Prop. 2003/04:139

Avtal mellan Sverige och Norge om vitaliserat näringslivssamarbete

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 27 maj 2004

Göran Persson

Leif Pagrotsky

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner avtalet mellan Sveriges regering och Norges regering om ändring av protokoll om upprättande av en fond för svensk­norskt industriellt samarbete. Vidare föreslås att riks­ dagen bemyndigar regeringen dels att ta emot de medel som överlåts av Svensk­Norsk Industrifond, dels att använda dessa medel i enlighet med avtalet.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

1. godkänner avtalet mellan Sveriges regering och Norges regering om ändring av protokoll om upprättande av en fond för svensk­norskt in­ dustriellt samarbete (avsnitt 4),

2. bemyndigar regeringen att på det sätt som beskrivs ta emot de medel som erhålls från Svensk­Norsk Industrifond och att använda dessa medel i enlighet med ovan nämnda avtal (avsnitt 4).

Hänvisningar till S1

2. Ärendet och dess beredning

Svensk­norsk industrifond (SNI) inrättades år 1981 genom ett avtal mel­ lan den svenska och den norska regeringen om ekonomiskt samarbete, särskilt på industri­ och energiområdet m.m. (prop. 1980/81:189, NU 1980/81:65, rskr. 1980/81:427). Till avtalet var kopplat tre protokoll:

  • Protokoll om upprättande av en fond för svensktnorskt industriellt samarbete.
  • Protokoll om långsiktiga leveranser av råolja och oljeprodukter från Norge till Sverige.
  • Protokoll om optionsrätt till långsiktiga leveranser av elektrisk kraft från Sverige till Norge.

Enligt överenskommelsen gäller samarbetsavtalet i 20 år och kan därefter sägas upp med en treårig uppsägningstid. De viktigaste villkoren för det industriella samarbetet är enligt protokollet om det industriella sam­ arbetet som är fogat till avtalet om svensk­norskt ekonomiskt samarbete :

  • att fonden skall vara en stiftelse, vars styrelse har sitt säte i

Stockholm;

  • att fonden skall främja svenskt­norskt industriellt samarbete genom stöd till tekniskt och marknadsmässigt utvecklingssamar­ bete mellan svenska och norska företag;
  • att stiftelsens tillgångar skall fördelas mellan parterna i samma proportion som stiftarnas kapitaltillskott i det fall stiftelsen upplö­ ses.

Till propositionen var därutöver fogat dels villkor för lån genom fon­ den, dels stadgar för fonden. Vidare bemyndigades fonden i lagen (1981:600) om beslutanderätt för stiftelse som har bildats för att främja svenskt­norskt industriellt samarbete att inom sitt verksamhetsområde pröva frågor om stöd.

Svenska staten har tillskjutit 200 miljoner svenska kronor och norska staten 50 miljoner svenska kronor som stiftelsekapital. Stiftelsens ända­ mål är att delta med finansiering för att främja industriellt utvecklings­ samarbete mellan svenska och norska företag, som innefattar ett ur kommersiell eller teknisk synvinkel högt risktagande och som på relativt kort sikt bedöms kunna ge företagsekonomisk lönsamhet. Fonden har arbetat med finansiering av produkt­ och marknadsutveckling genom lån eller royaltyavtal, finansiering av förstudier, sökning av samarbetspart­ ners, rådgivning samt engagemang i företag med egenkapital.

