SJVFS 2013:38

Statens jordbruksverks föreskrifter om växtskadegörare som omfattas av Europeiska kommissionens genomförandebeslut

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping,

tel: 036-15 50 00

telefax: 036-19 05 46

ISSN 1102-0970

SJVFS 2013:38

Statens jordbruksverks föreskrifter om

växtskadegörare som omfattas av Europeiska

kommissionens genomförandebeslut ;

Utkom från trycket

den 11 november 2013

beslutade den 7 november 2013.

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 7, 10 och 27 §§ förordningen

(2006:817) om växtskydd m.m., följande.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Inledande bestämmelser

1-2 §§

Förflyttning av växtskadegörare m.m. inom Sverige samt till och från andra

EU-länder

- Förbud

3 §

Import av växtskadegörare

- Importförbud

4 §

Förflyttning av växter m.m. inom Sverige samt till och från andra EU-länder

- Växtpass

5 §

Import av växter m.m.

- Särskilda importvillkor

6 §

- Växtskyddskontroll vid import

7 §

- Villkor när det enligt bilaga 3 krävs sundhetscertifikat

8–9 §§

- Uppgifter i tulldeklarationen

10 §

- Sampackning

11 §

- Meddelande till Jordbruksverket

12 §

Andra bestämmelser som kan vara tillämpliga

13-16 §§

Bilaga 1

Växtskadegörare som åsyftas i 3 och 4 §§

Bilaga 2

Vissa växter med ursprung i unionen, som ska åtföljas av växtpass vid förflyttning

inom unionen

Bilaga 3

Växter m.m. med ursprung utanför EU, som ska åtföljas av sundhetsintyg vid import

1

Jfr rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in

till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (EGT L 169, 10.7.2000, s 1, Celex 32000L0029), senast ändrat

genom kommissionens direktiv 2010/1/EU, (EUT L 7, 12.1.2010, s. 17, Celex 32010L0001) och 2012/697/EU: Kommissionens

genomförandebeslut av den 8 november 2012 om åtgärder för förebyggande av införsel till och spridning inom unionen av

släktet Pomacea (Perry), (EUT L 311, 10.11.2012, s. 14–17).

SJVFS 2013:38

2

Inledande bestämmelser

1 § Bestämmelserna i dessa föreskrifter har till syfte att hindra spridning av vissa

växtskadegörare vid handel eller annan förflyttning av växter m.m. inom Sverige

eller från andra medlemsländer i den Europeiska unionen (EU), samt vid import.

Vid bekräftad förekomst av växtskadegörare som omfattas av dessa föreskrifter

kan Jordbruksverket besluta om åtgärder enligt växtskyddslagen (1972:318).

2 § Beteckningarna växt, växtprodukt och växtskadegörare har i dessa föreskrifter

samma betydelse som i växtskyddslagen (1972:318).

Beteckningarna fröer, levande växtdelar, odlingssubstrat, officiellt uttalande,

parti, plantering, sundhetsintyg, sändning, varuhavare, växter avsedda för plantering

och växtpass har i dessa föreskrifter samma betydelse som i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av växtskadegörare.

Förflyttning av växtskadegörare inom Sverige samt till Sverige från andra EU-

länder

Förbud

3 § Växtskadegörare som anges i bilaga 1 får inte spridas inom Sverige eller tas in

till Sverige från annat EU-land.

Import av växtskadegörare

Importförbud

4 § Växtskadegörare som anges i bilaga 1 får inte importeras till Sverige.

Förflyttning av växter m.m. inom Sverige samt till och från andra EU-länder

Växtpass

5 § Växter som anges i bilaga 2 och som har ursprung i ett avgränsat område2 i

unionen får endast förflyttas från sådana områden till ett icke avgränsat område i

Sverige om växterna är försedda med växtpass.

Import av växter m.m.

Särskilda importvillkor

6 § Växter och odlingssubstrat som anges i bilaga 3 får endast importeras till Sverige

på särskilda villkor som anges i bilagan.

2

De avgränsade områdena framgår av Jordbruksverkets webbplats.

SJVFS 2013:38

3

Växtskyddskontroll vid import

7 § Sändningar med varor som anges i bilaga 3 som ska importeras ska genomgå

växtskyddskontroll. Sådana sändningar ska förhandsanmälas skriftligen till

Jordbruksverket enligt de krav som anges i 11 a § Statens jordbruksverks föreskrifter

(1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av växtskadegörare.

Villkor när det enligt bilaga 3 krävs sundhetscertifikat

8 § Sundhetscertifikat ska överlämnas till Jordbruksverket för granskning senast vid

sändningens ankomst till den ort där Jordbruksverkets importkontroll ska utföras.

9 § Sundhetscertifikat ska vara utställda till ”växtskyddsmyndigheterna i Europeiska

gemenskapens medlemsstater”. De ska omfatta alla de uppgifter som anges i bilaga 8

till Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot

spridning av växtskadegörare. De ska vara utställda högst 14 dagar innan sändningen

lämnar det land där intyget utfärdats, och vara avfattade på svenska, danska, norska,

engelska, franska, spanska eller tyska. Intygen ska vara ifyllda med tydliga bokstäver

eller maskinskrift utan ändringar eller överstrykningar.

