SJVFS 2004:19

Statens jordbruksverks föreskrifter om in- och utförsel av produkter av animaliskt ursprung och andra produkter som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2004:19

Statens jordbruksverks föreskrifter om in- och

utförsel av produkter av animaliskt ursprung och

andra produkter som kan sprida smittsamma

sjukdomar till djur;

Saknr J 30

Utkom från trycket

den 13 april 2004

beslutade den 6 april 2004

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 3 och 21 §§ förordningen

(1994:1830) om införsel av levande djur m.m. och 2 och 10 §§ förordningen

(1994:542) om utförsel av levande djur m.m., följande.

Allmänna bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om djurhälsokrav som ska vara

uppfyllda vid in- eller utförsel av produkter av animaliskt ursprung och andra

produkter som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur. Föreskrifterna gäller även

varuprover av sådana produkter. Bestämmelser om utförsel finns endast i 4 §.

Bestämmelser om

1. in- och utförsel av animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas

som livsmedel finns i Europarlamentets och rådets förordning (EG) nr

1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska

biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel2.

2. införsel och transitering av vissa produkter från tredje land finns i

kommissionens förordning (EG) nr 812/2003 av den 12 maj 2003 om

1Jfr rådets direktiv 92/118/EEG av den 17 december 1992 om djurhälso- och hygienkrav för handel inom gemenskapen med

produkter, som inte omfattas av sådana krav i de särskilda gemenskapsbestämmelser som avses i bilaga A. I till direktiv

89/662/EEG och, i fråga om patogener, i direktiv 90/425/EEG, samt för import till gemenskapen av sådana produkter (EGT nr

L 62, 15.3.1992, s. 49-68, Celex 31992L0118), kommissionens beslut 96/405/EG av den 21 juni 1996 om ändring av bilaga 1

kapitel 7 till rådets direktiv 91/118/EEG om djurhälso- och hygienkrav för handel inom gemenskapen med produkter, som inte

omfattas av sådana krav i de särskilda gemenskapsbestämmelser som avses i bilaga A. I till direktiv 89/662/EEG och, i fråga

om patogener, i direktiv 90/425/EEG (EGT nr L 165, 4.7.1996, s. 40-42, Celex 31996D0405), europaparlamentets och rådets

direktiv 2002/33/EG av den 21 oktober 2002 om ändring av rådets direktiv 90/425/EEG och 92/118/EEG beträffande hälsokrav

för animaliska biprodukter (EGT nr L 315, 19.11.2002, s. 14-15, Celex 32002L0033), kommissionens beslut 95/341/EG av den

27 juli 1995 om djurhälsovillkor och veterinärintyg för import från tredje land av mjölk och mjölkbaserade produkter som inte

är avsedda som livsmedel (EGT nr L 200, 24.8.1995, s. 42-49, Celex 31995D0341) senast ändrat genom kommissionens beslut

96/106/EG av den 29 januari 1996 om ändring av beslut 94/187/EG, 94/309/EG, 94/344/EG, 95/341/EG och 95/343/EG om

djurhälsokrav och utfärdande av intyg för import av vissa produkter och om ändring av beslut 95/340/EG om upprättande av en

provisorisk förteckning över tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av mjölk och mjölkbaserade produkter

(EGT L 24, 31.1.1996, s. 34, Celex 31996D0106),

rådets beslut 98/256/EG av den 16 mars 1998 om nödåtgärder vad beträffar

skydd mot bovin spongiform encefalopati, som ändrar beslut 94/474/EG och upphäver beslut 96/239/EG (EGT nr L 113,

15.4.1998 s. 32-43, Celex 31998D0256) ändrat genom kommissionens beslut 2002/670/EG av den 20 augusti 2002 (EGT nr L

228, 24.08.2002, s. 22-24, Celex 32002D0670), Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 69/98 av den 17 juli 1998 om ändring

av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet (EGT nr L 158, 24.6.1999, s. 1-120, Celex

21999D0624(01), kommissionens beslut 2001/376/EG av den 18 april 2001 om åtgärder som krävs med hänsyn till

förekomsten av bovin spongiform encefalopati (BSE) i Portugal och om genomförande av en datumbaserad

exportordning

(

EGT nr. L 132 15.05.2001, s. 17-29, Celex 32001D0376), kommissionens beslut 2002/995/EG av den 9 december 2002 om

tillfälliga skyddsbestämmelser för import av animaliska produkter för privat konsumtion (EGT nr L 353, 30.12.2002, s. 1-9,

Celex 32002D0995).

