SJVFS 2012:30

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2012:30

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av

utsäde av köksväxter;

Utkom från trycket

den 7 december 2012

Omtryck

beslutade den 6 december 2012.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 7, 13, 21 och 24 §§

utsädesförordningen (2000:1330), i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 1994:24)

om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter1,

dels att nuvarande 24 a § och 24 b § ska betecknas 12 b § respektive 24 a §,

dels att 12 b, 24, 25 och 29 §§, bilaga 3 till föreskriften, samt rubriken närmast

före 19 § ska ha följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna ska införas närmast före 12 b § en ny rubrik av

följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder i kraft.

GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER

1 § Grundläggande bestämmelser om certifiering m.m. av utsäde finns dels i

utsädeslagen (1976:298), dels i utsädesförordningen (2000:1330). (SJVFS 2001:30).

DEFINITIONER

2 § De termer och begrepp som används i utsädeslagen (1976:298), växtskyddslagen

(1972:318) och i 13 kap.miljöbalken (1998:808) har samma betydelse i dessa

föreskrifter.

I dessa föreskrifter avses med

utsäde: frö för sådd av de i bilaga 1 nämnda arterna,

grundutsäde: utsäde certifierat i en klass som medger reproduktion för

certifiering av skörden,

bruksutsäde: utsäde som inte ska användas för vidare uppförökning,

förädlarmaterial (F-material): utsäde av en förädlad sort, som används av

förädlaren eller dennes representant för upprätthållande av sorten eller för fram-

ställning av stamutsäde eller basutsäde,

stamutsäde (utsädesklass A): utsäde som under ansvar av förädlaren eller dennes

representant är framställt från F-material eller stamutsäde och som uppfyller de i

bilaga 1 angivna kraven samt är avsett för framställning av stamutsäde, basutsäde

eller certifikatutsäde,

basutsäde (utsädesklass B): utsäde som under ansvar av förädlaren eller dennes

representant är framställt från stamutsäde och som uppfyller de i bilaga 1 angivna

kraven samt är avsett för framställning av certifikatutsäde,

1

Författningen senast omtryckt SJVFS 2011:37.

SJVFS 2012:30

2

certifikatutsäde (utsädesklass C): utsäde som är framställt från basutsäde, eller på

förädlarens begäran från stamutsäde, och som uppfyller de i bilaga 1 angivna kraven

samt huvudsakligen är avsett för användning som bruksutsäde,

standardutsäde: utsäde som är kontrollerat och som uppfyller de i bilaga 1

punkterna 2 och 3 angivna kraven samt är avsett för användning som bruksutsäde,

småförpackningar: en förpackning av certifikatutsäde eller standardutsäde med

en högsta nettovikt för:

a) blomsterböna, bondböna, brun böna, böna och ärt: 5 kg,

b) jättepumpa, dansk körvel, lök, majrova, mangold, morot, pumpa, rova, rädisa,

rättika, rödbeta, salladskål, schalottenlök, sparris, spenat, squash, svartrot,

vattenmelon och vintersallat: 500 g,

c) andra arter av köksväxter: 100 g.

d) utgår/upphävs.

i de angivna nettovikterna inräknas inte eventuellt innehåll av pesticider i pulver-

form, pelleteringsmedel eller andra fasta tillsatser,

provtagningssäsong: perioden från den 1 juli till och med den 30 juni,

officiella åtgärder: åtgärder som vidtas av Statens jordbruksverk eller av ett

organ som förklarats behörigt av Jordbruksverket,

OECD-systemet: de regler som är fastställda av Organisation for Economic Co-

operation and Development (OECD) den 28 september 2000 för certifiering av

utsäde av köksväxter,

dokumenterad sort: officiellt godkänd sort som finns intagen i en sortlista inom

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i OECD:s sortlista,

ännu icke godkänd sort: en sort som inte finns på EG:s gemensamma sortlista och

för vilken det lämnats in en ansökan till Jordbruksverket om intagning i den svenska

sortlistan,

växtpass: officiell märkning som visar att föreskrivna sundhetskrav vid

förflyttning av växter inom Europeiska unionen (EU) är uppfyllda, samt

sundhetsintyg: sundhetscertifikat

eller

annat

sundhetsintyg

godkänt

av

Jordbruksverket. (SJVFS 2011:37).

GRUNDLÄGGANDE KRAV FÖR CERTIFIERING OCH FÖR KONTROLL

AV STANDARDUTSÄDE

Provtagning och partistorlek

3 § Provtagning av utsäde för certifiering respektive för kontroll av standardutsäde

ska ske enligt de regler som fastställts av International Seed Testing Association

(ISTA).

Alla utsädespartier för certifiering ska vara officiellt provtagna eller provtagna av

en provtagare som auktoriserats av Jordbruksverket. Detsamma gäller för kontroll av

standardutsäde. Villkoren för att kunna bli en auktoriserad provtagare framgår av

bilaga 2 b. I bilagan finns också bestämmelser som den auktoriserade provtagaren

ska följa. Den auktoriserade provtagarens arbete kontrolleras av Jordbruksverket

genom en stickprovskontroll på minst 5 %. Stickprovskontroll behöver dock inte

utföras på prov som tas ut av en automatisk provtagare.

Alla delar av ett parti ska vara åtkomliga för provtagning. Utsäde som ska betas

ska kunna provtas även före betning. Om det finns särskilda skäl får Jordbruksverket

medge undantag från kravet på provtagning före betning.

SJVFS 2012:30

3

Certifiering får endast ske vid utsädesanläggning vars anordningar för prov-

tagning, märkning, försegling och, i tillämpliga fall, blandning godkänts av

Jordbruksverket. För att ett utsädesföretag ska kunna använda sig av en auktoriserad

provtagare måste företaget godkännas av Jordbruksverket enligt bilaga 2 b och lämna

den information som krävs enligt bilagan.

Ett utsädesparti ska vara enhetligt. Partistorleken får vara högst

1. 30 ton för utsäde av blomsterböna, bondböna, brun böna, böna och ärt,

2. 20 ton för utsäde av blomsterböna, jättepumpa, mangold, pumpa, rödbeta,

sparris, squash och vattenmelon, samt

3. 10 ton för utsäde av övriga arter.

I samtliga fall får dock de högsta tillåtna vikterna överskridas med högst

5 procent. (SJVFS 2010:42).

Fältbesiktning och sortkontroll

4 § Utsäde för certifiering ska komma från fältbesiktigad och godkänd utsädes-

odling. För att godkännas ska utsädesodlingen läggas ut på fält i god hävd och utan

känd förekomst av flyghavre samt uppfylla angivna krav för utsädesodling enligt

bilaga 2 och krav på sortkvalitet enligt bilaga 1.

Innan en utsädesodling slutligt kan godkännas av Jordbruksverket ska godkända

resultat från både fältbesiktningen och från kontrollodling av grundutsädet föreligga.

Detta gäller oavsett om den fältbesiktigats av Jordbruksverket eller av en

auktoriserad besiktningsman enligt 5 a §. Vid slutlig fältbesiktning ska odlingen ha

befunnits vara fri från flyghavre. (SJVFS 2005:91).

5 § Anmälan av utsädesodling till fältbesiktning ska ske skriftligen till

Jordbruksverket. Av anmälan ska det framgå om officiell eller auktoriserad fält-

besiktningsman avses användas. För vårsådda utsädesodlingar ska anmälan ha

kommit in till Jordbruksverket senast den 15 maj skördeåret och för höstsådda ska

anmälan ha kommit in senast den 25 april, om inte annan tidpunkt medges i det

enskilda fallet. För fleråriga utsädesodlingar ska anmälan ske varje år och ha kommit

in till Jordbruksverket senast den 15 maj skördeåret, om inte annan tidpunkt medges i

det enskilda fallet. Anmälningar efter den 15 juli kan endast medges om

Jordbruksverket har möjlighet till besiktning alternativt stickprovskontroll. Odlingar

som anmäls för sent kan avvisas.

Under vegetationsperioden svarar Jordbruksverket för besiktning och kontroll av

anmäld areal enligt vad som anges i bilaga 2 samt att fastställa fältavsnittens storlek,

antal och fördelning på fält som ska besiktigas.