Fonden inkom till de två regeringarna år 1993 med en ansökan om ett tillskott av nytt kapital om 250 miljoner svenska kronor mot bakgrund av att fondens ledning bedömde att det disponibla kapitalet var alltför be­ gränsat för att verksamheten skulle kunna bedrivas effektivt. I juni 1995 hade fonden likvida medel på 195 miljoner kronor varav 100 miljoner kronor var avsatta för lån som ännu inte lyfts av företag som erhållit lån. Den kvarvarande fria delen av kapitalet bedömdes endast kunna räcka för en verksamhet på oförändrad nivå under ytterligare två år. Därefter be­ 4

dömde fonden att verksamheten skulle behöva skäras ner om inte fonden tillfördes ytterligare resurser. Regeringen föreslog mot den bakgrunden i tilläggsbudgeten för budgetåret 1995/96 (prop. 1995/96:195) att riksda­ gen skulle bemyndiga regeringen att utfärda en kreditgaranti för fonden. Kreditgarantin skulle möjliggöra för fonden att vid behov kunna ta upp lån på marknaden för att kunna fullgöra sina förpliktelser. Garantin skulle uppgå till högst 20 miljoner kronor och skulle gälla under förut­ sättning att norska staten ställde ut en garanti eller gav ett direkt kapi­ taltillskott om 80 miljoner svenska kronor. Den svenska riksdagen be­ slutade våren 1996 i enlighet med förslaget (1995/96:NU18, rskr. 1995/96:198). På norsk sida fattade stortinget motsvarande beslut vid ungefär samma tidpunkt. Någon kreditgaranti utfärdades dock inte av regeringarna. Riksdagen återkallade bemyndigandet i december år 2003 på regeringens förslag i budgetpropositionen för år 2004 (prop. 2003/04:1 utgiftsområde 24, bet. 2003/04:NU1, rskr. 2003/04:122).

Under år 2000 hade fonden i form av lån, aktiekapitaltillskott m.m. placerat en så pass stor andel av sitt kapital i affärsprojekt att fortsatt ak­ tivitet skulle kräva kapitaltillskott till fonden. Fonden hade under denna period flera kontakter med regeringskanslierna i denna fråga. Mot denna bakgrund gav Nærings­ og handelsdepartementet och Näringsdeparte­ mentet i augusti år 2000 konsultföretaget KPMG Bohlins AB i uppdrag att utvärdera SNI:s verksamhet. Utvärderingen redovisades i rapporten Evaluering av Svensk­Norsk Industrifond som instrument for å fremme industrielt samarbeide mellom Norge og Sverige (Mai 2001).

Frågan om hur det svensk­norska näringslivssamarbetet kunde främjas på ett effektivare sätt behandlades vid ett möte i Stockholm den 4 de­ cember 2002 mellan den svenske näringsministern Leif Pagrotsky och den norske nærings­ og handelsministern Ansgar Gabrielsen. Ministrarna var eniga om att det var angeläget att försöka styra över fondens resurser till bl.a. företagsutvecklande insatser och stimulans av näringslivssam­ verkan i ett svensk­norskt perspektiv. Ministrarna beslöt att det skulle uppdras åt en gemensam svensk­norsk arbetsgrupp att närmare analysera förutsättningarna för en projektverksamhet knuten till respektive lands näringslivsmyndighet. I gruppen skulle ingå representanter för de båda ländernas närings­ och utrikesdepartement och näringslivsmyndigheter samt fonden.

I enlighet med överenskommelsen mellan de båda ländernas närings­ ministrar inrättades i januari år 2003 en svensk­norsk arbetsgrupp med uppdrag att närmare analysera förutsättningarna för en näringslivsfräm­ jande verksamhet i samverkan mellan de två länderna. I arbetsgruppen ingick representanter för de båda ländernas närings­ och utrikesdeparte­ ment och näringslivsmyndigheter – för Sveriges del Verket för närings­ livsutveckling (NUTEK) och för norsk del Staten nærings­ og di­strikt­ sudviklingsfond (SND), från och med den 1 januari 2004 Innovasjon Norge – samt Svensk­Norsk Industrifond. Den svensk­norska arbets­ gruppen redovisade sina slutsatser i rapporten Ett vitaliserat svenskt­ norskt näringslivssamarbete (2004­04­16). Rapporten överlämnades till de båda ländernas regeringar den 16 april 2004.

