Prop. 2011/12:99

Vårändringsbudget för 2012

Regeringens proposition

2011/12:99

Vårändringsbudget för 2012

Regeringens proposition

2011/12:99

Vårändringsbudget för 2012

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 12 april 2012

Fredrik Reinfeldt

Anders Borg (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändrade anslag m.m. för budgetåret 2012.

PROP. 2011/12:99

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut ...................................................................................... 9

2 Ändringsbudget .................................................................................................... 15 2.1 Inledning ................................................................................................ 15 2.2 Ändringsbudget per utgiftsområde ...................................................... 15 2.2.1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse ........................................................... 15 2.2.2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning ................. 16 2.2.3 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap ..................... 16 2.2.4 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd ............................................. 16 2.2.5 Utgiftsområde 8 Migration .................................................................. 17 2.2.6 Utgiftsområde 9 Hälso, sjukvård och social omsorg .......................... 18 2.2.7 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp 18 2.2.8 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv ................................. 19 2.2.9 Utgiftsområde 15 Studiestöd ............................................................... 19 2.2.10 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning ................... 19 2.2.11 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid ................. 21 2.2.12 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande

samt konsumentpolitik ......................................................................... 21

2.2.13 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt ...................................................... 23 2.2.14 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård ................................. 23 2.2.15 Utgiftsområde 22 Kommunikationer .................................................. 25 2.2.16 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel ............ 26 2.2.17 Utgiftsområde 24 Näringsliv ................................................................ 27

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 12 april 2012

PROP. 2011/12:99

Tabellförteckning

1.1 Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag 2012 ....... 11

1

Förslag till riksdagsbeslut

PROP. 2011/12:99

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

1. godkänner den föreslagna användningen av

anslaget 1:1 Biståndsverksamhet under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd (avsnitt 2.2.4),

2. bemyndigar regeringen att under 2012 för

anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 670 000 000 kronor 2013– 2016 (avsnitt 2.2.6),

3. bemyndigar regeringen att under 2012 för

anslaget 6:2 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 821 000 000 kronor 2013–2016 (avsnitt 2.2.6),

4. godkänner den föreslagna användningen av

anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (avsnitt 2.2.10),

5. bemyndigar regeringen att under 2012 för

anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 10 500 000 000 kronor 2013–2017 (avsnitt 2.2.10),

6. godkänner att Statens bostadskreditnämnd

(BKN) avvecklas under 2012 och godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:1 Statens bostadskreditnämnd under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik (avsnitt 2.2.12),

7. bemyndigar regeringen att dels förvärva

Sveriges Standardiseringsförbunds aktier i Miljömärkning Sverige AB, dels senare avyttra upp till 90 procent av aktierna samt godkänner den föreslagna användningen av anslaget 3:6 Bidrag till miljömärkning av produkter under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik (avsnitt 2.2.12),

8. bemyndigar regeringen att under 2012 för

anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder under utgiftsområde 19 Regional tillväxt ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 489 000 000 kronor 2013–2020 (avsnitt 2.2.13),

9. bemyndigar regeringen att under 2012 för

anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 190 000 000 kronor 2013–2037 (avsnitt 2.2.14),

PROP. 2011/12:99

10 10. bemyndigar regeringen att under 2012 för

anslaget 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 718 000 000 kronor 2013–2022 (avsnitt 2.2.14),

11. bemyndigar regeringen att under 2012 för

anslaget 1:15 Hållbara städer under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 125 000 000 kronor 2013–2017 (avsnitt 2.2.14),

12. godkänner den föreslagna användningen av

anslaget 1:17 Havs- och vattenmyndigheten under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård (avsnitt 2.2.14),

13. bemyndigar regeringen att under 2012 för

anslaget 1:1 Väghållning under utgiftsområde 22 Kommunikationer ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 40 000 000 000 kronor 2013–2040 (avsnitt 2.2.15),

14. bemyndigar regeringen att under 2012 för

anslaget 1:2 Banhållning under utgiftsområde 22 Kommunikationer ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 77 000 000 000 kronor 2013–2050 (avsnitt 2.2.15),

15. godkänner att affärsverket Statens järnvägar

avvecklas (avsnitt 2.2.15),

16. bemyndigar regeringen att under 2012 för

anslaget 2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation under utgiftsområde 22 Kommunikationer ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 170 000 000 kronor 2013 och 2014 (avsnitt 2.2.15),

17. godkänner den föreslagna användningen av

anslaget 1:6 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel (avsnitt 2.2.16),

18. bemyndigar regeringen att under 2012 för

anslaget 1:12 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter under utgiftsområde

23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 49 000 000 kronor 2013 och högst 37 000 000 kronor 2014 (avsnitt 2.2.16), 19. bemyndigar regeringen att överlåta statens aktier i Innovationsbron AB till Almi Företagspartner AB och vidta de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra transaktionen (avsnitt 2.2.17), 20. godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade anslag enligt tabell 1.1.

PROP. 2011/12:99

Tabell 1.1 Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag 2012

Tusental kronor

Utgiftsområde

Anslagsnummer

Beslutad ram/

anvisat anslag

Förändring av

ram/ anslag

Ny ram/

Ny anslagsnivå

1 Rikets styrelse 11 808 950

7 600 11 816 550

4:1 Regeringskansliet m.m.

6 612 238

-2 400 6 609 838

5:1 Länsstyrelserna m.m.

2 357 432

10 000 2 367 432

2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 13 358 542

2 400 13 360 942

1:13 Bokföringsnämnden

11 349

2 400

13 749

6 Försvar och samhällets krisberedskap 45 578 001 45 700 45 623 701

2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m.

21 080 44 000

65 080

3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten

343 419

1 700

345 119

7 Internationellt bistånd 30 263 823

1 020 30 264 843

1:1 Biståndsverksamhet 27 869 770 15 700 27 885 470

1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

945 780

-9 700

936 080

2:1 Reformsamarbete i Östeuropa

1 311 663

-4 980 1 306 683

8

Migration

9 067 976

0 9 067 976

1:5 Kostnader vid domstolsprövning i utlänningsärenden

158 800

-6 000

152 800

1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden

210 255

15 000

225 255

1:7 Utresor för avvisade och utvisade

294 202

-9 000

285 202

10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp 93 352 610 2 098 665 95 451 275

1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 22 619 000 2 098 665 24 717 665

14 Arbetsmarknad och arbetsliv 70 475 708 1 105 000 71 580 708

1:11 Bidrag till lönegarantiersättning

1 200 000 1 105 000 2 305 000

15 Studiestöd 22 183 822 72 173 22 255 995

1:2 Studiemedel m.m. 13 779 499 71 073 13 850 572

1:3 Studiemedelsräntor m.m.

