Prop. 2013/14:180

Avgifter för tillsyn enligt drivmedelslagen

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 13 mars 2014

Fredrik Reinfeldt

Lena Ek

(Miljödepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt drivmedelslagen (2011:319) och anslutande föreskrifter. Detta innebär att regeringen kan ge Transportstyrelsen rätt att ta ut avgifter för sin tillsyn över system för bensingasåterföring.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2014.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i drivmedelslagen (2011:319).

2. Förslag till lag om ändring i drivmedelslagen (2011:319)

Härigenom föreskrivs att 4, 6 och 22 §§drivmedelslagen (2011:319) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 §1

För klassificering i miljöklass 1 ska en bensin uppfylla följande tekniska krav:

1. researchoktantalet ska vara lägst 95,

2. motoroktantalet ska vara lägst 85,

3. ångtrycket ska vid 37,8 grader Celsius vara lägst 45 kilopascal och högst 95 kilopascal, dock lägst 65 kilopascal under vintern och högst 70 kilopascal under sommaren,

4. destillationen ska innebära att

a) under vintern minst 50 procent och under övrig tid minst 47 volymprocent har förångats vid 100 grader Celsius,

b) minst 75,0 volymprocent har förångats vid 150 grader Celsius, och

c) slutkokpunkten är högst 205 grader Celsius,

5. olefiner får förekomma med högst 13,0 volymprocent,

6. aromater får förekomma med högst 35,0 volymprocent,

7. bensen får förekomma med högst 1,0 volymprocent,

8. syre får förekomma med högst 3,7 viktprocent,

9. i fråga om oxygenater får

a) metanol förekomma med högst 3,0 volymprocent (stabiliseringsmedel måste tillsättas),

b) etanol förekomma med högst 10,0 volymprocent (stabiliseringsmedel kan vara nödvändigt),

c) isopropylalkohol förekomma med högst 12,0 volymprocent,

d) tertiär-butylalkohol förekomma med högst 15,0 volymprocent,

e) isobutylalkohol förekomma med högst 15,0 volymprocent,

f) etrar som innehåller fem eller flera kolatomer per molekyl förekomma med högst 22,0 volymprocent, och

g) andra primära alkoholer och etrar med en slutlig kokpunkt som högst motsvarar den som anges i europastandarden SS-EN 228:2008 förekomma med högst 15 volymprocent,

g) andra primära alkoholer och etrar med en slutlig kokpunkt som högst motsvarar den som anges i europastandarden SS-EN 228:2013 förekomma med högst 15,0 volymprocent,

10. svavel får förekomma med högst 10,0 milligram per kilogram, 11. bly får förekomma med högst 0,005 gram per liter,

1 Senaste lydelse 2011:320.

12. metylcyklopentadienylmangantrikarbonyl (MMT) får förekomma med högst 2 milligram mangan per liter,

13. fosfor får inte förekomma i någon mätbar mängd, 14. bensinen ska uppfylla skäliga funktionskrav i fråga om renhet för insugnings- och insprutningsventiler, och

15. bensinen får inte innehålla askbildande ämnen, om den är avsedd för fordon med katalytisk avgasrening.

6 §2

För klassificering i miljöklass 2 ska en bensin uppfylla följande tekniska krav:

1. researchoktantalet ska vara lägst 95,

2. motoroktantalet ska vara lägst 85,

3. ångtrycket ska vid 37,8 grader Celsius vara lägst 45 kilopascal och högst 95 kilopascal, dock högst 70,0 kilopascal under sommaren,

4. destillationen ska innebära att minst 46,0 volymprocent har förångats vid 100 grader Celsius och minst 75,0 volymprocent har förångats vid 150 grader Celsius,

5. olefiner får förekomma med högst 18,0 volymprocent,

6. aromater får förekomma med högst 35,0 volymprocent,

7. bensen får förekomma med högst 1,0 volymprocent,

8. syre får förekomma med högst 3,7 viktprocent,

9. i fråga om oxygenater får

a) metanol förekomma med högst 3,0 volymprocent (stabiliseringsmedel måste tillsättas),

b) etanol förekomma med högst 10,0 volymprocent (stabiliseringsmedel kan vara nödvändigt),

c) isopropylalkohol förekomma med högst 12,0 volymprocent,

d) tertiär-butylalkohol förekomma med högst 15,0 volymprocent,

e) isobutylalkohol förekomma med högst 15,0 volymprocent,

d) etrar som innehåller fem eller flera kolatomer per molekyl förekomma med högst 22,0 volymprocent, och

f) etrar som innehåller fem eller flera kolatomer per molekyl förekomma med högst 22,0 volymprocent, och

e) andra primära alkoholer och etrar med en slutlig kokpunkt som högst motsvarar den som anges i europastandarden SS-EN 228:2008 eller motsvarande förekomma med högst 15,0 volymprocent,

g) andra primära alkoholer och etrar med en slutlig kokpunkt som högst motsvarar den som anges i europastandarden SS-EN 228:2013 eller motsvarande förekomma med högst 15,0 volymprocent,