2

EGT nr L 273, 10.10.2002, s. 1-95, Celex 32002R1774.

SJVFS 2004:19

Saknr J 30

2

övergångsbestämmelser enligt Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 1774/20023 avseende import och transitering av vissa produkter från

tredje land.

3. införsel av färskt kött och köttprodukter avsedda för livsmedelsändamål finns

dessutom i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:21) om införsel

av färskt kött och köttprodukter.

4. införsel av sperma, embryon och ägg finns i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1996:24) om införsel av djur, sperma, ägg och embryon

samt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:67) om införsel av

embryon och sperma från nötkreatur samt sperma från svin.

5. införsel av produkter av fisk, kräftdjur och blötdjur finns i Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:125) om införsel av fisk, kräftdjur

och blötdjur och produkter därav.

6. införsel från tredje land av animaliska produkter i form av livsmedel finns

dessutom i förordningen (2000:269) om kontroll av livsmedel som importeras

från tredje land och föreskrifter meddelade med stöd av den författningen.

7. från vilka tredje länder som hö och halm får införas finns i kommissionens

förordning (EG) nr 136/2004 av den 22 januari 2004 om veterinärkontroller

av produkter från tredje land vid gemenskapens gränskontrollstationer.4

8. handel med produkter av utrotningshotade arter av vilda djur finns i rådets

förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av

vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem (CITES-

förordningen).5

9. införsel av animaliska produkter som utgör specificerat riskmaterial finns i

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj

2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och

utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati.6

I dessa föreskrifter kompletterar 4 och 5 §§ samt 9 – 11 §§ Europaparlamentets och

rådets förordning (EG) nr 1774/2002 och 7 § tredje stycket kompletterar

kommissionens förordning (EG) nr 812/2003.

Särskilt om införsel från Norge

2 § I dessa föreskrifter räknas inte Norge som tredje land. En införsel från landet ska

uppfylla de djurhälsokrav som gäller för handel mellan länder inom EU.

Definitioner

3 § I dessa föreskrifter avses med

anläggning: varje anläggning som producerar, lagrar eller bearbetar produkter

som avses i dessa föreskrifter,

hovdjur: partåiga eller uddtåiga djur, såsom klövbärande djur och hästdjur,

sändning: en kvantitet produkter av samma slag som omfattas av samma

hälsointyg eller andra dokument, som befordras med samma transportmedel vid en

given tidpunkt och kommer från samma land eller del av land,

3

EGT nr L 117, 13.5.2003, s. 19-21, Celex 32003R0812.

4

EUT nr L 21, 28.1.2004, s. 11- 23, Celex 32004R0136.

5 EGT nr L 61, 3.3.1997, s. 1-69, Celex 31997R0338.

6

EGT nr L 147, 31.5.2001, s 1, Celex 32001R0999.

SJVFS 2004:19

Saknr J 30

3

allvarlig smittsam sjukdom: de sjukdomar som anges i bilaga 1 till rådets direktiv

82/894/EG av den 21 december 1982 om anmälan av djursjukdomar inom

Europeiska gemenskapen7 med senare ändringar,

tredje land: land som inte hör till Europeiska gemenskapens tullområde som det

beskrivs i artikel 3 till rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en

tullkodex för gemenskapen8 och från vilket införsel inte är förbjuden enligt 4 § 1 – 2

förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.,

produkt: vara som helt eller delvis består av material som härrör från djur eller

annan vara som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur,

varuprov: prov utan kommersiellt värde, som ägaren till eller den ansvarige för en

anläggning låtit ta för senare undersökningar och som är representativt för en viss

produkt av animaliskt ursprung som denna anläggning producerar eller överväger att

börja producera. Provet ska vara försett med referensuppgifter om produktens namn

och art, sammansättning och djurart eller djurarter som används i produktionen av

provet.

Allmänna villkor för in- och utförsel

Registrering

4 § Den som, utan att enbart vara transportör, för in eller ut produkter som anges i

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 ska vara registrerad

hos Jordbruksverket. Registrering vid utförsel gäller endast utförsel till länder inom

Europeiska unionen (EU) och till Norge. En ansökan om registrering ska ske på

blankett D 92 och rekvireras från Statens jordbruksverk. Ansökan ska ha kommit in

till Jordbruksverket senast 30 dagar före det första in- eller utförseltillfället.

