Upphävd författning

Aktiefondslag (1974:931);

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1974-12-13
Ändring införd
SFS 1974:931
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  I denna lag förstås med

 1. aktiefond, en huvudsakligen av aktier eller andra värdepapper bestående fond, som uppkommit genom kapitaltillskott från allmänheten och som äges av dem som tillskjutit kapital,
 2. aktiefondsverksamhet, sådan förvaltning av aktiefond samt försäljning och inlösen av andelar i fonden som bedrives av fondbolag,
 3. fondbolag, aktiebolag som fått tillstånd att utöva aktiefondsverksamhet,
 4. förvaringsbank, bank som förvarar tillgångarna i aktiefond samt mottager inbetalningar och ombesörjer utbetalningar som avser fonden.

[S2]Lagen (1904:48 s.1) om samäganderätt är icke tillämplig på delägarskap i aktiefond. Lag (1980:1002).

2 §  Aktiefondsverksamhet får ej utövas här i riket av annan än svenskt fondbolag.

3 §  Verksamhet, varigenom allmänheten erbjudes att deltaga i förvärv av värdepapper för deltagarnas gemensamma räkning och som ej är aktiefondsverksamhet, får utövas endast av aktiebolag eller ekonomisk förening och endast om erbjudandet avser rätt att teckna aktie i bolaget eller andel i föreningen.

[S2]Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer kan medge undantag från första stycket, om särskilda skäl föreligger.

Fondbolag

4 §  För fondbolag gäller, om annat ej följer av denna lag, vad om aktiebolag i allmänhet är föreskrivet.

[S2]I fondbolags bolagsordning skall tas in utlänningsförbehåll enligt 4 § lagen (1982:617) om utländska förvärv av svenska företag m.m. Lag (1982:623).

5 §  Fondbolag står under tillsyn av bankinspektionen.

6 §  Fondbolags aktiekapital skall vara minst 250 000 kronor, om värdet av den eller de aktiefonder som bolaget förvaltar sammanlagt uppgår till högst 50 miljoner kronor, och minst 500 000 kronor, om värdet är högre.

[S2]Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer kan, om särskilda skäl föreligger, medge undantag från första stycket.

[S3]Aktiekapitalet skall vara till fullo inbetalt innan fondbolaget börjar aktiefondsverksamhet.

[S4]Fondbolag är befriat från skyldighet att avsätta vinstmedel enligt 72 § 1 mom.första stycket lagen (1944:705) om aktiebolag.

7 §  Fondbolags styrelse skall bestå av minst fem ledamöter.

[S2]Av styrelseledamöterna utser fondandelsägarna eller intressesammanslutning för dem en ledamot för varje påbörjat tretal ledamöter. Kan ledamot ej utses på detta sätt, utses ledamoten av länsstyrelsen i det län där fondbolagets styrelse har sitt säte. För ledamot, som avses i detta stycke, skall suppleant utses.

[S3]Vad i denna lag sägs om styrelseledamot äger motsvarande tillämpning på styrelsesuppleant.

8 §  Den som i fondbolag är

 1. styrelseledamot,
 2. verkställande eller vice verkställande direktör,
 3. revisor eller revisorssuppleant,
 4. chef för bolagets bokföring eller medelsförvaltning, eller
 5. innehavare av annan ledande befattning

[S2]får ej förvärva värdepapper från aktiefond som bolaget förvaltar eller sälja värdepapper till sådan fond.

[S3]Styrelsen eller verkställande direktören skall skriftligen meddela den som innehar befattning som avses i första stycket 4 eller 5 att denne omfattas av förbudet i första stycket.

[S4]Bestämmelserna i första stycket gäller även make till sådan person eller omyndigt barn som står under hans vårdnad. Har någon i denna paragraf nämnd person eller flera av dem tillsammans sådan väsentlig ekonomisk gemenskap med annan juridisk person än fondbolaget som grundas på andelsrätt eller därmed jämförligt ekonomiskt intresse, gäller första stycket även den juridiska personen, om befattningshavare som avses i första stycket har väsentligt inflytande över den juridiska personens verksamhet.

