Prop. 1998/99:139

Ändring i lagen om ersättning till steriliserade i vissa fall, m.m.

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 23 juni 1999

Göran Persson

Lars Engqvist

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att det vid beräkningen av inkomstprövade social­ försäkringsförmåner och inkomstprövade kommunala bidrag och avgifter inte skall beaktas sådan ersättning som har utgått till den ersättningsberät­ tigade enligt lagen (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall.

Lagrådsremissens lagförslag

Förslag till lag om ändring i lagen (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall

Härigenom föreskrivs att det i lagen (1999:332) om ersättning till ste­ riliserade i vissa fall skall införas en ny paragraf, 3 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 a §

Ett belopp om etthundrasjuttio­ femtusen (175 000) kr skall, för den som har fått ersättning enligt denna lag, inte beaktas vid tillämpning av

1. 5 § lagen ( 1994:308 ) om bo­ stadstillägg till pensionärer,

2. 16 § lagen ( 1962:382 ) angå­ ende införande av lagen om all­ män försäkring,

3. 5 § lagen ( 1993:737 ) om bo­ stadsbidrag,

4. 6 och 35 §§ socialtjänstlagen (1980:620) ,

5. 26 § hälso­ och sjukvårdsla­ gen ( 1982:763 ), samt

6. 19 § lagen ( 1993:387 ) om stöd och service till vissa funk­ tionshindrade.

Anmälan enligt 8 § 1 lagen om bostadstillägg till pensionärer be­ höver inte göras på grund av er­ sättning som har beslutats enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 december 1999. Den nya bestämmelsen skall dock tillämpas för tid från och med den 1 juli 1999.

Lagrådets yttrande

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1999­06­18

Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Vängby, justitierådet Gertrud Lennander, regeringsrådet Kjerstin Nordborg.

Enligt en lagrådsremiss den 10 juni 1999 (Socialdepartementet) har rege­ ringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall.

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av hovrättsassessorn Christina Fleur.

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

3 a §

Enligt den allmänna motiveringen i lagrådsremissen skall den ersättning om 175 000 kr, som kan utgå till dem som har steriliserats mot sin vilja eller på någon annans initiativ, undantas vid beräkningar som är relaterade till förmögenhet när det gäller vissa särskilt angivna förmåner, bidrag och avgifter. Lagrådet anser att den omständigheten att ersättningen skall beaktas just vid förmögenhetsberäkningen bör komma till uttryck i lagtexten. Inte heller vid den allmänna behovsprövningen enligt de lagar som anges i första stycket 4 – 6 skall tillgångar uppgående till 175 000 kr beaktas. Inledningen av paragrafen bör därför ges följande lydelse: "För den som har fått ersättning enligt denna lag skall tillgångar uppgående till ett belopp om etthundrasjuttiofemtusen (175 000) kr anses som förmögenhet och inte beaktas vid tillämpning av ...."

Den därpå följande uppräkningen av ifrågavarande lagar kan knappast sägas vara präglad av någon systematik. Antingen bör man på traditionellt sätt räkna upp lagarna i åldersordning eller också kan man tänka sig att lista dem efter den frekvens de väntas få i tillämpningen, med då t.ex. lagen om bostadstillägg till pensionärer först och lagen angående införande av lagen om allmän försäkring sist. I förhållande till den föreslagna uppräkningen skulle det sist nämnda kunna innebära endast den förändringen att punkten 2 flyttades sist.

Socialdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 23 juni 1999

Närvarande: statsministern Persson, ordförande, och statsråden Hjelm­ Wallén, Winberg, Ulvskog, Lindh, Sahlin, von Sydow, Klingvall, Pagrotsky, Engqvist, Rosengren, Larsson, Lejon, Lövdén, Ringholm

Föredragande: statsrådet Engqvist

Regeringen beslutar proposition 1998/99:139 Ändring i lagen om ersättning till steriliserade i vissa fall, m.m.