Prop. 2022/23:69

Förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-, skogs- och vattenbruk

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 9 mars 2023

Ulf Kristersson

Elisabeth Svantesson (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår att den tillfälligt utökade nedsättningen av koldioxid- och energiskatt, som gäller fram till och med den 30 juni 2023, på bl.a. diesel som används i arbetsmaskiner och i skepp och vissa båtar i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamhet förlängs så att en utökad nedsättning ska gälla även under andra halvåret 2023.

Enligt förslaget ska nedsättning av koldioxidskatt medges med 2 491 kronor per kubikmeter för diesel som förbrukas under tiden 1 juli– 31 december 2023. För sådan dieselförbrukning under perioden ska nedsättning av energiskatten medges med 1 582 kronor per kubikmeter.

Förslaget medför ändringar i lagen om skatt på energi och i en tidigare beslutad ändring i den lagen. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2023. Äldre bestämmelser ska dock fortfarande gälla för bränsleförbrukning som skett före den 1 juli 2023.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringens förslag:

1. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2022:1047) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

3. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

2. Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1. Förslag till lag om ändring i lagen (2022:1047) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Härigenom föreskrivs att lagen (2022:1047) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi ska utgå.

2.2. Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Härigenom föreskrivs att 6 a kap. 2 a § lagen (1994:1776) om skatt på energi ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 a kap.

2 a §1

För drift av skepp och båtar utan medgivande enligt 2 kap. 9 § samt andra motordrivna fordon än personbilar, lastbilar och bussar medges befrielse från koldioxidskatt med 2 292 kronor per kubikmeter bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b, om det förbrukas i yrkesmässig

För drift av skepp och båtar utan medgivande enligt 2 kap. 9 § samt andra motordrivna fordon än personbilar, lastbilar och bussar medges befrielse från koldioxidskatt med 2 491 kronor per kubikmeter bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b, om det förbrukas i yrkesmässig

1. jordbruks- eller skogsbruksverksamhet, eller

2. vattenbruksverksamhet. För sådan förbrukning som avses i första stycket ska även befrielse från energiskatt medges med 2 111 kronor per kubikmeter.

För sådan förbrukning som avses i första stycket ska även befrielse från energiskatt medges med 1 582 kronor per kubikmeter.

När det gäller skepp och båtar för vilka fiskelicens som inte är begränsad till fiske enbart i enskilt vatten meddelats enligt fiskelagen (1993:787) medges skattebefrielse enligt första stycket också för bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Befrielse från skatt enligt denna paragraf får dock högst uppgå till de skattebelopp som gäller vid skattskyldighetens inträde för det förbrukade bränslet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förbrukning som sker före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse 2022:1050.

2.3. Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Härigenom föreskrivs att 6 a kap. 2 a § lagen (1994:1776) om skatt på energi ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt lagförslag 2.2 Föreslagen lydelse

6 a kap.

2 a §

För drift av skepp och båtar utan medgivande enligt 2 kap. 9 § samt andra motordrivna fordon än personbilar, lastbilar och bussar medges befrielse från koldioxidskatt med 2 491 kronor per kubikmeter bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b, om det förbrukas i yrkesmässig

För drift av skepp och båtar utan medgivande enligt 2 kap. 9 § samt andra motordrivna fordon än personbilar, lastbilar och bussar medges befrielse från koldioxidskatt med 1 930 kronor per kubikmeter bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b, om det förbrukas i yrkesmässig

1. jordbruks- eller skogsbruksverksamhet, eller

2. vattenbruksverksamhet.

För sådan förbrukning som avses i första stycket ska även befrielse från energiskatt medges med 1 582 kronor per kubikmeter.

När det gäller skepp och båtar för vilka fiskelicens som inte är begränsad till fiske enbart i enskilt vatten meddelats enligt fiskelagen (1993:787) medges skattebefrielse enligt första stycket också för bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Befrielse från skatt enligt denna paragraf får dock högst uppgå till de skattebelopp som gäller vid skattskyldighetens inträde för det förbrukade bränslet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förbrukning som sker före ikraftträdandet.