NUTEK och Svensk­Norsk Industrifond har deltagit i den tidigare nämnda arbetsgruppens arbete och har därmed haft tillfälle att redovisa sina synpunkter på utformningen av det nya näringslivssamarbetet mel­ lan Sverige och Norge. Frågan om ett nytt avtal om näringslivssamarbete är av sådan karaktär att regeringen inte ansett att det förelegat behov av att inhämta yttranden och upplysningar från ytterligare myndigheter, sammanslutningar och enskilda.

3. Ny form för svensk­norskt näringslivsfräm­ jande

Under år 2002 kom Svensk­Norsk Industrifonds ledning till slutsatsen att dess kvarvarande kapital skulle kunna främja näringslivsutvecklingen i de båda länderna på ett effektivare sätt om insatserna fick en mer allmän främjandekaraktär. En sådan verksamhet bedömdes av fondens ledning kunna bedrivas bäst gemensamt av de båda länderna i en ny organisa­ tionsform. I juni 2003 anhöll fondens styrelse mot den bakgrunden i ett brev till länsstyrelsen i Stockholms län om ett godkännande av fondens beslut att överlåta samtliga sina tillgångar till den svenska respektive den norska staten. Den svenska staten skulle erhålla 80 % av tillgångarnas värde och den norska staten 20 % av samma värde. Överlåtelsen skulle ske utan annat vederlag än att den svenska respektive norska staten per samma dag övertar ansvaret för stiftelsens skulder. Den 8 augusti 2003 meddelade länsstyrelsen sitt beslut att det inte förelåg något hinder för verkställande av det beslut som fondens styrelse fattat.

De båda ländernas näringsdepartement har mot bakgrund av nämnda länsstyrelsebeslut den 24 oktober år 2003 erhållit likalydande skrivelser från SNI. I breven informerar fondens styrelse näringsdepartementen i de båda länderna om sitt beslut att avveckla stiftelsen genom att överlåta sina tillgångar till den svenska och den norska staten. Fondens styrelse uttalar i skrivelsen att överlåtelsen sker med hänvisning till fondens än­ damålsparagraf och att den önskar att de medel som den norska respek­ tive den svenska staten erhåller används gemensamt för att främja när­ ingslivsutvecklingen i Sverige och Norge.

Den svensk­norska arbetsgruppen för översyn av det svensk­norska samarbetsavtalet på näringslivsområdet föreslog i sin rapport Ett vi­ taliserat svenskt­norskt näringslivssamarbete (2004­04­16) att de medel som SNI avser att överlåta bör användas gemensamt av den svenska sta­ ten och norska staten för ett program för vitalisering av svensk­norsk näringslivsutveckling. Samarbetet bör inriktas på främjande av gräns­ överskridande samverkan mellan små och medelstora norska och svenska företag eller etablering av svensk­norska affärsprojekt. Programmet bör ha en varaktighet om minst fem år.

Arbetsgruppen ansåg vidare att ett nytt gemensamt vitaliserat program för svensk­norskt näringslivssamarbete bör bygga på existerande behov och prioriteringar i respektive land. Programmet förslogs så långt som

möjligt utgå utifrån ett svensk­norskt perspektiv och samverka med och förstärka de nationella näringslivsfrämjande insatserna. Det nya närings­ politiska samarbetet skulle därmed så långt möjligt komplettera de natio­ nella insatserna så att synergieffekter kunde uppnås. Insatser som under­ lättar gränsöverskridande samarbete och stärker gränsregionernas kon­ kurrenskraft föreslogs ingå i samarbetsprogrammet. Fondens totala till­ gångar värderades i april 2004 uppgå till mellan 55 och 60 miljoner svenska kronor.

