Prop. 1996/97:99

Uppdragsarkeologi

Regeringens proposition

Uppdragsarkeologi m.m. Prop.

1996/97:99

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 6 mars 1997

Lena Hjelm­Wallén

Marita Ulvskog

(Kulturdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Prop. 1996/97:99

I propositionen föreslås förtydliganden i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. (kulturminneslagen) för att klargöra vad länsstyrelsen skall beakta när den bestämmer vem som skall utföra en arkeologisk utredning eller undersökning enligt bestämmelserna i 2 kap. 11 och 13 §§ kulturminneslagen. Vidare förelås att den som utför ett arbetsföretag skall svara för kostnaderna för att ta till vara fornfynd som framkommer vid särskild undersökning enligt bestämmelsen i 2 kap. 13 § första stycket kulturminneslagen.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 1997. 4

Prop. 1996/97:99

Prop. 1996/97:99

Sammanfattning av promemorians förslag

RiksantikvarieŠmbetet och statens historiska museer har i en fram­ stŠllning den 12 maj 1995 hemstŠllt att regeringen dels pršvar behovet av reglering av de kommersiella aspekterna pŒ uppdragsarkeologin, dels pršvar behovet av reglering av fšrhŒllandet mellan lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. och lagen (1992:1528) om offentlig upphandling.

Bakgrunden till framstŠllningen Šr den oklarhet som uppstŒtt om hur vissa bestŠmmelser i kulturminneslagen skall tillŠmpas.

Enligt 2 kap. 11 och 13 ¤¤ kulturminneslagen skall lŠnsstyrelsen under vissa fšrhŒllanden fatta beslut om en sŠrskild utredning om det behšvs fšr att ta reda pŒ om en fast fornlŠmning beršrs av ett planerat arbets­ fšretag respektive en sŠrskild undersškning fšr att dokumentera forn­ lŠmningen. LŠnsstyrelsen har vidare mšjlighet att Ð infšr en pršvning i tillstŒndsfrŒgan Ð besluta om en arkeologisk fšrundersškning fšr att faststŠlla en redan kŠnd fornlŠmnings art och beskaffenhet. I samband med ett sŒdant beslut skall lŠnsstyrelsen ange vem som skall genomfšra utredningen, undersškningen respektive fšrundersškningen.

FrŒga har uppstŒtt om lŠnsstyrelsen innan den fattar ett sŒdant beslut Šr skyldig att genomfšra en upphandling med tillŠmpning av bestŠmmelserna i lagen om offentlig upphandling. FrŒgan har varit fšremŒl fšr flera domstolsavgšranden och domstolarna har kommit till olika resultat. €ven NŠmnden fšr offentlig upphandling har pršvat frŒgan och dŒ ansett att lagen om offentlig upphandling bšr tillŠmpas.

Slutsatsen i promemorian Šr att švervŠgande skŠl talar fšr att lagen om offentlig upphandling inte Šr tillŠmplig pŒ den aktuella typen av Šrenden. Detta hindrar dock inte att beslut om vem som skall genomfšra

en utredning eller undersškning i vissa fall kan fattas pŒ grundval av ett fšrfrŒgningsunderlag och att sŒvŠl offentliga som enskilda institutioner kan anfšrtros sŒdana uppdrag. Det vŠsentliga Šr att undersškningarna genomfšrs pŒ ett sakkunnigt sŠtt som tillgodoser kulturmiljšvŒrdens krav samt att resultatet Šr av hšg vetenskaplig kvalitet och gšrs tillgŠngligt fšr myndigheter, forskningen och allmŠnheten. Kostnadsaspekterna betonas ocksŒ. Det fšreslŒs att bestŠmmelserna i kulturminneslagen fšrtydligas i enlighet med detta.

Prop. 1996/97:99 Bilaga 2

Promemorians fšrfattningsfšrslag

1. Fšrslag till lag om Šndring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

HŠrigenom fšreskrivs att 2 kap. 11 och 13 ¤¤ lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. att skall ha fšljande lydelse.

Prop. 1996/97:99 Bilaga 2

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

11 ¤

Om det behšvs en sŠrskild utredning fšr att ta reda pŒ om en fast fornlŠmning beršrs av ett planerat arbetsfšretag som innebŠr att ett stšrre markomrŒde tas i ansprŒk, skall kostnaden fšr utredningen betalas av fšretagaren. Som sŒdan exploatering rŠknas t.ex. anlŠggande av allmŠn vŠg, stšrre enskild vŠg, jŠrnvŠg, flygfŠlt, anlŠggning fšr energifšrsšrj­

Prop. 1996/97:99 Bilaga 2

ning, stšrre vattenfšretag och mer omfattande byggande fšr bostads­, industri­ eller handelsŠndamŒl.

Beslut om sŠrskild utredning fattas av lŠnsstyrelsen. LŠnssty­ relsen skall i beslutet ange vem som skall utfšra utredningen.

Beslut om sŠrskild utredning fattas av lŠnsstyrelsen. LŠnssty­ relsen skall i beslutet ange vem som skall utfšra utredningen.

LŠnsstyrelsen skall dŠrvid be­ akta att utredningen skall vara av vetenskapligt god kvalitet och genomfšras till en kostnad som

Prop. 1996/97:99 Bilaga 2

inte Šr hšgre Šn vad som Šr motiverat med hŠnsyn till om­ stŠndigheterna.

