SJVFS 2011:46

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2011:46

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av

utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter;

Utkom från trycket

den 28 oktober 2011

Omtryck

beslutade den 27 oktober 2011.

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 7, 11, 13, 17, 20, 25 och 28 §§

utsädesförordningen (2000:1330) i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 1994:23)

om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter2,

dels att 2, 11, 24 och 31 §§ samt bilagorna 3 och 4 till föreskrifterna ska ha

följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna ska införas sjutton nya paragrafer, 33 – 49 §§, samt

närmast före 33, 41 och 46 §§ nya rubriker samt en ny bilaga 6 av följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER

1 § Grundläggande bestämmelser om certifiering m.m. av utsäde finns dels i

utsädeslagen (1976:298), dels i utsädesförordningen (2000:1330). (SJVFS 2001:26).

DEFINITIONER

2 § De termer och begrepp som används i utsädeslagen (1976:298), växtskyddslagen

(1972:318) och i 13 kap.miljöbalken (1998:808) har samma betydelse i dessa

föreskrifter.

I dessa föreskrifter avses med:

Utsäde: frö för sådd av de i bilaga 1 punkt 1 nämnda arterna av beta, foderväxter

samt olje- och fiberväxter.

Grundutsäde: utsäde certifierat i en klass som medger reproduktion för

certifiering av skörden.

Bruksutsäde: utsäde som inte ska användas för vidare uppförökning.

Förädlarmaterial (F-material): utsäde av en förädlad sort, som används av

förädlaren eller dennes representant för upprätthållande av sorten eller för fram-

ställning av stamutsäde eller basutsäde.

Stamutsäde (utsädesklass A): utsäde som under ansvar av förädlaren eller dennes

representant är framställt från F-material eller stamutsäde och som uppfyller de i

1

Jfr kommissionens direktiv 2010/60/EU av den 30 augusti 2010 om vissa undantag vid saluföring av blandningar av utsäde av

foderväxter avsedda att användas för att bevara naturmiljön (EUT L 228, 31.8.2010, s. 10–14, Celex 32010L0060) och rättelse

till kommissionens direktiv 2009/74/EG av den 26 juni 2009 om ändring av rådets direktiv 66/401/EEG, 66/402/EEG,

2002/55/EG och 2002/57/EG i fråga om vetenskapliga namn på växter och andra organismer samt vissa bilagor till direktiven

66/401/EEG, 66/402/EEG och 2002/57/EG med hänsyn till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen (EUT L 154,

19.6.2010, s. 31, Celex 32009L0074).

2Författningen senast omtryckt SJVFS 2010:41.

SJVFS 2011:46

2

bilaga 2 angivna kraven för stamutsäde samt är avsett för framställning av

stamutsäde, basutsäde eller certifikatutsäde.

Basutsäde (utsädesklass B):

a) förädlade sorter utom hybridsorter: utsäde som är framställt från stam-

utsäde som levererats från förädlaren eller dennes representant, eller på förädlarens

begäran är framställt från F-material som uppfyller kraven för stamutsäde, och som

uppfyller de i bilaga 2 angivna kraven för basutsäde samt är avsett för framställning

av certifikatutsäde,

b) hybridsorter:

I) utsäde av inavelslinje som är framställt från stamutsäde som

levererats från förädlaren eller dennes representant, eller på förädlarens begäran är

framställt från F-material som uppfyller kraven för stamutsäde och som uppfyller de

i bilaga 2 angivna kraven för basutsäde samt är avsett för framställning av

certifikatutsäde eller,

II) basutsäde av enkla hybrider som är avsett för produktion av

trippelkorsningshybrider eller dubbelkorsningshybrider, som är framställt från

stamutsäde som levererats från förädlaren eller dennes representant, eller på

förädlarens begäran är framställt från F-material som uppfyller kraven för stamutsäde

och som uppfyller de i bilaga 2 angivna kraven för basutsäde,

c) lokala sorter: utsäde som har framställts under officiell kontroll från en

eller flera gårdar inom ett klart avgränsat ursprungsområde, och som uppfyller de i

bilaga 2 angivna kraven för basutsäde samt är avsett för framställning av certifikat-

utsäde.

Certifikatutsäde (utsädesklass C): utsäde av arter enligt bilaga 1 punkt 2 som är

framställt från basutsäde, eller på förädlarens begäran från stamutsäde, och som

uppfyller de i bilaga 2 angivna kraven för certifikatutsäde samt är avsett för

användning som bruksutsäde.

Certifikatutsäde av första generationen (utsädesklass C1): utsäde av arter enligt

bilaga 1 punkt 3 som är framställt från basutsäde, eller på förädlarens begäran från

stamutsäde, och som uppfyller de i bilaga 2 angivna kraven för certifikatutsäde samt

är avsett för framställning av certifikatutsäde av andra generationen eller för

användning som bruksutsäde.

Certifikatutsäde av andra generationen (utsädesklass C2): utsäde av arter enligt

bilaga 1 punkt 4 som är framställt från certifikatutsäde av första generationen, eller

på förädlarens begäran från stamutsäde eller basutsäde, och som uppfyller de i bilaga

2 angivna kraven för certifikatutsäde samt är avsett för användning som bruksutsäde

eller, i tillämpliga fall, för framställning av certifikatutsäde av tredje generationen.

Certifikatutsäde av tredje generationen (utsädesklass C3): utsäde av arter enligt

bilaga 1 punkt 5 som är framställt från certifikatutsäde av första eller andra

generationen, eller på förädlarens begäran från stamutsäde eller basutsäde, och som

uppfyller de i bilaga 2 angivna kraven för certifikatutsäde samt är avsett för

användning som bruksutsäde.

Handelsutsäde: utsäde av foder-, olje- och fiberväxter enligt bilaga 1 punkt 6 som

är artäkta och som uppfyller de i bilaga 2 angivna kraven för handelsutsäde samt är

avsett för användning som bruksutsäde.

Sammansatt sort: får endast förekomma för olje- och fiberväxter och innebär en

blandning av certifikatutsäde av en godkänd pollinatorberoende hybrid och en eller

flera likaledes godkända pollinatorer som mekaniskt blandas i proportioner som

gemensamt bestämts av de personer som är ansvariga för upprätthållandet av dessa

SJVFS 2011:46

3

komponenter, efter det att kombinationen har anmälts till den certifierande

myndigheten. Med begreppet godkänd menas att komponenten är intagen i den

svenska sortlistan eller i Europeiska gemenskapens (EG) gemensamma sortlista för

arter av lantbruksväxter. Med pollinatorberoende hybrid menas den hansterila

komponenten inom en sammansatt sort (honkomponent) och med pollinator(er) den

komponent som sprider pollen inom en sammansatt sort (hankomponent).

Småförpackningar:

a) utsäde av beta:

EG-småförpackning: en förpackning med utsäde av monogermt frö eller

precisionsfrö innehållande upp till 100 000 frögyttringar eller med en högsta

nettovikt om 2,5 kg; för annat utsäde än monogermt frö eller precisionsfrö tillåts

dock en nettovikt om högst 10 kg,

b) utsäde av foderväxter:

I) EG-småförpackning av typ A: en förpackning med blandning av

utsäde som endast är avsett för grönyteändamål, med en nettovikt om högst 2 kg,

II) EG-småförpackning av typ B: en förpackning med basutsäde,

certifikatutsäde, handelsutsäde eller art- eller sortblandning av foderväxter, med en

nettovikt om högst 10 kg,

c) utsäde av foder-, olje- och fiberväxter:

S-småförpackning: en förpackning med certifikat- eller handelsutsäde

av olje- och fiberväxter eller en art- eller sortblandning av foderväxter, med en

nettovikt om högst 25 kg.

"Specialblandning": en förpackning med en art- eller sortblandning av foderväxter

som har en sammansättning som skiljer sig från utsädesföretagets ordinarie

sortiment, med en nettovikt om högst 25 kg.

I de angivna nettovikterna under a - c inräknas inte eventuellt innehåll av

pesticider i pulverform, pelleteringsmedel eller andra fasta tillsatser.

Provtagningssäsong: perioden från den 1 juli till och med den 30 juni.

Officiella åtgärder: åtgärder som vidtas av Statens jordbruksverk eller av ett

organ som förklarats behörigt av Jordbruksverket.

OECD-systemet: de regler som är fastställda av OECD den 28 september 2000

för certifiering av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter.

Dokumenterad sort: officiellt godkänd sort som finns intagen i en sortlista inom

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i OECD:s sortlista.

ännu icke godkänd sort: en sort som inte finns på EG:s gemensamma sortlista och

för vilken det lämnats in en ansökan till Jordbruksverket om intagning i den svenska

sortlistan,

Växtpass: officiell märkning som visar att föreskrivna sundhetskrav vid

förflyttning av växter inom Europeiska unionen (EU) är uppfyllda.

Sundhetsintyg: sundhetscertifikat

eller

annat

sundhetsintyg

godkänt

av

Jordbruksverket,

Direktskördad blandning: en utsädesblandning som saluförs såsom den samlats

in på insamlingsplatsen, med eller utan rensning,

Insamlingsplats: en del av källområdet där utsädet har samlats in,

Källområde: ett område som ingår i Natura 2000 eller ett område som är avsett

att bevara växtgenetiska resurser och som är jämförbart med ett Natura 2000-område,

Livsmiljötyp: landområden som kännetecknas av särskilda geografiska, abiotiska

och biotiska egenskaper, oavsett om de är naturliga eller delvis naturliga,

SJVFS 2011:46

4

Odlad blandning: en utsädesblandning som framställts i enlighet med följande

process:

a.

Utsäde av enskilda arter samlas in på insamlingsplatsen.

b.

Det utsäde som avses i a uppförökas utanför insamlingsplatsen som

enskilda arter.

c.

Utsädet av dessa arter blandas sedan för att skapa en blandning som

består av de släkten, arter och i förekommande fall underarter som är

typiska för insamlingsplatsens livsmiljötyp, samt

Ursprungsregion: den region som bevarandeblandningen är naturligt förknippad

med. Om inte annat specifikt anges för en bevarandeblandning anses Sverige utgöra

ursprungsregionen. (SJVFS 2011:46).

GRUNDLÄGGANDE KRAV FÖR CERTIFIERING

Provtagning och partistorlek

3 § Provtagning av utsäde för certifiering ska ske enligt de regler som fastställts av

International Seed Testing Association (ISTA).

Alla utsädespartier för certifiering ska vara officiellt provtagna eller provtagna av

en provtagare som auktoriserats av Jordbruksverket. Villkoren för att kunna bli en

auktoriserad provtagare framgår av bilaga 3 b. I bilagan finns också bestämmelser

som den auktoriserade provtagaren ska följa. Den auktoriserade provtagarens arbete

kontrolleras av Jordbruksverket genom en stickprovskontroll på minst 5 %. Stick-

provskontroll behöver dock inte utföras på prov som tas ut av en automatisk

provtagare.

Alla delar av ett parti ska vara åtkomliga för provtagning. Utsäde som ska betas

ska kunna provtas även före betning. Om det finns särskilda skäl får Jordbruksverket

medge undantag från kravet på provtagning före betning.

Certifiering får endast ske vid utsädesanläggning vars anordningar för prov-

tagning, märkning, försegling och, i tillämpliga fall, blandning godkänts av

Jordbruksverket. För att ett utsädesföretag ska kunna använda sig av en auktoriserad

provtagare måste företaget godkännas av Jordbruksverket enligt bilaga 3 b och lämna

den information som krävs enligt bilagan.

Ett utsädesparti som certifieras ska vara enhetligt. Partistorleken får vara högst

1. 30 ton för utsäde av jordnöt, fodervicker, luddvicker, ungersk vicker,

lupinarter, sojaböna, åkerböna och ärt,

2. 25 ton för utsäde av bomull, safflor och solros,

3. 20 ton för utsäde av beta, samt

4. 10 ton för utsäde av övriga arter.

I samtliga fall får dock de högsta tillåtna vikterna överskridas med högst 5

procent. (SJVFS 2010:41).

Fältbesiktning och sortkontroll

4 § Utsäde för certifiering ska komma från fältbesiktigad och godkänd utsädes-

odling. För att godkännas ska utsädesodlingen läggas ut på fält i god hävd och utan

känd förekomst av flyghavre samt uppfylla angivna krav för utsädesodling enligt

bilaga 3 och krav på sortkvalitet enligt bilaga 2.

SJVFS 2011:46

5

Innan en utsädesodling slutligt kan godkännas av Jordbruksverket ska godkända

resultat från både fältbesiktningen och från kontrollodling av grundutsädet föreligga.

Detta gäller oavsett om den fältbesiktigats av Jordbruksverket eller av en

auktoriserad besiktningsman enligt 5 a §. Vid slutlig fältbesiktning ska odlingen ha

befunnits vara fri från flyghavre. (SJVFS 2005:89).

5 § Anmälan av utsädesodling till fältbesiktning ska ske skriftligen till

Jordbruksverket. Av anmälan ska det framgå om officiell eller auktoriserad

besiktningsman avses användas. För vårsådda utsädesodlingar ska anmälan ha

kommit in till Jordbruksverket senast den 15 maj skördeåret och för höstsådda ska

anmälan ha kommit in senast den 25 april, om inte annan tidpunkt medges i det

enskilda fallet. För fleråriga utsädesodlingar ska anmälan ske varje år och vara

tillhanda senast den 15 maj skördeåret, om inte annan tidpunkt medges i det enskilda

fallet. Anmälningar efter den 15 juli kan endast medges om Jordbruksverket har

möjlighet till besiktning alternativt stickprovskontroll. Odlingar som anmäls för sent

kan avvisas.

Under vegetationsperioden svarar Jordbruksverket för besiktning av anmäld areal

enligt vad som anges i bilaga 3 samt att fastställa fältavsnittens storlek, antal och

fördelning på fält som ska besiktigas.

Jordbruksverket kontrollodlar partier som certifieras i klasserna A, B och C1,

samt i klasserna C, C2 och C3 i den omfattning Jordbruksverket anser erforderligt. I

anslutning till kontrollodlingen bedöms om den ska kombineras med

laboratorieanalys.

Jordbruksverket, eller en auktoriserad besiktningsman enligt 5 a §, äger utan

föregående meddelande om besiktning tillträde till odling som anmälts och utför

besiktning i för grödan lämpligt utvecklingsstadium.

Jordbruksverket underrättar skriftligen uppdragsgivaren om resultatet av

kontrollodling respektive fältbesiktning. (SJVFS 2005:89).

5 a § Fältbesiktning av en utsädesodling avsedd för produktion av certifikatutsäde

får utföras av person som Jordbruksverket auktoriserat för detta ändamål. Villkoren

för sådan auktorisation framgår av bilaga 3 a. I bilagan finns också bestämmelser

som den auktoriserade besiktningsmannen ska följa.

Jordbruksverket efterkontrollerar genom stickprov minst 5 % av utsädes-

odlingarna som fältbesiktigats av besiktningsmän som auktoriserats enligt första

stycket. Utsädespartier från dessa utsädesodlingar ska kontrollodlas i den omfattning

Jordbruksverket anser nödvändigt. (SJVFS 2005:89).

Frövarukvalitet

6 § Frövarukvaliteten ska undersökas enligt ISTA:s regler, med de avvikande

bestämmelser rörande minsta provvikt för undersökning av inblandning av antal frön

av andra arter som framgår av bilaga 2 a.

De analyser som krävs för certifiering av utsäde, för att kontrollera om

kvalitetskraven i bilaga 2 uppfylls, ska utföras av det certifierande organet eller av ett

laboratorium som har auktoriserats av Jordbruksverket. Villkoren för att ett

laboratorium ska kunna auktoriseras framgår av bilaga 3 c. I bilagan finns också

bestämmelser som det auktoriserade laboratoriet ska följa. Jordbruksverket

SJVFS 2011:46

6

kontrollerar genom stickprov minst 5 % av analyserna som utförts vid det

auktoriserade laboratoriet. (SJVFS 2005:89).

