Prop. 1994/95:45

Ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden

Regeringens proposition & 1994/95:45

Ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från Prop- den internationella oljeskadefonden 1994/95145

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 1 december 1994

Ingvar C arlssan

Sten Heckscher (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att en ändring i 1971 års konvention om upp- rättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja (fondkonventionen) skall införlivas med svensk rätt genom en ändring i lagen (197311199) om ersättning från den in- ternationella oljeskadefonden.

Genom lagen om ersättning från den internationella oljeskadefonden har med svensk rätt införlivats vissa artiklar i den i Bryssel den 18 de- cember 1971 avslutade fondkonventionen. Lagen trädde i kraå den 16 oktober 1978. Vid samma tidpunkt blev konventionen gällande för Sve- rige. Den genom konventionen upprättade fonden kallas vanligen In- ternationella oljeskadefonden.

Ändringar i fondkonventionen kan i vissa hänseenden beslutas av Oljeskadefondens församling med tre fjärdedels majoritet.

Oljeskadefondens församling har vid olika tillfällen beslutat att göra ändringar i fondkonventionen. Genom en ändring i oktober 1994 har vissa ytterligare sjösäkerhetskrav införts som villkor för utbetalning av ersättning från fonden till fartygsägare.

Lagändringen föreslås träda i kraR den 1 maj 1995.

1 Riksdagen 1994/95. ] saml. Nr 45

Innehållsförteckning Prop. 1994/95:45

] Förslag till riksdagsbeslut ......................... 3 2 Lagtext ...................................... 3 3 Ärendet och dess beredning ........................ 7 4 Förslaget ..................................... 8 5 Ikraftträdande ................................ l 0

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 1 december 1994 ....................................... ll

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden.

2. Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

Förslag till lag om ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden

Härigenom föreskrivs att bilagan till lagen (1973zll99) om ersättning från den internationella oljeskadefonden till följd av ändringar av den i Bryssel den 18 december 1971 avslutade konventionen om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja skall ha följande lydelse.

l* Riksdagen 1994/95. 1 saml. Nr 45

Artiklarna 1 - 13 av den internationella konventionen om upprätt- andet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av

förorening genom olja

International Con- vention on the Es- tablishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage

(Supplementary to the

Convention inter- nationale portant creation d'un fonds international d'in- demnisation pour les damages dus a la pollution par les hydrocarbures

(destinée a compléter la Convention inter- nationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures)

Internationell kon- vention om upprät- tandet av en interna- tionell fond för er- sättning av skada orsakad av föro- rening genom olja

(utgörande tillägg till 1969 års internatio- nella konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja)

Indemnisation et prise en charge financiére

göreLse

International Con- vention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969) Compensation and indemni/icalion ArticleS

3. The Fund may be exonerated wholly or partially from its obligations under paragraph 1 towards the owner and his guarantor if the Fund proves that as a result of the actual fault or privity of the owner:

(a) the ship from which the oil causing

3. Le Fonds peut étre exonéré, en tout ou en partie, des obligations qui lui incombent en- vers le propriétaire et son garant au titre des paragraphes 1 et 2 du present article, s'il prouve que, par la faute personelle du propriétaire:

a) le navire dont proviennent les hydro-

Artikel 5 3 . Fonden kan befrias helt eller delvis från sina för- pliktelser mot ägaren och dennes garant enligt första stycket, om fonden visar att på grund av fel eller försummelse av äga- ren själv:

3) det fartyg från vilket den olja som

' Senaste lydelse 1994:107. Ändringen innebär att hänvisning görs till en ny resolution, resolution MSC.27(61), som ändrar 1974 års kon- vention för betryggande av säkerheten för människoliv till sjöss.

the pollution damage escaped did not comply with the requirements laid down in:

(i)

carbures qui ont cause le dommage par pol- lution n'a pas observe

les prescriptions fonnulées dans: i)

orsakade skadan genom förorening härrörde icke upp- fyllde föreskriftema i

(ii) the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto, and as amended by Reso- lutions MSC.1(XLV), M S C . 6 ( 4 8 ) , MSC.13(57) and MSC.27(6I) adopted by the Maritime Safety Committee of the International Maritime Organiza- tion on 20 November 1981, 17 June 1983, 11 April 1989 and 11 December 1992, respectively, and as amended by Resolu- tion 1 adopted on 9 November 1988 by the Conference of Contracting Govem- ments to the Intema— tional Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 on the Global Maritime Distress and Safety System; or

