SJVFS 2009:40

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:70) om införsel av nötkreatur och svin

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2009:40

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1998:70) om införsel av nötkreatur

och svin;

Saknr J 18

Utkom från trycket

den 2 juni 2009

Omtryck

beslutade den 28 maj 2009

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 3 och 14 §§ förordningen

(1994:1830) om införsel av levande djur m.m. samt 3 § förordningen (2006:815) om

provtagning på djur m.m., i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 1998:70) om

införsel av nötkreatur och svin1

dels

att nuvarande bilaga 4 ska betecknas bilaga,

dels att 1 b, 2, 3, 5, 10, 15 §§, bilagan samt rubriken närmast före 5 och 10 §§ ska

ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

Allmänna bestämmelser

1 § Denna författning innehåller bestämmelser om villkor från djurhälsosynpunkt

som ska vara uppfyllda vid införsel till Sverige av nötkreatur och svin från länder

inom Europeiska unionen (EU) och Norge samt de tredje länder från vilka införsel

får ske2.

Författningen gäller inte införsel av nötkreatur och svin för kultur- eller

tävlingsändamål som t.ex. förevisning på cirkus, i djurparker eller på utställningar.

Föreskrifterna gäller inte heller införsel av viltlevande svin eller djur för

vetenskapligt bruk. (SJVFS 2006:41).

1 a § har upphävts genom (SJVFS 2005:86).

1 b § Bestämmelser om

1.

villkor för införsel avseende transmissibel spongiform encefalopati (TSE) finns

i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj

2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och

utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati3.

2. anmälan till Tullverket vid införsel från ett annat land inom EU finns i lagen

(1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land

1 Författningen omtryckt senast SJVFS 2006:41.

2 Se rådets beslut 79/542/EEG med senare ändringar.

3 EGT nr L 147, 31.5.2001, s.1 (Celex 32001R0999).

SJVFS 2009:40

inom Europeiska unionen. Vid införsel från tredje land finns även

bestämmelser i tullagen (2000:1281).

3. tillstånd för hållande av viltarten bison (bison bison) finns i jaktförordningen

(1987:905) och i föreskrifter meddelade av Naturvårdsverket. För underarten

skogsbison (bison bison athabascae) gäller även rådets förordning (EG) nr

338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter

genom kontroll av handeln med dem (CITES-förordningen).4

4. handlare och uppsamlingsplatser finns i Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 2007:1) om djurhälsovillkor för handlare, uppsamlingsplatser och

transportörer i samband med förflyttningar av får, getter, nötkreatur och svin

mellan Sverige och andra länder inom Europeiska unionen (EU) samt Norge.

5. införsel av andra nötkreatur och svin än sådana som omfattas av denna

författning finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:24) om

införsel av djur, sperma, ägg och embryon.

6. villkor från djurskyddssynpunkt vid transport av nötkreatur och svin finns i

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:10) om

transport av levande djur.

7. avgifter finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:19) om

avgifter för handläggning av ärenden enligt förordningen (1994:1830) om

införsel av levande djur m.m.

8. hur djuren ska märkas efter införsel finns i Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 1994:190) om märkning och registrering av djur. (SJVFS 2009:40).

Definitioner

2 § Vid tillämpning av denna författning avses med

ADV: Aujeszky´s disease virus,

anläggning: varje jordbruksföretag eller annan anläggning beläget på en

medlemsstats territorium där nötkreatur eller svin föds upp eller hålls på permanent

eller tillfällig basis. Denna definition omfattar inte slakterier, transportmedel och

inhägnade områden där viltlevande svin hålls och får jagas,

besättning: samtliga djur som hålls i en anläggning som en epidemiologisk enhet;

om flera besättningar hålls i en och samma anläggning ska de bilda en enhet som har

samma hälsostatus,

BHV1: Bovint herpes virus typ 1,

infektiös bovin rinotrakeit (IBR): infektion med bovint herpesvirus 1,

nötkreatur avsedda för avel eller produktion: andra nötkreatur (bos taurus)

inklusive bison (bison bison) och vattenbuffel (bubalus bubalis) än de som är

avsedda för slakt,

nötkreatur avsedda för slakt: nötkreatur (bos taurus) inklusive bison (bison bison)