Prop. 1996/97:99 Bilaga 2

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

13 ¤

Som villkor fšr tillstŒnd enligt 12 ¤ fŒr lŠnsstyrelsen stŠlla upp skŠliga krav pŒ sŠrskild undersškning fšr att dokumentera fornlŠmningen eller sŠrskilda ŒtgŠrder fšr att bevara den. I beslutet om

Prop. 1996/97:99 Bilaga 2

tillstŒnd skall sŒvitt mšjligt anges den kostnad som ŒtgŠrderna berŠknas medfšra.

Innan lŠnsstyrelsen pršvar en ansškan enligt 12 ¤, fŒr den besluta om en arkeologisk fšrundersškning av fornlŠmningen, om det behšvs fšr att fŒ ett tillfredsstŠllande underlag fšr pršvningen eller fšr att bedšma behovet av att stŠlla krav pŒ sŠrskild undersškning.

LŠnsstyrelsen skall i beslutet om arkeologisk fšrundersškning eller sŠrskild undersškning ange

LŠnsstyrelsen skall i beslutet om arkeologisk fšrundersškning eller sŠrskild undersškning ange

Prop. 1996/97:99 Bilaga 2

vem som skall utfšra undersšk­ ningen.

vem som skall utfšra undersšk­ ningen. LŠnsstyrelsen skall dŠr­

vid beakta att undersškningen skall vara av vetenskapligt god kvalitet och genomfšras till en kostnad som inte Šr hšgre Šn vad som Šr motiverat med hŠnsyn till omstŠndigheterna.

Prop. 1996/97:99 Bilaga 2

Denna lag trŠder i kraft den 1 juli 1997.

Prop. 1996/97:99 Bilaga 2

2. Fšrslag till fšrordning om Šndring i fšrordningen (1988:1188) om kulturminnen m.m.

Regeringen fšreskriver att i frŒga om fšrordningen (1988:1188) om kulturminnen m.m.

dels att 7 ¤ skall ha fšljande lydelse,

dels att det i fšrordningen skall infšras en ny bestŠmmelse, 10 ¤, av

fšljande lydelse.

Prop. 1996/97:99 Bilaga 2

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 ¤

Innan lŠnsstyrelsen ger nŒgon tillstŒnd att vidta ŒtgŠrder enligt 2 kap. 7 eller 8ʤ¤ enligt lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. skall lŠnsstyrelsen fšrvissa sig om att denne har tillrŠcklig kunskap fšr att utfšra ŒtgŠrderna pŒ ett tillfredsstŠllande sŠtt.

Innan lŠnsstyrelsen fattar beslut enligt 2 kap. 11 och 13 ¤¤

Prop. 1996/97:99 Bilaga 2

lagen ( 1988:950 ) om kultur­ minnen m.m. skall lŠnsstyrelsen fšrvissa sig om att den som anges har tillrŠcklig kunskap fšr att genomfšra utredningen eller undersškningen pŒ ett tillfreds­ stŠllande sŠtt

Prop. 1996/97:99 Bilaga 2

10 ¤1

NŠrmare fšreskrifter fšr verkstŠllighet av 2 kap. 10–13 ¤¤ lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. meddelas av RiksantikvarieŠmbetet och statens historiska museer.

Prop. 1996/97:99 Bilaga 2

Prop. 1996/97:99 Bilaga 3

Sammanställning av remissyttranden över departementspromemorian Uppdragsarkeologi (Ds 1996:48).

Efter remiss har yttranden över promemorian avgetts av Kammarrätten i Sundsvall Kammarrätten i Jönköping Länsrätten i Stockholms län Banverket

Prop. 1996/97:99 Bilaga 3

Vägverket Nämnden för offentlig upphandling Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet Institutionen för arkeologi vid Uppsala universitetet Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer Konkurrensverket Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen i Uppsala län Länsstyrelsen Dalarna

1 Fšrutvarande 10 ¤ upphŠvd genom 1991:475

Prop. 1996/97:99 Bilaga 3

Länsmuseet Gävleborg Stockholms Stadsmuseum Företagarnas Riksorganisation Sveriges Akademikers Centralorganisation Svenska arbetsgivareföreningen Arkeologikonsult AB Institutionen för arkeologi vid Umeå universitet Länsmuseernas samarbetsråd Föreningen Sveriges landsantikvarier

Prop. 1996/97:99 Bilaga 3

Stockholms läns museum Stiftelsen Örebro läns museum Värmlands museum Sveriges hembygdsförbund Svenska museiföreningen

Departementspromemorians bedömning: Länsstyrelsens beslut om vem som skall utföra en arkeologisk undersökning utgör myndig­

Prop. 1996/97:99 Bilaga 3

hetsutövning. Lagen (1992:1528) om offentlig upphandling är därför inte tillämplig på dessa beslut.