7 § Utsäde får godkännas för certifiering om det vid undersökning av de uttagna

proven uppfyller kvalitetskraven i bilaga 2. Sundhetsanalyserna får göras på

råvaruprov under förutsättning att detta tagits ut av en officiell eller auktoriserad

provtagare.

För saluföring i Sverige ska utsäde som producerats i Sverige även uppfylla de

högre kvalitetskrav eller tilläggskrav som anges i bilaga 2 för sådant utsäde.

Utsäde av de i bilaga 1 punkt 6 nämnda arterna, som är tillräckligt artäkta, kan

utan föregående sortkontroll godkännas för certifiering och saluföras som

handelsutsäde, om utsädet uppfyller kvalitetskraven i bilaga 2.

Parti får inte godkännas för certifiering om utsädet enligt det certifierande

organets bedömning är otillfredsställande rensat eller inte antas tåla lagring utan att

grobarheten försämras. (SJVFS 2005:56).

Certifiering av art- och sortblandningar

8 § Blandning av utsäde av sorter och arter av foderväxter får certifieras för

användning som bruksutsäde, om samtliga av blandningens beståndsdelar var för sig

uppfyller certifieringskraven för respektive art.

I en blandning får också ingå utsäde av andra än de i bilaga 1 punkt 1 angivna

arterna. (SJVFS 1996:102).

8 a § För en sammansatt sort ska utsädet av han- respektive honkomponenten färgas

med olikfärgade drageringar för att utsädet ska få saluföras. (SJVFS 2003:81).

Särskilda krav för utsäde av ännu icke godkända sorter

8 b § Saluföring av utsäde av en ännu icke godkänd sort får ske i enlighet med

kommissionens beslut 2004/842/EG om genomförandebestämmelser enligt vilka

medlemsstaterna får tillåta utsläppande på marknaden av utsäde som hör till sorter

för vilka det har lämnats in en ansökan om införande på den nationella sortlistan för

arter av lantbruks- eller köksväxter3.

Ansökan om saluföring till försöksodling i fältmässig skala ska skickas till Jord-

bruksverket och kan göras av den som lämnat in ansökan om sortgodkännande eller

en representant för denne. Ansökan ska innehålla följande uppgifter

1. planerade försöksodlingar,

2. uppgift om sorten ska försöksodlas enbart i Sverige. Om utsädet avses

saluföras till andra medlemsstater ska dessa anges,

3. sortbeskrivning, samt

4. information om hur sorten upprätthålls. (SJVFS 2005:89).

8 c § Utsädet ska uppfylla kraven i dessa föreskrifter för certifiering i lägsta

certifieringsklass för arten. Märkning ska göras enligt bilaga 4.3. (SJVFS 2005:89).

3

EUT L 361, 9.12.2004, s. 21, Celex 32004D0842.

SJVFS 2011:46

7

Betat utsäde

9 § Utsäde som behandlats med bekämpningsmedel (betats) får endast certifieras om

medlet är jämnt fördelat på frövaran. (SJVFS 2001:26).

10 § Bestämmelser om emballage och märkning av betat utsäde finns i Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:13) om emballage för betat utsäde. (SJVFS

2001:26).

Utlämnande av certifierat utsäde

11 § Parti för certifiering ska finnas tillgängligt på platsen för certifieringen intill

dess att undersökningen av kvaliteten visar att kraven, med undantag för

efterkontrollen av sortäkthet och sortrenhet, i bilaga 2 är uppfyllda.

Utan hinder av bestämmelsen i första stycket får det certifierande organet

certifiera utsäde av höstraps och höstrybs för utlämning till förbrukare inom landet

innan resultatet av kvalitetsundersökningen är klart.

Utan hinder av bestämmelsen i första stycket får det certifierande organet

certifiera utsäde för utförsel till ett land inom EES innan resultatet av

grobarhetsanalysen är klart.

Som villkor för sådan certifiering gäller att

1. utlämnandet endast ska avse första handelsledet och att köparens namn och

adress anges,

2. en renhetsanalys som uppfyller kraven i bilaga 2 uppvisas,

3. den grobarhet som framgår av föranalysen anges,

4. utsädesproducenten ska informera köparen om resultatet av grobarhetsanalysen

utvisar att kvalitetskraven i bilaga 2 inte är uppfyllda.

Meddelande om utsädesparti, som certifierats och lämnats ut till förbrukare innan

kvaliteten undersökts och som inte uppfyller kvalitetskraven i bilaga 2, publiceras på

Jordbruksverkets webbplats senast den 1 februari varje år. (SJVFS 2011:46).

Undantag från krav på grobarhet

12 § Utan hinder av bestämmelserna i 7 § kan Jordbruksverket för certifiering

godkänna partier av stamutsäde och basutsäde, som inte uppfyller de i bilaga 2

angivna kraven avseende grobarhet. Sådant godkännande kan meddelas under

förutsättning att konstaterad grobarhet uppges vid saluföringen och att utsädet ska

användas för fortsatt uppförökning. (SJVFS 2005:89).

Utsäde av genetiskt modifierade sorter

12 a § Utöver kraven i dessa föreskrifter får utsäde som är av en sort som är

genetiskt modifierad endast saluföras om ett tillstånd till utsläppande på marknaden

finns enligt 13 kap. 12 § miljöbalken (1998:808) eller om ett godkännande för

utsläppande på marknaden finns som uppfyller kraven om ömsesidigt erkännande

enligt 3 kap. 43 § förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade

organismer i miljön.

SJVFS 2011:46

8

Att sorten är genetiskt modifierad ska framgå av märkningen på förpackningen

enligt märkningskraven i bilaga 4, samt av alla dokument, officiella eller andra, som

fästs på eller åtföljer utsädespartiet. Uppgift om att en sort är genetiskt modifierad

ska även framgå av försäljningskataloger och annan information där sorten

omnämns. (SJVFS 2004:17).

MÄRKNING OCH FÖRSEGLING

13 § Vid saluföring ska varje förpackning, med undantag för småförpackning, vara

försedd med ett officiellt märke vars utformning och innehåll uppfyller kraven i

bilaga 4.

Märkningen ska utföras under det certifierande organets kontroll och utgör ett

bevis på att utsädet är certifierat.

Ett officiellt märke ska vara av självhäftande material eller av rivbeständigt

material, påsytt på förpackningen eller fäst under plomb.

Som officiellt märke får på förpackningar av foderväxter respektive olje- och

fiberväxter enligt bilaga 1 punkt 1, också användas outplånlig och påtryckt eller

påstämplad text som Jordbruksverket godkänt och som uppfyller märkningskraven i

bilaga 4. Då påtryckt eller påstämplad text används ska varje förpackning vara

försedd med ett individuellt löpnummer. Företaget som utför tryckningen på

förpackningarna ska underrätta det certifierande organet om antalet förpackningar

som märkts, med uppgift om deras löpnummer. Det certifierande organet ska föra

journal över de utsädeskvantiteter som märkts enligt detta system, med uppgifter om

antalet förpackningar i varje parti, förpackningarnas innehåll och löpnummer. Det

certifierande organet ska också granska producenternas journaler. (SJVFS 2005:89).

13 a § Det officiella märket får för utsäde av blålusern (Medicago sativa) och solros

(Helianthus annuus) kombineras med det växtpass som krävs enligt 7 § Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av

växtskadegörare.

Den information som krävs utöver märkningen för certifieringen, för att det

kombinerade märket ska gälla som växtpass, framgår av bilaga 4. (SJVFS 2006:32).

14 § Förpackningar med utsäde som certifierats enligt 11 § tredje stycket och

förpackningar med stamutsäde och basutsäde som godkänts enligt 12 § ska, utöver

kraven i bilaga 4, genom säljarens eller leverantörens försorg vara försedda med ett

leverantörsmärke på vilket grobarheten, leverantörens namn och adress samt

utsädespartiets referensnummer anges. Dessutom ska, för utsäde som godkänts enligt

12 §, på det officiella märket anges att partiets grobarhet inte uppfyller kraven i

bilaga 2.

Leverantörsmärket ska inte kunna förväxlas med det officiella märket. (SJVFS

1996:102).

14 a § Vid märkning av förpackningar med utsäde för vilket undantag medgetts

enligt 31 § ska, i fråga om utsäde av en dokumenterad sort, det officiella märket ha

samma färg som för motsvarande utsädesklass. För utsäde av ej dokumenterad sort

ska det officiella märket ha sådan färg som anges i bilaga 4.

SJVFS 2011:46

9

Märket ska alltid ange att utsädet uppfyller mindre strikta krav. (SJVFS

1996:102).

15 § Förpackningar med sådant utsäde som avses i 26 b § ska utöver kraven i bilaga

4 vara försedda med ett leverantörsmärke med texten "Utsäde för utförsel". (SJVFS

1996:102).

16 § har upphävts genom (SJVFS 1996:102).

17 § Vid certifiering ska varje förpackning förseglas under det certifierande organets

kontroll i samband med provtagning och märkning. Försegling utgörs av förslutning

och plombering och ska vara utförd på sådant sätt att den förstörs vid öppnandet.

Följande förslutningssystem får användas utan plombering:

1. Påsar av papper eller plast, förutsatt att de inte har någon annan öppning än

påfyllningsanordningen och att denna är försedd med ett självhäftande system eller

värmeförslutningssystem som försluter öppningen efter påfyllning på sådant sätt att

den inte kan öppnas utan att skadas, eller

2. påsar av icke vävt material som sys ihop, förutsatt att en sifferserie som inleds

med siffran 1 i påsens överkant, eller liknande märkning (bokstäver, symbol), som

visar att påsens ursprungliga mått inte ändrats, är tryckt med outplånlig skrift på

minst ena sidan av påsens öppning.

För förpackningar med utsäde av fodervicker, luddvicker, lupinarter, sojaböna,

solros, ungersk vicker, åkerböna och ärt får även som förslutningssystem användas

påsar av papper eller plast, förutsatt att de inte har någon annan öppning än

påfyllningsanordningen, att de försluts genom trycket av det påfyllda utsädets vikt på

påfyllningsanordningen samt att anordningens längd inte understiger 22 % av påsens

bredd. (SJVFS 1996:102).

Annullering

18 § Visar resultatet av undersökningen av frövarukvaliteten att utsädet inte

uppfyller kraven i bilaga 2, ska märkena makuleras under det certifierande organets

kontroll.

Har förpackning med påtryckt eller påstämplad text använts, ska förpackningen

tömmas eller den påtryckta eller påstämplade texten makuleras under det

certifierande organets kontroll. (SJVFS 1996:102).

Certifieringens varaktighet

19 § Ett utsädesparti får saluföras under en period av ett år efter den månad då

förseglingen ägt rum.

Förlängt godkännande av certifierat utsäde kan medges, om partiet efter prov-

tagning och kontroll av det certifierande organet visar sig fortfarande uppfylla

grobarhetskravet.

Om förlängning medges, ska det certifierande organet utföra nödvändig

tilläggsmärkning. (SJVFS 2001:26).

SJVFS 2011:46

10

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR SMÅFÖRPACKNINGAR

20 § Partier av stam-, bas-, certifikat- och handelsutsäde som godkänts för

certifiering, samt utsädesblandning enligt 8 §, får saluföras i småförpackningar utan

att dessa behöver vara officiellt märkta och förseglade om de uppfyller märknings-

och förseglingskraven i 21 §. (SJVFS 2001:26).

21 § Småförpackningar ska vara märkta med ett leverantörsmärke eller med en

tryckt eller påstämplad text utvändigt på förpackningen, som uppfyller märknings-

kraven i bilaga 4. Om förpackningen är genomskinlig kan märket anbringas inuti för-

packningen.

Småförpackningar ska vara förseglade av utsädesföretaget på ett sådant sätt att

förseglingen förstörs vid öppnandet. Återförsegling av småförpackningar får endast

äga rum under det certifierande organets kontroll.

22 § har upphävts genom (SJVFS 2001:26).

23 § Småförpackning av "specialblandning" av sorter eller arter, som var för sig

godkänts för certifiering, får efter beställning från den slutlige förbrukaren säljas till

denne utan krav om särskild märkning.

24 § EG-småförpackningar med betutsäde, EG-småförpackningar av typ A och typ

B och S-småförpackningar med foderväxtutsäde får saluföras till och med den 30

september andra provtagningssäsongen efter den provtagningssäsong då partiet

provtagits. Utsäde som provtagits under perioden från och med den 1 april till och

med den 30 juni får dock saluföras till och med den 30 september tredje

provtagningssäsongen efter den provtagningssäsong då partiet provtagits. S-

småförpackningar med utsäde av olje- och fiberväxter får endast saluföras under en

period av ett år efter den månad då partiet provtagits. (SJVFS 2011:46).

25 § Förlängt godkännande av certifierat utsäde i restpartier av småförpackningar

efter den i 24 § nämnda perioden kan medges av det certifierande organet, om ett

antal prov som är representativa för restpartiet, fortfarande uppfyller kravet på

grobarhet. Om förlängning medges ska utsädesföretaget göra en tilläggsmärkning

som anger det nya sista datumet för saluföring. Sista datumet för saluföring kan

förlängas ett år. (SJVFS 2005:56).

26 § Jordbruksverket kontrollerar att kvalitetskrav på utsäde i småförpackningar

samt krav om märkning och försegling av dessa upprätthålls.

Om kontrollen visar att utsäde inte uppfyller kvalitetskraven i bilaga 2 eller

märkningsbestämmelserna i bilaga 4 kungörs detta av Jordbruksverket. (SJVFS

2005:89).

26 a § Företag som yrkesmässigt förpackar eller leverantörsmärker utsäde i

småförpackningar för vidare försäljning ska kontinuerligt föra journal om lager och

förpackning av partier och blandningar.

I journal över småförpackningar med utsäde av rena arter ska det finnas följande

uppgifter:

SJVFS 2011:46

11

1. art,

2. sort, utom för handelsutsäde,

3. referensnummer,

4. utsädesklass,

5. partiets vikt,

6. datum för påbörjad förpackning,

7. typ av småförpackning,

8. antal förpackningar som märkts och förseglats,

9. förpackningarnas vikt, alternativt för beta antal frö/frögyttringar per

förpackning,

10. viktdelar som gått till blandningar (blandningens referensnummer eller

specialblandning anges),

11. saldo efter varje uppvägning tills saldot är noll (tills partiet är slut), och

12. datum för avslutad förpackning.

I journal över småförpackningar med art-, sort- eller utsädesblandning ska det

finnas följande uppgifter:

1. blandningens referensnummer,

2. blandningens vikt,

3. datum för blandning respektive påbörjad förpackning,

4. typ av småförpackning,

5. antal förpackningar som märkts och förseglats,

6. förpackningarnas vikt,

7. saldo efter varje uppvägning tills saldot är noll (tills partiet är slut), och

8. datum för avslutad förpackning.

En journal ska finnas tillgänglig för kontroll under minst tre år. (SJVFS

1996:102).

UTFÖRSEL AV UTSÄDE

26 b § Utsäde av en sort som inte är intagen i den svenska sortlistan eller i EG:s

gemensamma sortlista för arter av lantbruksväxter men som är intagen i en nationell

sortlista i ett land inom EES får certifieras för utförsel till det landet om utsädet

uppfyller kraven i bilaga 2. (SJVFS 2004:17).

27 § Utsäde för utförsel kan på begäran certifieras av Jordbruksverket enligt

OECD:s system, om sorten i fråga är intagen i OECD:s sortlista eller i den officiella

sortlistan i ett land som är anslutet till detta system och utsädespartiet uppfyller de av

OECD fastställda kraven.

Vid certifiering enligt OECD-systemet utfärdar Jordbruksverket certifierings-

bevis och märker partiet enligt OECD:s regler. (SJVFS 2005:89).

