Prop. 1995/96:65

Vissa frågor inom Luftfartsverkets område m.m.

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 3 oktober 1995

Mona Sahlin

Ines Uusmann (Kommunikationsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att Luftfartsverket får bilda ett s.k. holdingbolag för förvaltning av aktierna i Luftfartsverkskoncernens aktiebolag LFV AirportCenter AB, LFV Handling AB och Swedavia AB. Luftfartsverket får teckna aktier i holdingbolaget eller lämna aktieägartillskott inom en total ram på 150 miljoner kronor. Luftfartsverket föreslås också få rätt att teckna borgen för krediter till förmån för holdingbolaget inom en total ram på 60 miljoner kronor. Slutligen föreslås att upplupna pensionsskulder för personal som övergår till LFV Handling AB resp. LFV AirportCenter AB skall garanteras av staten genom Luftfartsverket.

Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen

att medge Luftfartsverket att bilda ett bolag för förvaltning av aktierna i Luftfartsverkskoncernens aktiebolag (holdingbolaget),

att uppdra åt Luftfartsverket att till holdingbolaget överlåta nuvarande aktier i LFV AirportCenter AB, LFV Handling AB och Swedavia AB,

att medge Luftfartsverket att teckna aktier eller ge aktieägartillskott till holdingbolaget inom en total ram på 150 miljoner kronor,

att medge Luftfartsverket att teckna borgensförbindelser för krediter upp till 60 miljoner kronor till förmån för holdingbolaget avseende finansiella åtaganden i bolagsgruppen,

att återkalla tidigare bemyndiganden för Luftfartsverket att teckna aktier, lämna aktieägartillskott eller teckna borgensförbindelser till förmån för Swedavia AB, LFV AirportCenter AB resp. LFV Handling AB, i den del de inte redan utnyttjats,

att medge Luftfartsverket att ställa garanti för upplupna pensionsskulder för personal som övergår till LFV Handling AB och LFV AirportCenter AB, samt

att medge att Luftfartsverket och Banverket ställer ut en obegränsad likviditets- och kapitaltäckningsgaranti.

Ärendet

I en skrivelse till regeringen den 15 mars 1995 har Luftfartsverket begärt bl.a. att regeringen medger att verket bildar två av staten helägda aktiebolag vars aktier skulle förvaltas av verket, ett s.k. holdingbolag för förvaltning av aktierna i aktiebolag inom Luftfartsverkskoncernen, samt ett bolag för ramp- och expeditionstjänst (s.k. ground handling). Verket begär också att få rätt att teckna aktier i dessa bolag m.m.

Framställningen har remitterats till Riksrevisionsverket, Statskontoret och Konkurrensverket. Dessa tillstyrkte Luftfartsverkets förslag beträffande ramp- och expeditionstjänsten.

Regeringen beslöt den 4 maj 1995 att Luftfartsverket får bilda ett aktiebolag för ramp- och expeditionstjänst. Luftfartsverket gavs vidare rätt att teckna aktier för maximalt 15 miljoner kronor i ett sådant aktiebolag. Regeringen beslöt vidare att verkets pensionsåtaganden för personal i ramp- och expeditionstjänst som överförs från Luftfartsverket till aktiebolaget skall övertas av aktiebolaget.

I beslutet anförde regeringen vidare att den kommer att fatta beslut beträffande de närmare villkoren för bolaget och verkets

skrivelse i övrigt efter hörande av riksdagen.

Bl.a. mot bakgrund av detta beslut och efter synpunkter från remissinstanserna har Luftfartsverket den 1 juni 1995 inkommit med ett kompletterande underlag beträffande de delfrågor som kräver riksdagens ställningstagande.

Allmänna utgångspunkter

Riksdagen beslutade den 1 april 1993 (prop. 1992/93:100 bil. 7, bet. 1992/93:TU19, rskr. 1992/93:245) att bemyndiga regeringen att besluta om överförande av viss verksamhet inom Luftfartsverkets område till bolagsform på de villkor som anförts i propositionen.

I propositionen anfördes bl.a. att bolagen skulle avse sådan kommersiell verksamhet som kan bedrivas på en fungerande marknad och som är så långsiktigt stabil att den kan bedrivas utan subventioner. Riksdagen bemyndigade i samma beslut regeringen att besluta om förvärv och tecknande av aktier m.m. i sådana bolag.

