Prop. 1998/99:23

Ett samordningskontor i Kalmar för Globala utvärderingen av internationella vatten

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 29 oktober 1998

Göran Persson

Leif Pagrotsky (Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Förenta nationernas miljöprogram har beslutat att förlägga ett samordningskontor för ett projekt med inriktning på internationella vattenmiljöfrågor benämnt Globala utvärderingen av internationella vatten till Kalmar. Sverige har undertecknat ett avtal med FN:s miljöprogram om den rättsliga ställningen i Sverige för kontoret och dess personal. I propositionen föreslås att riksdagen godkänner avtalet. Vidare föreslås att lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall även skall omfatta samordningskontoret och dess tjänstemän.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

1. godkänner avtalet om ett samordningskontor i Kalmar för Globala utvärderingen av internationella vatten,

2. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

2. Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Härigenom föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall1 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Bilaga 2

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Immunitet och/eller privilegier gäller för följande

Tillämplig internationell överenskommelse

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Internationella organ Fysiska personer ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2. Förenta nationerna (FN)

Medlemmarnas representanter i Förenta nationerna och personer med tjänst hos eller uppdrag av organisationen

Konvention den 13 februari 1946 rörande Förenta nationernas privilegier och immuniteter; Avtal den 31 augusti och den 30 september 1985 mellan Sverige och Förenta nationernas höge kommissarie för flyktingar (UNHCR) om ett regionkontor för UNHCR

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1 Lagen omtryckt 1994:717.2 Senaste lydelse 1998:937. Ändring föreslagen i prop. 1998/99:14.

Föreslagen lydelse

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Immunitet och/eller privilegier gäller för följande

Tillämplig internationell överenskommelse

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Internationella organ Fysiska personer ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2. Förenta nationerna (FN)

Medlemmarnas representanter i Förenta nationerna och personer med tjänst hos eller uppdrag av organisationen

Konvention den 13 februari 1946 rörande Förenta nationernas privilegier och immuniteter; Avtal den 31 augusti och den 30 september 1985 mellan Sverige och Förenta nationernas höge kommissarie för flyktingar (UNHCR) om ett regionkontor för UNHCR; Avtal den 24 september 1998 om ett samordningskontor för Globala utvärderingen av internationella vatten beläget i

Kalmar i Sverige

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ____________

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

3. Ärendet och dess beredning

Förenta nationernas miljöprogram har beslutat att förlägga ett samordningskontor för ett projekt med inriktning på internationella vattenmiljöfrågor benämnt Globala utvärderingen av internationella vatten till Kalmar.

Efter förhandlingar mellan representanter för regeringen och FN:s miljöprogram har enighet nåtts om lydelsen av ett avtal om immunitet och privilegier för samordningskontoret och dess tjänstemän. Avtalet finns i bilagan.

Regeringen beslutade den 17 september 1998 att avtalet skulle undertecknas, vilket skedde den 24 september 1998.

Under ärendets beredning har samråd skett med närmast berörda myndigheter, dvs. Riksåklagaren, Rikspolisstyrelsen, Riksskatteverket och Generaltullstyrelsen.

Lagrådet

Den föreslagna lagändringen är av enkel beskaffenhet. Regeringen anser därför att Lagrådets yttrande inte behöver inhämtas.

4. Förenta nationernas miljöprogram

Förenta nationernas miljöprogram (United Nations Environment Programme, UNEP) inrättades av FN:s generalförsamling år 1972 som ett resultat av FN:s miljökonferens i Stockholm samma år. UNEP har till uppgift att leda och samordna FN:s miljöarbete. Det har sitt högkvarter i Nairobi, Kenya. Dess huvudsakliga uppgifter är att sprida information om och öka förståelsen för världens miljöproblem. Vidare har UNEP bidragit till utvecklingen av den internationella miljörätten genom att ha tagit initiativ till ett antal viktiga globala och regionala konventioner på miljöområdet.

Redan 1973 inrättade UNEP ett globalt övervakningsprogram benämnt Earthwatch med syfte att tidigt upptäcka riskfyllda förändringar i miljön. Detta program består av dels ett förvarningssystem, dels ett datanätverk för utbyte av miljöinformation.

UNEP:s verksamhet omfattar också miljöfrågor inom vatten- och havsområdet. UNEP har nu beslutat att inrätta ett projekt med inriktning på internationella vatten, dvs. vattenområden som resurs- och miljömässigt nyttjas och påverkas av flera stater. Projektet har fått benämningen Globala utvärderingen av internationella vatten (Global International Waters Assessment - GIWA).

År 1991 etalberade den globala miljöfonden (Global Environment Facility, GEF) för att finansiera internationella miljöprogram. GEF är resultatet av ett samarbete mellan UNEP, FN:s utvecklingsprogram (United Nations Development Programme, UNDP) och Världsbanken. Internationella vatten valdes ut av GEF som ett av fyra målområden. Termen "internationella vatten" i GEF:s verksamhetsplan (GEF Operational Strategy) omfattar alla vattenområden och vattensystem med gränsöverskridande verkningar. Genom de vattenprojekt GEF och andra utför har det vuxit fram en medvetenhet om behovet av att se miljöproblemen i internationella vatten, huvudsakligen marina områden, i ett bredare perspektiv. Det har dock saknats modeller för att väga samman olika miljö- och samhällsfaktorer. För att bättre kunna genomföra de program som GEF har inom området internationella vatten, och för att kunna tjäna som urvalsmodell för nationella beslutsfattare vid prioritering av insatser, har GEF godkänt ett projekt för att analysera och bedöma i princip alla världens gemensamt nyttjade internationella vatten, dvs. i första hand havsområden med till en del också tillhörande flod-, grundvatten- och sjösystem.