27 a § Utsäde avsett för certifiering i ett land inom EES får säljas till det landet som

icke slutligt certifierat utsäde under förutsättning att utsädet

1. kommer från en godkänd utsädesodling,

2. är förpackat och märkt med ett officiellt märke vars utformning och innehåll

uppfyller kraven i bilaga 4, samt

3. åtföljs av ett officiellt dokument enligt bilaga 5. (SJVFS 1996:102).

SJVFS 2011:46

12

INFÖRSEL AV UTSÄDE

28 § Införsel av utsädesparti, inklusive småförpackningar, som ska användas för

uppförökning eller som ska saluföras, ska av importören skriftligen anmälas till

Jordbruksverket senast två veckor efter införseln. Vid införsel från ett land utanför

EES är lägsta mängd för anmälan 2 kg. Anmälan ska innehålla följande uppgifter:

1. ursprungsland och officiell kontrollmyndighet,

2. avsändarland,

3. art,

4. sort,

5. kvantitet,

6. referensnummer,

7. utsädesklass,

8. typ av förpackning och märkning, och

9. beträffande småförpackningar, det antal förpackningar som förts in och

förpackningarnas vikt, eller för beta antal frö/frögyttringar per förpackning.

Om utsädet är certifierat enligt OECD:s system ska anmälan åtföljas av ISTA:s

"orange certifikat" eller annat certifikat som Jordbruksverket godkänner. (SJVFS

2005:89).

28 a § Av 4 och 22 §§utsädesförordningen framgår att införsel av certifierat utsäde

får ske från andra länder inom EES samt från tredjeland som godkänts av EG. Av

rådets beslut 2003/17/EG4 av den 16 december 2002 om likvärdighet av

fältbesiktningar av utsädesodlingar i tredje land och om likvärdighet av utsäde

producerat i tredje land framgår att endast utsäde av de i rådsbeslutet angivna arterna

får föras in och endast från de för respektive art likställda tredjeländerna.

Av rådets beslut 2003/17/EG framgår att endast utsäde certifierat som basutsäde,

certifikatutsäde av samtliga kategorier samt handelsutsäde får föras in från

tredjeland. Villkoren för att utsäde ska få föras in framgår av rådets beslut

2003/17/EG. Villkoren för ommärkning och återförslutning av sådana likvärdiga

partier framgår av artikel 3 i rådets beslut 2003/17/EG. (SJVFS 2004:17).

29 § Utsäde får föras in som icke slutligt certifierat utsäde från ett annat EES-land

samt från ett tredjeland i den omfattning som framgår av rådets beslut 2003/17/EG,

för att certifieras som certifikatutsäde om

1. sorten är intagen i den svenska sortlistan eller i EG:s gemensamma sortlista för

arter av lantbruksväxter,

2. utsädet härstammar från basutsäde eller, i tillämpliga fall, certifikatutsäde av

första eller andra generationen,

3. moderpartiet är sortkontrollerat av en myndighet i ett annat land inom EES,

eller av en myndighet i ett land som med avseende på fältbesiktningen och

certifieringen har godkänts av EG som tredjeland, och

4. utsädet är märkt enligt kraven för icke slutligt certifierat utsäde samt åtföljt av

ett officiellt dokument enligt bilaga 5. (SJVFS 2004:17).

4 EGT L 8, 14.1.2003, s. 10, Celex 32003D0017. Rättelse publicerad i EUT L 75, 21.3.2003, s. 54. Ändrat genom rådets beslut

2003/403/EG (EUT L 141, 7.6.2003, s. 23) och rådets förordning (EG) nr 885/2004 (EUT L 168, 1.5.2004, s. 1).

SJVFS 2011:46

13

30 § Införsel av ett utsädesparti av en sort som inte är intagen i den svenska

sortlistan eller i EG:s gemensamma sortlista för arter av lantbruksväxter får ske om

partiet

1. har ett tillstånd för saluföring enligt kommissionens beslut 2004/842/EG om

genomförandebestämmelser enligt vilka medlemsstaterna får tillåta utsläppande på

marknaden av utsäde som hör till sorter för vilka det har lämnats in en ansökan om

införande på den nationella sortlistan för arter av lantbruks- eller köksväxter5,

2. förs in för uppförökning och hela skörden därefter förs ut ur landet,

3. förs in för rensning och färdigbearbetning och därefter förs ut ur landet,

4. är odlat som F-material under förädlarens kontroll och förs in för vidare

uppförökning under förädlarrepresentants ansvar, eller

5. förs in för försöksmässig provning, vetenskapligt ändamål eller urvalsarbete i

partier med en högsta nettovikt om 50 kg. (SJVFS 2005:89).

UNDANTAG FRÅN BESTÄMMELSERNA

31 § Vid brist på utsäde eller om det annars finns särskilda skäl, kan Jordbruksverket

medge undantag från bestämmelserna i 3 -30 §§ denna författning. (SJVFS 2011:46).

32 § Bestämmelser med krav på registrering av den som yrkesmässigt producerar,

lagrar, saluför eller inför växter, med krav på att vissa växter ska vara försedda med

ett växtpass vid förflyttning inom EU samt med krav på att vissa växter ska åtföljas

av ett sundhetsintyg vid införsel från länder som inte är medlemmar i EU finns i

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot

spridning av växtskadegörare. (SJVFS 1996:102).

VISSA UNDANTAG VID SALUFÖRING AV BLANDNINGAR AV

FODERVÄXTER AVSEDDA FÖR ATT ANVÄNDAS FÖR ATT BEVARA

NATURMILJÖN

Allmänna krav för bevarandeblandningar

33 § Jordbruksverket får godkänna saluföring av blandningar av olika släkten, arter,

och även underarter om blandningen avses att användas för att bevara naturmiljö.

Dessa blandningar får saluföras som bevarandeblandningar. (SJVFS 2011:46).

34 § Bevarandeblandningen ska ha en fastställd ursprungsregion och källområde.

Källområdet för bevarandeblandningen ska vara ett område som ingår i Natura 2000

eller ett område som är avsett att bevara växtgenetiska resurser och som är jämförbart

med ett Natura 2000-område. (SJVFS 2011:46).

35 § Ansökan om godkännande av en bevarandeblandning ska innehålla de uppgifter

som anges i bilaga 6

. Till e

n ansökan för en odlad bevarandeblandning ska ett

utsädesprov från ett homogent parti bifogas. (SJVFS 2011:46).

5

EUT L 361, 9.12.2004, s. 21, Celex 32004D0842.

SJVFS 2011:46

14

36 § Analyser av utsädesprover ska utföras enligt vedertagna metoder. (SJVFS

2011:46).

37 § Om det framkommer att den planerade mängden utsäde kommer att överstiga

gränsen 5% av den totala mängden foderväxtblandningar som saluförs i Sverige

under året får Jordbruksverket tilldela varje berörd producent en mängd utsäde som

får saluföras. (SJVFS 2011:46).

38 § Utsädet får endast saluföras i förseglade förpackningar. Förpackningarna ska

förseglas på ett sådant sätt att de inte kan öppnas utan att förseglingen skadas eller

synlig åverkan uppkommer på förseglingen eller själva förpackningen. (SJVFS

2011:46).

39 § Varje förpackning av en bevarandeblandning ska ha en etikett, alternativt en

tryckt eller stämplad påskrift, som innehåller åtminstone de uppgifter som anges i

bilaga 4. (SJVFS 2011:46).

40 § Den som saluför utsäde av en bevarandeblandning ska för varje

produktionssäsong rapportera sin sålda kvantitet till Jordbruksverket. (SJVFS

2011:46).

Särskilda krav för direktskördade bevarandeblandningar

41 § En direktskördad bevarandeblandning ska ha samlats in på en insamlingsplats

inom källområdet som inte har besåtts under de senaste 40 åren innan insamlandet.

(SJVFS 2011:46).

42 § Bevarandeblandningen ska huvudsakligen bestå av arter och i förekommande

fall underarter som är typiska för insamlingsplatsens livsmiljötyp. (SJVFS 2011:46).

43 § Grobarheten av de arter som avses i 42 § ska vara tillräcklig för att återskapa

insamlingsplatsens livsmiljötyp. (SJVFS 2011:46).

44 § Andelen arter och underarter som inte är typiska för livsmiljötypen som

återskapas får inte överstiga en viktprocent. Bevarandeblandningen får inte innehålla

flyghavre (Avena fatua), storhavre (Avena sterilis), eller arter av snärja (Cuscuta

spp). Andelen skräppor (Rumex spp.) utom bergsyra (Rumex acetosella) och

strandskräppa (Rumex maritimus) får inte överstiga 0,05 viktprocent. (SJVFS

2011:46).

45 § Insamlingsplatsen för direktskördade bevarandeblandningar ska kontrolleras av

Jordbruksverket under växtsäsongen. (SJVFS 2011:46).

Särskilda krav för odlade bevarandeblandningar

46 § För odlade bevarandeblandningar ska det insamlade utsädet från vilket

bevarandeblandningen har framställts ha samlats in på en insamlingsplats inom

SJVFS 2011:46

15

källområdet som inte har besåtts under de senaste 40 åren innan insamlandet. (SJVFS

2011:46).

47 § Bevarandeblandningen ska bestå av arter och i förekommande fall underarter

som är typiska för insamlingsplatsens livsmiljötyp. (SJVFS 2011:46).

48 § Beståndsdelar i en odlad bevarandeblandning som definieras som foderväxter

enligt denna föreskrift ska före blandning uppfylla kraven för handelsutsäde i bilaga

2.B.III med avseende på renhetsgrad, inblandning av andra arter och lupinfrö.

(SJVFS 2011:46).

49 § Uppförökning av insamlat material får ske i högst fem generationer. (SJVFS

2011:46).

-------------------------

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna författning6 träder i kraft den 1 mars 1994.

För certifiering och märkning före den 1 juli 1994 av under 1993 eller tidigare

producerat utsäde som är avsett för utsläppande på marknaden i Sverige gäller dock

Lantbruksstyrelsens föreskrifter (LSFS 1989:26) om statsplombering av utsäde

(utom potatis) i tillämpliga delar7.

Därjämte får utsäde av lin, sockerbeta, sojaböna, solros, svartsenap och vallmo

fram till den 1 juli 1994 märkas med kvalitetsdeklaration enligt Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:100) om kvalitetsdeklaration vid

överlämnande av vissa utsädesvaror8 och, om sådan märkning har skett, utan

certifiering släppas ut på marknaden i Sverige.

Därutöver får följande tillämpas för utsläppande på marknaden i Sverige.

Utsädesodling som hösten 1993 grundats på utsäde statsplomberat i klass C med

högre generationstal än första generationen efter basutsäde får fram till den 1

november 1994 certifieras i klass C utan generationstal.

Utsäde statsplomberat i klass C med högre generationstal än andra generationen

efter basutsäde, D, E eller U får fram till den 30 juni 1995 ommärkas till klass C utan

generationstal, om kravet i 19 § andra stycket är uppfyllt.

Tilläggsmärkning av utsäde som ommärkts till klass C utan generationstal får ske

längst t.o.m. den 30 juni 1998.

Utsäde av följande arter är tillåtet att certifiera i klass C1 och klass C2 t.o.m. den

30 juni 1997, därefter kan certifikatutsäde av de aktuella arterna endast certifieras i

klass C: Alsikeklöver (Trifolium hybridum L.), hundäxing (Dactylis glomerata L.),

rödklöver (Trifolium pratense L.), rödsvingel (Festuca rubra L.), timotej (Phleum

pratense L.), vitklöver (Trifolium repens L.), ängsgröe (Poa pratensis L.) och

ängssvingel (Festuca pratensis Hudson). (SJVFS 1996:102).

6 SJVFS 1994:23.

7 Föreskrifterna upphör att gälla vid ikraftträdandet av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering

m.m. av utsäde av stråsäd.

8 Genom verkets föreskrifter (SJVFS 1994:21) om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:100) om

kvalitetsdeklaration vid överlämnande av vissa utsädesvaror, upphör 3-5 §§ samt rubriken närmast före 3 § i föreskrifterna att

gälla den 1 mars 1994.

SJVFS 2011:46

16

-------------------------

Denna författning9 träder i kraft den 1 juli 1996.

-------------------------

Denna författning10 träder i kraft den 1 januari 1999.

-------------------------

Denna författning11

träder i kraft den 5 april 2001.

Utsäde som förpackats i S-småförpackning och märkts med leverantörsmärkning

enligt de bestämmelser i 22 § som upphör att gälla den 5 april 2001, får saluföras

t.o.m. den 30 juni 2002 med nödvändig tilläggsmärkning, under förutsättning att

utsädet fortfarande uppfyller kravet på grobarhet. Ingen tilläggsmärkning får därefter

göras av sådana förpackningar.

-------------------------

Denna författning12 träder i kraft den 1 januari 2004.

-------------------------

Denna författning13 träder i kraft den 25 april 2004.

-------------------------

Denna författning14 träder i kraft den 15 maj 2005.

-------------------------

Denna författning15 träder i kraft den 1 oktober 2005.

-------------------------

Denna författning16 träder i kraft den 1 januari 2006.

-------------------------

Denna författning17 träder i kraft den 1 maj 2006.

9 SJVFS 1996:102.

10 SJVFS 1998:135.

11 SJVFS 2001:26.

12 SJVFS 2003:81.

13 SJVFS 2004:17.

14 SJVFS 2005:25.

15 SJVFS 2005:56.

16

SJVFS 2005:89.

17

SJVFS 2006:32.

SJVFS 2011:46

17

-------------------------

Denna författning18 träder i kraft den 1 maj 2009.

-------------------------

Denna författning19 träder i kraft den 30 juni 2010.

-------------------------

Denna författning20 träder i kraft den 30 november 2011.

ANNA OLSSON

Linda Qvarnemark

(Regelenheten)

18

SJVFS 2009:36.

19

SJVFS 2010:41.

20

SJVFS 2011:46.

SJVFS 2011:46

18

Bilaga 1

ARTER (PUNKT 1) OCH UTSÄDESKLASSER (PUNKTERNA 2 - 6)

1. Arter

Beta

Beta vulgaris L. var. altissima Döll

Sockerbeta

Beta vulgaris L. var. crassa Mansf.

Foderbeta

Foderväxter

- gräs

Agrostis canina L.

Brunven

Agrostis capillaris L.

Rödven

Agrostis gigantea Roth

Storven

Agrostis stolonifera L.

Krypven

Alopecurus pratensis L.

Ängskavle

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv.

ex J. Presl & C. Presl

Knylhavre

Bromus catharticus Vahl

Plattlosta

Bromus sitchensis Trin.

Alaskagräs

Cynodon dactylon (L.) Pers.

Bermudagräs

Dactylis glomerata L.

Hundäxing

Festuca arundinacea Schreber

Rörsvingel

Festuca filiformis Pourr.

Finsvingel

Festuca ovina L.

Fårsvingel

Festuca pratensis Huds.

Ängssvingel

Festuca rubra L.

Rödsvingel

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Hårdsvingel

xFestulolium Asch. & Graebn.

Hybrider

som

uppkommit genom

korsning av en art

av släktet Festuca

med en art av

släktet

Lolium(rajsvingel)

Lolium multiflorum Lam.

Italienskt rajgräs,

inklusive

westerwoldiskt

rajgräs

Lolium perenne L.

Engelskt rajgräs

Lolium x boucheanum Kunth

Hybridrajgräs

Phalaris aquatica L.

- (svenskt namn

saknas)

Phleum nodosum L.

Turftimotej,

vildtimotej

Phleum pratense L.

Timotej

Poa annua L.

Vitgröe

SJVFS 2011:46

19

Poa nemoralis L.

Lundgröe

Poa palustris L.

Sengröe

Poa pratensis L.

Ängsgröe

Poa trivialis L.

Kärrgröe

Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.

Gullhavre

- baljväxter

Galega orientalis Lam.

Getärt, fodergetruta

Hedysarum coronarium L.

Tuppklöver (sulla)

Lotus corniculatus L.