10. svavel får förekomma med högst 10,0 milligram per kilogram, 11. bly får förekomma med högst 0,005 gram per liter,

11. bly får förekomma med högst 0,005 gram per liter, och

12. metylcyklopentadienylmangantrikarbonyl (MMT) får förekomma med högst 2 milligram mangan per liter.

2 Senaste lydelse 2011:320.

22 §3

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1. skyldighet för den som tillhandahåller en bensin eller ett dieselbränsle att informera konsumenter om hur stor andel biodrivmedel som bensinen eller dieselbränslet har, om metalltillsatser i drivmedlet och om lämplig användning av olika bränsleblandningar,

2. skyldigheten enligt 17 § att se till att det finns tillgång till sådan bensin som avses i den paragrafen,

3. skyldighet för den som ska informera om ett felaktigt drivmedel enligt 18 § att betala kostnaderna för att en myndighet informerar i leverantörens ställe,

4. märkning, utformning, provning och kontroll av anordningar för bränslepåfyllning,

5. undantag från kraven i 6 § för bensin som är avsedd endast för drift av kolvmotorer i luftfartyg,

6. rapportering enligt 19 och 20 §§ och undantag från rapporteringsskyldighet,

7. åtgärder som ska vidtas enligt 21 §, och

8. sådana undantag från saluföringsförbudet i 16 § som avser försäljning för fordonsindustrins forsknings- och testningsverksamhet eller för fordonsindustrins påfyllning av nytillverkade fordon inför leverans.

7. åtgärder som ska vidtas enligt 21 §,

8. sådana undantag från saluföringsförbudet i 16 § som avser försäljning för fordonsindustrins forsknings- och testningsverksamhet eller för fordonsindustrins påfyllning av nytillverkade fordon inför leverans, och

9. avgifter för tillsyn och för ärendehandläggning enligt denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.

3 Senaste lydelse 2012:340.

3. Ärendet och dess beredning

Transportstyrelsen har i en skrivelse till Miljödepartementet pekat på behovet av att ändra drivmedelslagen (2011:319) så att det blir möjligt att ta ut avgifter för tillsyn och ärendehandläggning (dnr M2012/3136/R).

Efter beredning i Regeringskansliet har en promemoria om avgifter för tillsyn och handläggning samt skyldigheten att tillhandahålla förnybara drivmedel och möjligheter till dispens från det kravet upprättats i Miljödepartementet. Promemorian innehöll förslag till ändringar i drivmedelslagen och lagen (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel. I denna proposition behandlas förslaget om ändringar i drivmedelslagen. Promemorians lagförslag i denna del återges i bilaga 1.

Promemorian har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 2. Remissvaren och en sammanställning av svaren finns tillgängliga i Miljödepartementet (dnr M2011/1835/Kl).

Lagrådet

Regeringen beslutade den 20 februari 2014 att inhämta Lagrådets yttrande över det lagförslag som återges i bilaga 3. Lagrådsremissen innehöll också ett förslag till lag om ändring i lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel. Lagrådets yttrande återges i bilaga 4. Lagrådets synpunkter behandlas i avsnitt 7. Regeringen har följt Lagrådets synpunkter.

Hänvisningar till S3

4. Avgifter för tillsyn och handläggning

Regeringens förslag: Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och för ärendehandläggning enligt drivmedelslagen och föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen.

Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens. Remissinstanserna har med två undantag tillstyrkt förslaget. Svenska

Petroleum och Biodrivmedel Institutet och Skärgårdarnas riksförbund har anfört att det inte finns någon uppgift om storleken på avgiften. En bensinstation kan mot den bakgrunden inte bedöma kostnaderna för den enskilda stationen. Ekonomistyrningsverket har angett att utifrån den skrivning som föreslås, innebär förslaget att full kostnadstäckning enligt 5 § avgiftsförordningen (1992:191) ska gälla för tillsyn och ärendehandläggning enligt drivmedelslagen. Preem AB har anfört att det behöver klargöras att avgift bara får tas ut för tillsyn av bensingasåterföring.

