Prop. 2012/13:89

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Indien samt överenskommelse med Indien om anstånd med betalning av skatter

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 14 mars 2013

Fredrik Reinfeldt

Anders Borg

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett protokoll undertecknat den 7 februari 2013 om ändring i avtalet den 24 juni 1997 mellan Sverige och Indien för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet. Vidare föreslås att riksdagen godkänner en överenskommelse mellan Sverige och Indien, undertecknad den 7 februari 2013, om anstånd med betalning av skatter under förfarande för ömsesidig överenskommelse enligt skatteavtalet mellan länderna. Det föreslås även att riksdagen antar en lag om ändring i lagen (1997:918) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indien. Ändringen innebär att avtalet undertecknat den 24 juni 1997, i den lydelse som det fått genom protokollet undertecknat den 7 februari 2013, ska gälla som lag i Sverige. Detsamma gäller den överenskommelse om anstånd med betalning av skatter som undertecknades samma dag.

Protokollet innebär dels att skatteavtalets bestämmelser om informationsutbyte uppdateras till internationell standard, dels att möjlighet ges för representanter för myndigheter i det ena landet att närvara vid skatteutredning i det andra landet. Ändringarna utgör ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll. Överenskommelsen innebär att svenska företag verksamma i Indien ges möjlighet till anstånd med betalning av skatter under förfarande för ömsesidig överenskommelse enligt skatteavtalet mellan Sverige och Indien.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

1. godkänner protokollet undertecknat den 7 februari 2013 om ändring i avtalet mellan Konungariket Sveriges regering och Republiken Indiens regering för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet (avsnitt 4.2),

2. godkänner överenskommelsen mellan Sverige och Indien om anstånd med betalning av skatter under pågående förfarande för ömsesidig överenskommelse, vilken undertecknades den 7 februari 2013 (avsnitt 4.3),

3. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1997:918) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indien.

Hänvisningar till S1

2. Förslag till lag om ändring i lagen (1997:918) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indien

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1997:918) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indien

dels att nuvarande 2 § ska betecknas 3 § och att den nuvarande bilagan till lagen ska betecknas bilaga 1,

dels att 1 § och bilaga 1 ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny bestämmelse, 2 §, av följande lydelse,

dels att det till lagen ska fogas en ny bilaga, bilaga 2, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §

Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet som Sverige och Indien undertecknade den 24 juni 1997 skall gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på svenska, hindi och engelska. Den svenska och engelska texten framgår av bilaga till denna lag.

Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet som Sverige och Indien undertecknade den 24 juni 1997, i den lydelse detta har genom det protokoll om ändring i avtalet som undertecknades den 7 februari 2013, ska gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på svenska, hindi och engelska. Den svenska och engelska texten framgår av bilaga 1 till denna lag.

2 §

Den överenskommelse mellan Sverige och Indien om anstånd med betalning av skatter under pågående förfarande för ömsesidig överenskommelse som undertecknades den 7 februari 2013 ska gälla som lag här i landet. Överenskommelsen är avfattad på engelska. Den engelska texten och en svensk översättning framgår av bilaga 2 till denna lag.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. De nya bestämmelserna får sättas i kraft vid olika tidpunkter och tillämpas från och med ikraftträdandet.

Föreslagen lydelse

Bilaga 1

AVTAL MELLAN KONUNGARIKET SVERIGES REGERING OCH REPUBLIKEN INDIENS REGERING FÖR UNDVIKANDE AV DUBBELBESKATTNING OCH FÖRHINDRANDE AV SKATTEFLYKT BETRÄFFANDE SKATTER PÅ INKOMST OCH PÅ FÖRMÖGENHET

CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Artikel 27 Article 27

Utbyte av upplysningar Exchange of information

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna ska utbyta sådana upplysningar (dokument och bestyrkta kopior av dokument däri inbegripna) som kan antas vara relevanta vid tilllämpningen av bestämmelserna i detta avtal eller för administration eller verkställighet av intern lagstiftning i fråga om skatter av varje slag och beskaffenhet som tas ut för de avtalsslutande staterna eller för deras politiska underavdelningar eller lokala myndigheter, om beskattningen enligt denna lagstiftning inte strider mot avtalet. Utbytet av upplysningar begränsas inte av artiklarna 1 och 2.

(1) The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents or certified copies of the documents) as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.

2. Upplysningar som en avtalsslutande stat tagit emot enligt punkt 1 ska behandlas som hemliga på samma sätt som upplysningar som erhållits enligt den interna lagstiftningen i denna stat och får yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripet domstolar och förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär eller driver

(2) Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforce-

in de skatter som åsyftas i punkt 1 eller handlägger åtal eller överklagande i fråga om dessa skatter eller som utövar tillsyn över nämnda verksamheter. Dessa personer eller myndigheter får använda upplysningarna bara för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid offentlig rättegång eller i domstolsavgöranden. Utan hinder av detta kan upplysningar som en avtalsslutande stat mottagit användas för andra ändamål då sådana upplysningar kan användas för sådana andra ändamål enligt lagstiftningen i båda staterna och den behöriga myndigheten i den stat som lämnar upplysningarna tillåter sådan användning.

ment or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both States and the competent authority of the supplying State authorises such use.

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 medför inte skyldighet för en avtalsslutande stat att:

(3) In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

(a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

b) lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

(b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

c) lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighet, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

(c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

4. Då en avtalsslutande stat begär upplysningar enligt denna artikel ska den andra avtalsslutande staten använda de medel som denna stat förfogar över för att inhämta de begärda upplysningarna,

(4) If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information,

även om denna andra stat inte har behov av upplysningarna för sina egna beskattningsändamål. Förpliktelsen i föregående mening begränsas av bestämmelserna i punkt 3, men detta medför inte en rätt för en avtalsslutande stat att vägra att lämna upplysningar uteslutande därför att denna stat inte har något eget intresse av sådana upplysningar.

even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

5. Bestämmelserna i punkt 3 medför inte en rätt för en avtalsslutande stat att vägra att lämna upplysningar uteslutande därför att upplysningarna innehas av en bank, annan finansiell institution, ombud, representant eller förvaltare eller därför att upplysningarna gäller äganderätt i en person.

(5) In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Till artikel 25:

Beskattningen i Indien av svenska bolags fasta driftställen skall inte i något fall avvika mer ifrån beskattningen av liknande indiska bolag än som föreskrivs i indisk lag vid tidpunkten för undertecknandet av detta avtal.