[S5]Styrelseledamot som avses i 7 § andra stycket får ej äga aktier i fondbolaget eller vara anställd hos detta eller hos förvaringsbank för aktiefond som bolaget förvaltar. Han få ej heller vara styrelseledamot i annat fondbolag eller i sådan förvaringsbank.

Aktiefond

9 §  Aktiefond består av de värdepapper och medel som tillföres fonden, avkastning av sådan egendom samt ur denna härflytande rättigheter.

[S2]Aktiefond skall ha beteckning varigenom den tydligt kan skiljas från andra aktiefonder.

10 §  Aktiefond kan ej förvärva rättigheter eller ikläda sig skyldigheter, ej heller söka, kära eller svara inför domstol eller annan myndighet.

11 §  Egendom som ingår i aktiefond får ej tagas i mät.

[S2]Fondandelsägare svarar ej för förpliktelse som avser fonden.

12 §  För aktiefond skall finnas fondbestämmelser, vilka upprättas av det fondbolag som skall förvalta fonden.

[S2]Fondbestämmelserna skall ange

 1. aktiefonden, fondbolaget och förvaringsbanken,
 2. antalet eller lägsta och högsta antalet ledamöter och suppleanter i fondbolagets styrelse samt hur och för vilken tid de utses,
 3. de allmänna riktlinjerna för placering av fondmedlen med angivande av huruvida och i vilken omfattning fonden skall bestå av utländska värdepapper,
 4. föreskrifter om fondandelsbevis eller, om sådana bevis ej utfärdas, om register över innehav av fondandelar,
 5. huruvida utdelning till fondandelsägarna skall ske och, om utdelning skall ske, grunderna och sättet för denna,
 6. grunderna för beräkning av fondandelsvärdet,
 7. de högsta tillägg till eller avdrag från fondandelsvärdet som får göras vid bestämmande av försäljnings- eller inlösningspris för fondandel,
 8. grunderna för den ersättning fondbolaget och förvaringsbanken får ta ut ur fonden för sin befattning med denna,
 9. var och hur försäljning och inlösen av fondandelar skall ske,
 10. räkenskapsår för fondbolaget och fonden,
 11. när och var offentliggörande skall ske av försäljnings- och inlösningspris för fondandel samt av kvartalsredogörelser för fonden och årsberättelser för fondbolaget och fonden.

13 §  Bankinspektionen fastställer fondbestämmelser för aktiefond. Strider bestämmelserna mot lag eller annan författning eller är de oskäliga för fondandelsägarna, skall fastställelse vägras.

[S2]Beslutar fondbolag om ändring av fondbestämmelse, skall beslutet underställas bankinspektionen. Är ändring befogad och är den föreslagna bestämmelsen skälig för fondandelsägarna, skall inspektionen godkänna beslutet. Bestämmelsen i dess nya lydelse får ej tillämpas förrän tre månader förflutit från dagen för godkännande av beslutet, om inspektionen ej medger kortare tidsfrist. Beslutet skall offentliggöras av fondbolaget på sätt inspektionen bestämmer.

Fondbolags verksamhet

14 §  Fondbolag får ej utöva annan verksamhet än aktiefondsverksamhet. Bolaget får dock efter särskilt tillstånd utöva verksamhet som äger samband med aktiefondsverksamheten.

[S2]Flera fondbolag får ej samtidigt utöva aktiefondsverksamhet beträffande samma fond.

15 §  Bankinspektionen meddelar tillstånd att utöva aktiefondsverksamhet och verksamhet som äger samband därmed.

[S2]Tillstånd att utöva aktiefondsverksamhet får meddelas endast om

 1. aktiebolaget registrerats,
 2. fondbestämmelser fastställts för den eller de aktiefonder som bolaget avser att förvalta,
 3. bolaget är lämpligt att utöva verksamheten.

[S3]Tillstånd enligt andra stycket meddelas särskilt beträffande varje aktiefond.