3. Ärendet och dess beredning

Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2023 (prop. 2022/23:1) att den tillfälligt utökade nedsättningen av koldioxid- och energiskatt, som gäller fram till och med den 30 juni 2023, på diesel som används i arbetsmaskiner och i skepp och vissa båtar i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamhet bör förlängas till och med den 31 december 2023. Inom Finansdepartementet har därför promemorian Förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-, skogs- och vattenbruk tagits fram.

En sammanfattning av promemorian finns i bilaga 1. Promemorians lagförslag finns i bilaga 2.

Promemorian har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 3. Remissvaren finns tillgängliga i Finansdepartementet (Fi2022/03353).

I denna proposition behandlas förslagen i promemorian.

Lagrådet

Lagförslagen är författningstekniskt och även i övrigt av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Regeringen har därför inte inhämtat Lagrådets yttrande över förslagen.

4. Bakgrund

Koldioxidskatt och energiskatt tas ut på drivmedel som bensin och diesel. Skattesatserna på drivmedel framgår av 2 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi, förkortad LSE.

Bestämmelserna i LSE är anpassade till rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet. Direktivet utgör ett EUrättsligt ramverk för hur medlemsstaterna ska utforma sin nationella beskattning av bränslen och el.

En nedsättning av koldioxidskatten på diesel som används i arbetsmaskiner i jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamheter infördes 2005 i syfte att stärka jord- och skogsbrukets internationella konkurrenskraft (prop. 2004/05:1 Förslag till statsbudget för 2005, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m.m. avsnitt 8.4.2). Skattenedsättningens storlek har varierat under åren. Nedsättningen, som även gäller bränsleförbrukning i skepp och vissa båtar i sådana verksamheter, har tillfälligt utökats genom dels förändrade återbetalningsbelopp för koldioxidskatt, dels återbetalning även av energiskatt (se prop. 2021/22:269, bet. 2021/22:FiU49, rskr. 2021/22:459 respektive prop. 2021/22:270, bet. 2021/22:FiU50, rskr. 2021/22:471). Fr.o.m. den 1 oktober 2022 är nedsättningen av koldioxidskatten 2 292 kronor per kubikmeter. Nedsättningen av energiskatten uppgår sedan den 1 oktober till 2 111 kronor.

Den tillfälliga utökningen av skattenedsättningen upphör den 1 juli 2023 då nedsättningen av energiskatten upphör och nedsättningen av koldioxidskatt återgår till 1 930 kronor per kubikmeter.

Hänvisningar till S4

5. Förlängning av den tillfälligt utökade nedsättningen av skatt på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk

Regeringens förslag: En tillfälligt utökad nedsättning av koldioxid- och energiskatt för diesel som används i arbetsmaskiner och i skepp och vissa båtar i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamhet ska gälla för sådan förbrukning som sker under andra halvåret 2023.

För sådan förbrukning som sker under tiden den 1 juli–31 december 2023 medges nedsättning av koldioxidskatt med 2 491 kronor per kubikmeter och nedsättning av energiskatt med 1 582 kronor per kubikmeter.

Ändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2023. Äldre bestämmelser ska dock fortfarande gälla i fråga om förbrukning som skett före den 1 juli 2023.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: Drivkraft Sverige,Ekonomistyrningsverket (ESV),

Föreningen Sveriges spannmålsodlare, Kommerskollegium, Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Maskinentreprenörerna, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Skatteverket, Skogsindustrierna, Småföretagarnas riksförbund, Svenskt Näringsliv och Statens jordbruksverk har inga synpunkter på eller tillstyrker förslaget. LRF föreslår att alla skattskyldiga med en årsförbrukning om minst 5 000 liter diesel ska få möjlighet till kvartalsvis återbetalning och för vidare fram att regeringen bör återkomma med förslag om bl.a. full skattebefrielse avseende eldningsolja inom jord-, skogs- och vattenbruket och att reduktionsplikten för diesel minskar. Även Maskinentreprenörerna efterlyser bl.a. en minskad reduktionsplikt för diesel. Skogsindustrierna föreslår bl.a. att nedsättningen av skatt på diesel permanentas. Skogsentreprenörerna ser positivt på förslaget förutsatt att det tydligt adresseras till entreprenörerna och inte till skogsindustrin. 2030sekretariatet tillstyrker förslaget under förutsättning att det så fort det är möjligt kompletteras med de åtgärder som förespråkas i betänkandet

