SJVFS 2003:81

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter Saknr U 40:1 från trycket (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, Utkom den 22 december 2003 foder-, olje - och fiberväxter

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta,

foder-, olje - och fiberväxter;

beslutade den 16 december 2003

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 7, 11 och 13 §§

utsädesförordningen (2000:1330), i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS

1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och

fiberväxter2

SJVFS 2003:81

Saknr U 40:1

Utkom från trycket

den 22 december 2003

dels att i bilaga 4 ordet ”skall” ska bytas ut mot ”ska”,

dels att 2 § och bilaga 4 ska ha följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna ska föras in en ny paragraf, 8 a §, av

följande lydelse.

1 Jfr rådets direktiv 66/401/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av utsäde av foderväxter

(EGT 125, 11.7.1966, s. 2298/66, Celex 31966L0401), senast ändrat genom rådets direktiv

2003/61/EG (EUT L 165, 3.7.2003 s. 23, Celex 32003L0061), rådets direktiv 2002/54/EG

av den 13 juni 2002 om saluföring av betutsäde (EGT L 193, 20.7.2002, s. 12, Celex

32002L0054), senast ändrat genom rådets direktiv 2003/61/EG, rådets direktiv 2002/57/EG

av den 13 juni 2002 om saluföring av utsäde av olje- och spånadsväxter (EGT L 193,

20.7.2002 s. 3, Celex 32002L0057), senast ändrat genom rådets direktiv 2003/61/EG,

kommissionens direktiv 75/502/EEG av den 25 juli 1975 om begränsning av saluföringen av

utsäde av ängsgröe (Poa pratensis L.) till utsäde som blivit officiellt godkänt som

”basutsäde” eller ”certifikatutsäde” (EGT L 228, 29.8.1975, s. 23, Celex 31975L0502),

kommissionens beslut 81/675/EEG av den 28 juli 1981 om fastställande av att vissa

förslutningssystem är icke återanvändbara, i den mening som avses i rådets direktiv

66/400/EEG, 66/401/EEG, 66/402/EEG, 69/208/EEG och 70/458/EEG (EGT L 246,

29.8.1981, s. 26, Celex 31981D0675), ändrat genom kommissionens beslut 86/563/EEG

(EGT L 327, 22.11.1986, s. 50, Celex 31986D0563), kommissionens direktiv 86/109/EEG

av den 27 februari 1986 om begränsning av saluföring av utsäde av vissa arter av

foderväxter samt olje- och spånadsväxter till sådant utsäde som officiellt godkänts som

”basutsäde” eller ”certifikatutsäde” (EGT L 93, 8.4.1986, s. 21, Celex 31986L0109), senast

ändrat genom kommissionens direktiv 91/376/EEG (EGT L 203, 26.7.1991, s. 108, Celex

31991L0376), kommissionens beslut 87/309/EEG av den 2 juni 1987 om tillstånd att trycka

föreskrivna uppgifter med outplånlig text på förpackningar av utsäde av vissa foderväxtarter

(EGT L 155, 16.6.1987, s. 26, Celex 31987D0309), senast ändrat genom kommissionens

beslut 97/125/EG (EGT L 48, 19.2.1997, s. 35, Celex 31997D0125), samt Gemensamma

EES-kommitténs beslut nr 69/98 av den 17 juli 1998 om ändring av bilaga I (Veterinära

frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet (EGT L 158, 24.6.1999, s. 1, Celex

21999D0624(1)), senast ändrat genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 70/2003

(EUT L 257, 9.10.2003, s. 14).

2 Författningen omtryckt SJVFS 2001:26.

SJVFS 2003:81

Saknr U 40:1

2

2 §3 De termer och begrepp som används i utsädeslagen (1976:298),

växtskyddslagen (1972:318) och i 13 kap.miljöbalken (1998:808) har

samma betydelse i dessa föreskrifter.

I dessa föreskrifter avses med:

Utsäde: frö för sådd av de i bilaga 1 punkt 1 nämnda arterna av beta,

foderväxter samt olje - och fiberväxter.

Grundutsäde: utsäde certifierat i en klass som medger reproduktion

för certifiering av skörden.

Bruksutsäde: utsäde som inte ska användas för vidare uppförökning.

