SJVFS 2009:6

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur och människor

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2009:6

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med

animaliska biprodukter och införsel av andra

produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma

sjukdomar till djur och människor;

Saknr K 14

Utkom från trycket

den 13 februari 2009

Omtryck

beslutade den 12 februari 2009

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 9 och 23 §§ förordningen

(2006:814) om foder och animaliska biprodukter, 18 och 19 §§ förordningen

(2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter

och 18 § förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.1

dels att 2 kap. 38 § ska upphöra att gälla

dels att 2 kap. 32, 33, 34 och 35 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna ska införas två nya paragrafer, 2 kap 33 a och 39 a

§§, av följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

1 KAP. INLEDANDE BESTÄMMELSER

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser, i syfte att förhindra spridning av

smittämnen, om befattning med animaliska biprodukter och andra produkter, utom

livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur och människor.

2 § Grundläggande bestämmelser om animaliska biprodukter och andra produkter,

utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur finns i

a. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 av den 3

oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är

avsedda att användas som livsmedel2,

b. kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 av den 22 januari 2004 om

veterinärkontroller av produkter från tredje land vid gemenskapens

gränskontrollstationer3,

c. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj

2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och

utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati4,

d. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 av den 12

januari 2005 om fastställande av krav för foderhygien5,

e. lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, samt

1 Författningen senast omtryckt SJVFS 2007:2.

2 EGT nr L 273, 10.10.2002, s.1, Celex 32002R1774.

3 EUT nr L 21, 28.01.2004, s. 11, Celex 32004R0136.

4 EGT nr L 147, 31.05.2001, s 1, Celex 32001R0999.

5 EUT nr L 35, 8.2.2005, s 1, Celex 32005R0183.

SJVFS 2009:6

Saknr K 14

f. förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter.

Definitioner

3 § De begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som i

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/20026.

I dessa föreskrifter avses dessutom med

anläggning: varje anläggning för vilken godkännande enligt förordning (EG) nr

1774/2002 krävs,

inbesiktning: det besök på och den genomgång av en anläggning eller plats för

omlastning som ska göras inför att ett beslut om godkännande av en sådan ska fattas,

desinfektion: en genom fysikaliska eller kemiska metoder utförd reduktion av

antalet mikroorganismer till en sådan nivå att en infektion inte uppstår direkt eller

indirekt hos mottagliga djur och människor,

kött- och benmjöl: köttmjöl, benmjöl och kombinationer därav,

officiell veterinär: en veterinär som förordnats av den behöriga centrala

myndigheten i ett land inom EU, Norge eller ett tredje land,

primärproduktion: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002

om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som

gäller livsmedelssäkerhet7,

produkt: vara som helt eller delvis består av material som härrör från djur eller

annan vara som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur och människor,

sändning: en kvantitet produkter av samma slag som omfattas av samma

hälsointyg eller dokument och som befordras med samma transportmedel vid en

given tidpunkt, samt

tredje land: land som inte hör till Europeiska gemenskapens tullområde enligt

artikel 3 till rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för

gemenskapen och från vilket införsel inte är förbjuden enligt 4 § 1 – 2 förordningen

(1994:1830) om införsel av levande djur m.m.8.

2 KAP. ANIMALISKA BIPRODUKTER

Godkännande av anläggningar m.m.

1 § Ansökan om godkännande eller förlängt godkännande av anläggningar i vilka

animaliska biprodukter och därav framställda produkter tas emot ska, i de fall ett

godkännande krävs enligt förordning (EG) nr 1774/2002, skickas till Jordbruksverket

på fastställd blankett som kan erhållas av Jordbruksverket

9,

,

10 11.