Vägen mot fossiloberoende jordbruk (SOU 2021:67). Sekretariatet lämnar också synpunkter på promemorians konsekvensanalys.

Skogsstyrelsen avstyrker förslaget, bl.a. med hänvisning till att det saknas underlag som visar att det skulle föreligga ett behov av att införa skattenedsättningar för skogsbruket för att bibehålla Sveriges konkurrenskraft.

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Naturvårdsverket, Statens energimyndighet och Svenska naturskydds-

föreningen motsätter sig förslaget och framför bl.a. att nedsatt skatt på fossila bränslen försvårar omställningen till fossilfria alternativ och försvårar Sveriges arbete med att nå klimatmålen. Naturvårdsverket,

Statens energimyndighet och Svenska naturskyddsföreningen anser därför att andra stödformer än nedsatt skatt på fossila bränslen bör övervägas.

Konjunkturinstitutet har inga synpunkter på att förlänga den tillfälligt utökade nedsättningen av koldioxid- och energiskatt på diesel men efterlyser ett tydligare resonemang om motivet till förslaget. Konjunkturinstitutet anser också att det ur effektivitetssynpunkt är bättre med stöd som är utformade på annat sätt än att sänka priset på diesel.

Skälen för regeringens förslag: Den tillfälligt utökade nedsättningen av koldioxid- och energiskatt på diesel som används i arbetsmaskiner och i skepp och vissa båtar i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamhet infördes mot bakgrund av att priset på flera viktiga insatsvaror inom dessa näringar ökat kraftigt, inte minst på grund av kriget i Ukraina. Den tillfälligt utökade nedsättningen av koldioxid- och energiskatt på diesel motiverades också av behovet av att upprätthålla och stärka svensk livsmedelsproduktion under den extraordinära situation som rådde på grund av händelserna i omvärlden. Regeringen har i budgetpropositionen för 2023 bedömt att dessa förhållanden kommer att kvarstå under hela 2023 (prop. 2022/23:1 s. 213214).

Konjunkturinstitutet anser bl.a. att prisökningarna på insatsvaror för de aktuella näringarna bör kunna hanteras genom att dessa vältras över på konsumenterna. Regeringen bedömer att den höga inflationen, den dystra ekonomiska utsikten i närtid för bl.a. hushållen och den instabila säkerhetssituationen i vårt närområde sammantaget bidrar till en oförutsebar utveckling. Att mot denna bakgrund förlita sig på att prisökningarna kan vältras över på konsumenterna är, enligt regeringen, en otillfredsställande hållning. Regeringen anser följaktligen att det finns ett behov av att agera proaktivt för att ta om hand de risker som dagens situation för med sig för bl.a. företagen inom svensk livsmedelsproduktion. Skälet till det är bl.a. att det är angeläget med ett fortsatt stöd till de berörda näringarna för att ta om hand den ansträngda situation som för närvarande råder. Regeringen bedömer därför att en förlängning av det befintliga stödet, i form av den tillfälligt utökade nedsättningen av koldioxid- och energiskatt på diesel, är det enklaste sättet att få ett effektivt stöd på plats. Det finns därför skäl att förlänga den tillfälligt utökade nedsättningen av koldioxid- och energiskatt på sådant bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b lagen om skatt på energi (nedan kallat diesel) så att en utökad nedsättning även gäller under andra halvåret 2023. För att stötta de aktuella näringarna har LRF, Maskinentreprenörerna, m.fl. föreslagit att även andra åtgärder vidtas, t.ex. att skattenedsättningen permanentas, att reduktionsplikten för diesel minskas eller att förslag från betänkandet Vägen mot fossiloberoende jordbruk (SOU 2021:67) genomförs. Regeringen har begränsat detta lagstiftningsärende till att endast avse en förlängning av den tillfälligt utökade nedsättningen av koldioxid- och energiskatt på diesel. Förslag om andra åtgärder, inte minst sådana som avser permanenta stöd, ligger utanför lagstiftningsärendet och kommer inte att behandlas i denna proposition. Skogsentreprenörerna har fört fram att förslaget endast bör rikta sig till entreprenörerna och inte till företag i skogsindustrin medan Skogsstyrelsen avstyrker förslaget, bl.a.

