SJVFS 2008:38

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:98) om förebyggande och bekämpning av epizootiska sjukdomar

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2008:38

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2002:98) om förebyggande och

bekämpning av epizootiska sjukdomar;

Saknr K 3

Utkom från trycket

den 15 augusti 2008

Omtryck

beslutade den 14 augusti 2008

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 4 § epizootiförordningen

(1999:659) i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 2002:98) om förebyggande och

bekämpning av epizootiska sjukdomar1

dels att 9 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna ska införas en ny paragraf, 9 kap. 6 §, av följande

lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

1 kap. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ........................................................................................1

2 kap. FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER M.M................................................................................3

3 kap. OMRÅDESRESTRIKTIONER, ANSLAG M.M. .................................................................5

4 kap. SLAKT ELLER ANNAN AVLIVNING AV DJUR .............................................................7

5 kap. OSKADLIGGÖRANDE AV DÖDA DJUR, PRODUKTER, AVFALL M.M. ..................10

6 kap. SMITTRENING M.M..........................................................................................................12

7 kap. UNDERSÖKNING, PROVTAGNING, ANALYS M.M. ...................................................17

8 kap. TRANSPORT AV DJUR, DJURKROPPAR, DJURPRODUKTER, FODER OCH ANDRA

VAROR ..........................................................................................................................................17

9 kap. VACCINATION OCH ANNAN FÖREBYGGANDE BEHANDLING AV DJUR ...........19

10 kap. BESTÄMMELSE OM UNDANTAG................................................................................20

Bilaga ..............................................................................................................................................21

1 KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1

§

Dessa föreskrifter gäller förebyggande och bekämpning av epizootiska

sjukdomar.

Grundläggande bestämmelser

2 § Grundläggande bestämmelser om förebyggande och bekämpning av epizootiska

sjukdomar finns i

1. epizootilagen

(1999:657),

2. epizootiförordningen

(1999:659),

3. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:102) om epizootiska

sjukdomar, samt

1 Författningen senast omtryckt SJVFS 2006:16.

SJVFS 2008:38

4. Statens

jordbruksverks

föreskrifter

(SJVFS 2002:16) om anmälningspliktiga

djursjukdomar.

Definitioner

3 § I dessa föreskrifter avses med

anläggning: en anläggning där djur hålls permanent eller tillfälligt eller där djur

och djurprodukter hanteras,

avlivning: varje metod som leder till att ett djur dör,

desinfektion: en genom fysikaliska eller kemiska metoder utförd reduktion av

antalet mikroorganismer till en sådan nivå att en infektion inte uppstår hos

mottagliga djur som kommer i kontakt med det desinfekterade materialet,

djuranläggning: en anläggning som består av en eller flera byggnader eller enheter

och där djur hålls permanent eller tillfälligt. Denna definition innefattar inte

slakterier eller transportmedel,

djurhållare: en djurägare, dennes ställföreträdare eller en annan person som är

ansvarig för djurhållningen,

djurpark: alla permanenta anläggningar, förutom cirkusar och djuraffärer, där

levande djur som tillhör vilda arter hålls för att förevisas för allmänheten under minst

sju dagar per år,

djurprodukter: produkter av djur inklusive gödsel och urin samt embryon, sperma

och ägg från alla djurslag förutom fiskrom,

fisk: levande fisk oavsett utvecklingsstadium (inklusive rom eller mjölke) samt

avdödad och icke urtagen fisk från fiskodling eller fisk som tillförts fiskodling efter

att ha levt i vilt tillstånd,

fiskodling: en anläggning för uppfödning av fisk under kontrollerade förhållanden,

exempelvis bassänger, dammar, kassar eller andra fullt avgränsade inhägnader,

förbränningsanläggning: en anläggning i vilken avfall bränns till aska,

kontaminerad: direkt eller indirekt utsatt för ett epizootiskt smittämne,

kötthanteringsanläggning: en styckningsanläggning, charkanläggning, kyl- och

frysanläggning eller liknande där kött och köttprodukter hanteras,

mejeri: en mjölk- eller mjölkproduktanläggning som tar emot obehandlad mjölk,

behandlar mjölk, framställer konsumtionsmjölk eller framställer mjölkbaserade

produkter,

misstänkt smittade djur: individer av mottagliga djurslag som visar kliniska

symptom eller postmortala förändringar av sådant slag att förekomst av smittämnet

ifråga skäligen kan misstänkas, djur där smittutredning har visat att de kan ha blivit

direkt eller indirekt utsatta för smittämnet samt djur som vid laboratorieundersökning

visat reaktion tydande på möjlig närvaro av smittämnet ifråga,

mottagliga djur: individer av alla djurslag som kan infekteras av det aktuella

epizootiska smittämnet,

rengöring:

ett avlägsnande av föroreningar genom skrubbning, skurning,

högtryckstvättning eller en annan metod anpassad efter det material som ska

rengöras,

skyddsområde: ett område med minst tre kilometers radie runt ett område som

smittförklarats enligt 5 § epizootilagen (1999:657) och där det råder förbud mot

transporter av djur eller varor till eller från eller inom området eller där andra

begränsningar i hanteringen av djur eller varor gäller enligt ett beslut av

Jordbruksverket eller länsstyrelsen,

2

SJVFS 2008:38

slakt: avlivning av djur för konsumtionsändamål genom avblodning efter

bedövning,

slakteri: en sådan slakteriinrättning som avses i 9 § epizootilagen (1999:657),

smittade djur: djur hos vilka förekomst av ett epizootiskt smittämne har bekräftats

vid laboratorieundersökning samt djur som visar sådana typiska symptom eller

postmortala förändringar att det därmed är klarlagt att ett fall av epizootisk sjukdom

har inträffat,

smittrening: en rengöring med efterföljande desinfektion så att ett smittämne

oskadliggörs,

steriliseringsanläggning: en anläggning i vilken animaliskt avfall bearbetas genom

en värmebehandlingsprocess som uppfyller villkoren i gällande författningar om

hantering av animaliskt avfall,

stuka: ett upplag av gödsel, strö, foder och liknande som har blandats på lämpligt

sätt och därefter täckts över för att möjliggöra en sådan temperaturhöjning att ett

smittämne oskadliggörs,

vaccination: en sådan skyddsympning som avses i 8 § 5 epizootilagen (1999:657),

ägghanteringsanläggning: ett äggpackeri, ett kläckeri, eller en anläggning

godkänd för produktion eller behandling av äggprodukter, samt

övervakningsområde: ett område med minst tio kilometers radie runt ett område

som smittförklarats enligt 5 § epizootilagen (1999:657) och där det råder förbud mot

transporter av djur eller varor till eller från eller inom området eller där andra

begränsningar i hanteringen av djur eller varor gäller enligt ett beslut av

Jordbruksverket eller länsstyrelsen. (SJVFS 2006:16).

4 § har upphävts genom (SJVFS 2006:16).

2 KAP. FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER M.M.

Anmälan m.m.

1 § Bestämmelser om skyldighet för den som har anledning misstänka att en

epizootisk sjukdom har drabbat djur i hans vård att omedelbart anmäla misstanken

finns i 2 § epizootilagen (1999:657).

Bestämmelser om skyldighet för en veterinär som misstänker att ett fall av

epizootisk sjukdom har inträffat att undersöka och att anmäla misstanken finns i 3 §

epizootilagen (1999:657).