16 §  Bankinspektionen kan återkalla tillstånd som meddelats enligt 15 § första stycket, om

 1. fondbolaget förlorat över en tredjedel av aktiekapitalet och bristen ej blivit fylld inom tre månader efter det den blev känd, eller
 2. fondbolaget genom överträdelse av denna lag eller uppenbart åsidosättande av fondandelsägares intresse eller på annat sätt visat sig olämpligt att utöva verksamheten.

17 §  Fondbolag företräder fondandelsägarna i frågor som rör aktiefonden.

[S2]Vid förvaltning av aktiefond skall fondbolaget handla uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse.

[S3]Vid förvaltningen beslutar fondbolaget över den egendom som ingår i fonden samt utövar de rättigheter som härflyter ur egendomen. Beslut i fråga om utövande av rösträtt för aktier i fonden skall fattas för varje särskilt fall. Skall rösträtt utövas, skall i beslutet anges noggranna anvisningar för röstningen. Beslutet är giltigt endast om det biträtts av mer än hälften av de i 7 § andra stycket avsedda ledamöterna.

[S4]Fondbolaget handlar vid förvaltningen i eget namn och skall därvid ange fondens beteckning.

18 §  Fondbolag får ej omhänderha egendom som ingår i aktiefond. Medel, som inflyter vid försäljningen av fondandelar, får dock mottagas av bolaget men skall utan dröjsmål överföras till förvaringsbanken.

19 §  Medel som tillföres aktiefond skall så snart det anses lämpligt placeras i värdepapper, i den mån behov av likvida medel icke föreligger.

[S2]Fondbolag får till aktiefond förvärva endast följande slag av värdepapper, nämligen

 1. svenska aktier, obligationer och andra värdepapper som är inregistrerade vid Stockholms fondbörs,
 2. svenska aktier i bolag som träffat avtal med fondkommissionär om att denne på begäran skall ange kurser på aktier i bolaget och till dessa kurser köpa och sälja aktier i bolaget (OTC-bolag),
 3. utländska aktier, obligationer och andra värdepapper, om förvärv av sådana får ske enligt fondbestämmelserna och värdepapperen är föremål för notering och handel vid fondbörs eller eljest under betryggande förhållanden,
 4. aktier, obligationer och andra värdepapper som utbjuds till försäljning under sådana förhållanden att sannolika skäl finns för antagande att de inom ett år från förvärvet kommer att inregistreras vid fondbörs,
 5. andra svenska aktier, obligationer, förlagsbevis, konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning,
 6. bevis om rätt att teckna eller erhålla aktier eller andra värdepapper som avses i 1--5,
 7. skattkammar- och statsskuldväxlar.

[S3]Har värdepapper som förvärvats enligt andra stycket 4 ej inregistrerats inom ett år från förvärvet, skall de avyttras så snart det lämpligen kan ske, om de inte vid något tillfälle under ettårsperioden kunnat inrymmas inom trettioprocentsgränsen enligt femte stycket eller tioprocentsgränsen enligt sjätte stycket.

[S4]Fondbolag får ej till aktiefond förvärva aktier i bolaget eller fondandel i fonden.

[S5]Ett fondbolag får ej till fonden mot vederlag förvärva aktier som avses i andra stycket 2 eller bevis om rätt att teckna eller erhålla sådana aktier i sådan omfattning att värdet av aktierna och bevisen, tillsammans med de värdepapper som omfattas av tioprocentsgränsen enligt sista stycket, genom förvärvet kommer att överstiga trettio procent av fondens värde.

[S6]Ett fondbolag får ej till fonden mot vederlag förvärva värdepapper som avses i andra stycket 5 eller bevis om rätt att teckna eller erhålla sådana värdepapper i sådan omfattning att värdet av värdepapperen och bevisen genom förvärvet kommer att överstiga tio procent av fondens värde. Lag (1986:523).

20 §  Fondbolag får ej till aktiefond förvärva värdepapper över det vid tillfället gällande marknadsvärdet eller från aktiefond avyttra värdepapper under sådant värde, om ej särskilda skäl föreligger.