och vattenbuffel (bubalus bubalis) avsedda för omedelbar slakt,

svin avsedda för avel eller produktion: andra svin (suidae) än viltlevande svin och

svin som är avsedda för slakt,

4 EGT nr L 61, 3.3.1997, s.1 (Celex 31997R0338).

2

SJVFS 2009:40

svin avsedda för slakt: svin (suidae), utom viltlevande svin avsedda för omedelbar

slakt,

transitering: transport genom landet av sändning som står under tullkontroll,

tullplats: plats där det finns lokalt tullkontor,

uppsamlingsplats: varje plats som godkänts av behörig myndighet där nötkreatur

eller svin som kommer från olika besättningar samlas för att utgöra sändningar av

djur avsedda för handel mellan länder inom EU och mellan sådana länder och Norge,

samt

viltlevande svin: andra svin än sådana som hålls eller föds upp i en anläggning.

(SJVFS 2009:40).

Gemensamma villkor för nötkreatur och svin (SJVFS 2005:86).

Registrering

3 § Den som vill importera nötkreatur eller svin ska vara registrerad för införsel hos

Jordbruksverket. Anmälan om registrering ska ske på verkets blankett D 1945.

Anmälan om registrering ska ha kommit in till Jordbruksverket senast sju arbetsdagar

före det första införseltillfället. Registreringen gäller under två år från och med den

dag då verket utför registreringen.

Om de uppgifter som anmälts inte längre är riktiga eller aktuella ska anmälaren

informera Jordbruksverket. Om anmälaren vill föra in andra djurslag eller sperma,

ägg och embryon från andra djurslag än vad registreringen omfattar krävs dock en

ytterligare anmälan om registrering. (SJVFS 2009:40).

4 § har upphävts genom (SJVFS 2005:86).

Föranmälan vid införsel från tredje land (SJVFS 2009:XX)

5 § Bestämmelser om införsel finns i kommissionens förordning (EG) nr 282/2004

av den 18 februari 2004 om inrättande av ett dokument för deklarering och

veterinärkontroll av djur från tredje land som förs in i gemenskapen.6 (SJVFS

2009:40).

6 § har upphävts genom (SJVFS 1999:76).

Gränskontroll vid införsel från tredje land

7 § Bestämmelser om att införsel från tredje land endast får ske vid en godkänd

gränskontrollstation på vissa införselorter finns i Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 1999:134) om veterinära kontroller av levande djur som förs in från tredje

land till Europeiska unionen (EU), Andorra, Färöarna och Norge. (SJVFS 2005:86).

5 Blanketten kan hämtas på

www.sjv.se eller skickas efter hos Jordbruksverket, 551 82 Jönköping.

6 EGT nr L 49, 19.2.2004 , s.11-24 (Celex 32004R0282)

3

SJVFS 2009:40

Insättningskontroll och förflyttning av djur från mottagarbesättningen

8 § Vid införsel från tredje land ska djur avsedda för avel eller produktion

kontrolleras av en veterinär före insättningen i mottagarbesättningen. Vid

insättningskontrollen ska veterinären försäkra sig om att djuren inte utgör en risk för

mottagarbesättningens hälsostatus.

Vid införsel av djur avsedda för avel och produktion från tredje land får inga

klövbärande djur lämna mottagarbesättningen inom 30 dagar från införseltillfället om

inte de importerade djuren är helt isolerade i enlighet med veterinärens instruktioner.

Undantag kan medges för slakt efter tillstånd från en officiell veterinär. (SJVFS

1999:76).

8 a § Vid införsel från land inom EU eller från Norge ska mottagaren, innan en

sändning delas upp, kontrollera att djuren är ID-märkta, åtföljs av hälsointyg och

härstamningsbevis samt att intygen överensstämmer med djuren.

Varje oklarhet eller misstanke om sjukdom ska omgående rapporteras till

Jordbruksverket. Djuren ska, i sådant fall, isoleras i avvaktan på att Jordbruksverket

beslutar om vad som ska ske med sändningen. (SJVFS 1999:76).

Undersökning avseende förekomst av salmonella (SJVFS 2005:86).