Instrumenten för främjandeinsatserna skulle enligt arbetsgruppen vara insatser inriktade på kunskaps­ och informationsspridning samt nätverks­ byggande. Förekommande behov av finansiella främjandeinsatser gent­ emot individuella affärsprojekt föreslogs ske inom ramen för befintliga nationella stödordningar. Möjligheter att anknyta till EU­program borde utnyttjas. Den nya inriktningen av det svensk­norska samarbetet på när­ ingslivsområdet föreslogs, där så är lämpligt, under år 2005 utnyttjas för projekt som kan kopplas till uppmärksammandet av 100­årsminnet av unionsupplösningen.

Arbetsgruppen bedömde det vara mest rationellt att lokalisera ansvaret för det löpande programarbetet till de två ländernas näringslivsmyndig­ heter – Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) i Sverige och Innova­ sjon Norge (f.d. SND) i Norge. Verksamheten borde bedrivas av ett sek­ retariat som upprättas av NUTEK och Innovasjon Norge.

4. Överväganden och förslag

Skälen för regeringens förslag: Regeringen anser att det är angeläget att ett svensk­norskt näringslivssamarbete förs vidare i nya former, som är bättre anpassade till de behov som föreligger idag. De medel, som Svensk­Norsk Industrifond (SNI) avser att överlämna till Sveriges re­ gering och Norges regering för främjande av ett svensk­norskt närings­ livssamarbete, bör därför användas i enlighet med det avtal som under­ tecknats av de båda ländernas regeringar den 19 maj 2004.

Riksdagen har under perioden 1982 till 1987 vid ett antal tillfällen an­ visat sammanlagt 200 miljoner kronor till SNI med ändamålet att främja svenskt­norskt industriellt samarbete genom stöd till tekniskt och mark­ nadsmässigt utvecklingssamarbete mellan norska och svenska företag. Det nya programmet skall ha till ändamål att vitalisera det svenska och norska näringslivet genom att dels främja etableringen av samarbetspro­ jekt mellan svenska och norska små och medelstora företag, dels främja 7

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner avtalet mellan Sveriges regering och Norges regering om ändring av protokoll om upprättande av en fond för svensk­norskt industriellt samarbete och bemyndigar regeringen att på det sätt som beskrivs dels ta emot de medel som erhålls från Svensk­ Norsk Industrifond och dels använda dessa i enlighet med avtalet.

handelsutbytet mellan länderna. En del av de årliga programmedlen bör avse projekt som stimulerar näringslivsutvecklingen i gränsregionerna, särskilt i områden med svag företagstillväxt. Riksdagen bör godkänna det nya ändamålet för medelsanvändningen.

De berörda medlen har redan tidigare tagits på statsbudgeten. Re­ geringen anser därför att det är lämpligast att SNI betalar ut statens andel av fonden, ca 45 miljoner kronor, direkt till den statliga myndighet som under de minst fem kommande åren skall svara för genomförandet av avtalet. Denna myndighet är Närings­ och teknikutvecklingsverket.

Avtal mellan Sveriges regering och Norges regering om ändring av protokoll om upprättande av en fond för svensk­norskt industriellt samarbete

Sveriges regering och Norges regering, (i) som den 25 mars 1981 träffat ett avtal om ekonomiskt samar­ bete, särskilt på industri­ och energiområdena,

(ii) som samma dag kommit överens om ett protokoll om upprät­ tande av en fond för svensk­norskt industriellt samarbete och enligt pro­ tokollet har bildat stiftelsen Fonden för svensk­norskt industriellt samar­ bete,

(iii) som har tillskjutit ett kapital till stiftelsen om sammanlagt 250 miljoner svenska kronor, varav svenska staten tillskjutit 200 miljoner svenska kronor och norska staten 50 miljoner svenska kronor,

(iv) som den 28 oktober 2003 tagit emot skrivelse från stiftelsen där det meddelas att dess ledning beslutat efter godkännande av länsstyrelsen i Stockholms län att överlåta sina tillgångar till den svenska och den norska staten i enlighet med artikel III i protokollet om upprättande av fonden för svensk­norskt industriellt samarbete och i enlighet med 24 § i fondens stadgar, och