5. Globala utvärderingen av internationella vatten

Projektet Globala utvärderingen av internationella vatten skall beskriva och analysera miljö- och samhällsproblem med avseende på internationella vatten. UNEP har tidigare genomfört liknande projekt inom områdena biologisk mångfald och ozonskiktet. Projektet kommer att använda ett angreppssätt som kombinerar naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga arbetsmetoder och förklaringar till miljöproblemen. Redan tillgänglig information från pågående och avslutade forskningsprojekt på detta område skall sammanställas för att utgöra ett underlag för beslutsfattare inom miljöområdet på nationell nivå samt inom internationella organisationer och frivilligorganisationer. Projektet förutsätter ett aktivt deltagande från myndigheter och organisationer i världens samtliga regioner.

Projektet skall utveckla en metod för att bedöma tillståndet i vattenmiljön och lokalisera vilka geografiska områden som bör prioriteras i det internationella miljöarbetet. Det övergripande målet är ökad samordning av sådana insatser på nationell, regional och global nivå som syftar till att förbättra miljösituationen i internationella vatten. Det förväntade resultatet av projektet kan sammanfattas enligt följande.

  • utveckling av en metod för strategisk bedömning av olika internationella vattens ekologiska status,
  • utveckling av en metod eller struktur som hjälpmedel för att avgöra åtgärder för att förbättra miljösituationen i olika typer av vatten,
  • utveckling av former för att mer hållbart nyttja internationella vatten och dess resurser,
  • utveckling av metoder för att analysera sambandet mellan orsak och verkan liksom gränsöverskridande frågor,
  • insamling av grundläggande information på regional och subregional nivå för att underlätta för nya projekt samt öka förutsättningarna för att utvärdera pågående projekt.

Projektet kommer att samfinansieras av globala miljöfonden (GEF) och ett antal i-länder, däribland Sverige genom Sida. Samordningskontoret kommer att förläggas i anslutning till Kalmarsundslaboratoriet vid Högskolan i Kalmar. Kalmar kommun bidrar till projektet genom att ställa lokaler, utrustning och resurser till projektets förfogande.

Samordningskontorets tjänstemän kommer att utgöras av internationellt rekryterade experter på miljöområdet med kompetens såväl inom regionala som tematiska frågor. Kontoret kommer att samordna det arbete som utförs för projektet, bland annat i olika regionala arbetsgrupper. En styrgrupp bestående av välrenommerade forskare och representanter för bidragsgivarna kommer att leda projektet. Projekttiden är bestämd till fem år. Därefter kommer projektet att utvärderas av globala miljöfondens sekretariat.

6. Avtalets innehåll

I avtalet regleras frågor om immunitet och privilegier för samordningskontoret och dess tjänstemän. Det skall dock framhållas att dessa frågor redan är generellt reglerade för samordningskontoret genom konventionen den 13 februari 1946 rörande Förenta nationernas privilegier och immuniteter till vilken Sverige anslöt sig den 28 augusti 1947. I sin egenskap av subsidiärt organ till FN:s generalförsamling omfattas FN:s miljöprogram liksom Globala utvärderingen av internationella vatten av konventionens bestämmelser. Det nu aktuella avtalet preciserar gällande immuniteter och privilegier i förhållande till samordningskontoret.

Allmänt om högkvartersavtal

Mellan en internationell organisation och regeringen i det land där organisationen är permanent representerad ingås regelmässigt ett högkvartersavtal. Sverige har ingått tre högkvartersavtal som är i kraft idag. Det är ett avtal med Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) angående världssjöfartsuniversitetet i Malmö (prop. 1982/83:104), en överenskommelse med Förenta nationernas Höge Kommissarie för flyktingar om ett kontor i Stockholm för UNHCR:s representant för de nordiska länderna (prop. 1985/86:14) och en överenskommelse med Internationella institutet för demokrati och fria val (IDEA) om immunitet

och privilegier för institutet och dess anställda (prop. 1995/96:41). Vidare avser regeringen att även ingå ett högkvartersavtal med sekretariatet för Östersjöstaternas råd (prop. 1998/99:24).

Inledning (artikel 1-2)

I avtalet hänvisas inledningsvis till att globala miljöfondens råd i november 1997 godkände projektet, att Högskolan i Kalmar och Kalmar kommun ingått ett samförståndsavtal i syfte att ställa nödvändiga lokaler och andra resurser till samordningskontorets förfogande, att UNEP svarar för projektets genomförande, samt att de tjänstemän som tjänstgör vid kontoret omfattas av 1946 års konvention om Förenta nationernas privilegier och immunitet. Därefter definieras vissa ord och uttryck som används i avtalet. Vidare anges att 1946 års konvention gäller för kontoret, om inte annat uttryckligen anges i avtalet.

Samordningskontoret (artikel 3-8)

Samordningskontoret skall inom ramen för sin officiella verksamhet åtnjuta immunitet mot alla former av rättsliga förfaranden med undantag för om kontoret i ett visst fall uttryckligen har hävt sin immunitet eller i fråga om tredje mans krav på skadestånd på grund av trafikolycka.