Käringgigel,

käringtand

Lupinus albus L.

Vitlupin

Lupinus angustifolius L.

Blålupin

Lupinus luteus L.

Gullupin

Medicago lupulina L.

Humlelusern

Medicago sativa L.

Blålusern

Medicago x varia T. Martyn

Lusern

Onobrychis viciifolia Scop.

Esparsett

Pisum sativum L. convar. speciosum

(Dierb) Alef.

Foderärt, kokärt

Trifolium alexandrinum L.

Alexandrinerklöver

Trifolium hybridum L.

Alsikeklöver

Trifolium incarnatum L.

Blodklöver

Trifolium pratense L.

Rödklöver

Trifolium repens L.

Vitklöver

Trifolium resupinatum L.

Persisk klöver

Trigonella foenum-graecum L.

Bockhornsklöver

Vicia faba L. (partim)

Åkerböna

Vicia pannonica Crantz

Ungersk vicker

Vicia sativa L.

Fodervicker

Vicia villosa Roth

Luddvicker

- övriga arter

Brassica napus L. var. napobrassica

(L.) Rchb.

Kålrot

Brassica oleracea L. convar. acephala

(DC.) Alef. var. medullosa + var.

viridis L.

Fodermärgkål

Phacelia tanacetifolia Benth.

Honungsört

Raphanus sativus L. var. oleiformis

Pers.

Oljerättika

Olje- och fiberväxter

Arachis hypogaea L.

Jordnöt

Brassica juncea (L.) Czern.

Sareptasenap

Brassica napus L. (partim)

Raps

SJVFS 2011:46

20

Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch

Svartsenap

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.)

Briggs

Rybs

Cannabis sativa L.

Hampa

Carthamus tinctorius L.

Safflor

Carum carvi L.

Kummin

Glycine max (L.) Merr.

Sojaböna

Gossypium spp.

Bomull

Helianthus annuus L.

Solros

Linum usitatissimum L.

Oljelin, spånadslin

Papaver somniferum L.

Vallmo,

opievallmo

Sinapis alba L.

Vitsenap

2. Certifikatutsäde (C)

Beta

Beta vulgaris L. var. altissima Döll

Sockerbeta

Beta vulgaris L. var. crassa Mansf.

Foderbeta

Foderväxter

- gräs

Agrostis canina L.

Brunven

Agrostis capillaris L.

Rödven

Agrostis gigantea Roth

Storven

Agrostis stolonifera L.

Krypven

Alopecurus pratensis L.

Ängskavle

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv.

ex J. Presl & C. Presl

Knylhavre

Bromus catharticus Vahl

Plattlosta

Bromus sitchensis Trin.

Alaskagräs

Dactylis glomerata L.

Hundäxing

Festuca arundinacea Schreber

Rörsvingel

Festuca filiformis Pourr.

Finsvingel

Festuca ovina L.

Fårsvingel

Festuca pratensis Huds.

Ängssvingel

Festuca rubra L.

Rödsvingel

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Hårdsvingel

xFestulolium Asch. & Graebn.

Hybrider

som

uppkommit genom

korsning av en art

av släktet Festuca

med en art av

släktet

Lolium(rajsvingel)

SJVFS 2011:46

21

Lolium multiflorum Lam.

Italienskt

rajgräs,

inklusive

westerwoldiskt

rajgräs

Lolium perenne L.

Engelskt rajgräs

Lolium x boucheanum Kunth

Hybridrajgräs

Phalaris aquatica L.

-

Phleum nodosum L.

Turftimotej,

vildtimotej

Phleum pratense L.

Timotej

Poa annua L.

Vitgröe

Poa nemoralis L.

Lundgröe

Poa palustris L.

Sengröe

Poa pratensis L.

Ängsgröe

Poa trivialis L.

Kärrgröe

Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.

Gullhavre

- baljväxter

Galega orientalis Lam.

Hedysarum coronarium L.

Tuppklöver (sulla)

Lotus corniculatus L.

Käringgigel,

käringtand

Medicago lupulina L.

Humlelusern

Medicago x varia T. Martyn

Lusern

Onobrychis viciifolia Scop.

Esparsett

Trifolium alexandrinum L.

Alexandrinerklöver

Trifolium incarnatum L.

Blodklöver

Trifolium hybridum L.

Alsikeklöver

Trifolium pratense L.

Rödklöver

Trifolium repens L.

Vitklöver

Trifolium resupinatum L.

Persisk klöver

Trigonella foenum-graecum L.

Bockhornsklöver

- övriga arter

Brassica napus L. var. napobrassica (L.)

Rchb.

Kålrot

Brassica oleracea L. convar. acephala

(DC.) Alef. var. medullosa + var. viridis

L.

Fodermärgkål

Phacelia tanacetifolia Benth.

Honungsört

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Oljerättika

Olje- och fiberväxter

Brassica juncea (L.) Czern.

Sareptasenap

Brassica napus L. (partim)

Raps

Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch

Svartsenap

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.)

Briggs

Rybs

SJVFS 2011:46

22

Cannabis sativa L.

Hampa, dioika

sorter

Carthamus tinctorius L.

Safflor

Carum carvi L.

Kummin

Helianthus annuus L.

Solros

Papaver somniferum L.

Vallmo, opievallmo

Sinapis alba L.

Vitsenap

3. Certifikatutsäde av första generationen (C1):

Foderväxter

- baljväxter

Lupinus albus L.

Vitlupin

Lupinus angustifolius L.

Blålupin

Lupinus luteus L.

Gullupin

Medicago sativa L.

Blålusern

Pisum sativum L. convar. speciosum

(Dierb) Alef.

Foderärt, kokärt

Vicia faba L. (partim)

Åkerböna

Vicia pannonica Crantz

Ungersk vicker

Vicia sativa L.

Fodervicker

Vicia villosa Roth

Luddvicker

Olje- och fiberväxter

Arachis hypogaea L.

Jordnöt

Cannabis sativa L.

Hampa, monoika

sorter

Glycine max (L.) Merr.

Sojaböna

Gossypium spp.

Bomull

Linum usitatissimum L.

Oljelin, spånadslin

4. Certifikatutsäde av andra generationen (C2):

Foderväxter

- baljväxter

Lupinus albus L.

Vitlupin

Lupinus angustifolius L.

Blålupin

Lupinus luteus L.

Gullupin

Medicago sativa L.

Blålusern

Pisum sativum L. convar. speciosum

(Dierb) Alef.

Foderärt, kokärt

Vicia faba L. (partim)

Åkerböna

Vicia pannonica Crantz

Ungersk vicker

Vicia sativa L.

Fodervicker

Vicia villosa Roth

Luddvicker

SJVFS 2011:46

23

Olje- och fiberväxter

Arachis hypogaea L.

Jordnöt

Cannabis sativa L.

Hampa, monoika

sorter

Glycine max (L.) Merr.

Sojaböna

Gossypium spp.

Bomull

Linum usitatissimum L.

Oljelin, spånadslin

5. Certifikatutsäde av tredje generationen (C3):

Olje- och fiberväxter

Linum usitatissimum L.

Oljelin, spånadslin

6. Handelsutsäde:

Foderväxter

- gräs

Poa annua L.

Vitgröe

Cynodon dactylon L. (Pers)

Bermudagräs

- baljväxter

Hedysarum coronarium L.

Tuppklöver (sulla)

Onobrychis viciifolia Scop.

Esparsett

Trigonella foenum-graecum L.

Bockhornsklöver

Vicia pannonica Crantz

Ungersk vicker

Olje- och fiberväxter

Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch

Svartsenap

(SJVFS 2010:41).

SJVFS 2011:46

24

Bilaga 2

KVALITETSKRAV FÖR UTSÄDE AV BETA, FODER-, OLJE- OCH FIBER-

VÄXTER

Utsädet ska uppfylla följande krav:

A. Betutsäde (Beta vulgaris)

1. Utsädet ska ha godtagbar sortäkthet och sortrenhet.

2. Sjukdomar och skadliga organismer som försämrar utsädets användbarhet ska

hållas på lägsta möjliga nivå.

3. Utsädet ska i övrigt uppfylla följande krav beträffande renhet och grobarhet.

Minsta provvikt ska vara 500 g.

Rent frö*

(vikt-%)

Grobarhet,

lägst (% av

frögyttringar eller

rent frö)

Sockerbeta:

- monogermt frö

97

80

- tekniskt monogermt frö (precisionsfrö)

97

75

- multigermt frö av sorter med mer än 85 %

diploider

97

73

- annat frö

97

68

Foderbeta:

- multigermt frö av sorter med mer än 85 %

diploider, monogermt frö, tekniskt monogermt frö

(precisionsfrö)

97

73

- annat frö

97

68

* Exklusive, i förekommande fall, bekämpningsmedel i pulverform, pelleteringsmedel eller andra fasta tillsatser.

4. Inblandning av frön av andra arter får inte överstiga 0,3 viktprocent.

5. Andelen avfall i utsädet får inte överstiga 1,0 viktprocent för basutsäde respektive

0,5 viktprocent för certifikatutsäde av monogermt frö och tekniskt monogermt frö

(precisionsfrö). I fråga om pelleterat utsäde ska analysen utföras på prov ur det

färdigställda partiet, dvs. efter eventuell mekanisk behandling men före pelletering.

För utsäde avsett till en skyddad zon för Beet necrotic yellow vein furovirus

(BNYVV) ska andelen avfall vara högst 0,5 viktprocent.

6. Vattenhalten får vara högst 15,0 %.

SJVFS 2011:46

25

7. Därutöver krävs för:

a) Monogermt frö:

Minst 90 % av grodda frögyttringar får ge endast en groddplanta. Andelen

frögyttringar som ger tre eller flera groddplantor får inte överstiga 5 %, beräknat på

andelen grodda frögyttringar.

b) Tekniskt monogermt frö (precisionsfrö):

aa) av sockerbeta: Minst 70 % av de grodda frögyttringarna får ge endast en

groddplanta. Andelen frögyttringar som ger tre eller flera groddplantor får inte

överstiga 5 %, beräknat på andelen grodda frögyttringar.

bb) av foderbeta: Minst 58 % av de grodda frögyttringarna får ge endast en

groddplanta vad avser sorter med mer än 85 % diploider. För allt annat frö gäller att

minst 63 % av de grodda frögyttringarna får ge endast en groddplanta. Andelen

frögyttringar som ger tre eller flera groddplantor får inte överstiga 5 %, beräknat på

antalet grodda frögyttringar.

Följande högre svenska krav ska uppfyllas för certifiering av utsäde av

sockerbeta för saluföring i Sverige:

1. Utsädet ska uppfylla följande krav beträffande renhet och grobarhet. Minsta

provvikt ska vara 500 g.

Rent frö*

(vikt-%)

Grobarhet, lägst

(% av frögytt-

ringar eller rent

frö)

Sockerbeta:

- monogermt frö

97

90

- tekniskt monogermt frö (precisionsfrö)

97

90

- multigermt frö av sorter med mer än 85 %

diploider

97

73

- annat frö

97

68

* Exklusive, i förekommande fall, bekämpningsmedel i pulverform, pelleteringsmedel eller andra fasta tillsatser.

2. Monogermt frö:

Minst 95 % av grodda frögyttringar får ge endast en groddplanta. Andelen

frögyttringar som ger tre eller flera groddplantor får inte överstiga 3 %, beräknat på

andelen grodda frögyttringar.

SJVFS 2011:46

26

B. Utsäde av foderväxter

1. Utsädet ska ha godtagbar sortäkthet och sortrenhet. Särskilda krav på sortrenhet,

konstaterad vid kontrollodling eller laboratorieanalys, framgår av nedan angiven

tabell:

Sortrenhet i respektive klass, lägst

(%)

Art

A, B

C

C1

C2

Fodermärgkål, kålrot

99,7

98,0

-

-

Ängsgröe, enklonssorter

99,7

98,0

-

-

Åkerböna, ärt

99,7

-

99,0

98,0

Övriga arter ska vara sortäkta med hänsyn till art och certifieringsklass.

2. Sjukdomar och skadliga organismer som försämrar utsädets användbarhet ska

hållas på lägsta möjliga nivå.

3. Utsädet ska i övrigt uppfylla följande krav beträffande renhet, inblandning av

andra arter samt grobarhet.

I) Certifikatutsäde

a) Gräsarter

Högsta inblandning av frön

av andra arter (vikt-%)

Art

Grobar-

het, %

lägst a)

Rent frö,

vikt-%

lägst

Totalt,

e)

Enskild

art d)

Kvick-

rot

Antal Rumex

spp., utöver

R. acetosella

och R. mari-

timus

Alaskagräs

75

97

1,5

1,0

0,5

10

Bermudagräs

70

90

2,0

1,0

0,3

2

Festulolium, se rajsvingel

Gröe, kärr-

75

85

2,0 b)

1,0 b)

0,3

2

Gröe, lund-

75

85

2,0 b)

1,0 b)

0,3

2

Gröe, sen-

75

85

2,0 b)

1,0 b)

0,3

2

Gröe, vit-

75

85

2,0 b)

1,0 b)

0,3

5

Gröe, ängs-

75

85

2,0 b)

1,0 b)

0,3

2

Gullhavre

70

75

3,0

1,0 c)

0,3

2

Hundäxing

80

90

1,5

1,0

0,3

5

Knylhavre

75

90

3,0

1,0 c)

0,5

5

Phalaris aquatica

75

96

1,5

1,0

0,3

5

Plattlosta

75

97

1,5

1,0

0,5

10

Rajgräs, engelskt

80

96

1,5

1,0

0,5

5

Rajgräs, hybrid-

75

96

1,5

1,0

0,5

5

Rajgräs, italienskt inkl.

westerwoldiskt rajgräs

75

96

1,5

1,0

0,5

5

Rajsvingel, Festulolium

75

96

1,5

1,0

0,5

5

Svingel, fin-

75

85

2,0

1,0

0,5

5

Svingel, får-

75

85

2,0

1,0

0,5

5

Svingel, hård-

75

85

2,0

1,0

0,5

5

Svingel, röd-

75

90

1,5

1,0

0,5

5

Svingel, rör-

80

95

1,5

1,0

0,5

5

Svingel, ängs-

80

95

1,5

1,0

0,5

5

Timotej

80

96

1,5

1,0

0,3

5

Turftimotej, vildtimotej

80

96

1,5

1,0

0,3

5

Ven, brun-

75

90

2,0

1,0

0,3

2

Ven, kryp-

75

90

2,0

1,0

0,3

2

Ven, röd-

75

90

2,0

1,0

0,3

2

Ven, stor-

80

90

2,0

1,0

0,3

2

Ängskavle

70

75

2,5

1,0 c)

0,3

5

SJVFS 2011:46

27

b) Baljväxtarter och övriga arter

Högsta inblandning av frön av

andra arter (vikt-%)

Art

Grobarhet,

%

lägst a)

Högsta

halt hårda

frön

%

Rent frö,

vikt-%

lägst

Totalt,

e)

Enskild

art h)

Antal Rumex

spp., utöver

R. acetosella

och R. maritimus

Esparsett

75

20

95

2,5

1,0

5

Getärt

60

40

97

2,0

1,5

10

Klöver, alexandriner-

80

20

97

1,5

1,0

10

Klöver, alsike-

80

20

97

1,5

1,0

10

Klöver, blod-

75

20

97

1,5

1,0

10

Klöver, bockhorns-

80

-

95

1,0

0,5

5

Klöver, persisk

80

20

97

1,5

1,0

10

Klöver, röd-

80

20

97

1,5

1,0

10

Klöver, tupp-

75

30

95

2,5

1,0

5

Klöver, vit-

80

40

97

1,5

1,0

10

Käringtand

75

40

95

1,8 f)

1,0 f)

10

Lupin, blå-

75

20

98 j)

0,5 g)

0,3 g)

5

Lupin, gul-

80

20

98 j)

0,5 g)

0,3 g)