Riksdagen har vidare vid flera tidigare tillfällen beslutat godkänna förslag om bildande av s.k. holdingbolag under andra affärsverk inom Kommunikationsdepartementets område. Det gäller dels år 1980 Teleinvest AB och år 1981 Postbolagen AB, helägda av de tidigare affärsverken Televerket resp. Postverket, dels år 1985 etablerandet av Swedcarrier AB, helägt av affärsverket SJ. Motiven för dessa beslut har bl.a. varit att åstadkomma en effektivare samlad förvaltning av de verksamheter som affärsverken bedrivit i dotterbolagsform genom bildande av bolagsgrupper.

Luftfartsverkets dotterbolag

Affärsverket Luftfartsverket bildar i dag LFV-koncernen tillsammans med följande av staten helägda aktiebolag.

Swedavia AB bildades år 1982 (prop. 1981/82:185, bet. 1981/82:TU32, rskr. 1981/82:289) och har ett aktiekapital på 3,6 miljoner kronor. Bolagets affärsidé är att marknadsföra Luftfartsverkets kunnande internationellt, att organisera och genomföra utlandsprojekt samt att främja svensk export inom luftfartssektorn. Swedavia omsatte år 1994 37,6 miljoner kronor med sex fast anställda personer samt därutöver projektanställda från Luftfartsverket i de olika projekten. Luftfartsverkets ram för aktieteckning i Swedavia har utnyttjats fullt ut. Dessutom har verket rätt att till förmån för bolaget teckna borgen upp till 10 miljoner kronor, varav 3 miljoner kronor utnyttjats hittills.

LFV AirportCenter AB bildades år 1991 (prop. 1990/91:100 bil. 8, bet. 1990/91:TU20, rskr. 1990/91:177) och har ett

aktiekapital på 13 miljoner kronor. En aktieemission är planerad vilken kommer att öka aktiekapitalet till 23,8 miljoner kronor. Bolagets huvuduppgift är att utveckla verksamheten i kommunikations- och serviceanläggningen SkyCity på Stockholm-Arlanda flygplats och därmed bidra till att stärka Arlandas och flygsektorns konkurrenskraft. Bolaget förvaltar också sedan den 1 maj 1995 SkyCity-anläggningen åt ägaren SPP i enlighet med ett träffat förvaltningsavtal. Bolaget omsatte år 1994 7,5 miljoner kronor med nio anställda personer. Luftfartsverket har rätt att teckna aktier i bolaget upp till 80 miljoner kronor samt att teckna borgen upp till 10 miljoner kronor.

LFV Handling AB bildades den 1 juli 1995 till följd av det tidigare nämnda regeringsbeslutet den 4 maj 1995. Bolaget, som har ett initialt aktiekapital på 15 miljoner kronor, har som uppgift att bedriva ramp- och expeditionstjänst, tills vidare vid Stockholm-Arlanda och Göteborg-Landvetter flygplatser. Vid sitt etablerande hade bolaget ca 900 anställda personer och en beräknad omsättning på ca 300 miljoner kronor per år.

A-banan Projekt AB bildades i december 1994 (prop. 1993/94:39, bet. 1993/94:TU6, rskr. 1993/94:74), och har ett aktiekapital på 10 miljoner kronor som förvaltas till 50 % av Luftfartsverket och 50 % av Banverket. Bolaget har som uppgift att administrera dels upphandlingen i konkurrens av en järnvägsförbindelse till Arlanda inkl. trafikupplägg, dels projektets samlade rättigheter och skyldigheter. Bolaget har två anställda och en omsättning på ca 10 miljoner kronor per år.

Luftfartsverkets bolagsverksamhet

inordnas i en bolagsgrupp m.m.

Regeringens förslag:

– Luftfartsverket får bilda ett s.k. holdingbolag för förvaltning av aktierna i LFV-koncernens aktiebolag. Verket får i uppdrag att överlåta aktierna i LFV AirportCenter AB, LFV Handling AB och Swedavia AB till holdingbolaget.

– Förvaltningen av aktierna i A-banan Projekt AB bibehålls även fortsättningsvis direkt under affärsverket.