(v) som noterar att stiftelsen i sitt beslut uttalar att överlåtelsen sker med hänvisning till ändamålsparagrafen för Svensk­Norsk Industrifond och en önskan om att de medel som den svenska och norska staten tar emot gemensamt används för att främja näringslivsutvecklingen i Sve­ rige och Norge,

har i syfte att vitalisera det svensk­norska näringslivssamarbetet kom­ mit överens om följande:

Artikel I Ett program inrättas för ett fortsatt näringslivssamarbete mellan Sve­ rige och Norge. Programmet skall bygga på existerande behov och prio­ riteringar i respektive land samt förstärka pågående nationella program och verksamheter för att uppnå synergieffekter. Kunskaps­ och informa­ tionsspridning samt kontaktskapande åtgärder skall vara en viktig del av instrumenten för att främja näringslivsutvecklingen i och samverkan mellan de båda länderna.

Artikel II Programmet skall ha till ändamål att vitalisera det svenska och norska näringslivet genom att dels främja etableringen av samarbetsprojekt mellan svenska och norska små och medelstora företag, dels främja han­ delsutbytet mellan länderna. En del av de årliga programmedlen bör avse projekt som stimulerar näringslivsutvecklingen i gränsregionerna, särskilt i områden med svag företagstillväxt.

Hänvisningar till S4

  • Prop. 2003/04:139: Avsnitt 1

Artikel III Programmet skall pågå i minst fem år.

Artikel IV Finansieringen av programmet skall ske med de medel som stiftelsen överlämnat till den svenska respektive norska staten i samband med av­ vecklingen av stiftelsen.

Artikel V För genomförandet av programmet inrättas ett sekretariat med repre­ sentanter från de två ländernas näringslivsmyndigheter – Verket för när­ ingslivsutveckling (NUTEK) i Sverige och Innovasjon Norge i Norge. För åtgärder i de nordliga gränsregionerna bör NUTEK:s kontor i Arjeplog för svensk del knytas till sekretariatet.

Artikel VI Detta avtal träder i kraft den dag parterna har meddelat varandra ge­ nom notväxling att de nationella konstitutionella procedurerna för ikraft­ trädandet är fullföljda.

Artikel VII Detta avtal skall gälla i fem år från dagen för ikraftträdandet. Om av­ talet inte sägs upp senast ett år före femårsperiodens utgång skall det fortsätta att gälla tills vidare. Efter femårsperiodens utgång kan det sägas upp av endera parten med ett års varsel. Uppsägning av avtalet skall ske på diplomatisk väg.

Avtalet upphör automatiskt att gälla när medlen förbrukats för projekt inom ramen för avtalet.

Artikel VIII I och med ikraftträdandet av detta avtal upphör protokollet om upp­ rättande av en fond för svensk­norskt industriellt samarbete undertecknat den 25 mars 1981 att gälla.

Till bekräftelse härav har undertecknade befullmäktigade ombud un­ dertecknat detta avtal och försett det med sina sigill.

Avtalet är upprättat i vardera två exemplar på det svenska och det norska språket. Båda texterna har lika vitsord.

Stockholm den 19 maj 2004

För Sveriges regering För Norges regering

Sven­Eric Söder Odd L. Fosseidbråten

Näringsdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 27 maj 2004

Närvarande: statsministern Persson, ordförande, och statsråden Sahlin, Pagrotsky, Östros, Messing, Engqvist, Lövdén, Ringholm, Bodström, Sommestad, Karlsson, Nykvist, Andnor, Nuder, Johansson, Björklund, Holmberg, Jämtin

Föredragande: Statsrådet Pagrotsky

Regeringen beslutar proposition 2003/04:139 Avtal mellan Sverige och Norge om vitaliserat näringslivssamarbete