Åtgärder som ska vidtas av den som har djur i sin vård

2 § Den som har anledning misstänka att en epizootisk sjukdom har drabbat djur i

hans vård ska, för att förhindra eller begränsa smittspridning till dess att besked av en

veterinär föranleder något annat, se till att

1. det inte sker några transporter av djur, produkter eller material som kan

medföra smittspridning till eller från den anläggning eller det område där en

epizootisk sjukdom misstänks förekomma,

2. inga djur inom den anläggning eller det område där en epizootisk sjukdom

misstänks förekomma flyttas från den plats där de befinner sig, samt att

3

SJVFS 2008:38

3. ingen person besöker den anläggning eller det område där en epizootisk

sjukdom misstänks förekomma.

3 § Den person som avses i 2 § ska också till en veterinär som gör en undersökning

enligt 3 § epizootilagen (1999:657), till en veterinär som beslutar om spärrförklaring

enligt 4 § samma lag eller till en veterinär som Jordbruksverket utser lämna

upplysningar om

1. eventuella kontaktanläggningar som tagit emot djur, produkter eller misstänkt

kontaminerat material från det område där en epizootisk smitta misstänks förekomma

under den tid smitta kan ha funnits där,

2. kontaktanläggningar varifrån på motsvarande sätt smitta kan ha spridits till

det område som avses i 1,

3. personkontakter eller andra kontakter som kan ha medfört smittspridning till

eller från det område som avses i 1,

4. anläggningar och områden med djurhållning som genom sin geografiska

närhet till det område som avses i 1 kan ha spridit smitta dit eller utsatts för smitta

därifrån, samt

5. leveranser av foder eller andra varor till och från det område som avses i 1

från och med den tidpunkt då smittan misstänks ha förts dit, dock minst under de

senaste tre veckorna.

Spärrförklaring

4 § Om en veterinär har beslutat om en spärrförklaring enligt 4 § epizootilagen

(1999:657) ska beslutet underställas Statens jordbruksverk.

5 § Ett beslut om spärrförklaring enligt 4 § epizootilagen (1999:657) ska skrivas på

Jordbruksverkets blankett Epi 1 eller ett annat dokument som innehåller motsvarande

uppgifter. Blanketten eller dokumentet ska snarast skickas till Jordbruksverket med

kopia till länsstyrelsen.

6 § I beslutet om spärrförklaring ska anges det spärrförklarade områdets omfattning

samt vilka begränsningar som gäller för personer att besöka eller lämna området eller

att utföra transporter till eller från detta.

Journalföring

7 § En veterinär som utses av Jordbruksverket ska inventera djurbeståndet i en

spärrförklarad anläggning eller ett spärrförklarat område och journalföra

1. antalet mottagliga djur som har dött,

2. antalet mottagliga djur som har kliniska symptom,

3. antalet mottagliga djur som saknar kliniska symptom,

4. antalet mottagliga djur som kan antas vara smittade av en epizootisk sjukdom,

5. på vilka platser de djur som avses i 1–4 befinner sig,

6. arter och antal av övriga djurslag som hålls i anläggningen eller i området,

samt

7. vilka lager som finns i anläggningen eller i området av djurprodukter,

djurfoder, strömedel och liknande samt i görligaste mån, storleken på dessa.

4

SJVFS 2008:38

Veterinären ska på Jordbruksverkets blankett Epi 3 eller på ett annat dokument

som verket beslutar rapportera de uppgifter som avses i första stycket. Rapporten ska

skickas till Jordbruksverket med kopia till länsstyrelsen.

8 § En djurhållare som håller eller på annat sätt hanterar djur i en spärrförklarad

djuranläggning eller i ett spärrförklarat område ska journalföra uppgifter om

mottagliga djur som föds, insjuknar, självdör, slaktas eller på annat sätt avlivas inom

anläggningen eller området. Uppgifterna ska hållas aktuella.

Vad gäller nötkreatur får den journalföring som aves i första stycket, förutom vad

avser uppgifter om djur som insjuknar, ske genom den journalföring som ska göras

enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:190) om märkning och

registrering av djur.

3 KAP. OMRÅDESRESTRIKTIONER, ANSLAG M.M.

Tillträdesförbud

1 § Ett tillträdesförbud enligt 5 § 2 epizootilagen (1999:657) gäller inte

1. en person som måste ha tillträde till en anläggning för att sköta djuren som

hålls där,

2. en veterinär som av veterinärmedicinska skäl måste ha tillträde till en

anläggning,

3. läkare eller annan sjukvårdspersonal som av medicinska skäl måste ha

tillträde till en anläggning, eller

4. en person som vid förebyggande eller bekämpning av den aktuella epizootiska

sjukdomen har ett uppenbart behov av tillträde till en anläggning.

Jordbruksverket, eller den länsstyrelse Jordbruksverket bestämmer, kan efter en

särskild ansökan bevilja undantag från tillträdesförbudet för en person som ska utföra

uppgifter som är av väsentlig betydelse för djurhälsan, djurskyddet eller

anläggningens drift. (SJVFS 2006:16).

2 § Om det är klarlagt att ett fall av mul- och klövsjuka, vesikulär stomatit,

Aujeszkys sjukdom, boskapspest, infektion med bovint herpesvirus 1, peste des petits

ruminants, får- och getkoppor, swine vesicular disease, klassisk svinpest, afrikansk

svinpest, porcine reproductive and respiratory syndrome, aviär influensa (hönspest)

eller newcastlesjuka har inträffat gäller förbud mot tillträde till djurstallar eller andra

anläggningar där mottagliga djur hålls för en person som har kommit i kontakt med

djur eller produkter som är eller misstänks vara smittade av eller kontaminerade med

det aktuella smittämnet.

Tillträdesförbudet gäller i fem dygn från kontakttillfället om den aktuella

epizootiska sjukdomen är mul- och klövsjuka och i två dygn från kontakttillfället om

den aktuella epizootiska sjukdomen är någon av de övriga sjukdomar som anges i

första stycket.

5

SJVFS 2008:38

Skyddsområde och övervakningsområde

Djuranläggningar och områden där djur hålls

3 § Om mottagliga djur insjuknar eller dör i en anläggning eller i ett område där djur

hålls och som ligger i ett skydds- eller övervakningsområde ska djurhållaren

omgående meddela detta till distriktsveterinären eller till en annan veterinär.

Ett meddelande enligt första stycket behöver inte lämnas om det är uppenbart att

sjukdomen eller dödsfallet beror på ett olycksfall eller en annan fysisk skada.

En veterinär som får ett meddelande enligt första stycket och som gäller en

epizootisk sjukdom ska snarast underrätta Jordbruksverket och länsstyrelsen.

Förflyttning av djur, varor m.m.

4 § Mottagliga djur i ett skydds- eller övervakningsområde ska om möjligt hållas i

sina stallar eller i avgränsade utomhusutrymmen där de kan hållas isolerade.

5 § Mottagliga djur i ett skydds- eller övervakningsområde får inte transporteras från

den anläggning där de hålls. Djuren får endast transporteras inom anläggningen på de

enskilda vägar som hör till anläggningen.

6 § Transport av mottagliga djur får inte ske in i, genom eller ut ur ett skydds- eller

övervakningsområde.

7 § Jordbruksverket, eller den länsstyrelse Jordbruksverket bestämmer, kan om det

föreligger djurskyddsskäl eller någon annan angelägen orsak medge undantag från

vad som anges i 5 och 6 §§ för transporter av mottagliga djur som går direkt till slakt

på ett slakteri som verket godkänner.

