SJVFS 2004:93

Statens jordbruksverks föreskrifter om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2004:93

Statens jordbruksverks föreskrifter om fastställande av

djurhälsoregler för produktion, bearbetning,

distribution och införsel av produkter av animaliskt

ursprung avsedda att användas som livsmedel;

Saknr J 65

Utkom från trycket

den 23 december 2004

beslutade den 22 december 2004

Statens

jordbruksverk

föreskriver1, med stöd av 3 och 21 §§ förordningen

(1994:1830) om införsel av levande djur m.m., 4 § 3 förordningen (1998:134) om

provtagning på djur, m.m., samt 2 och 10 §§ förordningen (1994:542) om utförsel av

levande djur m.m., följande.

Allmänna bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om djurhälsa som ska vara uppfyllda

för alla led vid produktion, bearbetning och distribution inom Europeiska unionen

(EU) samt vid införsel från tredje land av produkter av animaliskt ursprung, inklusive

produkter som framställts därav, som är avsedda att användas som livsmedel.

Bestämmelser om

1. folkhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av

produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel finns i

föreskrifter meddelade av Livsmedelsverket,

2. in- och utförsel av livsmedel finns även i Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 2004:19) om in- och utförsel av produkter av animaliskt ursprung och

andra produkter som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur,

3. införsel av produkter av fisk, kräftdjur och blötdjur finns även i Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:125) om införsel av fisk, kräftdjur

och blötdjur och produkter därav,

4. veterinära kontroller vid införsel av produkter från tredje land finns i Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:135) om veterinära kontroller av

produkter som förs in från tredje land till Europeiska unionen (EU), Norge

och, vad avser fiskprodukter, Island,

5. införsel från tredje land av animaliska produkter i form av livsmedel för privat

konsumtion finns även i kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 av den

22 januari 2004 om veterinärkontroller av produkter från tredje land vid

gemenskapens gränskontrollstationer2, samt

6. införsel från tredje land av produkter av animaliskt ursprung för privat

konsumtion finns även i kommissionens förordning (EG) nr 745/2004 av den

1 Jfr rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för

produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att

användas som livsmedel (EGT L 18, 23.1.2003, s. 11, Celex 32002L0099).

2 EUT nr L 21, 28.1.2004, s. 11, Celex 32004R0126.

SJVFS 2004:93

Saknr J 65

2

16 april 2004 om bestämmelser för import av produkter av animaliskt

ursprung för privat konsumtion.3

Definitioner

2 § I dessa föreskrifter avses med

alla led vid produktion, bearbetning och distribution: alla led, från och med

primärproduktion av en produkt av animaliskt ursprung till och med dess lagring,

transport, försäljning eller tillhandahållande till slutkonsumenten,

införsel för personligt bruk: annan införsel än yrkesmässig införsel,

livsmedelsföretagare: den betydelse som anges i Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för

livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för

livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet4,

officiell veterinär: en veterinär som erhållit särskilt förordnande av Statens

jordbruksverk att utföra sådana uppdrag som EG-rätten kräver ska utföras av en

officiell veterinär,

produkter av animaliskt ursprung: produkter som framställs av djur samt

produkter som härrör från sådana, vilka är avsedda att användas som livsmedel, vari

inbegrips levande djur om dessa förbereds för sådan användning, samt

tredje land: land som inte hör till Europeiska gemenskapens tullområde som det

beskrivs i artikel 3 till rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en

tullkodex för gemenskapen5 och från vilket införsel inte är förbjuden enligt 4 § 1 – 2

förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m..

Allmänna djurhälsokrav

3 § Livsmedelsföretagare får inte i något led vid produktion, bearbetning och

distribution av produkter av animaliskt ursprung inom gemenskapen förorsaka

spridning av sjukdomar som kan överföras till djur.

4 § Produkter av animaliskt ursprung får endast framställas av djur som uppfyller

kraven i de djurhälsobestämmelser som fastställs i relevant EG-lagstiftning.

5 § Produkter av animaliskt ursprung får inte framställas av djur som

a) kommer från ett företag, en anläggning, ett område eller en del av ett område

som är föremål för djurhälsorestriktion som gäller dessa djur eller dessa produkter

enligt de bestämmelser som avses i bilaga 1b,

b) när det rör sig om kött och köttprodukter, slaktats på en anläggning där det vid

slakttillfället eller tillverkningsprocessen fanns djur som var smittade eller

misstänktes vara smittade av en av de sjukdomar som nämns i bilaga 1a, eller

slaktkroppar eller delar av sådana från sådana djur, såvida inte misstankarna har

undanröjts, samt

c) när det rör sig om djur och produkter från vattenbruk, inte uppfyller kraven i de

regelverk som anges i bilaga 1b.

