Prop. 1993/94:84

Ändring i lagstiftningen för värdepappersfonder

Stockholm den 28 oktober 1993

Carl Bildt

Bo Lundgren (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att det datum då fondbolag senast skall ha registrerat innehavare av sådana fondandelsbevis som utfärdats enligt den upphävda aktiefondslagen (1974z931) flyttas fram ett år till den 31 december 1994.

Innehållsförteckning Prop. l993/94:84

1 Förslag till riksdagsbeslut ....................... 3 2 Lagtext .................................. 3 3 Registrering av innehavare av fondandelsbevis ........... 5

Utdrag ur protokoll vid regeringssammantråde 1993-10-28 . . . , 7

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

antar regeringens förslag till

- lag om ändring i lagen (1990:1115) om ikraftträdande av lagen (1990: 1 1 14) om värdepappersfonder, — lag om ändring i lagen (1990:1136) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter.

2. Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1990:1115) om ikraftträdande av lagen ( 199011114) om värdepappersfonder

Härigenom föreskrivs att 5 & lagen (1990:1115) om ikraftträdande av lagen (1990: 1 114) om värdepappersfonder skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

551

De fondbolag som har utfärdat fondandelsbevis enligt aktiefonds- lagen (19742931) skall senast den 31 december 1993 ha registrerat samtliga innehavare av andelsbevis i värdepappersfonden. Intill dess skall bestämmelserna i 33 & aktie- fondslagen tillämpas på utelöpande andelsbevis.

De fondbolag som har utfärdat fondandelsbevis enligt aktiefonds- lagen (1974:931) skall senast den 31 december 1994 ha registrerat samtliga innehavare av andelsbevis i värdepappersfonden. Intill dess skall bestämmelserna i 33 & aktie- fondslagen tillämpas på utelöpande andelsbevis.

Den som företer andelsbevis för registrering efter den i första stycket angivna tiden skall för att bli registrerad som andelsägare göra troligt att han varken kände till eller borde ha känt till att registrering skulle ha skett dessförinnan.

En tvist mellan fondbolag och innehavare av andelsbevis om registre- ring enligt andra stycket skall handläggas enligt lagen (1929zl45) om skiljemän. Fondbolaget skall bekosta skiljemannaförfarandet, om inte innehavarens talan är uppenbart ogrundad.

Denna lag träder i kraft den 30 december 1993.

lsenaste lydelse 1992:1321.

2.2. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1990:1136) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

Härigenom föreskrivs att punkt 4 av övergångsbestämmelsema till lagen (1990:1 136) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

43 Vad som i 3 kap. 28 och 30 åå i deras äldre lydelse sägs om aktiefond skall till och med 1994 års taxering gälla värdepappers- fond i fråga om andelsägare som inte har registrerats.

Föreslagen lydelse

4. Vad som i 3 kap. 28 och 30 åå i deras äldre lydelse sägs om aktiefond skall till och med 1995 års taxering gälla värdepappersfond i fråga om andelsägare som inte har registrerats.

Denna lag träder i kraft den 30 december 1993.

lSenaste lydelse 1992; 1664.

3. Registrering av innehavare av fondandelsbevis

Regeringens förslag: Enligt 5 & lagen (1990:1115) om ikraftträ- dande av lagen (1990:1114) om värdepappersfonder skall fond- bolag sorn har utfärdat fondandelsbevis enligt den upphävda aktiefondslagen ( l974:931) senast per årsskiftet 1993/94 ha regi- strerat samtliga innehavare av andelsbevis. Slutdatumet för denna registrering flyttas fram till den 31 december 1994. '

Skälen för regeringens förslag: Enligt 31 5 lagen om värdepappers- fonder skall fondbolag föra eller låta föra ett register över samtliga inne- havare av fondandelar. Bestämmelsen innebär att endast fonder där an- delsägarna registreras är tillåtna och att förvaltarregistrering av an- delsägare är utesluten (se prop. 1989/902153 s. 70).

Registreringskravet infördes genom lagen om värdepappersfonder, som den 1 januari 1991 ersatte aktiefondslagen. Enligt den gamla lagen kunde fondbolagen välja mellan att ge ut fondandelsbevis och att föra register över innehav av andelar i fonden. Enligt den nu gällande lydelsen av 5 & lagen om ikraftträdande av lagen om värdepappersfonder skall fondbolag som har utfärdat fondandelsbevis enligt aktiefondslagen senast den 31 december 1993 ha registrerat samtliga innehavare av andelsbevis i fonden. Det ursprungliga slutdatumet, som var satt till den 31 december 1992, flyttades fram ett år genom beslut av riksdagen hösten 1992 (prop. 1992/93z90, bet. 1992/93:NU10, rskr. 1992/93:110, SFS 1992:1321). Frågan om förlängning togs då upp med anledning av en framställning från Svenska Fondhandlareföreningen m.fl. om lagändringar som skulle göra det möjligt att förvaltarregistrera andelar i värdepappersfonder senast vid årsskiftet 1992/93. I den proposition som låg till grund för riksdagsbeslutet anförde föredragande statsrådet att han inte var beredd att ta ställning i sak till framställningen innan den remissbehandlats (prop. 1992/93:90 s. 47 och 48). I avvaktan på detta bedömdes slut- datumet för en övergång till registreringsförfarande behöva skjutas fram för att inte innehavare av fondandelsbevis, fondbolag m.fl. skulle behöva drabbas av kostnader och olägenheter som inte skulle uppkomma om en möjlighet till förvaltarregistrering infördes.

Frågan om förvaltarregistrering togs sedan upp igen i propositionen 1992/93:206 (s. 27—30). Regeringen lade emellertid inte fram något för- slag i denna fråga, eftersom den rättsliga regleringen av andelsägar- registreringen bedömdes vara otillfredsställande och i behov av en över- syn. En sådan översyn görs nu inom ramen för Clearingutredningens (Fi 1991:10) arbete. Utredningen kommer dock inte att lägga fram något betänkande före november månad. Detta innebär att eventuella lagänd- ringar som möjliggör förvaltarregistrering inte kan genomföras redan till det kommande årsskiftet, då den nuvarande fristen för registrering av fondandelsägare löper ut. Skäl finns därför att förlänga denna frist

ytterligare ett år, dvs. till den 31 december 1994. Tills dess bör frågan om förvaltarregistrering av fondandelar kunna vara avgjord.

En förlängning av fristen för registrering av innehavare av fondan- delsbevis aktualiserar en ändring av punkten 4 i övergångsbestämmel- serna till lagen (1990:1136) om ändring' 1 lagen (1990: 325) om självdek- laration och kontrolluppgifter. Ändringen innebär att en oregistrerad an- delsägare 1 en värdepappersfond inte skall betala preliminär A-skatt på utdelning från fonden i fråga om utdelning som skall tas upp till be- skattning vid 1995 års taxering.

Lugrådets hörande

De aktuella lagförslagen faller i och för sig inom Lagrådets gransknings- område. Förslagen är emellertid av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Något yttrande från lagrådet har därför inte inhämtats över lagförslagen.

Finansdepartementet PFOP

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 28 oktober 1993

Närvarande: statsministern Bildt, ordförande, och statsråden B. Wester- berg, Friggebo, Laurén, Olsson, Svensson, af Ugglas, Dinkelspiel, Thurdin, Hellsvik, Wibble, Björck, Davidson, Könberg, Odell, Lund- gren, Unckel. P. Westerberg

Föredragande: statsrådet Lundgren

Regeringen beslutar proposition 1993/94:84 Ändring i lagstiftningen för värdepappersfonder.

gotab 45173. Stockholm 1993