Kontorets lokaler skall vara okränkbara om inte tillträde medgetts av UNEP:s exekutivdirektör eller av kontorets vetenskaplige direktör. Vid brand eller annan nödsituation som fordrar skyndsamma skyddsåtgärder anses dock sådant medgivande finnas. Svenska myndigheter skall vidta nödvändiga åtgärder för att trygga säkerheten och skyddet för kontorets lokaler. Kontorets arkiv skall vara okränkbart. Såvitt avser kommunikationer skall kontoret åtnjuta samma förmåner som diplomatiska representationer normalt åtnjuter.

Tjänstemännen vid samordningskontoret (artikel 9-14)

Genom hänvisningen till 18 § i konventionen rörande Förenta nationernas privilegier och immuniteter skall tjänstemännen vid samordningskontoret åtnjuta immunitet mot rättsliga förfaranden som grundas på muntliga eller skriftliga uttalanden de gjort eller åtgärder de vidtagit i denna egenskap. De är också befriade från skatt på lön och annan inkomst som betalas ut av UNEP. Sekretariatets chef skall härutöver, såvida han eller hon inte är svensk medborgare eller bosatt i Sverige när anställningen påbörjas, åtnjuta de förmåner som vanligen tillkommer diplomatiska sändebud av motsvarande rang enligt Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser. Immuniteten omfattar dock inte i något fall tredje mans krav på skadestånd på grund av trafikolycka. För sakkunniga med uppdrag för samordningskontoret är artikel VI i konventionen tillämplig, vilket innebär att de åtnjuter immunitet i tjänsten.

Immunitet och privilegier enligt avtalet beviljas uteslutande för att samordningskontorets mål och syften skall kunna uppnås på ett effektivt sätt och inte för att gynna den enskilde. Immuniteten kan därför hävas om den anses hindra rättvisans gång. Beslut om hävande av immuniteten fattas av UNEP:s exekutivdirektör eller av den tjänsteman vid UNEP som handlar på dennes vägnar. De personer som åtnjuter immunitet och privilegier enligt avtalet är givetvis skyldiga att följa svenska lagar och bestämmelser. UNEP skall underrätta regeringen om vilka personer som omfattas av avtalets bestämmelser. Dessa personer erhåller ett identitetskort som utfärdas av Utrikesdepartementet.

Om samordningskontoret erbjuder tjänstemännen socialförsäkringsförmåner motsvarande vad som skulle ha tillkommit dem enligt svensk lag skall kontoret och dess tjänstemän inte vara underkastade svenska socialförsäkringsbestämmelser. Medföljande familjemedlemmar till tjänstemännen skall ha rätt att utan arbetsmarknadsprövning erhålla arbetstillstånd i Sverige. Tillståndet utfärdas vanligen för ett år i taget.

Övriga bestämmelser (artikel 15-19)

Avtalets avslutande bestämmelser behandlar frågor om tvistlösning, ändringar i avtalet, avtalets varaktighet och villkor för dess uppsägning. Avtalet träder i kraft en vecka efter det att parterna har underrättat varandra om att nödvändiga förfaranden fullgjorts.

7. Godkännande av avtalet

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner avtalet om ett samordningskontor i Kalmar för Globala utvärderingen av internationella vatten.

Skälen för regeringens förslag: Mot bakgrund av miljöfrågornas ökade betydelse är det mycket betydelsefullt att FN:s miljöprogram har beslutat att förlägga ett samordningskontor i Sverige för internationellt samarbete på vattenområdet, vilket kan få en viktig roll i opinionsbildningen kring miljöfrågor.

Samordningskontoret är ett internationellt organ med fast institutionell struktur upprättad genom en internationell överenskommelse i skriftlig form. Internationella organ av sådan karaktär betraktas som folkrättsliga subjekt och anses böra tillerkännas rättskapacitet liksom viss immunitet och vissa andra förmåner för att på ett från värdlandet oberoende sätt kunna fullgöra de uppgifter staterna lämnat organet. Immunitet innebär att en talan inför domstol eller en ansökan om verkställighet skall avvisas. Privilegier innebär vissa undantag från nationell lagstiftning. Genom avtalets bestämmelser erhåller samordningskontoret och dess tjänstemän

immunitet och privilegier motsvarande vad som gäller för andra internationella organisationer av liknande karaktär.

8. Ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Regeringens förslag: Lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall skall även omfatta samordningskontoret och dess tjänstemän.

Skälen för regeringens förslag: För att avtalets bestämmelser skall bli gällande inför svenska myndigheter måste de införlivas med svensk rätt.

Frågor om immunitet och privilegier för internationella organ och personer med anknytning till sådana organ regleras i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Enligt 4 § åtnjuter vissa i en bilaga till lagen angivna organ och personer med anknytning till sådana organ immunitet och privilegier enligt vad som bestämts i stadga eller avtal som är i kraft i förhållande till Sverige. Bilagan bör kompletteras så att den också omfattar samordningskontoret och dess tjänstemän. Immuniteten och privilegierna gäller i den utsträckning som framgår av avtalet.