För att ett undantag enligt första stycket ska kunna medges måste en veterinär som

Jordbruksverket utser, i anslutning till transporten ha undersökt samtliga mottagliga

djur i anläggningen och bekräftat att inget djur misstänks vara smittat av den aktuella

sjukdomen. (SJVFS 2006:16).

8 § Jordbruksverket, eller den länsstyrelse Jordbruksverket bestämmer, kan också

medge undantag från vad som anges i 6 § för transporter av mottagliga djur som ska

gå rakt igenom ett skydds- eller övervakningsområde under förutsättning att

transporten sker på en landsväg eller en järnväg utan att lossning eller uppehåll sker.

En ansökan om undantag för sådana transporter som avses i första stycket ska

innehålla uppgifter om transportens innehåll, mängd, samt färdväg. Den planerade

tidpunkten för transporten ska också anges. (SJVFS 2006:16).

9 § Transport av produkter av mottagliga djur inom eller ut ur ett skydds- eller

övervakningsområde får endast ske efter tillstånd av Jordbruksverket eller den

länsstyrelse Jordbruksverket bestämmer. (SJVFS 2006:16).

6

SJVFS 2008:38

Handel, utställningar m.m.

10 § Auktioner, marknader, utställningar, tävlingar eller liknande arrangemang med

mottagliga djur får inte förekomma i ett skydds- eller övervakningsområde. Detta

gäller också djurhandel, djurförmedling och annan jämförlig verksamhet.

Anslag och avstängning

11 § I den omfattning som Jordbruksverket beslutar ska epizootianslag med den

utformning som anges i bilagan samt avstängningsanordningar sättas upp enligt

följande:

1. Om ett beslut om tillträdesförbud har fattats enligt 5 § 2 epizootilagen

(1999:657) ska epizootianslag 1 sättas upp vid in- och utgångarna till djurstallar och

andra anläggningar som omfattas av förbudet.

2. Om ett beslut om spärrförklaring har fattats enligt 4 § epizootilagen

(1999:657) och om ett beslut om smittförklaring har fattats enligt 5 § samma lag ska

epizootianslag 2 samt avstängningsanordningar sättas upp vid infarterna till en

spärrförklarad eller smittförklarad djuranläggning och ett spärrförklarat eller smitt-

förklarat område där djur hålls.

3. Vad avser ett skyddsområde ska epizootianslag 3 a, b, c, d eller e sättas upp

på väl synliga platser vid vägar som leder in i området.

4. Vad avser ett övervakningsområde ska epizootianslag 4 a, b, c, d eller e sättas

upp på väl synliga platser vid vägar som leder in i området.

5. Vid slakterier, kötthanteringsanläggningar, mejerier, ägghanterings-

anläggningar och liknande där djur, djurkroppar eller djurprodukter som kan medföra

spridning av den aktuella epizootiska sjukdomen hanteras, med undantag för djur-

anläggningar enligt 1 och 2, ska epizootianslag 5 sättas upp vid infarter och in- och

utgångar till anläggningen.

En veterinär som utses av Jordbruksverket ska ansvara för att de anslag och

avstängningsanordningar som avses i första stycket 1-5 placeras ut i den omfattning

som Jordbruksverket har beslutat samt att anslagen och avstängningsanordningarna

tas bort när ett beslut om upphävande enligt 7 § epizootilagen (1999:657) har fattats.

4 KAP. SLAKT ELLER ANNAN AVLIVNING AV DJUR

Allmänt

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om slakt eller annan avlivning av djur som är

eller misstänks vara smittade av en epizootisk sjukdom samt om slakt eller annan

avlivning av andra djur för att förebygga eller bekämpa epizootiska sjukdomar.

Grundläggande bestämmelser om djurskyddet vid slakt eller annan avlivning av

djur finns i djurskyddslagen (1988:534) och med stöd av denna lag meddelade

föreskrifter.

2 § En avlivning av ett djur som är eller misstänks vara smittat av en epizootisk

sjukdom ska om möjligt ske på ett oblodigt sätt och utföras så att risken för

smittspridning i samband med avlivningen blir så liten som möjligt.

7

SJVFS 2008:38

Följande oblodiga avlivningsmetoder får användas för att bekämpa en epizootisk

sjukdom hos djur:

1. Ledande av elektrisk ström genom hjärtat så att hjärtstillestånd inträder.

Åtgärden ska föregås av en mekanisk eller en elektrisk bedövning.

2. Införande i hjärnan av en ryggmärgssond så att andningscentrum förstörs.

Åtgärden ska föregås av en mekanisk bedövning.

3. Gasning med koldioxid.

4. Gasning med cyanväte. Denna metod får bara användas vid avlivning av

fåglar.

5. Användning av ett kemiskt preparat som Jordbruksverket beslutar i en sluten

behållare med fisk.

6. Överdos

av

narkosmedel.

Vid val av avlivningsmetod ska hänsyn tas till djurslag, djurstorlek och andra

omständigheter som är av betydelse för att avlivningen ska kunna ske på ett

djurskyddsmässigt godtagbart sätt.

3 § En avlivning i annat fall än vad som avses i 2 § av ett djur som är eller misstänks

vara smittat av en epizootisk sjukdom ska ske på ett sådant sätt som anges i Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2000:160) om hantering av vissa djurarter vid

slakt eller annan avlivning, eller, för djurslag som inte omfattas av de föreskrifterna,

på ett sätt som Jordbruksverket beslutar.

4 § En avlivning som sker enligt 2 eller 3 §§ ska utföras av en person som har

särskild kunskap om avlivning av det aktuella djurslaget samt om den

avlivningsmetod som ska användas. En sådan person ska utses av Jordbruksverket.

En avlivning som sker genom en överdos av narkosmedel får bara utföras i

närvaro av en veterinär.

5 § En avlivning enligt 2 eller 3 §§ ska ske snarast möjligt efter det att

1. en värdering har gjorts enligt 9 § epizootiförordningen (1999:659),

2. nödvändig personal finns på plats för avlivningen, och efter det att

3. ett omhändertagande av kropparna av de djur som ska avlivas har ordnats om

detta är möjligt.

En avlivning kan ske efter tillstånd av Jordbruksverket även om en värdering inte

har gjorts. I ett sådant fall ska den veterinär som avses i 10 § journalföra de djur som

ska avlivas, deras uppgivna ålder, avelsvärde, produktionsförmåga, kondition,

eventuella sjukdomssymptom och andra uppgifter som kan vara av betydelse för

värderingen.

Avlivning i en djuranläggning eller på ett annat ställe än ett slakteri

6 § Då personal från ett slakteri ska medverka vid en avlivning av djur i en

spärrförklarad eller en smittförklarad djuranläggning eller på ett annat ställe utanför

slakteriet ska den veterinär som avses i 10 § lämna uppgifter till slakteriet och till

besiktningsveterinären om plats för avlivningen, djurslag och antalet djur som ska

avlivas.

8

SJVFS 2008:38

Slakt eller annan avlivning på ett slakteri

7 § Om Jordbruksverket, eller länsstyrelsen om en delegation har skett enligt 1 kap.

4 §, beslutar enligt 9 § 1 epizootilagen (1999:657) att ett slakteri ska ställas till

förfogande för sådan slakt eller annan avlivning som avses i 8 § 1 och 2 samma lag

ska den veterinär som avses i 8 kap. 8 § snarast till berört slakteri och berörd besikt-

ningsveterinär anmäla

1. djurslag som ska slaktas eller avlivas,

2. antal djur som ska slaktas eller avlivas, samt

3. beräknad tidpunkt för djurens ankomst till slakteriet.