4 308 454

1 100 4 309 554

16 Utbildning och universitetsforskning 54 476 283 61 600 54 537 883

1:1 Statens skolverk

375 996

3 500

379 496

1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 856 676

2 800

859 476

1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning

2 251 849

11 500 2 263 349

2:55 Högskolan Väst: Grundutbildning

312 518

43 800

356 318

17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 12 299 705

0 12 299 705

12:1 Ungdomsstyrelsen

27 550

4 700

32 250

13:6 Insatser för den ideella sektorn

24 958

-2 200

22 758

14:1 Bidrag till folkbildningen

3 308 521

-2 500 3 306 021

19 Regional tillväxt

3 398 701

25 000 3 423 701

1:1 Regionala tillväxtåtgärder

1 534 837

25 000 1 559 837

20 Allmän miljö- och naturvård

5 025 102

0 5 025 102

1:7 Internationellt miljösamarbete

182 531

4 500

187 031

1:14 Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland

53 500

-4 500

49 000

24 Näringsliv

6 011 914

0 6 011 914

1:5 Näringslivsutveckling m.m.

649 022

-3 500

645 522

1:12 Bolagsverket: Finansiering av likvidatorer

7 952

3 500

11 452

Summa anslagsförändring på ändringsbudget

3 419 158

2

Ändringsbudget

PROP. 2011/12:99

Hänvisningar till US1

2. Ändringsbudget

2.1. Inledning

Enligt 9 kap. 4 § regeringsformen kan riksdagen under budgetåret besluta om en ny beräkning av statens inkomster och om nya eller ändrade anslag.

De förändringar av statens budget som nu kan överblickas och andra frågor som regeringen anser bör tas upp redovisas i det följande.

Anslagsförändringarna i detta förslag till ändringsbudget innebär att anvisade medel ökar med 3 419 158 000 kronor netto. De föreslagna ökningarna av anslagen uppgår till 3 463 938 000 kronor och de föreslagna minskningarna uppgår till 44 780 000 kronor.

De förändringar som föreslås beaktas i de prognoser som redovisas i 2012 års ekonomiska vårproposition.

2.2. Ändringsbudget per utgiftsområde

2.2.1. Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

4:1 Regeringskansliet m.m.

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 6 612 238 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 4:1 Regerings-

kansliet m.m. minskas med 2 400 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: För att

finansiera ökningen av anslaget 1:13

Bokföringsnämnden under utgiftsområde 2

Samhällsekonomi och finansförvaltning minskas anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. med 2 400 000 kronor. Minskningen bedöms inte påverka den verksamhet som finansieras från anslaget i någon större utsträckning.

5:1 Länsstyrelserna m.m.

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 2 357 432 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 5:1 Länsstyrelserna

m.m. ökas med 10 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: För att

säkerställa fortsatta insatser för en god och kvalitativ djurskyddskontroll bör anslaget tillföras ytterligare medel. Därmed tillmötesgår regeringen även riksdagens tillkännagivande (bet. 2011/12:KU1, rskr. 2011/12:60). Regeringen anser därför att anslaget 5:1 Länsstyrelserna m.m. bör ökas med 10 000 000 kronor.

PROP. 2011/12:99

2.2.2. Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:13 Bokföringsnämnden

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 11 349 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:13 Bokförings-

nämnden ökas med 2 400 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Till följd av

för Bokföringsnämnden oförutsedda utgifter för retroaktiva pensionspremier är anvisade medel på anslaget inte tillräckliga. Regeringen anser därför att anslaget 1:13 Bokföringsnämnden bör ökas med 2 400 000 kronor.

Finansiering sker genom att anslaget 4:1

Regeringskansliet m.m. under utgiftsområde 1

Rikets styrelse minskas med motsvarande belopp.

2.2.3. Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m.

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 21 080 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 2:3 Ersättning för

räddningstjänst m.m. ökas med 44 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget

används för att i enlighet med lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ersätta vissa uppkomna kostnader dels vid genomförda räddningsinsatser, dels för oljebekämpande åtgärder till sjöss. Anslagsbelastningen beror på mängden ersättningsberättigande olyckor. Till följd av flera omfattande ersättningsärenden från 2011, bl.a. oljesanering i Tjörns kommun, är anvisade medel på anslaget otillräckliga och ytterligare medel behöver tillföras. Regeringen anser därför

att anslaget 2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. bör ökas med 44 000 000 kronor.

3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 343 419 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 3:1 Strålsäkerhets-

myndigheten ökas med 1 700 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Riksdagen

har beslutat att Strålsäkerhetsmyndighetens tillsyn över det centrala mellanlagret av kärnbränsle ska finansieras genom Kärnavfallsfonden, och att anslaget 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten ska minskas i motsvarande omfattning (prop. 2011/12:1 utg.omr. 6 avsnitt 5, bet. 2011/12:FöU1, rskr. 2011/12:92). Det har nu visat sig att en sådan finansiering inte är möjlig. Ytterligare medel behöver därför tillföras anslaget. Regeringen anser därför att anslaget 3:1

Strålsäkerhetsmyndigheten bör ökas med 1 700 000 kronor.

Hänvisningar till S2-2-3

2.2.4. Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1 Biståndsverksamhet

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 27 869 770 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:1 Bistånds-

verksamhet ökas med 15 700 000 kronor.

Anslaget 1:1 Biståndsverksamhet får även användas för avgifter avseende statens garantier för Nordiska Investeringsbankens miljöinvesteringslåneordning och för viss verksamhet vid Sida Partnership Forum i Härnösand.

Anslaget 1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete (Sida) minskas med 9 700 000 kronor.

Anslaget 2:1 Reformarbete i Östeuropa minskas med 4 980 000 kronor.

PROP. 2011/12:99

Skälen för regeringens förslag: Anslaget 1:1

Biståndsverksamhet används bl.a. för att subventionera premier och garantier i enlighet med förordningen (2009:320) om finansiering av utvecklingslån och garantier för utvecklingsarbete. Regeringen anser att anslaget även bör få användas för avgifter avseende statens garantier för Nordiska Investeringsbankens miljöinvesteringslåneordning.