With reference to Article 25:

The taxation in India of permanent establishments of Swedish companies, shall in no case differ more from the taxation of similar Indian companies than is provided by the Indian law on the date of signature of this Convention.

Till artikel 27: With reference to Article 27:

1. En avtalsslutande stat får tillåta att företrädare för den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten närvarar i den förstnämnda avtalsslutande staten för att höra fysiska personer och granska handlingar efter skriftligt medgivande av de berörda personerna. Den behöriga myndigheten i den sistnämnda avtalsslutande staten ska meddela den behöriga myndigheten i den förstnämnda avtalsslutande staten om tid och plats för mötet med

1. A Contracting State may allow representatives of the competent authority of the other Contracting State to enter the territory of the first-mentioned Contracting State to interview individuals and examine records with the written consent of the persons concerned. The competent authority of the second-mentioned Contracting State shall notify the competent authority of the firstmentioned Contracting State of the time and place of the meeting with

dessa personer. the individuals concerned.

2. På begäran av den behöriga myndigheten i en avtalsslutande stat får den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten tillåta att företrädare för den behöriga myndigheten i den förstnämnda avtalsslutande staten är närvarande vid skatteutredning i den sistnämnda avtalsslutande staten till den del detta anses lämpligt.

2. At the request of the competent authority of one Contracting State, the competent authority of the other Contracting State may allow representatives of the competent authority of the first-mentioned Contracting State to be present at the appropriate part of a tax examination in the secondmentioned Contracting State.

3. Bifalls en begäran enligt punkt 2 ska den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat som utför utredningen snarast möjligt underrätta den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten om tid och plats för utredningen, om den myndighet eller person som bemyndigats att utföra utredningen samt om de förfaranden och villkor som den förstnämnda avtalsslutande staten fastställt för utförandet av utredningen. Alla beslut beträffande utförandet av utredningen ska fattas av den avtalsslutande stat som utför utredningen.

3. If the request referred to in paragraph 2 is acceded to, the competent authority of the Contracting State conducting the examination shall, as soon as possible, notify the competent authority of the other Contracting State about the time and place of the examination, the authority or official designated to carry out the examination and the procedures and conditions required by the first-mentioned Contracting State for the conduct of the examination. All decisions with respect to the conduct of the tax examination shall be made by the Contracting State conducting the examination. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bilaga 2

(Översättning)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE COMPETENT AUTHORITY OF SWEDEN AND THE COMPETENT AUTHORITY OF INDIA REGARDING SUSPENSION OF COLLECTION OF TAXES DURING MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

ÖVERENSKOMMELSE MELLAN DEN BEHÖRIGA MYNDIGHETEN I SVERIGE OCH DEN BEHÖRIGA MYNDIGHETEN I INDIEN OM ANSTÅND MED BETALNING AV SKATTER UNDER PÅGÅENDE FÖRFARANDE FÖR ÖMSESIDIG ÖVERENSKOMMELSE

The Competent Authority of Sweden and the Competent Authority of India;

Den behöriga myndigheten i Sverige och den behöriga myndigheten i Indien,

Having regard to the hardship faced by the taxpayers during the pendency of a Mutual Agreement Procedure, under Article 26 of the Convention between the Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Republic of India for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital, which was signed on 24th June 1997 (the ”Convention”);

Som beaktar de svårigheter som möter skattskyldiga under pågående förfarande för ömsesidig överenskommelse enligt artikel 26 i avtalet mellan Konungariket Sveriges regering och Republiken Indiens regering för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet, undertecknat den 24 juni 1997 (”avtalet”),

Having determined and agreed that efficient processing of Mutual Agreement Procedure (”MAP”) cases will be facilitated by suspending collection of any amounts of tax, including also any related interest or penalties, for any taxable years which are the subject of MAP proceedings;

Som har enats om att en effektiv handläggning av ärenden enligt förfarande vid ömsesidiga överenskommelser, främjas av att anstånd medges med betalning av skattebelopp, däri inbegripet ränta eller straffavgift, som hänför sig till beskattningsår som är föremål för ett förfarande vid ömsesidig överenskommelse,

WHEREAS: UNDER DET ATT: (A) The Competent Authorities have arranged and desired to agree that with regard to amounts of taxes covered under Article 2 of the Convention and potentially payable to the Government of Sweden, the Swedish Tax Authori-

A. De behöriga myndigheterna önskat komma överens om att Skatteverket, enligt denna överenskommelse, ska bevilja anstånd med betalning av sådana skattebelopp som omfattas av artikel 2 i avtalet och som ska betalas i

ty will suspend collection in accordance with this Memorandum; and

Sverige, och

(B) The Competent Authorities have arranged and desired to agree that with regard to amounts of taxes covered under Article 2 of the Convention and potentially payable to the Government of India, the Assessing Officer will suspend collection in accordance with this Memorandum;

B. De behöriga myndigheterna önskat komma överens om att the Assessing Officer, enligt denna överenskommelse, ska bevilja anstånd med betalning av sådana skattebelopp som omfattas av artikel 2 i avtalet och som ska betalas i Indien,

NOW THEREFORE, in consideration of the premises, covenants and conditions herein contained and in implementing this arrangement:

HAR, med beaktande av de föresatser, bestämmelser och villkor som följer av denna överenskommelse samt genom implementeringen av denna,

HAVE AGREED as follows:

KOMMIT ÖVERENS OM följande:

(1) The tax authorities of India and Sweden shall retain the right to demand security in appropriate cases, as deemed fit and necessary to avoid prejudicing the interests of their respective governments.

1. Skattemyndigheterna i Indien och Sverige har kvar rätten att begära säkerhet i fall där sådan bedöms vara nödvändig för att undvika att allmänna intressen i respektive stat skadas.

(2) In India, as security, a taxpayer shall provide an irrevocable Bank Guarantee issued by any scheduled bank, or by an Indian branch of a foreign bank approved by the Reserve Bank of India to carry out banking business in India, as per annexure ”A” to this Memorandum.

2. I Indien ska den skattskyldige lämna säkerhet, i enlighet med bilaga ”A” till denna överenskommelse, i form av en oåterkallelig bankgaranti utställd av en registrerad bank eller av en utländsk banks indiska filial, vilken av the Reserve Bank of India godkänts att bedriva bankverksamhet i Indien.