Förädlarmaterial (F-material): utsäde av en förädlad sort, som

används av förädlaren eller dennes representant för upprätthållande av

sorten eller för framställning av stamutsäde eller basutsäde.

Stamutsäde (utsädesklass A): utsäde som under ansvar av förädlaren

eller dennes representant är framställt från F-material eller stamutsäde och

som uppfyller de i bilaga 2 angivna kraven för stamutsäde samt är avsett

för framställning av stamutsäde, basutsäde eller certifikatutsäde.

Basutsäde (utsädesklass B):

a) förädlade sorter utom hybridsorter: utsäde som är framställt

från stamutsäde som levererats från förädlaren eller dennes representant,

eller på förädlarens begäran är framställt från F-material som uppfyller

kraven för stamutsäde, och som uppfyller de i bilaga 2 angivna kraven för

basutsäde samt är avsett för framställning av certifikatutsäde,

b) hybridsorter:

I)

utsäde av inavelslinje som är framställt från

stamutsäde som levererats från förädlaren eller

dennes representant, eller på förädlarens

begäran är framställt från F-material som

uppfyller kraven för stamutsäde och som

uppfyller de i bilaga 2 angivna kraven för

basutsäde samt är avsett för framställning av

certifikatutsäde eller,

II)

basutsäde av enkla hybrider som är avsett för

produktion av trippelkorsningshybrider eller

dubbelkorsningshybrider, som är framställt

från stamutsäde som levererats från förädlaren

eller dennes representant, eller på förädlarens

begäran är framställt från F-material som

uppfyller kraven för stamutsäde och som

uppfyller de i bilaga 2 angivna kraven för

basutsäde,

3 Senaste lydelse SJVFS 2001:26.

SJVFS 2003:81

Saknr U 40:1

3

c) lokala sorter: utsäde som har framställts under officiell

kontroll från en eller flera gårdar inom ett klart avgränsat ursprungs-

område, och som uppfyller de i bilaga 2 angivna kraven för basutsäde

samt är avsett för framställning av certifikatutsäde.

Certifikatutsäde (utsädesklass C): utsäde av arter enligt bilaga 1

punkt 2 som är framställt från basutsäde, eller på förädlarens begäran från

stamutsäde, och som uppfyller de i bilaga 2 angivna kraven för cer-

tifikatutsäde samt är avsett för användning som bruksutsäde.

Certifikatutsäde av första generationen (utsädesklass C1): utsäde av

arter enligt bilaga 1 punkt 3 som är framställt från basutsäde, eller på

förädlarens begäran från stamutsäde, och som uppfyller de i bilaga 2

angivna kraven för certifikatutsäde samt är avsett för framställning av

certifikatutsäde av andra generationen eller för användning som bruks-

utsäde.

Certifikatutsäde av andra generationen (utsädesklass C2): utsäde av

arter enligt bilaga 1 punkt 4 som är framställt från certifikatutsäde av

första generationen, eller på förädlarens begäran från stamutsäde eller

basutsäde, och som uppfyller de i bilaga 2 angivna kraven för certifikat-

utsäde samt är avsett för användning som bruksutsäde eller, i tillämpliga

fall, för framställning av certifikatutsäde av tredje generationen.

Certifikatutsäde av tredje generationen (utsädesklass C3): utsäde av

arter enligt bilaga 1 punkt 5 som är framställt från certifikatutsäde av

första eller andra generationen, eller på förädlarens begäran från stam-

utsäde eller basutsäde, och som uppfyller de i bilaga 2 angivna kraven för

certifikatutsäde samt är avsett för användning som bruksutsäde.

Handelsutsäde: utsäde av foder-, olje- och fiberväxter enligt bilaga 1

punkt 6 som är artäkta och som uppfyller de i bilaga 2 angivna kraven för

handelsutsäde samt är avsett för användning som bruksutsäde.

Sammansatt sort: får endast förekomma för olje- och fiberväxter och

innebär en blandning av certifikatutsäde av en godkänd pollinator-

beroende hybrid och en eller flera likaledes godkända pollinatorer som

mekaniskt blandas i proportioner som gemensamt bestämts av de personer

som är ansvariga för upprätthållandet av dessa komponenter, efter det att

kombinationen har anmälts till den certifierande myndigheten. Med

begreppet godkänd menas att komponenten är intagen i den svenska

sortlistan eller i Europeis ka gemenskapens (EG) gemensamma sortlista

för arter av lantbruksväxter. Med pollinatorberoende hybrid menas den

hansterila komponenten inom en sammansatt sort (honkomponent) och

med pollinator(er) den komponent som sprider pollen inom en

sammansatt sort (hankomponent).