8 b § Nötkreatur och svin som förs in från ett land som inte har ett

salmonellakontrollprogram som är godkänt av Europeiska gemenskapernas

kommission (kommissionen) och som är likvärdigt det svenska

salmonellakontrollprogrammet7 ska undersökas avseende förekomst av salmonella

före insättning i mottagarbesättningen. Undersökningen ska ske genom provtagning

och analys. Djuren ska före insättningen isoleras av djurhållaren i nära anslutning till

mottagarbesättningen på ett sådant sätt att överföring av smitta inte kan ske till

djuren i mottagarbesättningen eller några andra nötkreatur eller svin. Kravet på

isolering gäller inte om provtagning och analys skett i avsändarlandet enligt fjärde

stycket.

Individuell provtagning ska utföras på så sätt att minst 10 g träck tas ut per djur.

Från utrymmen med kalvar, smågrisar eller slaktsvin som går tillsammans ska minst

50 g träck tas ut från varje djurgrupp bestående av 10 g per djur från minst fem djur.

Proverna får slås samman innan de skickas för analys. Provtagningen ska utföras av

en officiell veterinär två gånger med minst två veckors mellanrum.

Analys av de uttagna proverna ska utföras av ett laboratorium som är ackrediterat

för analys av salmonella och ske enligt en metod som refererar till ISO-metoden eller

någon annan metod för salmonellaprovtagning som anges i det svenska

kontrollprogrammet. Upp till fem individuella prover kan slås samman på

laboratoriet och analyseras tillsammans. Resultatet av analyserna ska vara negativt

avseende förekomst av salmonella.

Provtagning och analys av djuren kan även utföras i avsändarlandet och ska då

uppfylla villkoren i andra och tredje stycket. Att villkoren är uppfyllda ska intygas av

en officiell veterinär. Intyget ska åtfölja djuren till djurhållaren. Intyget ska sparas av

denne i minst ett år. (SJVFS 2005:86).

7

Kommissionens beslut 95/50/EG av den 23 februari 1995 om godkännande av det handlingsprogram för den

salmonellakontroll för vissa levande djur och djurprodukter som lagts fram av Sverige, (EGT L 53, 9.3.1995, s.31 Celex

31995D0050).

4

SJVFS 2009:40

8 c § Provtagning och efterföljande analys enligt 8 b § som utförs i Sverige bekostas

av Jordbruksverket. (SJVFS 2005:86).

Transport

9 § Djur från annat EU-land eller från Norge får inte vid något tillfälle under

transporten från avsändarbesättningen till destinationsorten komma i kontakt med

andra klövbärande djur som har lägre hälsostatus.

Transporten från avsändarbesättningen till destinationsorten kan ske via en

godkänd uppsamlingsplats. (SJVFS 2005:86).

9 a § Djur från tredje land får inte transporteras tillsammans med andra djur som inte

är avsedda för införsel till ett land inom EU eller Norge eller som har lägre

hälsostatus. Under nämnda transport får djuren inte lastas av i ett land eller del av ett

land från vilket import till ett land inom EU av dessa djur inte är tillåten. Under

transporten till ett land inom EU får djuren inte förflyttas på väg, järnväg eller till

fots genom ett tredje land eller del av ett land från vilket import av sådana djur till ett

land inom EU inte är tillåten. (SJVFS 2005:86).

Hälsointyg för nötkreatur eller svin som förs in från ett land inom EU eller Norge

10 § Bestämmelser om hur hälsointyget ska utformas finns i kommissionens

förordning (EG) nr 599/2004 av den 30 mars 2004 om antagande av en harmoniserad

förlaga för intyg och inspektionsprotokoll för handel inom gemenskapen med djur

och produkter av animaliskt ursprung8.

Klinisk undersökning av djuren får utföras i avsändarbesättningen eller på en

uppsamlingsplats.(SJVFS 2009:40).

10 a § har upphävts genom (SJVFS 2005:86).

11 § För djur som kommer från en godkänd uppsamlingsplats ska den officiella

veterinär som utövar tillsyn över uppsamlingsplatsen utfärda sådant hälsointyg som

avses i 10 § på grundval av

1. handlingar som innehåller nödvändiga uppgifter om djuren från den officiella

veterinär som är ansvarig för avsändarbesättningen, eller

2. det hälsointyg som avses i 10 §, där avsnitt A och B har ifyllts och undertecknats

av den officiella veterinär som är ansvarig för avsändarbesättningen.