med hänvisning till att det saknas underlag som visar att det skulle föreligga ett behov av att införa skattenedsättningar för skogsbruket för att bibehålla Sveriges konkurrenskraft. Regeringen bedömer att en sådan avgränsning som Skogsentreprenörerna föreslår inte är önskvärd. Regeringen anser att även skogsindustrin, till skillnad från vad Skogsstyrelsen framhåller, under rådande förhållanden med bl.a. höga bränslepriser är i behov av det stöd som förslaget innebär.

Naturvårdsverket, Statens energimyndighet och Svenska naturskyddsföreningen anser att andra alternativ än skattelättnader på fossila drivmedel bör övervägas bl.a. därför att förslaget försvårar en omställning till fossilfria alternativ. Regeringen är medveten om detta men anser dock att en förlängning av den tillfälligt utökade nedsättningen av skatt på diesel för de aktuella näringarna, med hänsyn till de skäl som förts fram ovan, är så pass angelägen att förslaget är motiverat.

För 2023 uppgår skattesatsen för koldioxidskatt på diesel i miljöklass 1 till 2 491 kronor medan energiskattesatsen för diesel i miljöklass 1 är 1 582 kronor (prop. 2022/23:17, bet. 2022/23:FiU1, rskr. 2022/23:51). Syftet med den tillfälliga utvidgade nedsättningen är och har varit att jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamheterna i princip inte ska betala någon skatt på sin dieselanvändning i arbetsmaskiner. Nivåerna på nedsättningen under förlängningsperioden bör därför anpassas till de koldioxid- och energiskatteskattesatser som nu gäller för diesel i miljöklass 1. Därför föreslår regeringen att nedsättning av koldioxidskatt ska medges med 2 491 kronor per kubikmeter för diesel som förbrukas för dessa ändamål under tiden den 1 juli–31 december 2023. För sådan dieselförbrukning under perioden ska nedsättning av energiskatten medges med 1 582 kronor per kubikmeter. Den s.k. begränsningsregeln i 6 a kap. 2 a § fjärde stycket lagen om skatt på energi som infördes genom lagändringen den 1 juli 2022 (prop. 2021/22:270, bet. 2021/22:FiU50, rskr. 2021/22:471) behålls. Därigenom förhindras att skattebefrielse medges med högre belopp än den skattesats som gällde vid skattskyldighetens inträde för det bränsle som har förbrukats.

Nuvarande nedsättningar är statliga stöd som beviljas med stöd av kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget samt kommissionens förordning (EU) nr 1388/2014 av den 16 december 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd till företag som är verksamma inom produktion, beredning och saluföring av fiskeri- och vattenbruksprodukter förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget. De föreslagna förändringarna kommer därför att behöva anmälas till kommissionen i samband med ikraftträdandet.

Lagförslag

Förslaget medför dels att lagen (2022:1047) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi ska utgå, dels ändringar i 6 a kap. 2 a § lagen (1994:1776) om skatt på energi.