– Luftfartsverket och Banverket bemyndigas att utfärda en obegränsad likviditets- och kapitaltäckningsgaranti.

Skälen för regeringens förslag: Luftfartsverket anger i sin skrivelse till regeringen att med tillkomsten av LFV Handling AB har bolagsandelen inom koncernen utökats avsevärt och utgör

nu en väsentlig del av LFV-koncernens totala verksamhet. Verket finner det därför angeläget från både styrsynpunkt och från finansierings- och skattesynpunkt att ett s.k. holdingbolag eller moderbolag bildas för att samordna bolagsgruppen.

Regeringen anser att, i likhet med vad som tidigare varit fallet för flera andra affärsverk inom Kommunikationsdepartementets område, skäl finns att tillgodose denna strävan från Luftfartsverket om en förbättrad styrning och förvaltning av de verksamheter som enligt tidigare redovisning bedrivs i aktiebolagsform. En viktig utgångspunkt är därvid att ägarstyrningen inte påverkas negativt.

Formellt innebär förslaget att en underkoncern bildas till affärsverket som konsolideras för sig och har en egen koncernredovisning och lämnar officiellt bokslut. Därefter konsolideras underkoncernen i Luftfartsverket på koncernnivå.

Liksom tidigare kan emellertid Luftfartsverket styras av ägaren på koncernnivå, inte på affärsverksnivå. Det betyder att gällande ekonomiska mål i sig inte påverkas av överflyttningen av verksamhet till bolagsform. Regeringen avser att återkomma till dessa frågor i budgetpropositionen år 1996.

Bolagsgruppen avses att liksom övriga divisioner och

resultatenheter i verket styras individuellt med Luftfartsverkets koncernstyrelse och generaldirektör som ansvariga för verksamheten.

Det föreslagna holdingbolaget skulle i första hand ägna sig åt förvaltning och samordning av finansierings- och skattefrågor inom bolagsgruppen. Denna föreslås bestå av LFV AirportCenter AB, LFV Handling AB och Swedavia AB, vars aktier överlåtes från affärsverket på holdingbolaget (se figur).

Luftfartsverket har föreslagit att holdingbolaget, under förutsättning av godkännande av regering och riksdag skall bildas senast den 31 december 1995, så att bolagsgruppen kan

verka som en sammanhållen koncern fr.o.m. verksamhetsåret 1996.

Regeringen delar Luftfartsverkets syn i dessa frågor.

A-banan Projekt AB

Som tidigare nämnts ägs detta aktiebolag av staten varvid 50 % av aktierna förvaltas av Luftfartsverket och återstående 50 % av Banverket. Bolaget har som uppgift att administrera dels statens upphandling i konkurrens av en järnvägsförbindelse med Arlanda flygplats inkl. trafikupplägg, dels projektets samlade rättigheter och skyldigheter.

Riksdagen har (prop. 1993/94:213, bet. 1993/94:TU36, rskr. 1993/94:436) tidigare bemyndigat regeringen att låta Luftfartsverket och Banverket såsom ägare till A-banan Projekt AB ge kapitaltillskott till bolaget när behov därtill föreligger och att godkänna att regeringen får återkomma till riksdagen med förslag till hur sådana kapitaltillskott skall täckas. Dessa bemyndiganden har vidareförts till verken i regleringsbrev den 21 juni 1995.

Luftfartsverket och Banverket har anmält att det är lämpligt att till A-banan Projekt AB först ställa ut en obegränsad likviditets- och kapitaltäckningsgaranti. Vid behov kommer verken sedan att fullgöra sina förpliktelser enligt garantin genom att lämna kapitaltillskott till A-banan Projekt AB.

Regeringen föreslår därför att riksdagen bemyndigar regeringen att medge att Luftfartsverket och Banverket utfärdar den beskrivna garantin.

Mot bakgrund av de nu beskrivna speciella ägarförhållandena och det planerade garantiförhållandet m.m. bör Luftfartsverkets 50-procentiga aktieinnehav i A-banan Projekt AB inte ingå i bolagsgruppen utan ligga kvar direkt i affärsverket.

Ekonomiska villkor för holdingbolaget

m.m.

