SJVFS 2015:43

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om jordbrukarstöd

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2015:43

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om

jordbrukarstöd;

Utkom från trycket

den 14 december 2015

Omtryck

beslutade den 10 december 2015.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1 kap. 42 § förordningen (2015:406)

om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder, 13 § förordningen (2014:1101) om EU:s

direktstöd för jordbrukare och 25 § förordningen (1996:93) om nationellt stöd till

jordbruket i norra Sverige och efter samråd med Havs- och vattenmyndigheten,

länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Sametinget, Skogs-

styrelsen, Post- och telestyrelsen, Tillväxtverket, Vattenmyndigheterna och de

organisationer som har representanter i övervakningskommittén i fråga om verkets

föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om jordbrukarstöd1

dels att 1-3, 5, 7, 9-11, 13-14, 16 och 21 §§ samt rubriken före 11 § ska ha

följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna ska införas åtta nya paragrafer, 11 a-e §§ och 16 a-c §§,

samt närmast före 11 a, 11 c, 11 d och 11 e §§ nya rubriker av följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna

författning träder i kraft.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER ................................................................ 2

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER........................................................................ 3

Stödformer ................................................................................................................ 3

Definitioner .............................................................................................................. 3

Grundläggande krav ................................................................................................. 4

Undantag ...................................................................................................................... 4

Viktiga tidpunkter .................................................................................................... 4

Ansökningar i SAM Internet .................................................................................... 4

Karta till ansökan på blankett ................................................................................... 8

Övertagande/brukarskiften ....................................................................................... 8

DIREKTSTÖD ............................................................................................................. 9

Tilldelning ur nationella reserven ............................................................................ 9

Överföring av stödrätter ......................................................................................... 10

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser .......................................................... 10

1

Författningen omtryckt SJVFS 2015:18.

SJVFS 2015:43

2

GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER

1 § Grundläggande bestämmelser om ansökan om jordbrukarstöd finns i

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17

december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den

gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar

(EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG)

nr 1290/2005 och (EG) nr 485/20082,

2. kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 av den 11 mars

2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet

och villkor för avslag på eller indragning av betalningar samt administrativa

sanktioner som gäller för direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och

tvärvillkor3,

3. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 av den 17 juli

2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och

kontrollsystemet, landsbygdsutvecklingsåtgärder och tvärvillkor4,

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17

december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de

stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om

upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning

(EG) 73/20095,

5. kommissionens delegerade förordning (EU) nr 639/2014 av den 11 mars

2014 om komplettering av Europarlamentets och rådets förordning (EU) nr

1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar

som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om ändring av bilaga X

till den förordningen6,

6. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 641/2014 av den 16 juni

2014 om tillämpningsföreskrifter för Europarlamentets och rådets förordning

(EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de

stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken7,

7. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17

december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska

jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av

rådets förordning (EG) nr 1698/20058,

8. kommissionens delegerade förordning (EU) nr 807/2014 av den 11 mars

2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

1305/2013

om

stöd

för

landsbygdsutveckling

från

Europeiska

jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), samt om införande av

övergångsbestämmelser9,

2 EUT L 347, 20.12.2013, s.549 (Celex 32013R1306).

3 EUT L 181, 20.6.2014, s.48 (Celex 32014R0640).

4 EUT L 227, 31.7.2014, s.69 (Celex 32014R0809).

5 EUT L 347, 20.12.2013, s.608 (Celex 32013R1307).

6 EUT L 181, 20.6.2014, s.1 (Celex 32014R0639).

7 EUT L 181, 20.6.2014, s.74 (Celex 32014R0641).

8 EUT L 347, 20.12.2013, s.487 (Celex 32013R1305).

9 EUT L 227, 31.7.2014, s.1 (Celex 32014R0807).

SJVFS 2015:43

3

9. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 av den 17 juli

2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)10,

10. förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare,

11. förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder och

12. förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige.

(SJVFS 2015:43).