12 § För djur som kommer från en anläggning, som ingår i ett av Europeiska

gemenskapernas kommission godkänt epidemiologiskt övervakningssystem, ska en

officiell veterinär utfärda sådant hälsointyg som avses i 10 § på grundval av

1. handlingar som innehåller nödvändiga uppgifter om djuren från den veterinär

som är ansvarig för avsändarbesättningen, eller

2. det hälsointyg som avses i 10 §, där avsnitt A och B har ifyllts och undertecknats

av den veterinär som är ansvarig för avsändarbesättningen.

8 EUT nr L 094, 31.3.2004, s.44 (Celex 32004R0599).

5

SJVFS 2009:40

Hälsointyg som ska åtfölja nötkreatur och svin som förs in från tredje land (SJVFS

2005:86)

12 a § Vid en införsel från ett tredje land ska djuren åtföljas av ett hälsointyg

utformat i enlighet med rådets beslut 79/542/EEG av den 21 december 1976 om

upprättande av en förteckning över tredjeländer och delar av tredjeländer, och om

villkor angående djurhälsa, folkhälsa och veterinärintyg, för import till gemenskapen

av vissa levande djur och färskt kött9 senast ändrat genom kommissionens beslut

2005/753/EG av den 24 oktober 2005 om ändring av bilaga II till rådets beslut

79/542/EEG beträffande import av färskt kött från Brasilien10. Intyget ska vara

gällande vid tidpunkten för införseln. Det ska även upprättas i enlighet med

anmärkningarna som är gällande vid tidpunkten för införseln och som anges i

relevant bilaga till rådets beslut. Detta ska dock inte utesluta användningen av

elektroniska intyg eller andra överenskomna system som harmoniserats på

gemenskapsnivå. Följande krav gäller för hälsointyget.

1. Intyget ska vara utfärdat av en officiell veterinär på ett av de officiella språken i

den EU-medlemsstat där besiktning vid gränskontrollstation ska utföras, på

svenska eller engelska och på minst ett i avsändarlandet officiellt språk.

2. Intyget ska vara försett med ett intygsnummer och bestå av ett enda ark eller

vara utformat så att sidnummer och totalt antal sidor framgår i nederkanten på

varje sida samt att intygsnumret anges i dokumentets överkant. Om ytterligare

blad bifogas för lista med identifiering av djuren ska även dessa blad förses

med den intygande veterinären underskrift och stämpel.

3. Intyget ska vara utfärdat högst 24 timmar innan sändningen lastas för export till

Sverige eller annat land inom EU eller till Norge.

4. Av intyget ska framgå att djuren uppfyller de hälsovillkor som anges och ska

innefatta de tilläggsgarantier som gäller för införseln.

5. Intyget gäller i tio dagar från och med utfärdandedatum och ska i original

åtfölja sändningen till den gränskontrollstation i EU där gränskontrollen ska

ske. Vid sjötransport ska giltighetstiden förlängas med tiden för sjöresan.

6. Om sändningen är avsedd för flera mottagare ska varje djur eller djurgrupp

åtföljas av ett hälsointyg.(SJVFS 2005:86).

Härstamningsbevis

13 § Bestämmelser om att djur som är avsedda för avel vid införsel ska åtföljas av

ett härstamningsbevis finns i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd

(SJVFS 1994:83) om nötkreatur som används till avel och i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1994:79) om svin som används till avel.(SJVFS 2005:86).

Märkning och rapportering m.m. av djur vid införsel

13 a § Bestämmelser om märkning av djur och rapportering av svin finns i Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:190) om märkning och registrering av djur.

Bestämmelser om rapportering av nötkreatur finns i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1997:130) om systemet för registrering av nötkreatur.

Bestämmelser om identifiering, pass och registrering för nötkreatur finns i

9 EGT L 146, 14.6.1979, s.15 (Celex 31979D0542).

10

Delgivet med nr K (2005) 4168 (Celex 32005D0753).

6

SJVFS 2009:40

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 av den 17 juli 2000 om

upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt

märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning

(EG) nr 820/9711. (SJVFS 2005:86).