Hela Sverige ska leva och Småkom (De små kommunernas samverkan) har avstyrkt förslaget och anfört att många små bensinstationer kämpar

för sin överlevnad och inte klarar utgiftshöjningar i form av tillsynsavgifter.

Skälen för regeringens förslag: Transportstyrelsens kärnverksamhet utgörs av regelgivning, tillståndsprövning, tillsyn och registerhantering inom de fyra trafikslagen järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Transportstyrelsens verksamhet är avsedd att finansieras på ett enhetligt sätt genom att myndigheten har möjlighet att ta ut avgifter (jfr prop. 2010/11:30 Avgifter i Transportstyrelsens verksamhet).

Transportstyrelsen är enligt drivmedelslagen och drivmedelsförordningen (2011:346) tillsynsmyndighet för system för bensingasåterföring. Enligt drivmedelslagen och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen saknas möjlighet för Transportstyrelsen att ta ut avgifter för tillsynen av bensingasåterföring. Kraven på bensingasåterföring gäller samtliga bensinstationer, för närvarande cirka 2 800 stycken, som kommersiellt överlåter bensin oavsett försäljningsvolym.

Transportstyrelsens verksamhet med tillsyn och handläggning av ärenden enligt drivmedelslagstiftningen bör finansieras på samma sätt som myndighetens tillsyn och ärendehandläggning i andra frågor. Det bör därför finnas en möjlighet för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om avgifter. Som Ekonomistyrningsverket har angett innebär förslaget att avgift kan tas ut för all tillsyn och handläggning enligt drivmedelslagen och föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen. Det är också i linje med att Transportstyrelsen är en avgiftsfinansierad myndighet. Avgiften avser ett väl avgränsat kollektiv, dvs. alla säljställen som omfattas av drivmedelslagens bestämmelser. Den närmare regleringen av avgiftsuttagen bör ske på föreskriftsnivå.

5. Ikraftträdande

Regeringens förslag: Ändringarna träder i kraft den 1 augusti 2014.

Promemorians förslag: Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2014. Remissinstanserna har inte haft några synpunkter på tidpunkten för ikraftträdandet.

Skälen för regeringens förslag: Ändringarna bör träda i kraft så snart det är möjligt.

6. Konsekvenser

Förslaget innebär att det blir möjligt att meddela föreskrifter som innebär att Transportstyrelsen kan ta ut avgifter för sin tillsyn och ärendehandläggning enligt drivmedelslagen. Om bemyndigandet utnyttjas kommer de cirka 2 800 bensinstationer som omfattas av lagen att behöva betala för tillsynen.

7. Författningskommentar

Förslaget till lag om ändring i drivmedelslagen (2011:319)

4 §

I paragrafen ändras nionde punkten g eftersom standarden SS-EN 228:2008 (samt den nationella bilagan SS 155422:2006) har upphävts och ersatts av SS-EN 228:2013. Dessutom anges volymprocenten med en decimal för att överensstämma med lagens övriga viktprocentangivelser. Den uppdaterade hänvisningen innebär inte att några nya tekniska krav ställs.

6 §

Två nya specifikationer läggs in i nionde punkten d och e för överensstämmelse med 4 §. När det gäller dessa specifikationer har någon skillnad mellan 4 och 6 §§ aldrig varit avsedd. De nuvarande specifikationerna i nionde punkten d och e byter beteckning till f och g. I den nya nionde punkten g uppdateras hänvisningen till den angivna standarden på grund av att standarden SS-EN 228:2008 (samt den nationella bilagan SS 155422:2006) har upphävts och ersatts av SS-EN 228:2013. Den uppdaterade hänvisningen innebär inte att några nya tekniska krav ställs.

22 §

Paragrafen innehåller ett antal bemyndiganden för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter.

Paragrafen utökas med en ny nionde punkt med bemyndigande att meddela föreskrifter om avgifter. Lagen saknar i dag bestämmelser om avgifter. Genom den nya bestämmelsen kan föreskrifter meddelas om skyldighet att betala avgift för den tillsyn som regleras i lagstiftningen och för handläggning av ärenden. Lagens bestämmelser om tillsyn finns i 23 § och behandlas i propositionen Nya lagar om avgasrening och drivmedel (prop. 2010/11:51 s. 49).

Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Hänvisningar till S7

  • Prop. 2013/14:180: Avsnitt 3

Promemorians lagförslag

Här återges promemorians lagförslag i den del som avser ändringar i drivmedelslagen (2011:319).

Förslag till lag om ändring i drivmedelslagen (2011:319)

Härigenom föreskrivs att 4, 6 och 22 §§drivmedelslagen (2011:319) ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt SFS 2011:320 Föreslagen lydelse

4 §

För klassificering i miljöklass 1 ska en bensin uppfylla följande tekniska krav:

1. researchoktantalet ska vara lägst 95,

2. motoroktantalet ska vara lägst 85,

3. ångtrycket ska vid 37,8 grader Celsius vara lägst 45 kilopascal och högst 95 kilopascal, dock lägst 65 kilopascal under vintern och högst 70 kilopascal under sommaren,

4. destillationen ska innebära att

a) under vintern minst 50 procent och under övrig tid minst 47 volymprocent har förångats vid 100 grader Celsius,

b) minst 75,0 volymprocent har förångats vid 150 grader Celsius, och

c) slutkokpunkten är högst 205 grader Celsius,

5. olefiner får förekomma med högst 13,0 volymprocent,

6. aromater får förekomma med högst 35,0 volymprocent,

7. bensen får förekomma med högst 1,0 volymprocent,

8. syre får förekomma med högst 3,7 viktprocent,

9. i fråga om oxygenater får

a) metanol förekomma med högst 3,0 volymprocent (stabiliseringsmedel måste tillsättas),

b) etanol förekomma med högst 10,0 volymprocent (stabiliseringsmedel kan vara nödvändigt),

c) isopropylalkohol förekomma med högst 12,0 volymprocent,

d) tertiär-butylalkohol förekomma med högst 15,0 volymprocent,

e) isobutylalkohol förekomma med högst 15,0 volymprocent,

f) etrar som innehåller fem eller flera kolatomer per molekyl förekomma med högst 22,0 volymprocent, och

g) andra primära alkoholer och etrar med en slutlig kokpunkt som högst motsvarar den som anges i europastandarden SS-EN 228:2008 förekomma med högst 15 volymprocent,

g) andra primära alkoholer och etrar med en slutlig kokpunkt som högst motsvarar den som anges i europastandarden SS-EN 228:2013 förekomma med högst 15,0 volymprocent,

10. svavel får förekomma med högst 10,0 milligram per kilogram, 11. bly får förekomma med högst 0,005 gram per liter, 12. metylcyklopentadienylmangantrikarbonyl (MMT) får förekomma med högst 2 milligram mangan per liter,

13. fosfor får inte förekomma i någon mätbar mängd, 14. bensinen ska uppfylla skäliga funktionskrav i fråga om renhet för insugnings- och insprutningsventiler, och

15. bensinen får inte innehålla askbildande ämnen, om den är avsedd för fordon med katalytisk avgasrening.

6 §

För klassificering i miljöklass 2 ska en bensin uppfylla följande tekniska krav:

1. researchoktantalet ska vara lägst 95,

2. motoroktantalet ska vara lägst 85,

3. ångtrycket ska vid 37,8 grader Celsius vara lägst 45 kilopascal och högst 95 kilopascal, dock högst 70,0 kilopascal under sommaren,

4. destillationen ska innebära att minst 46,0 volymprocent har förångats vid 100 grader Celsius och minst 75,0 volymprocent har förångats vid 150 grader Celsius,

5. olefiner får förekomma med högst 18,0 volymprocent,

6. aromater får förekomma med högst 35,0 volymprocent,

7. bensen får förekomma med högst 1,0 volymprocent,

8. syre får förekomma med högst 3,7 viktprocent,

9. i fråga om oxygenater får

a) metanol förekomma med högst 3,0 volymprocent (stabiliseringsmedel måste tillsättas),

b) etanol förekomma med högst 10,0 volymprocent (stabiliseringsmedel kan vara nödvändigt),

c) isopropylalkohol förekomma med högst 12,0 volymprocent,

d) tertiär-butylalkohol förekomma med högst 15,0 volymprocent,

e) isobutylalkohol förekomma med högst 15,0 volymprocent,

d) etrar som innehåller fem eller flera kolatomer per molekyl förekomma med högst 22,0 volymprocent, och

f) etrar som innehåller fem eller flera kolatomer per molekyl förekomma med högst 22,0 volymprocent, och

e) andra primära alkoholer och etrar med en slutlig kokpunkt som högst motsvarar den som anges i europastandarden SS-EN 228:2008 eller motsvarande förekomma med högst 15,0 volymprocent,

g) andra primära alkoholer och etrar med en slutlig kokpunkt som högst motsvarar den som anges i europastandarden SS-EN 228:2013 eller motsvarande förekomma med högst 15,0 volymprocent,