21 §  Fondbolag skall tillse att aktiefond får en med hänsyn till intresset av riskspridning lämplig sammansättning av värdepapper.

[S2]Fondbolaget får ej till fonden mot vederlag förvärva värdepapper med samme utfärdare i sådan omfattning att värdet av de värdepapper i fonden som utfärdats av denne genom förvärvet kommer att överstiga tio procent av fondens värde. Föreligger särskilda skäl, kan bankinspektionen medge att procenttalet överskrids.

[S3]Utan hinder av andra stycket får till fonden förvärvas obligationer och andra skuldförbindelser, utfärdade av staten.

[S4]Utan hinder av andra stycket och 19 § femte och sjätte styckena får vid emission aktier, konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning förvärvas på grund av fondens tidigare aktieinnehav. Sådana aktier eller skuldebrev skall dock avyttras så snart det lämpligen kan ske och senast ett år efter förvärvet, om värdepapperen ej vid något tillfälle under ettårsperioden kunnat inrymmas inom de gränser som anges i andra stycket och 19 § femte och sjätte styckena. Om särskilda skäl föreligger, kan bankinspektionen medge uppskov med avyttringen. Lag (1986:523).

22 §  I aktiefond får ej ingå mer än fem procent av röstvärdet för samtliga aktier i ett och samma aktiebolag. Om ett fondbolag förvaltar flera fonder, gäller vad nu sagts det sammanlagda aktieinnehavet i fonderna.

23 §  Fondbolag får besluta om utbetalning av medel som ingår i aktiefond endast för

 1. förvärv av värdepapper till fonden,
 2. utdelning till fondandelsägarna,
 3. inlösen av fondandelar,
 4. fondbolagets kostnader för försäljning och inlösen av fondandelar samt ersättning för bolagets förvaltning av fonden,
 5. skatter, avgifter eller andra förpliktelser som avser fonden.

24 §  Fondbolag får ej utan bankinspektionens tillstånd upptaga lån i aktiefondsverksamheten eller pantsätta egendom som ingår i aktiefond.

[S2]Bankinspektionen kan, om särskilda skäl föreligger, medge att lån får upptagas eller att pantsättning får ske för viss tid, högst ett år, och intill visst belopp, högst tjugo procent av värdet av den egendom som ingår fonden. Inspektionen kan medge förlängning av nämnda tid.

25 §  För sin förvaltning av aktiefond har fondbolag rätt till ersättning ur fonden enligt grunder som anges i fondbestämmelserna.

Förvaringsbank

26 §  För aktiefond skall finnas en förvaringsbank. Banken utses av det fondbolag som förvaltar fonden. Om särskilda skäl föreligger, kan bankinspektionen medge att flera förvaringsbanker utses för samma fond.

[S2]Förvaringsbank skall vara svenskt bankaktiebolag eller svensk sparbank eller föreningsbank. Lag (1987:639).

27 §  Värdepapper som ingår i aktiefond skall nedsättas i öppet förvar hos förvaringsbank. Banken skall omedelbart på räkning sätta in medel som inflyter i aktiefondsverksamheten.

[S2]Ingår utländska värdepapper i fonden, får förvaringsbank låta lämpligt utländskt förvaringsinstitut omhänderha dem. Anmälan därom skall göras till bankinspektionen.

28 §  Förvaringsbank omhänderhar utfärdade men icke försålda fondandelsbevis samt bevis som inlösts eller utbytts men ej makulerats. Inlösta eller utbytta bevis skall makuleras, om de ej skall ges ut på nytt.

29 §  Förvaringsbank får betala ut medel från räkning, som avses i 27 § första stycket, endast om fondbolaget beslutat det och om utbetalningen avser ändamål som anges i 23 §.

[S2]Har fondbolag beslutat om utbetalning och vägrar förvaringsbanken att verkställa den, skall bolaget underställa frågan bankinspektionens prövning.

[S3]Utan hinder av första stycket får förvaringsbank för sitt omhänderhavande av aktiefond tillgodogöra sig ersättning ur fonden enligt de grunder som anges i fondbestämmelserna.