Allmänna djurhälsovillkor

14 § Nötkreatur och svin som förs in från länder inom EU eller Norge

1. ska vara märkta och registrerade i enlighet med avsändarlandets bestämmelser,

2. får inte ha visat kliniska sjukdomssymtom vid en klinisk undersökning som ska

ha utförts av en officiell veterinär inom 24 timmar före avsändandet,

3. får inte vara avsedda för slakt till följd av ett bekämpningsprogram för en

smittsam djursjukdom,

4. får inte härröra från en besättning eller ett område som står under nationella

djurhälsorestriktioner eller restriktioner som är införda genom beslut av Europeiska

kommissionen, samt

5. får inte omfattas av förbud mot förflyttning enligt särskilt beslut inom EU.

(SJVFS 2005:86).

14 a § Nötkreatur och svin ska vid en införsel från tredje land uppfylla de ytterligare

hälsovillkor som anges i hälsointyget. (SJVFS 2005:86).

Karantän

15 § Vid införsel av nötkreatur och svin ska djuren genomgå en karantänsbehandling

enligt bilagan till dessa föreskrifter.

Bestämmelserna om karantän gäller inte vid införsel av djur som är födda i och

sedan födseln har befunnit sig i Danmark, Finland eller Norge under förutsättning att

de villkor som anges i bilagan till dessa föreskrifter är uppfyllda.(SJVFS 2009:40).

Särskilda villkor för införsel av nötkreatur från Europeiska unionen (EU) och

Norge (SJVFS 2005:86).

Nötkreatur avsedda för avel eller produktion

16 § Som villkor för en införsel gäller att nötkreatur avsedda för avel eller

produktion ska ha vistats i samma besättning under minst 30 dagar före

avsändningsdagen eller sedan födseln. (SJVFS 2005:86).

17 § Nötkreatur avsedda för avel eller produktion ska komma från en besättning som

är officiellt fri från brucellos, tuberkulos samt enzootisk bovin leukos (EBL).

Djur som kommer från ett land eller del av land inom EU eller från Norge som inte

är officiellt fritt från brucellos, tuberkulos eller EBL12 eller från ett land eller del av

land som inte ingår i ett av kommissionen godkänt epidemiologiskt

övervakningssystem ska provtas enligt följande

11 EGT nr L 204, 11.8.2000, s.1 (Celex 32000R1760).

12 Jfr kommissionens beslut 2003/467/EG av den 23 juni 2003 om fastställande av att vissa medlemsstater samt regioner i vissa

medlemsstater har status som officiellt fria från tuberkulos, brucellos och enzootisk bovin leukos när det gäller

nötkreatursbesättningar (EUT L 156, 25.6.2003, s. 74 Celex 32003D0467).

7

SJVFS 2009:40

1. Djur som är äldre än tolv månader och som inte har kastrerats ska inom 30

dagar före avsändandet ha visat negativ reaktion på ett individuellt

brucellostest utfört i enlighet med bilaga C till rådets direktiv 64/432/EE G13.

2. Djur som är äldre än sex veckor ska inom 30 dagar före avsändandet ha visat

negativ reaktion på ett intradermalt tuberkulintest utfört i enlighet med bilaga

B till rådets direktiv 64/432/EEG.

3. Djur som är äldre än tolv månader ska inom 30 dagar före avsändandet ha

visat negativ reaktion på ett individuellt test avseende EBL utfört i enlighet

med bilaga D till rådets direktiv 64/432/EEG. (SJVFS 2005:86).

18 § Nötkreatur som är avsedda för avel eller produktion och som förs in ska

uppfylla följande villkor avseende infektiös bovin rinotrakeit (IBR). Villkoren gäller

inte vid införsel av nötkreatur från de länder som är listade i bilaga II i

kommissionens beslut 2004/558/EG av den 15 juli 2004 om genomförande av rådets

direktiv 64/432/EEG när det gäller tilläggsgarantier avseende infektiös bovin

rinotrakeit i samband med handeln med nötkreatur inom gemenskapen och

godkännande av de utrotningsprogram som vissa medlemsstater lagt fram

.14

1. Djuren som ska föras in ska komma från en anläggning där inga kliniska eller

patologiska tecken på IBR har påvisats på djur vid avsändaranläggningen under de

senaste tolv månaderna före avsändandet.

2. Djuren som ska föras in får inte vara vaccinerade mot IBR.

3. Djuren som ska föras in ska ha hållits isolerade i en av den behöriga

myndigheten godkänd isoleringsbyggnad under de senaste 30 dagarna före

avsändandet och där inga nötkreatur i isoleringen får ha visat några kliniska

symptom på IBR under denna period.