Remissinstanserna: Länsrätten i Stockholms län, Juridiska

fakultetsnämnden vid Uppsala universitet, Länsstyrelsen i Uppsala län

och Länsmuseet Gävleborg delar promemorians bedömning. Kammar­

rätten i Sundsvall anser att det finns skäl som talar för att länsstyrelsens

förfarande i sin helhet är att bedöma som myndighetsutövning. Den frågan och frågan om lagen om offentlig upphandling är tillämplig kan dock, enligt kammarrätten, besvaras först efter en domstolsprövning och

Prop. 1996/97:99 Bilaga 3

möjligtvis först efter prövning i EG­domstolen. Kammarrätten menar att det går att undvika att saken avgörs av domstolarna antingen genom att i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. (kulturminneslagen) ange att det inte är fråga om någon upphandling eller genom att skapa ett upphandlingssystem som är anpassat direkt med tanke på lagen om offentlig upphandling. Kammarrätten i Jönköping menar att det är öppen fråga om lagen om offentlig upphandling är tillämplig och att enda sättet att skapa klarhet i frågan är att lagstifta. Nämnden för offentlig

Prop. 1996/97:99 Bilaga 3

upphandling anser att länsstyrelsens angivande av vem som skall utföra

undersökningen inte utgör myndighetsutövning.

Departementspromemorians förslag: Länsstyrelsen skall när det är lämpligt – genom ett upphandlingsliknande förfarande – ge flera institu­ tioner möjlighet att lämna förslag på undersökningens utformning och kostnad.

Remissinstanserna: Riksantikvarieämbetet tillstyrker i huvudsak promemorians förslag. Ämbetet anser dock att ett renodlat konkurrens­ förfarande bör begränsas till sådana arbetsföretag som kräver mer

Prop. 1996/97:99 Bilaga 3

omfattande arkeologiska insatser såsom utbyggnad av infrastruktur. När det gäller övriga arbetsföretag menar ämbetet att länsstyrelsen – efter ett upphandlingsliknande förfarande – bör kunna låta en arkeologisk institu­ tion under viss tid få utföra alla undersökningar av visst slag i ett område. Riksantikvarieämbetet anmärker att en följd av förslaget är att länsstyrel­ sen måste utöva en mera aktiv tillsyn, vilket kräver resursförstärkningar.

Kammarrätten i Sundsvall anser att det bör framgå

under vilka förutsätt­

ningar ett upphandlingsförfarande skall tillämpas och hur länsstyrelsen skall gå tillväga. Kammarrätten i Jönköping menar att upphandlings­

Prop. 1996/97:99 Bilaga 3

regler bör fastställas i lag. Länsrätten i Stockholms län betonar vikten av en tydlig gränsdragning mellan det upphandlingsliknande förfarande som föreslås och upphandling enligt lagen om offentlig upphandling. Läns­

styrelsen i Stockholms län och Sveriges Akademikers Central­ organisation anser att formerna för ett anbudsliknande förfarande bör

klargöras och regleras. Banverket anser att förslaget inte är tillräckligt långtgående och förordar att upphandling i normalfallet tillämpas inför länsstyrelsens beslut om arkeologiska undersökningar. Vägverket anser att länsstyrelsens beslut skall föregås av upphandling. Om lagen om

Prop. 1996/97:99 Bilaga 3

offentlig upphandling inte är tillämplig bör, enligt Vägverket, ett upp­ handlingsliknande förfarande tillämpas. Nämnden för offentlig upphand­

ling, Konkurrensverket, Företagarnas Riksorganisation och Arkeologi­ konsult AB anser att länsstyrelsens beslut bör föregås av upphandling

enligt lagen om offentlig upphandling. Svenska Arbetsgivareföreningen synes ha samma åsikt. Arkeologikonsult AB menar dock att upphandling inte behöver göras när exploatören är en enskild. Konkurrensverket menar vidare att bör likställas med en upphandling enligt lagen om offentlig upphandling när länsstyrelsen anger att en statlig myndighet

Prop. 1996/97:99 Bilaga 3

skall utföra en arkeologiska undersökningen. Vidare menar Konkurrens­ verket att det bör vara förbjudet för en offentlig aktör att subventionera priset för arkeologiska undersökningar. Juridiska fakultetsnämnden vid

Uppsala universitet menar att ett annat system kanske bör övervägas.

Enligt fakultetsnämnden kunde i stället länsstyrelsen godkänna vissa institutioner, vilka således kan anlitas av exploatörer. Följden av detta skulle, enligt fakultetsnämnden, vara att lagen om offentlig upphandling blir tillämplig om exploatören är en myndighet. Institutionen för

Arkeologi vid Uppsala universitet anser att uppdragsarkeologin bör

Prop. 1996/97:99 Bilaga 3

präglas av pluralism och betonar vikten av att länsstyrelsen förstärks både vetenskapligt och personellt. Länsmuseet Gävleborg, Länsmuseer­

nas samarbetsråd, Föreningen Sveriges landsantikvarier, Stockholms läns museum, Stiftelsen Örebro läns museum, Sveriges hembygdsförbund

och Svenska museiföreningen avstyrker förslaget och menar att det inte bör vara möjligt för privata aktörer att bedriva arkeologisk under­ sökningsverksamhet. Stockholms Stadsmuseum avstyrker förslaget och menar att starka skäl talar för att det inte bör vara tillåtet för privata aktörer att bedriva arkeologisk uppdragsverksamhet. Värmlands museum

Prop. 1996/97:99 Bilaga 3

avstyrker förslaget och menar att det är fel att ställa kvalitet och kostnader mot varandra.