3 EUT nr L 122, 26.4.2004, s. 1, Celex 32004R0745(01).

4 EGT nr L 031 , 1.2.2002 s. 1, Celex 32002R0178.

5 EGT nr L 302, 19.10.1992 s. 1, Celex 31992R2913.

SJVFS 2004:93

Saknr J 65

3

Undantag från allmänna djurhälsokrav

6 § Utan att det påverkar 3 - 5 §§, och med förbehåll för att de åtgärder för

sjukdomsbekämpning som framgår i de regelverk som anges i bilaga 1b följs, kan

Jordbruksverket medge följande: produktion, bearbetning och distribution av

produkter av animaliskt ursprung som kommer från ett område eller en del av ett

område som är föremål för djurhälsorestriktioner men som inte kommer från ett

företag som är smittat eller misstänks vara smittat, under förutsättning att

a) produkterna, innan de skickas till den behandling som avses nedan, framställs,

hanteras, transporteras och lagras åtskilda från eller vid andra tidpunkter än

produkter som följer alla djurhälsobestämmelser samt att transportvillkoren utanför

det område som är föremål för djurhälsorestriktion har godkänts av Jordbruksverket,

b) de produkter som måste skickas till behandling är identifierade på rätt sätt,

c) produkterna genomgår en behandling som är tillräcklig för att eliminera

djurhälsoproblemen, och

d) att behandlingen har genomförts på en anläggning som har godkänts för detta

syfte.

Bestämmelserna i denna paragraf ska tillämpas i enlighet med bilagorna 2 och 3.

Införsel

7 § I dessa föreskrifter räknas inte, när det gäller införsel för personligt bruk, Norge

som tredje land. När det gäller införsel av fiskvaror för personligt bruk räknas inte

heller Island som ett tredje land. En införsel från dessa länder ska uppfylla de

djurhälsokrav som gäller för handel mellan länder inom EU. För frågor om länder

rörande yrkesmässig införsel hänvisas till föreskrifter meddelade av

Livsmedelsverket.

8 § Införsel av de produkter som omfattas av detta regelverk får endast ske från

länder inom EU, från de länder som omfattas av 7 § samt från de tredje länder i den

utsträckning som fastställts i de råds- och kommissionsbeslut som anges i bilaga 5.

Ovanstående gäller under förutsättning att inte skyddsbeslut fattats avseende landet

eller området och produkten i fråga.

9 § Införsel av produkter av animaliskt ursprung från tredje land får endast ske om

kraven i dessa föreskrifter tillämpas på alla led vid produktion, bearbetning och

distribution.

10 § Regler för veterinära kontroller vid gränskontrollstationer finns i de regelverk

som anges i 1 § punkterna 1, 4 och 5.

SJVFS 2004:93

Saknr J 65

4

Handelsdokument och veterinärintyg

11 § Handelsdokument och veterinärintyg ska inom EU åtfölja produkter vid

yrkesmässig införsel i den utsträckning som fastställs i föreskrifter meddelade av

Livsmedelsverket.

12 § Ett veterinärintyg som uppfyller kraven i bilaga 4 ska uppvisas vid införsel från

tredje land av produkter av animaliskt ursprung. I veterinärintyget ska det styrkas att

produkterna uppfyller kraven i gällande EG-lagstiftning. De förlagor av intyg för

produkter från tredje land finns i de råds- och kommissionsbeslut som anges i bilaga

6.

Införsel från tredje land för personligt bruk

13 § Bestämmelser avseende införsel från tredje land av produkter av animaliskt

ursprung för personligt bruk finns i de EG-förordningar som anges under 1 §

punkterna 5 och 6. När det gäller sådana produkter ska dessa, i de fall de inte är

undantagna från gränskontroll, passera en gränskontroll som är godkänd i enlighet

med de föreskrifter som anges i 1 § punkt 4.

Bestämmelser om undantag

14 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2005, då Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1996:21) om införsel av färskt kött och köttprodukter samt

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:4) om utförsel av färskt kött och

köttprodukter till länder som ingår i Europeiska unionen (EU) och till Norge ska

upphöra att gälla.