Avtalet träder i kraft en vecka efter det att parterna underrättat varandra om att de förfaranden som är nödvändiga för ikraftträdandet har fullgjorts. Med hänsyn till att det inte säkert kan anges när avtalet blir bindande för Sverige bör den föreslagna lagändringen träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

9. Kostnader

Enligt regeringens bedömning torde det inte uppkomma några kostnader till följd av förslagen i denna proposition.

Prop. 1998/99:23 Bilaga

Avtal om ett samordningskontor i Kalmar för Globala utvärderingen av internationella vatten

Agreement

Between the Government of Sweden and the United Nations

Environment Programme Regarding the Coordination Office of the Global International

Waters Assessment Situated in

Kalmar, Sweden

Översättning

Avtal

mellan Sveriges regering och

Förenta nationernas

miljöprogram

om ett samordningskontor för

Globala utvärderingen av internationella vatten beläget i

Kalmar i Sverige

The Government of Sweden

and The United Nations Environment Programme;

Sveriges regering och Förenta nationernas

miljöprogram,

WHEREAS the Council of the Global Environment Facility in November 1997 approved the Global International Waters Assessment (GIWA);

som beaktar att globala miljöfondens råd i november 1997 godkände Globala utvärderingen av internationella vatten (GUIV),

NOTING the undertaking of the University of Kalmar and the Municipality of Kalmar to ensure the availability of the necessary facilities and conditions to enable the Coordination Office to perform its functions as described in the Memorandum of Understanding annexed to this Agreement for information;

som noterar Högskolan i Kalmar och Kalmar kommuns åtagande att säkerställa att nödvändiga lokaler och andra resurser ställs till samordningskontorets förfogande för att det skall kunna fullgöra sina uppgifter i enlighet med det samförståndsavtal som fogas till detta avtal för kännedom, 3

HAVING REGARD to the institutional arrangements for implementation of the Global International Waters Assessment, for which the United Nations Environment Programme is the Implementing Agency;

som beaktar de institutionella arrangemangen för genomförandet av Globala utvärderingen av internationella vatten för vilket Förenta nationernas miljöprogram är ansvarigt organ,

3 Samförståndsavtalet utlämnat här.

CONSIDERING that the General Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations adopted on 13 February 1946 by the United Nations, General Assembly, to which Sweden acceded on 28 August 1947, applies to United Nations officials servicing the Coordination Office;

som beaktar att konventionen rörande Förenta nationernas privilegier och immuniteter, som antogs av Förenta nationernas generalförsamling den 13 februari 1946 och till vilken Sverige anslöt sig den 28 augusti 1947, är tillämplig för de tjänstemän vid Förenta nationerna som tjänstgör vid samordningskontoret,

CONSIDERING that it is desirable to regulate further certain matters relating to the establishment of the Coordination Office in Kalmar.

som anser det vara önskvärt att ytterligare reglera vissa frågor i anslutning till upprättandet av samordningskontoret i Kalmar,

HAVE agreed as follows: har enats om följande.

Article I Artikel I

Definitions Definitioner

Whenever used in this Agreement, the following words and expressions shall have the meaning assigned to them hereunder:

I detta avtal används följande ord och uttryck med de betydelser som här anges:

(a) "Convention" means the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations of 13 February 1946;

a) konventionen: konventionen av den 13 februari 1946 rörande Förenta nationernas privilegier och immuniteter,

(b) "Coordination Office" means the technical coordination office of the GIWA;

b) samordningskontoret: GUIV:s tekniska samordningskontor,

(c) "Experts" means persons, other than those referred to in subparagraph f) of this article, designated by UNEP or the Coordination Office to perform official missions for the Coordination Office;

c) sakkunniga: andra personer än de som avses i punkt f i denna artikel som förordnats av Förenta nationernas miljöprogram att utföra officiella uppdrag för samordningskontoret,

(d) "GIWA" means the Global International Waters Assessment, as approved by the Council of the Global Environment Facility on 6 November 1997;

d) GUIV: Globala utvärderingen av internationella vatten enligt godkännande av Globala miljöfondens råd den 6 november 1997,

(e) "the Government" means the Government of Sweden;

e) regeringen: Sveriges regering,

(f) "Officials" means persons appointed or recruited by UNEP for employment with the Coordination Office for the purpose of carrying out its official functions, including the Scientific Director; it does not include persons in domestic service of the Coordination Office or persons recruited locally or remunerated on an hourly basis;

f) tjänstemän: personer som anställts eller rekryterats av FN:s miljöprogram (UNEP) för anställning vid samordningskontoret för att fullgöra dess officiella uppgifter, inbegripet den vetenskaplige direktören; personal som utför lokalvårdsarbete och hushållsarbete vid samordningskontoret och personal som rekryterats lokalt eller erhåller timlön omfattas inte,

(g) "Parties" means the Government of Sweden and UNEP;

g) parterna: Sveriges regering och UNEP,

(h) "Premises" means the premises of the Coordination Office and any buildings, parts of buildings or facilities used by the Coordination Office on a permanent or temporary basis, to carry out its official functions;

h) lokaler: samordningskontorets lokaler samt byggnader, delar av byggnader och anordningar som används av samordningskontoret på permanent eller tillfällig basis för att fullgöra dess officiella uppgifter,

(i) "Scientific Director" means the official of the Coordination Office who is the head of the Coordination Office;

i) den vetenskaplige direktören: den tjänsteman vid samordningskontoret som är dess chef,

(j) "UNEP" means the institutional and financial arrangements for the United Nations Environment Programme established by the General Assembly of the United Nations in resolution 2997 (XXVII) of 15 December 1972, and such other institutional and financial arrangements as may from time to time be made for the United Nations Environment Programme.

j) UNEP: de institutionella och ekonomiska arrangemang för Förenta nationernas miljöprogram som upprättats genom Förenta nationernas generalförsamlings resolution 2997 (XXVII) av den 15 december 1972 och sådana andra institutionella och ekonomiska arrangemang som tid efter annan avtalas för detta program.