SJVFS 2003:81

Saknr U 40:1

4

Småförpackningar:

a) utsäde av beta:

EG-småförpackning : en förpackning med utsäde av monogermt

frö eller precisionsfrö innehållande upp till 100 000 frögyttringar

eller med en högsta nettovikt om 2,5 kg; för annat utsäde än

monogermt frö eller precisionsfrö tillåts dock en nettovikt om

högst 10 kg,

b) utsäde av foderväxter:

I)

EG-småförpackning av typ A: en förpackning

med blandning av utsäde som endast är avsett

för grönyteändamål, med en nettovikt om högst

2 kg,

II)

EG-småförpackning av typ B: en förpackning

med basutsäde, certifikatutsäde, handelsutsäde

eller art- eller sortblandning av foderväxter,

med en nettovikt om högst 10 kg,

c) utsäde av foder-, olje - och fiberväxter:

S-småförpackning: en förpackning med certifikat- eller

handelsutsäde av olje- och fiberväxter eller en art - eller

sortblandning av foderväxter, med en nettovikt om

högst 25 kg.

"Specialblandning": en förpackning med en art- eller sortbland

ning av foderväxter som har en sammansättning som skiljer sig

från utsädesföretagets ordinarie sortiment, med en nettovikt om

högst 25 kg.

I de angivna nettovikterna under a - c inräknas inte eventuellt

innehåll av pesticider i pulverform, pelleteringsmedel eller andra

fasta tillsatser.

Provtagningssäsong: perioden från den 1 juli till och med den 30 juni.

Officiella åtgärder: åtgärder som vidtas av Utsädeskontrollen eller av

ett organ som förklarats behörigt av Statens jordbruksverk.

OECD-systemet: de regler som är fastställda av OECD den 28

september 2000 för certifiering av utsäde av beta, foder-, olje- och

fiberväxter.

Dokumenterad sort: officiellt godkänd sort som finns intagen i en

sortlista inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i

OECD:s sortlista.

Växtpass: officiell märkning som visar att föreskrivna sundhetskrav

vid förflyttning av växter inom Europeiska unionen (EU) är uppfyllda.

Sundhetsintyg: sundhetscertifikat eller annat sundhetsintyg godkänt av

Jordbruksverket.

SJVFS 2003:81

Saknr U 40:1

5

8 a § För en sammansatt sort ska utsädet av han- respektive hon-

komponenten färgas med olikfärgade drageringar för att utsädet ska få

saluföras.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 15 januari 2004.

MATS PERSSON

Eva Dahlberg

(Växtodlingsenheten)

SJVFS 2003:81

Saknr U 40:1

6

Bilaga 4 4

MÄRKNINGSKRAV

1. Märkning av partier och förpackningar, utom småförpackningar

a. Obligatorisk information på officiellt märke, avseende stam-, bas- och

certifikatutsäde av samtliga arter (med undantag för blandningar):

1.

Texten "EG:s regler". *

2.

Certifieringsorgan och land.

3.

Partiets referensnummer samt ev. löpnummer på säckar.

4.

Månad och år för officiell försegling.

5.

Art (anges med åtminstone latinskt namn i förkortad form). **

6.

Sort. För en genetiskt modifierad sort anges ”(genetiskt

modifierad)”. För certifikatutsäde av en sammansatt sort ska i stället för

sortbenämningen anges namnet på den sammansatta sorten (uttryckt som

”sammansatt sort” följt av namnet) och viktprocenten av de ingående

komponenterna med sortbenämningen för dessa. Det är tillräckligt att

ange namnet på den sammansatta sorten om dess sammansättning med

viktprocent anmälts skriftligt till köparen, om denne så begärt, och

registrerats officiellt. ***

7.

Utsädesklass. För certifikatutsäde av andra generationen även

med generationsbeteckning efter basutsäde. För stamutsäde ska även

anges antal generationer som föregår certifikatutsäde eller certifikatutsäde

av första generationen.

8.