I de fall som särskilda villkor i bilaga 3 gäller för sändningen ska

sundhetscertifikatet i första hand utfärdas i ursprungslandet. Sundhetscertifikatet kan

istället utfärdas i avsändarlandet förutsatt att de relevanta särskilda villkoren i bilaga

3 kan uppfyllas på andra platser än i ursprungslandet, eller då inga särskilda krav

ställs i bilaga 3.

I de fall som särskilda villkor i bilaga 3 gäller för sändningen ska det villkor som

följts anges i sundhetscertifikatets tilläggsdeklaration genom hänvisning till den

relevanta punkten i bilagan.

Uppgifter i tulldeklarationen

10 § För sändningar som innehåller varor enligt bilaga 3 ska importören lämna de

uppgifter i tulldeklarationen eller motsvarande som anges i 13 a § Statens

jordbruksverks föreskrifter (1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av

växtskadegörare.

Sampackning

11 § Vid sampackning av varor för vilka skilda införselbestämmelser gäller ska de

mest restriktiva bestämmelserna gälla för hela sändningen om det finns risk för

spridning av växtskadegörare.

Meddelande till Jordbruksverket

12 § Meddelande ska lämnas till Jordbruksverket om sändningar av varor för vilka

införselbegränsningar gäller och som planeras ankomma till det svenska tullområdet,

men som inte anmäls för växtskyddskontroll enligt 7 §. För sändningar som

transiteras ska meddelande lämnas såväl vid transitering till plats i Sverige som vid

transitering genom Sverige till annat land. Meddelandet ska lämnas av innehavare av

tillfälligt lager, tullager eller frizon, eller av den som äger eller på annan grund

SJVFS 2013:38

4

förfogar över varorna. Meddelandet ska lämnas senast klockan 10.00 vardagen innan

planerad ankomst till det svenska tullområdet.

Andra bestämmelser som kan vara tillämpliga

13 § Bestämmelser om införsel för vetenskapligt ändamål, försöksverksamhet och

arbete med sorturval finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:13) om

införsel från tredje land eller förflyttning inom Europeiska unionen (EU) av växter

m.m. för vetenskapligt ändamål.

14 § Bestämmelser om växtskyddsavgift och andra avgifter vid in- och utförsel av

växter m.m. finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om

växtskyddsavgifter m.m.

15 § Ytterligare bestämmelser om handel och annan förflyttning av växter m.m.

inom Sverige eller från andra medlemsländer i EU, eller import, finns i Statens

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av

växtskadegörare.

16 § Ytterligare bestämmelser om förbud och villkor för införsel, utförsel och

spridning av växter m.m. samt certifiering m.m. av utsäde finns i följande

förordningar och i förekommande fall med stöd av förordningarna meddelade

föreskrifter; förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.,

artskyddsförordningen (2007:845), förordningen (1977:945) om trädgårdsväxters

sundhet,

sortäkthet

och

kvalitet,

skogsvårdsförordningen

(1993:1096),

utsädesförordningen (2000:1330), förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar

om jordbruksprodukter.

-----------

Denna författning träder i kraft den 27 november 2013.

LEIF DENNEBERG

Anna Pettersson

(Regelenheten)

SJVFS 2013:38

5

Bilaga 1

VÄXTSKADEGÖRARE SOM ÅSYFTAS I 3 OCH 4 §§

Vattenlevande djur i alla utvecklingsstadier

1. Släktet Pomacea Perry.

SJVFS 2013:38

6

Bilaga 2

VISSA VÄXTER MED URSPRUNG I UNIONEN, SOM SKA ÅTFÖLJAS AV

VÄXTPASS VID FÖRFLYTTNING INOM UNIONEN

1. Växter m.m.

KN-nr

Beskrivning

Ur 0601,

Ur 0602,

Ur 0603,

Ur 0604,

Ur 0910.

1.1 Växter avsedda för plantering, utom frön, som bara

kan växa i vatten eller permanent vattenmättad jord

som har sitt ursprung i områden som avgränsats till

följd av påvisad förekomst av släktet Pomacea

Perry.3

3

De avgränsade områdena framgår av Jordbruksverkets webbplats.

SJVFS 2013:38

7

Bilaga 3

VÄXTER M.M. MED URSPRUNG UTANFÖR EU, SOM SKA ÅTFÖLJAS

AV SUNDHETSINTYG VID IMPORT

Växter med ursprung utanför EU, och som är potentiella bärare av

växtskadegörare relevanta för hela unionen

Växt m.m.

Beskrivning

Särskilda villkor

Ur 0601

Ur 0602

Ur 0603

Ur 0604

Ur 0910

Växter avsedda för

plantering, utom frön,

som bara kan växa i

vatten eller permanent

vattenmättad jord.

Officiellt uttalande om

att växterna har

konstaterats vara fria

från släktet Pomacea

Perry omedelbart

innan de lämnade det

aktuella landet, vilket

ska anges i

sundhetscertifikatets

tilläggsdeklaration.