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

Stödformer

2 § Denna författning gäller för

1. ansökan om gårdsstöd, förgröningsstöd, stöd till unga lantbrukare och

nötkreatursstöd,

2. ansökan om åtagande för och ansökan om utbetalning av miljöersättning för

betesmarker och slåtterängar, restaurering av betesmarker och slåtterängar,

fäbodar, skötsel av våtmarker och dammar, vallodling, minskat kväveläckage,

skyddszoner och hotade husdjursraser,

3. ansökan om åtagande för och utbetalning av ersättning för ekologisk

produktion och för omställning till ekologisk produktion,

4. ansökan om kompensationsstöd,

5. ansökan om tilldelning av stödrätter ur den nationella reserven,

6. anmälan om överföring av stödrätter,

7. ansökan om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige för

smågrisproduktion, getter, potatis, bär och grönsaker,

8. ansökan

om

åtagande

för

och

ansökan

om

utbetalning

av

djurvälfärdsersättning för extra djuromsorg för får, extra djuromsorg för

suggor och utökad klövhälsovård för mjölkkor. (SJVFS 2015:43).

Definitioner

3 § I denna författning betyder:

Aktiv jordbrukare:

Fysisk eller juridisk person som bedriver jordbruksverksamhet

men som inte bedriver sådan verksamhet eller tillhandahåller

sådan tjänst som avses i artikel 9.2 första stycket i förordning

(EU) nr 1307/201311, eller som omfattas av något av

undantagen i artikel 9.2 tredje stycket.

Block:

Ett sammanhängande avgränsat område med antingen

åkermark, våtmark eller betesmark där en jordbrukare bedriver

jordbruksverksamhet.

Skifte:

Ett sammanhängande markområde inom ett block, där en

jordbrukare odlar en gröda eller sköter marken på ett annat

sätt.

10 EUT L 227, 31.7.2014, s.18 (Celex 32014R0808).

11 EUT L 347, 20.12.2013, s.608 (Celex 32013R1307).

SJVFS 2015:43

4

Stödmyndighet:

Den myndighet som prövar frågor om stödet. (SJVFS

2015:43).

Grundläggande krav

4 § Jordbrukare ska ansöka, anmäla, komplettera eller ändra elektroniskt på

Jordbruksverkets webbplats, www.jordbruksverket.se (SAM Internet), i de fall

Jordbruksverket erbjuder en elektronisk ansökan.

5 § Jordbrukare kan istället för att ansöka, komplettera eller ändra elektroniskt göra

det på blanketterna ”SAM 2016”, ”ÅTAGANDEN 2016 – miljöersättningar och

ersättningar för ekologisk produktion”, ”Ansökan – hotade husdjursraser 2016”,

”Ansökan – ersättning för extra djuromsorg för suggor 2016”, ”Ansökan – ersättning

för extra djuromsorg för får 2016” och ”Ansökan – ersättning för utökad

klövhälsovård för mjölkkor 2016”12. Blanketterna ska vara undertecknade av

sökanden eller behörig företrädare för sökanden. Dessa ansökningar, kompletteringar

eller ändringar ska ha kommit in till stödmyndigheten senast de datum som anges i

dessa föreskrifter.

De krav på tid och uppgifter som finns för ansökningar i SAM Internet enligt 7-13

§§ gäller också ansökningar på de ovan angivna blanketterna.

Uppgifter som inte påverkar stödbeloppet eller utbetalningen av stödet får dock

lämnas muntligt om stödmyndigheten medger det. (SJVFS 2015:43).

Undantag

6 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i denna författning.

Viktiga tidpunkter

7 § Sista ansökningsdag är den 21 april 2016. (SJVFS 2015:43).

8 § Sista ändringsdag är den 15 juni ansökningsåret.

Ansökningar i SAM Internet

Vilka uppgifter ska lämnas senast sista ansökningsdag vid ansökan om direktstöd

eller utbetalning?

9 § Sökanden ska ha ansökt om stöd eller utbetalning i SAM Internet senast sista

ansökningsdag. Utöver vad som står i artikel 14 i genomförandeförordning (EU) nr

809/201413 ska en ansökan även innehålla följande.