En nordisk miljöinvesteringslåneordning upprättades 1996 vid Nordiska Investeringsbanken. Regeringen har sedan 1997 fått riksdagens bemyndigande att ikläda staten betalningsansvar i form av statliga garantier för denna verksamhet. Garantibeloppet för innevarande år uppgår till 103 720 437 euro. Eventuella infrianden av garantierna betalas från Riksgäldskontorets garantireserv, som finansieras genom riskavspeglande garantiavgifter. Regeringen har erhållit uppgifter från Riksgäldskontoret som visar att ytterligare garantiavgifter behöver betalas in under 2012 för att täcka de förväntade kostnaderna. Ytterligare 6 000 000 kronor behöver därför tillföras anslaget 1:1 Biståndsverksamhet.

Finansieringen av denna ökning av anslaget sker delvis genom att anslaget 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa minskas med 4 980 000 kronor. Detta innebär att vissa av de projekt som finansieras genom anslaget inte kommer att kunna genomföras under innevarande år.

Kostnaderna för den del av utlandsmyndigheterna som Sida svarar för påverkas av den svenska kronans växelkurs gentemot andra valutor. Med de slutliga beräkningarna av valutakursförändringarna under 2011 som grund bedöms kostnaderna för den del av utlandsmyndigheterna som Sida svarar för bli 9 700 000 kronor lägre än vad som tidigare beräknats. Regeringen anser därför att anslaget 1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) bör minskas med 9 700 000 kronor. Dessa medel bör tillföras anslaget 1:1 Biståndsverksamhet för att upprätthålla den av riksdagen fastställda biståndsramen om 1 procent av vid budgeteringstillfället beräknad BNI för 2012.

Regeringen anser mot denna bakgrund att anslaget 1:1 Biståndsverksamhet sammanlagt bör ökas med 15 700 000 kronor.

Verksamheten vid Sida Partnership Forum i Härnösand finansierades tidigare genom anslaget 1:1 Biståndsverksamhet. Sedan 2012 finansieras verksamheten i stället med anslaget 1:2 Styrelsen

för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) (prop. 2011/12:1 utg.omr. 7 avsnitt 3.7.2, bet. 2011/12:UU2, rskr. 2011/12:83). Syftet med förändringen var att renodla finansieringen av förvaltningskostnader till förvaltningsanslag.

Delar av den verksamhet som bedrivs vid Sida Partnership Forum i Härnösand avser inte förvaltningskostnader och bör därmed finansieras på samma sätt som tidigare. Regeringen anser därför att anslaget 1:1

Biståndsverksamhet även bör få användas för viss verksamhet vid Sida Partnership Forum i

Härnösand.

Hänvisningar till S2-2-4

2.2.5. Utgiftsområde 8 Migration

1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 210 255 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:6 Offentligt

biträde i utlänningsärenden ökas med 15 000 000 kronor.

Anslaget 1:5 Kostnader vid domstolsprövning i utlänningsärenden minskas med 6 000 000 kronor.

Anslaget 1:7 Utresor för avvisade och utvisade minskas med 9 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget

används för kostnader för offentligt biträde och tolk i utlänningsärenden enligt utlänningslagen (2005:716) och lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll. Regeringen bedömer att fler personer än beräknat kommer att söka asyl i Sverige under 2012, varför antalet avgjorda asylärenden under året kommer att överstiga vad som antogs vid framtagandet av budgetpropositionen för 2012. Det innebär att kostnaderna för offentliga biträden kommer att öka och ytterligare medel behöver tillföras anslaget. Regeringen anser därför att anslaget 1:6

Offentligt biträde i utlänningsärenden bör ökas med 15 000 000 kronor.

Finansiering sker genom att anslagen 1:5

Kostnader vid domstolsprövning i utlänningsärenden och 1:7 Utresor för avvisade och utvisade minskas med 6 000 000 respektive 9 000 000

PROP. 2011/12:99

18 kronor. Minskningarna bedöms inte i någon större utsträckning påverka de verksamheter som finansieras av de berörda anslagen.

2.2.6. Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken (bemyndigande)

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 1 950 930 000 kronor.

Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2012 besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 470 000 000 kronor 2013–2015.

Regeringens förslag:

Regeringen bemyndigas att

under 2012 för anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 670 000 000 kronor 2013–2016.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget

används till ett särskilt investeringsstöd för att stimulera kommunerna att öka antalet platser i särskilt boende och trygghetsboenden för äldre. Efterfrågan på investeringsstöd har ökat mer än beräknat, vilket resulterat i att nya ansökningar inte kan behandlas. För att kunna pröva dessa ansökningar behöver bemyndiganderamen ökas med 200 000 000 kronor. Bemyndigandet bör vidare utvidgas till att avse åtaganden som även medför behov av medel 2016.

Regeringen bör mot denna bakgrund bemyndigas att under 2012 för anslaget 4:5

Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 670 000 000 kronor 2013–2016.

6:2 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning (bemyndigande)

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 414 160 000 kronor.

Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2012 besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 750 000 000 kronor 2013–2016.

Regeringens förslag:

Regeringen bemyndigas att

under 2012 för anslaget 6:2 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 821 000 000 kronor 2013–2016.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget

används bl.a. till att finansiera forskning om arbetsliv, socialvetenskap och folkhälsovetenskap. Sådan forskning finansieras vanligen i form av flerårigt stöd. En ny bedömning av behovet av stöd till sådana forskningsuppdrag visar att bemyndiganderamen bör ökas med 71 000 000 kronor.

Regeringen bör mot denna bakgrund bemyndigas att under 2012 för anslaget 6:2

Forskningsrådet för arbetsliv och social vetenskap: Forskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 821 000 000 kronor 2013–2016.

Hänvisningar till S2-2-6

2.2.7. Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m.

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 22 619 000 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:1 Sjukpenning och

rehabilitering m.m. ökas med 2 098 665 000 kronor.