Slakteriet ska underrätta den veterinär som avses i första stycket när djuren har

kommit till slakteriet.

Provtagning m.m. i samband med slakt eller annan avlivning

8 § I samband med att djur slaktas eller på annat sätt avlivas ska en veterinär som

Jordbruksverket utser ansvara för att provtagning sker på det sätt och i den

utsträckning som Jordbruksverket beslutar.

Den veterinär som avses i första stycket ska om möjligt journalföra de slaktade

eller på annat sätt avlivade djurens identitet och antal samt vilka djur som har

provtagits. Uppgifterna ska skickas till Jordbruksverket med kopia till länsstyrelsen.

Återupptagande av verksamhet

9 § Ett slakteri eller ett transportmedel som har använts i samband med sådan slakt

eller annan avlivning som avses i 7 § får inte utan Jordbruksverkets medgivande

användas förrän en veterinär som Jordbruksverket utser har rapporterat att avlivning

av djur och omhändertagande av djurkroppar, avfall och annat material som kan

innehålla epizootisk smitta har avslutats och att slakteriet, transportmedlet,

utrustningen, personalen och annat som kan ha utsatts för sådan smitta därefter har

smittrenats.

En sådan rapportering som avses i första stycket ska ske på det sätt som anges i 10

§ tredje stycket och 6 kap. 28 §.

Övervakning och rapportering

10 § En avlivning som inte utförs av en veterinär ska övervakas av en veterinär som

Jordbruksverket utser.

En veterinär som utför eller övervakar en avlivning ska ansvara för att den sker i

enlighet med Jordbruksverkets beslut om avlivning och på ett smittskyddsmässigt

och djurskyddsmässigt godtagbart sätt.

När avlivningen är avslutad ska den veterinär som har utfört eller övervakat

avlivningen rapportera på Jordbruksverkets blankett Epi 7 eller på ett annat

dokument som verket beslutar. Rapporten ska skickas till Jordbruksverket med kopia

till länsstyrelsen.

9

SJVFS 2008:38

5 KAP. OSKADLIGGÖRANDE AV DÖDA DJUR, PRODUKTER, AVFALL

M.M.

Allmänt

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om oskadliggörande av döda djur, och

produkter av djur samt av avfall och annat material som kan sprida en epizootisk

smitta.

Döda djur, djurprodukter, avfall m.m.

2 § Självdöda eller avlivade djur som är eller misstänks vara smittade av en

epizootisk sjukdom samt delar av sådana djur ska

1. bearbetas i en steriliseringsanläggning som Jordbruksverket beslutar,

2. brännas i en förbränningsanläggning som Jordbruksverket beslutar, eller

3. grävas ner i en epizootigrav som Jordbruksverket beslutar.

Det oskadliggörande som sker enligt 1-3 ska utföras så att smittspridning undviks.

I den omfattning som Jordbruksverket beslutar får dock undersökningsmaterial

från ett djur som är eller misstänks vara smittat av en epizootisk sjukdom sändas till

ett laboratorium som Jordbruksverket godkänner för att analyseras, registreras eller

sparas för dokumentation.

3 § Djurprodukter, avfall, kasserat material och annat som innehåller eller misstänks

innehålla epizootisk smitta ska oskadliggöras på sätt som anges i 2 § 1-3 eller på

annat sätt som Jordbruksverket beslutar.

4 § Om Jordbruksverket, eller den länsstyrelse Jordbruksverket bestämmer, beslutar

enligt 9 § 1 epizootilagen (1999:657) att en bearbetningsanläggning ska ställas till

förfogande för sådant oskadliggörande som avses i 8 § 3 samma lag ska den veterinär

som avses i 8 kap. 8 § snarast till berörd anläggning anmäla

1. det eller de djurslag som ska oskadliggöras,

2. antal djurkroppar som ska oskadliggöras, samt

3. beräknad tidpunkt för djurkropparnas ankomst till anläggningen.

Anläggningen ska underrätta den veterinär som avses i första stycket när

djurkropparna har kommit till anläggningen. (SJVFS 2006:16).

Särskilda bestämmelser vid misstanke om transmissibel spongiform encephalopati

5 § Ett djur som misstänks vara smittat av transmissibel spongiform encephalopati

(TSE) och som har avlivats efter ett beslut av Jordbruksverket eller en veterinär ska

omedelbart sändas till Statens veterinärmedicinska anstalt för provtagning och

förbränning.

Gödsel, strö, foder, urin m.m.

6 § Fast gödsel, strö, foder och liknande som innehåller eller misstänks innehålla

epizootisk smitta ska

10

SJVFS 2008:38

1. oskadliggöras på sätt som anges i 2 § 1-3,

2. blandas med kalk och lagras i en övertäckt gödselstack eller en stuka där

materialet uppnår en sådan temperatur att smittämnet oskadliggörs, eller

3. upphettas på annat sätt så att det aktuella smittämnet oskadliggörs.

7 § Flytgödsel, gödselvatten och urin som innehåller eller misstänks innehålla

epizootisk smitta ska oskadliggöras genom

1. upphettning,

2. behandling med ett desinfektionsmedel som Jordbruksverket beslutar,

3. tillsats av ett annat kemiskt preparat än ett sådant som avses i 2 och som har

godkänts av Jordbruksverket, eller genom

4. lagring under så lång tid och under sådana omständigheter som Jord-

bruksverket beslutar i det enskilda fallet.

8 § Jordbruksverket kan efter en särskild ansökan medge att fast gödsel, flytgödsel,

gödselvatten och urin som innehåller eller misstänks innehålla epizootisk smitta får

oskadliggöras på annat sätt än vad som anges i 6 och 7 §§.

9 § Avloppsvatten och spillvatten som innehåller eller misstänks innehålla

epizootisk smitta ska samlas i en flytgödseltank, en urinbrunn eller en annan

behållare och där oskadliggöras enligt 7 § eller på annat sätt som Jordbruksverket

beslutar.

10 § De gödselstackar, stukor, flytgödseltankar, urinbrunnar och andra behållare

som använts för oskadliggörande enligt 6-9 §§ får inte användas förrän

Jordbruksverket givit tillstånd till detta.

Epizootigrav

11 § En epizootigrav ska grävas inom det spärrförklarade eller smittförklarade

området om det inte är uppenbart olämpligt. Graven ska placeras så nära som möjligt

den plats där sådana djur som är eller misstänks vara smittade av en epizootiska

sjukdom och som ska avlivas uppehåller sig eller den plats där sådana produkter och

sådant material som avses i 3 § finns.

Den veterinär som avses i 14 § ska bestämma platsen för en epizootigrav och ska

därvid vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka

att skada eller olägenhet uppkommer för miljön eller att spridning av epizootiskt

smittämne till andra anläggningar eller områden med mottagliga djur sker. En

epizootigrav får inte placeras inom ett sådant vattenskyddsområde som avses i 7 kap.

21 § miljöbalken (1998:808).

Gravens placering ska markeras på en karta som ska skickas till Jordbruksverket

med kopia till länsstyrelsen.

12 § En epizootigrav ska vara så djup att djur hindras från att gräva upp innehållet.