10. svavel får förekomma med högst 10,0 milligram per kilogram, 11. bly får förekomma med högst 0,005 gram per liter,

11. bly får förekomma med högst 0,005 gram per liter, och

12. metylcyklopentadienylmangantrikarbonyl (MMT) får förekomma med högst 2 milligram mangan per liter.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

22 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1. skyldighet för den som tillhandahåller en bensin eller ett dieselbränsle att informera konsumenter om hur stor andel biodrivmedel som bensinen eller dieselbränslet har, om metalltillsatser i drivmedlet och om lämplig användning av olika bränsleblandningar,

2. skyldigheten enligt 17 § att se till att det finns tillgång till sådan bensin som avses i den paragrafen,

3. skyldighet för den som ska informera om ett felaktigt drivmedel enligt 18 § att betala kostnaderna för att en myndighet informerar i leverantörens ställe,

4. märkning, utformning, provning och kontroll av anordningar för bränslepåfyllning,

5. undantag från kraven i 6 § för bensin som är avsedd endast för drift av kolvmotorer i luftfartyg,

6. rapportering enligt 19 och 20 §§ och undantag från rapporteringsskyldighet,

7. åtgärder som ska vidtas enligt 21 §, och

8. sådana undantag från saluföringsförbudet i 16 § som avser försäljning för fordonsindustrins forsknings- och testningsverksamhet eller för fordonsindustrins påfyllning av nytillverkade fordon inför leverans.

7. åtgärder som ska vidtas enligt 21 §,

8. sådana undantag från saluföringsförbudet i 16 § som avser försäljning för fordonsindustrins forsknings- och testningsverksamhet eller för fordonsindustrins påfyllning av nytillverkade fordon inför leverans, och

9. avgifter för tillsyn och för ärendehandläggning enligt denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

Förteckning över remissinstanserna

Riksrevisionen, Kammarrätten i Jönköping, Förvaltningsrätten i Falun, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Länsstyrelsen i Örebro län, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Ekonomistyrningsverket, Energimarknadsinspektionen, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas), Jordbruksverket, Kommerskollegium, Konkurrensverket, Naturvårdsverket, Skatteverket, Statens energimyndighet, Statens väg- och trafikforskningsinstitut (VTI), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), SWEDAC, Tillväxtanalys, Tillväxtverket, Transportstyrelsen, Agroetanol AB, Bil Sweden, Eco Par AB, Energigas Sverige, FordonsGas Sverige AB, Gröna Bilister, Hela Sverige ska leva, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, IVL Svenska miljöinstitutet AB, Miljömärkning Sverige AB, Motorbranschens riksförbund, Motormännens riksförbund, Nordisk Etanol & Biogas AB, Preem AB, Skärgårdarnas riksförbund, Småkom (De små kommunernas samverkan), SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Statoil Fuel & Retail Sverige AB, Svensk Bensinhandel, Svensk Etanolkemi AB (SEKAB), Svenska Bioenergiföreningen (SVEBIO), Svenska Naturskyddsföreningen, Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institut (SPBI), Svenskt Näringsliv, Lantmännen Energi.

Lagrådsremissens lagförslag

Här återges lagrådsremissens lagförslag i den del som avser drivmedelslagen (2011:319).