PROP. 2011/12:99

Skälen för regeringens förslag: Under 2011

ökade antalet nettodagar med sjukpenning mer än beräknat, vilket i huvudsak förklaras av ett högre återflöde till sjukförsäkringen och att sjukfallen blev något längre än beräknat. Detta innebar att anslagsbelastningen översteg regeringens beräkningar i budgetpropositionen för 2011, men genom att anslagskrediten på anslagsposten för sjukpenningen togs i anspråk med 2 098 665 000 kronor undveks ett överskridande. Detta medförde dock ett negativt ingående överföringsbelopp 2012 som måste regleras. Regeringen anser därför att anslaget 1:1

Sjukpenning och rehabilitering m.m. bör ökas med 2 098 665 000 kronor.

2.2.8. Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:11 Bidrag till lönegarantiersättning

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 1 200 000 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:11 Bidrag till

lönegarantiersättning ökas med 1 105 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget

används främst för ersättningar till arbetstagare för lönefordringar enligt lönegarantilagen (1992:497) i samband med konkurs och företagsrekonstruktion.

Under 2011 blev utgifterna under anslaget högre än vad som bedömdes i budgetpropositionen för 2011. Detta gjorde bl.a. att anslagskrediten togs i anspråk med 145 000 000 kronor, vilket har medfört ett motsvarande negativt överföringsbelopp 2012 som måste regleras.

Vidare har antalet anställda i företag i konkurs fortsatt att öka mer än beräknat under 2012, vilket leder till högre utgifter för den statliga lönegarantiersättningen. Ytterligare medel behöver därför tillföras anslaget.

Regeringen anser mot denna bakgrund att anslaget 1:11 Bidrag till lönegarantiersättning bör ökas med 1 105 000 000 kronor.

2.2.9. Utgiftsområde 15 Studiestöd

1:2 Studiemedel m.m.

1:3 Studiemedelsräntor m.m.

I statens budget för innevarande år finns för dessa ändamål uppförda ramanslag på 13 779 499 000 kronor respektive 4 308 454 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:2 Studiemedel

m.m. ökas med 71 073 000 kronor.

Anslaget 1:3 Studiemedelsräntor m.m. ökas med 1 100 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen

genomför tillfälliga insatser inom högskolan, yrkeshögskolan och den yrkesinriktade gymnasiala vuxenutbildningen (yrkesvux) för att underlätta omställningen i Trollhättan och Västra Götaland. Satsningen kommer att medföra ökade utbetalningar av studiemedel. Regeringen anser därför att anslagen 1:2

Studiemedel m.m. och 1:3 Studiemedelsräntor m.m. bör ökas med 71 073 000 kronor respektive 1 100 000 kronor.

2.2.10. Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:1 Statens skolverk

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 375 996 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:1 Statens skolverk

ökas med 3 500 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Riksdagen

har beslutat om flera satsningar inom kommunernas vuxenutbildning (prop. 2011/12:1 utg omr. 16 avsnitt 8.1.15, bet. 2011/12:UbU1, rskr. 2011/12:98). Hanteringen av dessa insatser medför en ökad arbetsbelastning för Skolverket. Regeringen anser därför att anslaget 1:1 Statens skolverk bör ökas med 3 500 000 kronor.

PROP. 2011/12:99

Finansiering sker genom att anslaget 1:15

Statligt stöd till vuxenutbildning minskas med motsvarande belopp.

1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 856 676 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:5 Utveckling av

skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet ökas med 2 800 000 kronor.

Anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet får även användas för utveckling och administration av satsningen på praktikplatser för ungdomar inom tekniksektorn.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen

har i budgetpropositionen för 2012 (prop. 2011/12:1 utg.omr. 16 avsnitt 3.2.9, bet. 2011/12: UbU1, rskr. 2011/12:98) aviserat statliga medel för utveckling och administration av en satsning på praktikplatser för ungdomar inom tekniksektorn 2013–2015. Syftet med satsningen är att stimulera ungdomar som har avslutat naturvetenskapligt eller tekniskt program i gymnasieskolan att välja en högskoleutbildning och framtida karriär inom teknikområdet. Regeringen avser att fördela medlen till Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). För att satsningen ska kunna komma igång så snart som möjligt bör dock medel tillföras redan under innevarande år. Regeringen anser därför att anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet bör ökas med 2 800 000 kronor.

En förutsättning för satsningen är att anslaget får användas för det aktuella ändamålet. Regeringen anser därför att anslaget 1:5

Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet även bör få användas för kostnader för utveckling och administration av satsningen på praktikplatser för ungdomar inom tekniksektorn. En sådan förändring av ändamålet bör, enligt regeringens mening, innebära en motsvarande förändring av ändamålet med det

beställningsbemyndigande som är knutet till anslaget.

Vidare har anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet för 2012 tillförts 146 000 000 kronor för att stimulera lärlingsutbildning i den reformerade gymnasieskolan. Medlen aviserades ursprungligen i budgetpropositionen för 2011 (prop. 2010/11:1 utg.omr. 16 avsnitt 9.1.15, bet. 2010/11:UbU1, rskr. 2010/11:118). Viktiga inslag i den reformerade gymnasieskolan är att öka genomströmningen och anknytningen till arbetsmarknaden. Detta berör inte enbart lärlingsutbildningarna. Kraven på arbetsplatsförlagt lärande har förtydligats och innehållet i alla yrkesämnen har uppdaterats i samarbete med branscher och avnämare. Regeringen avser mot denna bakgrund även använda medlen för att stimulera attraktionskraft och utveckling av kvalitet i gymnasial yrkesutbildning som huvudsakligen är skolförlagd och av kvaliteten i yrkesintroduktion.

1:15 Statligt stöd för vuxenutbildning

2:55 Högskolan Väst: Grundutbildning

I statens budget för innevarande år finns för dessa ändamål uppförda ramanslag på 2 251 849 000 kronor respektive 312 518 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:15 Statligt stöd till

vuxenutbildning ökas med 11 500 000 kronor.

Anslaget 2:55 Högskolan Väst: Grundutbildning ökas med 43 800 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen

genomför tillfälliga satsningar för att underlätta omställningen i Trollhättan och Västra Götaland. Under 2012 tillförs ca 250 årsplatser på utbildningar inom yrkeshögskolan och 600 årsplatser till Högskolan Väst. För att satsningen ska kunna genomföras behöver ytterligare medel anvisas. Regeringen anser därför att anslagen 1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning och 2:55

Högskolan Väst: Grundutbildning bör ökas med 15 000 000 kronor respektive 43 800 000 kronor.