6. Konsekvensanalys

I detta avsnitt redogörs för förslagets effekter i den omfattning som bedöms lämpligt i det aktuella lagstiftningsärendet och med beaktande av förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen i sin helhet uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

De offentligfinansiella effekterna till följd av ändrade skatte- och avgiftsregler beräknas i enlighet med Finansdepartementets beräkningskonventioner. Beräkningarna görs i ikraftträdandeårets priser och volymer och utgår vanligtvis från att beteendet hos individer och företag inte ändras till följd av förändringarna i skattereglerna. Antagandet om oförändrat beteende ger en god uppskattning av åtgärdernas effekt på kort och medellång sikt. På längre sikt, och för att bedöma andra effekter än de offentligfinansiella effekterna kan ett mer dynamiskt synsätt behöva användas, där skattebaser tillåts påverkas av regeländringen.

6.1. Syfte och alternativa lösningar

Det är viktigt med konkurrenskraftiga och hållbara jordbruks- och skogsbruksnäringar. Det svenska jord- och skogsbruket har till följd av högre priser på flera insatsvaror under det senaste året fått kraftigt ökade kostnader. Åtgärden syftar till att stödja jord- och skogsbruket ytterligare.

En alternativ lösning är att inte genomföra förändringen under andra halvåret 2023. Det skulle innebära sämre konkurrenskraft för det svenska jord- och skogsbruket med risk för minskad produktion. Ett annat alternativ vore att genomföra en mindre skattesänkning än den som nu föreslås eller att genomföra en stödåtgärd på statsbudgetens utgiftssida. Regeringen bedömer att en justerad skatt i nuläget är den lämpligaste åtgärden för att stödja de areella näringarna och att den nu föreslagna skattesänkningen är väl avvägd.

Åtgärden innebär en ökad skatteutgift under andra halvåret 2023 avseende drivmedel för diesel till arbetsmaskiner och fartyg inom jord-, skogs- och vattenbruksnäringarna.

6.2. Offentligfinansiella effekter

Förslaget om förlängningen av den tillfälligt utökade nedsättningen av koldioxid- och energiskatt, beräknas minska skatteintäkterna med 0,38 miljarder kronor 2023 (halvårseffekt).

6.3. Effekter för företagen

Den tillfälligt utökade nedsättningen av koldioxid- och energiskatt som gäller fram till och med den 30 juni 2023 för s.k. jordbruksdiesel förlängs enligt förslaget så att en utökad nedsättning även ska gälla under andra

halvåret 2023. Förslaget innebär att skatten efter nedsättning blir noll kronor för diesel i miljöklass 1 som används för berörda ändamål under perioden den 1 juli 2023 till och med den 31 december 2023.

Skattelättnaden bedöms mildra den utsatta konkurrenssituation som svenska företag inom de areella näringarna för närvarande befinner sig i. Uppskattningsvis omfattas cirka 25 000 företag inom jord-, skogs- och vattenbruksbruksnäringarna av nedsättningen. Främst mindre företag omfattas, med undantag från vissa större företag inom skogsindustrin. Förslaget bedöms inte öka företagens administrativa kostnader nämnvärt.

6.4. Effekter för miljön

Svensk livsmedelsproduktion är vid en internationell jämförelse relativt klimatvänlig och den svenska mjölk- och köttproduktionen har avsevärt lägre klimatpåverkan än andra länders produktion. Klimateffektiviteten i svenskt jordbruk är hög i ett internationellt perspektiv. Därför är det önskvärt att produktion av livsmedel från svenskt jordbruk ökar och tar marknadsandelar från livsmedel som producerats på mer klimatbelastande sätt och importeras till svenska marknaden. Förslaget i propositionen bedöms bidra till att bibehålla konkurrenskraften för svenskt jordbruk och minskar därmed risken att klimatpåverkan ökar i andra länder till följd av ökad svensk livsmedelsimport.