6 EGT nr L 273, 10.10.2002, s.1, Celex 32002R1774.

7 EGT nr L 31, 01.02.2002, s. 1, Celex 32002R0178.

8 EGT nr L 302, 19.10.1992, s. 1, Celex 31992R2913.

9 D79 Ansökan –godkännande av anläggning.

10 D168 Ansökan – förlängt godkännande.

11 D171 Ansökan – godkännande av förbränningsanläggning.

2

SJVFS 2009:6

Saknr K 14

Insamling, transport, lagring och märkning av animaliska biprodukter

2 § Kadaver och delar av djur i primärproduktionen och hos andra djurhållare ska i

väntan på borttransport förvaras så att de inte kan utgöra en smittrisk, bland annat

genom att vilda djur hindras från att komma åt materialet. Materialet ska vidare

förvaras åtskilt från djurhållarens levande djur så att transportören inte behöver

komma i kontakt med dessa djur.

3 § Transportörer som yrkesmässigt transporterar sådana animaliska biprodukter

eller därav bearbetade produkter som anges i bilaga 1 till dessa föreskrifter ska vara

registrerade hos Jordbruksverket. Anmälan om registrering ska skickas till

Jordbruksverket på fastställd blankett som kan erhållas av Jordbruksverket12.

4 § Omlastning av animaliska biprodukter på annan plats än hos djurhållare eller på

anläggning ska ske på platser som har godkänts av länsstyrelsen. För att ett godkän-

nande ska kunna lämnas ska omlastningen ske på yta som är möjlig att rengöra och

desinficera och det ska finnas möjlighet att på ett från smittskyddssynpunkt säkert

sätt omhänderta spolvatten. Ansökan om godkännande eller förlängt godkännande

ska skickas till länsstyrelsen.

5 § Sändningar av animaliska biprodukter eller därav bearbetade produkter behöver

endast plomberas i de fall Jordbruksverket har meddelat avsändaren att så ska ske.

6 § Specificerat riskmaterial ska märkas med ett färgämne eller annan markör som

har godkänts av Jordbruksverket. Ansökan om godkännande ska skickas till

Jordbruksverket.

7 § Jordbruksverket godkänner vilka desinfektionsmedel som kan användas för

desinficering av behållare, fordon och annan utrustning som har kommit i kontakt

med animaliska biprodukter. Ansökan om godkännande ska skickas till

Jordbruksverket.

8 § Organiska gödningsmedel i form av bearbetat animaliskt protein får inte lagras

på jordbruksföretag där produktionsdjur utom pälsdjur hålls.

9 § De bestämmelser rörande insamling, transport och märkning av animaliska

biprodukter som framgår av artikel 7 i förordning (EG) nr 1774/200213ller inte för

obearbetad naturgödsel som transporteras mellan två platser inom samma

jordbruksföretag eller mellan jordbruksföretag och användare som är etablerade inom

Sverige.

Bearbetning

10 § I de fall kategori 1- och 2-material bearbetas till kött- och benmjöl och fett som

ett mellanled före förbränning ska bearbetningen utföras enligt bearbetningsmetod 1.

12 D69 Anmälan – registrering för yrkesmässig transport av animaliska biprodukter eller därav bearbetade produkter.

13 EGT nr L 273, 10.10.2002, s.1, Celex 32002R1774.

3

SJVFS 2009:6

Saknr K 14

11 § Bearbetat animaliskt protein och kött- och benmjöl av kategori 2-material ska

vid användning som organiskt gödningsmedel och jordförbättringsmedel vara

bearbetat enligt bearbetningsmetod 1.

12 § Före detta livsmedel som inte består av rått (obearbetat) material av animaliskt

ursprung och som inte har kommit i kontakt med någon animalisk biprodukt som

avses i artiklarna 4, 5 och 6.1 a-e och g-k i förordning (EG) nr 1774/200214, eller

med annat rått (obearbetat) material av animaliskt ursprung, får behandlas på de sätt

som anges i artikel 3 i kommissionens förordning (EG) nr 197/2006 av den 3 februari

2006 om övergångsbestämmelser enligt förordning (EG) nr 1774/2002 avseende

insamling, transport, behandling, användning och bortskaffande av före detta

livsm edel15. Anmälan om registrering för användning av alternativa system för

behandling enligt artikel 3 b i förordningen ska skickas till Jordbruksverket.