Registreringen gäller under ett år från och med den dag då beslutet om registrering

fattades.

Föranmälan och anmälan

5 § Den som, utan att enbart vara transportör, för in produkter som anges i

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 samt produkter som

anges i dessa föreskrifter, med undantag för produkter i 15 – 21 §§, ska till

Jordbruksverket senast en arbetsdag före sändningens ankomst till Sverige föranmäla

införsel från land inom EU och från Norge. Av en föranmälan ska framgå produktens

namn och art samt kvantitet.

För en införsel från tredje land ska en föranmälan av produkter som anges i första

stycket ske till gränskontrollveterinären på en sådan ort som anges i 6 § senast en

arbetsdag före sändningens ankomst till gränskontrollstationen. Av en föranmälan av

produkter från tredje land ska framgå produktens namn och art samt kvantitet. En

föranmälan ska istället ske till Jordbruksverket om produkten är av sådant slag att

den inte behöver veterinärkontrolleras enligt 1 § 1 – 8 Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1999:135) om veterinära kontroller av produkter som förs in från

tredje land till Europeiska unionen (EU), Norge och, vad avser fiskprodukter, Island.

7 EGT nr L 378, 31.12.1982, s. 58 – 62, Celex 31982L0894.

8 EGT nr L 302, 19.10.1992, s. 1 – 50, Celex 31992R2913.

SJVFS 2004:19

Saknr J 30

4

Bestämmelser om anmälan till Tullverket vid införsel från ett annat land inom EU

finns i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett

annat land inom Europeiska unionen.

Införsel från tredje land vid gränskontrollstation

6 § Bestämmelser om att införsel från tredje land endast får ske vid en

gränskontrollstation på vissa införselorter finns i Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 1999:135) om veterinär gränskontroll m.m. vid införsel från och utförsel till

tredje land. Bestämmelser om kontroll vid införsel från tredje land av animaliska

produkter avsedda för livsmedelsändamål finns i Statens livsmedelsverks föreskrifter

(SLVFS 1999:21) om kontroll av animaliska livsmedel vid import från tredje land.

Handelsdokument, hälsointyg och bevarande av dokumentation

7 § Ett handelsdokument utfärdat av tillverkaren ska vid införsel från EU och från

Norge åtfölja produkter som anges i 15 – 21 §§. Av dokumentet ska framgå

produktens namn och art samt, i tillämpliga fall anläggningens godkännandenummer.

Av dokumentet ska framgå att de djurhälsokrav som gäller för införseln är uppfyllda.

Dokumentet ska i original åtfölja sändningen.

En produkt som anges i 12 - 21 §§ ska, med undantag för vad som anges i 12 – 14

§§, vid införsel från tredje land åtföljas av ett hälsointyg. Av intyget ska framgå att

de djurhälsokrav som gäller för införseln är uppfyllda. Av intyget ska framgå

produktens namn och art. Intyget ska vara utfärdat av en officiell veterinär. Intyget

ska i original åtfölja sändningen och ska bestå av ett enda ark.

Handelsdokument eller intyg som krävs i dessa föreskrifter samt

införseltillståndet enligt 9 § ska sparas i minst två år efter införseln av den som, utan

att enbart vara transportör, för in produkterna.

För en införsel från tredje land eller en transitering från tredje land genom EU till

tredje land av sådana produkter som anges i bilagorna VII och VIII till

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 gäller som villkor att

produkterna ska åtföljas av samt uppfylla kraven i hälsointyg som utfärdats enligt

förlagorna i de kommissionsbeslut som anges i bilagan till kommissionens

förordning (EG) nr 812/2003.

Krav på anläggningar

8 § En produkt som anges i

1. 15 – 21 §§ och som införs från ett land inom EU och från Norge ska komma

från en anläggning som uppfyller kraven i artikel 4.2 i rådets direktiv

92/118/EEG av den 17 december 1992 om djurhälso- och hygienkrav för

handel inom gemenskapen med produkter, som inte omfattas av sådana krav i

de särskilda gemenskapsbestämmelser som avses i bilaga A.I till direktiv

89/662/EEG och, i fråga om patogener, i direktiv 90/425/EEG, samt för

import till gemenskapen av sådana produkter9.

