vara medborgare i någon av de stater som är parter eller ha nominerats till registret av någondera staten.

CSCE/3-C/Dec. l Annex 3

3. If the appointment of the Chairman. or of any of the other conciliators. has not been made within the prescribed period. it will be made within 20 days of the expiry of the relevant period by the Secretary-General of the Permanent Court of Arbitration. after consultations with the parties.

4. Any vacancies will be filled in the manner prescribed for the initial appointment.

Section VI

'1._ The Commission will consult the parties on the procedure to be followed in the exercise of its responsibilities as described herein. The Commission will give effect to any agreement between the parties on procedure. In the ab- sence of agreement on any point. the Commis- sion may decide the matter.

2. Decisions and recommendations of the Commission will be made by a majority vote of the members.

Section VII

The Commission may. with the consent of the parties. invite any participating State to submit its views orally or in writing.

Section var

The parties will refrain throughout the course of the procedure from- any" action" which may aggravate the situation and make more diffi- cult or impedc the peaceful settlement of the dispute. In this connection. the Commission may draw the attention of the parties to any measures which it considers might facilitate an amicable settlement.

Prop. 1993/94:23 Bilaga 1

CSCE/3-C/Dee. 1 Bilaga 3

3. Om utnämningen av ordföranden eller av någon av de andra förlikningsmänncn inte har skett inom föreskriven tid skall den. efter sam- råd med parterna. verkställas av generalsekre- teraren i Permanenta skiljedomstolen inom 20 dagar efter det att den relevanta perioden har utlöpt.

4. Eventuella vakanser skall fyllas på "det sätt som föreskrivs för den första utnämningen.

Sektion V]

1. Kommissionen skall samråda-med parterna om det förfarande som skall följas då den ut- övar sina befogenheter enligt dessa bestäm- melser. Kommissionen skall godta varje avtal om förfarande mellan parterna. l frånvaro av avtal på någon punkt skall Kommissionen fatta beslut i frågan.

2. Kommissionens beslut och rekommendatio— ner skall grundas på en majoritet av ledamö— ternas röster.

Sektion vu

Kommissionen får med parternas medgivande inbjuda varje deltagande stat att muntligt eller skriftligt meddela sina synpunkter .

sektion vm

Under förfarandet skall parterna avstå från varje åtgärd som kan förvärra situationen och försvåra eller hindra en fredlig lösning avitvis- ten. I detta sammanhang kan kommissionen uppmärksamma parterna på de åtgärder. som enligt dess förmenande skulle kunnalunder- lätta "en lösning i godo.

51

CSCE/3—C/Dec. 1 Annex 3

Section IX

The Commissionwill seek to clarify the points in dispute between the parties and endeavour to bring about a resolution of the dispute on mutually agreeable terms.

Section X

If the Commission considers that to do so will facilitate an amicable settlement of the dis- pute. it may suggest possible terms of settle- ment and set a time limit Within which the par- ties should inform the Commission whether they accept such recommendations.

Section XI

Each party will. within the time limit set under Section X. inform the Secretary and the other party whether or not it accepts the proposed terms of settlement. If both parties have not notified such acceptance within such time limit the Secretary will forward a report from the Commission to the Committee of Senior Offi- cials of the CSCE. The report will not include the matters referred to in Section XII.

Section XII

Any measures recommended under Section VIII. and any information and comments pro- vided to the Commission by the parties in con- fidence. will remain confidential unless the parties agree otherwise.

Section XIII

Each party to the dispute will bear its own costs and the costs of the conciliator appointed

Prop. 1993/94:23 Bilaga 1

CSCE/B-C/Dec. 1 Bilaga 3

Sektion IX

Kommissionen skall försöka klarlägga de frå- gor som parterna tvistar om samt sträva efter att nå en lösning av tvisten på ömsesidigt god- tagbara villkor.

Sektion X

Om Kommissionen anser att detta skulle un- derlätta en lösning i godo av tvisten. kan den föreslå möjliga villkor för en lösning och sätta upp en tidsram inom vilken parterna skall un- derrätta Kommissionen om de godtar rekom- mendationerna. ' _ '

Sektion Xl

Varje part skall, inom den tidsram som fast- ställts enligt sektion X, "underrätta Sekretera- ren och den andra parten om den godtar de föreslagna villkoren för en lösning eller inte. Om inte båda parter meddelat godtagande inom tidsramen skall Sekreteraren inge en rapport från Kommissionen till ESK:s ämbets- mannakommitté. Rapporten skall inte inklu- dera sådana uppgifter som avses i sektion XII.

Sektion XII

Åtgärder som rekommenderats enligt sektion VIII samt information och kommentarer som Kommissionen fått av parterna i förtroende skall förbli förtroliga. om inte parterna kom- mer överens om annat.

Sektion XIII

Varje part i tvisten skall stå för sina egna kost- nader samt kostnaderna för den förliknings-

CSCE/3-C/Dec. ] Annex 3

by it. The rest of the costs of the Commission will be shared equally by the parties.

Section XIV

A participating State may at any time. whether before or after a dispute has been referred to the Commission, declare. either generally or in relation to a particular dispute. that it will accept as binding. on condition of reciprocity. any terms of settlement proposed by the Com- mission. Such declaration will be deposited with the Secretary who will transmit copies to all the participating States.

Section XV

A declaration made under Section 11 or Sec- tion XIV may be withdrawn or modified by written notification to the Secretary who will transmit copies to all the participating States. A declaration made under Section 11 or Sec- tion XIV may not be withdrawn or modified in relation to a dispute to which it applies once a written request for conciliation of the dispute has been made under Section 111. and the other party to the dispute has already made such a declaration.

Section XVI

The parties may agree to modify the procedure set out in the preceding sections with respect to their particular dispute.