Article II Artikel II

Application of the Convention Konventionens tillämplighet

Except as otherwise provided in this Agreement, the status, privileges and immunities of the Coordination Office shall be governed by the provisions of the Convention.

Om inte annat anges i detta avtal, skall samordningskontorets rättsliga ställning samt privilegier och immunitet regleras enligt bestämmelserna i konventionen.

Article III Artikel III

Use and Occupation of Premises Användning av lokaler

The Coordination Office may establish and operate research, documentation and other technical facilities within its premises. These facilities shall be subject to appropriate safeguards which, in the case of facilities which might create hazards to health or safety or interfere with property, shall be agreed upon with the appropriate authorities.

Samordningskontoret äger rätt att upprätta och driva anordningar för forskning och dokumentation samt andra tekniska anordningar inom sina lokaler. För dessa anordningar skall gälla godtagbara säkerhetsföreskrifter som, vad beträffar anordningar som kan medföra risk för hälsa eller säkerhet eller skada eller störa egendom, skall avtalas med de behöriga myndigheterna.

Article IV Artikel IV

Immunity from Legal Process Immunitet mot rättsliga förfaranden

1. The Coordination Office shall, within the scope of its official activities, enjoy immunity from every form of legal process except;

1. Samordningskontoret skall inom ramen för sin officiella verksamhet åtnjuta immunitet mot alla former av rättsliga förfaranden med undantag för

(a) in so far as in any particular case it has expressly waived its immunity;

a) om det i ett särskilt fall uttryckligen har hävt sin immunitet, och

b) in respect of a civil action by a third party for damage arising from an accident caused by a motor vehicle or other means of transport belonging to, or operated on behalf, of the Coordination Office.

b) civilrättslig talan av tredje man om skadestånd för olyckshändelse förorsakad av motorfordon eller annat transportmedel som tillhör samordningskontoret eller framförs för dess räkning.

Article V Artikel V

Inviolability of the Premises Okränkbarhet för lokaler

1. Any person authorized to enter any place under any legal provision shall not exercise that authority in respect of the Premises of the Coordination Office unless permission to do so has been given by or on behalf of the Executive Director of UNEP or the Scientific Director acting on his behalf. Such permission may, however, be presumed in the event of fire or other emergencies requiring prompt protective action. Any person who has entered the premises with the presumed permission of the Executive Director of UNEP or the Scientific Director acting on his behalf shall, if so requested by the Executive Director of UNEP or the Scientific Director acting on his behalf, leave the premises immediately.

1. Den som har beviljats tillträde till en plats med stöd av en lagbestämmelse får inte utnyttja denna rätt med avseende på samordningskontorets lokaler om han inte har tillåtelse till detta av UNEP:s exekutivdirektör eller av den vetenskaplige direktören på dennes vägnar. Rätt till tillträde får dock anses föreligga vid brand eller annan nödsituation som fordrar skyndsamma skyddsåtgärder. Den som har berett sig tillträde till lokalerna under föregivande av att ha tillåtelse av UNEP:s exekutivdirektör eller av den vetenskaplige direktören på hans vägnar skall omedelbart lämna dessa på uppmaning av UNEP:s exekutivdirektör eller av den vetenskaplige direktören på hans vägnar.

2. The Executive Director of UNEP or the Scientific Director acting on his behalf, shall give due consideration to a request for permission from the Swedish authorities to enter the Premises, without prejudice to the interests of the Coordination Office.

2. UNEP:s exekutivdirektör eller den vetenskaplige direktören, om han handlar på dennes vägnar, skall på vederbörligt sätt ta ställning till begäran från svenska myndigheter om tillträde till lokalerna på ett sätt som inte inkräktar på samordningskontorets intressen.

3. The appropriate Swedish authorities shall take appropriate measures to ensure the security and protection of the premises of the Coordination Office.

3. Behöriga svenska myndigheter skall vidta nödvändiga åtgärder för att trygga säkerheten och skyddet för samordningskontorets lokaler.

Article VI Artikel VI

Inviolability of the Archives Okränkbarhet för arkivet

The archives of the Coordination Office, and in general all records, correspondence, manuscripts, photographs, films, recordings, documents, computer data and computer files belonging to or held by it, shall be inviolable wherever located.

Arkiv, uppteckningar, korrespondens, manuskript, fotografier, filmer, upptagningar, handlingar, elektroniska data och elektroniska dokument som tillhör eller innehas av samordningskontoret skall vara okränkbara var de än befinner sig.

Article VII Artikel VII

Communications Kommunikationer

1. The Government shall permit and protect unrestricted communication on the part of the Coordination Office for all official purposes. The Coordination Office may employ all appropriate means of communication, including couriers and message in code or cipher. However, the Coordination Office may install a wireless transmitter only with the consent of the appropriate authorities.