Jordbruksverket kontrollodlar partier som certifieras i klasserna A, B samt i klass

C. I anslutning till kontrollodlingen bedöms om den ska kombineras med laboratorie-

analys.

Jordbruksverket, eller en auktoriserad besiktningsman enligt 5 a §, äger utan före-

gående meddelande om besiktning tillträde till odling som anmälts och utför besikt-

ning i för grödan lämpligt utvecklingsstadium.

Jordbruksverket underrättar skriftligen uppdragsgivaren om resultatet av

kontrollodling respektive fältbesiktning. (SJVFS 2005:91).

5 a § Fältbesiktning av en utsädesodling avsedd för produktion av certifikatutsäde

får utföras av person som Jordbruksverket auktoriserat för detta ändamål. Villkoren

SJVFS 2012:30

4

för sådan auktorisation framgår av bilaga 2 a. I bilagan finns också bestämmelser

som den auktoriserade besiktningsmannen ska följa.

Jordbruksverket efterkontrollerar genom stickprov minst 5 % av utsädes-

odlingarna som fältbesiktigats av besiktningsmän som auktoriserats enligt första

stycket. Utsädespartier från dessa utsädesodlingar ska kontrollodlas i den omfattning

Jordbruksverket anser nödvändigt. (SJVFS 2005:91).

Frövarukvalitet

6 § Frövarukvaliteten ska undersökas enligt ISTA:s regler, med de avvikande

bestämmelser rörande minsta provvikt för undersökning av inblandning av antal frön

av andra arter som framgår av bilaga 1 a. De analyser som krävs för certifiering av

utsäde, för att kontrollera om kvalitetskraven i bilaga 1 uppfylls, ska utföras av det

certifierande organet eller av ett laboratorium som har auktoriserats av

Jordbruksverket. Villkoren för att ett laboratorium ska kunna auktoriseras framgår av

bilaga 2 c. I bilagan finns också bestämmelser som det auktoriserade laboratoriet ska

följa. Jordbruksverket kontrollerar genom stickprov minst 5 % av analyserna som

utförts vid det auktoriserade laboratoriet. (SJVFS 2005:91).

7 § Utsäde får godkännas om det vid undersökning av de uttagna proven uppfyller

kvalitetskraven i bilaga 1. Sundhetsanalyserna får göras på råvaruprov under

förutsättning att detta tagits ut av en officiell eller auktoriserad provtagare.

För saluföring i Sverige ska utsäde som producerats i Sverige även uppfylla de

tilläggskrav som anges i bilaga 1 för sådant utsäde.

Parti får inte godkännas om utsädet enligt det certifierande organets bedömning

är otillfredsställande rensat eller inte antas tåla lagring utan att grobarheten

försämras. (SJVFS 2005:57).

Kontrollerat standardutsäde

8 § Utsäde som är tillräckligt sortäkta och sortrent får, med undantag av rotcikoria

(Cichorium intybus), utan certifiering och utan föregående sortkontroll godkännas för

saluföring som kontrollerat standardutsäde, om det uppfyller kvalitetskraven i bilaga

1 punkterna 2 och 3. För sådant godkännande ska därutöver gälla att utsädet ska vara

av en sort som är intagen i den svenska sortlistan, i Europeiska gemenskapens (EG)

gemensamma sortlista för arter av köksväxter eller i en nationell sortlista från något

annat land inom EES.

Om ingående partier i en sortblandning var för sig uppfyller kraven i bilaga 1, får

standardutsäde av olika sorter godkännas för saluföring som sortblandning av en viss

art.

Jordbruksverket utför stickprovsvis efterkontroll av sortäkthet och sortrenhet.

(SJVFS 2011:37).

Särskilda krav för utsäde av ännu icke godkända sorter

8 a § Saluföring av utsäde av en ännu icke godkänd sort får ske i enlighet med

kommissionens beslut 2004/842/EG om genomförandebestämmelser enligt vilka

medlemsstaterna får tillåta utsläppande på marknaden av utsäde som hör till sorter

SJVFS 2012:30

5

för vilka det har lämnats in en ansökan om införande på den nationella sortlistan för

arter av lantbruks- eller köksväxter2.

Ansökan om saluföring till försöksodling i fältmässig skala ska skickas till Jord-

bruksverket och kan göras av den som lämnat in ansökan om sortgodkännande eller

en representant för denne. Ansökan ska innehålla följande uppgifter

1. sortbeskrivning,

2. information om hur sorten upprätthålls. (SJVFS 2005:91).

8 b § Utsädet ska uppfylla kraven i dessa föreskrifter för kontrollerat standardutsäde.

Märkning ska göras enligt bilaga 3.5. (SJVFS 2005:91).

Betat utsäde

9 § Utsäde som har behandlats med bekämpningsmedel (betats) får endast certifieras

eller godkännas som standardutsäde om medlet är jämnt fördelat på frövaran. (SJVFS

2001:30).

10 § Bestämmelser om emballage och märkning av betat utsäde finns i Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:13) om emballage för betat utsäde. (SJVFS

2001:30).

Utlämnande av utsäde

11 § Parti för certifiering och parti för kontroll som standardutsäde ska finnas

tillgängligt på platsen för provtagningen till dess att undersökningen av kvaliteten

visar att kraven, med undantag för efterkontrollen av sortäkthet och sortrenhet, i

bilaga 1 är uppfyllda.

Utan hinder av bestämmelsen i första stycket får det certifierande organet

certifiera utsäde för utförsel till ett land inom Europeiska ekonomiska samarbets-

området innan resultatet av grobarhetsanalysen är klart.

Som villkor för sådan certifiering gäller att

1. utlämnandet endast ska avse första handelsledet och att köparens namn och

adress anges,

2. en renhetsanalys som uppfyller kraven i bilaga 1 uppvisas,

3. den grobarhet som framgår av föranalysen anges,

4. utsädesproducenten ska informera köparen om resultatet av grobarhetsanalysen

utvisar att kvalitetskraven i bilaga 1 inte är uppfyllda. (SJVFS 2005:91).

Undantag från krav på grobarhet

12 § Utan hinder av bestämmelserna i 7 § kan Jordbruksverket godkänna för

certifiering partier av stamutsäde och basutsäde, som inte uppfyller de i bilaga 1

angivna kraven avseende grobarhet. Sådant godkännande kan meddelas under

förutsättning att konstaterad grobarhet uppges vid saluföringen och att utsädet ska

användas för fortsatt uppförökning. (SJVFS 2005:91).

2

EUT L 361, 9.12.2004, s. 21, Celex 32004D0842.

SJVFS 2012:30

6

Utsäde av genetiskt modifierade sorter

12 a § Utöver kraven i dessa föreskrifter får utsäde som är av en sort som är

genetiskt modifierad endast saluföras om ett tillstånd till utsläppande på marknaden

finns enligt 13 kap. 12 § miljöbalken (1998:808) eller om ett godkännande för

utsläppande på marknaden finns som uppfyller kraven om ömsesidigt erkännande

enligt 3 kap. 43 § förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade

organismer i miljön.

Att sorten är genetiskt modifierad ska framgå av märkningen på förpackningen

enligt märkningskraven i bilaga 3, samt av alla dokument, officiella eller andra, som

fästs på eller åtföljer utsädespartiet. Uppgift om att en sort är genetiskt modifierad

ska även framgå av försäljningskataloger och annan information där sorten

omnämns. (SJVFS 2005:26).

Journalföring

12 b § Företag som yrkesmässigt förpackar eller leverantörsmärker utsäde för vidare

saluföring ska kontinuerligt föra journal om lager och förpackning av partier och

blandningar. I journalen ska det finnas följande uppgifter:3

1. art,

2. sort,

3. partiets referensnummer,

4. förpackningens referensnummer, om annorlunda än partiets referensnummer

5. certifikatutsäde eller standardutsäde,

6. partiets vikt,

7. datum för påbörjad packning,

8. antal förpackningar som märkts och förseglats,

9. viktdelar som gått till blandningar (blandningens referensnummer anges), och

10. datum för avslutad förpackning.

En journal ska finnas tillgänglig för kontroll under minst tre år.