Section XVII

The Director of the Conflict Prevention Centre will act as Secretary of the Commis-

Prop. 1993/94:23 Bilaga 1

CSCE/3—C/Dec. 1 Bilaga 3

man som den utsett. Återstoden av Kommis- sionens kostnader skall fördelas lika mellan parterna.

Sektion XIV

En deltagande stat kan när som helst. i förväg eller efter det att en tvist har hänskjutits till Kommissionen, generellt eller i samband med en särskild tvist, förklara att den under förut- sättning av reciprocitet kommer att som bin- dande godta de villkor för en lösning som före- slagits av Kommissionen. _En sådan förklaring skall deponeras hos Sekreteraren, som skall överlämna kopior till alla de deltagande sta- terna.

Sektion XV

En förklaring som avgivits enligt sektion 11 el- ler sektion XIV får dras tillbaka eller ändras genom en skriftlig notifikation till Sekretera— ren, som skall överlämna kopior till alla de deltagande staterna. En förklaring som avgi- vits enligt sektion II eller sektion XIV får inte dras tillbaka eller ändras. i förhållande till en tvist som den gäller för. efter det att en skriftlig begäran om förlikning av tvisten har ingivits enligt sektion III, om den andra parten i tvis- ten redan har avgivit en sådan förklaring.

Sektion XVI

Parterna kan komma överens om att ändra det förfarande som anges i de föregående delarna vad gäller deras särskilda tvist.

Sektion XVII

Direktören för Centret för förebyggande av konflikter skall vara kommissionens Sekrete-

53

CSCE/3-C/Dec. 1 Annex 3

sion. ln carrying out his functions. the Director may consult the Committee of Senior Officials as and when he deems necessary. If the Dir- ector is a national of one of the parties to a dis- pute, his functions in respect of that dispute will be performed by the next most senior offi- cial of the Conflict Prevention Centre who is not such a national.

Prop. 1993/94:23 Bilaga 1

CSCE/3-C/Dec. ] Bilaga 3

rare. Vid fullgörandet av sina uppgifter får di- rektören samråda med ämbetsmannakommit- tén om och när han bedömer detta vara nöd- vändigt. Om direktören är medborgare i nä- gon av de stater som är parter i tvisten, skall hans uppgifter vad avser tvistcn i fråga fullgö- ras av [den högste ämbetsman i Centret för förebyggande av konflikter som inte är med-

borgare enligt ovan. -

54

CSCE/3-C/Dec. l Annex 4

PROVISIONS FOR DIRECTED CONCILI- ATION :

1. The Council of Ministers or the Committee of Senior Officials (CSO) may direct any two participating States to seek conciliation to as- sist them in resolving a dispute that they have not been able to settle within a reasonable period of time.

2. In using this authority, the Council or the CSO may direct that the parties to the dispute use the provisions for conciliation described in Annex 3, on the same basis as if the parties had made a joint written request to bring the dis- pute before the ConciliatiOn Commission es- tablished by that Annex. llowever. in such situations:

(a) the Council or the CSO may decide. in view of the nature of the particular dispute or other relevant factors. ei- ther to increase or to decrease any of the twenty-day periods for appoint- ment by the parties of the two mem- "bers of the Conciliation Commission or for selection of the Chairman; and

(b) the work of the Commission will not be conducted in public. unless the par- ties agree otherwise.

3. Moreove| in cases involving disputes be- tween two parties to the Convention on Conci- liation and Arbitration within the CSCE the Council or the CSO may direct that the parties use the provisions for conciliation established under that Convention. once that Convention enters into force. '

4. The parties to the dispute may exercise any rights they otherwise have-to participate in all

Prop. 1993/94:23 Bilaga 1

CSCE/S-C/Dec. 1 Bilaga 4

BESTÄMMELSER OM PÅBJUDEN FORLIKNING ..

]. ESK:s ministerråd eller ämbetsmannakom- mitté (CSO) får påbjuda att två deltagande stater. vilka som helst. söker förlikning för att få hjälp med att lösa en tvist som de inte har kunnat lösa inom rimlig tid;

2. När de använder sig av denna befogenhet får ministerrådet eller CSO påbjuda att de tvistande parterna använder sig av de bestäm— melser om förlikning som anges i bilaga 3. un- der samma förutsättningar som om parterna hade ingivit en gemensam skriftlig ansökan för att hänskjuta tvisten till den förlikningskom- mission som upprättas genom den bilagan. Vid sådana tillfällen gäller dock att . (a) ministerrådet eller CSO får besluta. med hänsyn till arten av den särskilda tvisten eller andra relevanta faktorer, att antingen förlänga eller förkorta någon av de perioder om tjugo dagar som gäller för parternas tillsättning av de båda medlemmarna i förliknings- kommissionen eller för val av ordfö- randen. och att (b) kommissionen inte skall fullgöra sina uppgifter offentligt. om inte parterna kommer överens om annat.

3. Därutöver. får ministerrådet eller CSO. i fall då två' tvistande parter är parter i Konventio- nen om förlikning och skiljedom inom ESK. påbjudaatt parterna använder sig av de be- stämmelser om förlikning som fastställs i. denna konvention. när den väl trätt i kraft.

4. De tvistande parterna fär utöva de rättighe- ter som de i'övrigt har för att deltai alla diskus-

55

CSCE/B-C/Dec. 1 Annex 4

discussions within the Council or CSO regard- ing the dispute, but they will not take part in the decision by the Council or the CSO dir- ecting the parties to conciliation. or in de- cisions described in paragraph 2(a).

5. The Council or the CSO will not direct par- ties to a dispute to seek conciliation under this Annex: (a) if the dispute is being addressed under

some other procedure for the peaceful . settlement of disputes;

(b) if the dispute is covered by any process outside the CSCE which the parties to the dispute have accepted, including under an agreement in which the parties have undertaken to address certain disputes only through negotiations: or ' (c) if either party to the _dispute considers that, because the dispute raises issues concerning its territorial integrity, or national defence, title to sovereignty over land territory, or competing claims with regard to the jurisdiction over other areas, the provisions of this Annex should not be applied.