5

Lupin, vit-

80

20

98 j)

0,5 g)

0,3 g)

5

Lusern

80

40

97

1,5

1,0

10

Lusern, blå-

80

40

97 k)

1,5

1,0

10

Lusern, humle-

80

20

97

1,5

1,0

10

Vicker, foder-

85

20

98

1,0 g)

0,5 g)

5

Vicker, ludd-

85

20

98

1,0 g)

0,5 g)

5

Vicker, ungersk

85

20

98

1,0 g)

0,5 g)

5

Åkerböna

80

5

98

0,5 g)

0,3 g)

5

Ärt, foder-, kok-

80

-

98

0,5 g)

0,3 g)

5

Fodermärgkål

75

-

98

1,0

0,5 i)

10

Honungsört

80

-

96

1,0

0,5

-

Kålrot

80

-

98

1,0

0,5 i)

5

Oljerättika

80

-

97

1,0

0,5 i)

5

Anmärkningar:

a) Samtliga friska ej grodda frön medräknas i grobarheten. För de arter där det är aktuellt medräknas hårda frön i grobarheten

upp till den för arten angivna högsta tillåtna halten hårda frön.

b) Inblandning med högst 0,8 viktprocent totalt av andra gröearter (Poa spp.) ska inte betraktas som förorening och ska inte

ingå vid beräkning av högsta inblandning av andra arter.

c) Inblandning av gröearter (Poa spp.) ska inte ingå vid beräkning av högsta inblandning av andra arter.

d) Förekomst av frön av renkavle (Alopecurus myosuroides) får inte överstiga 0,3 viktprocent.

e) Utsädet får ej innehålla frön av flyghavre (Avena fatua, A. sterilis) eller snärja (Cuscuta spp.) i uttagen provmängd enligt

kraven i bilaga 2 a. Förekomst av ett frö av snärja i den uttagna provmängden av gräsarter respektive getärt, klöverarter,

käringtand och lusernarter ska inte betraktas som en förorening om ett andra prov med samma resp. dubbel vikt är fritt från

snärja.

f) Inblandning med högst 1,0 viktprocent av rödklöver ska inte betraktas som en förorening och ska inte ingå vid beräkning av

högsta inblandning av andra arter.

g) Inblandning med högst 0,5 viktprocent av andra arter av lupin i lupin, annan ärt i foderärt och kokärt, småfröig vickerart i

storfröig och storfröig vickerart i småfröig betraktas inte som en förorening och ska inte ingå vid beräkning av högsta halten

inblandning av frön av andra arter.

h) Förekomst av väppling (Melilotus spp.) i utsäde av baljväxter får inte överstiga 0,3 viktprocent.

i) Förekomst av åkerrättika (Raphanus raphanistrum) respektive åkersenap (Sinapis arvensis) i utsäde av fodermärgkål, kålrot

och oljerättika får inte överstiga 0,3 viktprocent.

j) Antalet lupinfrön av avvikande färg får inte överstiga 2 % i bitter lupin och 1 % i andra lupiner och antalet frön av bitter lupin

i andra sorter än bitter lupin får inte överstiga 2,5 %.

k) Andelen avfall, fastställt enligt gällande analysregler, får inte överstiga 0,1 viktprocent.

SJVFS 2011:46

28

II) Stam- och basutsäde

Utsädet ska uppfylla samma krav för renhet, inblandning av andra arter och

grobarhet som certifikatutsäde med följande undantag:

1) Vad som anges under anmärkningarna b, c, d, f och g gäller inte för stam- och

basutsäde, samt anmärkning e vad beträffar möjligheten för ett andra prov för

undersökning av förekomst av snärja.

2) Inblandning av andra arter får inte överstiga 0,3 viktprocent. För Alaskagräs och

plattlosta gäller dock 0,4 viktprocent. Dessutom får högst 20 frön i uttagen

provmängd enligt kraven i bilaga 2 a utgöras av en enskild art utom vad som gäller

enligt punkt 3 och 4 nedan.

3) Högsta inblandning totalt av frön av andra arter av gröearter (Poa spp.) än den

som ska undersökas får inte överstiga 1 i ett prov om 500 frön.

4) I hundäxing, knylhavre, rajgräsarter, rajsvingel, svingelarter samt ängskavle ska

inblandning av högst 80 frön av gröearter (Poa spp.) inte betraktas som en

förorening. I gullhavre ska inblandning av högst 20 frön av gröearter (Poa spp.) inte

betraktas som en förorening.

5) Utsäde av baljväxter ska vara fritt från väppling (Melilotus spp.). Förekomst av ett

frö av väppling i uttagen provmängd enligt kraven i bilaga 2 a av klöverarter,

käringtand, lusernarter samt tuppklöver ska inte betraktas som en förorening om ett

andra prov om två gånger den uttagna provmängden är fritt från frön av väppling.

Antalet frön av väppling behöver inte fastställas i utsäde av bockhornsklöver,

esparsett, lupinarter, vickerarter och åkerböna samt ärt.

6) Antalet bittra lupinfrön i andra sorter än bitter lupin får inte överstiga 1 %.

7) Högsta tillåtna halt av kvickrot (Elytrigia repens), renkavle (Alopecurus

myosuroides) och skräppa eller syra (Rumex spp.), får uppgå till:

Art

Antal Rumex spp., utöver

R. acetosella och

R. maritimus

Kvickrot

(Elytrigia

repens)

Renkavle

(Alopecurus

myosuroides)

Gröearter

1

1

1

Gullhavre

1

1

1

Hundäxing

2

5

5

Knylhavre

2

5

5

Lostearter

5

5

5

Rajgräsarter

2

5

5

Rajsvingel

2

5

5

Svingelarter

2

5

5

Timotejarter

2

1

1

Venarter

1

1

1

Ängskavle

2

5

5

Bockhornsklöver

2

Esparsett

2

Getärt

2

Klöver, alexandriner- 3

Klöver, alsike-

3

Klöver, blod-

3

Klöver, persisk

3

Klöver, röd-

3

Klöver, vit-

3

Käringtand

3

Lupinarter

2

Lusern

3

Lusern, blå-

3

Lusern, humle-

3

Tuppklöver

2

Vickerarter

2

SJVFS 2011:46

29

Åkerböna

2

Ärt

2

Fodermärgkål

3

Honungsört

-

Kålrot

2

Oljerättika

2

III) Handelsutsäde

Utsädet ska uppfylla samma krav för renhet, inblandning av andra arter och

grobarhet som certifikatutsäde med följande undantag:

1) Viktprocenten angående högsta inblandning av frön av andra arter, både totalt

resp. av enskild art, får ökas med 1 procentenhet.

2) En högsta inblandning med 10 viktprocent av frön av andra gröearter (Poa spp.) i

vitgröe ska inte betraktas som en förorening.

3) En högsta inblandning med 3 viktprocent av frön av andra gröearter (Poa spp.) i

andra gröearter utom vitgröe ska inte betraktas som en förorening.

4) En högsta inblandning med 1 viktprocent av frön av väppling (Melilotus spp.) i

tuppklöver ska inte betraktas som en förorening.

5) Lägsta renhetsgrad för lupinarter ska vara 97 viktprocent.

6) Antalet lupinfrön av avvikande färg får inte överstiga 4 % i bitter lupin och 2 % i

andra lupiner.

7) En högsta inblandning med 6 viktprocent av frön av fodervicker, luddvicker,

ungersk vicker eller andra besläktade odlade vickerarter i vicker ska inte betraktas

som en förorening.

8) Lägsta renhetsgrad för ungersk vicker, fodervicker och luddvicker ska vara 97

viktprocent.

Följande tilläggskrav ska uppfyllas för certifiering för saluföring i Sverige:

1. Vattenhalten för utsäde av foderväxter får vara högst 13,0 % utom för lupinarter,

vickerarter, åkerböna och ärt för vilka vattenhalten får vara högst 18,0 %, med

tillåten avvikelse upp till 18,5 %.

C. Utsäde av olje- och fiberväxter

1. Utsädet ska ha godtagbar sortäkthet och sortrenhet. För utsäde av hybridsorter av

raps vilka producerats med hjälp av hansterilitet, ska detta också gälla för de

ingående komponenternas egenskaper, inklusive hansterilitet eller återställande av

fertilitet. Särskilda krav på sortrenhet, konstaterad vid kontrollodling eller

laboratorieanalys, framgår av nedan angiven tabell:

Sortrenhet i respektive

klass, lägst (%)

Art

A, B

C

C1

C2

C3

Jordnöt

99,7

-

99,5

99,5

-

Raps (utom hybridsorter) och rybs,

förutom sorter som endast är avsedda

till foder

99,9

99,7

-

-

-

Raps (utom hybridsorter) och rybs,

sorter som endast är avsedda till foder

99,7

99,0

-

-

-

Raps, hybridsorter som producerats

med

hjälp

av

hansterilitet

honkomponenten

hankomponenten

99,0

99,9

-

-

-

-

-

-

-

-

SJVFS 2011:46

30

Raps, hybridsorter som producerats

med hjälp av hansterilitet

-

90,0

-

-

-

Sojaböna

99,5

-

99,0

99,0

-

Solros, utom hybridsorter och deras

komponenter

99,7

99,0

-

-

-

Vitsenap

99,7

99,0

Vallmo, opievallmo

99,0

98,0

-

-

-

Olje- och spånadslin

99,7

-

98,0

97,5

97,5

Utsäde av hybridsorter av raps som producerats med hjälp av hansterilitet får

godkännas för certifiering som certifikatutsäde endast om resultat av officiell

efterkontroll av officiellt uttagna prov av basutsäde visar att basutsädet uppfyller

kraven för sortäkthet beträffande komponenternas egenskaper, inklusive hansterilitet,

och de i tabellen angivna kraven för lägsta sortrenhet.

För basutsäde av hybridsorter får sortrenheten bedömas genom lämpliga

biokemiska metoder.

För certifikatutsäde av hybridsorter gäller att kravet för sortrenhet ska

kontrolleras vid officiell efterkontroll, vilken utförs på ett lämpligt antal officiellt

uttagna prov. Lämpliga biokemiska metoder får användas.

2. Utsädet ska i övrigt uppfylla följande krav beträffande renhet, inblandning av

andra arter samt grobarhet. Handelsutsäde ska, i förekommande fall, uppfylla samma

krav som certifikatutsäde.

Högsta innehåll av frön av andra

arter (antal eller vikt-%)

Art

Grobarhet,

%

lägst

Rent frö,

vikt-%

lägst

Totalt, a)

Antal Rumex spp.

utöver R. acetosella

Klass

A, B

Klass

C

Bomull

80

98

15

-

-

Hampa

75

98

30

Jordnöt

70

99

5

-

-

Kummin

70

97

25 c) d)

-

-

Lin, olje-

85

99

15 d) e)

-

-

Lin, spånads-

92

99

15 d) e)

-

-

Raps

85

98 b)

c)

2

5

Rybs

85

98 b)

c)

2

5

Safflor

75

98

5 f)

Senap, sarepta-

85

98 b)

c)

2

5

Senap, svart-

85

98 b)

c)

2

5

Senap, vit-

85

98 b)

c)

2

5

Sojaböna

80

98

5

-

-

Solros

85

98

5

-

-

Vallmo,

opievallmo

80

98

25

-

-

Anmärkningar:

a) Utsädet får ej innehålla frön av flyghavre (Avena fatua, A. sterilis) eller snärja (Cuscuta spp.) i uttagen provmängd enligt

kraven i bilaga 2 a. För alla arter i tabellen, utom kummin, sojaböna och solros, betraktas inte ett frö av snärja i den uttagna

provmängden som en förorening om ett andra prov av samma vikt är fritt från snärja.

b) Inblandning av frön av andra arter får inte överstiga 0,3 viktprocent.

c) Antalet frön av åkerrättika (Raphanus raphanistrum) i uttagen provmängd enligt kraven i bilaga 2 a får vara högst 10.

d) Antalet frön av renkavle (Alopecurus myosuroides) i uttagen provmängd enligt kraven i bilaga 2 a av kummin respektive lin

får vara högst 3 resp. 4.

e) Antalet frön av linrepe (Lolium remotum) i uttagen provmängd enligt kraven i bilaga 2 a får vara högst 2.

f) Utsädet får ej innehålla frön av snyltrot (Orobanche spp.), ett frö av snyltrot i en uttagen provmängd om 100g räknas dock

inte som en förorening om ett andra prov om 200g är fritt från snyltrot.

3. Sjukdomar och skadliga organismer som försämrar utsädets användbarhet ska

hållas på lägsta möjliga nivå. Som särskilda krav ska dock följande gälla:

a) För lin, solros respektive hampa får antalet frön som är infekterade med

Botrytis spp. inte överstiga 5 %. För lin får dessutom antalet frön som är infekterade

med Alternaria linicola, Phoma exigua var. lignicola, Colletotrichum linicola och

SJVFS 2011:46

31

Fusarium spp, inte överstiga totalt 5 %. I spånadslin får antalet frön som är

infekterade med Phoma exigua var. linicola inte överstiga 1 %.

b) I uttagen provmängd enligt kraven i bilaga 2 a av rybs och vitsenap respektive

raps och solros får antalet sklerotier eller fragment av sklerotier av Sclerotinia

sclerotiorum inte överstiga 5 respektive 10.

c) För sojaböna gäller särskilt följande:

aa) Vad beträffar Pseudomonas syringae pv glycinea får högst fyra delprov i

ett prov om minst 5 000 frön per parti, uppdelat i fem delprov, vara smittade med

nämnda organism. Om misstänkta kolonier identifieras i samtliga fem delprov får

ovannämnda krav bekräftas genom lämpliga biokemiska undersökningar av isolat på

lämpligt medium av misstänkta kolonier från varje delprov.

bb) Vad beträffar Diaporthe phaseolorum får andelen smittade frön inte

överstiga 15 %.

cc) Andelen avfall får inte överstiga 0,3 viktprocent.

Undersökning härom behöver inte göras såvida det inte råder något tvivel om att

kraven är uppfyllda.

d) För bomull får antalet frön som är infekterade med Platyedra gossypiella inte

överstiga 1 %.

Följande tilläggskrav ska uppfyllas för certifiering för saluföring i Sverige:

1. Vattenhalten för samtliga oljeväxtarter förutom sojaböna får vara högst 9,0 %. För

sojaböna gäller att vattenhalten får vara högst 18,0 %.

2. Antalet frön av åkersenap (Sinapis arvensis) i uttagen provmängd enligt kraven i

bilaga 2 a av raps och rybs får vara högst 10. (SJVFS 2010:41).

SJVFS 2011:46

32

Bilaga 2 a

Minsta provvikt för undersökning i utsäde av foder-, olje- och fiberväxter av

inblandning av antal frön av andra arter

A. Utsäde av foderväxter

a) Gräsarter

Art

Minsta

provvikt

(gram) för bestäm-

ning av antal frön av

andra arter

Alaskagräs

200

Bermudagräs

5

Festulolium, se

rajsvingel

Gröe, kärr-

5

Gröe, lund-

5

Gröe, sen-

5

Gröe, vit-

10

Gröe, ängs-

5

Gullhavre

5

Hundäxing

30

Knylhavre

80

Phalaris aquatica

50

Plattlosta

200

Rajgräs, engelskt

60

Rajgräs, hybrid-

60

Rajgräs, italienskt

inkl. westerwoldiskt

rajgräs

60

Rajsvingel, Festu-

lolium

60

Svingel, fin-

30

Svingel, får-

30

Svingel, hård-

30

Svingel, röd-

30

Svingel, rör-

50

Svingel, ängs-

50

Timotej

10

Turftimotej,

vildtimotej

10

Ven, brun-

5

Ven, kryp-

5

Ven, röd-

5

Ven, stor-

5

Ängskavle

30

SJVFS 2011:46

33

b) Baljväxtarter och övriga arter

Art

Minsta provvikt

(gram) för bestäm-

ning av antal frön av

andra arter

Esparsett

400*

Getärt

200

Klöver, alexandriner- 60

Klöver, alsike-

20

Klöver, blod-

80

Klöver, bockhorns-

450

Klöver, persisk

20

Klöver, röd-

50

Klöver, tupp-

120**

Klöver, vit-

20

Käringtand

30

Lupin, blå-

1 000

Lupin, gul-

1 000

Lupin, vit-

1 000

Lusern

50

Lusern, blå-

50

Lusern, humle-

50

Vicker, foder-

1 000

Vicker, ludd-

1 000

Vicker, ungersk

1 000

Åkerböna

1 000

Ärt, foder-, kok-

1 000

Fodermärgkål

100

Honungsört

40

Kålrot

100

Oljerättika

300

*Frukt 600 gram

**Frukt 300 gram

SJVFS 2011:46

34

B. Utsäde av olje- och fiberväxter

Art

Minsta provvikt

(gram) för bestäm-

ning av antal frön av

andra arter

Bomull

1 000

Hampa

600

Jordnöt

1 000

Kummin

80

Lin, olje-

150

Lin, spånads-

150

Raps

100

Rybs

70

Safflor

900

Senap, sarepta-

40

Senap, svart-

40

Senap, vit-

200

Sojaböna

1 000

Solros

1 000

Vallmo, opievallmo

10

(SJVFS 2010:41).