Prov från varje parti kontrollerat standardutsäde som är avsett att saluföras ska

tas ut av företaget och hållas tillgängligt under minst två år för kontroll av

Jordbruksverket. (SJVFS 2012:30).

MÄRKNING OCH FÖRSEGLING

13 § Vid saluföring av utsäde ska varje förpackning, med undantag för

småförpackning, vara försedd med ett officiellt märke vars utformning och innehåll

uppfyller kraven i bilaga 3.

Märkningen ska utföras under det certifierande organets kontroll och utgör ett

bevis på att utsädet är certifierat.

Ett officiellt märke ska vara av självhäftande material eller av rivbeständigt

material, påsytt på förpackningen eller fäst under plomb. (SJVFS 2001:30).

13 a § Det officiella märket får för utsäde av tomat (Lycopersicon esculentum) och

av släktet böna (Phaseolus spp.) kombineras med det växtpass som krävs enligt 7 §

3 Ändringen innebär bl.a. att punkt 11 upphävs

SJVFS 2012:30

7

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot

spridning av växtskadegörare.

Den information som krävs utöver märkningen för certifieringen respektive

kontrollerat standardutsäde, för att det kombinerade märket ska gälla som växtpass,

framgår av bilaga 3. (SJVFS 2007:37).

14 § Förpackningar med utsäde som certifierats enligt 11 § andra stycket och

förpackningar med stamutsäde och basutsäde som godkänts enligt 12 § ska, utöver

kraven i bilaga 3, genom säljarens eller leverantörens försorg vara försedda med ett

leverantörsmärke på vilket grobarheten, leverantörens namn och adress samt utsädes-

partiets referensnummer anges. Dessutom ska, för utsäde som godkänts enligt 12 §,

på det officiella märket anges att partiets grobarhet inte uppfyller kraven i bilaga 1.

Leverantörsmärket ska inte kunna förväxlas med det officiella märket. (SJVFS

1996:103).

14 a § Vid märkning av förpackningar med utsäde för vilket undantag medgetts

enligt 29 § ska, i fråga om utsäde av en dokumenterad sort, det officiella märket ha

samma färg som för motsvarande utsädesklass. För utsäde av ej dokumenterad sort

ska det officiella märket ha sådan färg som anges i bilaga 4.

Märket ska alltid ange att utsädet uppfyller mindre strikta krav. (SJVFS

1996:103).

15 § har upphävts genom (SJVFS 1996:103).

16 § Vid certifiering ska varje förpackning förseglas under det certifierande organets

kontroll i samband med provtagning och märkning. Försegling utgörs av förslutning

och plombering och ska vara utförd på sådant sätt att den förstörs vid öppnandet.

Följande förslutningssystem får användas utan plombering:

1. påsar av papper eller plast, förutsatt att de inte har någon annan öppning än

påfyllningsanordningen och att denna är försedd med ett självhäftande system eller

värmeförslutningssystem som försluter öppningen efter påfyllning på sådant sätt att

den inte kan öppnas utan att skadas, eller

2. påsar av icke vävt material som sys ihop, förutsatt att en sifferserie som inleds

med siffran 1 i påsens överkant eller liknande märkning (bokstäver, symbol) som

visar att påsens ursprungliga mått inte ändrats, är tryckt med outplånlig skrift på

minst ena sidan av påsens öppning. (SJVFS 1996:103).

Särskilda bestämmelser för standardutsäde

17 § Standardutsäde får saluföras i förpackningar som är märkta enligt

märkningskraven i bilaga 3, punkterna 3 respektive 4 (småförpackningar). Märkning

och försegling får utföras av den som anmält sin verksamhet enligt 20 §

utsädesförordningen.

Försegling ska vara utförd på sådant sätt att den förstörs vid öppnandet. (SJVFS

2001:30).

SJVFS 2012:30

8

Annullering

18 § Visar resultatet av undersökningen av frövarukvaliteten att utsädet inte upp-

fyller kraven enligt bilaga 1, ska märkena under det certifierande organets kontroll

makuleras. (SJVFS 1995:109).

Saluföringsperiod ( SJVFS 2012:30 )

19 § Certifierat utsäde får saluföras under en period av ett år efter den månad då

förseglingen ägt rum.

Förlängt godkännande av certifierat utsäde kan medges, om partiet efter prov-

tagning och kontroll av det certifierande organet visar sig fortfarande uppfylla

grobarhetskravet.

Om förlängning medges, ska det certifierande organet utföra nödvändig

tilläggsmärkning. (SJVFS 2001:30).

19 a § Standardutsäde får saluföras under den provtagningssäsong då försegling ägt

rum och under nästföljande provtagningssäsong.

Förlängt godkännande av standardutsäde kan medges, om partiet efter provtag-

ning och kontroll av Jordbruksverket visar sig fortfarande uppfylla grobarhetskravet.

Om förlängning medges, ska Jordbruksverket utföra nödvändig tilläggsmärkning.

(SJVFS 2005:91).

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR SMÅFÖRPACKNINGAR

20 § Partier som godkänts för certifiering som certifikatutsäde eller godkänts som

kontrollerat standardutsäde får saluföras i småförpackningar utan att dessa behöver

vara officiellt märkta och förseglade om de uppfyller märknings- och

förseglingskraven i 21 §. (SJVFS 2001:30).

21 § Småförpackningar ska vara märkta med ett leverantörsmärke eller med en

tryckt eller påstämplad text utvändigt på förpackningen, som uppfyller märknings-

kraven i bilaga 3, punkterna 2 (certifikatutsäde), 4 (standardutsäde) respektive 4a

(sortblandning av standardutsäde). Om förpackningen är genomskinlig kan märket

anbringas inuti förpackningen.

Småförpackningar ska vara förseglade av den som förpackar partiet på ett sådant

sätt att förseglingen förstörs vid öppnandet. Återförsegling av småförpackningar av

certifikatutsäde får endast äga rum under det certifierande organets kontroll. (SJVFS

2011:37).

22 § Småförpackningar får saluföras till och med september månad andra säsongen

efter den provtagningssäsong då partiet godkänts. (SJVFS 2001:30).

23 § Förlängt godkännande av certifierat utsäde i restpartier av småförpackningar

efter den i 22 § nämnda perioden kan medges av det certifierande organet, om ett

antal prov som är representativa för restpartiet, fortfarande uppfyller kravet på

grobarhet. Om förlängning medges ska utsädesföretaget göra en tilläggsmärkning

som anger det nya sista datumet för saluföring. Sista datumet för saluföring kan

förlängas ett år. (SJVFS 2005:57).

SJVFS 2012:30

9

24 §4 Jordbruksverket kontrollerar att kvalitetskrav på utsäde i småförpackningar

samt krav om märkning och försegling av dessa upprätthålls. (SJVFS 2012:30).

UTFÖRSEL AV UTSÄDE

24 a § Utsäde avsett för certifiering i ett land inom Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet får säljas till det landet som icke slutligt certifierat utsäde under

förutsättning att utsädet

1. kommer från en godkänd utsädesodling,

2. är förpackat och märkt med ett officiellt märke vars utformning och innehåll

uppfyller kraven i bilaga 3, samt

3. åtföljs av ett officiellt dokument enligt bilaga 4. (SJVFS 1996:103).

24 b § ändrad beteckning genom (SJVFS 2012:30).

INFÖRSEL AV UTSÄDE

25 § Import av utsädesparti från land utanför Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet, inklusive småförpackningar, ska av importören skriftligen

anmälas till Jordbruksverket senast tre månader efter införseln. Import av mindre än

2 kg per sort och importtillfälle behöver inte anmälas. Anmälan ska innehålla

följande uppgifter:

1: Art

2: Sort

3: Kategori

4: Produktionsland och officiell kontrollmyndighet

5: Avsändarland

6: Importör

7: Kvantitet. Om partiet består av ett antal obrutna förpackningar som alla har

samma vikt kan uppgift om partiets vikt bestå av antalet förpackningar, om det också

finns tydligt angett vad storleken på förpackningarna är.

Är standardutsäde inte märkt enligt EG:s regler, ska detta anges i stället för

referensnummer. (SJVFS 2012:30).