6. The parties to the dispute will bear their own expenses. Except for dispute-s covered in paragraph 3. any other expenses incurred under the procedure will be shared by all parti- cipating States in accördance with'the CSCE scale of distribution. subject to any procedures that the CSO may adopt to ensure that ex- penses "are limited to those reasonable. With respect to disputes cbvered by paragraph 3. re- sponsibility for such other expenses will be borne in accordance with the provisions of the Convention on Conciliation and Arbitration within the CSCE.

Prop. 1993/94:23 Bilaga 1

CSCE/3-C/Dee. 1 Bilaga 4

sioner inom ministerrådet eller CSO vad avser tvisten, men de skall inte delta i det beslut inom ministerrådet eller CSO varigenom par- terna påbjuds att söka förlikning eller i beslut som anges i punkt 2 (a).

5. Ministerrådet eller CSO skall inte påbjuda att parterna i en tvist söker förlikning enligt denna bilaga om (a) tvisten handläggs enligt något annat förfarande för fredlig lösning av tvis- ter, ' (b) tvisten omfattas av något förfarande utanför ESK som de tvistande par- terna har godtagit. varmed även för- stås ett avtal i vilket parterna har åta- git sig att handlägga vissa tvister en- bart genom förhandlingar. eller om

(c) endera parten i tvisten. på grund av att tvisten går in på frågor rörande dess territoriella integritet eller natio- nella försvar, anspråk på suveränitet ' över landterritorium eller' rivalise- rande anspråk vad gäller jurisdiktion över andra områden. anser att be- stämmelserna i denna bilaga inte skall tillämpas.-

6. De tvistande parterna skall stå för sina egna kostnader. Med undantag av tvister som avses i punkt 3 skall alla övriga kostnader. som upp— kommer under förfarandet. fördelas på samt- liga deltagande statcr i enlighet med ESK:s bi- dragsskala. vilket inte inverkar på de förfaran- den som CSO kan godkänna för att säkerställa att utgifterna begränsas till sådana som är rim- ligaf Vad avser tvister som omfattas av punkt 3. skall ansvaret för sådana övriga kostnader fördelas i enlighet med bestämmelserna i Kon- ventionen om förlikning och skiljedom inom ESK.

56

CSCE/3-C/Dec. ] Annex 4

7. In addition to any reports otherwise pro- vided for under the conciliation provisions de- scribed in paragraphs 2 and 3. the Council or the CSO may request the Commission to re- port on the results of the conciliation. The re- port will not reflect matters that are con- sidered confidential under the applicable pro- visions. unless the parties agree otherwise.

Prop. 1993/94:23 Bilaga 1

CSCE/3-C/Dec. 1 Bilaga 4

7. Utöver de rapporter som i övrigt föreskrivs i de bestämmelser om förlikning som anges i punkterna 2 och 3 får ministerrådet eller CSO anmoda kommissionen att rapportera om re- sultatet av förlikningen. Rapporten skall inte beröra sakförhållanden som betraktas som förtroliga enligt de tillämpliga bestämmel- serna. om inte parterna kommer överens om annat.

57

FINANCIAL PROTOCOL ESTABLISHED IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 13 OF THE CONVENTION ON CONCILIATION AND ARBITRATION WITHIN THE CSCE

Article 1

Costs of the Court

1. All the costs of the Court established by the Convention on Conciliation and Arbitration within the CSCE (hereinafter referred to as "the Convention") shall be met by the States parties to the Convention. Costs of concili- ators and arbitrators shall be costs of the Court.

2. The obligations of the host State with re- spect to expenditures in connection with the premises and furniture for use by the Court. their maintenance. insurance and security. as well as utilities. shall be set out in an exchange of letters between the Court acting with the consent of and on behalf of the States parties to the Convention. and the host State.

Article 2

Contributions to the Budget of the Court

1. Contributions to the budget of the Court shall be divided among the States parties to the Convention according to the scale of distribu- tion applicable within the CSCE. adjusted to take into account the difference in number be- tween the CSCE participating States and the States parties to the Convention.

2. lf a State ratifies of aecedes to the Conven- tion after its entry into force. its contribution shall be equal. for the current financial year. to one-twelfth of its portion of the adjusted scale. as established according to paragraph 1 of this Article. for each full month of that financial year which remains after the date on which the Convention enters into force in respect of it.

F INANSPROTOKOLL UPPRÄTTAT I ENLIGHET MED ARTIKEL 13 I KONVENTIONEN OM FÖRLIKNING OCH SKILJEDOM INOM ESK

Artikel I

Domstolens kostnader

1. Alla kostnader för den domstol som upp- rättas genom Konventionen om förlikning och skiljedom inom ESK (nedan kallad "konven- tionen") skall bestridas av konventionssta- terna. Kostnader för förlikningsmän och skil- jedomare skall hänföras till domstolens kost- naden

2. Värdstatens skyldigheter vad avser utgifter i samband med lokaler och inventarier för domstolens bruk. deras underhåll. försäk- ringsskydd och säkerhet samt förbrukningsva- ror skall fastställas i en skriftväxling mellan domstolen. som agerar med konventionssta- ternas medgivande och på deras vägnar. och värdstaten.

Artikel 2

Bidrag till domstolens budget

1. Bidragen till domstolens budget skall för- delas mellan konventionsstaterna i enlighet med den bidragsskala som är tillämplig inom ESK. justerad med hänsyn till skillnaden i an- tal mellan de deltagande staterna i ESK och konventionsstaterna.