Användning av organiska gödningsmedel och jordförbättringsmedel

13 § Kött- och benmjöl som härrör från kategori 2-material och som ska användas

som organiskt gödningsmedel får inte släppas ut på marknaden i oblandad form utan

enbart som en ingrediens i en blandning.

14 § Primärproducenter som tar emot bearbetat animaliskt protein i oblandad form

samt produkter där kött- och benmjöl av kategori 2-material ingår för användning

som organiskt gödningsmedel ska vara registrerade hos Jordbruksverket. Anmälan

om registrering ska skickas till Jordbruksverket på fastställd blankett som kan

erhållas av Jordbruksverket16.

15 § Produktionsdjur får inte ges tillträde till mark där organiska gödningsmedel

eller jordförbättringsmedel andra än naturgödsel har använts som gödningsmedel, om

inte en vinterperiod har förflutit efter den senaste användningen.

Användning av animaliska biprodukter till utfodring av djur

16 § Animaliska biprodukter från livsmedelsbutik eller från primärproduktion för

användning inom det egna privathushållet får användas till utfodring av egna

sällskapsdjur.

17 § Före detta livsmedel i vilka de animaliska beståndsdelarna endast utgörs av

värmebehandlade mjölk- eller äggprodukter och där de före detta livsmedlen inte har

kommit i kontakt med rått (obearbetat) material av animaliskt ursprung får användas

som foder utan ytterligare behandling enligt villkoren i artikel 3 c i förordning (EG)

nr 197/2006.

18 § Ansökan om godkännande av djuranläggningar i vilka mjölk och

mjölkprodukter används som foder enligt artikel 4.1 i kommissionens förordning

(EG) nr 79/2005 av den 19 januari 2005 om genomförande av Europaparlamentets

och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 beträffande användningen av mjölk,

mjölkbaserade produkter och mjölkderivat, som definieras som kategori 3-material i

14 EGT nr L 273, 10.10.2002, s.1, Celex 32002R1774.

15 EUT nr L 32, 04.02.2006, s. 13, Celex 32006R0197.

16 D68 Anmälan – registrering för användning av vissa typer av organiska gödningsmedel.

4

SJVFS 2009:6

Saknr K 14

förordningen17 ska skickas till Jordbruksverket på fastställd blankett som kan erhållas

av Jordbruksverket18.

19 § Jordbruksverket kan medge att obearbetade animaliska biprodukter får

användas som foder till de djur som anges i artikel 23.2 c i förordning (EG) nr

1774/200219 utom till de vilda djur som anges i punkt 2 c v. Ansökan om tillstånd ska

skickas till Jordbruksverket på fastställd blankett som kan erhållas av

Jordbruksverket

20,

,

21 22.

20 § Länsstyrelsen kan medge att obearbetade animaliska biprodukter av kategori 3-

material samt sådant kategori 2-material som härrör från av Jordbruksverket

godkända uppsamlingscentraler (s.k. foderslakt) får användas till utfodring av de

vilda djur som anges i artikel 23.2 c v i förordning (EG) nr 1774/2002. Ansökan om

tillstånd ska skickas till länsstyrelsen.

21 § Hela kroppar eller delar från vilda djur får användas till utfodring av rovdjur

inom den kommun där materialet har uppkommit eller påträffats. Utfodringen av

dessa djur får även ske inom de närmast angränsande kommunerna.

22 § Sådana svin och fåglar som kan uppfattas som sällskapsdjur får inte utfodras

med matavfall.