Det är svårt att bedöma vilken effekt som skattenedsättningen får på utsläppen av växthusgaser i Sverige. Dieselanvändningen i berörda arbetsmaskiner, skepp och vissa båtar är svår att substituera. Arbetsmaskiner drivs i dag i stor utsträckning av fossila drivmedel och det finns på kort sikt färre alternativ än för lättare fordon, där elektrifieringen har fått större genomslag. Det medför att dieselanvändningen i de berörda sektorerna varit stabil över tid och att aktörerna på kort sikt är relativt prisokänsliga. Att aktörerna är prisokänsliga innebär att de använder diesel i hög utsträckning trots prisförändringar. Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande och 2030-sekretariatet anför att frånvaron av en konsekvent och tydlig prissignal minskar drivkraften att ställa om till förnybart eller eldrift. Regeringen bedömer att effekten av det lägre pris på diesel som den föreslagna åtgärden innebär endast leder till en mindre temporär ökning av förbrukningen under andra halvåret 2023. Att förbrukningen ökar ger högre koldioxidutsläpp och utsläpp av övriga luftföroreningar, såsom partiklar och kväveoxider. Det kan medföra något försämrade möjligheter för Sverige att på ett kostnadseffektivt sätt nå målet om inga nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären senast 2045, vilket flera remissinstanser, däribland Naturvårdsverket, påpekar. Effekten beräknas dock bli mycket begränsad i förhållande till de totala utsläppen, i synnerhet som åtgärden är tillfällig och den här föreslagna utökningen av skattenedsättningen endast gäller under perioden 1 juli 2023 till 31 december 2023.

6.5. Effekter för myndigheter och domstolar

Förslaget förväntas inte medföra några tillkommande långsiktiga kostnader för Skatteverket. Förslaget förväntas dock medföra vissa kostnader av engångskaraktär, såsom kostnader för åtgärder för att tillgodose företagens informationsbehov. Det behövs troligen inte heller några informationsinsatser som går utöver de som normalt sker vid regelförändringar. Eventuellt tillkommande kostnader för Skatteverket kan hanteras inom myndighetens befintliga ekonomiska ramar. Förslaget bedöms inte påverka antalet mål eller på annat sätt påverka arbetsbelastningen i de allmänna förvaltningsdomstolarna och inte heller medföra några ökade kostnader för andra myndigheter.

6.6. Förslagets förenlighet med EU-rätten

Regeringen bedömer att förslaget är förenligt med dels rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet, dels reglerna om statligt stöd som följer av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Regeringen bedömer vidare att förslaget är förenligt med reglerna om statligt stöd som följer av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt eftersom skattenedsättningen för jordbruks- och skogsbruksverksamhet bedöms kunna omfattas av kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108. Vidare bedöms skattenedsättningen för vattenbruksverksamhet kunna omfattas av kommissionens förordning (EU) nr 1388/2014 av den 16 december 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd till företag som är verksamma inom produktion, beredning och saluföring av fiskeri- och vattenbruksprodukter förklaras förenliga med den inre marknaden enlig artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Förslaget bedöms därför vara förenligt med EU-rätten.

6.7. Övriga effekter

Förslaget bedöms ha en mycket begränsad påverkan på hushållens kostnader och förväntas därför inte påverka fördelning eller den ekonomiska jämställdheten. Åtgärdens temporära karaktär tillsammans med de begränsade effekterna på hushållens kostnader samt det förhållandet att sysselsatta inom jordbruket inte anses ha en svag ställning på arbetsmarknaden innebär att förslaget även bedöms ha begränsad påverkan på sysselsättningen.

7. Författningskommentar

7.1. Förslaget till lag om ändring i lagen (2022:1047) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Härigenom föreskrivs att lagen ( 2022:1047 ) om ändring i lagen ( 1994:1776 ) om skatt på energi ska utgå.

Förslaget innebär att de ändringar i lagen om skatt på energi som träder i kraft den 1 juli 2023 utgår. Övervägandena finns i avsnitt 5.

De materiella bestämmelserna i den författning som utgår, dvs. bestämmelser om nedsättningen efter den tillfälliga utökningen, förs över till de ändringar som föreslås i denna proposition, se lagförslag 2.3.

7.2. Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

6 a kap. Skattebefriade användningsområden m.m.

