Prop. 1994/95:104

Rätt för ett dotterbolag bildat av SBAB att fatta myndighetsbeslut i vissa lånefrågor

Regeringens proposition

1994/ 95 : 104

ww

Rätt för ett dotterbolag bildat av SBAB att fatta myndighetsbeslut 1 vissa lånefrågor Prop. 1994/95:104

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 3 november 1994

Mona Sahlin

Jörgen Andersson (F inansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen läggs fram förslag om att den rätt Statens Bostadsånan- sieringsaktiebolag, SBAB har att fatta beslut i frågor om förvaltningen av statligt reglerade bostadslån också skall ges till ett av SBAB för låneför- valtm'ngen särskilt bildat dotterbolag.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (1993:336) om rätt för Statens BostadsFinan- sieringsaktiebolag, SBAB att besluta i frågor om förvaltningen av statligt reglerade lån för bostadsändamål, m.m.,

2. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100).

2. Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1. Förslag till lag om ändring i lagen (1993:336) om rätt för Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB att besluta i frågor om förvaltningen av statligt reglerade lån för

bostadsändamål, m.m.

Härigenom föreskrivs att lagen (1993:336) om rätt för Statens Bostads— finansieringsaktiebolag, SBAB att besluta i frågor om förvaltningen av statligt reglerade lån för bostadsändamål, m.m. skall ha följande lydelse

Nuvarande Melse

Regeringen får överlämna till Statens Bostadsfinansieringsaktie- bolag, SBAB att fatta beslut som innebär myndighetsutövning i frå- gor om förvaltningen av statligt reglerade räntebärande lån som be- viljats under medverkan av Bostadsstyrelsen eller en läns- bostadsnämnd samt i frågor om lån enligt förordningen (l989:858) om ersättningslån för bostadsändamål.

Förvaltningsuppgifter som avses i denna lag utövas enligt föreskrif- ter som regeringen beslutar.

Föreslagen lydelse

Regeringen får överlämna till Statens Bostadsf'rnansieringsak— tiebolag, SBAB och ett av bolaget för låneförvalmingen särskilt bildat dotterbolag att fatta beslut som innebär myndighetsutövning i frå- gor om förvaltningen av statligt reglerade räntebärande lån som be— viljats under medverkan av Bostadsstyrelsen eller en läns- bostadsnåmnd samt i frågor om lån enligt förordningen (1989:858) om ersättningslån för bostadsändamål.

Förvaltningsuppgifter som avses i denna lag utövas enligt föreskrif- ter som regeringen beslutar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

2.2 Förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100).

Härigenom föreskrivs att sekretesslagen (1980: 100)1 skall ändras så att bilagan får följande lydelse.

Bilaga2

Nummnde lydelse

I enlighet med vad som anges i 1 kap. 8 5 skall vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av handlingar hos myndighet i tillämpliga delar gälla också handlingar hos något av de organ som nämns nedan i den mån handlingarna hör till där angiven verksamhet hos organet. Verksamheten anges i förekommande fall med hänvisning till numret i Svensk författningssamling (SFS) på den författning med stöd av vilken verksamheten har uppdragits åt organet.

Riksprovplatserna, Aktiebolaget Svensk AnläggningSprovning, Aktiebolaget Svensk Bilprovning och Apoteksbolaget Aktiebolag

Statens Bostadsfinansieringsaktie- bolag, SBAB

Stiftelsen Svenska institutet

————--------—--—---___—------—___—____-____—..-___—___-._______..-_________

kontroll som riksprovplats (SFS 1992:1119)

förvaltning av statligt reglerade räntebärande lån för bostadsända- mål som beviljats under medverkan av Bostadsstyrelsen eller läns- bostadsnämnd samt frågor om lån enligt förordningen (1989:858) om ersättningslån för bostadsändamål (SFS 1993:336)

all verksamhet

Föreslagen lydelse

I enlighet med vad som anges i 1 kap. 8 5 skall vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av handlingar hos myndighet

ILagen omtryckt 1992; 1474. zsenaste lydelse 1993: 1685.

i tillämpliga delar gälla också handlingar hos något av de organ som nämns nedan i den mån handlingarna hör till där angiven verksamhet hos organet. Verksamheten anges i- förekommande fall med hänvisning till numret i Svensk förfatmingssamling (SFS) på den författning med stöd av vilken verksamheten har uppdragits åt organet.

