RA-FS 2002:1

Föreskrifter om ändring i Riksarkivets föreskrifter RA-FS 2002:1 (1999:1) och allmänna råd om gallring av handlingar inkom från trycket i statliga myndigheters forskningsverksamhet; den l7 muj 2002

Riksarkivets författningssamling

ISSN 0283-2941

Föreskrifter om ändring i Riksarkivets föreskrifter RA-FS 2002:1

(1999:1) och allmänna råd om gallring av handlingar inkom från trycket

i statliga myndigheters forskningsverksamhet; den l7 muj 2002

beslutade den 15 april 2002.

Med stöd av 12 & arkivförordningen(1991:446) och ?. ä förordningen

(1994: 1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än

myndigheter för förvaring. beslutar Riksarkivet att l ä i verkets föreskrifter

(RA-FS 199921) och allmänna råd om gallring av handlingar i statliga myn—

digheters forskningsverksamhet skall ha följande lydelse.

Tillämpning

1 & Följande föreskrifter gäller för

statliga myndigheter med undantag för riksdagens myndigheter. reger—

ingen, Regeringskansliet och utrikesrepresentationen.

sådana enskilda organ som avses i förordningen (1994:1495) om över—

lämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter. såvitt

gäller organens förvaring av statliga myndigheters allmänna handlingar.

allmänna försäkringskassor samt i tillämpliga delar

sådana enskilda organ som avses i 1 kap. 8 & andra stycket, första me—

ningen sekretesslagen(1980:100), till den del handlingarna härrör från

den verksamhet som avses i bilagan till sekretesslagen .

I dessa föreskrifter avses med begreppet myndighet, sådana myndigheter

och organ som upptas i första stycket.

Denna författning träderi kraft den I juli 2002.

ERIK NORBERG