RA-FS 2012:1

Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1991:1) och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter1

1

Riksarkivets författningssamling

ISSN 0283-2941

Ansvarig utgivare: Efwa Westre Stövander

Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter

(RA-FS 1991:1) och allmänna råd om arkiv hos

statliga myndigheter

1

;

beslutade den 9 november 2012.

Riksarkivet föreskriver med stöd av 11 § arkivförordningen (1991:446), 2 §

förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till

andra organ än myndigheter för förvaring samt 2 § förordningen (1999:976)

om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon

av dess organisatoriska delar för förvaring, att 1 § Riksarkivets föreskrifter

och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter ska ha följande lydelse.

1 kap. Tillämpningsområde

1 §

2

Föreskrifterna gäller för arkiv hos

– statliga myndigheter, med undantag för riksdagens myndigheter, rege-

ringen, Regeringskansliet och utrikesrepresentationen,

– sådana organ som avses i 2 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen

(2009:400) till den del arkivet härrör från den verksamhet som avses i bi-

lagan till offentlighets- och sekretesslagen,

– sådana enskilda organ som avses i lagen (1994:1383) om överlämnande

av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring,

och

– Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar i fråga om allmänna hand-

lingar som förvaras med stöd av lagen (1999:288) om överlämnande av

allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisato-

riska delar för förvaring m.m.

Med begreppet myndighet avses i dessa föreskrifter, om inte annat anges,

sådana myndigheter och organ som upptas i första stycket.

Denna föreskrift träder i kraft den 15 december 2012.

BJÖRN JORDELL

Britt-Marie Östholm

1

Föreskrifterna utkom i omtryck genom RA-FS 1997:4 och ändrades genom RA-FS

2008:4.

2

Senaste lydelse RA-FS 1997:4 .

RA-FS 2012:1

Utkom från trycket

den 14 december 2012

Elanders Sverige AB, 2012