Produktionsland.

9.

Netto- eller bruttovikt. Har pesticider i pulverform, pelleterings-

medel eller andra fasta tillsatser använts, ska även typ av tillsats anges

samt det ungefärliga förhållandet mellan frönas vikt och totalvikten.

10. För utsäde av grässorter vars odlingsvärde inte undersökts anges

texten "Ej avsett för produktion av foderväxter".

11. Om utsädet varit föremål för betning, pelletering eller annan

specialbehandling ska detta anges.

12. För sorter som är hybrider eller inavelslinjer:

a) För basutsäde, om hybriden eller inavelslinjen som utsädet

tillhör har godkänts officiellt: Namnet på den komponent, under vilket

den har godkänts officiellt, och texten "komponent" i fråga om hybrider

eller inavelslinjer som uteslutande är avsedda som komponenter för

slutliga sorter.

b) För basutsäde i övriga fall: Namnet på den komponent som

basutsädet tillhör (kan anges med kodbeteckning), åtföljt av ett omnäm-

nande av den slutliga sorten och texten "komponent".

c) För certifikatutsäde: Namnet på den sort som utsädet tillhör,

åtföljt av texten "hybrid".

4

Senaste lydelse SJVFS 2001:26.

SJVFS 2003:81

Saknr U 40:1

7

*För svenskproducerat utsäde godkänt enligt bilaga 2 avsnitt A anges

"EG:s regler, svenska kvalitetskrav".

**För betutsäde anges om det är fråga om sockerbeta eller foderbeta.

Angivande av latinskt namn är frivilligt.

***För betutsäde anges texten "monogermt" om det är fråga om mono-

germt frö eller texten "precis ion" om det är fråga om tekniskt monogermt

frö (precisionsfrö).

b. Obligatorisk information på officiellt märke, avseende handelsutsäde

av samtliga arter som anges i bilaga 1 punkt 6:

1.

Texten "EG:s regler".

2.

Certifieringsorgan och land.

3.

Partiets referensnummer samt ev. löpnummer på säckar.

4.

Månad och år för officiell försegling.

5.

Art (anges med åtminstone latinskt namn i förkortad form).

6.

Texten "Handelsutsäde".

7.

Produktionsland.

8.

Netto- eller bruttovikt. Har pesticider i pulverform, pelleterings-

medel eller andra fasta tillsatser använts, ska även typ av tillsats anges

samt det ungefärliga förhållandet mellan frönas vikt och totalvikten.

9.

Om utsädet varit föremål för betning, pelletering eller annan

specialbehandling ska detta anges.

c. Obligatorisk information på officiellt märke för art- eller sortbland-

ningar:

1.

Texten "EG:s regler".

2.

Certifieringsorgan och land.

3.

Partiets referensnummer samt ev. löpnummer på säcken.

4.

Månad och år för officiell försegling.

5.

Text en "Utsädesblandning för ... (avsett ändamål)".

6.

Blandningens arter/sorter och deras viktförhållanden. För en

genetiskt modifierad sort anges ”(genetiskt modifierad)”.

7.

Netto- och bruttovikt. Har pesticider i pulverform, pelleterings-

medel eller andra fasta tillsatser använts, ska även typ av tillsats anges

samt det ungefärliga förhållandet mellan frönas vikt och totalvikten.

8.

För utsäde av grässorter vars odlingsvärde inte undersökts anges

texten "Ej avsett för produktion av foderväxter".

9.

Om utsädet varit föremål för betning, pelletering eller annan

specialbehandling ska detta anges.

SJVFS 2003:81

Saknr U 40:1

8

2. Märkning av småförpackningar (leverantörsmärke eller tryckt

text på förpackningen)

a. Obligatorisk information för EG-småförpackning av betutsäde:

1.

Texten "EG-småförpackning".

2.

Firmans namn eller firmamärke.

3.

Partiets referensnummer.

4.

Kontrollmyndighet och land.

5.

Månad och år för sista försäljning.

6.

Art. *

7.

Sort. För en genetiskt modifierad sort anges ”(genetiskt

modifierad)”. **

8.

Texten "Certifikatutsäde".

9.

Netto- eller bruttovikt eller antalet frögyttringar. Om vikten

anges och pesticider i pulverform, pelleteringsmedel eller andra fasta

tillsatser används, ska även typ av tillsats anges samt det ungefärliga

förhållandet mellan frögyttringarnas eller frönas vikt och totalvikten.