26 § Utsäde får föras in för att kontrolleras som standardutsäde, om sorten är intagen

i den svenska sortlistan, i Europeiska gemenskapens gemensamma sortlista för arter

av köksväxter eller i en nationell sortlista från något annat land inom det Europeiska

ekonomiska samarbetsområdet.

27 § Utsäde får föras in som icke slutligt certifierat utsäde för att certifieras som

certifikatutsäde om

1. sorten är intagen i en sortlista inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

2. utsädet härstammar från basutsäde,

3. moderpartiet är sortkontrollerat av en myndighet i ett annat land inom

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i ett annat land av en myndighet vars

fältbesiktning godkänns av Jordbruksverket, och

4 Ändringen innebär att andra stycket upphävs

SJVFS 2012:30

10

4. utsädet är märkt enligt kraven för icke slutligt certifierat utsäde samt åtföljt av

ett officiellt dokument enligt bilaga 4. (SJVFS 2005:91).

28 § Införsel av ett utsädesparti av en sort som inte är intagen i en sortlista inom

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet får ske om partiet

1. har ett tillstånd för saluföring enligt kommissionens beslut 2004/842/EG om

genomförandebestämmelser enligt vilka medlemsstaterna får tillåta utsläppande på

marknaden av utsäde som hör till sorter för vilka det har lämnats in en ansökan om

införande på den nationella sortlistan för arter av lantbruks- eller köksväxter5,

2. förs in för uppförökning och hela skörden därefter förs ut ur landet,

3. förs in för rensning och färdigbearbetning och därefter förs ut ur landet,

4. är odlat som F-material under förädlarens kontroll och förs in för vidare

uppförökning under förädlarrepresentants ansvar, eller

5. förs in för försöksmässig provning, vetenskapligt ändamål eller urvalsarbete i

partier med en högsta nettovikt om:

a) för blomsterböna, bondböna, brun böna, böna och ärt: 50 kg,

b) för lök, majrova, mangold, morot, pumpa, rova, rädisa, rättika, rödbeta,

salladskål, schalottenlök, spenat, squash, svartrot, vattenmelon och vintersallat: 5 kg,

c) för andra arter: 1 kg. (SJVFS 2007:37).

UNDANTAG FRÅN BESTÄMMELSERNA

29 § Vid brist på utsäde eller om det annars finns särskilda skäl, kan Jordbruksverket

medge undantag från de krav som angivits i denna författning. (SJVFS 2012:30).

30 § Bestämmelser med krav på registrering av den som yrkesmässigt producerar,

lagrar, saluför eller inför växter, med krav på att vissa växter ska vara försedda med

ett växtpass vid förflyttning inom EU samt med krav på att vissa växter ska åtföljas

av ett sundhetsintyg vid införsel från länder som inte är medlemmar i EU finns i

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot

spridning av växtskadegörare. (SJVFS 1996:103).

-----------------------

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna författning6 träder i kraft den 1 mars 1994.

För certifiering och märkning före den 1 juli 1994 av under 1993 eller tidigare

producerat utsäde som är avsett för utsläppande på marknaden i Sverige gäller dock

Lantbruksstyrelsens föreskrifter (LSFS 1989:26) om statsplombering av utsäde

(utom potatis) i tillämpliga delar7 .

Därjämte får utsäde av köksväxter fram till den 1 juli 1994 märkas med

kvalitetsdeklaration enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:100) om

5

EUT L 361, 9.12.2004, s. 21, Celex 32004D0842.

6 SJVFS 1994:24.

7 Föreskrifterna upphör att gälla vid ikraftträdandet av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering

m.m. av utsäde av stråsäd.

SJVFS 2012:30

11

kvalitetsdeklaration vid överlämnande av vissa utsädesvaror8

och, om sådan

märkning skett, utan certifiering eller kontroll som standardutsäde släppas ut på

marknaden i Sverige fram till den 1 september 1995.

Därutöver får följande tillämpas för utsläppande på marknaden i Sverige.

Utsäde statsplomberat i klass C med högre generationstal än andra generationen

efter basutsäde, i klass D, E eller U får fram till den 30 juni 1995 ommärkas till klass

C utan generationstal, om kravet i 19 § andra stycket är uppfyllt.

Tilläggsmärkning av utsäde som ommärkts till klass C utan generationstal får ske

längst t.o.m. den 30 juni 1998, därefter ska utsädet kontrolleras som standardutsäde.

(SJVFS 1996:103).

-------------------------

Denna författning9

träder i kraft den 5 juli 1995.

-------------------------

Denna författning10

träder i kraft den 1 juli 1996.

-------------------------

Denna författning11

träder i kraft den 1 april 2001

-------------------------

Denna författning12 träder i kraft den 15 maj 2005.

-------------------------

Denna författning13 träder i kraft den 1 oktober 2005.

-------------------------

Denna författning14 träder i kraft den 1 januari 2006.

-------------------------

Denna författning15 träder i kraft den 1 maj 2006.

-------------------------

8 Genom verkets föreskrifter (SJVFS 1994:21) om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:100) om

kvalitetsdeklaration vid överlämnande av vissa utsädesvaror, upphör 3-5 §§ samt rubriken närmast före 3 § i föreskrifterna att

gälla den 1 mars 1994.

9 SJVFS 1995:109.

10 SJVFS 1996:103.

11 SJVFS 2001:30.

12 SJVFS 2005:26.

13 SJVFS 2005:57.

14

SJVFS 2005:91.

15

SJVFS 2006:33.

SJVFS 2012:30

12

Denna författning16 träder i kraft den 1 juli 2007. Utsäde av arterna schalottenlök,

piplök, vitlök, gräslök, rabarber, sockermajs samt popmajs får saluföras till den 31

december 2009 även om sorten inte finns intagen i den svenska sortlistan eller i EG:s

gemensamma sortlista över arter av köksväxter.

-------------------------

Denna författning17 träder i kraft den 1 juli 2008.

-------------------------

Denna författning18 träder i kraft den 30 juni 2010.

-------------------------

Denna författning19 träder i kraft den 1 november 2011.

-------------------------

Denna författning20 träder i kraft den 1 januari 2013.

HARALD SVENSSON

Linda Qvarnemark

(Regelenheten)

16

SJVFS 2007:37.

17

SJVFS 2008:27.

18

SJVFS 2010:42.

19

SJVFS 2011:37.

20

SJVFS 2012:30.

SJVFS 2012:30

13

Bilaga 1

KVALITETSKRAV FÖR KÖKSVÄXTUTSÄDE

Utsädet ska uppfylla följande krav:

1. Utsädet ska ha godtagbar sortäkthet och sortrenhet.

2. Sjukdomar och skadliga organismer som försämrar utsädets användbarhet ska

hållas på lägsta möjliga nivå.

3. Utsädet ska i övrigt uppfylla följande krav beträffande renhet, inblandning av

andra arter och grobarhet, i samtliga utsädesklasser och standardutsäden:

Anmärkningar:

a) Gäller frögyttringar i tillämpliga fall.

b) För sorter av supersöt sockermajs gäller att grobarheten ska vara minst 80%.

Etiketten ska bära påskriften ”lägsta grobarhet 80 %”.

Art

Rent frö,

vikt-%,

lägst

Frön av andra

arter, högsta

vikt-%

Grobarhet

%, lägst

Allium cepa L.

Lök,

Schalottenlök

97

0,5

70

Allium fistulosum L.

Piplök

97

0,5

65

Allium porrum L.

Purjolök

97

0,5

65

Allium sativum L.

Vitlök

97

0,5

65

Allium schoenoprasum L.

Gräslök

97

0,5

65

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

Dansk körvel

96

1

70

Apium graveolens L.

Selleri

(blekselleri,

rotselleri)

97

1

70

Asparagus officinalis L.

Sparris

96

0,5

70

Beta vulgaris L.

Mangold

97

0,5

50 a)

Beta vulgaris L..

Rödbeta

(inklusive

Cheltenham-

beta)

97

0,5

70 a)

Brassica oleracea L.

Blomkål

97

1

70

Brassica oleracea L.

Broccoli

97

1

75

Brassica oleracea L.

Brysselkål

97

1

75

Brassica oleracea L.

Grönkål

97

1

75

Brassica oleracea L.