Förslag till lag om ändring i drivmedelslagen (2011:319)

Härigenom föreskrivs att 4, 6 och 22 §§drivmedelslagen (2011:319) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 §

För klassificering i miljöklass 1 ska en bensin uppfylla följande tekniska krav:

1. researchoktantalet ska vara lägst 95,

2. motoroktantalet ska vara lägst 85,

3. ångtrycket ska vid 37,8 grader Celsius vara lägst 45 kilopascal och högst 95 kilopascal, dock lägst 65 kilopascal under vintern och högst 70 kilopascal under sommaren,

4. destillationen ska innebära att

a) under vintern minst 50 procent och under övrig tid minst 47 volymprocent har förångats vid 100 grader Celsius,

b) minst 75,0 volymprocent har förångats vid 150 grader Celsius, och

c) slutkokpunkten är högst 205 grader Celsius,

5. olefiner får förekomma med högst 13,0 volymprocent,

6. aromater får förekomma med högst 35,0 volymprocent,

7. bensen får förekomma med högst 1,0 volymprocent,

8. syre får förekomma med högst 3,7 viktprocent,

9. i fråga om oxygenater får

a) metanol förekomma med högst 3,0 volymprocent (stabiliseringsmedel måste tillsättas),

b) etanol förekomma med högst 10,0 volymprocent (stabiliseringsmedel kan vara nödvändigt),

c) isopropylalkohol förekomma med högst 12,0 volymprocent,

d) tertiär-butylalkohol förekomma med högst 15,0 volymprocent,

e) isobutylalkohol förekomma med högst 15,0 volymprocent,

f) etrar som innehåller fem eller flera kolatomer per molekyl förekomma med högst 22,0 volymprocent, och

g) andra primära alkoholer och etrar med en slutlig kokpunkt som högst motsvarar den som anges i europastandarden SS-EN 228:2008 förekomma med högst 15 volymprocent,

g) andra primära alkoholer och etrar med en slutlig kokpunkt som högst motsvarar den som anges i europastandarden SS-EN 228:2013 förekomma med högst 15,0 volymprocent,

10. svavel får förekomma med högst 10,0 milligram per kilogram, 11. bly får förekomma med högst 0,005 gram per liter, 12. metylcyklopentadienylmangantrikarbonyl (MMT) får förekomma med högst 2 milligram mangan per liter,

13. fosfor får inte förekomma i någon mätbar mängd, 14. bensinen ska uppfylla skäliga funktionskrav i fråga om renhet för insugnings- och insprutningsventiler, och

15. bensinen får inte innehålla askbildande ämnen, om den är avsedd för fordon med katalytisk avgasrening.

6 §

För klassificering i miljöklass 2 ska en bensin uppfylla följande tekniska krav:

1. researchoktantalet ska vara lägst 95,

2. motoroktantalet ska vara lägst 85,

3. ångtrycket ska vid 37,8 grader Celsius vara lägst 45 kilopascal och högst 95 kilopascal, dock högst 70,0 kilopascal under sommaren,

4. destillationen ska innebära att minst 46,0 volymprocent har förångats vid 100 grader Celsius och minst 75,0 volymprocent har förångats vid 150 grader Celsius,

5. olefiner får förekomma med högst 18,0 volymprocent,

6. aromater får förekomma med högst 35,0 volymprocent,

7. bensen får förekomma med högst 1,0 volymprocent,

8. syre får förekomma med högst 3,7 viktprocent,

9. i fråga om oxygenater får

a) metanol förekomma med högst 3,0 volymprocent (stabiliseringsmedel måste tillsättas),

b) etanol förekomma med högst 10,0 volymprocent (stabiliseringsmedel kan vara nödvändigt),

c) isopropylalkohol förekomma med högst 12,0 volymprocent,

d) tertiär-butylalkohol förekomma med högst 15,0 volymprocent,

e) isobutylalkohol förekomma med högst 15,0 volymprocent,

d) etrar som innehåller fem eller flera kolatomer per molekyl förekomma med högst 22,0 volymprocent, och

f) etrar som innehåller fem eller flera kolatomer per molekyl förekomma med högst 22,0 volymprocent, och

e) andra primära alkoholer och etrar med en slutlig kokpunkt som högst motsvarar den som anges i europastandarden SS-EN 228:2008 eller motsvarande förekomma med högst 15,0 volymprocent,

g) andra primära alkoholer och etrar med en slutlig kokpunkt som högst motsvarar den som anges i europastandarden SS-EN 228:2013 eller motsvarande förekomma med högst 15,0 volymprocent,

10. svavel får förekomma med högst 10,0 milligram per kilogram, 11. bly får förekomma med högst 0,005 gram per liter,

11. bly får förekomma med högst 0,005 gram per liter, och

12. metylcyklopentadienylmangantrikarbonyl (MMT) får förekomma med högst 2 milligram mangan per liter.