1. Block- och skiftesredovisning, med ordningsnummer för block och bokstav

för skifte, som omfattar alla jordbruksskiften på jordbruksföretaget. Det gäller

dock inte för jordbrukare som ansöker om utbetalning i enlighet med sitt

åtagande för betesmarker och slåtterängar, restaurering av betesmarker och

slåtterängar, skötsel av våtmarker och dammar, skyddszoner eller fäbodar.

12 Blanketterna finns på webbutiken.jordbruksverket.se.

13 EUT L 227, 31.7.2014, s.69 (Celex 32014R0809).

SJVFS 2015:43

5

2. Om en juridisk person söker stöd till unga jordbrukare ska sökanden skicka in

ett underlag som visar vem som äger företaget och hur ägandet är fördelat.

3. Om jordbrukaren söker nötkreatursstöd ska han eller hon uppge minst ett

giltigt och aktivt produktionsplatsnummer.

4. Om jordbrukaren ansöker om utbetalning för djurhållning i ekologisk

produktion eller omställning till ekologisk produktion ska han eller hon

lämna in uppgift om antal tackor, getter av honkön, värphöns, suggor och

slaktkycklingar samt produktionsplatsnummer för nötkreatur och slaktsvin.

5. Om jordbrukaren ansöker om nationellt stöd för potatis, bär och grönsaker

ska han eller hon lämna in uppgifter enligt punkt 1 och om ansökan gäller

nationellt stöd för smågrisproduktion och getter ska han eller hon lämna in

uppgifter om suggor och getter av honkön.

6. Om jordbrukaren ansöker om kompensationsstöd ska han eller hon uppge

minst ett giltigt produktionsplatsnummer eller uppgift om antal tackor och

getter av honkön.

7. Om fäbodbrukaren ansöker om utbetalning av miljöersättning för fäbodar ska

han eller hon från och med andra året i åtagandet göra detta genom att lämna

in uppgifter om antal djur per djurslag som ska vistas vid fäboden eller

fäbodsystemet.

Om handlingen inte uppfyller ovan nämnda krav på den sista ansökningsdagen

räknas den som en ansökan om stöd eller en ansökan om utbetalning först när kraven

är uppfyllda.

Underlag som tillhör en ansökan i SAM Internet men som inte kan lämnas in i

SAM Internet ska lämnas in till stödmyndigheten. (SJVFS 2015:43).

Vilka uppgifter ska lämnas senast sista ansökningsdag vid ansökan om åtagande?

10 § Sökanden ska ha ansökt om åtagande i SAM Internet senast sista

ansökningsdag. Utöver vad som står i artikel 14 i genomförandeförordning (EU) nr

809/201414 ska en ansökan även innehålla följande.

1. Blockidentitet.

2. Om jordbrukaren ansöker om åtagande för ekologisk produktion eller

omställning till ekologisk produktion ska han eller hon ange vilket

kontrollorgan sökanden är ansluten till.

Om handlingen inte uppfyller ovan nämnda krav på den sista ansökningsdagen

räknas den som en ansökan om åtagande först när kraven är uppfyllda. Underlag som

tillhör en ansökan i SAM Internet men som inte kan lämnas in i SAM Internet ska

lämnas in till stödmyndigheten.

Om en ansökan om åtagande för skötsel av våtmarker och dammar kommer in efter

den 15 juni 2016 är det en ansökan för 2017. (SJVFS 2015:43).

Vilka uppgifter ska lämnas senast sista ansökningsdag för att visa undantag för aktiv

brukare?

11 § Utöver det som anges i 9 och 10 §§ i delar som gäller

djurvälfärdsersättningarna, kompensationsstödet och ersättningarna för ekologisk

produktion ska sökande som driver sådan verksamhet eller erbjuder sådan tjänst som

14 EUT L 227, 31.7.2014, s.69 (Celex 32014R0809).

SJVFS 2015:43

6

avses i artikel 9.2 första stycket i förordning (EU) nr 1307/201315, skicka in

underlag, som styrker att något av undantagen i artikel 9.2 tredje stycket gäller.