Nedgrävning eller annat bortskaffande av animaliska biprodukter

23 § Följande animaliska biprodukter får grävas ned

a. sällskapsdjur utom hästdjur,

b. självdöda eller avlivade djur som har hållits av människa i de församlingar

eller områden som anges i bilaga 2 till dessa föreskrifter och som har dött

eller avlivats i dessa församlingar eller områden,

c. animaliska biprodukter från primärproduktion för användning inom det egna

privathushållet i de församlingar eller områden som anges i bilaga 2 till dessa

föreskrifter, samt

d. animaliska biprodukter från renslakt som genomförts i de församlingar eller

områden som anges i bilaga 2 till dessa föreskrifter.

Undantaget i punkt b gäller inte sådana djur som misstänks eller har officiellt

bekräftats vara infekterade med TSE enligt förordning (EG) nr 999/200123.

24 § Bin och biodlingsprodukter får bortskaffas som avfall genom att brännas eller

grävas ned på platsen, enligt de villkor som anges i artikel 8 i kommissionens

förordning (EG) nr 811/2003 av den 12 maj 2003 om tillämpning av

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 avseende förbud mot

återanvändning inom arten för fisk, nedgrävning och förbränning av animaliska

biprodukter samt vissa övergångsbestämmelser24.

17 EUT nr L 16, 20.01.2005, s. 46, Celex 32005R0079.

18 D70 Ansökan – användning av mjölk och mjölkprodukter som foder.

19 EGT nr L 273, 10.10.2002, s.1, Celex 32002R1774.

20 D159 Ansökan – utfodring av hund med obearbetade animaliska biprodukter.

21 D163 Ansökan – utfodring av pälsdjur med obearbetade animaliska biprodukter.

22 D120 Ansökan – utfodring av djurparksdjur med animaliska biprodukter.

23 EGT nr L 147, 31.05.2001, s 1, Celex 32001R0999.

24 EUT nr L 117, 13.05.2003 s. 14, Celex 32003R0811.

5

SJVFS 2009:6

Saknr K 14

25 § Med undantag av vad som anges i 23 § detta kapitel får sådana självdöda eller

avlivade hästdjur som kan uppfattas som sällskapsdjur grävas ned efter tillstånd från

länsstyrelsen. Ansökan om tillstånd ska skickas till länsstyrelsen.

26 § Animaliska biprodukter från djur i hägn enligt punkt 1.5 i bilaga I till

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om

fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av anim aliskt ursprung25

skagrävas ned i den mån de inte omhändertas enligt förordning (EG) nr 1774/200226.

27 § Nedgrävning enligt 23 – 26 §§ detta kapitel ska ske enligt anvisningar från

kommunen och på sådant djup att djur hindras från att gräva upp avfallet. För sådana

animaliska biprodukter som avses i 23

§ första stycket punkterna b-d ska

nedgrävning ske i en församling eller ett område som anges i bilaga 2 till dessa

föreskrifter. (SJVFS 2007:2).

28 § Bortskaffande av mjölk och råmjölk som avfall på det ursprungliga

jordbruksföretaget ska ske enligt anvisningar från kommunen.

29 § Före detta livsmedel som inte består av rått (obearbetat) material av animaliskt

ursprung och som inte har kommit i kontakt med någon animalisk biprodukt som

avses i artiklarna 4 och 5 och artikel 6.1 a-e och g-k i förordning (EG) nr 1774/2002

eller med annat rått (obearbetat) material av animaliskt ursprung, får bortskaffas som

avfall på det sätt som anges i artikel 3 i förordning (EG) nr 197/200627.

30 § Förpackningar som har innehållit obearbetat kategori 1- eller 2-material, med

undantag av naturgödsel som inte kan misstänkas innehålla sådan smitta som kan

överföras till djur eller människor, ska förbrännas enligt samma villkor som kategori

1- och 2-material. Förpackningar som har innehållit bearbetat kategori 1- eller 2-

material, naturgödsel som inte kan misstänkas innehålla sådan smitta som kan

överföras till djur eller människor, eller kategori 3-material får bortskaffas i enlighet

med avfallsförordningen (2001:1063).