SJVFS 2011:46

35

Bilaga 3

KRAV PÅ UTSÄDESODLING FÖR CERTIFIERING AV SKÖRDEN OCH

PÅ FÄLTBESIKTNING

Utsädesodling:

1. Förfrukten på fältet får inte vara oförenlig med produktionen av utsäde av den

aktuella grödans art och sort, och fältet ska vara tillräckligt fritt från plantor som

härrör från den tidigare grödan. För utsädesodling av blålusern gäller att det inte får

ha förekommit blålusern på fältet de tre föregående åren. För utsädesodling för

produktion av hybridsorter av raps gäller att det inte får ha odlats korsblommiga

växter (Cruciferae) på fältet de fem föregående åren.

2. Grödan ska uppfylla följande krav.

a) Beta: Grödan ska uppfylla följande krav med avseende på avstånd från

angränsande pollenkällor som kan ge upphov till oönskad pollinering:

Gröda

Minsta avstånd

1. Vid produktion av stam- och basutsäde:

— från varje pollenkälla av familjen Beta

1000 m

2. Vid produktion av certifikatutsäde:

a) av sockerbeta:

— från alla pollenkällor av familjen Beta som inte

upptas nedan

1000 m

— från tetraploida sockerbetspollenkällor, om den

avsedda pollenkällan eller en av de avsedda

pollenkällorna är diploid

600 m

— från diploida sockerbetspollenkällor, om den

avsedda pollenkällan är helt tetraploid

600 m

— från sockerbetspollenkällor av okänd ploiditet

600 m

— från diploida sockerbetspollenkällor, om den

avsedda pollenkällan eller en av de avsedda

pollenkällorna är diploid

300 m

— från tetraploida sockerbetspollenkällor, om den

avsedda pollenkällan är helt tetraploid

300 m

— mellan två odlingsfält för utsäde av sockerbeta

där hansterilitet inte används

300 m

b) av foderbeta:

— från alla pollenkällor av familjen Beta som inte

upptas nedan

1000 m

SJVFS 2011:46

36

Gröda

Minsta avstånd

— från tetraploida foderbetspollenkällor, om

den avsedda pollenkällan eller en av de

avsedda pollenkällorna är diploid

600 m

— från diploida foderbetspollenkällor om den

avsedda pollenkällan är helt tetraploid

600 m

— från foderbetspollenkällor av okänd

ploiditet

600 m

— om den avsedda pollenkällan eller en av de

avsedda pollenkällorna är diploid, från

diploida foderbetspollenkällor

300 m

— från tetraploida foderbetspollenkällor om

den avsedda pollenkällan är helt tetraploid

300 m

— mellan två odlingsfält för utsäde av

foderbeta där hansterilitet inte används

300 m

Ovanstående avstånd kan reduceras om det vid fältbesiktning bedöms finnas

tillräckligt skydd i form av naturliga korsningsbarriärer. Isolering är inte nödvändig

mellan två grödor där samma pollenkälla används. Ploiditeten hos såväl de

fröbärande som de pollenspridande komponenterna i utsädesproducerande gröda

måste fastställas med hänvisning till EG:s gemensamma sortlista för arter av

lantbruksväxter. Om denna uppgift inte lämnas för en sort ska ploiditeten betraktas

som okänd och ett minsta isoleringsavstånd på 600 meter följaktligen krävas.

b) Foderväxter: Grödan ska uppfylla följande krav med avseende på avstånd från

angränsande pollenkällor som kan ge upphov till oönskad pollinering:

Gröda

Minsta avstånd

Fodermärgkål, honungsört och kålrot

— för produktion av stam- och basutsäde

— för produktion av certifikatutsäde

400 m

200 m

Andra arter eller sorter än fodermärgkål,

honungsört, kålrot, enklonssorter av ängsgröe,

ärt

— för produktion av utsäde avsett för

uppförökning, fält upp till två hektar

200 m

— för produktion av utsäde avsett för

uppförökning, fält över två hektar

100 m

— för produktion av bruksutsäde, fält upp till

två hektar

100 m

— för produktion av bruksutsäde, fält över

två hektar

50 m

Ovanstående avstånd kan reduceras om det vid fältbesiktning bedöms finnas

tillräckligt skydd i form av naturliga korsningsbarriärer.

SJVFS 2011:46

37

Följande särskilda krav ska därutöver gälla:

I) Plantor av andra arter, vars frön är svåra att skilja från frön från den aktuella

grödan i laboratorieprov, ska hållas på låg nivå. I synnerhet gäller detta grödor av

rajgräsarter eller rajsvingel som ska uppfylla följande krav:

Antalet plantor av en annan rajgräsart eller rajsvingel än den aktuella grödans art

får inte överstiga:

— en per 50 m² vid produktion av basutsäde,

— en per 10 m² vid produktion av certifikatutsäde.

II) Grödan ska ha godtagbar sortäkthet och sortrenhet. I synnerhet grödor av andra

arter än fodermärgkål, kålrot, åkerböna, ängsgröe eller ärt ska uppfylla följande krav:

Antalet plantor av den aktuella grödans art som inte är sortäkta får inte överstiga:

— en per 30 m² vid produktion av basutsäde,

— en per 10 m² vid produktion av certifikatutsäde.

För ängsgröe får antalet plantor av arten som utgörs av främmande sort inte

överstiga:

— en per 20 m² vid produktion av basutsäde,

— fyra per 10 m² vid produktion av certifikatutsäde.

För sorter som klassificerats officiellt som "apomiktiska enklonssorter" får dock

ett högsta antal plantor av främmande sort om sex per 10 m² anses uppfylla

ovanstående krav vid produktion av certifikatutsäde.

c) Olje- och fiberväxter: Grödan ska uppfylla följande krav med avseende på avstånd

från angränsande pollenkällor som kan ge upphov till oönskad pollinering:

Gröda

Minsta avstånd

Hampa (annat än monoika sorter), kummin, rybs,

safflor, sareptasenap, svartsenap och vitsenap:

— för produktion av stam- och basutsäde

— för produktion av certifikatutsäde

400 m

200 m

Hampa, monoika sorter:

— för produktion av basutsäde

— för produktion av certifikatutsäde

5 000 m

1 000 m

Raps, utom hybridsorter:

— för produktion av stam- och basutsäde

— för produktion av certifikatutsäde

200 m

100 m

Raps för produktion av hybrider:

— för produktion av basutsäde

— för produktion av certifikatutsäde

500 m

300 m

Solros:

— för produktion av basutsäde av hybrider

— för produktion av stam- och basutsäde av

andra sorter än hybrider

— för produktion av certifikatutsäde

1 500 m

750 m

500 m

SJVFS 2011:46

38

Bomull av arterna Gossypium barbadense och

Gossypium hirsutum:

— för produktion av basutsäde av G. barbadense

— för produktion av basutsäde av G. hirsutum

— för produktion av certifikatutsäde av

intraspecifika hybrider av G. barbadense

— för produktion av certifikatutsäde av

intraspecifika hybrider av G. hirsutum

— för produktion av certifikatutsäde av

interspecifika hybrider av G. barbadense och G.

hirsutum

200 m

100 m

600 m

200 m

600 m

Ovanstående avstånd kan reduceras om det vid fältbesiktning bedöms finnas

tillräckligt skydd i form av naturliga korsningsbarriärer.

Följande särskilda krav ska därutöver gälla:

I) Grödan ska ha godtagbar sortäkthet och sortrenhet eller, i fråga om grödor av en

inavelslinje, godtagbar äkthet och renhet med avseende på dess egenskaper. Vid

produktion av utsäde av hybridsorter ska detsamma även gälla för de ingående

komponenternas egenskaper, inklusive hansterilitet eller återställande av fertilitet.

II) Grödor av bomull (utom hybrider), hampa, kummin, safflor, sareptasenap och

svartsenap ska uppfylla följande krav:

Antalet plantor av arten som utgörs av främmande sort får inte överstiga:

— en per 30 m² vid produktion av basutsäde,

— en per 10 m² vid produktion av certifikatutsäde.

III) Grödor med hybridsorter av raps som producerats med hjälp av hansterilitet ska

uppfylla följande krav:

Andelen plantor som uppenbart utgörs av främmande sort eller avvikande typ i

förhållande till inavelslinjen eller komponenten får inte överstiga:

aa) vid produktion av basutsäde:

i) för inavlade linjer: 0,1 %

ii) enkla hybrider:

— hankomponent: 0,1 %

— honkomponent: 0,2 %

bb) vid produktion av certifikatutsäde:

— hankomponent: 0,3 %

— honkomponent: 1,0 %.

Graden av hansterilitet ska vara åtminstone 99 % för produktion av basutsäde och

98 % för produktion av certifikatutsäde. Graden av hansterilitet ska bedömas genom

undersökning av frånvaron av fertila ståndarknappar hos blommorna.

SJVFS 2011:46

39

IV) Grödor av solroshybrider ska uppfylla följande krav:

a) Andelen plantor som uppenbart utgörs av främmande sort eller avvikande typ i

förhållande till inavelslinjen eller komponenten får inte överstiga:

aa) vid produktion av basutsäde:

i) för inavlade linjer: 0,2 %

ii) enkla hybrider:

— hanlig förälder: plantor som har spridit pollen medan 2 % eller

mer av honplantorna har receptiva blommor: 0,2 %

— honlig förälder: 0,5 %

bb) vid produktion av certifikatutsäde:

— hankomponent: plantor som har spridit pollen medan 5 % eller mer

av honplantorna har receptiva blommor: 0,5 %

— honkomponent: 1,0 %

b) Följande övriga krav ska uppfyllas vid produktion av utsäde av hybridsorter:

aa) Hankomponentplantorna ska sprida tillräckligt med pollen under

honkomponentplantornas blomning.

bb) Då honkomponentplantorna har receptiva pistillmärken ska andelen

honkomponentplantor som har spridit eller sprider pollen inte överstiga 0,5 %.

cc) Vid produktion av basutsäde får andelen honkomponentplantor som

uppenbart utgörs av främmande sort eller avvikande typ i förhållande till

komponenten och som har spridit eller sprider pollen inte överstiga 0,5 %.

dd) En hansteril komponent ska användas för att producera certifikatutsäde

med användning av en hankomponent som innehåller en särskild fertilitets-

återställande linje (eller linjer) så att åtminstone en tredjedel av de plantor som odlas

av den uppkomna hybriden producerar pollen som i alla avseenden kan bedömas som

normalt. Om en hansteril honkomponent och en hankomponent som återställer

fertiliteten har använts vid produktionen av certifikatutsäde, ska utsädet som

produceras av den hansterila föräldern blandas med utsäde från den helt fertila

föräldern. Förhållandet mellan utsädet från den hansterila föräldern och det från den

hanfertila får inte överstiga två till ett.

V) Grödor av bomullshybrider ska uppfylla följande krav:

a) I en gröda avsedd för produktion av basutsäde av föräldralinjer av Gossypium

hirsutum och Gossypium barbadense ska den lägsta sortrenheten av både de hanliga

och de honliga föräldralinjerna vara 99,8 %, när fem procent eller mera av de

fröbärande plantorna har pollenreceptiva blommor. Graden av hansterilitet hos den

fröbärande föräldralinjen ska fastställas genom undersökning av blommorna med

avseende på frekvensen av sterila ståndarknappar och ska inte vara mindre än

99,9 %.

b) I en gröda avsedd för produktion av certifikatutsäde av hybridsorter av Gossypium

hirsutum och Gossypium barbadense ska den lägsta tillåtna sortrenheten hos både

den fröbärande föräldralinjen och den pollinerande föräldralinjen vara 99,5 %, när

minst 5 % av de fröbärande plantorna har pollenreceptiva blommor. Graden av

hansterilitet hos den fröbärande föräldralinjen ska fastställas genom undersökning av

blommorna med avseende på frekvensen av sterila ståndarknappar och ska inte vara

mindre än 99,9 %.

SJVFS 2011:46

40

3. Skadliga organismer som försämrar utsädets användbarhet ska hållas på lägsta

möjliga nivå. Vad beträffar sojaböna gäller detta särskilt för organismerna Pseudo-

monas syringae pv glycinea, Diaporthe phaseolorum var. caulivora och var. sojae,

Phialophora gregata och Phytophthora megasperma f. sp. glycinea.

Fältbesiktning:

Uppfyllande av de krav som anges ovan ska kontrolleras genom fältbesiktning.

Dessa fältbesiktningar ska utföras enligt följande:

A. Fältbesiktning ska utföras då grödan är i sådant skick och i ett sådant

utvecklingsstadium att fullgod kontroll är möjlig.

B. Antalet fältbesiktningar ska utgöra

— för beta: minst en fältbesiktning. För basutsäde ska två sådana besiktningar

utföras, en av sticklingarna och en av de fröproducerande plantorna.

— för foderväxter: minst en fältbesiktning.

— för olje- och fiberväxter: för andra grödor än hybridsorter minst en fältbesiktning.

I fråga om hybridsorter av raps ska minst tre fältbesiktningar utföras, den första före

blomstadiet, den andra i tidig blomning och den tredje vid avslutad blomning.

Även för hybridsorter av bomull ska det göras minst tre fältbesiktningar, den första i

början av blomningen, den andra innan avslutad blomning och den tredje vid

avslutad blomning sedan ev. pollinerande föräldraplantor tagits bort. För hybridsorter

av solros ska det utföras minst två fältbesiktningar. (SJVFS 2011:46).

SJVFS 2011:46

41

Bilaga 3a

AUKTORISATION AV PERSON SOM SKA UTFÖRA FÄLTBESIKTNING

AV UTSÄDESODLINGAR

1. Ansökan ska göras till Jordbruksverket. Ansökan ska innehålla följande

uppgifter:

a.

Sökandes namn och adress och övriga kontaktuppgifter.

b.

Uppgift om sökanden är egen företagare eller anställd. Om sökanden är

anställd ska följande uppgifter om arbetsgivaren lämnas: namn, adress

och övriga kontaktuppgifter samt uppgift om arbetsgivaren är ett

utsädesföretag eller inte.

c.

Uppgift om för vilka arter auktorisation söks.

2. Den sökande ska ha lantbruksutbildning eller motsvarande kunskaper som

innebär att sökanden kan utföra fältbesiktning på ett tillfredsställande sätt.

3. Sökanden ska underteckna en åtagandeförklaring att han eller hon åtar sig att

följa bestämmelserna för officiella fältbesiktningar.

4. Besiktningsmannen får inte dra någon egen fördel av resultatet av

fältbesiktningen.