Departementspromemorians förslag: Bestämmelserna i kultur­ minneslagen och förordningen (1988:1188) om kulturminnen m.m. (kulturminnesförordningen) bör förtydligas så att det framgår att läns­ styrelse skall se till att undersökningarna är av god vetenskaplig kvalitet och att kostnaderna inte blir högre än motiverat. Riksantikvarieämbetet bör ges ett bemyndigande att meddela verkställighetsföreskrifter.

Prop. 1996/97:99 Bilaga 3

Remissinstanserna: Länsrätten i Stockholms län, Vägverket, Riks­

antikvarieämbetet, Stockholms stadsmuseum, Länsmuseernas sam­ arbetsråd, Föreningen Sveriges landsantikvarier, Stockholms läns museum, Stiftelsen Örebro läns museum, Sveriges hembygdsförbund och Svenska museiföreningen tillstyrker förslaget. Riksantikvarieämbetet

uppger sig berett att utveckla former och villkor för uppdragsfördelning, att utveckla stödformer för kostnadsjämförelser och att utveckla metoder för avvägning mellan olika kvalitetsaspekter. Länsstyrelsen i Stockholms län anser att det bör klart framgå av kulturminneslagen om lagen om

Prop. 1996/97:99 Bilaga 3

offentlig upphandling är tillämplig. Länsstyrelsen i Uppsala län till­ styrker förslaget men anser att det bör klart framgå av kulturminneslagen att lagen om offentlig upphandling inte är tillämplig. Länsstyrelsen

Dalarna anser att det bör framgå av kulturminnesförordningen att

kvalitetskravet på undersökningarna även avser rapporterna. Sveriges

Akademikers Centralorganisation anser att det av kulturminneslagen bör

framgå att hur upphandlingen skall göras på ett sätt liknande det i lagen om offentlig upphandling och att det bör anförtros åt Riksantikvarie­ ämbetet att utfärda närmare föreskrifter för upphandlingsförfarandet.

Prop. 1996/97:99 Bilaga 3

Arkeologikonsult AB menar att tyngdpunkten i förfrågningsunderlaget

bör ligga på det metodiska planet och att det bör avspeglas i lagtexten.

Departementspromemorians bedömning: Det finns möjligheter att inom ramen för nuvarande regelverk tillgodose berättigade krav på sekretess.

Remissinstanserna: Kammarrätten i Sundsvall och Riksantikvarie­

ämbetet delar promemorians

bedömning. Riksantikvarieämbetet under­

stryker dock vikten av att den allmänna insynen och tillgängligheten för

Prop. 1996/97:99 Bilaga 3

forskningen inte hämmas. Arkeologikonsult AB anser att resultaten av arkeologiska undersökningar skall vara offentliga.

Remissinstansernas övriga synpunkter: Banverket anser att kultur­ minneslagen bör förtydligas så att det klart framgår att begreppet dokumentera inte avser sådana insatser för analys och tolkning av undersökningsresultaten som närmast är av forskningskaraktär. Institu­

tionen för Arkeologi vid Uppsala universitet anser det väsentligt att

ansvarsfördelningen mellan de olika parterna – länsstyrelsen, Riks­ antikvarieämbetet och uppdragsaktörerna – tydliggörs. Konkurrens­

Prop. 1996/97:99 Bilaga 3

verket, Sveriges Akademikers Centralorganisation och Arkeologikonsult AB anser att Riksantikvarieämbetets uppdragsverksamhet bör skiljas från

myndighetens anslagsfinansierade uppgifter. Svenska arbetsgivare­

föreningen synes ha samma åsikt. Länsstyrelsen i Stockholms län och Kammarrätten i Sundsvall sätter också i fråga om inte Riksantikvarie­

ämbetets avdelning fšr arkeologiska undersškningar (UV) bör skiljas från Riksantikvarieämbetet. Riksantikvarieämbetet uppger att myndigheten avser att ge UV en fristående ställning i förhållande till myndighetens ansvarsområde enligt kulturminneslagen. Institutionen för arkeologi vid

Prop. 1996/97:99 Bilaga 3

Umeå universitet föreslår att regionala vetenskapliga samrådsgrupper

inrättas.

Prop. 1996/97:99 Bilaga 4

Sammanfattning av Riksantikvarieämbetets förslag till ansvar för kostnader i samband med arkeologisk fyndhantering och konservering

Kostnadsansvaret för fyndhantering och konservering bör bäras av det arbetsföretag som förorsakar en arkeologisk undersökning. Däremot bör de museer som tilldelas fornfynd svara för fyndens långsiktiga bevaran­ de, underhållskonservering, magasinering och levandegörande. Förslaget innebär en relativt begränsad förändring i förhållande till nuvarande

ordning. Detta beror dels på att kostnadsansvaret regionalt redan tillämpas olika, dels på att kostnaden för fyndhantering och konservering är relativt begränsad i förhållande till undersökningskostnaden. För de museer som tilldelats fynden har den rådande situationen emellertid inneburit en belastning som bl.a. fört med sig en besvärlig ärendebalans. Möjligheten att få bidrag till undersökningskostnaderna enligt förord­ ningen (1993:379) om bidrag till kulturmijövård bör utvidgas något.

Prop. 1996/97:99 Bilaga 5

Riksantikvarieämbetets författningsförslag

1 Förslag till lag om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

HŠrigenom fšreskrivs att 2 kap. 13 § lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. skall ha fšljande lydelse.