1. Regeringen skall utan begränsning tillåta och skydda samordningskontorets alla officiella kommunikationer. Samordningskontoret skall ha rätt att använda alla lämpliga kommunikationsmedel inbegripet kurirer och meddelanden i kod eller chiffer. Tillstånd av behöriga myndigheter fordras dock om samordningskontoret skall upprätta radiosändare.

2. Sealed bags containing documents or articles for official use and bearing external marks of their character shall not be opened or detained.

2. Förseglade väskor som innehåller handlingar eller föremål för tjänstebruk får inte öppnas eller kvarhållas om innehållet anges synligt utanpå.

3. A courier of the Coordination Office shall be provided with an official document indicating his status and the number of packages constituting the sealed bag. The appropriate authorities shall assist him in the performance of his functions, in which he shall enjoy personal inviolability, and he shall not be subjected to any form of arrest or detention.

3. Samordningskontorets kurir skall medföra en officiell handling som anger hans ställning och antalet volymer som ingår i den förseglade försändelsen. Behöriga myndigheter skall bistå honom vid fullgörandet av hans uppgifter, varvid han skall åtnjuta okränkbarhet till sin person och inte heller utsättas för någon form av frihetsberövande eller kvarhållande.

Article VIII Artikel VIII

Interruption of Public Services Avbrott i allmännyttiga tjänster

In case of interruption or intended interruption of public services, including communications and transportation, the Government will consider the needs of the Coordination Office as being of equal importance with the similar needs of its essential agencies and attempt to ensure that the work of the Coordination Office is not prejudiced.

Vid avbrott eller planerat avbrott i allmännyttiga tjänster, däribland kommunikations- och transportväsendet, skall regeringen ge samordningskontorets behov likvärdig behandling som motsvarande behov i sina väsentliga organ och söka trygga att samordningskontorets verksamhet inte besväras.

Article IX Artikel IX

Privileges and Immunities of Officials of the Coordination Office

Privilegier och immunitet för samordningskontorets tjänstemän

1. The officials of the Coordination Office shall enjoy immunity from seizure of their official baggage.

1. Samordningskontorets tjänstemän skall åtnjuta immunitet mot beslag av bagage i tjänsten.

2. In addition to the privileges and immunities specified in Section 18 of the Convention the Scientific Director, unless he is of Swedish nationality, shall enjoy, with respect to himself, his spouse and minor children the privileges and immunities, exemptions and facilities normally accorded to diplomatic envoys of comparable rank by the Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961. The Scientific Director shall for this purpose be incorporated by the Swedish Ministry for Foreign Affairs into the Diplomatic list.

2. Utöver privilegier och immunitet som anges i 18 § i konventionen skall den vetenskaplige direktören, om han inte är svensk medborgare, hans maka och omyndiga barn åtnjuta privilegier, immunitet, befrielse och förmåner som normalt tillerkänns diplomatiska personer av motsvarande rang i 1961 års Wienkonvention om diplomatiska förbindelser. Den vetenskaplige direktören skall därför av svenska utrikesdepartementet införas i diplomatlistan.

3. A Deputy Scientific Director or other senior official, when acting on behalf of the Scientific Director during his absence from duty, shall be accorded the same immunities as are accorded to the Scientific Director.

3. När en biträdande vetenskaplig direktör eller en annan högre tjänsteman handlar på den vetenskaplige direktörens uppdrag i dennes frånvaro från tjänsten, skall han åtnjuta samma immunitet som denne.

4. There shall, however, be no immunity in respect of a civil action by a third party for damage arising from an accident caused by a motor vehicle or other means of transport belonging to, or driven by them, or in respect of a traffic offense involving such a vehicle and committed by them.

4. Immuniteten skall dock inte gälla mot civilrättslig talan av tredje man om skadestånd för olyckshändelse förorsakad av motorfordon eller annat transportmedel som tillhör eller framförs av samordningskontorets tjänstemän eller för trafikförseelse i vilken ett sådant fordon är inblandat och som begås av dem.

5. Nothing in this article shall effect the privileges and immunities given in section 18 of the Convention.

5. Ingenting i denna artikel skall inkräkta på privilegier och immunitet som tillerkänts med stöd av 18 § i konventionen.

Article X Artikel X

Privileges and Immunities of

Experts

Privilegier och immunitet för

sakkunniga

1. Article VI of the Convention shall apply to experts.

1. Artikel VI i konventionen skall gälla för sakkunniga.

2. With respect to section 22 of the Convention, the immunities provided therein shall not apply to civil action by a third party for damage arising from an accident caused by a motor vehicle or other means of transport belonging to or driven by them or a traffic offense involving such a vehicle and committed by them.

2. Såvitt avser 22 § i konventionen skall immunitet som där stadgas inte omfatta civilrättslig talan av tredje man om skadestånd för olyckshändelse förorsakad av motorfordon eller annat transportmedel som tillhör eller framförs av sakkunniga eller för trafikförseelse i vilken ett sådant fordon är inblandat och som begås av dem.

Article XI Artikel XI

Waiver of Immunity Hävande av immunitet

1. The privileges and immunities for which provision is made in this agreement are granted solely for the purpose of carrying out effectively the aims and purposes of the Coordination Office.