10. Om utsädet varit föremål för betning, pelletering eller annan

specialbehandling ska detta anges.

*Dessutom anges om det är fråga om sockerbeta eller foderbeta.

**Dessutom anges texten "monogermt" om det är fråga om monogermt

frö eller texten "precision" om det är fråga om tekniskt monogermt frö

(precisionsfrö).

b. Obligatorisk information för EG-småförpackning av typ A:

1.

Texten "EG-småförpackning, typ A".

2.

Firmans namn eller firmamärke.

3.

Kontrollmyndighet och land.

4.

Partiets referensnummer.

5.

Månad och år för sista försäljning.

6.

Texten "Utsädesblandning för ... (avsett ändamål)".

7.

Netto- eller bruttovikt. Har pesticider i pulverform, pelleterings-

medel eller andra fasta tillsatser använts, ska även typ av tillsats anges

samt det ungefärliga förhållandet mellan frönas vikt och totalvikten.

8.

Blandningens arter/sorter och deras viktförhållanden. För en

genetiskt modifierad sort anges ”(genetiskt modifierad)”.

9.

För utsäde av grä ssorter vars odlingsvärde inte undersökts, texten

"Ej avsett för produktion av foderväxter".

10. Om utsädet varit föremål för betning, pelletering eller annan

specialbehandling ska detta anges.

c. Obligatorisk information för EG-småförpackning av typ B:

SJVFS 2003:81

Saknr U 40:1

9

I) Bas- och certifikatutsäde

1.

Texten "EG-småförpackning, typ B".

2.

Firmans namn eller firmamärke.

3.

Partiets referensnummer.

4.

Kontrollmyndighet och land.

5.

Månad och år för sista försäljning.

6.

Art.

7.

Sort. För en genetiskt modifierad sort anges ”(genetiskt

modifierad)”.

8.

Utsädesklass.

9.

Netto- eller bruttovikt. Har pesticider i pulverform, pelleterings-

medel eller andra fasta tillsatser använts, ska även typ av tillsats anges

samt det ungefärliga förhållandet mellan frönas vikt och totalvikten.

10. För utsäde av grässorter vars odlingsvärde inte undersökts, texten

"Ej avsett för produktion av foderväxter".

11. Om utsädet varit föremål för betning, pelletering eller annan

specialbehandling ska detta anges.

II) Handelsutsäde

Samma information som för certifikatutsäde med följande undantag:

punkt 7. Sort anges inte.

punkt 8. "Handelsutsäde" anges i stället.

punkt 10. Behöver inte anges eftersom det inte är relevant.

III) Utsädesblandningar

1.

Texten "EG-småförpackning, typ B".

2.

Firmans namn eller firmamärke.

3.

Partiets referensnummer.

4.

Kontrollmyndighet och land.

5.

Månad och år för sista försäljning.

6.

Texten "Utsädesblandning för ... (avsett ändamål)".

7.

Netto- eller bruttovikt.

8.

Blandningens arter/sorter och deras viktförhållanden. För en

genetiskt modifierad sort anges ”(genetiskt modifierad)”.

9.

För utsäde av grässorter vars odlingsvärde inte undersökts, texten

"Ej avsett för produktion av foderväxter".

10. Om utsädet varit föremål för betning, pelletering eller annan

specialbehandling ska detta anges.

d. Obligatorisk information för S-småförpackning:

I) Certifikatutsäde och handelsutsäde av olje- och fiberväxter

1.

Texten "S-småförpackning".

2.

Texten "Certifikatutsäde" eller "Handelsutsäde".

3.

Firmans namn eller firmamärke.

4.

Referensnummer.

SJVFS 2003:81

Saknr U 40:1

10

5.

Kontrollmyndighet.

6.

Månad och år för sista försäljning.

7.

Art.

8.

Sort. För en genetiskt modifierad sort anges ”(genetiskt

modifierad)”. För certifikatutsäde av en sammansatt sort ska i stället för

sortbenämningen anges namnet på den sammansatta sorten (uttryckt som

”sammansatt sort” följt av namnet) och viktprocenten av de ingående

komponenterna med sortbenämningen för dessa. Det är tillräckligt att

ange namnet på den sammansatta sorten om dess sammansättning med

viktprocent anmälts skriftligt till köparen, om denne så begärt, och

registrerats officiellt.