2. 15 - 21 §§ och som införs från tredje land ska komma från en anläggning i ett

tredje land som finns upptagen i en gemenskapsförteckning som upprättats i

enlighet med förfarandet i artikel 18 i direktiv 92/118/EEG.

9 EGT nr L 62, 15.3.1993, s. 49 – 68, Celex 31992L0118.

SJVFS 2004:19

Saknr J 30

5

Särskilda villkor för införsel av produkter som är avsedda för diagnostiska,

undervisnings- eller forskningsändamål och som kan sprida smittsamma

djursjukdomar

Införseltillstånd

9 § Produkter som anges i 10 och 11 §§ får inte föras in utan införseltillstånd. En

ansökan om införseltillstånd ska göras av den, som utan att enbart vara transportör,

vill föra in produkterna i landet. Ansökan ska ske på blankett D 92 som kan

rekvireras från Statens jordbruksverk. Ansökan ska ha kommit in till Jordbruksverket

senast 30 dagar före det första införseltillfället. Införseltillståndet gäller under ett år

från och med den dag då beslutet om införseltillstånd fattades. Tillståndet får förenas

med villkor utöver sådana som anges i 10 och 11 §§.

Produkter från hov- och klövbärande djur samt fåglar

10 § För en införsel av produkter från hov- och klövbärande djur samt fåglar och som

inte omfattas av bilaga VII eller VIII till Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 1774/2002 ska följande villkor vara uppfyllda.

1. Produkten ska åtföljas av ett hälsointyg av vilket det ska framgå vilken

produkt det är, för vilket ändamål produkten är avsedd att användas samt att

den är fri från smittsamma ämnen.

2. Produkten får inte komma i direkt eller indirekt kontakt med hov- eller

klövbärande djur samt fåglar.

Jordbruksverket kan medge undantag från kravet i första stycket 1 på frihet från

smittsamma ämnen efter en skriftlig ansökan från den, som utan att enbart vara

transportör, vill föra in produkterna i landet.

Produkter i övrigt

11 § För en införsel av andra animaliska produkter än de som anges i 10 § och som

inte omfattas av bilaga VII eller VIII till Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 1774/2002 ska följande villkor vara uppfyllda.

1. Produkten ska åtföljas av ett hälsointyg, av vilket det ska framgå vilken

produkt det är, för vilket ändamål produkten är avsedd att användas samt att

den är fri från smittsamma ämnen.

2. Produkten får inte komma i direkt eller indirekt kontakt med djur utanför den

laboratorielokal eller institution där produkten ska användas för diagnostiska,

undervisnings- eller forskningsändamål.

Jordbruksverket kan medge undantag från kravet i första stycket 1 på frihet från

smittsamma ämnen efter en skriftlig ansökan från den, som utan att enbart vara

transportör, vill föra in produkterna i landet.

SJVFS 2004:19

Saknr J 30

6

Särskilda villkor för införsel av animaliska produkter från tredje land som är

avsedda för livsmedelsändamål och förbrukning i enskilt hushåll

12 § Införsel av mjölk och mjölkprodukter som är avsedda för förbrukning som

livsmedel i enskilt hushåll får ske utan sådant hälsointyg som anges i 7 § från

Grönland, Färöarna, Island, Andorra, San Marino, Liechtenstein, Schweiz, Estland,

Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Slovenien, Rumänien,

Bulgarien, Malta och Cypern. Detta gäller endast under förutsättning att produkten

tas med av resenärer i handen eller i bagaget och dess beskaffenhet och mängd är

rimlig för vad som kan tänkas konsumeras av en enskild individ.

13 § Införsel av animaliska produkter för livsmedelsändamål från ett tredje land får

ske utan sådant hälsointyg som avses i 7 § under förutsättning att produkterna inte

överstiger 1 kg, är avsedda för förbrukning i enskilt hushåll och inte har sitt ursprung

i mjölk.

14 § Modersmjölksersättning i pulverform, barnmat och specialmat som krävs av

medicinska skäl och som är avsedda för förbrukning i enskilt hushåll och som förs in

från tredje land får ske utan sådant hälsointyg som anges i 7 §. Detta gäller endast

under förutsättning att produkten inte måste kylas före konsumering, att det rör sig

om förpackad märkesvara för direkt försäljning till slutkonsumenten och att

förpackningen inte brutits.