För att finansiera Skolverkets administration av satsningar på yrkesvux minskas dock anslaget

PROP. 2011/12:99

1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning med 3 500 000 kronor. Sammantaget bör därmed anslaget ökas med 11 500 000 kronor.

3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation (bemyndigande)

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 4 654 292 000 kronor.

Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2012 besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 9 500 000 000 kronor 2013–2017.

Regeringens förslag:

Regeringen bemyndigas att

under 2012 för anslaget 3:1 Vetenskapsrådet:

Forskning och forskningsinformation besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 10 500 000 000 kronor 2013–2017.

Skälen för regeringens förslag: Den grund-

forskning som finansieras av Vetenskapsrådet bedrivs vanligen i form av fleråriga projekt. För att förbättra långsiktigheten och förutsättningarna för forskning har Vetenskapsrådet, i enlighet med regeringens intentioner, inlett en process där stöd till forskare utvecklas mot genomsnittligt högre bidragsbelopp och längre stödperioder. Denna process har skapat ett behov av en högre bemyndiganderam än vad som förutsågs i budgetpropositionen för 2012. För att klara dessa ökade åtaganden behöver bemyndiganderamen ökas med 1 000 000 000 kronor. Regeringen bör bemyndigas att under 2012 för anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 10 500 000 000 kronor 2013–2017.

Hänvisningar till S2-2-10

2.2.11. Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

12.1 Ungdomsstyrelsen

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 27 550 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 12:1 Ungdoms-

styrelsen ökas med 4 700 000 kronor.

Anslaget 13:6 Insatser för den ideella sektorn minskas med 2 200 000 kronor.

Anslaget 14:1 Bidrag till folkbildningen minskas med 2 500 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: I

propositionen En politik för det civila samhället (prop. 2009/10:55) aviserade regeringen att den skulle återkomma i frågan om behovet av myndighetsstöd för frågor om det civila samhället. För att Ungdomsstyrelsen ska kunna ansvara för att det finns samlad kunskap på området samt analysera, följa upp och utvärdera insatser inom området och bilda nätverk för samverkan med andra berörda myndigheter och organisationer behöver ytterligare medel tillföras anslaget. Regeringen anser därför att anslaget 12:1 Ungdomsstyrelsen bör ökas med 4 700 000 kronor.

Finansiering sker genom att anslagen 13:6

Insatser för den ideella sektorn och 14:1 Bidrag till folkbildningen minskas med 2 200 000 respektive 2 500 000 kronor. Minskningarna bedöms inte i någon större utsträckning påverka de verksamheter som finansieras från de berörda anslagen.

2.2.12. Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

1:1 Statens bostadskreditnämnd

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 14 886 000 kronor.

PROP. 2011/12:99

Regeringens förslag:

Riksdagen godkänner att

Statens bostadskreditnämnd (BKN) avvecklas under 2012.

Anslaget 1:1 Statens bostadskreditnämnd får även användas för motsvarande verksamhet hos Boverket.

Skälen för regeringens förslag: Riksdagen

beslutade 1990 om inrättandet av en statlig kreditgarantinämnd (prop. 1990/91:34, bet. 1990/91:BoU4, rskr. 1990/91:92). Denna uppgift fullgörs av BKN.

Enligt rapporten En förstärkt analysfunktion på bostadsområdet – Konsekvenser av en eventuell sammanslagning av Statens bostadskreditnämnd och Boverket bör BKN:s verksamhet inordnas i Boverket. Rapporten är resultatet av ett regeringsuppdrag till Boverket och BKN att analysera och redovisa konsekvenserna av en eventuell sammanslagning av myndigheternas verksamheter (dnr S2011/8294). Enligt rapporten skulle en sammanslagning förstärka kunskapsunderlagen och analyserna på bostadsområdet. Regeringen instämmer i denna bedömning och anser att ett inordnande av BKN i Boverket innebär förbättrade förutsättningar för en stark analysfunktion på området genom att kompetenserna på myndigheterna förs samman. Regeringen avser att avveckla BKN under 2012 och att överföra den verksamhet som BKN bedriver till Boverket under året.

Regeringen anser mot denna bakgrund att riksdagen bör godkänna att BKN avvecklas under 2012. Som en följd av avvecklingen bör anslaget 1:1 Statens bostadskreditnämnd även få användas för motsvarande verksamhet hos Boverket.

3:6 Bidrag till miljömärkning av produkter

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 4 374 000 kronor.

Regeringens förslag:

Regeringen bemyndigas att

dels förvärva Sveriges Standardiseringsförbunds aktier i Miljömärkning Sverige AB, dels senare avyttra upp till 90 procent av aktierna.

Anslaget 3:6 Bidrag till miljömärkning av produkter får även användas för förvärv av aktier i Miljömärkning Sverige AB

Skälen för regeringens förslag: Miljö-

märkning Sverige AB (Miljömärkning Sverige) förvaltar på regeringens uppdrag de båda officiella miljömärkningssystemen – Svanen och EU Ecolabel. Miljömärkning Sverige ägs till 10 procent av staten och till 90 procent av Sveriges Standardiseringsförbund. Ägandet regleras i ett aktieägaravtal. Sveriges Standardiseringsförbund inträdde som ägare den 1 januari 2012, när Sveriges Standardiseringsråd ombildades. Sveriges Standardiseringsförbund har förklarat att det inte anser sig vara en lämplig ägare till Miljömärkning Sverige.

Statskontoret föreslår i sin rapport Blomman ska märkas – Miljömärkningens organisation och statens framtida roll (2010:8) att staten bör ta över hela ägandet av Miljömärkning Sverige i syfte att stärka styrningen av bolaget. Regeringen instämmer i att en stark styrning av bolaget är av stor betydelse. Regeringen ser dock samtidigt ett värde i att ägandet av bolaget även omfattar andra aktörer än staten. Regeringens målsättning är därför att även framgent dela ägandet med en eller flera aktörer. På kort sikt ser emellertid regeringen inte någon möjlighet att finna en sådan, för miljömärkningssystemen och bolagets verksamhet, lämplig ägarfördelning. Frågan kommer att prövas i en framtida bolagsgenomgång. Staten bör därför förvärva Sveriges Standardiseringsförbunds aktier i Miljömärkning Sverige AB för en köpeskilling om 1 krona i enlighet med gällande aktieägaravtal.