Underlag som styrker att undantagen i artikel 9.2 tredje stycket punkterna a – b

gäller, ska baseras på uppgifter ur företagets bokföring för det senaste avslutade

räkenskapsåret, med beaktande av hur olika intäkter ska klassificeras enligt artiklarna

11-13 i förordning (EU) nr 639/201316.

Underlag som styrker att undantaget i artikel 9.2 tredje stycket punkt c gäller, är:

1. Kopia på det som registrerats hos Bolagsverket om företagets verksamhet

eller

2. kopia på det som registrerats hos Skatteverket om företagets huvudsakliga

verksamhet genom blanketten ”Skatte- och avgiftsanmälan” (SKV 4620 32

02 W 13-01) eller motsvarande e-tjänst. (SJVFS 2015:43).

Miljöersättning för hotade husdjursraser

11 a § En jordbrukare som vill ansöka om ersättning för hotade husdjursraser ska

ansöka om åtagande och utbetalning eller endast utbetalning senast sista

ansökningsdag. Utöver vad som står i artikel 14 i genomförandeförordning (EU) nr

809/2014 ska en ansökan även innehålla följande.

1. Minst en djuridentitet eller produktionsplatsnummer för nötkreatur.

2. Raskod och djuridentiteter för får, getter och svin. (SJVFS 2015:43).

11 b § En jordbrukare som ansöker om åtagande för allmogekor, allmogegetter, svin

och fjällkor som ingår i genbanken för Äldre svensk boskap, ska skicka in

härstamningsuppgifter som styrker renrasighet. Uppgifterna ska ha kommit in till

Jordbruksverket senast sista ändringsdag. (SJVFS 2015:43).

Djurvälfärdsersättning för extra djuromsorg för får

11 c § En jordbrukare som vill ansöka om ersättningar för extra djuromsorg för får

ska ansöka om åtagande och utbetalning senast sista ansökningsdag. Utöver vad som

står i artikel 14 i genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 ska en ansökan även

innehålla uppgift om produktionsplatsnummer och det antal får jordbrukaren söker

ersättning för. (SJVFS 2015:43).

Djurvälfärdsersättning för extra djuromsorg för suggor

11 d § En jordbrukare som vill ansöka om ersättning för extra djuromsorg för suggor

ska ansöka om åtagande och utbetalning senast sista ansökningsdag. Utöver vad som

står i artikel 14 i genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 ska en ansökan även

innehålla uppgift om produktionsplatsnummer och genomsnittligt antal suggor och

betäckta gyltor som har hållits under föregående kalenderår. (SJVFS 2015:43).

15 EUT L 347, 20.12.2013, s.608 (Celex 32013R1307).

16 EUT L 181, 20.6.2014, s.1 (Celex 32014R0639).

SJVFS 2015:43

7

Djurvälfärdsersättning för utökad klövhälsovård för mjölkkor

11 e § En jordbrukare som vill ansöka om ersättning för utökad klövhälsovård för

mjölkkor ska ansöka om åtagande och utbetalning senast sista ansökningsdag.

Utöver vad som står i artikel 14 i genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 ska en

ansökan även innehålla uppgift om produktionsplatsnummer och det antal mjölkkor

jordbrukaren söker ersättning för. (SJVSFS 2015:43).

Ändring eller komplettering av produktionsplatsnummer

12 § Ändring av produktionsplatsnummer eller komplettering med ytterligare

nummer får lämnas till stödmyndigheten senast sista ändringsdag.

Vilka uppgifter om miljöersättningar, kompensationsstöd och ersättningar för

ekologisk produktion ska lämnas senast sista ändringsdag?

13 § En ansökan om kompensationsstöd, utbetalning av miljöersättning, ersättning

för ekologisk produktion eller för omställning till ekologisk produktion ska utöver

vad som anges i 9 § i den här föreskriften och artikel 15 i genomförandeförordning

(EU) nr 809/201417 senast sista ändringsdag innehålla följande.

1. Uppgifter om markanvändning och storlek på alla skiften på

jordbruksföretaget om skiftesredovisning ska göras.

En ansökan om åtagande för miljöersättning, ersättning för ekologisk produktion

eller för omställning till ekologisk produktion ska utöver vad som anges i 10 § i den

här föreskriften och artikel 15 i genomförandeförordning (EU) nr 809/201418 senast

sista ändringsdag innehålla följande.