Levande djur som ska avlivas och begravas samt djurkroppar och material ska

transporteras till graven på det sätt som den veterinär som avses i 14 § beslutar.

11

SJVFS 2008:38

13 § När en nedgrävning av djur och material är avslutad ska graven fyllas med jord

eller motsvarande fyllnadsmaterial. Därefter ska ytan på graven, den omgivande

mark som innehåller eller misstänks innehålla epizootisk smitta samt den väg som

djur och material förts till graven smittrenas enligt vad som anges i 6 kap.

Avslutningsvis ska graven markeras genom en inhägnad som inte får tas bort utan

Jordbruksverkets medgivande.

Övervakning och rapportering

14 § Ett oskadliggörande som sker enligt detta kapitel ska utföras under övervakning

av en veterinär som Jordbruksverket utser.

När ett oskadliggörande är avslutat ska den veterinär som övervakat arbetet

rapportera på ett dokument som Jordbruksverket beslutar. Rapporten ska skickas till

Jordbruksverket med kopia till länsstyrelsen.

6 KAP. SMITTRENING M.M.

Allmänt

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om smittrening, oskadliggörande av skadedjur

som sprider smitta samt om den skyddsutrustning som behövs för att förebygga

spridning av epizootiska sjukdomar.

2 § En smittrening för att förebygga eller bekämpa en epizootisk sjukdom ska

utföras så som anges i detta kapitel eller som Jordbruksverket annars beslutar.

Arbetet ska utföras på ett sådant sätt att material som tidigare smittrenats inte

kontamineras på nytt.

Skyddskläder m.m.

3 § I den omfattning som är nödvändig för att motverka smittspridning ska

skyddskläder användas vid

1. ett arbete i samband med avlivning av djur som är eller misstänks vara

smittade av en epizootisk sjukdom,

2. ett oskadliggörande av döda djur som är eller misstänks vara smittade av en

epizootisk sjukdom eller kontaminerade med ett epizootiskt smittämne,

3. en smittrening på en plats där en epizootisk smitta förekommer eller

misstänks förekomma,

4. en annan kontakt med sådana djur eller med kroppar av sådana djur som avses

i 1 och 2,

5. ett arbete i samband med oskadliggörande av produkter och material som

innehåller eller misstänks innehålla epizootisk smitta, samt vid

6. en annan kontakt med sådana produkter eller sådant material som avses i 5.

Om det är möjligt ska skyddskläder och annan skyddsutrustning vara av

engångstyp eller annars av ett material som är lätt att smittrena.

12

SJVFS 2008:38

4 § En transportör eller en annan person som i sin yrkesmässiga verksamhet besöker

anläggningar med mottagliga djur inom ett skydds- eller övervakningsområde utan

att utföra sådant arbete eller ha sådan kontakt som avses i 3 § ska vid besöken bära

skoskydd av engångstyp samt skyddskläder i övrigt i den omfattning som behövs för

att motverka smittspridning.

5 § En person som enligt 3 kap. 1 § medges tillträde till en djuranläggning med

tillträdesförbud utan att utföra sådant arbete eller ha sådan kontakt som avses i 3 §

ska bära skyddskläder i den omfattning som är nödvändig för att motverka

smittspridning.

6 § Efter ett avslutat arbete, en kontakt eller ett besök som avses i 3-5 §§ ska

1. skyddskläder och utrustning av engångstyp lämnas kvar för oskadliggörande

på den plats där de har använts,

2. skyddskläder och utrustning som inte är av engångstyp om möjligt lämnas

kvar för smittrening eller oskadliggörande på den plats där de har använts, samt

3. skyddskläder och utrustning som inte lämnas kvar på den plats där de har

använts packas i ett tättslutande emballage som smittrenas utvändigt innan det

transporteras från platsen. Sådana kläder och sådan utrustning ska föras till en plats

där de smittrenas tillsammans med emballaget.

7 § Ett byte till och från skyddskläder vid arbete i en djuranläggning eller ett område

där epizootisk smitta förekommer eller misstänks förekomma ska ske vid de

avstängningsanordningar som avses i 3 kap. 11 § 2.

En sådan person som avses i 5 § ska byta till och från skyddskläder vid lämplig

in- och utgång på djuranläggningen.

Ett byte till och från skyddskläder vid arbete i slakterier, mejerier och andra

liknande anläggningar där djurprodukter hanteras och där förekomst av epizootisk

smitta har konstaterats eller inte kan uteslutas ska ske på en särskild plats i anslutning

till in- och utgångarna från anläggningen.

Smittrening av personer

8 § I den omfattning som Jordbruksverket beslutar ska utrustning för smittrening av

personer placeras ut enligt följande:

1. Om ett beslut om tillträdesförbud har fattats enligt 5 § 2 epizootilagen

(1999:657) ska smittreningsutrustning placeras vid de in- och utgångar till djurstallar

och andra anläggningar som omfattas av förbudet.

2. Om ett beslut om spärrförklaring har fattats enligt 4 § epizootilagen

(1999:657) och om ett beslut om smittförklaring har fattats enligt 5 § samma lag ska

smittreningsutrustning placeras vid de avstängningsanordningar som avses i 3 kap.

11 § 2 samt vid in- och utgångar till djurutrymmen och andra platser där djur vistas.

3. Vad avser skydds- och övervakningsområden ska smittreningsutrustning

placeras vid in- och utgångar till djurutrymmen i de anläggningar med mottagliga

djur som finns i områdena.

4. Vid slakterier, kötthanteringsanläggningar, mejerier, ägghanterings-

anläggningar och liknande där djur, djurkroppar eller djurprodukter som kan medföra

smittspridning hanteras, med undantag för sådana djuranläggningar som omfattas av

13

SJVFS 2008:38

ett beslut om tillträdesförbud, spärrförklaring eller smittförklaring enligt 1 och 2, ska

smittreningsutrustning placeras vid in- och utgångarna till anläggningen. Vid ett

slakteri ska sådan utrustning även placeras vid in- och utgångar till djurstallar och

slakthallar.

En veterinär som utses av Jordbruksverket ska ansvara för att den utrustning som

avses i första stycket 1 - 4 placeras ut i tillräcklig omfattning samt att utrustningen tas

bort när ett beslut om upphävande enligt 7 § epizootilagen (1999:657) har fattats.

Den som är ansvarig för verksamheten i en sådan anläggning som avses i första

stycket 1-4 ska ansvara för att smittreningsutrustning tillhandahålls i den omfattning

som behövs.

9 § Den utrustning som avses i 8 § ska bestå av

1. redskap och rengöringsmedel för rengöring av skodon och sådana kroppsdelar

som kan ha utsatts för smitta,

2. behållare med tempererat vatten,

3. desinfektionsmedel,

samt

4. kärl för desinfektion av skodon.

10 § En person ska smittrena sig på sätt som anges i 11 § omedelbart före det att hon

eller han lämnar

1. ett spärrförklarat eller ett smittförklarat område,

2. en anläggning eller en annan plats där hon eller han hanterat djur,

djurkroppar, produkter och material som är eller misstänks vara smittade av en

epizootisk sjukdom eller kontaminerade med ett epizootiskt smittämne,

3. en djuranläggning med tillträdesförbud till vilken hon eller han har medgivits

tillträde, eller

4. en anläggning eller en annan plats inom ett skydds- eller övervakningsområde

där utrustning för smittrening placerats ut enligt ett beslut av Jordbruksverket.