2 a § För drift av skepp och båtar utan medgivande enligt 2 kap. 9 § samt andra motordrivna fordon än personbilar, lastbilar och bussar medges befrielse från koldioxidskatt med 2 491 kronor per kubikmeter bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b, om det förbrukas i yrkesmässig

1. jordbruks- eller skogsbruksverksamhet, eller

2. vattenbruksverksamhet. För sådan förbrukning som avses i första stycket ska även befrielse från energiskatt medges med 1 582 kronor per kubikmeter.

När det gäller skepp och båtar för vilka fiskelicens som inte är begränsad till fiske enbart i enskilt vatten meddelats enligt fiskelagen (1993:787) medges skattebefrielse enligt första stycket också för bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Befrielse från skatt enligt denna paragraf får dock högst uppgå till de

skattebelopp som gäller vid skattskyldighetens inträde för det förbrukade bränslet.

Paragrafen innehåller bestämmelser om lättnad avseende koldioxidskatt och energiskatt för bl.a. omärkt diesel som förbrukas i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamhet. Övervägandena finns i avsnitt 5.

Ändringen i första stycket innebär att befrielsen från koldioxidskatt utökas till 2 491 kronor per kubikmeter för förbrukning som sker från och med den 1 juli 2023.

Ändringen i andra stycket innebär att befrielsen från energiskatt begränsas till 1 582 kronor per kubikmeter för förbrukning som sker från och med den 1 juli 2023.

7.3. Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

6 a kap. Skattebefriade användningsområden m.m. 2 a §

För drift av skepp och båtar utan medgivande enligt 2 kap. 9 § samt andra

motordrivna fordon än personbilar, lastbilar och bussar medges befrielse från koldioxidskatt med 1 930 kronor per kubikmeter bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b, om det förbrukas i yrkesmässig

1. jordbruks- eller skogsbruksverksamhet, eller

2. vattenbruksverksamhet. När det gäller skepp och båtar för vilka fiskelicens som inte är begränsad till fiske enbart i enskilt vatten meddelats enligt fiskelagen (1993:787) medges skattebefrielse enligt första stycket också för bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a. Befrielse från skatt enligt denna paragraf får dock högst uppgå till de skattebelopp som gäller vid skattskyldighetens inträde för det förbrukade bränslet.

6 a kap. Skattebefriade användningsområden m.m. 2 a §

Paragrafen innehåller bestämmelser om lättnad avseende koldioxidskatt för bl.a. omärkt diesel som förbrukas i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamhet. Övervägandena finns i avsnitt 5.

Ändringen i första stycket innebär att befrielsen från koldioxidskatt begränsas till 1 930 kronor per kubikmeter för förbrukning som sker från och med den 1 januari 2024.

Sammanfattning av promemorian Förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-, skogs- och vattenbruk

Den tillfälligt utökade nedsättningen av koldioxid- och energiskatt, som gäller fram till och med den 30 juni 2023, på bl.a. diesel som används i arbetsmaskiner och i skepp och vissa båtar i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamhet föreslås förlängas så att en utökad nedsättning ska gälla även under andra halvåret 2023.

Enligt förslaget ska nedsättning av koldioxidskatt medges med 2 491 kronor per kubikmeter för diesel som förbrukas under tiden den 1 juli–31 december 2023. För sådan dieselförbrukning under perioden ska nedsättning av energiskatten medges med 1 582 kronor per kubikmeter. Förslaget medför ändringar i lagen om skatt på energi och i en tidigare beslutad ändring i den lagen. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2023. Äldre bestämmelser ska dock fortfarande gälla för bränsleförbrukning som skett före den 1 juli 2023.

Promemorians lagförslag

Förslag till lag om ändring i lagen (2022:1047) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Härigenom föreskrivs att lagen (2022:1047) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi ska utgå.

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Härigenom föreskrivs att 6 a kap. 2 a § lagen (1994:1776) om skatt på energi ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 a kap.