ii) la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif et par les r e s 0 1 u t i o n 5 M S C . 1 ( X LV ) , M S C . 6 ( 4 8 ) MSC.13(57) et MSC.27(6I) adoptées le 20 novembre 1981, le 17 juin 1983, le 11 avril 1989 et le II decembre 1992, respectivement par la Comité de la securite maritime de l'Organi- sation maritime in- ternationale, et telle que modifiée par la resolution 1 adoptée le 9 novembre 1988 par la Conference des Gouvemements con- tractants a la Con- vention internationale de 1974 pour la sau— vegarde de la vie humaine en mer sur le systeme mondial de détresse et de sécurite en mer; ou

ii) 1974 års interna- tionella konvention för betryggande av säkerheten för män- niskoliv till sjöss med de ändringar som föranleds av 1978 års protokoll till 1974 års konvention för be- tryggande av säkerhe- ten för människoliv till sjöss och de änd- ringar som har an- tagits av intemationel- la sjöfartsorganisatio- nens sjösäkerhets- kommitté genom resolutionerna M S C . 1 ( X LV ) , M S C . 6 ( 4 8 ) MSC.13(57) och MSC.27(6I) den 20 november 1981, den 17 juni 1983, den 11 april 1989 respektive den 11 december 1992, och med änd- ring genom resolution 1 antagen den 9 november 1988 vid möte, mellan stater anslutna till 1974 års internationella kon- vention för betryggan- de av säkerheten för människoliv till sjöss, om ett globalt sjö- säkerhetssystem rörande radiokommu- nikation, eller

(iii) iii) iii) Prop. 1994/95 :45

(W) iv) IV) (V) V) V) (b) b) b)

—————___.___—_.-___—__..________——_____

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1995.

3 Ärendet och dess beredning

I Sverige regleras rätten till ersättning för skador som orsakats av oljeut- släpp från tankfartyg av lagen (1973:1198) om ansvarighet för oljeskada till sjöss och av lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden. Dessa lagar bygger på två internationella konventioner, nämligen den är 1969 avslutade konventionen om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja (ansvarighetskonventionen) och den är 1971 avslutade konventionen om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja (fondkonven- tionen).

Ansvarighetskonventionen innebär att en fartygsägare har ett strikt ansvar för skador som har orsakats av oljeutsläpp från hans fartyg. Enligt konventionen har fartygets ägare rätt att för varje olycka begränsa sin ansvarighet till ett belopp motsvarande 133 särskilda dragningsrätter (SDR) per ton av fartygets dräktighet. Ansvarigheten skall dock inte i något fall överstiga 14 miljoner SDR. En SDR motsvarar för närvarande ungefär 11 kr.

Redan när ansvarighetskonventionen antogs var man medveten om att den inte gav de skadelidande ett tillräckligt skadeståndsrättsligt skydd. Fondkonventionen utarbetades därför som ett komplement till ansvarig— hetskonventionen. Genom fondkonventionen upprättades en internationell fond (oljeskadefonden) som ger ytterligare ersättning för oljeskador i de fall då den ersättning som erhålls enligt ansvarighetskonventionen är otillräcklig.

Enligt 1 5 första stycket lagen om ersättning från den internationella oljeskadefonden gäller bestämmelsema i artiklarna 1 - 13 i fondkon- ventionen i dess lydelse enligt ett i London den 19 november 1976 antaget ändringsprotokoll som svensk lag till den del de inte uteslutande reglerar de fördragsslutande staternas inbördes förpliktelser och med iakttagande av vad som i övrigt föreskrivs i lagen. I 1 5 andra stycket sägs att konventionen i angivna delar har den lydelse som en till lagen fogad bilaga utvisar. De bestämmelser i konventionen som härigenom gjorts omedelbart tillämpliga i Sverige innehåller regler av civilrättng och processrättslig natur. Det är bl.a. bestämmelserna om fondens skyldighet att utge ersättning till fartygets ägare eller försäkringsgivare (artikel 5; jfr även Ds Ju 1973:4 s. 114).

Ändringar i fondkonventionen får i vissa hänseenden beslutas av Oljeskadefondens församling med tre fjärdedels majoritet (artikel 33). Fondens församling har vid olika tillfällen beslutat att göra sådana ändringar. I denna proposition kommer regeringen att ta upp en ändring som fondens församling beslutat om vid sitt sjuttonde möte den 17 - 21 oktober 1994 och föreslå att den införlivas med svensk rätt. '

Sveriges Redareförening har inte haft någon invändning mot att änd- ringen i fondkonventionen införlivas med svensk rätt (se dnr Ju94/2898).

Lagrådet

Det lagförslag som läggs fram i denna proposition är av så enkel beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse.