(3) In Sweden, as security, a taxpayer shall, upon demand, provide an irrevocable Bank Guarantee issued by a bank that is authorized by the Swedish Financial Supervisory Authority or any other form of security deemed adequate by the Swedish Tax Authority.

3. I Sverige ska den skattskyldige, på begäran, lämna säkerhet i form av en oåterkallelig bankgaranti utställd av en bank som bedriver verksamhet med tillstånd av Finansinspektionen, eller annan sådan form av säkerhet som Skatteverket finner lämplig.

(4) The amount, if any, for which security is demanded under

4. Varje belopp för vilket säkerhet begärs enligt punkt 2

paragraph (2) or (3) above, as the case may be, shall not exceed the amount of additional tax demanded by the tax authority requiring the security (aggregated for all the periods pending before the Competent Authorities), and, if applicable, as adjusted by the Assessing Officer in accordance with domestic laws, and subject to further adjustment for interest on these amounts calculated at the statutory rate on non-payments.

respektive 3 ovan, får inte överstiga den skatt (sammanlagd beräknad för alla beskattningsperioder som är föremål för pågående förfarande om ömsesidig överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna) som påförts av den skattemyndighet som begär säkerheten och, i förekommande fall, såsom denna skatt justerats av the Assessing Officer, enligt intern lagstiftning och med förbehåll för ytterligare justering för lagstadgad ränta för utebliven betalning.

(5) Collection of any interest or penalty levied from the concerned taxpayer, in relation to amounts suspended from collection under this Memorandum, shall also be suspended subject to paragraph (4). For the avoidance of doubt, interest, if appropriate, will continue to run while the collection is suspended.

5. Anstånd med betalning ska – med de begränsningar som följer av punkt 4 – också medges för ränta eller straffavgift som påförs berörd skattskyldig och som hänför sig till belopp för vilka anstånd medgivits enligt denna överenskommelse. För att undvika tvivelsmål, i förekommande fall får ränta beräknas under tid för vilken anstånd med betalning medgivits.

(6) The Competent Authorities shall endeavour to either resolve or close the case within a period of two years from the date on which one Competent Authority notifies the other that the application from the Taxpayer(s) for assistance under the MAP has been received.

6. De behöriga myndigheterna ska söka lösa eller avsluta ärendet inom två år från den dag då en behörig myndighet underrättar den andra om att den mottagit en ansökan om ömsesidig överenskommelse från den skattskyldige.

(7) The maximum period for which collection can be suspended under this Memorandum shall be two years unless extended by mutual consent by both the Competent Authorities. However, in no case shall the aggregate periods for which collection is suspended exceed five years.

7. Anstånd enligt denna överenkommelse kan medges i högst två år, såvida inte de behöriga myndigheterna kommer överens om att anståndet ska förlängas. Den sammanlagda tidsperiod för vilken anstånd kan medges, ska emellertid inte i något fall överstiga fem år.

(8) Any draw-down upon a Bank Guarantee referred to in paragraph (2) or (3) above will be

8. Bankgaranti som avses i punkt 2 eller 3 ovan får endast tas i anspråk efter att den ena behör-

done only after notification by one Competent Authority to the other about the completion of the Mutual Agreement Procedure, or of the time limit under paragraph (7), whichever earlier.

iga myndigheten underrättat den andra om att förfarandet för ömsesidig överenskommelse är slutfört, eller att den tidsperiod som anges i punkt 7 löpt ut, beroende på vilket som inträffar först.

(9) In the event of a lapse of security under paragraph (2) or (3), the taxpayer shall be permitted to substitute another form of security under such paragraph, provided such substitution takes effect not less than 30 days prior to the lapse of the prior security. Such substitution will relieve the bank which provided the first Bank Guarantee from its obligations to the concerned Government of India or Sweden under that first security.

9. I händelse av att säkerhet som avses i punkt 2 eller 3 upphör, får den skattskyldige ersätta denna med annan säkerhet i enlighet med en av dessa punkter, såvida detta sker senast 30 dagar innan den tidigare säkerheten upphör. Vid sådant ersättande befrias den bank som ställde ut förstnämnda bankgaranti från sina skyldigheter enligt garantin gentemot berörd myndighet i Indien eller Sverige.

(10) The terms of this Memorandum may be reviewed by the Competent Authorities at anytime in the future upon the request of either party.

10. Bestämmelserna i denna överenskommelse kan på begäran av endera parten när som helst bli föremål för översyn av de behöriga myndigheterna.

(11) This Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the notification in writing by the Competent Authority of Sweden to the Competent Authority of India of the completion of the procedures required by its law for the entry into force of this Agreement.

11. Denna överenskommelse träder i kraft den trettionde dagen efter den dag då den behöriga myndigheten i Sverige skriftligen underrättar den behöriga myndigheten i Indien om att de konstitutionella åtgärder som krävs för att överenskommelsen ska träda i kraft har vidtagits.

Dated at Stockholm, 7 February 2013

Stockholm, den 7 februari 2013

For the Competent Authority of Sweden

För den behöriga myndigheten i Sverige

Ingela Willfors Ingela Willfors

For the Competent Authority of India

För den behöriga myndigheten i Indien

Sanjay Kumar Mishra Sanjay Kumar Mishra

3. Ärendet och dess beredning

Det nu gällande avtalet mellan Sverige och Indien för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet undertecknades den 24 juni 1997. Till avtalet fogades ett protokoll, vilket undertecknades samma dag och som utgör en del av avtalet.

Förhandlingar om ett protokoll om ändring av avtalets bestämmelser om informationsutbyte har genomförts under 2011. Under 2011 2013 har vidare förhandlingar om en överenskommelse om anstånd med betalning av skatter under pågående förfarande för ömsesidig överenskommelse enligt skatteavtalet genomförts. Utkast till protokoll och överenskommelse upprättade på engelska färdigställdes i april 2011. De engelska texterna och en svensk översättning av protokollet remitterades till Kammarrätten i Stockholm och Skatteverket. Protokollet och överenskommelsen undertecknades i Stockholm den 7 februari 2013. Protokollet finns fogat som bilaga 1 till denna proposition.

Ett förslag till lag om ändring i lagen (1997:918) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indien har upprättats inom Finansdepartementet. Ett utkast till lagförslag har beretts under hand med Skatteverket.