Prop. 1996/97:99 Bilaga 5

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

13 §

Som villkor fšr tillstŒnd enligt 12 ¤ fŒr lŠnsstyrelsen stŠlla upp skŠliga krav pŒ sŠr­ skild undersškning fšr att doku­ mentera fornlŠmningen eller

Som villkor fšr tillstŒnd enligt 12 ¤ fŒr lŠnsstyrelsen stŠlla upp skŠliga krav pŒ sŠr­ skild undersškning fšr att doku­ mentera fornlŠmningen eller

Prop. 1996/97:99 Bilaga 5

sŠrskilda ŒtgŠrder fšr att bevara den. I beslutet om tillstŒnd skall sŒvitt mšjligt anges den kostnad som ŒtgŠrderna berŠknas medfšra.

sŠrskilda ŒtgŠrder fšr att bevara den. En särskild undersökning

omfattar även vad som krävs för att ta till vara fornfynd som där­ vid påträffas. I beslutet om till­

stŒnd skall sŒvitt mšjligt anges den kostnad som ŒtgŠrderna berŠknas medfšra.

Prop. 1996/97:99 Bilaga 5

Innan lŠnsstyrelsen pršvar en ansškan enligt 12 ¤, fŒr den besluta om en arkeologisk fšrundersškning av fornlŠmningen, om det behšvs fšr att fŒ ett tillfredsstŠllande underlag fšr pršvningen eller fšr att bedšma behovet av att stŠlla krav pŒ sŠrskild undersškning.

LŠnsstyrelsen skall i beslutet om arkeologisk fšrundersškning eller sŠrskild undersškning ange vem som skall utfšra undersškningen.

Prop. 1996/97:99 Bilaga 5

2 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1993:379) om bidrag till kulturmiljövård.

HŠrigenom fšreskrivs att 10 § förordningen (1993:379) om bidrag till kulturmiljövård skall ha fšljande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

10 §

Prop. 1996/97:99 Bilaga 5

Bidrag får lämnas till undersökning och övriga åtgärder enligt 2 kap. 13 § lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. som enligt lagen skall betalas av företagaren, om företaget

1. föranleds av en myndighets beslut eller någon annan tvingande omständighet

2. är av begränsad omfattning och det med hänsyn till omständig­ heterna framstår som skäligt att företagaren avlastas kostnaderna för de arkeologiska åtgärderna.

Prop. 1996/97:99 Bilaga 5

Som arbetsföretag av begränsad omfattning får anses bl.a. företag som innebär mindre förändringar i nyttjandet av en byggnad, en anläggning eller ett markområde.

Bidrag till omhändertagande av fornfynd enligt 2 kap. 13 § första stycket andra punkten lagen ( 1988:950 ) om kulturminnen m.m. får lämnas även om arbets­ företaget inte är av det slag som anges i 10 § första stycket 1 och

Prop. 1996/97:99 Bilaga 5

2, om det finns särskilda skäl

Prop. 1996/97:99 Bilaga 6

Sammanställning av remissyttranden över Riksantikvarieämbetets förslag till ansvar för kostnader i samband med arkeologisk fyndhantering och konservering

Efter remiss har yttranden šver utredningsfšrslaget avgetts av Riksrevisionsverket Banverket

Prop. 1996/97:99 Bilaga 6

VŠgverket Arkeologiska institutionen vid Lunds universitet Arkeologiska institutionen vid UmeŒ universitet LŠnsstyrelsen i Stockholms lŠn LŠnsstyrelsen i Östergštlands lŠn LŠnsstyrelsen i Malmšhus lŠn LŠnsstyrelsen i Hallands lŠn LŠnsstyrelsen i Gšteborgs och Bohus lŠn LŠnsstyrelsen i VŠstmanlands lŠn

Prop. 1996/97:99 Bilaga 6

LŠnsstyrelsen i VŠsternorrlands lŠn Svenska kommunfšrbundet Landstingsfšrbundet Stockholms lŠns museum Jšnkšpings lŠns museum Kalmar lŠns museum Malmš museer Hallands lŠnsmuseer Nordiska konservatorfšrbundet

Prop. 1996/97:99 Bilaga 6

Sveriges fastighetsŠgarefšrbund Byggentreprenšrerna HSB

Flertalet av remissinstanserna delar uppfattningen att fyndhantering och konservering ingŒr som integrerade delar i den arkeologiska under­ sškningsprocessen och att kostnaderna Šven fšr dessa undersšk­ ningsmoment skall bŠras av exploatšren. LikasŒ stŠller sig flertalet positiva till att statliga bidrag skall kunna utgŒ Šven till fyndhanterings­

Prop. 1996/97:99 Bilaga 6

och konserveringskostnader och att detta om sŠrskilda skŠl fšreligger Šven skall kunna gŠlla arbetsfšretag av nŒgot stšrre omfattning.