Användning för forskning, diagnostik och undervisning

31 § Ansökan om att få använda animaliska biprodukter för diagnostisk verksamhet

samt i undervisnings- och forskningssyfte, inklusive för träning och bedömning av

hundar som är avsedda för sökning efter skadat vilt, enligt artikel 23 i förordning

(EG) nr 1774/2002, ska skickas till Jordbruksverket på fastställd blankett som kan

erhållas av Jordbruksverket28.

Avgifter för godkännande av anläggningar m.m.

32 § I ärenden om godkännande av anläggningar enligt 2 kap. 1 § dessa föreskrifter

ska sökanden betala en avgift på 2000 kr till Jordbruksverket (SJVFS 2009:6)

25 EUT nr L 139, 30.04.2004, s. 55, Celex 32004R0853.

26 EGT nr L 273, 10.10.2002, s.1, Celex 32002R1774.

27 EUT nr L 32, 04.02.2006, s. 13, Celex 32006R0197.

28 D153 Ansökan – mottagare av animaliska biprodukter.

6

SJVFS 2009:6

Saknr K 14

33 § För inbesiktning som krävs i samband med godkännande av anläggningar enligt

2 kap. 1 § dessa föreskrifter ska sökanden betala en avgift på 7000 kr till

Jordbruksverket. (SJVFS 2009:6)

33 a § För förlängt godkännande av anläggning enligt 2 kap. 1 § ska sökande betala

en avgift på 1000 kr till Jordbruksverket. (SJVFS 2009:6)

34 § I ärenden om tillstånd för användning av animaliska biprodukter enligt artikel

23 i förordning (EG) nr 1774/200229 ska sökanden betala en avgift på 500 kr till

Jordbruksverket. (SJVFS 2009:6)

34 a § I ärenden om tillstånd för utfodring av vilda djur enligt 2 kap. 20 § ska

sökanden betala en avgift på 400 kronor till länsstyrelsen. (SJVFS 2007:2).

35 § Med undantag av vad som anges i 34 §, ska sökanden betala en avgift på 300 kr

till Jordbruksverket för tillstånd att använda animaliska biprodukter för träning och

bedömning av hundar som är avsedda för sökning efter skadat vilt. (SJVFS 2009:6)

36 § I ärenden om medgivande för nedgrävning av självdöda eller avlivade hästdjur

enligt 2 kap. 25 § dessa föreskrifter ska sökanden betala en avgift på 300 kr till

länsstyrelsen. (SJVFS 2007:2).

37 § I ärenden om godkännande av platser för omlastning enligt 2 kap. 4 § dessa

föreskrifter ska sökanden betala en avgift på 4000 kr till länsstyrelsen.

I godkännandet ingår en inbesiktning.

38 § har upphävts genom (SJVFS 2009:6)

39 § I ärenden om förlängt godkännande enligt 2 kap. 4 § dessa föreskrifter ska

sökanden betala en avgift på 900 kr till länsstyrelsen.

39 a § I ärenden om registrering och tillstånd för införsel från andra länder ska

sökande betala en avgift på 1000 kr till Jordbruksverket. (SJVFS 2009:6)

40 § Eventuella provtagnings- och analyskostnader som uppstår i samband med

besiktning ska bekostas av sökanden.

41 § Avgifter enligt 34 och 35 §§ ska betalas i samband med att ansökan skickas

eller lämnas in. Om avgiften inte betalas, tas ärendet inte upp till prövning. Övriga

avgifter ska betalas när ärendet har avgjorts. (SJVFS 2007:2).

Införsel av animaliska biprodukter

42 § Den som, utan att enbart vara transportör, för in andra produkter som anges i

förordning (EG) nr 1774/200230 än fullständigt bearbetade jakttroféer enligt kapitel

VII.A 1 a i bilaga VIII till förordning (EG) nr 1774/2002 från ett annat land ska vara

registrerad hos Jordbruksverket.