Lagrådet

Genom lagförslaget införlivas dels det protokoll till skatteavtalet mellan Sverige och Indien som undertecknades den 7 februari 2013, dels den samma dag undertecknade överenskommelsen mellan Sverige och Indien om anstånd med betalning av skatter, i svensk lagstiftning. Lagförslaget är författningstekniskt och även i övrigt av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Lagrådets yttrande har därför inte inhämtats.

4. Protokollet om ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Indien samt överenskommelsen med Indien om anstånd med betalning av skatter

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner dels protokollet undertecknat den 7 februari 2013 om ändring i avtalet mellan Konungariket

Sverige och Republiken Indien för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet, dels överenskommelsen undertecknad samma dag om anstånd med betalning av skatter under pågående förfarande för ömsesidig överenskommelse samt antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1997:918) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indien.

Remissinstanserna: Kammarrätten i Stockholm har utöver språkliga synpunkter inget att erinra mot förslaget till protokoll samt anger, såvitt avser förslaget till överenskommelse, att det kan ifrågasättas om det finns förutsättningar för att i Sverige tillämpa de bestämmelser i överenskommelsen som avser ställande av säkerhet. Skatteverket tillstyrker förslagen till protokoll och överenskommelse.

Skälen för regeringens förslag: Sverige och Indien undertecknade den 7 februari 2013 ett protokoll om ändring i avtalet mellan Sverige och

Indien för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet.

Bestämmelser om informationsutbyte i skatteärenden finns i artikel 26 i den modell som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) rekommenderar för bilaterala skatteavtal (”Model Tax Convention on Income and Capital”). Artikel 26 i OECD:s modellavtal utgör internationellt accepterad standard för informationsutbyte. Enligt standarden ska upplysningar som kan antas vara relevanta för administration eller verkställighet av intern lagstiftning i en avtalsslutande stat kunna inhämtas och utbytas på begäran, utan hinder av interna regler om banksekretess, sekretess för uppgifter om äganderätt i en person eller krav på inhemskt skatteintresse i den anmodade staten.

Det nuvarande skatteavtalet mellan Sverige och Indien med tillhörande bestämmelser om informationsutbyte i skatteärenden är oförändrat sedan avtalet undertecknades år 1997. Avtalets bestämmelser om informationsutbyte överensstämmer därför inte med OECD:s standard.

Den nya lydelsen av artikel 27 i skatteavtalet mellan Sverige och Indien innebär att upplysningar ska utbytas i enlighet med OECD:s standard. Ändringen innebär vidare att bestämmelser om möjlighet för representanter för myndigheter i det ena landet att närvara vid skatteutredning i det andra landet införs i det protokoll som undertecknades tillsammans med avtalet år 1997 och som är fogat till avtalet.

Sverige och Indien undertecknade den 7 februari 2013 en överenskommelse om anstånd med betalning av skatter under pågående förfarande för ömsesidig överenskommelse (MAP; mutual agreement procedure) enligt artikel 26 i skatteavtalet mellan länderna. Bestämmelsen om ömsesidig överenskommelse innebär att skattskyldig som anser sig ha blivit beskattad i strid med skatteavtal kan, i allmänhet inom viss angiven tid, vända sig till den behöriga myndigheten i en av staterna och begära hjälp. Behörig myndighet i Sverige är Finansdepartementet eller Skatteverket beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Om den behöriga myndigheten finner ansökan välgrundad ska den i första hand själv söka åstadkomma en lösning. Finner den att den andra avtalsslutande staten är orsak till den avtalsstridiga beskattningen inleder den förhandlingar om ömsesidig överenskommelse med denna stat för att söka få till stånd en lösning. I fall av dubbelbeskattning innebär det betydande problem för den skattskyldige om skatt måste betalas innan de behöriga myndigheterna nått en överenskommelse i ärendet. Den skatt som måste betalas kan i det enskilda fallet uppgå till mycket höga belopp. På svensk sida finns internrättsliga bestämmelser om anstånd med skattebetalning under pågående förfarande för ömsesidig överenskommelse. Sådana bestämmelser saknas i Indien. Förevarande överenskommelse innebär att anstånd med betalning av skatt ska ges när förfarande för ömsesidig

överenskommelse för att lösa fall av dubbelbeskattning i strid med avtalet pågår mellan de behöriga myndigheterna i Sverige och Indien. Möjligheten att få anstånd med betalning av skatt i Indien i denna situation är av stor betydelse för svenska företag verksamma i Indien, vilka ansöker om sådant förfarande.

4.1. Lagförslaget

Den nya lydelsen av avtalet mellan Sverige och Indien för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet och till detta fogat protokoll, vilken följer av 2013 års ändringsprotokoll till avtalet, samt överenskommelsen om anstånd med betalning av skatter, ska införlivas i svensk intern rätt. Detta sker genom en ändring i den lag varigenom avtalet införlivats i den svenska rätten. I nu gällande 1 § lagen (1997:918) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indien föreskrivs att avtalet ska gälla som lag här i landet. Genom att ändra 1 § och även hänvisa till det den 7 februari 2013 undertecknade protokollet om ändring i avtalet samt att i bilaga 1 till lagen återge de nya bestämmelser varigenom avtalet och det därtill fogade protokollet ändrats genom 2013 års protokoll inkorporeras den nya lydelsen av avtalet i den svenska rätten. På samma sätt inkorporeras överenskommelsen om anstånd genom att det i nya 2 § föreskrivs att överenskommelsen undertecknad den 7 februari 2013 ska gälla som lag här i landet samt att överenskommelsen återges i bilaga 2 till lagen. Bestämmelsen i 3 § fanns tidigare i 2 §.

Ändringsprotokollet till avtalet mellan Sverige och Indien träder i kraft den trettionde dagen efter den dag då båda avtalsslutande stater underrättat varandra om att de konstitutionella åtgärder som krävs för att protokollet ska träda i kraft har vidtagits. Överenskommelsen träder i kraft den trettionde dagen efter den dag då Sverige skriftligen underrättar Indien om att de konstitutionella åtgärder som krävs för att överenskommelsen ska träda i kraft har vidtagits. Det är således inte möjligt att nu avgöra vid vilken tidpunkt protokollet respektive överenskommelsen kommer att träda i kraft. I förslaget till lag har därför föreskrivits att lagen träder i kraft den dag regeringen bestämmer. I enlighet med ändringsprotokollets artikel 3 punkt 2 respektive överenskommelsens punkt 11 anges att lagen tillämpas från ikraftträdandet. Ändringsprotokollet och överenskommelsen kan komma att träda i kraft vid olika tidpunkter. I förslaget till lag föreskrivs därför att de nya bestämmelserna

får sättas i kraft vid olika tidpunkter.