11 § En smittrening av en person ska bestå av en noggrann rengöring och

desinfektion av de delar av kroppen som kan ha utsatts för smitta.

Skodon som ska användas utanför en plats där ett sådant arbete eller en sådan

kontakt som avses i 3 § har skett ska noggrant rengöras och därefter desinfekteras

omedelbart före det att platsen lämnas även om särskilda arbetsskor eller

skyddsöverdrag har använts vid arbetet eller kontakttillfället

Saneringsplan m.m.

12 § En smittrening av en anläggning ska ske enligt en saneringsplan som fastställs

av Jordbruksverket.

13 § I en anläggning som avses i 12 § ska ett oskadliggörande av skadedjur som

sprider smitta eller en smittrening utföras av personer som har tillräcklig kunskap om

och tillräcklig utrustning för sådana arbeten.

14 § Den saneringsplan som avses i 12 § ska utarbetas av den veterinär som avses i

27 §.

Saneringsplanen ska minst innehålla följande uppgifter och annat material.

14

SJVFS 2008:38

1. En skiss över det område som ska smittrenas. På skissen ska ritas in

djurutrymmen, andra platser där djur, djurprodukter, foder, redskap och fordon finns

eller har funnits under den tid det aktuella smittämnet kan ha förekommit i området

samt platser, vägar och markområden som är eller misstänks vara kontaminerade

med det aktuella smittämnet. Väderstreck och skala ska anges på skissen.

2. Den geografiska gränsen för smittreningsåtgärderna.

3. En noggrann beskrivning av vad som ska smittrenas, ålder och skick på det

material som ska smittrenas samt hur smittreningen ska utföras.

4. En tidsplan för smittreningen där det särskilt ska anges när de olika

arbetsmomenten i smittreningen beräknas vara avslutade.

15 § Den som enligt en saneringsplan utför en smittrening ska dagligen journalföra

uppgifter om vad för slags smittreningsarbete som har utförts samt tidsåtgången för

detta arbete.

Smittrening av anläggningar, områden m.m.

16 § I de fall det bedöms nödvändigt för att motverka smittspridning i samband med

en smittrening av en djuranläggning och en bortförsel av djurkroppar och material

ska en smittrening inledas med en preliminär desinfektion. Därvid ska kroppar av

avlivade djur, gödsel, strö, markområden och utrymmen som har förorenats i

samband med avlivning eller annan hantering av djuren samt golv, väggar, tak och

inredning i utrymmen där djuren har vistats dränkas in med desinfektionsmedel.

Medlet ska lämnas att verka under så lång tid som Jordbruksverket beslutar.

En slutlig smittrening av en djuranläggning ska utföras när en eventuell preliminär

desinfektion är avslutad och djurkropparna har avlägsnats.

17 § Om inte Jordbruksverket beslutar annat ska en smittrening omfatta

oskadliggörande av smittspridande skadedjur, grovrengöring, våtrengöring genom

högtryckstvätt eller på annat sätt med fettlösande medel, upptorkning, samt slutlig

behandling med desinfektionsmedel.

18 § I en fiskodling ska behållare, tråg, kassar, dammar och liknande som innehållit

fisk smittad eller misstänkt smittad av en epizootisk sjukdom torrläggas i de fall detta

är möjligt samt noggrant rengöras och därefter behandlas med desinfektionsmedel.

19 § Efter en avslutad smittrening av en smittförklarad djuranläggning är det

förbjudet att tillträda den anläggning som har smittrenats.

Förbudet gäller till dess att beslutet om smittförklaring har upphävts enligt 7 §

epizootilagen (1999:657).

Undantag från förbudet mot tillträde kan medges av Jordbruksverket.

20 § Vid en smittrening av vägar, gårdsplaner och andra markområden ska, i den

utsträckning som behövs för att motverka smittspridning, gödsel och synliga

föroreningar avlägsnas, ytor belagda med asfalt eller annat hårt material spolas och

översta marklagret på ytor utan sådan beläggning skrapas av. Därefter ska alla

områden och ytor behandlas med desinfektionsmedel.

Gödsel, föroreningar, avskrapad mark och spolvatten som avses i första stycket

ska samlas upp och oskadliggöras på ett sådant sätt som anges i 5 kap.

15

SJVFS 2008:38

Smittrening av levande djur

21 § Om det är aktuellt att smittrena ett levande djur ska smittreningen inledas med

en noggrann rengöring av hela djuret så att det befrias från gödsel och andra synliga

föroreningar. Därefter ska hela djuret tvättas med schamponeringsmedel och vid

behov desinfekteras med ett medel som är anpassat för desinfektion av djur.

Smittrening av fordon, behållare, redskap m.m.

22 § Fordon och redskap samt burar, behållare och annat emballage som inte ska

oskadliggöras och som använts vid en transport eller annan hantering av djur,

djurkroppar, produkter och material som är eller misstänks vara smittade av en

epizootisk sjukdom eller kontaminerade med ett epizootiskt smittämne, ska

smittrenas snarast möjligt efter avslutad transport eller användning.

Smittreningen ska ske på den plats där avlastning eller tömning har skett eller på

en närliggande plats som särskilt inrättats för ändamålet och ska omfatta hela

fordonet, redskapet respektive emballaget både utvändigt och invändigt samt vid

behov även eventuell utrustning.

23 § På ett annat fordon än ett sådant som avses i 22 §, och som besöker en

anläggning eller en plats med mottagliga djur i ett område där det råder

begränsningar i hanteringen av djur eller varor på grund av att ett fall av epizootisk

sjukdom har inträffat ska, i de fall Jordbruksverket beslutar, hjul, hjulhus och

förarhytt smittrenas innan fordonet lämnar anläggningen eller platsen.

24 § De redskap och den övriga utrustning samt de förvaringslådor, väskor och

annat emballage för redskapen och utrustningen som använts på en plats där en

epizootisk sjukdom inträffat eller misstänks förekomma ska smittrenas innan de förs

från den plats där de använts.

25 § En smittrening som avses i 22-24 §§ ska inledas med en noggrann rengöring så

att alla synliga föroreningar avlägsnas. Därefter ska desinfektion ske.

Smittrening av kläder, skodon och skyddsutrustning

26 § En smittrening av kläder, skodon och skyddsutrustning som använts på en plats

där epizootisk smitta konstaterats eller misstänks förekomma och som inte

oskadliggörs ska inledas med att materialet dränks in med desinfektionsmedel eller

kokas i minst 15 minuter. Om ett desinfektionsmedel används ska detta tillåtas verka

under så lång tid att det aktuella smittämnet oskadliggörs. Därefter ska materialet

maskintvättas eller rengöras genom skrubbning. Vid behov ska därefter ytterligare en

behandling med desinfektionsmedel ske.

Övervakning och rapportering

27 § En veterinär som Jordbruksverket utser ska ansvara för att en smittrening som

avses i 12 § sker enligt den saneringsplan som Jordbruksverket fastställt.

16

SJVFS 2008:38

28 § Den veterinär som avses i 27 § ska rapportera den utförda smittreningen på

Jordbruksverkets blankett Epi 8, vad avser smittrening av en djuranläggning och

fordon i anslutning till en sådan anläggning, samt på blankett Epi 9, vad avser

smittrening av ett slakteri eller en kötthanteringsanläggning och fordon i anslutning

till sådana anläggningar, eller på andra dokument som Jordbruksverket beslutar.

Rapporteringen ska ske när smittreningen är avslutad.