2. Om en stat ratificerar eller tillträder kon- ventionen efter dess ikraftträdande. skall dess bidrag för det löpande budgetåret motsvara en tolftedel av dess del av den justerade skalan. upprättad enligt punkt 1 i denna artikel. för varje hel månad av detta budgetår som åter- står efter den dag då konventionen har trätt i kraft för staten i fråga.

58

3. If a State which is not a party to the Conven— tion submits a dispute to the Court pursuant to the provisions of Article 20. paragraph 2. or Article 26. paragraph [ of the Convention. it shall contribute to the financing of the budget " of the Court. for the duration of the proceed- ings. as if it were & party to the Convention. For the application of this paragraph. the conciliation shall be presumed to commence ' on the day the'Registrar receives notice of the agreement of the parties to set up a Commis— sion and to end on the day the Commission no- tifies its report to the parties. If a party with- draws from the proceedings. these proceed- ings shall be considered as ended on the day of notice of the report specified in Article 25. paragraph 6 of the Convention. The arbitra- tion proceedings shall be presumed to start on the day the Registrar receives notice of the agreement of the parties to establish a Tribu- nal and to end on the day the Tribunal renders its award.

Article 3

Financial Year and Budget

1. The financial year shall be from 1 January to 31 December.

2. The Registrar. acting with the concurrence of the Bureau of the Court. shall establish each year a budget proposal for the Court. The budget proposal for the ensuing financial year shall be submitted to the States parties to the Convention before 15 September.

3. The budget shall be approved by the representatives of the States parties to the Convention. Consideration and approval of the budget shall take place in Vienna unless the States parties to the Convention otherwise agree. On approval of the. budget for the

Prop. 1993/94:23 Bilaga 2

3. Om en stat som inte är part i konventionen hänskjuter en tvist till domstolen i enlighet med artikel 20. punkt 2. eller artikel 26. punkt 1. i konventionen. skall den bidra till finansie- ringen av domstolens budget under den tid som förfarandet pågår. som om den vore part i konventionen. Vid tillämpning av denna punkt skall förlik- ning anses börja den dag då domstolens sekre- terare mottar underrättelse om parternas avtal om att tillsätta en kommission och avslutas den dag då kommissionen notifierar parterna om sin rapport. Om en part drar sig tillbaka från förfarandet. skall detta förfarande be- traktas som avslutat dagen för underrättelsen om den rapport som avses i artikel 25. punkt 6, i konventionen. Skiljedomsförfarande skall anses börja den dag då domstolens sekreterare mottar underrättelse om parternas avtal om att tillsätta en domstol och avslutas den dag då domstolen meddelar sin skiljedom.

Artikel 3 Räkenskapsår och budget

1. Räkenskapsåret skall löpa från den 1 ja- nuari till den 31 december.

2. Domstolens sekreterare skall årligen. i samråd med domstolens presidium. upprätta ett budgetförslag för domstolen. Budgetförsla- get för påföljande budgetår skall överlämnas till konventionsstaterna före den 15 septem- ber.

3. Budgeten skall godkännas av konventions- staternas resprescntanter. Övervägande och godkännande av budgeten skall äga rum i Wien. om inte konventionsstaterna kommer överens om annat. Efter godkännande av bud- geten för budgetåret skall domstolens sekrete-

59

financial year the Registrar shall request the States parties to the Convention to remit their contributions.

If the budget is not approved by 31 De- cember the Court will operate on the basis of the preceding budget and. without prejudice to later adjustments. the Registrar shall re— quest the States parties to the Convention to remit their contributions i accordance with this budget.

The Registrar shall request States parties to the Convention to make fifty per cent of their contributions available on 1 January and the remaining fifty per cent on 1 April.

4. Barring a decision to the contrary by the representatives of the States parties to the Convention. the budget shall be established in Swiss francs and the contributions of the States shall be paid in this currency.

5. A State which ratifies or accedes to the Con- vention after its entry into force shall pay its first contribution to the budget within two months after the request by the Registrar.

6. States which. without being paties to the Convention. have submitted a dispute to the Court. shall pay their contribution within two months after the request by the Registrar.

7. The year the Convention enters into force. the States parties to the Convention shall pay their contribution to the budget within two months following the date of deposit of the _twelfth instrument of ratification of the Con- vention. This budget is preliminarily fixed at 250.000 Swiss francs.

Prop. 1993/94:23 Bilaga 2

rare anmoda konventionsstaterna att erlägga sina bidrag.

Om budgeten inte godkänts per den 31 de- cember. skall domstolen bedriva sin verksam- het på grundval av föregående budget och domstolens sekreterare skall. utan att detta kan anses föregripa senare justeringar. an- moda konventionsstaterna att erlägga sina bi- drag i enlighet med den budgeten.

Domstolens sekreterare skall anmoda kon- ventionsstaterna att ställa femtio procent av sina bidrag till förfogande den 1 januari och återstående femtio procent den 1 april.

4. Om inte konventionsstaternas representan- ter beslutar annat. skall budgeten upprättas i schweizerfranc och staternas bidrag erläggas i denna valuta.

5. En stat som ratificerar eller ansluter sig till konventionen efter dess ikraftträdande skall erlägga sitt första bidrag till budgeten inom två månader efter det att domstolens sekreterare anmodat staten att betala.

6. Stater som utan att vara konventionsstater har hänskjutit en tvist till domstolen skall er- lägga sitt bidrag inom två månader efter det att domstolens sekreterare anmodat dem att be- tala.

7. Det år som konventionen träder i kraft skall konventionsstaterna erlägga sina bidrag till budgeten inom två månader efter dagen för deponeringen av det tolfte ratifikationsinstru- mentet för konventionen. Denna budget är preliminärt fastställd till 250000 schweiziska franc.