5. Auktorisation meddelas av Jordbruksverket när sökanden med godkänt resultat

har genomgått Jordbruksverkets grundkurs för nya besiktningsmän. För att få

behörighet att fältbesiktiga utsädesodlingar av beta krävs en särskild kurs. För att

få behörighet att fältbesiktiga utsädesodlingar av gräs och småfröiga baljväxter

respektive av raps och rybs krävs godkänt resultat från en särskild påbyggnads-

kurs för vallväxter respektive för raps och rybs. Beslutet tidsbegränsas till tre år.

6. Besiktningsmannen tilldelas av Jordbruksverket ett kontrollnummer som alltid

ska anges tillsammans med dennes underskrift på besiktningsprotokoll och

besiktningsrapporter.

7. Beslutet ger behörighet att utföra fältbesiktning av utsädesodlingar av beta,

foder-, olje- och fiberväxter som anmälts till Jordbruksverket för fältbesiktning.

Beslutet kan dock begränsas till att gälla vissa grödor, beroende på vilka kurser

som besiktningsmannen genomgått med godkänt resultat.

8. Besiktningsmannen ska genomföra fältbesiktningen enligt Jordbruksverkets

anvisningar för fältbesiktning av beta, foder-, olje- och fiberväxter, vilka

uppdateras årligen. Aktuella fältbesiktningsprotokoll ska användas. Besiktnings-

protokollen ska skickas in till Jordbruksverket så snart som möjligt efter

genomförd besiktning, så att Jordbruksverket har möjlighet att genomföra en

stickprovskontroll.

9. Besiktningsmannen ska årligen utföra fältbesiktningar av de relevanta grödorna.

10. Förnyad auktorisation förutsätter att besiktningsmannen årligen utfört

fältbesiktningar och att vederbörande minst vart tredje år deltar i Jordbruks-

verkets repetitionskurs för fältbesiktning av beta, foder-, olje- och fiberväxter.

11. Jordbruksverket får återkalla en auktorisation om något av de ovannämnda

villkoren inte efterlevs. Återkallande får göras även om besiktningsmannen inte

bryter mot reglerna med avsikt. Jordbruksverket meddelar ett sådant återkallande

till besiktningsmannens arbetsgivare liksom till andra certifierande organ i

Sverige.

SJVFS 2011:46

42

12. Utsäde som kommer från en utsädesodling som besiktigats av en besiktningsman

vars behörighet senare återkallats, får underkännas vid certifieringen.

(SJVFS 2005:89).

SJVFS 2011:46

43

Bilaga 3b

AUKTORISATION SOM PROVTAGARE SAMT GODKÄNNANDE AV

UTSÄDESFÖRETAG SOM ANVÄNDER AUKTORISERAD PROVTAGARE

A. Auktorisation som provtagare kan meddelas en fysisk person, enligt villkoren i

punkterna B - G.

Utsädesföretag som önskar använda auktoriserade provtagare ska godkännas av

Jordbruksverket och ska lämna information enligt punkterna H - J.

B. Ansökan ska göras till Jordbruksverket. Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

1. Provtagarens namn, adress och övriga kontaktuppgifter.

2. Uppgift om provtagaren är egen företagare eller anställd. Om provtagaren är

anställd ska följande uppgifter om arbetsgivaren lämnas: namn, adress och

övriga kontaktuppgifter samt uppgift om arbetsgivaren är ett utsädesföretag

eller inte.

3. Uppgift om för vilka utsädesföretag och utsädesanläggningar provtagning

kommer att utföras.

4. Uppgift om vilka arter som kommer att provtas.

C. Auktorisation meddelas av Jordbruksverket när provtagaren har genomgått

officiell kurs för provtagare och godkänts vid officiell examination.

D. En provtagare som är anställd av ett utsädesföretag får endast ta ut och hantera

prov från detta företag, om inte en särskild överenskommelse finns mellan företagen

och Jordbruksverket.

E. Provtagaren ska

1. ta ut prov enligt ISTA:s gällande metoder och följa anvisningarna från

Jordbruksverket,

2. årligen ta ut och hantera prov,

3. delta i en officiell repetitionskurs minst vartannat år.

F. Det ska vara en tillfredsställande överensstämmelse mellan analysresultaten av

prov som provtagaren tagit ut och kontrollprov som en officiell provtagare tagit ut.

G. Jordbruksverket får återkalla auktorisationen om något av villkoren i punkterna C-

F inte efterlevs. Återkallande får göras även om provtagaren inte bryter mot reglerna

med avsikt. Jordbruksverket meddelar ett sådant återkallande till provtagarens

arbetsgivare liksom till andra certifierande organ i Sverige.

Utsäde som kommer från utsädespartier som provtagits av en provtagare vars

auktorisation senare återkallats får underkännas vid certifieringen.

H. Ansökan ska göras till Jordbruksverket. Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

1. utsädesföretagets namn, adress och övriga kontaktuppgifter, uppgift om vid

vilka utsädesanläggningar auktoriserad provtagare kommer att användas,

2. uppgift om manuell eller automatisk provtagning sker vid anläggningen,

3. uppgift om vilka arter som kommer att provtas av den auktoriserade

provtagaren, samt

SJVFS 2011:46

44

4. namn på de auktoriserade provtagare som kommer att provta utsäde för

företagets räkning.

I. Innan provtagning påbörjas ska utsädesföretagets lokaler och utrustning godkännas

av Jordbruksverket. Ett godtagbart ledningssystem för kvalitet enligt nationell eller

internationell standard ska finnas. Systematisk kontroll av den automatiska

provtagaren ska regelbundet utföras av en officiell eller auktoriserad provtagare.

J. Jordbruksverket ska informeras om alla förändringar som har betydelse för

verksamheten, t.ex. personalförändringar. (SJVFS 2005:89).

SJVFS 2011:46

45

Bilaga 3c

AUKTORISATION AV LABORATORIUM

A. Auktorisation för att utföra de laboratorieanalyser som ligger till grund för

certifieringsorganets beslut om certifiering kan meddelas ett laboratorium om:

1. det är oberoende eller en del av ett utsädesföretag,

2. det har en person som är ansvarig för analysverksamheten med direkt ansvar

för det tekniska arbetet och som har nödvändiga fackkunskaper för att leda

analysverksamheten,

3. det finns ett godtagbart ledningssystem för kvalitet enligt nationell eller

internationell standard,

4. de som utför analyser har nödvändiga kunskaper för de analyser som utförs

och med godkänt resultat har genomgått examination för de analyser och arter

som auktorisationen omfattar på ett sådant sätt att laboratoriet alltid har

personal som kan genomföra de analyser som krävs, samt

5. det har nödvändiga lokaler och utrustning.

B. Ansökan ska göras till Jordbruksverket. Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

1. Laboratoriets namn, adress och övriga kontaktuppgifter samt laboratoriets

ägarförhållanden. Om mer än en lokal avses användas som laboratorium inom

ramen för auktorisationen ska detta framgå.

2. Namn på och adress och övriga kontaktuppgifter till den person som är

ansvarig för analysverksamheten och ställföreträdare för denna person.

3. Uppgift om vilka arter som laboratoriet söker auktorisation för.

4. Uppgift om laboratoriets lokaler och utrustning.

5. Uppgift om laboratoriepersonalens kunskaper, eventuella kurser och officiella

examinationer inom utsädesanalysområdet.

6. Uppgift om för vilka utsädesföretag laboratoriet kommer att analysera utsäde.

Utformningen av analysbevisen som utfärdas ska godkännas av Jordbruksverket.

Auktorisation meddelas när Jordbruksverket anser att kraven är uppfyllda.

C. Ett laboratorium som ägs eller ingår i samma koncern som ett utsädesföretag får

endast analysera prov från detta företag, om inte en särskild överenskommelse finns

mellan företagen och Jordbruksverket.

D. Analysering ska göras enligt ISTA:s gällande metoder och de nationella metoder

för sundhetsanalyser som fastställs av Jordbruksverket, samt följa eventuella

anvisningar från Jordbruksverket.

E. Resultaten av analyserna ska sändas till det certifierande organet omedelbart efter

avslutad analys. Dessutom ska uppgift om analyserna och dess resultat skickas till

Jordbruksverket om annat certifierande organ används av utsädesföretaget vars

analyser laboratoriet utför. Resultaten ska skickas till Jordbruksverket i elektronisk

form och i det format som Jordbruksverket fastställer.

SJVFS 2011:46

46

F. Det ska vara en tillfredsställande överensstämmelse mellan analysresultaten från

laboratoriet med de som stickprov som analyseras av Jordbruksverket. Laboratoriet

ska dessutom

1. fylla i analysbevisen på ett tillfredsställande sätt,

2. vid Jordbruksverkets tillsyn bedömas ha genomfört uppgifterna på ett

tillfredsställande sätt och följt upp eventuella anmärkningar,

3. delta i ringtester med tillfredsställande resultat,

4. skicka minst en person att delta i en officiell repetitionskurs varje år på ett

sådant sätt att de personer som utför analyser deltar i en sådan kurs minst

vartannat år, samt

6. informera Jordbruksverket om alla förändringar som har betydelse för

verksamheten, t.ex. personalbyten inom utsädesanalysområdet.

G. Jordbruksverket får återkalla en auktorisation om något av villkoren i punkterna A

och C-F inte efterlevs. Återkallande får göras även vid vårdslöshet. Utsäde som

certifierats på grundval av analyser från ett laboratorium som förlorat sin

auktorisation kan få certifieringen annullerad. (SJVFS 2005:89).

SJVFS 2011:46

47

Bilaga 4

MÄRKNINGSKRAV

1. Märkning av partier och förpackningar, utom småförpackningar

a. Obligatorisk information på officiellt märke, avseende stam-, bas- och

certifikatutsäde av samtliga arter (med undantag för blandningar):

1. Texten "EG:s regler". *

2. Certifieringsorgan och land.

3. Partiets referensnummer samt ev. löpnummer på säckar.

4. Månad och år för officiell försegling.

5. Art (anges med åtminstone latinskt namn i förkortad form). **

6. Sort. För en genetiskt modifierad sort anges ”(genetiskt modifierad)”. För

certifikatutsäde av en sammansatt sort ska i stället för sortbenämningen anges

namnet på den sammansatta sorten (uttryckt som ”sammansatt sort” följt av namnet)

och viktprocenten av de ingående komponenterna med sortbenämningen för dessa.

Det är tillräckligt att ange namnet på den sammansatta sorten om dess

sammansättning med viktprocent anmälts skriftligt till köparen, om denne så begärt,

och registrerats officiellt. ***

7. Utsädesklass. För certifikatutsäde av andra generationen även med

generationsbeteckning efter basutsäde. För stamutsäde ska även anges antal

generationer som föregår certifikatutsäde eller certifikatutsäde av första

generationen.

8. Produktionsland.

9. Netto- eller bruttovikt. Har pesticider i pulverform, pelleteringsmedel eller

andra fasta tillsatser använts, ska även typ av tillsats anges samt det ungefärliga

förhållandet mellan frönas vikt och totalvikten.

10. För utsäde av grässorter vars odlingsvärde inte undersökts anges texten "Ej

avsett för produktion av foderväxter".

11. Om utsädet varit föremål för betning, pelletering eller annan

specialbehandling ska detta anges.

12. För sorter som är hybrider eller inavelslinjer:

a) För basutsäde, om hybriden eller inavelslinjen som utsädet tillhör har

godkänts officiellt: Namnet på den komponent, under vilket den har godkänts

officiellt, och texten "komponent" i fråga om hybrider eller inavelslinjer som

uteslutande är avsedda som komponenter för slutliga sorter.

b) För basutsäde i övriga fall: Namnet på den komponent som basutsädet

tillhör (kan anges med kodbeteckning), åtföljt av ett omnämnande av den slutliga

sorten och texten "komponent".

c) För certifikatutsäde: Namnet på den sort som utsädet tillhör, åtföljt av

texten "hybrid".

För att märket ska gälla som växtpass enligt 13 a § ska följande information läggas

till:

13. EG-växtpass.

14. Företagets registreringsnummer hos Jordbruksverket enligt 3 § Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av

växtskadegörare.

SJVFS 2011:46

48

Följande uppgifter ska framgå antingen av märket eller av ett åtföljande

dokument:

15. Om det finns en skyddad zon som är relevant. Kännetecknet ”ZP” för

växtpassets geografiska giltighet och namnet på den eller de skyddade zoner som

utsädet är godkänt för.

16. Kännetecknet ”RP” om växtpasset är ett ersättningspass och i tillämpliga fall,

namnet på den ursprungligen registrerade producenten eller importören.

17. I tillämpliga fall, namnet på ursprungslandet eller avsändarlandet i fråga om

utsäde från ett tredjeland.

*För svenskproducerat utsäde godkänt enligt bilaga 2 avsnitt A anges "EG:s regler,

svenska kvalitetskrav".

**För betutsäde anges om det är fråga om sockerbeta eller foderbeta. Angivande av

latinskt namn är frivilligt. För rajsvingel ska anges vilka arter inom släktena Festuca

respektive Lolium korsningen består av.

***För betutsäde anges texten "monogermt" om det är fråga om monogermt frö eller

texten "precision" om det är fråga om tekniskt monogermt frö (precisionsfrö).

b. Obligatorisk information på officiellt märke, avseende handelsutsäde av samtliga

arter som anges i bilaga 1 punkt 6:

1. Texten "EG:s regler".

2. Certifieringsorgan och land.

3. Partiets referensnummer samt ev. löpnummer på säckar.

4. Månad och år för officiell försegling.

5. Art (anges med åtminstone latinskt namn i förkortad form).

6. Texten "Handelsutsäde".

7. Produktionsland.

8. Netto- eller bruttovikt. Har pesticider i pulverform, pelleteringsmedel eller

andra fasta tillsatser använts, ska även typ av tillsats anges samt det ungefärliga

förhållandet mellan frönas vikt och totalvikten.

9. Om utsädet varit föremål för betning, pelletering eller annan

specialbehandling ska detta anges.

c. Obligatorisk information på officiellt märke för art- eller sortblandningar:

1. Texten "EG:s regler".

2. Certifieringsorgan och land.

3. Partiets referensnummer samt ev. löpnummer på säcken.

4. Månad och år för officiell försegling.

5. Texten "Utsädesblandning för ... (avsett ändamål)".

6. Blandningens arter/sorter och deras viktförhållanden. För rajsvingel ska anges

vilka arter inom släktena Festuca respektive Lolium korsningen består av. För en

genetiskt modifierad sort anges ”(genetiskt modifierad)”.

7. Netto- och bruttovikt. Har pesticider i pulverform, pelleteringsmedel eller

andra fasta tillsatser använts, ska även typ av tillsats anges samt det ungefärliga

förhållandet mellan frönas vikt och totalvikten.

8. För utsäde av grässorter vars odlingsvärde inte undersökts anges texten "Ej

avsett för produktion av foderväxter".

9. Om utsädet varit föremål för betning, pelletering eller annan special-

behandling ska detta anges.

SJVFS 2011:46

49

För att märket ska gälla som växtpass enligt 13 a § ska följande information läggas

till:

10. EG-växtpass.

11. Företagets registreringsnummer hos Jordbruksverket enligt 3 § Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av

växtskadegörare.

Följande uppgifter ska framgå antingen av märket eller av ett åtföljande

dokument:

12. Om det finns en skyddad zon som är relevant. Kännetecknet ”ZP” för

växtpassets geografiska giltighet och namnet på den eller de skyddade zoner som

utsädet är godkänt för.

13. Kännetecknet ”RP” om växtpasset är ett ersättningspass och i tillämpliga fall,

namnet på den ursprungligen registrerade producenten eller importören.

14. I tillämpliga fall, namnet på ursprungslandet eller avsändarlandet i fråga om

utsäde från ett tredjeland.