Rapporten ska skickas till Jordbruksverket med kopia till länsstyrelsen och till den

som är ansvarig för den anläggning, det område eller det transportmedel som har

smittrenats.

7 KAP. UNDERSÖKNING, PROVTAGNING, ANALYS M.M.

1 § En undersökning och en provtagning vid misstanke om en epizootisk sjukdom

ska, om det är möjligt, ske efter samråd med Jordbruksverket eller Statens

veterinärmedicinska anstalt (SVA).

2 § Prover som tas vid misstanke om en epizootisk sjukdom ska skickas för analys

till SVA eller ett annat laboratorium som Jordbruksverket godkänner.

Ett sådant annat laboratorium som avses i första stycket ska ha den utrustning,

den tekniska och yrkesmässiga kompetens samt den biosäkerhet, kvalitetsstandard

och diagnosmetodik som krävs för att kunna diagnostisera epizootiska sjukdomar.

3 § Innan prover skickas till ett laboratorium ska detta underrättas om att materialet

ska skickas och på vilket sätt samt vid vilken tidpunkt det beräknas anlända.

8 KAP. TRANSPORT AV DJUR, DJURKROPPAR, DJURPRODUKTER,

FODER OCH ANDRA VAROR

Allmänt

1 § En transport av djur och djurkroppar, djurprodukter, foder och andra varor som

är eller misstänks vara smittade av en epizootisk sjukdom eller kontaminerade med

epizootisk smitta får bara ske efter godkännande av Jordbruksverket och ska utföras

på ett sådant sätt att smittspridning i samband med transporten undviks.

2 § Om Jordbruksverket beslutat att en transport ska förseglas ska detta ske

omedelbart efter det att lastningen har avslutats.

En försegling samt brytningen av förseglingen ska göras av en person som

Jordbruksverket utser.

Transport av djur, djurkroppar m.m.

3

§

Ett lastutrymme, en transportlåda, en transportbur eller ett liknande

förvaringsutrymme vari djur, djurkroppar, djurprodukter, foder och andra varor som

avses i 1 § ska transporteras, ska vara lätt att rengöra och ha en sådan konstruktion att

läckage inte kan ske. Förvaringsutrymmet ska vara övertäckt.

17

SJVFS 2008:38

Alla delar av ett fordon ska vara väl rengjorda innan en transport sker.

4 § När djur eller djurkroppar som avses i 1 § ska hämtas för en transport ska

transportfordonet placeras på ett sådant sätt att risken för smittspridning i samband

med lastningen blir så liten som möjligt.

En transportör ska undvika direkt kontakt med djur eller djurkroppar när dessa

lastas på och av fordonet.

Journalföring

5 § Vid en transport av djur, djurkroppar, djurprodukter, foder och andra varor som

avses i 1 § ska transportören journalföra uppgifter om

1. datum och tidpunkt för lastning och lossning,

2. lastens ursprung och destination,

3. transportvägen,

samt

4. transportörens

namn,

adress och telefonnummer.

6 § Vid en transport av djur och djurkroppar ska den journal som avses

i 5 § även innehålla uppgifter om

1. vilket eller vilka djurslag som transporteras,

2. antalet djur och djurkroppar av varje djurslag då detta är möjligt, samt

3. djurens individuella identitet då detta är möjligt.

Vid en transport av djurprodukter och andra varor ska journalen innehålla

uppgifter om lastens innehåll, mängd och eventuella märkning.

7 § Den journal som avses i 5 § ska förvaras i fordonet under transporten och

därefter sparas under så lång tid som Jordbruksverket beslutar.

Övervakning

8 § Vid en transport som avses i 1 § av djur till ett slakteri eller en annan

avlivningsplats samt av djurkroppar, djurprodukter, foder och andra varor till en

steriliserings- eller förbränningsanläggning eller en annan plats för oskadliggörande

ska lastningen övervakas av en veterinär som Jordbruksverket utser.

9 § En transportör som transporterar djur eller djurkroppar enligt 1 § ska medföra

Jordbruksverkets blankett Epi 6 eller ett annat dokument som verket beslutar.

Blanketten eller dokumentet ska före transporten fyllas i av den veterinär som avses i

8 § och överlämnas av transportören till den som ansvarar för mottagandet av djuren

eller djurkropparna på destinationsplatsen. Kopior på blanketten eller dokumentet

ska skickas till Jordbruksverket och till länsstyrelsen i det län där avsändningsplatsen

är belägen.

18

SJVFS 2008:38

9 KAP. VACCINATION OCH ANNAN FÖREBYGGANDE BEHANDLING

AV DJUR

1 § Det får inte ske någon vaccination eller annan förebyggande behandling mot en

epizootisk sjukdom utom i de fall som anges nedan.

Jordbruksverket kan besluta om en sådan behandling som avses i första stycket

om en epizootisk sjukdom har konstaterats och kan antas få stor omfattning eller om

risken är stor för spridning av en epizootisk sjukdom till Sverige.

Jordbruksverket kan, för att förebygga en spridning av högpatogen aviär influensa

(HPAI) av subtyp H5N1 från viltlevande fåglar, ge tillstånd till vaccinering av fåglar

som hålls i djurparker. En förutsättning för att få ett tillstånd är att Europeiska

gemenskapernas kommission godkänt en sådan vaccinering samt att Jordbruksverket

bedömt att fåglarna är utsatta för en risk att få en sådan sjukdom.

Särskilda bestämmelser om vaccination av djur mot rabies finns i Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:92) om vaccination av djur mot rabies.

Vaccination av duvor mot paramyxovirusinfektion får ske efter särskilt beslut av

Jordbruksverket. (SJVFS 2008:38).

2 § En vaccination får bara ske på det sätt, under den tid och på den anläggning eller

inom det område som Jordbruksverket beslutar.

Jordbruksverket beslutar vilka djur som får vaccineras och vilka vacciner som får

användas. Sådana vacciner tillhandahålls genom Jordbruksverkets försorg. (SJVFS

2006:16).

3 § En vaccination ska utföras av en person som Jordbruksverket utser.

Om en vaccination utförs ska en sådan person som avses i första stycket skriva en

rapport på Jordbruksverkets blankett Epi 4 eller på ett annat dokument som verket

beslutar. Rapporten ska skickas till Jordbruksverket med kopia till länsstyrelsen.

4 § Djur som vaccineras ska i samband med vaccinationen förses med en särskild

identifikationsmärkning som visar att de blivit vaccinerade. Märkningen ska ske på

det sätt som Jordbruksverket beslutar.

Jordbruksverket kan medge undantag från vad som anges i första stycket för

fåglar och fiskar. Vad gäller fåglar kan undantag medges om de hålls i en djurpark

och om de är märkta individuellt eller omöjligen kan märkas. Kan fåglarna omöjligen

märkas ska de på annat sätt kunna identifieras individuellt. (SJVFS 2006:16).

5 § Vaccinerade djur och produkter av sådana djur får inte utan särskilt tillstånd av

Jordbruksverket flyttas från den anläggning där de hålls eller föras ut ur det område

som avses i 2 §.

6 § Ersättning enligt epizootilagen (1999:657) lämnas inte för förebyggande åtgärder

i samband med vaccination mot blåtunga. (SJVFS 2008:38).

19

SJVFS 2008:38

10 KAP. BESTÄMMELSE OM UNDANTAG

1

§

Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

-------------------------

Denna författning2 träder i kraft den 1 februari 2003, då Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1995:103) om bekämpning av epizootiska sjukdomar ska

upphöra att gälla.