Fondandel och fondandelsbevis m.m.

30 §  Andelarna i en aktiefond skall vara lika stora och medföra lika rätt till den egendom som ingår i fonden.

[S2]Värdet av en fondandel är aktiefondens värde delat med antalet utelöpande fondandelar. Fondens värde beräknas genom att från tillgångarna avdrages de skulder som avser fonden, inbegripet framtida skatteskulder, om sådana skall beaktas enligt fondbestämmelserna. Värdepapper som ingår i fonden värderas med ledning av gällande marknadsvärde. Det åligger fondbolag att fortlöpande beräkna fondandelsvärdet.

[S3]I den mån det är tillåtet enligt fondbestämmelserna får

 1. vid försäljning av fondandel tillägg till värdet av andelen göras med försäljningskostnader och kostnader vid inköp av värdepapper till fonden,
 2. vid inlösen av fondandel avdrag från värdet av andelen göras med kostnader för inlösningsförfarandet och för försäljning av värdepapper från fonden.

 • RÅ 1995:69:Fråga, vid tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet med Kenya, om skatterättsliga verkningar av att den skattskyldige enligt avtalet skall anses ha sitt hemvist där. Eftertaxering för 1987 för inkomst.

31 §  Fondbolag skall utfärda fondandelsbevis till varje fondandelsägare eller föra register över innehav av andelar i fonden.

32 §  Fondandelsbevis skall ställas till innehavaren eller till viss man eller order och ange

 1. aktiefondens beteckning, fondbolaget och förvaringsbanken,
 2. nummer eller annan beteckning för fondandelsbeviset,
 3. det antal fondandelar som beviset avser,
 4. hur inlösen av fondandel skall ske samt vad som bör iakttagas vid överlåtelse och pantsättning av fondandel,
 5. i förekommande fall, innehållet i sådan föreskrift i fondbestämmelserna som avses i 33 § tredje stycket,
 6. var fondbestämmelser, kvartalsredogörelser och årsberättelser för fonden kan erhållas.

[S2]Fondandelsbevis skall undertecknas av fondbolaget eller på dess vägnar av annan enligt bolagets uppdrag. Namnteckning av styrelseledamot eller firmatecknare får återges genom tryckning eller på liknande sätt.

33 §  I fråga om fondandelsbevis gäller, om annat ej följer av denna lag, i tillämpliga delar vad i lagen (1936:81) om skuldebrev föreskrivs om löpande skuldebrev. Härvid är den som innehar fondandelsbevis ställt till viss man eller order och enligt fondbolagets påskrift på beviset anges vara ägare till fondandel som beviset avser likställd med den som enligt 13 § andra stycket nämnda lag förmodas äga rätt att göra skuldebrevet gällande. Påskrift på beviset skall göras endast om innehavaren styrker sitt förvärv av fondandel som beviset avser.

[S2]Om utdelningskuponger till fondandelsbevis finns bestämmelser i 24 och 25 §§ lagen om skuldebrev.

[S3]Utfärdas fondandelsbevis utan utdelningskuponger och innehåller fondbestämmelserna föreskrift att den som i fondbolagets register över innehav av fondandelar är antecknad såsom ägare av fondandel är behörig att uppbära på andelen belöpande utdelning, skall betalning av utdelning till denne anses giltig, även om han saknade rätt till utdelningen. Vad nu sagts gäller dock ej, om fondbolaget hade kännedom om att utdelningen kom i orätta händer eller åsidosatt den aktsamhet som efter omständigheterna skäligen bort iakttagas eller om mottagaren var omyndig eller hade en förvaltare enligt föräldrabalken med ett uppdrag som omfattar denna angelägenhet. Lag (1988:1280).

 • RÅ 1995:69:Fråga, vid tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet med Kenya, om skatterättsliga verkningar av att den skattskyldige enligt avtalet skall anses ha sitt hemvist där. Eftertaxering för 1987 för inkomst.