22 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1. skyldighet för den som tillhandahåller en bensin eller ett dieselbränsle att informera konsumenter om hur stor andel biodrivmedel som bensinen eller dieselbränslet har, om metalltillsatser i drivmedlet och om lämplig användning av olika bränsleblandningar,

2. skyldigheten enligt 17 § att se till att det finns tillgång till sådan bensin som avses i den paragrafen,

3. skyldighet för den som ska informera om ett felaktigt drivmedel enligt 18 § att betala kostnaderna för att en myndighet informerar i leverantörens ställe,

4. märkning, utformning, provning och kontroll av anordningar för bränslepåfyllning,

5. undantag från kraven i 6 § för bensin som är avsedd endast för drift av kolvmotorer i luftfartyg,

6. rapportering enligt 19 och 20 §§ och undantag från rapporteringsskyldighet,

7. åtgärder som ska vidtas enligt 21 §, och

8. sådana undantag från saluföringsförbudet i 16 § som avser försäljning för fordonsindustrins forsknings- och testningsverksamhet eller för fordonsindustrins påfyllning av nytillverkade fordon inför leverans.

7. åtgärder som ska vidtas enligt 21 §,

8. sådana undantag från saluföringsförbudet i 16 § som avser försäljning för fordonsindustrins forsknings- och testningsverksamhet eller för fordonsindustrins påfyllning av nytillverkade fordon inför leverans, och

9. avgifter för tillsyn och för ärendehandläggning enligt denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.

Lagrådets yttrande

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-05

Närvarande: F.d. justitieråden Dag Victor och Per Virdesten samt justitierådet Olle Stenman.

Avgifter för tillsyn enligt drivmedelslagen och lättnad i lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel

Enligt en lagrådsremiss den 20 februari 2014 (Miljödepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om ändring i drivmedelslagen (2011:319),

2. lag om ändring i lagen (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av departementssekreteraren Ingela Sundelin.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget till lag om ändring i drivmedelslagen

22 §

Enligt förslaget ska regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer få meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och för ärendehantering enligt denna lag och föreskrifter som har meddelats ”med stöd av lagen”. Av remissen framgår emellertid inte annat än att bemyndigandet är avsett att omfatta tillsyn och ärendehantering enligt lagen och föreskrifter som har meddelats ”i anslutning till lagen” (jfr t.ex. 23, 24 och 27 §§). Lagrådet föreslår att lagtexten justeras i enlighet med detta.

Förslaget till lag om ändring i lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel

7 §

Den föreslagna lagtexten angående under vilken tid som dispens ska meddelas ger inte någon saklig vägledning och innefattar inte heller i övrigt någon saklig ändring i förhållande till nuvarande reglering. Av författningskommentaren framgår emellertid att en avsikt med ändringen är att dispens ska kunna ges för så lång tid som skälen för dispens kan antas finnas kvar. Enligt Lagrådet är det lämpligt att detta kommer till uttryck i

lagtexten. Paragrafens andra mening skulle exempelvis kunna ges följande lydelse:

”En sådan dispens ska vara tidsbegränsad och får ges för så lång tid som skälen för dispens kan antas finnas kvar.”

Ikraftträdandebestämmelse

Lagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2014. Detta väcker frågan vad som gäller mellan ikraftträdandet och den 1 januari 2015 för den bränslesäljare som under kalenderåret två år före den 1 januari 2014 haft en försäljningsvolym som överstiger 1 000 kubikmeter motorbensin eller dieselbränsle men inte 1 500 kubikmeter. Enligt Lagrådet får den föreslagna regleringen uppfattas på det sättet att skyldigheten att tillhandahålla förnybart drivmedel enligt 3 § inte gäller under den tiden. Lagrådet har inte någon invändning i sak mot en sådan ordning.

Miljödepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 13 mars 2014

Närvarande: Statsministern Reinfeldt, ordförande, och statsråden Björklund, Bildt, Ask, Erlandsson, Hägglund, Borg, Billström, Adelsohn Liljeroth, Björling, Ohlsson, Norman, Attefall, Engström, Kristersson, Elmsäter-Svärd, Ullenhag, Ek, Lööf, Svantesson

Föredragande: statsrådet Ek

Regeringen beslutar proposition 2013/14:180 Avgifter för tillsyn enligt drivmedelslagen

Rättsdatablad

Författningsrubrik Bestämmelser som inför, ändrar, upphäver eller upprepar ett normgivningsbemyndigande

Celexnummer för bakomliggande EUregler

L ag om ändring i drivmedelslagen (2011:319)

22 §