-------------------------------

Denna författning3 träder i kraft den 7 mars 2006.

-------------------------------

Denna författning4 träder i kraft den 15 augusti 2008.

CHRISTINA HUHTASAARI

Joakim

Holmdahl

(Enheten för internationella frågor och

beredskap)

2 SJVFS 2002:98.

3 SJVFS 2006:16.

4 SJVFS 2008:38.

20

SJVFS 2008:38

Bilaga

Epizootianslag 1 (Tillträdesförbud)

STOPP

TILLTRÄDESFÖRBUD

Beslutat i enlighet med epizootilagen (1999:657)

Anläggning med djur eller foder samt närmast omkringliggande område

får ej beträdas på grund av smittsam djursjukdom.

Överträdelse beivras.

Länsstyrelsen kan lämna ytterligare upplysningar.

Epizootianslag 1

Epizootianslag 2 (Spärrförklarad och smittförklarad djuranläggning)

STOPP

SPÄRRAT OMRÅDE PÅ GRUND AV

SMITTSAM DJURSJUKDOM

Tillträde förbjudet

Beslutat i enlighet med epizootilagen (1999:657)

Överträdelse beivras.

Länsstyrelsen kan lämna ytterligare upplysningar.

Epizootianslag 2

Epizootianslag 3 (Skyddsområde)

Epizootianslag 3 a

Mul- och klövsjuka, rift valley fever, bluetongue, boskapspest, lumpy skin disease,

peste des petits ruminants, får- och getkoppor.

STOPP

GRÄNS FÖR SKYDDSOMRÅDE

Beslutat i enlighet med epizootilagen (1999:657).

På grund av smittsam djursjukdom får inte klövbärande djur och produkter från sådana djur utan särskilt tillstånd

flyttas mellan anläggningar inom området och inte föras till, genom eller från området.

Överträdelse beivras.

Länsstyrelsen kan lämna ytterligare upplysningar.

Epizootianslag 3a

21

SJVFS 2008:38

Epizootianslag 3 b

Vesikulär stomatit

STOPP

GRÄNS FÖR SKYDDSOMRÅDE

Beslutat i enlighet med epizootilagen (1999:657).

På grund av smittsam djursjukdom får inte klövbärande djur och hästdjur samt produkter från sådana djur utan

särskilt tillstånd flyttas mellan anläggningar inom området och inte föras till, genom eller från området.

Överträdelse beivras.

Länsstyrelsen kan lämna ytterligare upplysningar.

Epizootianslag 3b

Epizootianslag 3 c

Afrikansk hästpest.

STOPP

GRÄNS FÖR SKYDDSOMRÅDE

Beslutat i enlighet med epizootilagen (1999:657).

På grund av smittsam djursjukdom får inte hästdjur och produkter från sådana djur utan särskilt tillstånd flyttas

mellan anläggningar inom området och inte föras till, genom eller från området.

Överträdelse beivras.

Länsstyrelsen kan lämna ytterligare upplysningar.

Epizootianslag 3c

Epizootianslag 3 d

Klassisk svinpest, afrikansk svinpest, swine vesicular disease.

STOPP

GRÄNS FÖR SKYDDSOMRÅDE

Beslutat i enlighet med epizootilagen (1999:657).

På grund av smittsam djursjukdom får inte svin och produkter från svin

utan särskilt tillstånd flyttas mellan anläggningar inom området

och inte föras till, genom eller från området.

Överträdelse beivras.

Länsstyrelsen kan lämna ytterligare upplysningar.

Epizootianslag 3d

22

SJVFS 2008:38

Epizootianslag 3 e

Hönspest (aviär influensa), newcastlesjuka.

STOPP

GRÄNS FÖR SKYDDSOMRÅDE

Beslutat i enlighet med epizootilagen (1999:657).

På grund av smittsam fågelsjukdom får inte

fjäderfä och produkter från fjäderfä

utan särskilt tillstånd flyttas mellan anläggningar inom området

och inte föras till, genom eller från området.

Överträdelse beivras.

Länsstyrelsen kan lämna ytterligare upplysningar.

Epizootianslag 3e

Epizootianslag 4 (Övervakningsområde)

Epizootianslag 4 a

Mul- och klövsjuka, rift valley fever, bluetongue, boskapspest, lumpy skin disease,

peste des petits ruminants, får- och getkoppor.

STOPP

GRÄNS FÖR ÖVERVAKNINGSOMRÅDE

Beslutat i enlighet med epizootilagen (1999:657).

På grund av smittsam djursjukdom får inte klövbärande djur och produkter från sådana djur utan särskilt tillstånd

flyttas mellan anläggningar inom området och inte föras genom eller från området.

Överträdelse beivras.

Länsstyrelsen kan lämna ytterligare upplysningar.

Epizootianslag 4a

Epizootianslag 4 b

Vesikulär stomatit

STOPP

GRÄNS FÖR ÖVERVAKNINGSOMRÅDE

Beslutat i enlighet med epizootilagen (1999:657).

På grund av smittsam djursjukdom får inte klövbärande djur och hästdjur samt produkter från sådana djur utan

särskilt tillstånd flyttas mellan anläggningar inom området och inte föras genom eller från området.

Överträdelse beivras.

Länsstyrelsen kan lämna ytterligare upplysningar.

Epizootianslag 4b

23

SJVFS 2008:38

Epizootianslag 4 c

Afrikansk hästpest

STOPP

GRÄNS FÖR ÖVERVAKNINGSOMRÅDE

Beslutat i enlighet med epizootilagen (1999:657).

På grund av smittsam djursjukdom får inte hästdjur och produkter från sådana djur utan särskilt tillstånd flyttas

mellan anläggningar inom området och inte föras genom eller från området.

Överträdelse beivras.

Länsstyrelsen kan lämna ytterligare upplysningar.

Epizootianslag 4c

Epizootianslag 4d

Klassisk svinpest, afrikansk svinpest, swine vesicular disease.

STOPP

GRÄNS FÖR ÖVERVAKNINGSOMRÅDE

Beslutat i enlighet med epizootilagen (1999:657).

På grund av smittsam djursjukdom får inte svin och produkter från svin

utan särskilt tillstånd flyttas mellan anläggningar inom området

och inte föras genom eller från området.

Överträdelse beivras.

Länsstyrelsen kan lämna ytterligare upplysningar.

Epizootianslag 4d

Epizootianslag 4 e

Hönspest (aviär influensa), newcastlesjuka.

STOPP

GRÄNS FÖR ÖVERVAKNINGSOMRÅDE

Beslutat i enlighet med epizootilagen (1999:657).

På grund av smittsam fågelsjukdom får inte fjäderfä och produkter från fjäderfä utan särskilt tillstånd flyttas

mellan anläggningar inom området

och inte föras genom eller från området.

Överträdelse beivras.

Länsstyrelsen kan lämna ytterligare upplysningar.

Epizootianslag 4e

24

SJVFS 2008:38

Epizootianslag 5

(Anläggningar som hanterar djur, djurkroppar eller djurprodukter och som

avses i 3 kap. 11 § 5)

STOPP

Beslutat i enlighet med epizootilagen (1999:657).

På grund av smittsam djursjukdom

får endast personal som arbetar inom anläggningen tillträde.

Överträdelse beivras.

Länsstyrelsen kan lämna ytterligare upplysningar.

Epizootianslag 5

25