4. Samtliga djur i isoleringsbyggnaden ska med negativt resultat ha genomgått ett

serologisk undersökning avseende IBR efter minst 21 dagars isolering för att påvisa

antikroppar mot hela viruspartiklar (BHV1). (SJVFS 2005:86).

Nötkreatur avsedda för slakt

19 § har upphävts genom (SJVFS 2005:86).

20 § Nötkreatur, som är kastrerade och som är avsedda för slakt, ska komma från en

besättning som är officiellt fri från tuberkulos och EBL.

Nötkreatur, som inte är kastrerade och som är avsedda för slakt, ska komma från en

besättning som är officiellt fri från brucellos, tuberkulos och EBL.

21 § Djuren ska efter införseln föras direkt till ett slakteri. Bestämmelser om slakt

finns i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:12) om

hanteringen av vissa djurarter vid slakt och annan avlivning. (SJVFS 2005:86).

13 EGT L121, 29.7.1964, s. 1977 (Celex 364L0432).

14 EGT L 249, 23.7.2004, s.20 (Celex 32004D0558).

8

SJVFS 2009:40

Särskilda villkor för införsel av svin från Europeiska unionen (EU) och Norge

(SJVFS 2005:86).

Svin avsedda för avel eller produktion

22 § Som villkor för en införsel gäller att djuren ska ha vistats i samma besättning

under minst 30 dagar före avsändningsdagen eller sedan födseln. (SJVFS 2005:86).

23 § Svin avsedda för avel eller produktion ska ha testats serologiskt med negativt

resultat avseende porcine respiratory and reproductive syndrome (PRRS) om det

under de senaste tolv månaderna har förekommit fall av PRRS i regionen. Regionens

status avseende PRRS eller resultatet av testningen ska särskilt intygas i hälsointyget

av en officiell veterinär.

24 § Svin som är avsedda för avel eller produktion och som förs in ska uppfylla

följande villkor avseende Aujeszkys sjukdom (AD). Villkoren gäller inte vid införsel

av svin från de länder som är listade i bilaga I kommissionens beslut 2001/618/EG av

den 23 juli 2001 om tilläggsgarantier avseende Aujeszkys sjukdom i handeln med

svin inom gemenskapen, kriterier för vilka uppgifter som ska lämnas om denna

sjukdom och om upphävande av beslut 93/24/EEG och beslut 93/244/EEG15, senast

ändrat genom kommissionens beslut 2005/768/EG av den 28 oktober 2005 om

ändring av beslut 93/52/EEG när det gäller fastställandet av att provinsen Grosseto i

regionen Toscana i Italien är fri från brucellos (B. melitensis) och om ändring av

beslut 2003/467/EG när det gäller fastställandet av att Frankrike är fritt från bovin

brucellos16.

1. Djuren som ska föras in ska komma från ett land eller region där obligatorisk

anmälningsplikt till den behöriga myndigheten gäller för AD och där en av

kommissionen godkänd plan för kontroll och utrotning av AD har införts.

2. Djuren som ska föras in ska komma från en anläggning där inga kliniska,

patologiska eller serologiska fynd eller reaktioner på AD får ha påvisats under de

senaste tolv månaderna före avsändandet. Detta gäller även anläggningar som är

belägna inom en radie på fem kilometer från avsändaranläggningen om inte planen

för kontroll och utrotning har undanröjt risken för spridning till den aktuella

anläggningen.

3. Djuren på avsändaranläggningen får inte ha vaccinerats mot AD under de

senaste tolv månaderna före avsändandet.

4. Djuren på avsändaranläggningen ska ha provtagits med negativt resultat två

gånger med minst fyra månaders intervall genom ett serologisk test för påvisande

av ADV-gE-, ADV-gB- eller ADV-gD-antikroppar eller hela viruspartiklar samt av

att vaccinerade djur saknar gE-antikroppar.

5. Inga svin får ha införts till avsändaranläggningen från besättningar med en lägre

hälsostatus med avseende på AD om de inte med negativt resultat har genomgått en

serologisk provtagning för AD.