MATS PERSSON

Susanne

Liljenström

(Foderkvalitetsenheten)

SJVFS 2004:93

Saknr J 65

5

Bilaga 1

Sjukdomar av betydelse för handeln med produkter av animaliskt ursprung för

vilka kontrollåtgärder har införts enligt EG-lagstiftningen

a. Sjukdomar

Klassisk svinpest

Afrikansk svinpest

Mul- och klövsjuka

Aviär influensa

Newcastlesjuka

Boskapspest

Pest des petits ruminants

Swine vesicular disease

Sjukdomar inom vattenbruket

b. Regelverk

Epizootilagen (1999:657)

Epizootiförordningen (1999:659)

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:98) om förebyggande och bekämpning av

epizootiska sjukdomar

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:102) om epizootiska sjukdomar m.m.

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:125) om införsel av fisk, kräftdjur och blötdjur

och produkter därav

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:71 om utförsel av vattenbruksdjur till länder

inom Europeiska unionen (EU) samt till Island och Norge

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:94) om obligatorisk hälsoövervakning av odlad

fisk

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:98) om kontroll av vissa sjukdomar hos musslor

SJVFS 2004:93

Saknr J 65

6

Bilaga 2

Särskild identifieringsmärkning av kött från ett område eller en del av ett

område som inte uppfyller alla relevanta djurhälsovillkor

1. Kontrollmärket för färskt kött ska täckas av ett diagonalt kors bestående av två räta

linjer som korsar varandra mitt i stämpeln samtidigt som uppgifterna på

kontrollmärket fortfarande är läsliga.

2. Märkningen enligt punkt 1 får också göras med en enda stämpel som ska utgöras

av en 6,5 cm lång och 4,5 cm bred oval stämpel. Följande uppgifter ska i märkningen

framgå med fullt läsliga tecken:

a) I övre delen beteckningen Sverige eller ISO-kod med versalerna SE.

b) I mitten slakteriets godkännandenummer.

c) I nedre delen versalerna EG.

d) Två räta linjer som korsar mitt i stämpeln på ett sådant sätt att uppgifterna

fortfarande är fullt läsliga.

Bokstäverna ska vara minst 0,8 cm höga och siffrorna minst 1 cm höga.

Stämpeln ska också innehålla uppgifter som identifierar den veterinär som

besiktigade köttet.

Märkningen ska göras under direkt överinseende av den officielle veterinär som

kontrollerar att djurhälsokraven följs.

I det fall det rör sig om produkter framställda i annat land inom EU ska de

beteckningar som anges i punkt a och c överensstämma med det landets lagstiftning.

SJVFS 2004:93

Saknr J 65

7

Bilaga 3

SJVFS 2004:93

Saknr J 65

8

SJVFS 2004:93

Saknr J 65

9

Bilaga 4

Allmänna principer för intyg

1. Företrädaren för den behöriga avsändande myndighet som utfärdar ett intyg som

ska medfölja en sändning med produkter av animaliskt ursprung ska underteckna

intyget och se till att det är försett med en officiell stämpel. Detta krav gäller för vart

och ett av intygets blad om det består av mer än ett blad.

2. Intygen ska upprättas på svenska eller engelska.

3. Originalet till intyget ska medfölja sändningarna vid införsel till gemenskapen.

4. Intygen ska bestå av

a) ett enda pappersark, eller

b) två eller fler sidor som ingår i ett helt och odelbart pappersark, eller

c) flera sidor som är numrerade så att en enskild sida anges som en viss sida i en

begränsad följd (t.ex. ”sidan 2 av 4 sidor”).

5. Intygen ska ha ett unikt identifieringsnummer. Om intyget består av flera sidor

måste identifieringsnumret stå på varje sida.

6. Intyget ska utfärdas innan den sändning som intyget gäller lämnar den behöriga

myndighetens kontrollstation i det avsändande landet.

SJVFS 2004:93

Saknr J 65

10

Bilaga 5

Råds- och kommissionsbeslut i vilka det fastställs från vilka länder införsel från

tredje land av animaliska produkter får ske

Rådets beslut 79/542/EEG om upprättande av en förteckning över tredje länder och

delar av tredje länder, och om villkor angående djurhälsa, folkhälsa och

veterinärintyg, för import till gemenskapen av vissa levande djur och färskt kött och

de beslut som innebär ändringar av detta beslut

Kommissionens beslut 97/222/EG om upprättande av en förteckning över de tredje

länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av köttprodukter och de beslut som

innebär ändringar av detta beslut

Kommissionens beslut 2000/585 om upprättande av en förteckning över tredje länder

från vilka medlemsstaterna tillåter import av kaninkött och kött av visst frilevande

och hägnat vilt samt om villkor angående djurhälsa, folkhälsa och veterinärintyg för

