RA-FS 2016:1

Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2006:4) och allmänna råd om tekniska krav och certifiering

1

Riksarkivets författningssamling

ISSN 0283-2941

Ansvarig utgivare: Efwa Westre Stövander

Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter

(RA-FS 2006:4) och allmänna råd om tekniska krav

och certifiering

beslutade den 23 mars 2016.

Riksarkivet föreskriver med stöd av 2 och 11 §§ arkivförordningen

(1991:446), 10 § förordningen (2015:605) om överlämnande av allmänna

handlingar för förvaring samt 2 § förordningen (1999:976) om överlämnan-

de av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisa-

toriska delar för förvaring, att 1 kap. 3 §, 3 kap. 5 § och 5 kap. 4 §

Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav och certifiering

ska ha följande lydelse.

1 kap. Omfattning och tillämpning

Tillämpningsområde

3 §

1

Föreskrifterna gäller för arkiv hos

statliga myndigheter, med undantag för riksdagens myndigheter, rege-

ringen, Regeringskansliet och utrikesrepresentationen,

sådana organ som avses i 2 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen

(2009:400) till den del arkivet härrör från den verksamhet som avses i bi-

lagan till offentlighets- och sekretesslagen,

– sådana enskilda organ som avses i lagen (2015:602) om överlämnande av

allmänna handlingar för förvaring, och

– Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar i fråga om allmänna hand-

lingar som förvaras med stöd av lagen (1999:288) om överlämnande av

allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisato-

riska delar för förvaring m.m.

3 kap. Certifiering, leverantörsförsäkran och märkning

5 §

2

Certifieringsorgan ska ingå avtal med de leverantörer som önskar få

en produkt certifierad, om typprovning, övervakande kontroll och leverantö-

rens egenkontroll, för att kunna säkerställa kvaliteten hos levererade produk-

ter. Kontrollen ska utformas i enlighet med SPCR 004, 2015.

1Senaste lydelse RA-FS 2012:8.

2Senaste lydelse RA-FS 2006:4.

RA-FS 2016:1

Utkom från trycket

den 12 april 2016

2

RA-FS 2016:1

Elanders Sverige AB, 2016

5 kap.

Tekniska krav för handlingar på mikrofilm

4 §

3

Kontroll enligt 3 § får även utföras av myndigheten under förutsätt-

ning att myndigheten har certifierats för egenkontroll av mikrofilm.

Certifiering för egenkontroll ska utföras av ackrediterat certifieringsorgan.

Denna författning träder i kraft den 1 maj 2016.

BJÖRN JORDELL

Martin Pålsson

3Senaste lydelse RA-FS 2006:4.