6. Djuren som ska föras in får inte vara vaccinerade mot AD.

15 EGT L 215, 9.8.2001, s. 48 (Celex 32001D0618).

16 EGT L 290, 28.10.2005, s. 27 (Celex 32005D0768).

9

SJVFS 2009:40

7. Djuren som ska föras in ska ha hållits isolerade i en av den behöriga myndigheten

godkänd anläggning under de senaste 30 dagarna före avsändandet på ett sådant sätt

att risken för spridning av AD till de isolerade djuren uteslutits.

8. Djuren som ska föras in ska ha hållits i avsändarbesättningen eller i en

besättning med samma hälsostatus sedan födseln och ha befunnits i

avsändaranläggningen i minst 90 dagar före avsändandet när det gäller svin avsedda

för avel och minst 30 dagar före avsändandet när det gäller svin avsedda för

produktion.

9. Djuren ska med negativt resultat ha genomgått två serologiska undersökningar

med minst 30 dagars mellanrum med sista provtagning inom 15 dagar före

avsändandet för att påvisa ADV-gB- eller ADV-gD-antikroppar eller hela

viruspartiklar. För djur under fyra månaders ålder gäller även påvisande av ADV-gE-

antikroppar. De serologiska provtagningarna ska utföras enlighet med bilaga III i

komm issionens beslut 2001/618/EG17. (SJVFS 2005:86).

Svin avsedda för slakt

25 § har upphävts genom (SJVFS 2005:86).

26 § Djur avsedda för slakt som ska föras in

a) ska antingen komma från en anläggning som uppfyller de villkor som anges i

24 § 2 och 6, eller

b) ha vaccinerats mot AD minst 15 dagar före avsändandet och komma från en

anläggning där en av kommissionen godkänd plan för kontroll och utrotning av

AD har funnits under minst de senaste tolv månaderna före avsändandet.

Djuren måste ha vistats i avsändaranläggningen under minst 30 dagar före

avsändandet och inga kliniska, patologiska eller serologiska fynd eller

reaktioner på AD får ha påvisats under den tiden, eller

c) inte vara vaccinerade och komma från en anläggning där en av kommissionen

godkänd plan för kontroll och utrotning av AD har funnits under minst de

senaste 12 månaderna före avsändandet. På anläggningen får inga kliniska,

patologiska eller serologiska fynd eller reaktioner på AD ha påvisats under de

senaste sex månaderna före avsändandet. Inga djur på anläggningen får vara

vaccinerade mot AD. Djuren som ska föras in måste ha vistats på anläggningen

i minst 90 dagar före avsändandet. (SJVFS 2005:86).

27 § Djuren ska efter införseln föras direkt till ett slakteri. Bestämmelser om slakt

finns i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:12) om

hanteringen av vissa djurarter vid slakt och annan avlivning. (SJVFS 2005:86).

Övriga bestämmelser

Transitering och transport genom landet

28 § Nötkreatur och svin som förs in i landet från ett land inom EU, Norge eller ett

tredje land, men endast ska transporteras vidare till ett land inom EU eller Norge ska

17 EGT L 215, 9.8.2001, s. 48 (Celex 32001D0618).

10

SJVFS 2009:40

uppfylla de relevanta villkor för införsel som finns i direktiv 64/432/EEG18 eller

beslut 79/542/EEG19, tillämpliga bestämmelser i denna författning samt sådana

villkor för införsel som mottagarlandet ställer.

Tillstånd krävs för transport genom Sverige av djur som inte uppfyller de hälsokrav

som anges i dessa föreskrifter. Ansökan om tillstånd ska vara Jordbruksverket

tillhanda senast 30 dagar före dagen för den planerade transporten.Vid en sådan

transport ska sändningen föras in via tullplats.

Bestämmelser om transitering finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

1999:134) om veterinära kontroller av levande djur som förs in från tredje land till

Europeiska unionen (EU), Andorra, Färöarna och Norge. (SJVFS 2005:86).

29 § Bestämmelser om tullverkets övervakning av införsel av djur till landet finns i

förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.. (SJVFS 1999:76).

30 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

-------------------------

Denna författning20 träder i kraft den 15 juli 1998, då Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1994:221) om införsel av tamdjur av nötkreatur och svin ska

upphöra att gälla.

------------------------

Denna författning21 träder i kraft den 9 juni 1999.

------------------------

Denna författning22 träder i kraft den 30 juni 1999.

------------------------

Denna författning23 träder i kraft den 26 juli 1999.