34 §  Fondbolag, som är skyldig att föra register enligt 31 §, skall lämna fondandelsägare skriftlig bekräftelse på att hans fondandelsinnehav registrerats samt upplysningar i de hänseenden som anges i 32 § första stycket 1, 4 och 6.

[S2]På uppdrag av fondbolag och efter bankinspektionens medgivande får annan än bolaget föra register enligt 31 § och fullgöra uppgifter som har samband därmed.

[S3]Föres register med hjälp av automatisk databehandling gäller dessutom datalagen (1973:289).

35 §  Begär fondandelsägare inlösen av fondandel, skall inlösen ske omedelbart med medel ur aktiefonden, såvida annat ej följer av andra stycket. Om förvaringsbank förvaltar fonden, gäller dock 40 § första stycket.

[S2]Behöver medel för inlösen anskaffas genom försäljning av värdepapper, skall försäljningen ske så snart som möjligt och senast fem börsdagar efter det inlösen begärdes hos fondbolaget. Inlösen skall ske så snart försäljningslikvid influtit. Kan det antagas att inlösen skulle väsentligt missgynna övriga fondandelsägares intressen, får bolaget efter anmälan till bankinspektionen överskrida femdagarsfristen.

[S3]Inlösen skall ske enligt det på inlösningsdagen gällande fondandelsvärdet med avdrag för kostnader enligt 30 § tredje stycket 2. Begäran om inlösen får återkallas endast om fondbolaget medger det.

 • RÅ 1995:69:Fråga, vid tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet med Kenya, om skatterättsliga verkningar av att den skattskyldige enligt avtalet skall anses ha sitt hemvist där. Eftertaxering för 1987 för inkomst.

Redovisning

36 §  Fondbolag skall för varje kalenderkvartal senast en månad efter utgången av kvartalet avge kvartalsredogörelse för aktiefond som bolaget förvaltar. Redogörelsen skall innehålla uppgifter av väsentlig betydelse för fondverksamheten samt för viss dag under redovisningsperioden utvisa

 1. antal och slag av värdepapper,
 2. värdet av de olika slagen av värdepapper,
 3. medel som innestår på bankräkning,
 4. skulder som avser fonden,
 5. antalet utelöpande fondandelar,
 6. värdet vid inlösen av en fondandel efter avdrag för kostnader enligt 30 § tredje stycket 2.

37 §  För varje räkenskapsår skall fondbolag senast två månader efter räkenskapsårets utgång avge årsberättelse för aktiefond som bolaget förvaltar. I berättelsen skall anges

 1. uppgift som skall lämnas i kvartalsredogörelse,
 2. den under året uppkomna avkastningen av fondegendomen,
 3. under året uppkomna kostnader som avser fonden,
 4. utdelning under året på fondandelarna,
 5. övriga förhållanden av betydelse för bedömande av fondens ställning.

[S2]Vid årsberättelse skall fogas de fondbestämmelser som gäller för fonden.

38 §  Årsberättelse får ersätta kvartalsredogörelse som skulle ha avgetts samtidigt eller inom två månader före årsberättelsen.

[S2]Kvartalsredogörelse och årsberättelse skall så snart det kan ske hållas tillgängliga hos fondbolaget samt på de platser i övrigt som anges i fondbestämmelserna.

Upphörande och överlåtelse av aktiefondsverksamhet

39 §  Återkallar bankinspektionen tillstånd för fondbolag att utöva aktiefondsverksamhet eller träder bolaget i likvidation på grund av föreskrift i lag eller försättes bolaget i konkurs, skall bolagets fondförvaltning omedelbart övertagas av förvaringsbank.

[S2]Efter medgivande av bankinspektionen får fondbolag överlåta aktiefondsverksamhet till annat fondbolag. Vill fondbolag eljest upphöra med aktiefondsverksamhet och föreligger ej fall som avses i första stycket, skall fondförvaltningen övertagas av förvaringsbank vid den tidpunkt verksamheten upphör.