Särskilda villkor för införsel av produkter som är avsedda som livsmedel

Mjölk och mjölkprodukter avsedda som livsmedel

15 § Införsel av mjölk och mjölkprodukter får ske om produkten härrör från djur som

tillhör en besättning som är officiellt fri från tuberkulos. Om produkten härrör från en

mjölkproduktionsanläggning ska den uppfylla sådana ytterligare krav som anges i 6 –

42 §§ samt 44 – 46 §§ Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:33) om

hygien och hälsa vid produktion av mjölk.

Mjölk och mjölkprodukter från djur som är mottagliga för mul- och klövsjuka ska

komma från kliniskt friska djur och, ifråga om arter som är mottagliga för tuberkulos

och brucellos, ska mjölken eller mjölkprodukterna härröra från djur i besättningar

som är anslutna till ett kontrollprogram avseende angivna sjukdomar.

Tarmar avsedda som livsmedel och som härrör från däggdjur

16 § För införsel från ett land inom EU och från Norge av tarmar från däggdjur ska

produkten härröra från en i ursprungslandet godkänd anläggning för saltning och

torkning eller från ett godkänt slakteri.

SJVFS 2004:19

Saknr J 30

7

Vid införsel från tredje land ska produkten

1. ha skrapats, tvättats och därefter antingen saltats eller blekts, alternativt att

den har skrapats och sedan torkats, och

2. efter den behandling som anges i 1 ha hanterats på ett sådant sätt att det inte

finns risk för att produkten har utsatts för smitta.

Ben, horn, hovar samt produkter därav avsedda som livsmedel

17 § Ben, horn och hovar samt produkter därav, dock inte mjölprodukter, som förs in

i landet ska härröra från djur vars kött uppfyller djurhälsokraven för handel inom

eller export till EU.

Bearbetat animaliskt protein avsett som livsmedel

18 § För införsel av bearbetat animaliskt protein ska råvaran härröra från djur vars

kött uppfyller djurhälsokraven för handel inom eller export till EU.

Späck och utsmält fett avsedda som livsmedel

19 § Späck och utsmält fett som förs in i landet ska härröra från djur vars kött upp-

fyller djurhälsokraven för handel inom eller export till EU.

För införsel av späck och utsmält fett från ett tredje land där det har förekommit

utbrott av en allvarlig smittsam sjukdom under de senaste tolv månaderna, ska

produkten ha genomgått någon av följande behandlingar.

1. värmebehandling vid minst 70ºC under minst 30 minuter,

2. värmebehandling vid minst 90ºC under minst 15 minuter, eller

3. värmebehandling vid en minimitemperatur av 80ºC i ett system för

kontinuerlig utsmältning av fett.

Färskt blod avsett som livsmedel och som härrör från hovdjur och fjäderfä

20 § Färskt blod från fjäderfä och hägnat vilt som förs in från tredje land, ska härröra

från djur vars kött uppfyller djurhälsokraven för export till EU.

Färskt blod från tama hovdjur får inte föras in från tredje land.

Blodprodukter avsedda som livsmedel och som härrör från hovdjur och fjäderfä

21 § Blodprodukter från hovdjur och fjäderfä som förs in i landet ska härröra från

djur vars kött uppfyller djurhälsokraven för handel inom EU eller export till EU.

SJVFS 2004:19

Saknr J 30

8

Särskilda villkor för införsel av vegetabiliska produkter som kan sprida

smittsamma djursjukdomar

Hö och halm

22 § Vid införsel av hö och halm avsett att användas som foder eller strö ska

produkten åtföljas av ett intyg, av vilket det ska framgå att produkten har lagrats

under två månader före införseltillfället.

Begränsning av införsel från Storbritannien och Nordirland samt Portugal

23 § Med undantag av vad som framgår av 29 § får inte införsel ske från

Storbritannien och Nordirland eller Portugal av köttmjöl, benmjöl eller kött- och

benmjöl från däggdjur samt djurfoder som innehåller sådana produkter.

Införsel får inte ske av produkter som är framställda av nötkreatur vilka har

slaktats i Storbritannien och Nordirland eller Portugal och som kan komma in i

människors eller djurs näringskedja. Detta gäller också material av sådana djur som

är avsedda för framställning av medicinska, kosmetiska eller farmaceutiska

produkter. Undantag från vad som anges i detta stycke finns i 24, 25 och 28§§.

Bestämmelserna i första och andra stycket gäller inte den autonoma regionen

Azorerna.