4.2. Protokollets innehåll

I artikel 1 föreskrivs att nuvarande artikel 27 i skatteavtalet mellan Sverige och Indien ska ersättas med en ny artikel 27. Artikeln överensstämmer i huvudsak med artikel 26 i OECD:s modellavtal. Den nya artikel 27 består av punkterna 1–5.

Enligt punkt 1 ska de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna utbyta sådana upplysningar som kan antas vara relevanta vid tilllämpningen av bestämmelserna i avtalet eller för administration eller verkställighet av intern lagstiftning i fråga om skatter av varje slag och beskaffenhet som tas ut för de avtalsslutande staterna eller för deras politiska underavdelningar eller lokala myndigheter, om beskattningen enligt denna lagstiftning inte strider mot avtalet. I uttrycket ”upplysningar” ingår, med avvikelse från lydelsen i motsvarande bestämmelse i OECD:s modellavtal, dokument och bestyrkta kopior. Utbytet av upplysningar begränsas inte av avtalets artiklar 1 och 2.

I punkt 2, vilken överensstämmer med OECD:s modellavtal, anges att upplysningar som en avtalsslutande stat tagit emot enligt punkt 1 ska behandlas som hemliga på samma sätt som upplysningar som erhållits enligt den interna lagstiftningen i denna stat. Vidare anges att upplysningarna får yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripet domstolar och förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär eller driver in de skatter som åsyftas i punkt 1 eller handlägger åtal eller överklagande i fråga om dessa skatter eller som utövar tillsyn över nämnda verksamheter samt att dessa får använda upplysningarna bara för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid offentlig rättegång eller i domstolsavgöranden. Upplysningar som en avtalsslutande stat mottagit kan, utan hinder av det föregående, användas för andra ändamål då sådana upplysningar kan användas för sådana andra ändamål enligt lagstiftningen i båda staterna och den behöriga myndigheten i den stat som lämnar upplysningarna tillåter sådan användning. Om i bestämmelsen angivna förutsättningar är uppfyllda, kan mottagna upplysningar användas för t.ex. åtal för mutbrott.

Artikel 27 om informationsutbyte i skatteavtalet mellan Sverige och Indien tar sikte på såväl den situationen då en svensk myndighet lämnar handräckning eller bistånd åt en utländsk myndighet som då en myndighet i den andra staten biträder den svenska myndigheten. Lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden innehåller bestämmelser om handräckning dels i Sverige åt utländsk myndighet, dels i utlandet åt svensk myndighet. Enligt 24 § samma lag ska villkor som begränsar möjligheten att utnyttja upplysningar som en svensk myndighet fått från utländsk myndighet i ett skatteärende följas av svenska myndigheter, oavsett vad som annars är föreskrivet i lag eller annan författning. I 27 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) regleras sekretessen i fråga om uppgifter om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden som erhålls eller lämnas vid utbyte av uppgifter på skatteområdet som sker med stöd av internationella avtal. Av 27 kap. 5 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen framgår att sekretess enligt 1–4 §§ samma kapitel för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden gäller, i den utsträckning riksdagen har godkänt ett avtal om detta med främmande stat eller mellanfolklig organisation, i ärende där svensk myndighet lämnar handräckning eller bistånd åt utländsk myndighet, i verksamhet som motsvarar den som avses i nämnda punkter. I de fall Sverige biträds av en annan stat eller mellanfolklig organisation gäller sekretess för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden i stället enligt 27 kap. 5 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen, i den mån riksdagen har godkänt ett

avtal om detta med främmande stat eller mellanfolklig organisation, hos myndighet i verksamhet som avses i 1–4 §§ samma kapitel för sådan uppgift som myndigheten förfogar över på grund av avtalet. Bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen om vissa begränsningar i sekretessen får inte tillämpas i strid med avtalet. Enligt 27 kap. 1 § femte stycket, 2 § femte stycket, 3 § fjärde stycket och 5 § fjärde stycket offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretessen i högst tjugo år. Regeringen bedömer att all den information som kommer att hanteras inom ramen för denna artikel omfattas av regleringen i 27 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen. Detta innebär att avtalets krav på sekretess är förenliga med den svenska offentlighets- och sekretesslagstiftningen och att Sverige kan leva upp till sina avtalsrättsliga åtaganden i detta avseende.

Punkt 3, vilken överensstämmer med OECD:s modellavtal, innehåller bestämmelser om möjlighet för den anmodade staten att avslå en begäran om utbyte av upplysningar. Av punkterna a) och b) följer att en avtalsslutande stat inte är skyldig att vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och administrativ praxis i någon av de avtalsslutande staterna och inte heller lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis i någon av dessa stater. Enligt punkten c) är en avtalsslutande stat inte heller skyldig att lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighet, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

I punkt 4 föreskrivs att en tillfrågad stat ska använda de medel som den förfogar över för att inhämta begärda upplysningar, även om den inte har behov av upplysningarna för sina egna beskattningsändamål. Skyldigheten begränsas av bestämmelserna i punkt 3. Den anmodade staten har dock inte rätt att vägra att lämna upplysningar uteslutande därför att den inte har något eget intresse av sådana upplysningar. Bestämmelsen överensstämmer med OECD:s modellavtal.

I punkt 5 anges att bestämmelserna i punkt 3 inte medför rätt för en avtalsslutande stat att vägra att lämna upplysningar uteslutande därför att upplysningarna innehas av banker, andra finansiella institutioner, ombud, representanter eller förvaltare eller därför att upplysningarna gäller äganderätt i en person. Bestämmelsen överensstämmer med OECD:s modellavtal.

I det till avtalet fogade protokoll som undertecknades år 1997, ska enligt Artikel 2 bestämmelser om närvaro vid skatteutredning föras in i ett nytt stycke benämnt ”Till artikel 27:”. Bestämmelserna överensstämmer med motsvarande bestämmelser i den modell för informationsutbytesavtal i skatteärenden som OECD rekommenderar (Agreement on Exchange of Information on Tax Matters).