sådan import och de beslut som innebär ändringar av detta beslut

Kommissionens beslut 94/86/EG av den 16 februari 1994 om upprättandet av en

provisorisk förteckning över tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import

av viltkött och de beslut som innebär ändringar av detta beslut

Kommissionens beslut 94/85 om utarbetande av en förteckning över de tredje länder

från vilka medlemsstaterna medger import av färskt fjäderfäkött och de beslut som

innebär ändringar av detta beslut

Kommissionens beslut 94/984 om djurhälsovillkor och utfärdande av veterinärintyg

för import av färskt fjäderfäkött från tredje länder och de beslut som innebär

ändringar av detta beslut

Kommissionens beslut 2002/609 om fastställande av djurhälsovillkor och utfärdande

av veterinärintyg för import av kött från ratiter i hägn och om ändring av beslut 94/85

om utarbetande av en förteckning över de tredje länder från vilka medlemsstaterna

medger import av färskt fjäderfäkött och de beslut som innebär ändringar av detta

beslut

Kommissionens beslut 97/296/EG om upprättande av en förteckning över de tredje

länder från vilka import av fiskeprodukter för livsmedel är tillåten och de beslut som

innebär ändringar av detta beslut

Kommissionens beslut 2004/438/EG om djurhälso- och hygienkrav samt krav

avseende veterinärintyg vid införsel till gemenskapen av produkter i form av

värmebehandlad mjölk, mjölkbaserade produkter och obehandlad mjölk vilka är

avsedda som livsmedel och de beslut som innebär ändringar av detta beslut

Kommissionens beslut 2003/812/EG om upprättande av en förteckning över tredje

länder från vilka medlemsstaterna ska tillåta import av vissa produkter avsedda som

SJVFS 2004:93

Saknr J 65

11

livsmedel enligt rådets direktiv 92/118/EEG och de beslut som innebär ändringar av

detta beslut

SJVFS 2004:93

Saknr J 65

12

Bilaga 6

Råds- och kommissionsbeslut i vilka det fastställs förlagor för intyg för

produkter av animaliskt ursprung från tredje land.

Rådets beslut 79/542/EEG om upprättande av en förteckning över tredje länder och

delar av tredje länder, och om villkor angående djurhälsa, folkhälsa och

veterinärintyg, för import till gemenskapen av vissa levande djur och färskt kött och

de beslut som innebär ändringar av detta beslut

Kommissionens beslut 97/221/EG om djurhälsovillkor och förlagor till

veterinärintyg för import av köttprodukter från tredje land och om upphävande av

beslut 91/449/EEG och de beslut som innebär ändringar av detta beslut

Kommissionens beslut 2000/572/EG om fastställande av villkor angående djurhälsa,

folkhälsa och veterinärintyg för import av köttberedningar till gemenskapen från

tredje land och de beslut som innebär ändringar av detta beslut

Kommissionens beslut 2000/585 om upprättande av en förteckning över tredje länder

från vilka medlemsstaterna tillåter import av kaninkött och kött av visst frilevande

och hägnat vilt samt om villkor angående djurhälsa, folkhälsa och veterinärintyg för

sådan import och de beslut som innebär ändringar av detta beslut

Kommissionens beslut 94/984 om djurhälsovillkor och utfärdande av veterinärintyg

för import av färskt fjäderfäkött från tredje länder och de beslut som innebär

ändringar av detta beslut

Kommissionens beslut 2002/609 om fastställande av djurhälsovillkor och utfärdande

av veterinärintyg för import av kött från ratiter i hägn och om ändring av beslut 94/85

om utarbetande av en förteckning över de tredje länder från vilka medlemsstaterna

medger import av färskt fjäderfäkött och de beslut som innebär ändringar av detta

beslut

Kommissionens beslut 2004/438/EG om djurhälso- och hygienkrav samt krav

avseende veterinärintyg vid införsel till gemenskapen av produkter i form av

värmebehandlad mjölk, mjölkbaserade produkter och obehandlad mjölk vilka är

avsedda som livsmedel och de beslut som innebär ändringar av detta beslut

Kommissionens beslut 2003/858/EG om djurhälsovillkor och intygskrav för import

av levande fisk, ägg och könsceller för odling och levande fisk från vattenbruk och

produkter därav för användning som livsmedel och de beslut som innebär ändringar

av detta beslut

Kommissionens beslut 2003/779/EG om djurhälsokrav och veterinärintyg för import

från tredje land av djurtarmar och de beslut som innebär ändringar av detta beslut