1. Privilegier och immunitet som omfattas av detta avtal beviljas uteslutande för att samordningskontorets mål och syften effektivt skall uppnås.

2. The Executive Director of UNEP or a UNEP official acting on his behalf may waive the immunity of any official or expert whenever in his opinion such immunity would impede the course of justice and can be waived without prejudice to the interests of the Coordination Office.

2. UNEP:s exekutivdirektör, eller den UNEP-tjänsteman som handlar på hans vägnar, får häva immuniteten för en tjänsteman eller en sakkunnig om han anser att immuniteten skulle hindra rättvisans gång och den kan hävas utan förfång för samordningskontorets intressen.

3. Without prejudice to the privileges and immunities accorded by this Agreement, it is the duty of all persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and regulations of Sweden.

3. Utan att det skall inverka på privilegier och immunitet som beviljas i detta avtal är alla de som åtnjuter dem skyldiga att följa svenska lagar och bestämmelser.

Article XII Artikel XII

Notification Underrättelser

1. With respect to section 17 of the Convention the following shall also apply:

1. Såvitt avser 17 § i konventionen skall också följande gälla.

UNEP shall promptly notify the Government of:

UNEP skall utan dröjsmål underrätta regeringen om följande:

(a) the appointment of Officials and Experts, their arrival and their final departure, or the termination of their functions with UNEP or the Coordination Office;

a) Tjänstemäns och sakkunnigas utnämning, ankomst och slutliga avresa samt avslutning av uppdrag vid UNEP eller samordningskontoret.

(b) the arrival and final departure of dependant members of the families forming part of the households of the persons referred to in subparagraph a) of this article and, where appropriate, the fact that a person has ceased to form part of the household.

b) Ankomst och slutliga avresa för beroende familjemedlemmar till personer som avses i stycke a i denna punkt som ingår i deras hushåll samt, i förekommande fall, uppgift om en person lämnar ett sådant hushåll.

2. The privileges and immunities granted to the respective categories of persons referred to under paragraph 1 of this article shall be implemented upon arrival of such persons and shall be repealed two weeks after notification to the ministry that either the person has terminated his function with the Coordination Office, or has ceased to be a dependant member of the family forming part of the household of a person referred to under paragraph 1, sub-paragraph

a) and b). In any case, privileges and immunities shall be repealed immediately after final departure of the persons concerned.

2. Privilegier och immunitet som tillkommer personer av olika kategori med stöd av punkt 1 i denna artikel skall gälla från deras ankomst tills två veckor efter det att utrikesdepartementet har mottagit meddelande om att deras uppgifter i samordningskontoret har upphört eller att personen inte längre är beroende familjemedlem som ingår i en sådan persons hushåll som avses i punkt 1 a och b. I vart fall skall privilegier och immunitet upphöra omedelbart efter vederbörandes slutliga avresa.

3. The Government shall issue to the officials, to the dependant members of the families forming part of the households of the Officials identity card bearing the photograph of the holder. This card shall serve to identify the holder in relation to the Host State authorities.

3. Regeringen skall till tjänstemännen och deras beroende familjemedlemmar som ingår i deras hushåll utfärda identitetshandlingar med foto av bäraren. Denna skall tjäna till att identifiera bäraren hos värdlandets myndigheter.

Article XIII Artikel XIII

Social Security Socialförsäkring

1. In the event that the Coordination Office shall have established its own social security system or shall adhere to a social security system offering comparable coverage to the coverage under the legislation of Sweden, the Coordination Office and its Officials to whom the aforementioned scheme applies, shall be exempt from social security provisions in Sweden.

1. Om samordningskontoret har upprättat ett eget socialförsäkringssystem eller ansluter sig till ett sådant system som erbjuder motsvarande täckning som det som fordras i svensk lag, skall samordningskontoret och de av dess tjänstemän som omfattas av detta inte underkastas socialförsäkringsbestämmelser i Sverige.

2. The provisions of paragraph 1 of this article shall apply, mutatis mutandis, to the dependant members of the families forming part of the households of the Officials unless they are employed otherwise than by the Coordination Office or self-employed in Sweden or, unless they receive social security benefits from Sweden.

2. Bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel skall i tillämplig utsträckning gälla de beroende familjemedlemmar som ingår i en tjänstemans hushåll, såvida de inte är anställda av annan person än samordningskontoret, är egna företagare i Sverige eller åtnjuter socialförsäkringsförmåner från Sverige.

Article XIV Artikel XIV

Employment of Family Members of

Officials

Anställning för tjänstemännens

familjemedlemmar

1. Dependant members of the families forming part of the households of Officials of the Coordination Office shall be entitled to be granted the appropriate permits to allow them employment within Sweden for the duration of the employment of the Officials.

1. Beroende familjemedlemmar som ingår i hushållet hos tjänstemän i samordningskontoret skall ha rätt till de tillstånd som behövs för att få anställning i Sverige under tjänstemännens anställningstid.

2. The dependant members of the family forming part of the household of the Officials shall not, when they practice a professional or commercial activity for personal profit, enjoy immunity from administrative and civil jurisdiction in respect of acts performed in the course of or in connection with such activities.

2. Beroende familjemedlemmar som ingår i hushållet hos tjänstemän skall i yrkesverksamhet eller kommersiell verksamhet som bedrivs i förvärvssyfte inte åtnjuta immunitet från administrativ eller civil rättskipning för handlingar vidtagna i sådan verksamhet eller i anslutning till den.