Enligt punkt 1 får en avtalsslutande stat tillåta att företrädare för den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten närvarar i den förstnämnda staten för att höra fysiska personer och granska handlingar. Vidare anges att den behöriga myndigheten i den sistnämnda staten ska meddela den behöriga myndigheten i den förstnämnda staten om tid och plats för det planerade mötet med de fysiska personerna i fråga.

Enligt punkt 2 får den behöriga myndigheten i en avtalsslutande stat, på begäran av den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten, tillåta att företrädare för den behöriga myndigheten i den sistnämnda staten närvarar vid skatteutredning i förstnämnda stat.

Av punkt 3 framgår att om en begäran enligt punkt 2 bifalls ska den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat som utför utredningen snarast möjligt meddela den behöriga myndigheten i den andra staten om tid och plats för utredningen, den myndighet eller person som bemyndigats att utföra utredningen samt de förfaranden och villkor som den förstnämnda staten fastställt för utförandet av utredningen. Den stat som utför utredningen ska därvid fatta alla beslut beträffande utförandet av utredningen.

Artikel 3 i protokollet innehåller ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. Enligt punkt 1 ska de avtalsslutande staterna skriftligen underrätta varandra när de konstitutionella åtgärder som krävs för att protokollet ska träda i kraft har vidtagits. Enligt punkt 2 träder protokollet i kraft den trettionde dagen efter det datum då den sista av dessa underrättelser tas emot och tillämpas från och med nämnda dag. I punkt 3 anges att protokollet förblir i kraft så länge avtalet är i kraft.

Hänvisningar till S4-2

  • Prop. 2012/13:89: Avsnitt 1

4.3. Överenskommelsens innehåll

Överenskommelsen kompletterar skatteavtalets artikel 26 om förfarande för ömsesidig överenskommelse genom att anstånd med betalning av skatter ska ges när sådant förfarande pågår. Överenskommelsen följer i huvudsak den modell för överenskommelser av detta slag som Indien tidigare ingått med ett fåtal andra länder och regeringen har för att få till stånd en överenskommelse accepterat en överenskommelse som nära ansluter till modellens utformning.

I preambeln anges att, i fråga om Sverige, Skatteverket och, i fråga om Indien, the Assessing Officer ska ge anstånd, i enlighet med överenskommelsen, med betalning av skatt som anges i artikel 2 i skatteavtalet och som ska betalas i Sverige respektive i Indien. Vid handläggning av ärende enligt skatteavtal får regeringen, eller den myndighet som regeringen har bestämt att handlägga sådant ärende, bevilja anstånd med betalning av den skatt som ärendet gäller, 63 kap. 4 § 2 st. skatteförfarandelagen (2011:1244). Vid handläggning av sådant ärende gäller även övriga relevanta bestämmelser i skatteförfarandelagen.

Av punkt 1 framgår att rätten för skattemyndigheten i Sverige respektive Indien att begära säkerhet kvarstår, i fall där säkerhet bedöms nödvändig för att undvika att allmänna intressen i respektive stat skadas.

I punkt 2 anges hur den skattskyldige ska ställa säkerhet i Indien. I bestämmelsen anges att den skattskyldige ska lämna säkerhet i enlighet med bilaga ”A” till överenskommelsen, i form av en oåterkallelig bankgaranti utställd av en registrerad bank eller av en indisk filial till en utländsk bank som godkänts av the Reserve Bank of India (Indiens Centralbank) att bedriva bankverksamhet i Indien. Bilaga ”A” finns fogad som bilaga 2 till denna proposition.

I punkt 3 finns bestämmelser om säkerhet i Sverige. Av bestämmelserna följer att den skattskyldige på begäran ska lämna säkerhet i form av en oåterkallelig bankgaranti utställd av en bank som bedriver verksamhet med tillstånd av Finansinspektionen, eller annan säkerhet som Skatteverket finner lämplig. Kammarrätten i Stockholm anser att det kan ifrågasättas om det finns förutsättningar för att i Sverige tillämpa de bestämmelser i överenskommelsen som avser ställande av säkerhet. Bestämmelser om säkerhet som villkor för anstånd finns i 63 kap. 8 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Punkt 4 innehåller regler om det högsta belopp för vilket säkerhet får begäras.

Punkt 5 innehåller regler om att anstånd ska omfatta ränta respektive straffavgift som hänför sig till belopp för vilket anstånd medgivits enligt överenskommelsen. Vidare framgår av punkten att ränta får beräknas under tid för vilken anstånd beviljas.

I punkt 6 anges att de behöriga myndigheterna ska söka lösa eller avsluta ärendet om ömsesidig överenskommelse inom två år från den dag då den ena behöriga myndigheten underrättar den andra om att den skattskyldige gett in en ansökan om ömsesidig överenskommelse.

I punkt 7 finns bestämmelser om anståndstid. Huvudregeln är att anstånd enligt överenskommelsen kan beviljas i högst två år. De behöriga myndigheterna kan emellertid komma överens om en förlängning. I sådant fall får den sammanlagda tidsperiod för vilken anstånd beviljas inte överstiga fem år.

Punkt 8 innehåller bestämmelser om när en bankgaranti får tas i anspråk.

I punkt 9 finns bestämmelser om ersättande av säkerhet. I punkt 10 anges att överenskommelsen på begäran av en part kan bli föremål för översyn.

Punkt 11 innehåller ikraftträdandebestämmelser. Överenskommelsen träder i kraft den trettionde dagen efter den dag då Sverige skriftligen underrättat Indien om att de konstitutionella åtgärder som krävs för att överenskommelsen ska träda i kraft har vidtagits.

Hänvisningar till S4-3

  • Prop. 2012/13:89: Avsnitt 1

5. Konsekvenser för de offentliga finanserna

Förslagen i denna proposition förväntas inte ge upphov till någon negativ offentligfinansiell effekt. Förslagen kan i stället komma att motverka ett framtida skattebortfall genom de utökade möjligheterna till informationsutbyte med Indien. Inte heller bedöms förslagen ge upphov till några ökade kostnader eller någon ökad arbetsbörda för Skatteverket eller för de allmänna förvaltningsdomstolarna.

6. Författningskommentar

1 §

I paragrafen föreskrivs att avtalet i den lydelse detta erhållit genom protokollet den 7 februari 2013 ska gälla som lag här i landet.