60

Article 4

Obligations, Payments and Revised Budget

1. The approved budget shall constitute au- thorization to the Registrar. acting under the responsibility of the Bureau of the Court. to incur obligations and make payments up to the amounts and for the purposes approved.

2. The Registrar. acting under the responsi- bility of the Bureau of the Court. is authorized to make transfers between items and sub-items of up to 15 per cent of items/sub-items. All such transfers must be reported by the Regis- trar in connection with the financial statement mentioned in Article 9 of this Protocol.

3. Obligations remaining undischarged at the end of the financial year shall be carried over to the next financial year.

4. lf so ohliged by circumstances and following careful examination of available resources With a view to identifying savings. the Regis- trar is authorized to submit a revised budget. which may entail requests for supplementary appropriations. for the approval of the representatives of the States parties to the Convention.

5. Any surplus for a given financial year shall be deducted from the assessed contributions for the financial year following the one in which the accounts have been approved by the representatives of the States parties to the Convention. Any deficit shall be charged to the ensuing financial year unless the representatives of the States parties to the Convention decide on supplementary contri- butions.

Prop. 1993/94:23 Bilaga 2

Artikel 4

Skulder. utbetalningar och reviderad budget

1. Den godkända budgeten skall utgöra ett bemyndigande för domstolens sekreterare. som därvid ansvarar inför domstolens presi- dium, att ikläda sig skulder och göra utbetal- ningar upp till de belopp och för de syften som godkänts.

2. Domstolens sekreterare. som därvid ansva- rar inför domstolens presidium. är bemyndi— gad att göra överföringar mellan olika poster och delposter på upp till 15 procent av poster- na/delposterna. Alla sådana överföringar måste rapporteras av domstolens sekreterare i samband med den ekonomiska rapport som nämns i artikel 9 i detta protokoll.

3. Skulder som är obetalda vid budgetårets slut skall föras över till nästkommande bud- getår.

4. Om domstolens sekreterare på grund av omständigheterna och efter noggrann under- sökning av tillgångarna i syfte att identifiera sparmedel är tvungen till det. är han bemyndi- gad att framlägga en reviderad budget. som kan medföra att ytterligare anslag begärs. för godkännande av konventionsstaternas repre- sentanter.

5. Uppkommer överskott för ett visst bud- getår skall detta dras av från de fastställda bi- dragen för det budgetår som följer efter det då räkenskaperna har godkänts av konventions- staternas representanter. Uppkommer under- skott skall detta helasta det påföljande budget— året. om inte konventionsstaternas represen- tanter beslutar om ytterligare bidrag.

61

Article 5

Working Capital Fund

A Working capital fund may be established in case the States parties to the Convention deem it-neccssary. lt will be funded by the States parties to the Convention.

Article 6

Allowances and Notninal Retainers

1. Members of the Bureau of the Court. of the Conciliation Commissions and of the Arbitral Tribunals shall receive. for each day on which they exercise their functions. a daily allow- ance.

2. Members of the Bureau of the Court shall additionally receive a nominal annual retainer.

3. The daily allowance and the nominal annual retainer shall ' be determined by the representatives of the States parties to the Convention.

Article 7

Salaries. Social Security and Pensions

1. The Registrar and any other registry staff appointed in accordance with-Article 9 of the Convention shall receive a salary to be deter- mined by the representatives of the States par- ties to the Convention.

2. The registry staff shall be limited to the strict minimum needed to ensure the operation of the Court.

3. The representatives of the States parties to the Convention shall ensusre that the Regis- trar and the registry staff are afforded an ade- quate social security scheme and retirement pension.

Prop. 1993/94:23 Bilaga 2

Artikel 5 Rörelsekapitalfond

En rörelsekapitalfond får upprättas om kon- ventionsstaterna anser detta vara nödvändigt. Den skall finansieras—av konventionsstaterna.

Artikel 6

A rvoden

1. Medlemmarna av domstolens presidium. av förlikningskommissionerna och av skilje- domstolarna skall för varje dag då de fullgör sina uppgifter få ett dagarvode.

2. Medlemmar av domstolens presidium skall dessutom få ett årligt nominellt arvode.

3. Dagarvodet och det årliga nominella arvo- det skall fastställas av konventionsstaternas representanter.

Artikel 7 Löner. sociala förmåner och pensioner

1. Domstolens sekreterare och annan sekreta- riatspersonal som utsetts i enlighet med artikel 9 i konventionen skall få en lön som skall fast- ställas av konventionsstaternas representan- ter. '

2. Sckretariatspersonalen skall begränsas till det absoluta minimum som krävs för domsto- lens funktion.

3. Konventionsstaternas representanter skall säkerställa att domstolens sekreterare och sek- retariatspersonalen erbjuds lämpliga sociala förmåner och pension.

62

Article 8

Travel Expenses

1. Travel expenses which are absolutely necessary for exercising their functions shall be paid to the members of the Bureau of the Court. of the Conciliation Commissions and of the Arbitral Tribunals and to the Registrar and the registry staff.

2. Travel expenses shall comprise actual trans- portation costs. including expenses normally incidental to transportation. and a daily sub- sistence allowance to cover all charges of me- als, lodging. fees and gratuities and other per— sonal expenses. The dailysubsistence allow- ance shall be determined by the representatives of_the States parties to the Convention.

Article 9

Records and Accounts

1. The Registrar. acting under the authority of the Bureau of the Court. shall ensure that ap— propriate records and accounts are kept of the transactions and that all payments are properly authorized.

2. The. Registrar. acting under the authority of the Bureau of the Court. shall submit to the States parties to the Convention. not later than 1 March. an annual financial statement showing. for the preceding financial year:

(a) the income and expenditurcs rcalting to all accounts; (b) the situation with regard to budget provisions:

(c) the financial assets and liabilities at the end of the financial year.