Kålrabbi

97

1

75

Brassica oleracea L.

Rödkål

97

1

75

Brassica oleracea L.

Savojkål

97

1

75

Brassica oleracea L.

Vitkål,

spetskål

97

1

75

Brassica rapa L

Rova, majrova

97

1

80

Brassica rapa L

Salladskål

97

1

75

Capsicum annuum L.

Chilipeppar,

Paprika.

97

0,5

65

Cichorium endivia L.

Escarolesallat,

Friséesallat

95

1

65

Cichorium intybus L.

Endiviasallat

eller witlof-

cikoria

Sallatscikoria

95

1,5

65

Cichorium intybus L.

Rotcikoria

97

1

80

SJVFS 2012:30

14

Art

Rent frö,

vikt-%,

lägst

Frön av andra

arter, högsta

vikt-%

Grobarhet

%, lägst

Citrullus lanatus (Thunb.)

Matsum. et Nakai

Vattenmelon

98

0,1

75

Cucumis melo L.

Melon

98

0,1

75

Cucumis sativus L.

Gurka

(druvgurka,

slanggurka)

98

0,1

80

Cucurbita maxima Duchesne

Jättepumpa

(inklusive

vinterpumpa)

98

0,1

80

Cucurbita pepo L.

Pumpa,

squash

98

0,1

75

Cynara cardunculus L.

Kardon,

kronärt-skocka

98

0,5

65

Daucus carota L.

Morot

(inklusive

fodermorot)

95

1

65

Foeniculum vulgare Mill.

Fänkål

96

1

70

Lactuca sativa L.

Sallat

95

0,5

75

Lycopersicon esculentum Mill.

Tomat

97

0,5

75

Petroselinum crispum (Mill.)

Nyman ex A.W. Hill

Persilja

97

1

65

Phaseolus coccineus L.

Blomsterböna

98

0,1

80

Phaseolus vulgaris L.

Böna

(buskböna,

störböna),

Brun böna

98

0,1

75

Pisum sativum L. (partim)

Ärt (märgärt,

spritärt,

sockerärt)

98

0,1

80

Raphanus sativus L.

Rädisa, rättika

97

1

70

Rheum rhabarbarum L.

Rabarber

97

0,5

70

Scorzonera hispanica L.

Svartrot

95

1

70

Solanum melongena L.

Aubergin,

äggplanta

96

0,5

65

Spinacia oleracea L.

Spenat

97

1

75

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Vintersallat

95

1

65

Vicia faba L. (partim)

Bondböna

98

0,1

80

Zea mays L. (partim)

Sockermajs,

Popmajs

98

0,1

85b)

SJVFS 2012:30

15

4. Utsäde av ärtväxter får inte innehålla levande insekter av följande arter:

Bönbagge (Acanthoscelides obtectus Sag.)

Fröbagge av arten Bruchus affinis Froel. (saknar svenskt namn)

Vialsmyg (Bruchus atomarius L.)

Ärtsmyg (Bruchus pisorum L.)

Bönsmyg (Bruchus rufimanus Boh.)

5. Utsäde får inte innehålla levande kvalster (Acarina).

Följande tilläggskrav ska uppfyllas för certifiering för saluföring i Sverige:

1. Vattenhalten för brun böna får vara högst 18,0 % med en tillåten avvikelse upp

till 18,5 %.

2. Utsäde av brun böna och ärt får inte innehålla frön av flyghavre eller snärja.

(SJVFS 2010:42).

SJVFS 2012:30

16

Bilaga 1 a

Minsta provvikt för undersökning av inblandning av antal frön av andra arter

Art

Minsta provvikt (gram) för

bestämning av antal frön av

andra arter a)

Aubergin, äggplanta

20

Blomsterböna

1000

Bondböna

1000

Broccoli

25

Böna, Brun böna

700

Cikoria (Endiviasallat, witlof-

cikoria, Sallatscikoria)

15

Cikoria, rot-

50

Escarolesallat, Friséesallat

15

Fänkål

25

Gurka

25

Gräslök

15

Jättepumpa (inklusive

vinterpumpa)

250

Kardon, kronärtskocka

50

Kål, blom-

25

Kål, bryssel-

25

Kål, grön-

25

Kål, röd-

25

Kål, savoj- -

25

Kål, spets-

25

Kål, vit-

25

Kålrabbi

25

Körvel, dansk

20

Lök

25

Majrova, rova, salladskål

20

Mangold

100

Majs (sockermajs, popmajs)

1000

Melon

100

Morot

10

Paprika, chilipeppar

40

Persilja

10

Piplök

15

Pumpa, squash

150

Purjolök

20

Rabarber

135

Rädisa, rättika

50

Rödbeta

100

Sallat

10

Selleri

5

Sparris

100

Spenat

75

Svartrot

30

Tomat

20

Vattenmelon

250

Vintersallat

20

Vitlök

20

Ärt

500

Anmärkningar:

a) För F-1 hybridsorter av ovan nämnda arter får lägsta provvikt minskas till en

fjärdedel av den angivna vikten. Provet måste dock ha en vikt av minst 5 gram och

bestå av minst 400 frön. (SJVFS 2007:37).

SJVFS 2012:30

17

Bilaga 2

KRAV PÅ UTSÄDESODLING FÖR CERTIFIERING AV SKÖRDEN OCH

PÅ FÄLTBESIKTNING

Utsädesodling:

1. Grödan ska ha godtagbar sortäkthet och sortrenhet.

2. Fältet ska vara i sådant skick och grödan i ett sådant

utvecklingsstadium att fullgod kontroll av sortäkthet, sortrenhet och

sundhet är möjlig.

3. Minsta avstånd från angränsande grödor som kan leda till oönskad

pollinering ska vara följande:

A. Mangold och rödbeta (Beta vulgaris)

1. Från pollenkällor av familjen Beta som inte tas upp nedan: 1 000 m.

2. Från pollenkällor av sorter av samma underart som tillhör en annan

sortgrupp:

a) för basutsäde

1 000 m

b) för certifikatutsäde

600 m

3. För pollenkällor av sorter av samma underart som tillhör samma

sortgrupp:

a) för basutsäde

600 m

b) för certifikatutsäde

300 m

De sortgrupper som avses i 2 och 3 ska bestämmas enligt följande:

I) Mangold och rödbeta: om grödan är av en sort som är genetiskt monogerm ska

multigerma sorter anses tillhöra en annan grupp.

II) Mangold: med beaktande av punkt I ska sorterna delas in i fem grupper med

avseende på yttre egenskaper enligt följande:

Grupp

Egenskaper

1

2

3

4

5

Vitt bladskaft och ljusgrön bladskiva utan antocyanfärgning

Vitt bladskaft och mellan- eller mörkgrön bladskiva utan

antocyanfärgning

Grönt bladskaft och mellan- eller mörkgrön bladskiva utan

antocyanfärgning

Skärt bladskaft och mellan- eller mörkgrön bladskiva

Rött bladskaft och antocyanfärgad bladskiva

SJVFS 2012:30

18

III) Rödbeta: med beaktande av punkt I ska sorterna delas in i sex grupper med

avseende på yttre egenskaper enligt följande:

Grupp

Egenskaper

1

Rotknölens tvärsnitt smalt ellipsformat

eller ellipsformat och rotköttet rött eller mörklila

2

Rotknölen cirkelformad eller brett ellipsformad

och rotköttet vitt

3

Rotknölen cirkelformad eller brett ellipsformad

och rotköttet gult

4

Rotknölen cirkelformad eller brett ellipsformad

och rotköttet rött eller mörklila

5

Rotknölens form smal och avlång

och rotköttet rött eller mörklila

6

Rotknölens form smal och triangulär

med spetsen nedåt och rotköttet rött eller mörklila

B. Brassica-arter

1. Från främmande pollenkällor som lätt kan förorsaka betydande försämring hos

sorter av Brassica-arter:

a) för basutsäde

1 000 m

b) för certifikatutsäde

600 m

2. Från andra främmande pollenkällor som lätt kan ge upphov till korsningar i

sorter av Brassica-arter:

a) för basutsäde

500 m

b) för certifikatutsäde

300 m

C. Rotcikoria (Cichorium intybus)

1. Från andra arter av samma familj eller underarter: 1 000 m

2. Från en annan sort av rotcikoria:

a) för basutsäde

600 m

b) för certifikatutsäde

300 m

D. Andra arter

1. Från främmande pollenkällor som lätt kan förorsaka betydande

försämring hos sorter av andra arter:

a) för basutsäde

500 m

b) för certifikatutsäde

300 m

2. Från andra främmande pollenkällor som lätt kan ge upphov till korsningar i

sorter av andra arter:

a) för basutsäde

300 m

b) för certifikatutsäde

100 m

Ovanstående avstånd kan reduceras om det vid fältbesiktning bedöms finnas

tillräckligt skydd i form av naturliga korsningsbarriärer.

