RA-FS 2012:5

Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2006:1) och allmänna råd om handlingar på papper

1

Riksarkivets författningssamling

ISSN 0283-2941

Ansvarig utgivare: Efwa Westre Stövander

Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter

(RA-FS 2006:1) och allmänna råd om handlingar på

papper;

beslutade den 9 november 2012.

Riksarkivet föreskriver med stöd av 2 och 11 §§arkivförordningen

(1991:446), 2 § förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna

handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring samt 2 § förord-

ningen (1999:976) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska

kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, att 1 kap. 6 §

upphävs, och att 1 kap. 5 § Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om

handlingar på papper ska ha följande lydelse.

1 kap. Omfattning och tillämpning

5 §

1

Föreskrifterna gäller för arkiv hos

– statliga myndigheter, med undantag för riksdagens myndigheter, rege-

ringen, Regeringskansliet och utrikesrepresentationen,

– sådana organ som avses i 2 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen

(2009:400) till den del arkivet härrör från den verksamhet som avses i bi-

lagan till offentlighets- och sekretesslagen,

– sådana enskilda organ som avses i lagen (1994:1383) om överlämnande

av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring,

och

– Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar i fråga om allmänna hand-

lingar som förvaras med stöd av lagen (1999:288) om överlämnande av

allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisato-

riska delar för förvaring m.m.

6 §

2

Upphävd genom denna författning.

Denna föreskrift träder i kraft den 15 december 2012.

BJÖRN JORDELL

Britt-Marie Östholm

1

Senaste lydelse RA-FS 2006:1.

2

Senaste lydelse RA-FS 2006:1.

RA-FS 2012:5

Utkom från trycket

den 14 december 2012

Elanders Sverige AB, 2012