2 §

I paragrafen föreskrivs att överenskommelsen mellan Sverige och Indien den 7 februari 2013 om anstånd med betalning av skatter under pågående förfarande för ömsesidig överenskommelse ska gälla som lag här i landet.

Protokoll om ändring i avtalet mellan Konungariket Sveriges regering och Republiken Indiens regering för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet, undertecknat i New Delhi den 24 juni 1997

Konungariket Sveriges regering och Republiken Indiens regering, som önskar ingå ett protokoll om ändring (i det följande benämnt ”ändringsprotokoll”) i avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet, undertecknat i New Delhi den 24 juni 1997 och som trädde i kraft den 25 december 1997 (i det följande benämnt ”avtalet”), har kommit överens om följande:

ARTIKEL 1

Artikel 27 (Utbyte av upplysningar) i avtalet ska utgå och ersättas av följande artikel:

”Artikel 27 Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna ska utbyta sådana upplysningar (dokument och bestyrkta kopior av dokument däri inbegripna) som kan antas vara relevanta vid tillämpningen av bestämmelserna i detta avtal eller för administration eller verkställighet av intern lagstiftning i fråga om skatter av varje slag och beskaffenhet som tas ut för de avtalsslutande staterna eller för deras politiska underavdelningar eller lokala myndigheter, om beskattningen enligt denna lagstiftning inte strider mot avtalet. Utbytet av upplysningar begränsas inte av artiklarna 1 och 2.

2. Upplysningar som en avtalsslutande stat tagit emot enligt punkt 1 ska behandlas som hemliga på samma sätt som upplysningar som erhållits enligt den interna lagstiftningen i denna stat och får yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripet domstolar och förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär eller driver in de skatter som åsyftas i punkt 1 eller handlägger åtal eller överklagande i fråga om dessa skatter eller som utövar tillsyn över nämnda verksamheter. Dessa personer eller myndigheter får använda upplysningarna bara för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid offentlig rättegång eller i domstolsavgöranden. Utan hinder av detta kan upplysningar som en

avtalsslutande stat mottagit användas för andra ändamål då sådana upplysningar kan användas för sådana andra ändamål enligt lagstiftningen i båda staterna och den behöriga myndigheten i den stat som lämnar upplysningarna tillåter sådan användning.

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 medför inte skyldighet för en avtalsslutande stat att:

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

b) lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

c) lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighet, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

4. Då en avtalsslutande stat begär upplysningar enligt denna artikel ska den andra avtalsslutande staten använda de medel som denna stat förfogar över för att inhämta de begärda upplysningarna, även om denna andra stat inte har behov av upplysningarna för sina egna beskattningsändamål. Förpliktelsen i föregående mening begränsas av bestämmelserna i punkt 3, men detta medför inte en rätt för en avtalsslutande stat att vägra att lämna upplysningar uteslutande därför att denna stat inte har något eget intresse av sådana upplysningar.

5. Bestämmelserna i punkt 3 medför inte en rätt för en avtalsslutande stat att vägra att lämna upplysningar uteslutande därför att upplysningarna innehas av en bank, annan finansiell institution, ombud, representant eller förvaltare eller därför att upplysningarna gäller äganderätt i en person.”

ARTIKEL 2

Följande nya punkt ska läggas till i protokollet till avtalet, efter punkten ”Till artikel 25:”:

Till artikel 27:

1. En avtalsslutande stat får tillåta att företrädare för den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten närvarar i den förstnämnda avtalsslutande staten för att höra fysiska personer och granska handlingar efter skriftligt medgivande av de berörda personerna. Den behöriga myndigheten i den sistnämnda avtalsslutande staten ska meddela den behöriga myndigheten i den förstnämnda avtalsslutande staten om tid och plats för mötet med dessa personer.

2. På begäran av den behöriga myndigheten i en avtalsslutande stat får den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten tillåta att företrädare för den behöriga myndigheten i den förstnämnda avtalsslutande staten är närvarande vid skatteutredning i den sistnämnda avtalsslutande staten till den del detta anses lämpligt.

3. Bifalls en begäran enligt punkt 2 ska den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat som utför utredningen snarast möjligt underrätta den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten om tid och plats för utredningen, om den myndighet eller person som bemyndigats att utföra utredningen samt om de förfaranden och villkor som den förstnämnda avtalsslutande staten fastställt för utförandet av utredningen. Alla beslut beträffande utförandet av utredningen ska fattas av den avtalsslutande stat som utför utredningen.”

ARTIKEL 3

1. De avtalsslutande staterna ska skriftligen underrätta varandra när de konstitutionella åtgärder som krävs för att detta ändringsprotokoll ska träda i kraft har vidtagits.

2. Detta ändringsprotokoll träder i kraft den trettionde dagen efter det datum då den sista av dessa underrättelser tas emot och tillämpas från och med nämnda dag.

3. Detta ändringsprotokoll förblir i kraft så länge som avtalet är i kraft.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade av respektive regering, undertecknat detta ändringsprotokoll.

Som skedde i Stockholm den 7 februari 2013 i vardera två originalexemplar på svenska, hindi och engelska, varvid samtliga tre texter har samma giltighet. I händelse av skiljaktigheter ska den engelska texten ha företräde.

För Konungariket Sveriges regering

För Republiken Indiens regering

Anders Borg Banashri Bose Harrison

Bilaga ”A” (Annexure ”A”) till överenskommelsen mellan Sverige och Indien om anstånd med betalning av skatter under pågående förfarande för ömsesidig överenskommelse

To The President of India acting through and represented by [Designation], Income Tax Department, Ministry of Finance, Government of India, New Delhi.

Bank Guarantee

Bank Guarantee as security for keeping the recovery of Tax Demand in abeyance during the pendency of a Mutual Agreement Procedure (MAP)

[Applicable in case of non-resident assessees, and Indian companies and other entities affiliated with Swedish companies, who have invoked the Mutual Agreement Procedure]

This Deed of Bank Guarantee made this ………………… day of ……………, 20………….., by [INSERT: Name and Address of Guaranteeing Bank] (hereinafter called “the Bank”, which expression shall, unless excluded by or repugnant to the context, include its successors and assignees) to the President of India acting through and represented by [Designation], Income Tax Department, Ministry of Finance, Government of India, New Delhi (hereinafter called “the Government”).