4. Sjukdomar och skadliga organismer som försämrar utsädets användbarhet ska

hållas på lägsta möjliga nivå.

Fältbesiktning och kontroll:

För basutsäde och certifikatutsäde ska minst en fältbesiktning utföras. (SJVFS

2007:37).

SJVFS 2012:30

19

Bilaga 2a

AUKTORISATION AV PERSON SOM SKA UTFÖRA FÄLTBESIKTNING

AV UTSÄDESODLINGAR

1. Ansökan ska göras till Jordbruksverket. Ansökan ska innehålla följande

uppgifter:

a. Sökandes namn och adress och övriga kontaktuppgifter.

b. Uppgift om sökanden är egen företagare eller anställd. Om sökanden är

anställd ska följande uppgifter om arbetsgivaren lämnas: namn, adress,

övriga kontaktuppgifter samt uppgift om arbetsgivaren är ett utsädesföretag

eller inte.

c. Uppgift om för vilka arter auktorisation söks.

2. Den sökande ska ha lantbruksutbildning eller motsvarande kunskaper som

innebär att sökanden kan utföra fältbesiktning på ett tillfredsställande sätt.

3. Sökanden ska underteckna en åtagandeförklaring att han eller hon åtar sig att

följa bestämmelserna för officiella fältbesiktningar.

4. Besiktningsmannen får inte dra någon egen fördel av resultatet av fältbesikt-

ningen.

5. Auktorisation meddelas av Jordbruksverket när sökanden med godkänt resultat

har genomgått Jordbruksverkets grundkurs för nya besiktningsmän. Beslutet

tidsbegränsas till tre år.

6. Besiktningsmannen tilldelas av Jordbruksverket ett kontrollnummer som alltid

ska anges tillsammans med dennes underskrift på besiktningsprotokoll och

besiktningsrapporter.

7. Beslutet ger behörighet att utföra fältbesiktning av utsädesodlingar av köksväxter

som anmälts till Jordbruksverket för fältbesiktning. Beslutet kan dock begränsas

till att gälla vissa grödor, beroende på vilka kurser som besiktningsmannen

genomgått med godkänt resultat.

8. Besiktningsmannen ska genomföra fältbesiktningen enligt Jordbruksverkets

anvisningar för fältbesiktning av köksväxter, vilka uppdateras årligen. Aktuella

fältbesiktningsprotokoll ska användas. Besiktningsprotokollen ska skickas in till

Jordbruksverket så snart som möjligt efter genomförd besiktning, så att

Jordbruksverket har möjlighet att genomföra en stickprovskontroll.

9. Besiktningsmannen ska årligen utföra fältbesiktningar av de relevanta grödorna.

10. Förnyad auktorisation förutsätter att besiktningsmannen årligen utfört fältbesikt-

ningar och att vederbörande minst vart tredje år deltar i Jordbruksverkets

repetitionskurs för fältbesiktning av köksväxter.

11. Jordbruksverket får återkalla en auktorisation om något av de ovannämnda

villkoren inte efterlevs. Återkallande får göras även om besiktningsmannen inte

bryter mot reglerna med avsikt. Jordbruksverket meddelar ett sådant återkallande

till besiktningsmannens arbetsgivare liksom till andra certifierande organ i

Sverige.

12. Utsäde som kommer från en utsädesodling som besiktigats av en besiktningsman

vars behörighet senare återkallats, får underkännas vid certifieringen. (SJVFS

2005:91).

SJVFS 2012:30

20

Bilaga 2b

AUKTORISATION SOM PROVTAGARE SAMT GODKÄNNANDE AV

UTSÄDESFÖRETAG SOM ANVÄNDER AUKTORISERAD PROVTAGARE

A. Auktorisation som provtagare kan meddelas en fysisk person, enligt villkoren i

punkterna B - G.

Utsädesföretag som önskar använda auktoriserade provtagare ska godkännas av

Jordbruksverket och ska lämna information enligt punkterna H - J.

B. Ansökan ska göras till Jordbruksverket. Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

1. Provtagarens namn, adress och övriga kontaktuppgifter.

2. Uppgift om provtagaren är egen företagare eller anställd. Om provtagaren är

anställd ska följande uppgifter om arbetsgivaren lämnas: namn, adress och

övriga kontaktuppgifter samt uppgift om arbetsgivaren är ett utsädesföretag

eller inte.

3. Uppgift om för vilka utsädesföretag och utsädesanläggningar provtagning

kommer att utföras.

4. Uppgift om vilka arter som kommer att provtas.

C. Auktorisation meddelas av Jordbruksverket när provtagaren har genomgått

officiell kurs för provtagare och godkänts vid officiell examination.

D. En provtagare som är anställd av ett utsädesföretag får endast ta ut och hantera

prov från detta företag, om inte en särskild överenskommelse finns mellan företagen

och Jordbruksverket.

E. Provtagaren ska

1. ta ut prov enligt ISTA:s gällande metoder och följa anvisningarna från

Jordbruksverket,

2. årligen ta ut och hantera prov,

3. delta i en officiell repetitionskurs minst vartannat år.

F. Det ska vara en tillfredsställande överensstämmelse mellan analysresultaten av

prov som provtagaren tagit ut och kontrollprov som en officiell provtagare tagit ut.

G. Jordbruksverket får återkalla auktorisationen om något av villkoren i punkterna C-

F inte efterlevs. Återkallande får göras även om provtagaren inte bryter mot reglerna

med avsikt. Jordbruksverket meddelar ett sådant återkallande till provtagarens

arbetsgivare liksom till andra certifierande organ i Sverige.

Utsäde som kommer från utsädespartier som provtagits av en provtagare vars

auktorisation senare återkallats får underkännas vid certifieringen.

H. Ansökan ska göras till Jordbruksverket. Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

1. utsädesföretagets namn, adress och övriga kontaktuppgifter, uppgift om vid

vilka utsädesanläggningar auktoriserad provtagare kommer att användas,

2. uppgift om manuell eller automatisk provtagning sker vid anläggningen,

3. uppgift om vilka arter som kommer att provtas av den auktoriserade

provtagaren, samt

SJVFS 2012:30

21

4. namn på de auktoriserade provtagare som kommer att provta utsäde för

företagets räkning.

I. Innan provtagning påbörjas ska utsädesföretagets lokaler och utrustning godkännas

av Jordbruksverket. Ett godtagbart ledningssystem för kvalitet enligt nationell eller

internationell standard ska finnas. Systematisk kontroll av den automatiska

provtagaren ska regelbundet utföras av en officiell eller auktoriserad provtagare.

J. Jordbruksverket ska informeras om alla förändringar som har betydelse för

verksamheten, t.ex. personalförändringar. (SJVFS 2005:91).

SJVFS 2012:30

22

Bilaga 2c

AUKTORISATION AV LABORATORIUM

A. Auktorisation för att utföra de laboratorieanalyser som ligger till grund för

certifieringsorganets beslut om certifiering kan meddelas ett laboratorium om:

1. det är oberoende eller en del av ett utsädesföretag,

2. det har en person som är ansvarig för analysverksamheten med direkt ansvar

för det tekniska arbetet och som har nödvändiga fackkunskaper för att leda

analysverksamheten,

3. det finns ett godtagbart ledningssystem för kvalitet enligt nationell eller

internationell standard,

4. de som utför analyser har nödvändiga kunskaper för de analyser som utförs

och med godkänt resultat har genomgått examination för de analyser och arter

som auktorisationen omfattar på ett sådant sätt att laboratoriet alltid har

personal som kan genomföra de analyser som krävs, samt

5. det har nödvändiga lokaler och utrustning.