Regeringen bör mot denna bakgrund bemyndigas att dels förvärva Sveriges Standardiseringsförbunds aktier i Miljömärkning Sverige AB, dels senare avyttra upp till 90 procent av aktierna.

Förvärvet bör lämpligen ske med medel från anslaget 3:6 Bidrag till miljömärkning av produkter. Regeringen anser därför att ändamålet för anslaget 3:6 Bidrag till miljömärkning av produkter bör ändras så att anslaget även får användas för förvärv av aktier i Miljömärkning Sverige AB.

PROP. 2011/12:99

Hänvisningar till S2-2-12

2.2.13. Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

1:1 Regionala tillväxtåtgärder

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 1 534 837 000 kronor.

Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2012 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 400 000 000 kronor 2013–2020.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:1 Regionala

tillväxtåtgärder ökas med 25 000 000 kronor.

Regeringen bemyndigas att under 2012 för anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 489 000 000 kronor 2013–2020.

Skälen för regeringens förslag: Mot

bakgrund av de särskilda omställningsbehov som Trollhättan och Västra Götalandsregionen står inför bedömer regeringen att särskilda insatser för näringslivsutveckling, stärkt entreprenörskap och ökad innovationsförmåga behövs i den berörda regionen under 2012. Ytterligare medel behöver därför tillföras anslaget. Prioriteringarna bland insatserna och vad medlen ska användas till bestäms utifrån lokala och regionala behov. Behovet av insatser för omställning och innovation i näringslivet är stort med tanke på omfattningen av Saab Automobile AB:s konkurs och hur många som berörs. Regeringen anser därför att anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder bör ökas med 25 000 000 kronor.

Utbetalningstakten från sådana stöd som finansieras från anslaget prognostiseras bli lägre än tidigare beräknat. En lägre utbetalningstakt innebär större utestående åtaganden och med en oförändrad omfattning av nya åtaganden därmed behov av en högre bemyndiganderam. Nuvarande nivå på bemyndiganderamen förhindrar således regeringen att fortsätta ingå åtaganden i planerad omfattning. Regeringen har dessutom beslutat (dnr N2010/6867) om stöd till en större företagsetablering i norra Sverige, vilket medför ytterligare behov av en höjning av bemyndiganderamen.

Bemyndiganderamen för anslaget 1:1

Regionala tillväxtåtgärder behöver mot denna bakgrund ökas med 89 000 000 kronor.

Regeringen bör bemyndigas att under 2012 för anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 489 000 000 kronor 2013–2020.

Hänvisningar till S2-2-13

2.2.14. Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:3 Åtgärder för värdefull natur (bemyndigande)

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 615 535 000 kronor.

Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2012 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 140 000 000 kronor under perioden 2013–2037.

Regeringens förslag:

Regeringen bemyndigas att

under 2012 för anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 190 000 000 kronor 2013–2037.

Skälen för regeringens förslag: För att få en

mer anpassad och effektiv användning av anslaget har, efter synpunkter från Riksrevisionen, ett bemyndigandeförfarande införts under 2011 för fleråriga avtal avseende bidrag för lokala naturvårdsprojekt, s.k. LONA-bidrag. Det nya förfarandet har lett till senare utbetalningar av medel, vilket gör att utestående åtaganden belastar bemyndiganderamen i högre utsträckning än vad som förutsågs i budgetpropositionen för 2012. För att åtaganden ska kunna ingås i planerad omfattning behöver bemyndiganderamen ökas med 50 000 000 kronor. Regeringen bör bemyndigas att under 2012 för anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 190 000 000 kronor 2013–2037.

PROP. 2011/12:99

1:4 Sanering och återställning av förorenade områden (bemyndigande)

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 472 618 000 kronor.

Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2012 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 668 000 000 kronor under perioden 2013–2022.

Regeringens förslag:

Regeringen bemyndigas att

under 2012 för anslaget 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 718 000 000 kronor 2013–2022.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget

används huvudsakligen för stora och fleråriga efterbehandlingsprojket. Sedan bemyndiganderamen fastställdes för 2012 har det kommit ytterligare bidragsansökningar. För att inte projekt ska riskera att behöva avbrytas, vilket skulle få stora ekonomiska och miljömässiga konsekvenser, bör bemyndiganderamen ökas med 50 000 000 kronor.

Regeringen bör mot denna bakgrund bemyndigas att under 2012 för anslaget 1:4

Sanering och återställning av förorenade områden ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 718 000 000 kronor 2013–2022.

1:7 Internationellt miljösamarbete

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 182 531 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:7 Internationellt

miljösamarbete ökas med 4 500 000 kronor.

Anslaget 1:14 Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland minskas med 4 500 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Medlems-

avgiften till Internationella atomenergiorganet (IAEA) för 2011 har inte betalats i sin helhet under 2011. För att kunna betala återstående del av medlemsavgiften till IAEA för 2011 och medlemsavgiften för 2012 behöver ytterligare medel tillföras anslaget. Regeringen anser därför att anslaget 1:7 Internationellt miljösamarbete bör ökas med 4 500 000 kronor.

Finansiering sker genom att anslaget 1:14

Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland minskas med motsvarande belopp.

Minskningen bedöms inte påverka den verksamhet som finansieras genom anslaget i någon större utsträckning.

1:15 Hållbara städer (bemyndigande)

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 27 500 000 kronor.

Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2012 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 111 000 000 kronor under perioden 2013–2017.

Regeringens förslag:

Regeringen bemyndigas att

under 2012 för anslaget 1:15 Hållbara städer ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 125 000 000 kronor 2013–2017.

Skälen för regeringens förslag: Satsningen på

hållbara städer upphör i och med utgången av 2012. Inga nya åtaganden ska därefter ingås och bemyndiganderamen ska motsvara de utestående åtaganden som kvarstår vid årets slut. Prognoser för 2012 visar nu på att en mindre del av stödmedlen än beräknat kommer att betalas ut under 2012. Detta beror främst på att stödprojekten har tagit ut förskottsbetalning i mindre omfattning än vad som prognostiserats. För att åtaganden ska kunna ingås i planerad omfattning behöver bemyndiganderamen för anslaget ökas med 14 000 000 kronor.

Regeringen bör mot denna bakgrund bemyndigas att under 2012 för anslaget 1:15

Hållbara städer ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför

PROP. 2011/12:99

behov av framtida anslag på högst 125 000 000 kronor 2013–2017.