Anmälan om registrering som mottagare ska skickas

29 EGT nr L 273, 10.10.2002, s.1, Celex 32002R1774.

30 EGT nr L 273, 10.10.2002, s.1, Celex 32002R1774.

7

SJVFS 2009:6

Saknr K 14

till Jordbruksverket på fastställd blankett som kan erhållas av Jordbruksverket och

ska vara Jordbruksverket tillhanda senast 30 dagar före det första införseltillfället31.

43 § Animaliska biprodukter som inte omfattas av bilaga VII eller VIII till

förordning (EG) nr 1774/2002, kategori 1- och 2-material, bearbetade produkter som

härrör från kategori 1- eller 2-material samt bearbetat animaliskt protein får inte föras

in från ett annat land utan införseltillstånd. Införseltillståndet får förenas med villkor

utöver sådana som anges i 44 § detta kapitel. Mottagaren ska skicka ansökan om

tillstånd till Jordbruksverket på fastställd blankett som kan erhållas av

Jordbruksverket32. Ansökan ska vara Jordbruksverket tillhanda senast 30 dagar före

det första införseltillfället.

44 § För införsel av animaliska biprodukter som inte omfattas av bilaga VII eller

VIII till förordning (EG) nr 1774/200233 ska följande villkor vara uppfyllda.

a. Den animaliska biprodukten ska åtföljas av ett hälsointyg, utfärdat av en

officiell veterinär i utförsellandet, av vilket det ska framgå vilken produkt det

är, för vilket ändamål produkten är avsedd att användas samt att den är fri

från sådana smittsamma ämnen som anges på OIE:s (Office International des

Epizooties) lista samt salmonella34.

b. Den animaliska biprodukten får inte komma i direkt eller indirekt kontakt

med djur, utom sådana djur som används i den laboratorielokal eller

institution där produkten ska användas för diagnostisk verksamhet eller i

undervisnings- eller forskningssyfte.

45 § Bearbetningsmetod 1 ska ha tillämpats på kött- och benmjöl och fett från

kategori 1- och 2-material samt bearbetat animaliskt protein före införsel.

3 KAP. ANDRA PRODUKTER ÄN ANIMALISKA BIPRODUKTER, UTOM

LIVSMEDEL, SOM KAN SPRIDA SMITTSAMMA SJUKDOMAR TILL

DJUR OCH MÄNNISKOR

Införseltillstånd

1

§

Andra produkter än animaliska biprodukter, utom livsmedel och sådana

produkter som anges i 3 § detta kapitel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till

djur och människor, får inte föras in från ett annat land utan införseltillstånd.

Införseltillståndet får förenas med villkor utöver sådana som anges i 2 § detta kapitel.

Ansökan om tillstånd ska från mottagaren skickas till Jordbruksverket på fastställd

blankett som kan erhållas av Jordbruksverket och ska vara Jordbruksverket tillhanda

senast 30 dagar före det första införseltillfälle t35.

2 § För införsel av produkter som anges i 1 § ska följande villkor vara uppfyllda.

a. Produkten ska åtföljas av ett hälsointyg, utfärdat av en officiell veterinär i

utförsellandet, av vilket det ska framgå vilken produkt det är, för vilket

ändamål produkten är avsedd att användas samt att den är fri från sådana

31 D92A Ansökan – registrering/tillstånd för in- och utförsel av animaliska produkter och biprodukter.

32 D92A Ansökan – registrering/tillstånd för in- och utförsel av animaliska produkter och biprodukter.

33 EGT nr L 273, 10.10.2002, s.1, Celex 32002R1774.

34 http://www.oie.int/.

35 D92A Ansökan – registrering/tillstånd för in- och utförsel av animaliska produkter och biprodukter.

8

SJVFS 2009:6

Saknr K 14

smittsamma ämnen som anges på OIE:s (Office International des Epizooties)

lista samt salmonella.

b. Produkten får inte komma i direkt eller indirekt kontakt med djur, utom

sådana djur som används i den lokal där produkten ska användas för

diagnostisk verksamhet eller i undervisnings- eller forskningssyfte.