2. Märkning av småförpackningar (leverantörsmärke eller tryckt text på

förpackningen)

a. Obligatorisk information för EG-småförpackning av betutsäde:

1. Texten "EG-småförpackning".

2. Firmans namn eller firmamärke.

3. Partiets referensnummer.

4. Kontrollmyndighet och land.

5. Månad och år för sista försäljning.

6. Art. *

7. Sort. För en genetiskt modifierad sort anges ”(genetiskt modifierad)”. **

8. Texten "Certifikatutsäde".

9. Netto- eller bruttovikt eller antalet frögyttringar. Om vikten anges och

pesticider i pulverform, pelleteringsmedel eller andra fasta tillsatser används, ska

även typ av tillsats anges samt det ungefärliga förhållandet mellan frögyttringarnas

eller frönas vikt och totalvikten.

10. Om utsädet varit föremål för betning, pelletering eller annan

specialbehandling ska detta anges.

*Dessutom anges om det är fråga om sockerbeta eller foderbeta.

**Dessutom anges texten "monogermt" om det är fråga om monogermt frö eller

texten "precision" om det är fråga om tekniskt monogermt frö (precisionsfrö).

b. Obligatorisk information för EG-småförpackning av typ A:

1. Texten "EG-småförpackning, typ A".

2. Firmans namn eller firmamärke.

3. Kontrollmyndighet och land.

4. Partiets referensnummer.

5. Månad och år för sista försäljning.

6. Texten "Utsädesblandning för ... (avsett ändamål)".

SJVFS 2011:46

50

7. Netto- eller bruttovikt. Har pesticider i pulverform, pelleteringsmedel eller

andra fasta tillsatser använts, ska även typ av tillsats anges samt det ungefärliga

förhållandet mellan frönas vikt och totalvikten.

8. Blandningens arter/sorter och deras viktförhållanden. För en genetiskt

modifierad sort anges ”(genetiskt modifierad)”.

9. För utsäde av grässorter vars odlingsvärde inte undersökts, texten "Ej avsett

för produktion av foderväxter".

10. Om utsädet varit föremål för betning, pelletering eller annan

specialbehandling ska detta anges.

c. Obligatorisk information för EG-småförpackning av typ B:

I) Bas- och certifikatutsäde

1. Texten "EG-småförpackning, typ B".

2. Firmans namn eller firmamärke.

3. Partiets referensnummer.

4. Kontrollmyndighet och land.

5. Månad och år för sista försäljning.

6. Art.

7. Sort. För en genetiskt modifierad sort anges ”(genetiskt modifierad)”.

8. Utsädesklass.

9. Netto- eller bruttovikt. Har pesticider i pulverform, pelleteringsmedel eller

andra fasta tillsatser använts, ska även typ av tillsats anges samt det ungefärliga

förhållandet mellan frönas vikt och totalvikten.

10. För utsäde av grässorter vars odlingsvärde inte undersökts, texten "Ej avsett

för produktion av foderväxter".

11. Om utsädet varit föremål för betning, pelletering eller annan

specialbehandling ska detta anges.

II) Handelsutsäde

Samma information som för certifikatutsäde med följande undantag:

punkt 7. Sort anges inte.

punkt 8. "Handelsutsäde" anges i stället.

punkt 10. Behöver inte anges eftersom det inte är relevant.

III) Utsädesblandningar

1. Texten "EG-småförpackning, typ B".

2. Firmans namn eller firmamärke.

3. Partiets referensnummer.

4. Kontrollmyndighet och land.

5. Månad och år för sista försäljning.

6. Texten "Utsädesblandning för ... (avsett ändamål)".

7. Netto- eller bruttovikt.

8. Blandningens arter/sorter och deras viktförhållanden. För en genetiskt

modifierad sort anges ”(genetiskt modifierad)”.

9. För utsäde av grässorter vars odlingsvärde inte undersökts, texten "Ej avsett

för produktion av foderväxter".

10. Om utsädet varit föremål för betning, pelletering eller annan

specialbehandling ska detta anges.

SJVFS 2011:46

51

d. Obligatorisk information för S-småförpackning:

I) Certifikatutsäde och handelsutsäde av olje- och fiberväxter

1. Texten "S-småförpackning".

2. Texten "Certifikatutsäde" eller "Handelsutsäde".

3. Firmans namn eller firmamärke.

4. Referensnummer.

5. Kontrollmyndighet.

6. Månad och år för sista försäljning.

7. Art.

8. Sort. För en genetiskt modifierad sort anges ”(genetiskt modifierad)”. För

certifikatutsäde av en sammansatt sort ska i stället för sortbenämningen anges

namnet på den sammansatta sorten (uttryckt som ”sammansatt sort” följt av namnet)

och viktprocenten av de ingående komponenterna med sortbenämningen för dessa.

Det är tillräckligt att ange namnet på den sammansatta sorten om dess

sammansättning med viktprocent anmälts skriftligt till köparen, om denne så begärt,

och registrerats officiellt.

9. Netto- eller bruttovikt.

10. har upphävts genom (SJVFS 2001:26).

11. Om utsädet varit föremål för betning, pelletering eller annan

specialbehandling ska detta anges.

II) Utsädesblandningar

1. Texten "S-småförpackning".

2. Firmans namn eller firmamärke.

3. Referensnummer.

4. Kontrollmyndighet.

5. Månad och år för sista försäljning.

6. Texten "Utsädesblandning för ... (avsett ändamål)".

7. Netto- eller bruttovikt.

8. Blandningens arter/sorter och deras viktförhållanden. För en genetiskt

modifierad sort anges ”(genetiskt modifierad)”.

9. har upphävts genom (SJVFS 2001:26).

10. För utsäde av grässorter vars odlingsvärde inte undersökts, texten "Ej avsett

för produktion av foderväxter".

11. Om utsädet varit föremål för betning, pelletering eller annan

specialbehandling ska detta anges.

3. Särskild märkning

Märkning av F-material, som ska användas för produktion av stamutsäde.

Det officiella märket ska omfatta följande upplysningar:

1. Art.

2. Sort. För en genetiskt modifierad sort anges ”(genetiskt modifierad)”.

3. Texten "F-material".

4. Referensnummer.

5. Produktionsland.

6. Om utsädet varit föremål för betning, pelletering eller annan

specialbehandling ska detta anges.

SJVFS 2011:46

52

För att märket ska gälla som växtpass enligt 13 a § ska följande information läggas

till:

7. EG-växtpass.

8. Företagets registreringsnummer hos Jordbruksverket enligt 3 § Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av

växtskadegörare.

Följande uppgifter ska framgå antingen av märket eller av ett åtföljande

dokument:

9. Om det finns en skyddad zon som är relevant. Kännetecknet ”ZP” för

växtpassets geografiska giltighet och namnet på den eller de skyddade zoner som

utsädet är godkänt för.

10. Kännetecknet ”RP” om växtpasset är ett ersättningspass och i tillämpliga fall,

namnet på den ursprungligen registrerade producenten eller importören.

11. I tillämpliga fall, namnet på ursprungslandet eller avsändarlandet i fråga om

utsäde från ett tredjeland.

Märkning av icke slutgiltigt certifierat utsäde.

Det officiella märket ska omfatta följande upplysningar:

1. Certifieringsorgan och land.

2. Art, anges med åtminstone latinskt namn i förkortad form. För beta anges om

det är fråga om sockerbeta eller foderbeta.

3. Sort. För en genetiskt modifierad sort anges ”(genetiskt modifierad)”. I fråga

om hybrider eller inavelslinjer som uteslutande är avsedda som komponenter för

slutliga sorter ska texten "komponent" läggas till.

4. Utsädesklass.

5. För hybridsorter texten "hybrid".

6. Partiets eller odlingens referensnummer.

7. Netto- eller bruttovikt.

8. Texten "Ej slutgiltigt certifierat utsäde".

9. Om utsädet varit föremål för betning ska detta anges.

För att märket ska gälla som växtpass enligt 13 a § ska följande information läggas

till:

10. EG-växtpass.

11. Företagets registreringsnummer hos Jordbruksverket enligt 3 § Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av

växtskadegörare.

Följande uppgifter ska framgå antingen av märket eller av ett åtföljande

dokument:

12. Om det finns en skyddad zon som är relevant. Kännetecknet ”ZP” för

växtpassets geografiska giltighet och namnet på den eller de skyddade zoner som

utsädet är godkänt för.

13. Kännetecknet ”RP” om växtpasset är ett ersättningspass och i tillämpliga fall,

namnet på den ursprungligen registrerade producenten eller importören.

14. I tillämpliga fall, namnet på ursprungslandet eller avsändarlandet i fråga om

utsäde från ett tredjeland.

SJVFS 2011:46

53

Märkning av utsäde av en ännu icke godkänd sort

Det officiella märket ska omfatta följande upplysningar:

1. Certifieringsorgan och land.

2. Partiets referensnummer

3. Månad och år för officiell försegling

4. Art.

5. Sortens benämning (förädlarbeteckning, förslaget till officiell sortbenämning

eller den godkända officiella sortbenämningen).

6. Texten "Sorten har ännu inte uppförts på den officiella sortlistan".

7. Texten ”Endast för försöksodling”.

8. Netto- eller bruttovikt eller deklarerat antal rent frö, eller i tillämpliga fall antal-

et frögyttringar. Om vikten anges och pesticider i pulverform, pelleteringsmedel

eller andra fasta tillsatser används, ska även typ av tillsats anges samt det unge-

färliga förhållandet mellan frögyttringarnas eller frönas vikt och totalvikten.

9. Om utsädet varit föremål för betning ska detta anges.

För att märket ska gälla som växtpass enligt 13 a § ska följande information läggas

till:

10. EG-växtpass.

11. Företagets registreringsnummer hos Jordbruksverket enligt 3 § Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av

växtskadegörare.

Följande uppgifter ska framgå antingen av märket eller av ett åtföljande

dokument:

12. Om det finns en skyddad zon som är relevant. Kännetecknet ”ZP” för

växtpassets geografiska giltighet och namnet på den eller de skyddade zoner som

utsädet är godkänt för.

13. Kännetecknet ”RP” om växtpasset är ett ersättningspass och i tillämpliga fall,

namnet på den ursprungligen registrerade producenten eller importören.

14. I tillämpliga fall, namnet på ursprungslandet eller avsändarlandet i fråga om

utsäde från ett tredjeland.

Märkning av utsäde av bevarandeblandningar

Leverantörsmärket ska omfatta följande upplysningar:

1. Texten "EU:s regler och standarder".

2. Namn och adress på den som ansvarar för märkningen eller personens

identifieringsnummer.

3. Skördemetod: direktskördad eller odlad.

4. Förseglingsåret uttryckt på följande sätt: ”förseglad …” (år), eller året för den

sista provtagningen för den senaste grobarhetsanalysen, uttryckt på följande sätt:

”provtaget …” (år).

5. Ursprungsregionen.

6. Källområde.

7. Insamlingsplats.

8. Insamlingsplatsens livsmiljötyp.

9. Texten ”bevarandeblandning av utsäde av foderväxter, avsedd att användas i ett

område med samma livsmiljötyp som insamlingsplatsen, utan hänsyn till de biotiska

förutsättningarna”.

SJVFS 2011:46

54

10. Partiets referensnummer, angivet av den person som ansvarar för anbringandet

av etiketterna.

11. Beståndsdelarnas viktprocent efter art och i förekommande fall underart. För

direktskördade blandningar är det tillräckligt att ange sammansättningen av arter och

i förekommande fall underarter som är typiska på insamlingsplatsen och som har

betydelse för bevarandet av naturmiljön.

12. Deklarerad netto- eller bruttovikt.

13. Om pesticider i pulverform, pelleteringsmedel eller andra fasta

tillsatser används, anges typ av kemisk behandling eller tillsats samt det

ungefärliga förhållandet mellan frögyttringarnas eller de rena frönas vikt och

totalvikten.

14. För odlade bevarandeblandningar: den specifika grobarheten av de

beståndsdelar i blandningen som definieras som foderväxter enligt bilaga 1 i

utsädesförordningen och som inte uppfyller kraven på grobarhet enligt bilaga 2B

denna föreskrift. Om mer än fem arter inte uppfyller kraven på grobarhet räcker det

att ange ett genomsnitt av grobarheterna.

4. Utformning av officiellt märke respektive leverantörsmärke

a. Färg:

Officiellt märke:

F-material

Vit

Stamutsäde (klass A)

Vit med violett diagonal rand

Basutsäde (klass B)

Vit

Certifikatutsäde (klass C)

Blå

Certifikatutsäde 1:a generation (klass C1)

Blå

Certifikatutsäde 2:a generation (klass C2)

Röd

Certifikatutsäde 3:e generation (klass C3)

Röd

Certifikatutsäde av en sammansatt sort (klass C)

Blå med grön diagonal rand

Handelsutsäde

Brun

Art- eller sortblandningar

Grön

Ej dokumenterad sort

Brun

Icke slutligt certifierat utsäde

Grå

Ännu icke godkänd sort

Orange

Leverantörsmärke:

EG-småförpackning

Blå

EG-småförpackning av typ A

Grön

EG-småförpackning av typ B

1a) basutsäde

Vit

1) certifikatutsäde (klass C)

Blå

2) certifikatutsäde 1:a generation (klass C1)

Blå

3) certifikatutsäde 2:a generation (klass C2)

Röd

4) handelsutsäde

Brun

5) blandningar

Grön

Ej dokumenterad sort

Brun

S-småförpackning

SJVFS 2011:46

55

1) certifikatutsäde

Blå

2) certifikatutsäde 1:a generation (klass C1)

Blå

3) certifikatutsäde 2:a generation (klass C2)

Röd

4) certifikatutsäde 3:e generation (klass C3)

Röd

5) Certifikatutsäde av en sammansatt sort (klass C)

Blå med grön diagonal rand

6) handelsutsäde

Brun

7) blandningar

Grön

b. Storlek:

Minsta storlek 110 x 67 mm. Undantag för småförpackningar där anpassning av

storlek får ske. (SJVFS 2011:46).

SJVFS 2011:46

56

Bilaga 5

OFFICIELLT DOKUMENT SOM KRÄVS VID UTFÖRSEL OCH

INFÖRSEL AV ICKE SLUTLIGT CERTIFIERAT UTSÄDE (ENLIGT 27 a

OCH 29 §§)

Dokumentet ska innehålla följande upplysningar:

1. Utställande myndighet.

2. Art, anges med åtminstone latinskt namn i förkortad form. För beta anges om det

är fråga om sockerbeta eller foderbeta.

3. Sort. För en genetiskt modifierad sort anges ”(genetiskt modifierad)”.

4. Utsädesklass.

5. Referensnummer för moderparti samt i vilket land certifiering av

sådant parti har skett.

6. Partiets eller odlingens referensnummer.

7. Areal för produktion av aktuellt parti.

8. Skördad mängd och antal förpackningar.

9. Godkänd fältbesiktning.

10. Resultat av ev. föranalyser.

(SJVFS 2001:26).

SJVFS 2011:46

57

Bilaga 6

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV EN BEVARANDEBLANDNING

Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

1. Producentens namn och adress.

2. Skördemetod: direktskördad eller odlad.

3. Beståndsdelarnas viktprocent efter art och i förekommande fall underart. För

direktskördade blandningar är det tillräckligt att ange sammansättningen av arter och

i förekommande fall underarter som är typiska på insamlingsplatsen och som har

betydelse för bevarandet av naturmiljön.

4. För odlade bevarandeblandningar, den specifika grobarheten av de arter som

omfattas av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering

m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter.

5. Mängd av blandningen som ansökan gäller.

6. Ursprungsregionen.

7. Begränsning av saluföring i ursprungsregionen.

8. Källområde.

9. Insamlingsplats, och för odlade bevarandeblandningar även uppförökningsplatsen.

10. Insamlingsplatsens livsmiljötyp.

11. Insamlingsår.

12. Försäkran att bevarandeblandningen uppfyller de särskilda krav som ställs i 41 –

44 §§ för direktskördade bevarandeblandningar och i 46 – 49 §§ för odlade

bevarandeblandningar.

(SJVFS 2011:46).