4 Förslaget

Regeringens förslag: Med svensk rätt skall införlivas den ändring i fondkonventionen som har gjorts i oktober 1994 av de inter- nationella säkerhetsföreskrifter som måste vara uppfyllda för att fartygets ägare, eller dennes försäkringsgivare, skall ha rätt till ersättning av oljeskadefonden.

Skälen för regeringens förslag: Enligt artikel 2 i fondkonventionen är ett av ändamålen med oljeskadefonden att befria fartygsägama från en del av de ekonomiska förpliktelser som de har ålagts genom ansvarig- hetskonventionen. En fartygsägare som på grund av bestämmelserna i ansvarighetskonventionen får betala ersättning för en oljeskada skall alltså kunna återfå en del av detta belopp från fonden. Fartygsägarens rätt till ersättning från fonden för utbetalt skadestånd är beroende av att vissa villkor är uppfyllda. Dessa villkor har ställts upp för att säkerställa att konventioner rörande vissa krav i säkerhetshänseende efterlevs.

Enligt artikel 5.3 a i fondkonventionen kan fonden befrias helt eller delvis från sina förpliktelser att ersätta (gottgöra) ägaren till ett fartyg eller dennes försäkringsgivare, om fonden visar att på grund av fel eller försummelse av ägaren själv fartyget i fråga inte uppfyllde föreskrifterna i fyra konventioner som räknas upp i artikeln och olyckan eller skadan helt eller delvis orsakades av att dessa föreskrifter inte uppfyllts.

De konventioner som ursprungligen nämndes i artikel 5.3 var:

i) 1954 års internationella konvention till förhindrande av havsvattnets förorening genom olja i dess är 1962 ändrade lydelse,

ii) 1960 års internationella konvention för betryggande av säkerheten för människoliv till sjöss,

iii) 1966 års internationella lastlinjekonvention, iv) 1960 års internationella sjövägsregler.

För att inte förlora rätten till ersättning från fonden måste således fartygens ägare hålla och föra sina fartyg i enlighet med föreskriftema i de nämnda internationella konventionerna. Detta bidrar till att minska risken för olyckor med oljeskador som följd. Vid tiden för fondkon- ventionens upprättande hade Sverige tillträtt samtliga de i artikel 5.3 nämnda sjösäkerhetskonventionema (se Ds Ju 1973:4 s. 39).

Artikel 5.4 i fondkonventionen föreskriver att när en ny konvention som är avsedd att helt eller delvis ersätta något av de instrument som nämns i artikel 5.3 träder i kraft, får fondens församling minst sex må- nader i förväg fastställa en dag då den nya konventionen skall ersätta detta instrument eller del av detta såvitt avser tillämpningen av artikel 5.3. Sådana beslut kräver enligt artikel 33.1 b i fondkonventionen tre fjärdedels majoritet.

Vid det åttonde mötet med oljeskadefondens församling beslutade denna att tolka artikel 5.4 så att den kan tillämpas även på ändringar i de i artikel 5.3 nämnda konventionerna och detta även om dessa änd- ringar antagits efter ett förenklat ändringsförfarande (by a tacit amend- ment procedure).

Till följd av flera beslut av fondens församling med stöd av artikel 5.4 innehåller artikel 5.3 numera följande uppräkning av internationella instrument:

i) 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg i den lydelse konventionen har erhållit genom 1978 års protokoll till konventionen och de ändringar som har antagits av Inter- nationella sjölartsorganisationens kommitté för skyddet av den marina miljön genom resolutionerna MEPC.14(20), MEPC.47(31), MEPC.51(32) och MEPC.52(32) den 7 September 1984, den 4 juli 1991 respektive den 6 mars 1992,

ii) 1974 års internationella konvention för betryggande av säkerheten för människoliv till sjöss med de ändringar som föranleds av 1978 års protokoll till 1974 års konvention för betryggande av säkerheten för människoliv till sjöss och de ändringar som har antagits av Internatio- nella sjöfärtsorganisationens sjösäkerhetskommitté genom resolutionerna MSC.1 (XLV) och MSC.6(48) och MSC.13(57) den 20 november 1981, den 17 juni 1983 respektive den 11 april 1989, och med ändring genom resolution 1 antagen den 9 november 1988 vid möte, mellan stater anslutna till 1974 års internationella konvention för betryggande av säkerheten för människoliv till sjöss, om ett globalt sjösäkerhetssystem rörande radiokommunikation,

iii) 1966 års internationella lastlinjekonvention, eller iv) 1972 års internationella sjövägsregler.