1. Om ansökan gäller betesmarker och slåtterängar, skyddszoner, ekologisk

produktion eller omställning till ekologisk produktion ska jordbrukaren lämna

uppgift om den areal på blocket som ansökan avser.

2. Om ansökan gäller betesmarker och slåtterängar ska jordbrukaren lämna

uppgift för respektive block om skiftesindelning, markanvändning och också

uppgift om åtagandenivå samt vilka komplement ansökan omfattar.

3. Om ansökan gäller fäbodar ska jordbrukaren lämna uppgift om namn på

fäbodarna,

fäbodcentrum,

vilken som

är huvudfäbod och vilka

kompletterande fäbodar som hör till den, antal djur och djurslag på

huvudfäboden samt vilka block som hör till respektive fäbod. Jordbrukaren

ska för sådana ansökningar också lämna uppgift för respektive block om

skiftesindelning, markanvändning och om eventuellt komplement.

4. Om ansökan gäller ekologisk produktion eller omställning till ekologisk

produktion ska jordbrukaren lämna uppgift om ansökan även omfattar

ekologisk djurhållning.

5. Om ansökan gäller skyddszoner ska jordbrukaren lämna uppgift för

respektive block om jordbrukaren ansöker om skyddszon mot vattendrag eller

om anpassad skyddszon. (SJVFS 2015:43).

17 EUT L 227, 31.7.2014, s.69 (Celex 32014R0809).

18 EUT L 227, 31.7.2014, s.69 (Celex 32014R0809).

SJVFS 2015:43

8

Karta till ansökan på blankett

När ska kartan skickas in?

14 § En jordbrukare som ansöker på blanketterna ”SAM 2016” och ”ÅTAGANDEN

2016 – miljöersättningar och ersättningar för ekologisk produktion” ska skicka med

blockkarta för skiftesredovisning det aktuella året i följande fall:

1. Den som tidigare har lämnat in en blockkarta ska lämna in en ny blockkarta

om något skifte tillkommit, eller om något skiftes läge förändrats jämfört med

den senast inlämnade blockkartan så att skiftet inte längre kan hittas med

hjälp av den senast inlämnade blockkartan, eller

2. den som inte har lämnat in en blockkarta tidigare ska lämna in en blockkarta.

En karta enligt punkt 1 ska ha kommit in till stödmyndigheten senast sista

ändringsdag. Om kartan inte har kommit in senast sista ändringsdag så gäller den

senast inlämnade kartan som årets karta.

En karta enligt punkt 2 ska ha kommit in till stödmyndigheten senast sista

ansökningsdag. (SJVFS 2015:43).

Vilka uppgifter ska jordbrukaren ange i kartan?

15 § Endast de skiftesgränser som inte sammanfaller med blockgränser ska

markeras. Ett skifte kan endast tillhöra ett block.

Jordbrukaren ska markera varje skiftes identitet på kartan och ange med

ordningsnummer på det block där skiftet är beläget följt av en bokstav för skiftet. Om

det endast finns ett skifte på blocket behöver han eller hon inte markera

skiftesidentitet på blockkartan.

Övertagande/brukarskiften

16 § Anmälan av övertagande av jordbruksföretag ska lämnas in på blanketterna

”ÖVERTAGANDE av SAM-ansökan och åtagande 2016”, ”Övertagande - hotade

husdjursraser” eller ”Övertagande av djurvälfärdsersättningar”19. (SJVFS 2015:43).

16 a § Om övertagaren har ett åtagande eller har sökt ett åtagande för vallodling

eller minskat kväveläckage i programperiod 2014-2020 och tar över ett åtagande

vallodling eller minskat kväveläckage från programperiod 2007-2013 gäller följande

undantag från 1 kap. 22 § Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd

(SJVFS 2015:25) om miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion och

kompensationsstöd:

1. Senast sista ändringsdag är det möjligt att överföra de skiften som ingår i

ansökan om vallodling eller minskat kväveläckage 2007-2013, till ansökan om

utbetalning för vallodling eller minskat kväveläckage 2014-2020 och då ingår dessa

skiften i åtagandet 2014-2020.