Regeringens förslag:

– Luftfartsverket får rätt att teckna aktier eller ge aktieägartillskott till holdingbolaget inom en total ram på 150 miljoner kronor. Inom denna ram kommer Luftfartsverket att initialt teckna aktier på 45 miljoner kronor.

– Luftfartsverket får rätt att teckna borgensförbindelser för krediter upp till 60 miljoner kronor till förmån för

holdingbolaget avseende finansiella åtaganden i bolagsgruppen.

– Tidigare givna bemyndiganden för Luftfartsverket att teckna aktier, lämna aktieägartillskott eller teckna borgensförbindelser till förmån för Swedavia AB, LFV AirportCenter AB resp. LFV Handling AB återkallas i de delar de inte redan utnyttjats.

Skälen för regeringens förslag: LFV-koncernens totala finansiering kommer även fortsättningsvis hållas samman genom affärsverkets befintliga internbanksfunktion. Genom att samordna finansieringsfrågorna på detta sätt kan koncernens finansieringskostnader hållas nere. Genom bildandet av ett holdingbolag kan bolagsgruppens skattesituation underlättas genom att koncernbidrag kan överföras mellan de ingående dotterbolagen via holdingbolaget.

Eftersom statens löpande finansiering genom affärsverket inte får sammanblandas med holdingbolagets finansiering kommer två separata kontostrukturer att finnas i koncernen.

Det är därvid viktigt att bolagsgruppen klarar sina löpande finansiella åtaganden av egen kraft. Av det skälet föreslås att bolagsgruppen initialt ges en god soliditet. Dessutom bör tillräckligt finansiellt utrymme ges i form av ytterligare rambefogenheter för Luftfartsverket att teckna aktier eller lämna aktieägartillskott samt ge borgen för finansiella krediter.

Luftfartsverket föreslår i sin skrivelse att det nya holdingbolaget initialt skall få ett eget aktiekapital på 45 miljoner kronor, vilket i princip motsvarar värdet på de aktier som bolaget föreslås överta från Luftfartsverket i de i bolagsgruppen ingående dotterbolagen. Soliditeten för hela bolagsgruppen kan därvid beräknas till ca 40 %.

Luftfartsverket har för närvarande bemyndigande att teckna aktier eller lämna aktieägartillskott i de dotterbolag som avses ingå i bolagsgruppen upp till sammanlagt 98,6 miljoner kronor. Motsvarande rättigheter att teckna borgen till förmån för bolagen uppgår till 20 miljoner kronor.

Det följer av den föreslagna konstruktionen att holdingbolaget har rätt att överta befogenheterna att teckna aktier, lämna aktieägartillskott resp. teckna borgen för dotterbolagen i bolagsgruppen, varvid motsvarande befogenheter för Luftfartsverket kan återkallas. Dock föreslås den av Luftfartsverket utfärdade kapitaltäckningsgarantin till förmån för LFV AirportCenter AB (prop. 1993/94:150 bil. 6, bet. 1993/94:TU38, rskr. 1993/94:437) avseende detta bolags åtagande i förvaltningsavtalet med SPP kvarligga i affärsverket.

Luftfartsverket anför i sin skrivelse att utökade rambefogenheter är önskvärda både vad avser kapitaltillskott och borgensåtaganden för att bolagsgruppen skall få rimliga förutsättningar att på längre sikt klara sina åtaganden. Verket

anför som skäl för detta bl.a. den konkurrens som LFV Handling AB kommer att utsättas för fr.o.m. år 1996, och den räntepåverkan som förvaltningsavtalet med SPP innebär för LFV AirportCenter AB. Luftfartsverket föreslår mot denna bakgrund en total ram för teckning av nyemitterade aktier eller aktieägartillskott i holdingbolaget på 150 miljoner kronor, och en total ram för borgensåtagande till förmån för holdingbolaget på 60 miljoner kronor.

Regeringen delar Luftfartsverkets syn i dessa frågor.

Närmare villkor för LFV Handling AB

m.m.

Regeringens bedömning och förslag:

– Genom tillskapandet av ett holdingbolag med tidigare behandlade ekonomiska och finansiella villkor kan LFV Handling AB ges nödvändig stabilitet inför kommande konkurrensutsättning.