Med anledning av vissa av de ovan nämnda besluten i fondens försam- ling om ändringar i artikel 5.3 har regeringen vid olika tillfällen beslutat att ge ändringarna till känna genom särskilda tillkännagivanden i Svensk författningssamling (se SFS 1979:550, 1980:6l3, l982:69, 1984:176 och l986z797). Samtliga ändringar som beslutats av fondens församling har införlivats med svensk rätt (jfr prop. 1990/91:196, bet. 1991/92:LU4, rslcr. 1991/92:16, prop. 1991/92:77, bet. 1991/92:LU19, rskr. 1991/92:130, prop. 1992/931143, bet. 1992/93:LU26, rskr. 1992/93:170 och prop. 1993/94188, bet. 1993/941LU14, rskr 1993/94:128).

I december 1992 antogs genom resolutionen MSC.27(61) vissa änd- ringar i 1974 års internationella konvention för betryggande av männi— skoliv till sjöss. Ändringarna, som beslutades av Internationella sjöfartsorganisationens sjösäkerhetskommitté, företogs i enlighet med ett förenklat ändringsförfarande som är föreskrivet i konventionen. Änd-

ringarna trädde i kraft den 1 oktober 1994 och blev då gällande även för Sverige. Resolutionen i fråga finns tillgänglig hos Utrikesdepartementet, traktatenheten.

Ändringen innebär att det införs strängare regler för nya tankfartyg såvitt avser tillgängligheten till fartygets lastutrymmen. Ändringarna är av betydelse för att förhindra förorening genom oljeskador.

Vid det sjuttonde mötet med oljeskadefondens församling den 17 - 21 oktober 1994 beslutades att denna senaste ändring av 1974 års konven- tion skulle tas med i uppräkningen över instrument i artikel 5.3 i fond- konventionen. Ändringar i artikel 5.3 måste beslutas minst sex månader i förväg (jfr artikel 5.4 fondkonventionen). Församlingen beslutade i detta fall att ändringen i fondkonventionen skall träda i kraft den 1 maj 1995. Den berörda punkten i artikeln tick följande lydelse (ändringen kursiverad):

ii) 1974 års internationella konvention för betryggande av säkerheten för människoliv till sjöss med de ändringar som föranleds av 1978 års protokoll till 1974 års konvention för betryggande av säkerheten för människoliv till sjöss och de ändringar som har antagits av Internatio- nella sjöfartsorganisan'onens sjösäkerhetskommitté genom resolutionerna MSC.1 (XLV), MSC.6(48), MSC.13(57) och MSC.26(6I) den 20 november 1981, den 17 juni 1983, den 11 april 1989 respektive den I] december 1992, och med ändring genom resolution [ antagen den 9 november 1988 vid möte, mellan stater anslutna till 1974 års internatio- nella konvention för betryggande av säkerheten för människoliv till sjöss, om ett globalt sjösäkerhetssystem rörande radiokommunikation,

Det var redan vid Sveriges tillträde till fondkonventionen förutsatt att de i artikel 5.3 nämnda sjösäkerhetskonventionema kunde bytas ut mot konventioner med motsvarande innehåll. Det måste också sägas vara ett allmänt svenskt intresse att fartygsägama följer föreskrifterna i de nämnda 'sjösäkerhetskonventionema. Sveriges Redareförening har, som redan har framhållits i avsnitt 3, inte haft några invändningar mot att den ifrågavarande ändringen i fondkonventionen görs. Sverige är också folkrättsligt bundet av ändringen. Den bör därför införlivas med svensk rätt.

Bestämmelserna i artikel 5 rör ekonomiska förhållanden mellan fartygsägarna och fonden, dvs. förhållanden mellan enskilda. En ändring av artikeln måste därför införlivas med svensk rätt genom lag (se 8 kap. 2 & regeringsformen).

5 Ikraftträdande

Den ändring av artikel 5.3 i fondkonventionen som har beslutats av oljeskadefondens församling är 1994 n'äder i kraft den 1 maj 1995. ' Ändringen av lagen om ersättning från den internationella oljeskadefon- den bör träda ikraft samtidigt.

Justitiedepartementet Prop. 1994/95:45

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 1 december 1994 Närvarande: statsministern Carlsson, ordförande, och statsråden Sahlin, Hjelm-Wallén, Peterson, Hellström, Wallström, Heckscher, Hedborg, Andersson, Winberg, Uusmann, Nygren, Ulvskog, Sundström, Lindh, Johansson

Föredragande: statsrådet Heckscher

Regeringen beslutar proposition 1994/95:45 Ändring i lagen (1973: 1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden.

gotab 47363. Stockholm 1994