------------------------

Denna författning24 träder i kraft den 15 januari 2006. Kravet i 28 § på att en

ansökan ska vara Jordbruksverket tillhanda senast 30 dagar före den planerade

transporten ska tillämpas på transporter som sker fr.o.m. den 20 februari 2006.

------------------------

18 EGT L 121, 29.7.1964, s. 1977 (Celex 364L0432).

19 Se rådets beslut 79/542/EEG med senare ändringar.

20 SJVFS 1998:70.

21 SJVFS 1999:58.

22 SJVFS 1999:67.

23 SJVFS 1999:76.

24 SJVFS 2005:86.

11

SJVFS 2009:40

Denna författning25 träder i kraft den 24 maj 2006.

------------------------

Denna författning26 träder i kraft den 1 juli 2009.

MATS PERSSON

Irmeli

Sillantaka

(Enheten för idisslare och gris)

25 SJVFS 2006:41.

26 SJVFS 2009:40.

12

SJVFS 2009:40

Bilaga 27

Karantän

Nedanstående undersökningar ska utföras i en av Jordbruksverket godkänd

karantän.

Djuren ska under tullkontroll transporteras direkt från införselorten till karantänen.

För tullkontoret på införselorten ska uppvisas skriftlig bekräftelse utvisande att

karantänen är godkänd av Jordbruksverket och att plats finns för ifrågavarande djur.

Djuren ska stanna kvar i karantän till dess resultaten av nedanstående

undersökningar är klara för samtliga tillsammans isolerade djur och utvisar att

undersökt sjukdom inte har konstaterats. Karantänen hävs genom beslut av

Jordbruksverket efter slutrapport från karantänsveterinären. Efter godkänd

karantänsbehandling får djuren föras in i landet.

Vid införsel av djur från Danmark, Finland eller Norge får karantänsvistelsen

ersättas av en isolering i avsändarlandet under förutsättning att dokumentation kan

uppvisas att nedanstående krav avseende provtagningar är uppfyllda.

Nötkreatur

Leptospiros

Tidigast efter tre veckor i karantän ska djuren underkastas en serologisk

undersökning avseende leptospira hardjo.

Campylobacterios och Trichomoniasis

Tidigast efter två veckor i karantän ska betäckt hondjur samt könsmogen tjur

underkastas undersökning avseende campylobacter foetus spp veneralis infektion och

trichomonas foetus infektion. Detta gäller inte vid införsel från Danmark, Finland

eller Norge.

Paratuberkulos

Djuren ska undersökas med avseende på förekomst av paratuberkulos i faeces med

slutlig avläsning tidigast fyra månader från provtagningstillfället. Träckprov

avseende paratuberkulos ska tas tidigast vid ett års ålder.

Exportdjuret samt övriga djur i den besättning varifrån de härrör ska såvitt är känt

ha varit fria från paratuberkulos under de senaste fem åren. Om så inte är fallet ska

undersökningen upprepas två gånger med tre månader mellan varje

provtagningstillfälle.

I de fall undersökningen påbörjas i avsändarlandet ska för karantänsveterinären

uppvisas ett av en officiell veterinär i avsändarlandet, inom tio dagar utfärdat intyg,

av vilket ska framgå följande:

1. att djuren har varit isolerade under veterinär övervakning i avsändarlandet från

provtagningen till utförseltillfället utan att ha haft kontakt med andra djur

27 Ändringarna innebär bl.a. att kraven på undersökning avseende serologisk undersökning för paratuberkulos hos nötkreatur

upphävs.

13

SJVFS 2009:40

2. att, i de fall endast en paratuberkulosodling har utförts, exportdjuren samt

övriga djur i den besättning varifrån de härrör såvitt är känt har varit fria från

paratuberkulos under de senaste fem åren.

Svin

Leptospiros, Porcine epidemic diarrhea (PED, Porcine respiratory and reproductive

syndrome (PRRS) och Transmissible gastroenteritis (TGE).

Tidigast efter tre veckor i karantän ska djuren underkastas serologisk undersökning

avseende leptospira pomona, PED, PRRS och TGE. Vid införsel från Danmark,

Finland eller Norge behöver inte djuren provtas avseende TGE. Vid införsel från

Finland eller Norge behöver inte djuren provtas avseende PRRS. (SJVFS 2009:40).

14