– Pensionsskulder för personal som övergår till LFV Handling AB och LFV AirportCenter AB skall garanteras av staten genom Luftfartsverket.

Skälen för regeringens bedömning och förslag:

Regeringen har, som tidigare nämnts, den 4 maj 1995 beslutat att Luftfartsverket får bilda ett aktiebolag för ramp- och expeditionstjänst. Det nya bolaget, kallat LFV Handling AB, påbörjade som nämnts sin verksamhet den 1 juli 1995 genom att ta över handlingverksamheten vid Arlanda och Landvetters flygplatser.

Regeringens beslut bör ses mot bakgrund av riksdagens tidigare nämnda bemyndigande för regeringen att besluta om överförande till bolagsform av viss kommersiell verksamhet inom Luftfartsverket. Konkurrensverket och Luftfartsverket har överenskommit om att konkurrensen i handlingverksamheten vid Arlanda och Landvetters flygplatser skall utökas från år 1996 genom att Luftfartsverket skall tillåta ytterligare en fristående operatör i denna verksamhet. Därmed fanns enligt regeringens mening starka skäl att organisatoriskt särskilja verkets egen handlingverksamhet från den infrastrukturansvariga flygplatshållaren Luftfartsverket vid dessa konkurrensutsatta flygplatser. Det bör nämnas att det inom EU för närvarande bereds ett förslag om regler för utökad konkurrens i handlingverksamheten vid större europeiska flygplatser, vilket också kan komma att innefatta bestämmelser om ett sådant organisatoriskt särskiljande.

Regeringens beslut innefattade ett bemyndigande för Luftfartsverket att teckna aktier för maximalt 15 miljoner kronor i handlingbolaget, vilket verket nu utnyttjat. Detta aktiekapital ansågs som ett minimum för att bolaget skulle kunna etableras, men bedömdes också som provisoriskt i avvaktan på riksdagens hörande beträffande frågan om inrättande av en bolagsgrupp med holdingbolag. Efter den beslutade ytterligare konkurrensutsättningen av LFV Handling AB från år 1996 bedömer Luftfartsverket att behov finns av att stärka den ekonomiska basen i bolaget, bl.a. vad avser soliditeten som för närvarande beräknas till ca 27 %.

LFV Handling AB:s verksamhet kommer, som framgått att bedrivas i konkurrens och utan några statliga subventioner.

Normala affärsmässiga avkastnings- och ägarkrav kommer att ställas på verksamheten.

Genom regeringens förslag om inrättande av ett av Luftfartsverket helägt holdingbolag och inordnande av LFV Handling AB i en bolagsgrupp, samt de bemyndiganden beträffande ytterligare aktieteckning, aktieägartillskott och borgensförbindelser som tidigare redogjorts för anser emellertid regeringen att handlingbolaget kommer att kunna ges tillfredsställande stabilitet inför den kommande konkurrensutsättningen.

Ett villkor vid bildandet av handlingbolaget var att vid överföringen av ramp- och expeditionstjänst från Luftfartsverket till LFV Handling AB verkets pensionsåtaganden för berörd personal skulle övertas av aktiebolaget.

Luftfartsverket har i sin skrivelse till regeringen den 1 juni 1995 redogjort för pensionsåtaganden för personal som har överförts från verket dels till LFV Handling AB, dels till LFV AirportCenter AB den 1 juli 1995. Pensionsåtagandena uppgår sammanlagt till ca 23,9 miljoner kronor, vartill kommer semester- och kompensationslöneskulder på ytterligare ca 12,7 miljoner kronor. Luftfartsverket föreslår att regeringen, i linje med hittills gällande praxis beslutar att garantera dessa pensionsutfästelser.

Regeringen anser att staten genom Luftfartsverket bör medges att garantera pensionsåtagandena för personal som övergått till LFV Handling AB resp. LFV AirportCenter AB.

Kommunikationsdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 3 oktober 1995

Närvarande: statsrådet Sahlin, ordförande, och statsråden Hjelm-Wallén, Hellström, Freivalds, Persson, Blomberg, Heckscher, Andersson, Uusmann, Sundström

Föredragande: statsrådet Uusmann

Regeringen beslutar proposition 1995/96:65 Vissa frågor inom Luftfartsverkets område m.m.