[S3]I fall som avses i andra stycket får fondbolag ej upphöra med aktiefondsverksamheten tidigare än tre månader efter det att de ändrade förhållandena kungjorts enligt 41 §.

[S4]Fondbolag får besluta att träda i likvidation i annat fall än som avses i första stycket först sedan bolagets aktiefondsverksamhet upphört.

40 §  Under den tid förvaringsbank förvaltar aktiefond får fondandelar ej säljas eller inlösas.

[S2]Sedan förvaringsbanken övertagit fondförvaltningen skall banken överlåta denna till annat fondbolag eller upplösa fonden. Förvaltningen får överlåtas till annat fondbolag först efter bankinspektionens medgivande.

[S3]Skall aktiefond upplösas, åligger det förvaringsbanken att, så snart det lämpligen kan ske, sälja de värdepapper som ingår i fonden. Influtna medel skall tillföras räkning som anges i 27 § första stycket. Sedan försäljningen slutförts och skulder som avser fonden betalats eller medel avsatts därtill, skall banken utskifta de behållna tillgångarna till fondandelsägarna.

41 §  Kungörelse om att fondbolags aktiefondsverksamhet skall överlåtas eller om att förvaltningen av aktiefond övergår till förvaringsbank skall införas i Post- och Inrikes Tidningar samt hållas tillgänglig hos bolaget och på förvaringsbankens bankkontor. Kungörandet sker genom bolagets försorg i fall, som avses i 39 § andra stycket, och annars genom förvaringsbankens försorg.

[S2]Övergår förvaltningen av aktiefond till förvaringsbank, skall i kungörelsen erinras om innehållet i 40 § första och andra styckena.

[S3]I fall som avses i 39 § andra stycket skall i kungörelsen anges den tidpunkt då fondbolagets aktiefondsverksamhet upphör. Lag (1977:711).

42 §  Har förvaringsbank träffat överenskommelse om överlåtelse av förvaltning av aktiefond till annat fondbolag eller beslutat att upplösa fonden, skall banken omedelbart utfärda kungörelse därom i den ordning som sägs i 41 § första stycket. Om fonden skall upplösas, skall i kungörelsen erinras om innehållet i 40 § tredje stycket. Förvaringsbanken skall i samma ordning kungöra när och på vilket sätt utskiftat belopp hålles tillgängligt för lyftning.

43 §  Har fondandelsägare ej inom fem år efter det att medel, som utskiftats enligt 40 § tredje stycket, först blivit tillgängliga för lyftning anmält sig för att lyfta vad han erhållit vid skiftet, har han förlorat sin rätt därtill. Sådana medel samt restbelopp, som vid skiftet ej kunnat fördelas på samtliga fondandelsägare, tillfaller allmänna arvsfonden.

44 §  Har förvaltning av aktiefond övertagits av ny förvaltare, skall denne med anlitande av fondmedlen fullgöra de förpliktelser avseende fonden som tidigare förvaltare ådragit sig under iakttagande av denna lag. Beträffande förvaltningen i övrigt skall den nye förvaltaren anses ha trätt i den förutvarandes ställe. Motsvarande gäller vid överlåtelse av aktiefondsverksamhet.

[S2]Förvaringsbank får icke utöva rösträtt för aktier i fonden.

45 §  Förvaringsbank har rätt till ersättning ur aktiefond för sin förvaltning enligt 39, 40 och 42 §§. Ersättningens belopp skall godkännas av bankinspektionen.

Tillsyn

46 §  Vid utövande av tillsyn över fondbolag skall bankinspektionen med uppmärksamhet följa bolagets verksamhet, i den mån det behövs för kännedom om de förhållanden som kan inverka på säkerheten för bolaget och aktiefond, som bolaget förvaltar, eller eljest är av betydelse för en sund utveckling av aktiefondsverksamheten. Bankinspektionen får kalla till sammanträde med bolagets styrelse och, om styrelsen ej efterkommit begäran av inspektionen om utfärdande av kallelse till extra bolagsstämma, till sådan stämma. Företrädare för inspektionen får närvara vid bolagsstämma eller styrelsesammanträde som inspektionen utlyst och deltaga i överläggningarna.