Article XV Artikel XV

Settlement of Disputes Tvistlösning

1. Any dispute between the Parties concerning the interpretation or application of this Agreement shall be settled through negotiations or any other means agreed by the Parties.

1. Tvister som kan uppkomma mellan parterna om tolkning eller tillämpning av detta avtal skall lösas genom förhandlingar eller på annat sätt som parterna enas om.

2. If the dispute cannot be settled through the means mentioned in paragraph 1 above it may be submitted at the request of any Party, to final and binding arbitration in accordance with the Permanent Court of Arbitration Optional Rules for Arbitration involving International Organizations and States of July 1996, as in effect on the date of submission of the dispute to the Court. The number of arbitrators shall be three.

2. Om tvisten inte kan lösas så som anges i punkt 1 i denna artikel, kan den på endera partens begäran hänskjutas till slutlig och bindande skiljedom i enlighet med Permanenta skiljedomstolens fakultativa regler för skiljedom mellan internationella organisationer och stater från juli 1996 i den lydelse som gäller på dagen för tvistens hänskjutande till domstolen. Skiljemännen skall vara tre till antalet.

Article XVI Artikel XVI

Amendments to Agreement Ändringar i avtalet

1. At the request of either Party, this Agreement as well as the Annex may be amended by mutual consent at any time.

1. Detta avtal och dess bilaga kan ändras genom ömsesidigt samtycke när som helst på endera partens begäran.

2. Any such amendment may be effected by an exchange of Notes.

2. Ändringar kan verkställas genom skriftväxling.

Article XVII Artikel XVII

Duration of Agreement and

Conditions of Termination

Avtalets varaktighet och villkor för

uppsägning

1. The Agreement shall be in effect for an initial period of five years. At the end of the five year period set out in this article the agreement shall automatically remain in force until further notice unless either of the Parties has terminated the agreement by giving notice of no less than 12 months before the end of the five year period.

1. Avtalet skall vara i kraft under en inledande tid om fem år. Vid utgången av denna femårsperiod skall det automatiskt förbli i kraft tills annat meddelats, såvida inte endera parten har sagt upp det genom meddelande som lämnats senast tolv månader före femårsperiodens utgång.

2. Either Party may terminate this Agreement after the end of the initial five year period at any time by giving 12 months notice to the other Party.

2. Endera parten kan vid vilken tidpunkt som helst efter den inledande femårsperiodens utgång säga upp avtalet genom meddelande till den andra parten med tolv månaders varsel.

3. This Agreement shall be terminated in the event that the Coordination Office is transferred from the territory of Sweden or in the event that the Coordination office ceases to exist. The provisions of this Agreement relevant to the orderly termination of the Coordination Office's operations in Sweden and to the disposal of its property shall remain applicable as long as necessary, but not longer than six months after the Government has been notified by UNEP that the Coordination Office will terminate its operations in Sweden.

3. Avtalet skall upphöra att gälla om samordningskontoret flyttas från svenskt territorium eller upphör att finnas. Avtalets bestämmelser om upphörande av samordningskontorets verksamhet i Sverige och om hur man skall förfara med dess egendom skall gälla så länge det är nödvändigt, men inte längre än sex månader sedan det att regeringen av UNEP har underrättats om att dess verksamhet i Sverige skall upphöra.

4. Upon the termination of this Agreement, property, furniture, equipment and other items that are made available by either UNEP or the Government will remain the property of UNEP or of Sweden, as the case may be.

4. När detta avtal upphör att gälla skall egendom, möbler, utrustning och andra tillhörigheter som har ställts till förfogande av UNEP eller regeringen fortfara att tillhöra UNEP respektive Sverige.

Article XVIII Artikel XVIII

Final Provisions Slutbestämmelser

1. UNEP and the Government may enter into such supplementary agreement as may be necessary.

1. UNEP och regeringen kan komma att träffa nödvändiga tilläggsavtal.

2. This Agreement shall be approved by the Parties in accordance with their own procedures.

2. Detta avtal skall godkännas av parterna i överensstämmelse med deras formaliteter.

Article XIX Artikel XIX

Entry into Force Ikraftträdande

The Agreement shall enter into force one week after the Parties have notified each other that the requisite procedures have been completed.

Detta avtal träder i kraft en vecka efter det att parterna har underrättat varandra om att formaliteterna har uppfyllts.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized to that effect, have signed this Agreement.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.

DONE at Nairobi on 24 September 1998 in duplicate in the English language.

Upprättat i Nairobi den 24 september 1998 i två exemplar på engelska språket.

For the Government of Sweden För Sveriges regering

Inga Björk-Klevby Inga Björk-Klevby

For the United Nations Environment Programme

För Förenta nationernas miljöprogram

Klaus Töpfer Klaus Töpfer

Utrikesdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 29 oktober 1998

Närvarande: statsministern Persson, ordförande, och statsråden Hjelm-Wallén, Åsbrink, Ulvskog, Sahlin, von Sydow, Pagrotsky, Östros, Messing, Engqvist, Rosengren, Larsson, Wärnersson, Lejon

Föredragande: Statsrådet Pagrotsky

Regeringen beslutar proposition 1998/99:23 Ett samordningskontor i Kalmar för Globala utvärderingen av internationella vatten.