24 § Med undantag från vad som anges i 23 § andra stycket får införsel ske av

aminosyror och peptider som har framställts från hudar och skinn genom en process

som innebär att materialet exponeras för ett pH-värde på 1 till 2 och därefter ett pH-

värde på >11, följt av en värmebehandling vid 140

°

C i 30 minuter vid ett tryck av 3

bar.

25 § Med undantag från vad som anges i 23 § andra stycket får införsel ske av

1. talg och talgprodukter från Storbritannien och Nordirland framställda av

ämnen från djur lämpliga som människoföda och som har genomgått någon

av de behandlingar som anges i bilaga I till rådets beslut 98/256/EG av den

16 mars 1998 om nödåtgärder vad beträffar skydd mot bovin spongiform

encefalopati, som ändrar beslut 94/474/EG och upphäver beslut 96/239/EG10.

2. talg och talgprodukter från Portugal framställda av ämnen från djur lämpliga

som människoföda och som har genomgått någon av de behandlingar som

anges i bilaga III till kommissionens beslut 2001/376/EG av den 18 april

2001 om åtgärder som krävs med hänsyn till förekomsten av bovin

spongiform encefalopati (BSE) i Portugal och om genomförande av en

datumbaserad exportordning11.

26 § En införsel från Portugal enligt 24 och 25 §§ får ske under förutsättning att

1. nötkreatur som visat tecken på BSE inte har använts som råvara för

framställning av produkterna.

10EGT nr L 113, 15.4.1998, s. 25, Celex 31998D0256.

11EGT nr L 132, 15.5.2001, s. 17-29, Celex 32001D0376.

SJVFS 2004:19

Saknr J 30

9

2. skalle, kotpelare, hjärna, ryggmärg, öga, bräss, tarmar eller mjälte inte har

använts för framställning av produkterna.

27 § En införsel från Storbritannien och Nordirland enligt 24 och 25 §§ får ske under

förutsättning att

1. nötkreatur som visar tecken på BSE och djur som är äldre än 30 månader inte

har använts som råvara för framställning av produkterna.

2. skalle, kotpelare (med undantag av svanskotor), hjärna, ryggmärg, öga,

tonsiller, bräss, tarmar eller mjälte inte har använts för framställning av

produkterna.

Införsel från Storbritannien och Nordirland av material från nötkreatur som slaktats

i dessa länder

28 § Utan hinder av 23 § andra stycket får införsel ske från Storbritannien och

Nordirland av sällskapsdjursfoder samt kött och köttprodukter om fodret och

produkterna framställts av nötkreatur som är födda och uppfödda i Storbritannien

eller Nordirland och under förutsättning att djuren

a. slaktats i Nordirland och fodret härrör från djur som ingår i det

exportcertifierade besättningssystemet ”ECHS” (Export Certified

Herd Scheme) enligt rådets beslut 98/256/EG och som härstammar

från djurbesättningar godkända enligt ECHS, eller

b. har slaktats i Storbritannien eller Nordirland och fodret kommer från

djur som är godkända enligt det datumbaserade exportsystemet

”DBES” (Date-Based Export Scheme) enligt rådets beslut 98/256/EG

samt att djuren är födda efter den 1 augusti 1996.

Sällskapsdjursfoder, kött och köttprodukter ska dessutom åtföljas av ett hälsointyg

utfärdat av en officiell veterinär i Storbritannien eller Nordirland. Hälsointyget ska

innehålla texten ”framställda i enlighet med beslut 98/256/EG”.

Införsel från Storbritannien och Nordirland och Portugal av material från

nötkreatur och däggdjur som inte slaktats i dessa länder

29 § Utan hinder av 23 § första stycket får införsel ske från Storbritannien och

Nordirland eller Portugal av sällskapsdjursfoder tillverkat av köttmjöl, benmjöl eller

kött- och benmjöl från däggdjur under förutsättning att dessa råvaror inte har sitt

ursprung i ovannämnda länder och att villkoren i tredje och fjärde stycket är

uppfyllda.

Införsel av sällskapsdjursfoder från Storbritannien och Nordirland eller Portugal

tillverkat av nötkreatur med ursprung i andra länder än de nämnda får ske under

förutsättning att djuren inte är slaktade i Storbritannien och Nordirland eller Portugal

och att villkoren i tredje och fjärde stycket är uppfyllda.