WHEREAS the Government has agreed that [INSERT: Name, Address, and permanent account number of the Assessee] (hereinafter called “the Assessee”, which expression shall, unless excluded by or repugnant to the context, include its successors and assignees) shall furnish a Bank Guarantee in respect of a demand of Rs. [INSERT: Amount of Tax in dispute] for the assessment year(s) ………………., in lieu of which the recovery of any part of such demand shall not be enforced until 30 days after the Assessing Officer receives written notice of the MAP Agreement between the Competent Authorities of the Governments of India and Sweden, and the Assessee will not be treated as in default for the above assessment year(s);

AND WHEREAS THE Bank has at the request of the Assessee agreed to execute these presents:

NOW THEREFORE THIS DEED WITNESSES AS FOLLOWS

In consideration of the Government agreeing to treat the Assessee as not in default for Rs. [INSERT: Amount of Tax in dispute, plus interest specified in paragraph (1) below] for the assessment year(s)……………………,

1. The Bank irrevocably guarantees and undertakes, for the term provided in paragraph 2 below, that the Bank shall indemnify and keep indemnified the Government to the extent of the said sum of Rs [INSERT: Amount of Tax in dispute] (Rupees [written text]) and interest accruing at the rate specified in the Income Tax Act of 1961 as amended from time to time, for non-payment of taxes on this amount after [INSERT date from which recovery could otherwise be made] or any amount as adjusted by the order of the Assessing Officer which may be passed after the furnishing of the guarantee. On advice from the Government that the Assessee has failed and neglected to observe any of its obligations to the Government with regard to the terms and conditions of the agreements between the Assessee and the Government that may underlie this Bank Guarantee, the decision of the Government as to whether any amount should be paid out by the Bank to the Government hereunder shall be final and binding.

2. The Bank further agrees that the guarantee herein contained shall remain in full force and effect for a period of 3 years from the date hereof, i.e., till [INSERT: date]; and further agrees to renew this guarantee for another 3 years on the following terms: the Bank will provide the Government with written notice no later than 60 days prior to the expiration date of this Bank Guarantee if the taxpayer has not renewed the agreements between the Assessee and the Bank that underlie this Bank Guarantee for an additional period of 3 years. If the Government does not receive a renewal of this Bank Guarantee or a substitute Bank Guarantee for the amounts of tax and interest in dispute prior to 30 days before the expiration date of this Bank Guarantee, the Government may instruct the Bank to pay the guaranteed amounts prior to expiration of the Bank Guarantee. Provided further that, notwithstanding any other things contained herein, the liabilities of the Bank shall be limited to the maximum of the guaranteed amount of Rs. [INSERT: Amount of tax in dispute] (Rupees [INSERT: written text]), as increased by interest pursuant to paragraph 1 during the term of this Bank Guarantee; and unless a claim in writing is lodged with the Bank, or action to enforce the claim under the guarantee is filed or initiated against the Bank, within six months from the date of expiry of the guarantee period fixed hereunder or where such period is extended under the terms of this guarantee from the date of such extended period as the case may be, all the rights of the Government under this guarantee shall be forfeited and the Bank shall be relieved and discharged from liabilities hereunder.

3. The obligations of the Bank to the Government under this Bank Guarantee will terminate upon the occurrence of any of the following for the taxable years in question: (i) the payment by the Bank or the Assessee to the Government of the

guaranteed amounts;

(ii) the payment by the Assessee to the Government of all amounts owed, as agreed to by the Competent Authorities in a MAP Agreement;

(iii) a MAP Agreement by the Competent Authorities that the government will not seek to recover any part of the previously demanded amounts; or

(iv) The Assessee furnishes to the Government similar security from another Bank.

4. The guarantee herein contained shall not be discharged or affected by any change in the constitution either of the Assessee or of the Bank.

5. The Government shall have the fullest liberty without affecting the guarantee to postpone for any time, or from time to time, any of the powers exercisable by it against the Assessee, or to either enforce or forbear any of the terms and conditions under this guarantee or under the Income Tax Act and Income Tax Rules, and the Bank shall not be released from its liabilities under this guarantee by any exercise by the Government of the liberty with reference to the matter aforesaid or by reasons of time being given to the Assessee, or by any other act of forbearance or enforcement on the part of the Government, or by any indulgence by the Government to the Assessee, or by any other matter or thing whatsoever which under the law relating to sureties would but for these provisions have the effect of so releasing the Bank from its such liability. The Bank hereby agrees and undertakes that any claim which the Bank may have against the Assessee shall be subject and subordinate to the prior payment and performance in full of all the obligations of the Bank hereunder and the Bank will not without prior written consent of the Government exercise any legal rights or remedies of any kind in respect of any such payment or performance so long as the obligations of the Bank hereunder remain owing and outstanding, regardless of the insolvency, liquidation or bankruptcy of the Assessee or otherwise howsoever. The Bank will not counter claim or set off against its liabilities to the Government hereunder any sum outstanding to the credit of the Government with it.

6. This Bank Guarantee shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of India (without regard to its principles of conflict of laws).

7. The Bank undertakes not to revoke this guarantee during its currency except with the previous consent of the Government in writing.

8. Notwithstanding anything stated above, liability of the Bank under this guarantee is restricted to Rs. [INSERT: Amount of Tax in dispute, plus interest specified in paragraph (1) above] (Rupees [written text]) and is valid for the period(s) described in paragraph 2 above. Unless a demand or claim under this guarantee is lodged with the Bank on or before [INSERT: date, as established in paragraph (2) above], all rights of the Government under the said guarantee shall be forfeited and the

Bank shall be relieved and discharged from all liabilities thereunder whether or not this document shall have been returned to the Bank.

IN WITNESS WHEREOF, the Bank, through its duly authorized representative, has set its hand stamp on this ………day of ……………...at ………………

Witness For and on behalf of the Bank

(Signature) Designation with Bank Stamp) Name (Attorney as per power of Attorney No.…) Date

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 14 mars 2013

Närvarande: Statsministern Reinfeldt, ordförande, och statsråden Bildt, Ask, Larsson, Erlandsson, Hägglund, Carlsson, Borg, Adelsohn Liljeroth, Ohlsson, Norman, Attefall, Engström, Kristersson, Elmsäter-Svärd, Ullenhag, Hatt, Ek, Lööf, Arnholm

Föredragande: statsrådet Borg

Regeringen beslutar proposition 2012/13:89 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Indien samt överenskommelse med Indien om anstånd med betalning av skatter