Prop. 1993/94:23 Bilaga 2

Artikel 8 Resecrsättnin g

]. Ersättning för sådana resekostnader som är absolut nödvändiga för att medlemmarna av domstolens presidium. av förlikningskommis- sionerna och av skiljedomstolarna samt dom- stolens sekreterare och sekretariatspersonalen skall kunna fullgöra sina uppgifter skall utbe- talas till dessa. . '

2. Ersättningen skall bestå dels av ersättning för faktiska'transportkostnader. inklusive ut- gifter som normalt är förbundna med trans- port. dels ett dagtraktamente för täckning av alla måltids- och boendekostnader samt avgif- ter och drickspengar och andra personliga ut- gifter. Dagtraktamentet skall bestämmas av konventionsstaternas representanter.

Artikel 9

Protokoll och räkenskaper

l. Domstolens sekreterare skall. på bemyndi- gande av domstolens presidium. säkerställa att lämplig bokföring och lämpliga räkenskaper förs-över transaktionerna och att alla betal- ningar är vederbörligen atteste'rade.

2. Domstolens sekreterare skall. på bemyndi— gande av domstolens presidium. senast den 1 mars till konventionsstaterna överlämna en årsredovisning. vilken för det föregående bud- getåret skall visa

(a) intäkter och utgifter rörande samt- liga konton. (b) budgetläget.

(c) tillgångar och skulder vid budget- årets slut.

63

Article 10 Audit

1. The accounts of the Court shall be audited by two auditors. of different nationalities. ap- pointed for renewable periods of three years by the representatives of the States parties to the Convention. Persons appearing of having appeared on the lists of conciliators of arbitrators or having received payment by the Court pursuant to Article 7 of this Protocol may not be auditors.

2. Auditors shall annually conduct audits. They shall. in particular. check the accuracy of the books, the statement of assets and liabilit- ies. and the accounts. The accounts shall be available for the annual auditing, and inspec- tion not later than ] March.

3. Auditors shall perform such audits as they deem necessary to certify:

(a) that the annual financial statement submitted to them is correct and in ac- cordance with the books and records of the Court, (b) that the financial transactions re- corded in this statement have been ef- fected in accordance with the relevant rules. the budgetary provisions and other directives which may be applic- able. and

(c) that the funds on deposit and on hand have been verified by certificates re- ceived directly from the depositories or by actual count.

4. The Registrar shall give auditors such assist- ance and facilities as may be needed for the proper discharge of their duties. Auditors

Prop. 1993/94:23 Bilaga 2

Artikel 10 Revision

1. Domstolens räkenskaper skall revideras av två revisorer av olika nationaliteter. vilka till- satts för förnybara treårsperioder av konven- tionsstaternas representanter.

Personer som förekommer eller har förekom- mit på listor över förlikningsmän eller skilje- domare eller som har mottagit ersättning av domstolen i enlighet med artikel 7 i detta pro- tokoll får inte vara revisorer.

2. Revisorerna skall årligen genomföra revi— sion. De skall särskilt kontrollera att bokför- ingen, uppgifterna om tillgångar och skulder samt räkenskaperna är korrekta. Räkenska- perna skall vara tillgängliga för årlig revision och granskning senast den 1 mars.

3. Revisorerna skall utföra den revision som de anser nödvändig för att intyga att

(a) den årsredovisning som de erhållit är korrekt och i enlighet med domstolens bokföring och protokoll.

(b) de ekonomiska transaktioner som ta- gits upp i årsredovisningen har ge— nomförts i enlighet med de relevanta reglerna. budgetbestämmelserna och andra direktiv som kan vara tillämp- liga, och att

(c) deponerade eller kontanta medel har verifierats genom intyg som erhållits direkt från de ställen där medlen de- ponerats eller genom faktisk räkning.

4. Domstolens sekreterare skall ge reviso— rerna den hjälp och det stöd som de kan bc- höva för att kunna fullgöra sina åligganden.

64

shall. in particular. have free access to the book of account. records and documents which, in their opinion. are necessary for the audit.

5. Auditors shall annually draw up a report certifying the accounts and setting forth the comments warranted by the audit. They may. in this context. also make such observations as they deem necessary regerding the efficiency of financial procedures. the accounting system and the internal financial control.

6. The report shall be submitted to the representatives of the States parties to the Convention not later than four months after the end of the financial year to which the ac- counts refer. The report shall be transmitted to the Registrar beforehand. so that he will have at least 15 days in which to furnish such ex- planations and justifications as he may con- sider necessary.

7. ln addition to the annual auditing. auditors will at any time have free access to check the books. the statement of assets and liabilities. and accounts.

8. On the basis of the audit report, the representatives of the States paties to the Con— vention shall signify their acceptance of the an- nual financial statement or take such other ac- tion as may be considered appropriate.

Article ]]

Special Disbursemenl Account

1. A special disbursement account may be es— tablished by the States parties to the Conven- tion aimed at lowering the procedural costs for the States parties to disputes submitted to the Court which have difficulties paying these costs. It will be funded by voluntary contribu- tions from States parties to the Convention.

Prop. 1993/94:23 Bilaga 2

Revisorerna skall särskilt ha fri tillgång till de räkenskapsböcker. protokoll och handlingar som enligt deras åsikt är nödvändiga för revi- sionen.

5. Revisorerna skall årligen upprätta en rap- port med attest av räkenskaperna och med de kommentarer som revisionen kan ge anled- ning till. I detta sammanhang får de också göra sådana "anmärkningar som de anser vara nöd- vändiga vad gäller de finansiella förfarandenas effektivitet. bokföringssystemet samt den in- terna kontrollen av finanserna.

6. Rapporten skall underställas konventions- staternas representanter senast fyra månader efter det budgetårs slut som räkenskaperna hänför sig till. Rapporten skall på förhand överlämnas till domstolens sekreterare. så att denne får minst 15 dagar på sig för att ge de förklaringar och kommentarer som han kan anse nödvändiga.