1:17 Havs- och vattenmyndigheten

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 192 583 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:17 Havs- och

vattenmyndigheten får även användas för att täcka underskottet som finns på äldreanslaget 1:14 (2011) Fiskeriverket under utgiftsområde 23

Areella näringar, landsbygd och livsmedel.

Skälen för regeringens förslag: Myndigheten

Fiskeriverket upphörde den 30 juni 2011 när Havs- och vattenmyndigheten bildades. Den största delen av Fiskeriverkets verksamhet övergick till den nya myndigheten. Under 2011 uppstod det ett underskott på Fiskeriverkets anslag på 5 300 000 kronor som huvudsakligen beror på minskade hyresintäkter från forskningsfartyg och ökade kostnader för införandet i EU av den s.k. e-loggboken för fartygsrapportering. Att underskottet täcks är en förutsättning för att anslaget ska kunna avvecklas. Regeringen anser därför att anslaget 1:17 Havs- och vattenmyndigheten även bör får användas för att täcka underskottet som finns på äldreanslaget 1:14 (2011) Fiskeriverket under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel.

Hänvisningar till S2-2-14

2.2.15. Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:1 Väghållning (bemyndigande)

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 21 563 948 000 kronor.

Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2012 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 37 800 000 000 kronor under 2013–2040.

Regeringens förslag:

Regeringen bemyndigas att

under 2012 för anslaget 1:1 Väghållning ingå

ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 40 000 000 000 kronor 2013– 2040.

Skälen för regeringens förslag: Trafikverket

har, i enlighet med regeringens intentioner, ökat framförhållningen i entreprenadupphandlingarna. Vidare har riksdagen beslutat en infrastruktursatsning som innebär att anslaget 1:1 Väghållning ökas med 1 400 000 000 kronor 2012 och 2013 (prop. 2011/12:1 utg. omr. 22 avsnitt 3.7.1, bet. 2011/12:TU1, rskr. 87). Det finns därför ett behov av att öka bemyndiganderamen med 2 200 000 000 kronor. Regeringen bör bemyndigas att under 2012 för anslaget 1:1

Väghållning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 40 000 000 000 kronor 2013–2040.

1:2 Banhållning (bemyndigande)

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 14 730 543 000 kronor.

Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2012 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 73 600 000 000 kronor under 2013–2050.

Regeringens förslag:

Regeringen bemyndigas att

under 2012 för anslaget 1:2 Banhållning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 77 000 000 000 kronor 2013– 2050.

Skälen för regeringens förslag: Trafikverket

har, i enlighet med regeringens intentioner, ökat framförhållningen i entreprenadupphandlingarna. Vidare har riksdagen beslutat en infrastruktursatsning som innebär att anslaget 1:2 Banhållning ökas med 4 400 000 000 kronor 2012 och 2013 (prop. 2011/12:1 utg.omr. 22 avsnitt 3.7.2, bet. 2011/12:TU1, rskr. 87). Det finns därför ett behov av att öka bemyndiganderamen med 3 400 000 000 kronor. Regeringen

PROP. 2011/12:99

26 bör bemyndigas att under 2012 för anslaget 1:2

Banhållning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 77 000 000 000 kronor 2013–2050.

Avveckling av affärsverket Statens järnvägar

Regeringens förslag:

Riksdagen godkänner att

affärsverket Statens järnvägar avvecklas.

Skälen för regeringens förslag: I budget-

propositionen för 2012 redovisade regeringen sin avsikt att avveckla affärsverket Statens järnvägar (prop. 2011/12:1, utg.omr. 22 avsnitt 3.7.16). Regeringen angav i detta sammanhang att de leasingåtaganden som Statens järnvägar förvaltat upphörde i maj 2011 genom förtida lösen. Ett avtal där Statens järnvägar pantsatt fordon för ett lån inom den tidigare leasingverksamheten kvarstod dock. Fordonen var vid tidpunkten underuthyrda med förfallodag i oktober 2012. I samband med att detta avtal förfaller upphör leasingverksamheten inom Statens järnvägar och därmed försvinner den avgörande begränsningen för avveckling av Statens järnvägar.

Regeringen har övervägt hur verksamheten kan förvaltas på ett säkert och effektivt sätt utan begränsning av de tidigare bindningarna. Enligt regeringens bedömning kommer kvarvarande uppgifter, dvs. den verksamhet som inte fördes över till SJ AB i samband med ombildningen 2001 samt den under 2004 tillkomna verksamhetsgrenen fordonsförvaltning, behöva förvaltas under lång tid. Uppgifterna involverar delvis mycket specialiserad kompetens. De bör därför föras över till andra myndigheter med näraliggande uppgifter som i sin övriga verksamhet upprätthåller sådan kompetens. Regeringens ambition är att dessa uppgifter ska överföras till andra myndigheter under 2012 så att Statens järnvägar kan avvecklas fr.o.m. den 1 januari 2013.

Riksdagen bör mot denna bakgrund godkänna att affärsverket Statens järnvägar avvecklas.

Regeringen avser att återkomma till riksdagen i budgetpropositionen för 2013 för det fall överföringen ger upphov till behov av ändrade finansiella befogenheter eller anslag.

Överföringen innebär inte i sig någon nettoförändring av statens åtagande eller utgifter.

2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation (bemyndigande)

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 185 000 000 kronor.

Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2012 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 135 000 000 kronor under 2013–2014.

Regeringens förslag:

Regeringen bemyndigas att

under 2012 för anslaget 2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 170 000 000 kronor 2013 och 2014.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget

används bl.a. för stöd till bredbandsprojekt i områden där utbyggnaden inte sker på marknadsmässiga villkor. Under hösten 2011 identifierades ett ökat behov av att kunna ingå fleråriga avtal i samband med upphandling av sådan verksamhet, varför bemyndiganderamen behöver ökas med 35 000 000 kronor. Regeringen bör bemyndigas att under 2012 för anslaget 2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 170 000 000 kronor 2013 och 2014.

Hänvisningar till S2-2-15

2.2.16. Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:6 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 12 933 000 kronor.

PROP. 2011/12:99

Regeringens förslag:

Anslaget 1:6 Djurhälsovård

och djurskyddsfrämjande åtgärder får även användas till djurskyddsfrämjande åtgärder avseende bl.a. hållande och skötsel av djur.