Fodret ska härröra från en anläggning som

a. har godkänts av i landet behörig myndighet,

b. står under officiell kontroll,

SJVFS 2004:19

Saknr J 30

10

c. garanterar att foderråvarans ursprung kan följas genom hela pro-

duktionskedjan,

d. har infört ett registreringssystem för den mängd material som kommer

in till och förs ut från anläggningen, och som

e. lossar, bearbetar, lagrar eller transporterar produkter avskilda från

produkter som inte uppfyller dessa villkor.

Fodret ska åtföljas av ett hälsointyg utfärdat av en officiell veterinär.

Hälsointyget ska beträffande sändningar från Storbritannien och Nordirland innehålla

texten ”framställd i enlighet med beslut 98/256/EG” och beträffande sändningar från

Portugal innehålla texten ”framställd i enlighet med beslut 2001/376/EG”.

Denna bestämmelse gäller inte den autonoma regionen Azorerna.

30 § Införsel av gelatin och dikalciumfosfat, talg, talgprodukter och produkter som

har framställts av talg genom saponifikation, transesterifiering eller hydrolys,

aminosyror, peptider och kollagen, som skulle kunna komma in i näringskedjan för

människor och djur, eller som är avsedda för kosmetisk, medicinsk eller farmaceutisk

användning, och som har framställts av nötkreatur får ske från Storbritannien och

Nordirland eller Portugal endast under förutsättning att nötkreaturen inte slaktats där

och att produkterna härrör från en anläggning som

a. har godkänts av i landet behörig myndighet,

b. står under officiell kontroll,

c. garanterar att råmaterialets ursprung kan följas genom hela pro-

duktionskedjan,

d. har infört ett registreringssystem för den mängd material som kommer in till

och som förs ut från anläggningen, och som

e. lossar, bearbetar, lagrar eller transporterar produkter avskilda från produkter

som inte uppfyller dessa villkor.

Produkterna ska dessutom vara märkta så att produktionsanläggningen kan

identifieras och så att det framgår att, om de kommer från Storbritannien och

Nordirland, de har framställts i enlighet med rådets beslut 98/256/EG och, om de

kommer från Portugal, har framställts i enlighet med kommissionens beslut

2001/376/EG. Av märkningen ska också, i förekommande fall, framgå att

produkterna är lämpliga att användas i livsmedel, foder, kosmetiska, medicinska eller

farmaceutiska produkter.

Denna bestämmelse gäller inte den autonoma regionen Azorerna.

Övriga bestämmelser

Transiteringstillstånd

31 § En transitering av produkter som anges i dessa föreskrifter från land inom EU

genom Sverige till tredje land ska stå under tullkontroll. Avsändaren av de produkter

som ska transiteras ska ha ett tillstånd från Jordbruksverket för en transitering om de

produkter som ska transiteras inte uppfyller de djurhälsokrav som anges i dessa

föreskrifter. En skriftlig ansökan om tillstånd ska komma in till Jordbruksverket

senast 30 dagar före transiteringen genom Sverige påbörjas och ska innehålla uppgift

om

- avsändarens namn, adress och telefonnummer,

SJVFS 2004:19

Saknr J 30

11

- produktens art och namn,

- beräknat datum för transiteringens påbörjande genom Sverige,

- införselort,

- transportmedel, samt

- om det finns, godkännandenummer som anläggningen där produkten tillverkats

eller bearbetats fått.

Bestämmelser om transitering från tredje land genom ett eller flera länder inom

EU, Norge, eller vad avser fiskprodukter, Island till tredje land, finns i Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:135) om veterinära kontroller m.m. av

produkter från tredje land.

Bestämmelse om undantag

32 § Om det finns särskilda skäl, och under förutsättning att det inte strider mot

någon bindande EG-rättsakt, kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

-------------------------

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna författning träder i kraft den 15 april 2004. Genom författningen

upphävs Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1997:13) om införsel av

produkter av animaliskt ursprung m.m. samt Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1995:69) om utförsel av varor av animaliskt ursprung till

länder inom Europeiska unionen (EU) och Norge.

2. Bestämmelserna i 7 § fjärde stycket gäller till och med den 30 april 2004.

3. Den som har ett giltigt införseltillstånd eller beslut om registrering av

importör eller exportör som meddelats enligt de upphävda författningarna

behöver inte ansöka om införseltillstånd eller registrering enligt denna

författning.

MATS PERSSON

Stig

Widell

(Foderkvalitetsenheten)