3 § Vid införsel av hö och halm enligt förordning (EG) nr 136/2004 ska produkten

åtföljas av en deklaration, av vilken det ska framgå att produkten har lagrats under

minst två månader före införseltillfället36.

4 KAP. ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1

§

Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

-------------------------

Denna

förf attning37 träder i kraft den 1 januari 2007 då Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1998:34) om hantering av djurkadaver och andra animaliska

biprodukter, Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:46) om avgifter i

ärenden som rör animaliska biprodukter samt Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 2001:19) om särskilda försiktighetsåtgärder med anledning av utbrott av

mul- och klövsjuka i Europa ska upphöra att gälla.

--------------------------

Denna

författning38 träder i kraft den 11 januari 2007.

-------------------------

Denna

författning39 träder i kraft den 1 mars 2009.

CHRISTINA HUHTASAARI

Susanne Liljenström

(Enheten för foder och djurprodukter)

36 EUT nr L 21, 28.01.2004, s. 11, Celex 32004R0136.

37 SJVFS 2006:84.

38 SJVFS 2007:2.

39 SJVFS 2009:6.

9

SJVFS 2009:6

Saknr K 14

Bilaga 1

Animaliska biprodukter och därav bearbetade produkter som avses i 2 kap. 3 §

a. kadaver och andra obearbetade animaliska biprodukter av kategori 1- och 2-

material, med undantag av naturgödsel och från mag- och tarmsystemet

avskilt mag- och tarminnehåll,

b. före detta livsmedel, enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 197/2006,

c. animaliskt fett från kategori 1- och 2-material (inklusive derivat därav),

d. kött- och benmjöl från kategori 1- och 2-material, samt

e. bearbetat animaliskt protein.

10

SJVFS 2009:6

Saknr K 14

Bilaga 2

Församlingar och områden som avses i 2 kap. 23 § första stycket b-d

Församlingar

Län

Kommun Församling

Värmlands län

Eda

Eda, Köla, Skillingmark

Arvika

Gunnarskog,

Mangskog

Torsby

Norra Finnskoga, Södra

Finnskoga, Dalby, Östmark,

Vitsand, Norra Ny-Nyskoga

Hagfors

Hagfors-Gustav

Adolf

Filipstad

Nordmark,

Rämmen

Dalarnas län

Vansbro

Samtliga församlingar

Malung

Samtliga

församlingar

Älvdalen

Samtliga

församlingar

Gagnef

Floda

Mora

Samtliga

församlingar

Orsa

Orsa

Rättvik

Samtliga församlingar

Falun

Enviken

Gävleborgs län

Ljusdal

Los-Hamra, Kårböle

Västernorrlands

län

Ånge

Haverö

Jämtlands län

Härjedalen Samtliga församlingar

Berg

Klövsjö, Åsarne, Storsjö

Åre

Undersåker,

Åre,

Kall

Krokom

Offerdal, Föllinge, Hotagen

och Laxsjö

Strömsund Ström, Alanäs, Frostviken,

Tåsjö, Bodum, Hammerdal,

Gåxsjö, Fjällsjö

Västerbottens län Åsele

Samtliga församlingar

Dorotea

Samtliga

församlingar

Vilhelmina

Vilhelmina

Storuman

Samtliga

församlingar

Sorsele

Samtliga

församlingar

Malå

Malå

Lycksele

Lycksele

Norsjö

Norsjö

11

SJVFS 2009:6

Saknr K 14

Län Kommun

Församling

Norrbottens län

Arvidsjaur Arvidsjaur

Arjeplog

Arjeplog

Boden

Edefors,

Gunnarsbyn

Jokkmokk

Samtliga

församlingar

Gällivare

Samtliga

församlingar

Kiruna

Samtliga

församlingar

Pajala

Samtliga

församlingar

Älvsbyn

Älvsby

Överkalix

Överkalix

Övertorneå

Övertorneå

Områden

Öar utan broförbindelse eller färjeförbindelse för fordon till fastlandet

12