Organ Riksprovplatserna, Aktiebolaget Svensk Anläggningsprovning,

Aktiebolaget Svensk Bilprovning och Apoteksbolaget Aktiebolag

Statens Bostadsfinansieringsaktie- bolag, SBAB, och ett av bolaget för ldnq'örvaltningen särskilt bildat dotterbolag

lérksamhet

kontroll som riksprovplats (SFS 1992:1119)

förvaltning av statligt reglerade räntebärande lån för bostadsända- mål som beviljats under medverkan av Bostadsstyrelsen eller läns- bostadsnämnd samt frågor om lån enligt förordningen (1989:858) om ersättningslån för bostadsändamål (SFS 1993:336 och 1994:OOO)

Stiftelsen Svenska institutet all verksamhet

----__-------_____-________---------____--__----__ ____________________________________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

3. Regeringens överväganden, m.m.

Den 28 april 1993 beslutade riksdagen (prop. 1992/93:167, bet. 1992/93zBoU20, rskr. 1992/93z301) att Statens Bostadsfinansieringsak- tiebolag, SBAB från och med den 1 juli 1993 skulle överta länsbostads- nämndernas befogenhet att fatta beslut i frågor om förvaltningen av den statliga bostadslånestocken.

Beslut rörande förvaltningen av statligt reglerade lån för bostads- ändamål innehåller vissa moment av myndighetsutövning. Det gäller t.ex. beslut om övertagande av lån i samband med att en fastighet övergår till ny ägare. Även beslut om återkallelse av lånebeslut eller uppsägning av lån på gnmd av utebliven betalning kan hänföras till denna kategori. Riksdagen har därför i lag bemyndigat regeringen att till bolaget över- lämna myndighetsutövning i dessa frågor. Bemyndigandet återfinns i lagen (1993:336) om rätt för Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB att besluta i frågor om förvaltningen av statligt reglerade lån för bostadsändamål m.m. Närmare bestämmelser om omfattningen av bola- gets befogenheter finns angivna i förordningen (1993:338) med bemyn— digande för Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB att besluta i ärenden om bostadslån m.m. Förordningen innefattar dessutom en rätt för

SBAB att fatta beslut om s.k. ersättningslån enligt förordningen (1989:858) om ersättningslån för bostadsändamål. Tryckfrihetsförord- ningens föreskrifter om rätt att få ta del av handlingar hos myndighet gäller även hos bolaget.

Riksdagen har därefter beslutat (prop. 1993/94:228, bet. 1993/94:BoU20, rskr. 1993/94:374) att SBAB ombildas på ett sådant sätt att bostadslån beviljade inom ramen för det statliga regelsystemet överläts till ett för låneförvaltningen särskilt bildat dotterbolag. Detta bolag skall ingå i ett koncemförhållande med SBAB som moderbolag. Överlåtelsen av lånestocken skall vara genomförd senast den 1 januari 1995.

Sistnämnda riksdagsbeslut innebär alltså att förvaltningen av den stat- ligt reglerade lånestocken för bostadsändamål liksom långivningen enligt förordningen (1989:858) om ersättningslån för bostadsändamål förs över till det nybildade dotterbolaget. Eftersom denna lånehantering innefattar myndighetsutövning bör även dotterbolaget omfattas av bemyndigandet att fatta myndighetsbeslut. Regeringen Föreslår således att riksdagen be— myndigar regeringen att även överlämna till ett av SBAB särskilt för låneförvaltningen bildat dotterbolag att besluta i frågor om statligt regle- rade bostadslån. Vidare bör tryckfrihetsförordningens princip om rätt att ta del av handlingar hos myndighet tillämpas även hos dotterbolaget.

Lagrådets hörande

Förslaget avser i sig en fråga som faller inom Lagrådets granskningsom- råde. Förslaget är dock av sådan enkel beskaffenhet att Lagrådets ytt- rande skulle sakna betydelse.

F inansdepartementet PrOP Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 3 november 1994

Närvarande: statsrådet Sahlin, ordförande, och statsråden Hjelm-Wallén, Peterson, Hellström, Thalén, Freivalds, Wallström, Persson, Tham, Schori, Blomberg, Heckscher, Hedborg, Andersson, meerg, Uusmann, Nygren, Ulvskog, Sundström, Lindh, Johansson

Föredragande: statsrådet Andersson

Regeringen beslutar proposition 1994/95:104 Rätt för ett dotterbolag bildat av SBAB att fatta myndighetsbeslut i vissa lånefrågor.

gotab 47187 '

Stockholm 1994