[S2]Vid meddelande av föreskrift eller förbud i samband med tillsynen kan bankinspektionen förelägga vite.

[S3]Bankinspektionen skall för fondbolag förordna en revisor att med övriga revisorer deltaga i granskningen av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt bolagets räkenskaper. Inspektionen äger när som helst återkalla sådant förordnande och i stället utse ny revisor.

[S4]Närmare föreskrifter för tillsynen meddelas av regeringen. Lag (1982:1148).

47 §  Fondbolagen skall med årliga avgifter bekosta bankinspektionens verksamhet enligt de närmare föreskrifter som regeringen meddelar.

[S2]Det åligger fondbolag dessutom att till revisor, som förordnats enligt 46 § tredje stycket, utge ersättning med belopp som bankinspektionen bestämmer. Lag (1988:759).

Besvär

48 §  Talan mot bankinspektionens beslut enligt denna lag föres hos regeringen genom besvär. Inspektionens beslut länder omedelbart till efterrättelse.

Skadestånd

49 §  Har skada uppkommit för fondandelsägare genom att fondbolag överträtt denna lag eller fondbestämmelse, skall bolaget ersätta skadan.

[S2]Vad i första stycket sägs om fondbolag äger motsvarande tillämpning på förvaringsbank.

Straffbestämmelser

50 §  Till böter eller fängelse i högst ett år dömes den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

 1. här i riket utövar aktiefondsverksamhet eller verksamhet som avses i 3 § första stycket eller 14 § första stycket utan att vara berättigad därtill,
 2. bryter mot 8 § första, tredje eller fjärde stycket, eller
 3. meddelar oriktig eller vilseledande uppgift i kvartalsredogörelse enligt 36 § eller årsberättelse enligt 37 § eller i handling som ingivits eller upplysning som lämnats till bankinspektionen, om gärningen ej är belagd med straff i brottsbalken.

[S2]I ringa fall dömes ej till ansvar.

51 §  Den som ej efterkommit vitesföreläggande som meddelats enligt 46 § andra stycket får ej dömas till ansvar för gärning som omfattas av föreläggandet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Ändring, SFS 1975:255

Ändring, SFS 1975:1392

Lag (1977:711) om ändring i aktiefondslagen (1974:931)

Lag (1978:429) om ändring i aktie- fondslagen (1974:931)

Lag (1980:1002) om ändring i aktie- fondslagen (1974:931)

Lag (1982:544) om ändring i aktie- fondslagen (1974:931)

Lag (1982:623) om ändring i aktie- fondslagen (1974:931)

Lag (1982:721) om ändring i aktie- fondslagen (1974:931)

Lag (1982:1148) om upphävande av lagen (1982:721) om ändring i aktiefondslagen (1974:931)

Lag (1983:586) om ändring i aktie- fondslagen (1974:931)

  Förarbeten
  Prop. 1982/83:133
  Omfattning
  ändr. 19, 21 §§
  Ikraftträder
  1983-07-01

Lag (1986:523) om ändring i aktiefonds- lagen (1974:931)

Lag (1987:639) om ändring i aktiefonds- lagen (1974:931)

Lag (1988:759) om ändring i aktiefonds- lagen (1974:931)

Lag (1988:1280) om ändring i aktiefonds- lagen (1974:931)

Ändring, SFS 1990:1115

  Övergångsbestämmelse

  Fondbolag enligt aktiefondslagen (1974:931) och lagen (1978:428) om aktiesparfonder som vid ikraftträdandet av lagen (1990:1114) om värdepappersfonder förvaltar aktiefond resp. aktiesparfond, får inom fem månader från ikraftträdandet ansöka om tillstånd att utöva fondverksamhet enligt lagen om värdepappersfonder.
  Fondbolag som har ansökt om tillstånd inom den angivna tiden, får fortsätta verksamheten enligt bestämmelserna i de gamla lagarna intill dess att ansökan om tillstånd har prövats slutligt.
  Omfattning
  upph.