9.

Netto- eller bruttovikt.

10. har upphävts genom (SJVFS 2001:26).

11. Om utsädet varit föremål för betning, pelletering eller annan

specialbehandling ska detta anges.

II) Utsädesblandningar

1.

Texten "S-småförpackning".

2.

Firmans namn eller firmamärke.

3.

Referensnummer.

4.

Kontrollmyndighet.

5.

Månad och år för sista försäljning.

6.

Texten "Utsädesblandning för ... (avsett ändamål)".

7.

Netto- eller bruttovikt.

8.

Blandningens arter/sorter och deras viktförhållanden. För en

genetiskt modifierad sort anges ”(genetiskt modifierad)”.

9.

har upphävts genom (SJVFS 2001:26).

10. För utsäde av grässorter vars odlingsvärde inte undersökts, texten

"Ej avsett för produktion av foderväxter".

11. Om utsädet varit föremål för betning, pelletering eller annan

specialbehandling ska detta anges.

3. Särskild märkning

Märkning av F-material, som ska användas för produktion av stamutsäde.

Det officiella märket ska omfatta följande upplysningar:

1.

Art.

2.

Sort. För en genetiskt modifierad sort anges ”(genetiskt

modifierad)”.

3.

Texten "F-material".

4.

Referensnummer.

5.

Produktionsland.

6.

Om utsädet varit föremål för betning, pelletering eller annan

specialbehandling ska detta anges.

SJVFS 2003:81

Saknr U 40:1

11

Märkning av icke slutgiltigt certifierat utsäde.

Det officiella märket ska omfatta följande upplysningar:

1. Certifieringsorgan och land.

2. Art, anges med åtminstone latinskt namn i förkortad form. För beta

anges om det är fråga om sockerbeta eller foderbeta.

3. Sort. För en genetiskt modifierad sort anges ”(genetiskt

modifierad)”. I fråga om hybrider eller inavelslinjer som uteslutande är

avsedda som komponenter för slutliga sorter ska texten "komponent"

läggas till.

4. Utsädesklass.

5. För hybridsorter texten "hybrid".

6. Partiets eller odlingens referensnummer.

7. Netto- eller bruttovikt.

8. Texten "Ej slutgiltigt certifierat utsäde".

9. Om utsädet varit föremål för betning ska detta anges.

4. Utformning av officiellt märke respektive leverantörsmärke

a. Färg:

Officiellt märke:

F-material

Vit

Stamutsäde (klass A)

Vit med violett

diagonal rand

Basutsäde (klass B)

Vit

Certifikatutsäde (klass C)

Blå

Certifikatutsäde 1:a generation (klass C1)

Blå

Certifikatutsäde 2:a generation (klass C2)

Röd

Certifikatutsäde 3:e generation (klass C3)

Röd

Certifikatutsäde av en sammansatt sort (klass C)

Blå med grön

diagonal rand

Handelsutsäde

Brun

Art- eller sortblandningar

Grön

Ej dokumenterad sort

Brun

Icke slutligt certifierat utsäde

Grå

Leverantörsmärke:

EG-småförpackning

Blå

EG-småförpackning av typ A

Grön

EG-småförpackning av typ B

1a) basutsäde

Vit

1) certifikatutsäde (klass C)

Blå

2) certifikatutsäde 1:a generation (klass C1)

Blå

3) certifikatutsäde 2:a generation (klass C2)

Röd

SJVFS 2003:81

Saknr U 40:1

12

4) handelsutsäde

Brun

5) blandningar

Grön

Ej dokumenterad sort

Brun

S-småförpackning

1) certifikatutsäde

Blå

2) certifikatutsäde 1:a generation (klass C1)

Blå

3) certifikatutsäde 2:a generation (klass C2)

Röd

4) certifikatutsäde 3:e generation (klass C3)

Röd

5) Certifikatutsäde av en sammansatt sort (klass C)

Blå med grön

diagonal rand

6) handelsutsäde

Brun

7) blandningar

Grön

b. Storlek:

Minsta storlek 110 x 67 mm. Undantag för småförpackningar där

anpassning av storlek får ske.