7. Utöver den årliga revisionen skall reviso- rerna alltid ha möjlighet att fritt kontrollera bokföringen. redovisningen av tillgångar och skulder samt räkenskaperna.

8. På grundval av revisionsberättelsen skall konventionsstaternas representanter lämna sitt godkännande av årsredovisningen eller vidta sådana andra åtgärder som kan anses lämpliga.

Artikel 11 Särskilt utgiftskonto

1. Ett särskilt utgiftskonto fär upprättas av konventionsstaterna i syfte att sänka rätte- gångskostnaderna för de stater som är parter i tvister som hänskjutits till domstolen och som har svårigheter att betala dessa kostnader. Det skall finansieras genom frivilliga bidrag från konventionsstaterna.

2. A State party to a dispute submitted to the Court that wishes to receive funds from the special disbursement account shall file a re- quest to the Registrar. with a detailed state- ment estimating procedural costs.

The Bureau of the Court shall ekamine the request and forward its recommendation to the representatives of the States parties to the Convention which shall decide whether to grant this request and to what extent.

After the case has been heard. the State having received funds from the special dis- bursement account shall address to the Regis- trar. for study by the Bureau. a detailed state— ment of procedural costs actually expended and shall proceed. if need be. with rembursing the sums in excess of the actual costs.

Article 12 Decision Making

All decisions by the States parties to the Con- vention or their representatives under this Protocol shall be taken by consensus.

Article 13

Amendemcnts

Amendemcnts to this Protocol shall be adop- ted in accordance with the provisions of Article 35 of the Convention. The Bureau of the Court may address its opinion on the pro- posed amendments to the CSCE Secretariat for transmission to the CSCE participating States.

Prop. 1993/94:23 Bilaga 2

2. En stat som är part i en tvist, vilken hän- skjutits till domstolen och som önskar erhålla medel från det särskilda utgiftskontot skall inge en ansökan till domstolens sekreterare tillsammans med en detaljerad redogörelse för de beräknade rättegångskostnaderna.

Domstolens presidium skall granska ansö- kan och lämna sin rekommendation till kon- ventionsstaternas representanter. som skall besluta huruvida denna ansökan skall beviljas och i vilken utsträckning.

Efter det att tvisten har behandlats skall den stat som har erhållit medel från det särskilda utgiftskontot sända en detaljerad redovisning av de faktiska rättegångskostnaderna till dom- stolens sekreterare för granskning av presidiet och skall. vid behov. vidta åtgärder för att återbetala överstigande belopp.

Artikel 12

Beslutsfattande

Alla beslut av konventionsstaterna eller deras representanter enligt detta protokoll skall fat- tas med konsensus.

Artikel [3

Andringar

Ändringari detta protokoll skall antas i enlig- het med bestämmelserna i artikel 35 i konven- tionen. Domstolens presidium fär avge ytt- rande över de föreslagna ändringarna till ESK:s sekretariat för vidarebefordran till de stater som deltari ESK.

66

This Protocol. established in the English. - French. German. Italian. Russian and Spanish languages. all six language versions being equally authentic. having been adopted by the Committee of Senior officials at Prague. on 28 April 1993 in accordance with Article 13 of the Convention on Conciliation and Arbitration within the CSCE is deposited with the Gov- ernment of Sweden.

Prop. 1993/94:23 Bilaga 2

Detta protokoll. som upprättats på engelska. franska. italienska. ryska.-spanska och tyska språken, vilka alla sex språkversioner har lika giltighet. och som antagits av ämbetsmanna- kommittén i Prag den 28 april 1993 i enlighet med artikel 13 i Konventionen om förlikning och skiljedom inom ESK. är deponerat hos Sveriges regering.

67

Ratifikation

Sammanställning av remissyttranden över promemorian Sveriges tillträde till konventionen om förlikning och skiljedom inom den europeiska säkerhetskonferensen (ESK) (Ds 1993:48)

Efter remiss har yttranden över promemorian avgivits av Domstolsverket, Hovrätten för Övre Norrland, Kammarrätten i Göteborg, Nedrustnings- och folkrättsdelegationen, Överbefälhavaren, Försvarets forskningsanstalt, Mi- litärhögskolan, Totalförsvarets folkrättsråd, Riksskatteverket, Skattemyn- digheten i Stockholms län, Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet, Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet, Svenska Röda korset samt Sve- riges advokatsamfund.

Allmänt

Remissutfallet är överlag mycket positivt. Till de ställningstaganden i sak rö- rande ratifikation, avgivande av förklaringar m.m. som görs i promemorian ansluter sig remissinstanserna undantagslöst. Den kritik som förekommer inskränker sig till en punkt: förslaget till ändring i lagen (1976:661) om im- munitet och privilegier i vissa fall.

Flertalet remissinstanser är uttalat positiva till promemorians förslag att Sve- rige skall ratificera konventionen. Inte någon går emot förslaget.

Avgivande av förklaringar

Samtliga som yttrar sig över frågan ansluter sig till promemorians slutsatser att Sverige bör avge förklaring enligt Stockholmskonventionens artikel 26.2 och enligt Bilaga 3-mekanismens sektion 11, men att någon förklaring enligt Bilaga 3-mekanismens sektion XIV inte bör avges.

Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet anför att förklaringen en- ligt Stockholmskonventionens artikel 26.2 bör avges på fem år, varefter den förnyas om den inte sägs upp. Detta kan i viss mån sägas awika från prome- morians förslag om en tioårig förklaring som kräver uttalad förnyelse.