Fem av remissinstanserna Šr direkt kritiska mot förslaget. Banverket,

Svenska kommunfšrbundet, Landstingsfšrbundet, Sveriges fastighets­ Šgarefšrbund och Byggentreprenšrerna argumenterar samtliga emot

fšrslaget, frŒn sin gemensamma principiella utgŒngspunkt att ansvaret fšr arkeologikostnader bšr Œvila staten. Banverket menar vidare att dagens hšga investeringsnivŒ pŒ vŠg­ och jŠrnvŠgsnŠtet, med Œtfšljande hšga arkeologikostnader, inte kan betraktas som ett

Prop. 1996/97:99 Bilaga 6

normaltillstŒnd och dŠrfšr inte bšr ligga till grund fšr en Šndrad ansvarsfšrdelning av kostnaderna. Svenska kommunfšrbundet pekar fšr sin del pŒ att olika delar av landet har olika mŠngd fornlŠmningar och dŠrmed ocksŒ drabbas olika av fšrslagets konsekvenser. €ven fšrhŒllandet med ett faktiskt statligt fyndhanterings­ och konserveringsmonopol lyfts fram som skŠl fšr varfšr fšrslaget inte bšr genomfšras. Fšrbundet fšreslŒr en bred šversyn av kulturminneslagens bestŠmmelser om fornlŠmningsskydd med inriktning pŒ en škad flexi­ bilitet nŠr det gŠller vŠrderingar av fornlŠmningar och dŠrmed ocksŒ

Prop. 1996/97:99 Bilaga 6

kraven pŒ arkeologiska undersškningar vid exploatering. Sveriges

fastighetsŠgarefšrbund och Byggentreprenšrerna menar att fšrslaget

leder till škat krŒngel och onšdig administrativ belastning fšr fastighetsŠgare och arbetsfšretag.

VŠgverket, LŠnsstyrelsen i Stockholms lŠn och HSB bitrŠder i huvud­

sak förslaget, men avstyrker den del som innebŠr en direkt škning av arkeologikostnaderna. VŠgverket och LŠnsstyrelsen i Stockholms län hŠnvisar till HUR­utredningens (SOU 1992:137) fšrslag att kostnaden fšr fyndhantering och konservering kan tŠckas genom omprioritering och

Prop. 1996/97:99 Bilaga 6

effektivisering av det arkeologiska fŠltarbetet. VŠgverket vill dessutom, pŒ liknande sŠtt som Kommunfšrbundet, minska arkeologikostnaderna genom att lŠnsstyrelserna skall tillŒtas besluta om mera "šversiktliga" undersškningar nŠr tidigare vŠl kŠnda och undersškta fornlŠmnings­ kategorier beršrs av exploateringsfšretag.

HSB fšrutsŠtter fšr sin del att statliga bidrag Šven fortsŠttningsvis ut­

gŒr till arkeologikostnader i samband med bostadsbyggande.

LŠnsstyrelsen i Stockholms lŠn, LŠnsstyrelsen i Hallands lŠn, Arkeolo­ giska institutionen vid Lunds universitet, Arkeologiska institutionen vid

Prop. 1996/97:99 Bilaga 6

UmeŒ universitet, Landstingsfšrbundet och Nordiska konservator­ fšrbundet Šr samtliga kritiska till förslaget om en schablonmŠssig

kostnadsškning med 7 procent fšr att tŠcka fyndhanterings­ och konserveringskostnader. LŠnsstyrelsen i Stockholms lŠn och Landstings­

fšrbundet anser att kostnaden skall preciseras i varje enskilt fall. LŠnsstyrelsen i Hallands lŠn och Arkeologiska institutionen vid UmeŒ universitet pekar pŒ svŒrigheten att i fšrvŠg bedšma kostnaderna och

framhŒller vikten av att hŒlla en beredskap fšr kostnader som inte kunnat fšrutses. Arkeologiska institutionen vid Lunds universitet

Prop. 1996/97:99 Bilaga 6

poŠngterar de betydande skillnaderna i arkeologisk fynd­ och bevaringsmiljš i olika delar av landet och de dŠrmed sammanhŠngande skillnaderna i fyndhanterings­ och konserveringskostnader. Nordiska

konservatorfšrbundet anser att de nyckeltal som fšreslŒs som generella

pŒslag Šr alltfšr lŒgt satta och pŒpekar att motsvarande pŒslag i Norge Šr 15 procent.

LŠnsstyrelsen i …stergštlands lŠn, LŠnsstyrelsen i Hallands lŠn, Hallands lŠnsmuseer och Kommunfšrbundet lyfter fram frŒgan om de

oftast mycket hšga kostnaderna fšr fyndhantering och konservering i

Prop. 1996/97:99 Bilaga 6

samband med undersškningar av kulturlager i medeltida stadskŠrnor.

LŠnsstyrelsen i …stergštlands lŠn pŒpekar att det kan bli frŒga om helt

orealistiska kostnader fšr vissa exploatšrer.

LŠnsstyrelsen i Gšteborgs och Bohus lŠn rŠknar med en škning med 3

procent av undersškningskostnaden fšr flertalet av lŠnets boplatsunder­ sškningar och bedšmer att den av utredningen berŠknade snittkostnaden pŒ 7 procent Šr realistisk.

Riksrevisionsverket och Hallands lŠnsmuseer understryker sŠrskilt

vikten av att ett tillfšrlitligt underlag fšr upprŠttande av kostnadskalkyler

Prop. 1996/97:99 Bilaga 6

utarbetas. Hallands lŠnsmuseer och LŠnsstyrelsen i VŠstmanlands lŠn fšreslŒr dessutom att motsvarande underlag tas fram fšr hela den arkeologiska undersškningsprocessen. Institutionen fšr arkeologi vid

Lunds universitet och Kalmar lŠns museum framhŒller som nšdvŠndigt

att regional expertis deltar vid framtagandet av sŒdant underlag.