B. Ansökan ska göras till Jordbruksverket. Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

1. Laboratoriets namn, adress och övriga kontaktuppgifter samt laboratoriets

ägarförhållanden. Om mer än en lokal avses användas som laboratorium inom

ramen för auktorisationen ska detta framgå.

2. Namn på och adress och övriga kontaktuppgifter till den person som är

ansvarig för analysverksamheten och ställföreträdare för denna person.

3. Uppgift om vilka arter som laboratoriet söker auktorisation för.

4. Uppgift om laboratoriets lokaler och utrustning.

5. Uppgift om laboratoriepersonalens kunskaper, eventuella kurser och officiella

examinationer inom utsädesanalysområdet.

6. Uppgift om för vilka utsädesföretag laboratoriet kommer att analysera utsäde.

Utformningen av analysbevisen som utfärdas ska godkännas av Jordbruksverket.

Auktorisation meddelas när Jordbruksverket anser att kraven är uppfyllda.

C. Ett laboratorium som ägs eller ingår i samma koncern som ett utsädesföretag får

endast analysera prov från detta företag, om inte en särskild överenskommelse finns

mellan företagen och Jordbruksverket.

D. Analysering ska göras enligt ISTA:s gällande metoder och de nationella metoder

för sundhetsanalyser som fastställs av Jordbruksverket, samt följa eventuella

anvisningar från Jordbruksverket.

E. Resultaten av analyserna ska sändas till det certifierande organet omedelbart efter

avslutad analys. Dessutom ska uppgift om analyserna och dess resultat skickas till

Jordbruksverket om annat certifierande organ används av utsädesföretaget vars

analyser laboratoriet utför. Resultaten ska skickas till Jordbruksverket i elektronisk

form och i det format som Jordbruksverket fastställer.

SJVFS 2012:30

23

F. Det ska vara en tillfredsställande överensstämmelse mellan analysresultaten från

laboratoriet med de som stickprov som analyseras av Jordbruksverket. Laboratoriet

ska dessutom

1. fylla i analysbevisen på ett tillfredsställande sätt,

2. vid Jordbruksverkets tillsyn bedömas ha genomfört uppgifterna på ett

tillfredsställande sätt och följt upp eventuella anmärkningar,

3. delta i ringtester med tillfredsställande resultat,

4. skicka minst en person att delta i en officiell repetitionskurs varje år på ett

sådant sätt att de personer som utför analyser deltar i en sådan kurs minst

vartannat år, samt

5. informera Jordbruksverket om alla förändringar som har betydelse för

verksamheten, t.ex. personalbyten inom utsädesanalysområdet.

G. Jordbruksverket får återkalla en auktorisation om något av villkoren i punkterna A

och C-F inte efterlevs. Återkallande får göras även vid vårdslöshet. Utsäde som

certifierats på grundval av analyser från ett laboratorium som förlorat sin

auktorisation kan få certifieringen annullerad. (SJVFS 2005:91).

SJVFS 2012:30

24

Bilaga 3

MÄRKNINGSKRAV

1. Märkning av partier och förpackningar, utom småförpackningar

Obligatorisk information på officiellt märke, avseende stam-, bas- och

certifikatutsäde av samtliga arter:

1. Texten "EG:s regler".

2. Certifieringsorgan och land.

3. Månad och år för officiell försegling.

4. Partiets referensnummer.

5.

Art (anges med latinskt namn åtminstone i förkortad form och/eller vedertaget

namn).

6. Sort, anges med åtminstone det officiella namn under vilket sorten

godkänts. För en genetiskt modifierad sort anges ”(genetiskt modifierad)”.

7. Utsädesklass. För stamutsäde ska även anges antal generationer som föregår

certifikatutsäde.

8. Produktionsland.

9. Netto- eller bruttovikt alternativt antal frön eller frögyttringar. Om vikten

anges och pesticider i pulverform, pelleteringsmedel eller andra fasta tillsatser

används, ska även typ av tillsats samt det ungefärliga förhållandet mellan

frögyttringarnas eller frönas vikt och totalvikten anges.

10. Om utsädet varit föremål för betning, pelletering eller annan

specialbehandling ska detta anges.

11. För sorter som är hybrider eller inavelslinjer:

a) För basutsäde, om hybriden eller inavelslinjen som utsädet tillhör har

godkänts officiellt: Namnet på den komponent, under vilket den har godkänts

officiellt, och texten "komponent" i fråga om hybrider eller inavelslinjer som

uteslutande är avsedda som komponenter för slutliga sorter.

b) För basutsäde i övriga fall: Namnet på den komponent som basutsädet tillhör

(kan anges med kodbeteckning), åtföljt av ett omnämnande av den slutliga sorten och

texten "komponent".

c) För certifikatutsäde: Namnet på den sort som utsädet tillhör, åtföljt av texten

"hybrid".

För att märket ska gälla som växtpass enligt 13 a § ska följande information läggas

till:

12. EG-växtpass.

13. Företagets registreringsnummer hos Jordbruksverket enligt 3 § Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av

växtskadegörare.

Följande uppgifter ska framgå antingen av märket eller av ett åtföljande

dokument:

14. Om det finns en skyddad zon som är relevant. Kännetecknet ”ZP” för

växtpassets geografiska giltighet och namnet på den eller de skyddade zoner som

utsädet är godkänt för.

15. Kännetecknet ”RP” om växtpasset är ett ersättningspass och i tillämpliga fall,

namnet på den ursprungligen registrerade producenten eller importören.

SJVFS 2012:30

25

16. I tillämpliga fall, namnet på ursprungslandet eller avsändarlandet i fråga om

utsäde från ett tredjeland.

2. Märkning av småförpackningar med certifikatutsäde (leverantörsmärke

eller tryckt text på förpackningen)

1. Texten "EG:s regler".

2. Namn och adress eller firmamärke för den som är ansvarig för märkningen.

3. Senaste undersökning av grobarhet (månad och år).

4. Art (anges åtminstone med latinska bokstäver).

5. Sort, anges med åtminstone det officiella namn under vilket sorten godkänts.

För en genetiskt modifierad sort anges ”(genetiskt modifierad)”.

6. Texten "Certifikatutsäde", får anges med "C".

7. Partiets referensnummer.

8. Netto- eller bruttovikt alternativt antal frön eller frögyttringar (gäller ej

förpackningar med vikt under 500 g). Om vikten anges och pesticider i pulverform,

pelleteringsmedel eller andra fasta tillsatser används, ska även typ av tillsats samt det

ungefärliga förhållandet mellan frögyttringarnas eller frönas vikt och totalvikten

anges.

9. Om utsädet varit föremål för betning, pelletering eller annan

specialbehandling ska detta anges.

3.

Märkning av partier med standardutsäde (leverantörsmärke eller tryckt

text på förpackningen)

1. Texten "EG:s regler".

2. Namn och adress eller firmamärke för den som är ansvarig för märkningen.

3. Senaste undersökning av grobarhet (månad och år).

4. Art (anges åtminstone med latinska bokstäver).

5. Sort, anges med åtminstone det officiella namn under vilket sorten godkänts.

För en genetiskt modifierad sort anges ”(genetiskt modifierad)”.

6. Texten "Standardutsäde".

7. Firmans referensnummer.

8. Netto- eller bruttovikt alternativt antal frön eller frögyttringar. Om vikten

anges och pesticider i pulverform, pelleteringsmedel eller andra fasta tillsatser

används, ska även typ av tillsats samt det ungefärliga förhållandet mellan

frögyttringarnas eller frönas vikt och totalvikten anges.

9. Om utsädet varit föremål för betning, pelletering eller annan

specialbehandling ska detta anges.

4.

Märkning av småförpackningar med standardutsäde (tryckt eller

stämplad text på förpackning)

1. Texten "EG:s regler".

2. Namn och adress eller firmamärke för den som är ansvarig för märkningen.

3. Månad och år för sista försäljning.

4. Art (anges åtminstone med latinska bokstäver).

5. Sort, anges med åtminstone det officiella namn under vilket sorten godkänts.

För en genetiskt modifierad sort anges ”(genetiskt modifierad)”.