Avgivande av reservation

Två remissinstanser, juridiska fakulteterna vid Stockholms respektive Upp- sala universitet, föreslår att Sverige skall överväga att avge särskild reserva- tion enligt Stockholmskonventionens artikel 19.4 i samband med ratifikatio- nen, för att säkerställa att den nya domstol som inrättas i och med Stock- holmskonventionen inte skall påverka kompetensen hos andra viktiga inter- nationella domstolar som Sverige anslutit sig till, exempelvis Europadomsto- len i Strasbourg, lnternationella domstolen i Haag och i framtiden — EES- domstolen och eventuellt EG-domstolen.

Lagstiftningen om immunitet och privilegier

Även om flertalet remissinstanser lämnat promemorians förslag utan erinran är en majoritet av dem som särskilt yttrat sig i frågan kritiska mot förslaget.

Prop. 1991/92:23

68

Bilaga 3

Kritiken gäller den text i promemorians lagförslag, avsedd att inflyta i bila- gan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier ivissa fall, där omfatt- ningen av den immunitet och de privilegier som skall tillkomma dem som är knutna till domstolen avgränsas till att inte innefatta skattefrihet. Den kriti- serade texten hänvisar endast till artikel 19 i Internationella domstolens stadga, och inte till artikel 32.8, där skattefriheten regleras.

Domstolsverket anför att promemorians tolkning inte framstår som helt övertygande, utan att bestämmelsen i Stockholmskonventionens artikel 6 borde anses hänvisa till samtliga de privilegier som den Internationella dom- stolens personal åtnjuter. Hovrätten för Övre Norrland anför likaledes att artikel 6 även måste anses innefatta skattebefrielse för berörda kategorier.

Även Kammarrätten i Göteborg är kritisk, främst mot att lagförslaget inte hänvisar till artikel 42.3 i Internationella domstolens stadga, där immunitet och privilegier för parternas ombud och juridiska biträden stadgas. Kam- marrätten hänvisar vidare till FN-systemet, och till andra internationella or- gan, där skattefrihet normalt föreligger. För det fall man verkligen avser att utesluta ledamöternas och sekreterarens arvoden från skattefrihet föreslår Kammarrätten en annan formulering, som utöver promemorians förslag även hänvisar till artikel 42.3 i Internationella domstolens stadga. Kammar- rätten har därutöver en språklig invändning mot formuleringen av den per- sonkrets som omfattas av immuniteten och privilegierna.

Riksskatteverket anför att den aktuella formuleringen i promemorians lagförslag synes gå utöver vad som brukar anges i bilagans högerspalt, och att artikel 6 i StOckholmskonventionen inte uttryckligen hänvisar endast till artikel 19 i Internationella domstolens stadga. Riksskatteverket ser hellre att det svenska åtagandet om att medge immunitet och privilegier uppfylls ge- nom ett tillägg i lagens (1976:661) huvudtext, genom en ny 2b &, alltså ge- nom transformation i stället för inkorporering. Väljs ändå inkorporering, och skall ett tillägg Sålunda ske i bilagan till lagen (1976:661), förordar Riks- skatteverket en annan formulering.

Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet anför att promemorians tolkning inte förefaller helt invändningsfri och att de argument som framförs i promemorian inte föranleder att personalen vid den domstol som Stock- holmskonventionen stadgar skall ges ett sämre immunitetsskydd än Interna- tionella domstolens personal. Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet går längst i sin kritik, när man anför att promemorians lagförslag inte fullt ut omsätter åtagandet i konventionen, och att promemorians tolkning ”inte endast framstår som felaktig utan även som futtig i ljuset av de motiv, som uppburit konventionens tillkomst och de som anförts beträffande domsto- lens finansiering”.

Skattemyndigheten i Stockholms län delar promemorians uppfattning; med den utformning som föreslås bör det framgå att principiell skattefrihet inte är avsedd. Sveriges advokatsamfund anför att man inte har någon erin- ran mot promemorians förslag till lagstiftning. Övriga remissinstanser berör inte frågan.

Prop. 1993/94:23

69

Förteckning över ESK:s deltagande stater, september 1993 Prop. 1991/92:23 Med stjärna försedda stater har undertecknat Stockholmskonventionen. Bilaga 4 Hittills har endast Frankrike ratificerat konventionen.

Albanien” Armenien' Azerbajdzjan Belgien' Bosnien-Hercegovina'

Bulgarien”l

Canada* Cypern' Danmark' Estland Finland' Frankrike' Förenta staterna Georgien Grekland' Heliga stolen/Vatikanstaten Irland

Island Italien' Jugoslavien2 Kazachstan Kirgistan Kroatien' Lettland* Liechtenstein' Litauen Luxemburg' Malta'[ Moldavien* Monaco' Nederländerna Norge' Polen* Portugal* Rumänien* Ryska federationen' San Marino' Schweiz' Slovakiska republiken” Slovenien' Spanien Storbritannien

' Bulgarien avgav vid undertecknandet en särskild deklaration. 2 ”Rest-Jugoslavien”; suspenderade från ESK:s arbete. 70

Sverige' Tadzjikistan Tjeckiska republiken Turkiet Turkmenistan Tyskland” Ukraina' Ungern' Uzbekistan Vitryssland Österrike'

Prop. 1993/94:23

71

Utrikesdepartementet Prop. 1991/92:23

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 30 september 1993

Närvarande: statsministern Bildt, ordförande, och statsråden B. Wester— berg, Friggebo, Johansson, Lauréén, Hörnlund, Olsson, Svensson, Svensson, Dinkelspiel, Thurdin, Hellsvik, Wibble, Björck, Davidson, Könberg, Odell, Lundgren, Unckel, P. Westerberg, Ask

Föredragande: statsrådet Svensson

Regeringen beslutar proposition 1993/94:23 Sveriges tillträde till konventio- nen om förlikning och skiljedom inom Europeiska säkerhetskonferensen

(ESK) m.m.

gotab 450-25. Stockholm 1993 7