LŠnsstyrelsen i …stergštlands lŠn och Nordiska konservatorfšrbundet

pŒpekar att dagens resurser fšr konservering Šr helt otillrŠckliga och de fšrutsŠtter dŠrfšr att förslaget Šven innebŠr att resurserna stŠrks.

Nordiska konservatorfšrbundet och LŠnsstyrelsen i VŠstmanlands lŠn Šr

Prop. 1996/97:99 Bilaga 6

dock tveksamma till att detta sker genom att privata konservatorer tillŒts ta hand om arkeologiska fynd, medan VŠgverket tvŠrtom fšrutser effektivitets­ och kostnadsvinster om konserveringsverksamheten konkurrensutsŠttes.

VŠgverket, LŠnsstyrelsen i Malmšhus lŠn, LŠnsstyrelsen i Gšteborgs och Bohus lŠn, LŠnsstyrelsen i VŠsternorrlands lŠn, Stockholms lŠns museum, Malmš museer och Hallands lŠnsmuseer pekar frŒn olika

utgŒngspunkter pŒ mšjligheter att uppnŒ rationaliseringseffekter av fšrslaget. VŠgverket fšreslŒr att modern mŠtteknik i stšrsta mšjliga

Prop. 1996/97:99 Bilaga 6

utstrŠckning anvŠnds i undersškningsverksamheten. Stockholms lŠns

museum fšreslŒr att det arbetas fram ett modernt databaserat registre­

ringssystem fšr arkeologisk fyndhantering som Šr tillgŠngligt fšr alla undersškande institutioner. Malmš museer och Hallands lŠnsmuseer understryker att klarlŠggandet av kostnadsansvaret kan leda till en effektivare och bŠttre planerad arbetsprocess. Nordiska konservator­

fšrbundet bedšmer att rationaliseringsvinsterna blir mindre Šn vad som

berŠknas i fšrslaget och varnar fšr att en konkurrenssituation kan uppstŒ mellan kostnaderna fšr det arkeologiska fŠltarbetet och kostnaderna fšr

Prop. 1996/97:99 Bilaga 6

konserveringsarbetet om de senare skall tŠckas genom sŠnkningar av ambitionsnivŒn fšr de fšrra.

Prop. 1996/97:99 Bilaga 7

Lagrådsremissens lagförslag

Förslag till lag om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

HŠrigenom fšreskrivs att 2 kap. 11 och 13 ¤¤ lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. skall ha fšljande lydelse.

Prop. 1996/97:99 Bilaga 7

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

11 ¤

Om det behšvs en sŠrskild utredning fšr att ta reda pŒ om en fast fornlŠmning beršrs av ett planerat arbetsfšretag som innebŠr att ett stšrre markomrŒde tas i ansprŒk, skall kostnaden fšr utredningen betalas av fšretagaren. Som sŒdan exploatering rŠknas t.ex. anlŠggande av allmŠn vŠg, stšrre enskild vŠg, jŠrnvŠg, flygfŠlt, anlŠggning fšr energifšrsšrj­

Prop. 1996/97:99 Bilaga 7

ning, stšrre vattenfšretag och mer omfattande byggande fšr bostads­, industri­ eller handelsŠndamŒl.

Beslut om sŠrskild utredning fattas av lŠnsstyrelsen. LŠnssty­ relsen skall i beslutet ange vem som skall utfšra utredningen.

Beslut om sŠrskild utredning fattas av lŠnsstyrelsen. LŠns­ styrelsen skall i beslutet ange vem som skall utfšra utred­ ningen. LŠnsstyrelsen skall där­

vid beakta att utredningen skall vara av vetenskapligt god kvali­

Prop. 1996/97:99 Bilaga 7

tet och genomfšras till en kost­ nad som inte Šr hšgre Šn vad som Šr motiverat med hŠnsyn till omstŠndigheterna.

13 ¤

Som villkor fšr tillstŒnd enligt 12 ¤ fŒr lŠnsstyrelsen

Som villkor fšr tillstŒnd enligt 12 ¤ fŒr lŠnsstyrelsen

Prop. 1996/97:99 Bilaga 7

stŠlla upp skŠliga krav pŒ sŠr­ skild undersškning fšr att doku­ mentera fornlŠmningen eller sŠrskilda ŒtgŠrder fšr att bevara

den. I beslutet om tillstŒnd

skall sŒvitt mšjligt anges den kostnad som ŒtgŠrderna berŠknas medfšra.

stŠlla skŠliga krav pŒ sŠrskild undersškning fšr att dokumen­ tera fornlŠmningen och ta till

vara fornfynd eller sŠrskilda

ŒtgŠrder fšr att bevara forn­

lämningen. I beslutet om till­

stŒnd skall sŒvitt mšjligt anges den kostnad som ŒtgŠrderna berŠknas medfšra.

Prop. 1996/97:99 Bilaga 7

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Innan lŠnsstyrelsen pršvar en ansškan enligt 12 ¤, fŒr den besluta om en arkeologisk fšrundersškning av fornlŠmningen, om det behšvs fšr att fŒ ett tillfredsstŠllande underlag fšr pršvningen eller fšr att bedšma behovet av att stŠlla krav pŒ sŠrskild undersškning.