Skälen för regeringens förslag: Vid

uppfödning av slaktsvin kastreras smågrisar för att undvika galtlukt i köttet. Genom att underlätta för djurägarna att använda bl.a. bedövning och smärtlindring bedöms användningen av detta öka och lidandet hos grisarna därigenom minska betydligt. För att förbättra djurskyddet vid kastrering av grisar kommer ett arbete, som bl.a. innefattar subventionering av bedövningsmedel, att påbörjas under 2012. För att möjliggöra start av arbetet behöver ändamålet för anslaget ändras eftersom denna typ av djurskyddsfrämjande åtgärder inte bedöms rymmas inom anslagets nuvarande ändamål. Regeringen anser därför att anslaget 1:6 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder även bör få användas för djurskyddsfrämjande åtgärder avseende bl.a. hållande och skötsel av djur.

1:12 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter (bemyndigande)

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 322 097 000 kronor. Något bemyndigande att ingå ekonomiska åtaganden har inte lämnats.

Regeringens förslag:

Regeringen bemyndigas att

under 2012 för anslaget 1:12 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 49 000 000 kronor 2013 och högst 37 000 000 kronor 2014.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget

används för kostnader för intervention, stöd i form av produktions-, konsumtions- och marknadsföringsbidrag, exportbidrag, fiberbidrag samt omstruktureringsstöd för sockersektorn. Anslaget finansieras från EU-budgeten.

Ett av de områden anslaget används till är stöd till producentorganisationer inom frukt- och gröntsektorn. Stöden ges inom fleråriga verksamhetsprogram. Efter beslut om stöd sker betalningarna till stödmottagarna under påföljande år. Denna stödform innebär att beslut om stödutbetalningar för kommande år behöver kunna fattas. Det har tidigare funnits ett bemyndigande på anslaget som löpte ut 2011. Behovet av åtgärder enligt fleråriga verksamhetsprogram kvarstår dock varför ett bemyndigande att ingå sådana åtaganden behöver inhämtas. Storleken på bemyndigandet är baserat på tidigare års ansökningar från producentorganisationer inom frukt- och gröntsektorn.

Regeringen bör mot denna bakgrund bemyndigas att under 2012 för anslaget 1:12

Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 49 000 000 kronor 2013 och högst 37 000 000 kronor 2014.

Hänvisningar till S2-2-16

2.2.17. Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:12 Bolagsverket: Finansiering av likvidatorer

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 7 952 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 1:12

Bolagsverket: Finansiering av likvidatorer ökas med 3 500 000 kronor.

Anslaget 1:5 Näringslivsutveckling m.m. minskas med 3 500 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Bolagsverket

ska i vissa fall ersätta likvidatorer för kostnader i samband med likvidation av företag. Utbetalningarna för ersättning till likvidatorer bedöms bli högre än vad regeringen tidigare har beräknat. Regeringen anser därför att anslaget 1:12 Bolagsverket: Finansiering av likvidatorer bör ökas med 3 500 000 kronor.

Finansiering sker genom att anslaget 1:5

Näringslivsutveckling m.m. minskas med motsvarande belopp. Minskningen innebär

PROP. 2011/12:99

28 något minskade möjligheter att genomföra näringslivsfrämjande åtgärder under året.

Överlåtelse av aktier i Innovationsbron AB

Regeringens förslag:

Regeringen bemyndigas att

överlåta statens aktier i Innovationsbron AB till Almi Företagspartner AB och att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra transaktionen.

Skälen för regeringens förslag: För att bättre

ta till vara potentialen till innovation och tillväxt hos företag i hela landet aviserade regeringen i budgetpropositionen för 2012 en reformering av det statliga riskkapitalsystemet (prop. 2011/12:1 utg.omr. 24 avsnitt 3.6.4). Ett syfte är att stärka förutsättningarna för kommersialisering av kunskapsintensiva idéer i tidiga skeden för att bättre kunna tillgodose ett varierande behov av marknadskompletterande riskkapital i hela landet. Därigenom ska ökad kundnytta uppnås. En tydligare aktörsstruktur där finansiering i tidiga faser samlas hos en aktör möjliggörs genom en sammanslagning av Almi Företagspartner AB (Almi) och Innovationsbron AB (Innovationsbron). Förslaget att genomföra en sammanslagning mellan Almi och Innovationsbron har sin grund i betänkandet

Innovationer och företagande – Sveriges framtid (SOU 2008:121). Regeringen har därutöver låtit McKinsey & Co och Ernst & Young belysa handlingsvägar för en sammanslagning.

En gemensam organisation kan tillhandahålla ett samlat utbud av produkter och tjänster utifrån en bredare kompetensprofil. Genom utökad regional närvaro i form av Almis omfattande kontorsnät kan potentialen till innovation och tillväxt i hela landet bättre tas tillvara eftersom tillgängligheten till Innovationsbrons finansieringsinsatser ökar. Kundföretagens situation underlättas genom att de kan vända sig till en aktör för flera av de finansiella tjänster som kan bli aktuella under ett företags utveckling. Dessutom bedöms en sammanslagning medföra synergier som leder till ökad kostnadseffektivitet, bl.a. genom att överlappande verksamheter kan undvikas. Genom sammanslagningen överförs verksamheten i Innovationsbron till Almi. Regeringen har för avsikt att överlåta statens aktier i Innovationsbron AB vederlagsfritt till Almi Företagspartner AB.

Regeringen bör mot denna bakgrund bemyndigas att överlåta statens aktier i Innovationsbron AB till Almi Företagspartner AB och att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra transaktionen.

Utdrag ur protokoll

vid regeringssammanträde den 12 april 2012

Närvarande: Statsministern Reinfeldt, ordförande, och statsråden

Björklund, Ask, Erlandsson, Hägglund, Borg, Sabuni, Adelsohn Liljeroth, Björling, Ohlsson, Attefall, Engström, Kristersson, Elmsäter-Svärd, Hatt, Ek, Lööf

Föredragande: Statsråden Björklund, Ask, Erlandsson, Hägglund,

Borg, Sabuni, Björling, Attefall, Engström, Kristersson, Elmsäter-Svärd, Hatt, Ek, Lööf

Regeringen beslutar proposition 2011/12:99 Vårändringsbudget för 2012

Hänvisningar till S2-2-17