2 a §1

För drift av skepp och båtar utan medgivande enligt 2 kap. 9 § samt andra motordrivna fordon än personbilar, lastbilar och bussar medges befrielse från koldioxidskatt med 2 292 kronor per kubikmeter bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b, om det förbrukas i yrkesmässig

För drift av skepp och båtar utan medgivande enligt 2 kap. 9 § samt andra motordrivna fordon än personbilar, lastbilar och bussar medges befrielse från koldioxidskatt med 2 491 kronor per kubikmeter bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b, om det förbrukas i yrkesmässig

1. jordbruks- eller skogsbruksverksamhet, eller

2. vattenbruksverksamhet. För sådan förbrukning som avses i första stycket ska även befrielse från energiskatt medges med 2 111 kronor per kubikmeter.

För sådan förbrukning som avses i första stycket ska även befrielse från energiskatt medges med 1 582 kronor per kubikmeter.

När det gäller skepp och båtar för vilka fiskelicens som inte är begränsad till fiske enbart i enskilt vatten meddelats enligt fiskelagen (1993:787) medges skattebefrielse enligt första stycket också för bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Befrielse från skatt enligt denna paragraf får dock högst uppgå till de skattebelopp som gäller vid skattskyldighetens inträde för det förbrukade bränslet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förbrukning som sker före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse 2022:1050.

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Härigenom föreskrivs att 6 a kap. 2 a § lagen (1994:1776) om skatt på energi ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt lagförslag 1.2 Föreslagen lydelse

6 a kap.

2 a §

För drift av skepp och båtar utan medgivande enligt 2 kap. 9 § samt andra motordrivna fordon än personbilar, lastbilar och bussar medges befrielse från koldioxidskatt med 2 491 kronor per kubikmeter bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b, om det förbrukas i yrkesmässig

För drift av skepp och båtar utan medgivande enligt 2 kap. 9 § samt andra motordrivna fordon än personbilar, lastbilar och bussar medges befrielse från koldioxidskatt med 1 930 kronor per kubikmeter bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b, om det förbrukas i yrkesmässig

1. jordbruks- eller skogsbruksverksamhet, eller

2. vattenbruksverksamhet.

För sådan förbrukning som avses i första stycket ska även befrielse från energiskatt medges med 1 582 kronor per kubikmeter.

När det gäller skepp och båtar för vilka fiskelicens som inte är begränsad till fiske enbart i enskilt vatten meddelats enligt fiskelagen (1993:787) medges skattebefrielse enligt första stycket också för bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Befrielse från skatt enligt denna paragraf får dock högst uppgå till de skattebelopp som gäller vid skattskyldighetens inträde för det förbrukade bränslet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förbrukning som sker före ikraftträdandet.

Förteckning över remissinstanserna

Efter remiss har yttranden över promemorian inkommit från Drivkraft Sverige, Ekonomistyrningsverket, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Föreningen Sveriges spannmålsodlare, Kommerskollegium, Konjunkturinstitutet, Lantbrukarnas riksförbund, Maskinentreprenörerna, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket, Regelrådet, Skatteverket, Skogsentreprenörerna, Skogsindustrierna, Skogsstyrelsen, Småföretagarnas riksförbund, Statens energimyndighet, Statens jordbruksverk, Svenska naturskyddsföreningen och Svenskt Näringsliv.

Därutöver har yttrande inkommit från 2030-sekretariatet. Följande remissinstanser har inte svarat eller angett att de avstår från att lämna några synpunkter: Ekologiska lantbrukarna, Företagarna, Lantmännen, Mellanskog, Norra skog, Näringslivets regelnämnd, Sveriges Mjölkbönder, Sveriges Nötköttsproducenter och Södra skogsägarna.

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 9 mars 2023

Närvarande: statsminister Kristersson, ordförande, och statsråden Busch, Svantesson, Ankarberg Johansson, Edholm, J Pehrson, Jonson, Roswall, Forssmed, Tenje, Slottner, M Persson, Wykman, Kullgren, Liljestrand, Bohlin, Carlson, Pourmokhtari

Föredragande: statsrådet Svantesson

Regeringen beslutar proposition Förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-, skogs- och vattenbruk