6. Texten "Standardutsäde" eller "st".

7. Firmans referensnummer.

SJVFS 2012:30

26

8. Netto- eller bruttovikt alternativt antal frön eller frögyttringar (gäller ej

förpackningar med vikt under 500 g). Om vikten anges och pesticider i pulverform,

pelleteringsmedel eller andra fasta tillsatser används, ska även typ av tillsats samt det

ungefärliga förhållandet mellan frögyttringarnas eller frönas vikt och totalvikten

anges.

9. Om utsädet varit föremål för betning, pelletering eller annan

specialbehandling ska detta anges.

4a. Märkning av småförpackningar med sortblandningar av standardutsäde

(tryckt eller stämplad text på förpackning)

1. Texten "EU:s regler och standarder".

2. Namn och adress eller firmamärke för den som är ansvarig för märkningen.

3. Provtagningsåret för senaste grobarhetsanalysen, uttryckt med texten

”provtaget … (år)”.

4. Sista förbrukningsdag, uttryckt med texten ”använd före … (datum)”.

5. Texten "Sortblandning av … (artens namn)".

6. Ingående sorter, anges med åtminstone det officiella namn under vilket

respektive sort godkänts. Förhållandet mellan sorterna ska anges som nettovikt eller

antal frön eller frögyttringar. För en genetiskt modifierad sort anges texten ”genetiskt

modifierad”.

7. Partiets referensnummer.

8. Netto- eller bruttovikt alternativt antal frön eller frögyttringar. Om vikten

anges och pesticider i pulverform, pelleteringsmedel eller andra fasta tillsatser

används, ska även typ av tillsats samt det ungefärliga förhållandet mellan

frögyttringarnas eller frönas vikt och totalvikten anges.

9. Om utsädet varit föremål för betning, pelletering eller annan

specialbehandling ska detta anges.

5.

Särskild märkning

Märkning av F-material, som ska användas för produktion av stamutsäde eller

basutsäde.

Det officiella märket ska omfatta följande upplysningar:

1. Artnamn på svenska och latin, det senare får anges i förkortad form.

2. Sort, anges med åtminstone det officiella namn under vilket sorten godkänts.

För en genetiskt modifierad sort anges ”(genetiskt modifierad)”.

3. Texten "F-material".

4. Referensnummer.

5. Produktionsland.

6. Om utsädet varit föremål för betning, pelletering eller annan

specialbehandling ska detta anges.

För att märket ska gälla som växtpass enligt 13 a § ska följande information läggas

till:

7. EG-växtpass.

8. Företagets registreringsnummer hos Jordbruksverket enligt 3 § Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av

växtskadegörare.

SJVFS 2012:30

27

Följande uppgifter ska framgå antingen av märket eller av ett åtföljande

dokument:

9. Om det finns en skyddad zon som är relevant. Kännetecknet ”ZP” för

växtpassets geografiska giltighet och namnet på den eller de skyddade zoner som

utsädet är godkänt för.

10. Kännetecknet ”RP” om växtpasset är ett ersättningspass och i tillämpliga fall,

namnet på den ursprungligen registrerade producenten eller importören.

11. I tillämpliga fall, namnet på ursprungslandet eller avsändarlandet i fråga om

utsäde från ett tredjeland.

Märkning av icke slutgiltigt certifierat utsäde.

Det officiella märket ska omfatta följande upplysningar:

1. Certifieringsorgan och land.

2.

Art (anges med latinskt namn åtminstone i förkortad form och/eller vedertaget

namn).

3. Sort, anges med åtminstone det officiella namn under vilket sorten godkänts.

För en genetiskt modifierad sort anges ”(genetiskt modifierad)”.

4. Utsädesklass.

5. Partiets eller odlingens referensnummer.

6. Netto- eller bruttovikt.

7. Texten "Ej slutgiltigt certifierat utsäde".

8. Om utsädet varit föremål för betning ska detta anges.

För att märket ska gälla som växtpass enligt 13 a § ska följande information läggas

till:

9. EG-växtpass.

10. Företagets registreringsnummer hos Jordbruksverket enligt 3 § Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av

växtskadegörare.

Följande uppgifter ska framgå antingen av märket eller av ett åtföljande

dokument:

11. Om det finns en skyddad zon som är relevant. Kännetecknet ”ZP” för

växtpassets geografiska giltighet och namnet på den eller de skyddade zoner som

utsädet är godkänt för.

12. Kännetecknet ”RP” om växtpasset är ett ersättningspass och i tillämpliga fall,

namnet på den ursprungligen registrerade producenten eller importören.

13. I tillämpliga fall, namnet på ursprungslandet eller avsändarlandet i fråga om

utsäde från ett tredjeland.

Märkning av utsäde av en ännu icke godkänd sort

Det officiella märket eller leverantörsmärket ska omfatta följande upplysningar:

1. Partiets referensnummer

2. Månad och år för officiell försegling

3. Art.

4. Sortens benämning (förädlarbeteckning, förslaget till officiell sortbenämning

eller den godkända officiella sortbenämningen). För en genetiskt modifierad sort

anges ”(genetiskt modifierad)”.

SJVFS 2012:30

28

5. Texten "Sorten har ännu inte uppförts på den officiella sortlistan".

6. Netto- eller bruttovikt eller deklarerat antal rent frö, eller i tillämpliga fall antal-

et frögyttringar. Om vikten anges och pesticider i pulverform, pelleteringsmedel

eller andra fasta tillsatser används, ska även typ av tillsats anges samt det unge-

färliga förhållandet mellan frögyttringarnas eller frönas vikt och totalvikten.

7. Om utsädet varit föremål för betning ska detta anges.

För att märket ska gälla som växtpass enligt 13 a § ska följande information läggas

till:

8. EG-växtpass.

9. Företagets registreringsnummer hos Jordbruksverket enligt 3 § Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av

växtskadegörare.

Följande uppgifter ska framgå antingen av märket eller av ett åtföljande

dokument:

10. Om det finns en skyddad zon som är relevant. Kännetecknet ”ZP” för

växtpassets geografiska giltighet och namnet på den eller de skyddade zoner som

utsädet är godkänt för.

11. Kännetecknet ”RP” om växtpasset är ett ersättningspass och i tillämpliga fall,

namnet på den ursprungligen registrerade producenten eller importören.

12. I tillämpliga fall, namnet på ursprungslandet eller avsändarlandet i fråga om

utsäde från ett tredjeland.

6.

Utformning av officiellt märke respektive leverantörsmärke

a. Färg:

Officiellt märke:

F-material

Vit

Stamutsäde (klass A)

Vit med violett diagonal rand

Basutsäde (klass B)

Vit

Certifikatutsäde (klass C)

Blå

Standardutsäde

Mörkt gul

Ej dokumenterad sort

Brun

Icke slutligt certifierat utsäde

Grå

Ännu icke godkänd sort

Orange

Leverantörsmärke för småförpackningar och standardutsäde:

Certifikatutsäde

Blå

Standardutsäde

Mörkt gul

Ej dokumenterad sort

Brun

Ännu icke godkänd sort

Orange

b. Storlek:

Minsta storlek 110 x 67 mm. Undantag för småförpackningar där anpassning av

storlek får ske. (SJVFS 2012:30).

SJVFS 2012:30

29

Bilaga 4

OFFICIELLT DOKUMENT SOM KRÄVS VID UTFÖRSEL OCH

INFÖRSEL AV ICKE SLUTLIGT CERTIFIERAT UTSÄDE (ENLIGT 24 b

OCH 27 §§)

Dokumentet ska innehålla följande upplysningar:

1. Utställande myndighet.

2. Art, får anges med latinskt namn i förkortad form.

3. Sort, anges med åtminstone det officiella namn under vilket sorten godkänts.

För en genetiskt modifierad sort anges ”(genetiskt modifierad)”.

4. Utsädesklass.

5. Referensnummer för moderparti samt i vilket land certifiering av sådant parti

har skett.

6. Partiets eller odlingens referensnummer.

7. Areal för produktion av aktuellt parti.

8. Skördad mängd och antal förpackningar.

9. Godkänd fältbesiktning.

10. Resultat av ev. föranalyser. (SJVFS 2001:30).