LŠnsstyrelsen skall i beslutet om arkeologisk fšrundersškning eller sŠrskild undersškning ange

LŠnsstyrelsen skall i beslutet om arkeologisk fšrundersškning eller sŠrskild undersškning ange

Prop. 1996/97:99 Bilaga 7

vem som skall utfšra undersšk­ ningen.

vem som skall utfšra undersšk­ ningen. LŠnsstyrelsen skall där­

vid beakta att undersškningen skall vara av vetenskapligt god kvalitet och genomfšras till en kostnad som inte Šr hšgre Šn vad som Šr motiverat med hŠn­ syn till omstŠndigheterna.

Prop. 1996/97:99 Bilaga 7

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

Prop. 1996/97:99 Bilaga 8

Lagrådets yttrande

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1997­02­17

Närvarande: f.d. regeringsrådet Bertil Voss, justitierådet Johan Munck, regeringsrådet Karl­Ingvar Rundqvist.

Prop. 1996/97:99 Bilaga 8

Enligt en lagrådsremiss den 13 februari 1997 (Kulturdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av hovrättsassessorn Knut Weibull.

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

2 kap.

Prop. 1996/97:99 Bilaga 8

11 §

Av remissen framgår att det har varit föremål för diskussion om en länsstyrelse är skyldig att tillämpa lagen (1992:1528) om offentlig upp­ handling innan länsstyrelsen bestämmer vem som skall utföra en sådan särskild utredning som avses i förevarande paragraf. Detsamma gäller i fråga om sådan arkeologisk förundersökning eller särskild undersökning som avses i 13 §. Den oklarhet som rått i frågan sägs ha skapat problem, och av den departementspromemoria som ligger till grund för remissen framgår att det finns delvis motstridiga domstolsavgöranden i frågan. I

Prop. 1996/97:99 Bilaga 8

remissen dras den slutsatsen att bestämmelserna i kulturminneslagen bör förtydligas, något som överensstämmer med en uppfattning som fram­ kommit från flera håll vid remissbehandlingen.

De ändringar som föreslås i förevarande paragraf och i 13 § kan emellertid inte uppfattas som ett förtydligande när det gäller den fråga som enligt det anförda har bedömts som oklar. I remissens allmänna motivering har visserligen anförts goda skäl till stöd för uppfattningen att upphandlingslagen inte bör anses tillämplig i de fall som här avses, men det är svårt att överblicka i vilken utsträckning de resonemang som ligger

Prop. 1996/97:99 Bilaga 8

till grund för denna slutsats kan åberopas på andra liknande områden. Med hänsyn härtill och till att en tillämpningsfråga av förevarande slag enligt Lagrådets mening bör lösas genom en uttrycklig reglering och inte endast behandlas i lagmotiven, förordar Lagrådet att paragrafen ändras så att det uttryckligen framgår att upphandlingslagen inte är tillämplig. Detta hindrar inte att, på sätt som anges i remissen, ett förfarande liknande det som föreskrivs i upphandlingslagen kan tillämpas i vissa fall inför ett beslut om vem som skall utföra en utredning eller undersökning.

Prop. 1996/97:99 Bilaga 8

Även med en uttrycklig reglering gäller självfallet att frågan i sista hand kan komma att bli föremål för prövning av EG­domstolen.

Lagrådet förordar med hänvisning till det anförda att andra stycket får följande lydelse:

"Beslut om särskild utredning fattas av länsstyrelsen. Länsstyrelsen skall i beslutet ange vem som skall utföra utredningen. Därvid gäller inte lagen (1992:1528) om offentlig upphandling. Länsstyrelsen skall beakta att utredningen skall vara av vetenskapligt god kvalitet och genomföras

Prop. 1996/97:99 Bilaga 8

till en kostnad som inte är högre än vad som är motiverat med hänsyn till omständigheterna."

Lagrådet har i sammanhanget uppmärksammat att länsstyrelsen enligt 2 kap. 7 § andra stycket får uppdra åt annan att vidta sådana åtgärder som avses i första stycket nämnda paragraf. Såvitt Lagrådet kan bedöma på den föreliggande utredningen kan det här inte råda någon tvekan om att frågan om tillämpning av upphandlingslagen inte kan aktualiseras.

Prop. 1996/97:99 Bilaga 8

13 §

Med hänvisning till vad Lagrådet har anfört vid 11 § förordar Lagrådet att tredje stycket får följande lydelse:

"Länsstyrelsen skall i beslutet om arkeologisk förundersökning eller särskild undersökning ange vem som skall utföra undersökningen. Därvid gäller inte lagen (1992:1528) om offentlig upphandling. Länsstyrelsen skall beakta att undersökningen skall vara av vetenskapligt god kvalitet och genomföras till en kostnad som inte är högre än vad som är motiverat med hänsyn till omständigheterna."

Prop. 1996/97:99

Kulturdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 6 mars 1997

Närvarande: statsråden Hjelm­Wallén, ordförande, och Peterson, Freivalds, Wallström, Tham, Åsbrink, Schori, Blomberg, Winberg, Uusmann, Ulvskog, Lindh, Johansson, von Sydow, Klingvall, Åhnberg, Pagrotsky, Östros, Messing

Föredragande: statsrådet Ulvskog

Regeringen beslutar proposition 1996/97:99 Uppdragsarkeologi m.m.