19

Blanketterna finns på webbutiken.jordbruksverket.se.

SJVFS 2015:43

9

2. Efter sista ändringsdag är det inte möjligt att överföra de skiften som ingår i

ansökan om vallodling eller minskat kväveläckage 2007-2013, till ansökan om

utbetalning för vallodling eller minskat kväveläckage 2014-2020. (SJVFS 2015:43).

16 b § Överlåtelse av ansökan om åtagande för någon av djurvälfärdsersättningarna

kan endast göras om övertagaren tar över överlåtarens hela ansökan om

djurvälfärdsersättning. En sådan överlåtelse ska göras senast 15 juni aktuellt stödår. I

övrigt gäller 17 §. (SJVFS 2015:43).

16 c § Överlåtelse av ansökan om åtagande och beslut om åtagande för vallodling

och minskat kväveläckage kan endast göras om överlåtelsen omfattar all mark på

företaget. I övrigt gäller 17 §. (SJVFS 2015:43).

Övertagande av helt jordbruksföretag

17 § Anmälan av övertagande av helt jordbruksföretag ska ha inkommit till

övertagarens stödmyndighet innan beslut om utbetalning har fattats för något av de

stöd och ersättningar som ingår i överlåtarens ansökan. Anmälan ska vid den

tidpunkten innehålla följande.

1. Vem som har överlåtit jordbruksföretaget,

2. till vem överlåtelsen har gjorts,

3. underskrift av överlåtare och övertagare och,

4. om det behövs, de uppgifter som krävs enligt 11 §, om att övertagaren är en

aktiv jordbrukare.

Övertagande av del av jordbruksföretag

18 § Om övertagandet omfattar en del av ett företag ska anmälan ha inkommit till

övertagarens stödmyndighet senast sista ändringsdag. Anmälan ska vid den

tidpunkten innehålla följande.

1. Vem som har överlåtit delar av ansökan eller åtagande,

2. till vem överlåtelsen har gjorts och

3. vilka delar av ansökningarna eller åtaganden som ska överlåtas.

Anmälan ska också innehålla underskrifter av överlåtare och övertagare för att

den ska vara komplett.

För att en jordbrukare ska kunna ta över delar av ett företag och vara berättigad till

gårdsstöd måste denne ha lämnat in en egen ansökan om gårdsstöd senast sista

ansökningsdag.

DIREKTSTÖD

Tilldelning ur nationella reserven

19 § En ansökan om tilldelning av stödrätter ur den nationella reserven ska ha

kommit in till Jordbruksverket senast sista ansökningsdag det år man ansöker.

20 § En ansökan om tilldelning av stödrätter ur den nationella reserven ska innehålla

följande.

1. Uppgifter om vem som söker stödrätter,

SJVFS 2015:43

10

2. på vilken grund eller vilka grunder stödrätter söks och

3. om en juridisk person söker stödrätter som nystartad jordbrukare ska sökanden

skicka in ett underlag som visar vem som äger företaget och hur ägandet är

fördelat.

Överföring av stödrätter

21 § Överlåtaren ska göra överföringar av stödrätter via den e-tjänst som

Jordbruksverket har. Överlåtaren kan göra anmälan av överföring av stödrätter på

blanketten ”ANMÄLAN – överföring av stödrätter 2016”20.

En anmälan om överföring av stödrätter ska innehålla vem som överlåter stödrätter.

Anmälan ska också innehålla följande uppgifter för att den ska vara komplett.

1. Till vem som stödrätter överförs,

2. vilka stödrätter som ska överföras och

3. underskrift av överlåtaren. (SJVFS 2015:43).

---------------------------

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna författning21 träder i kraft den 12 mars 2015, då Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2009:90) om vissa jordbrukarstöd och landsbygdsstöd upphör att

gälla.

Äldre bestämmelser utom 2 kap 2-3 §§ i SJVFS 2009:90 ska dock gälla för

utbetalningar

som

görs

för

stöd

enligt

förordningen

(2007:481)

om

landsbygdsutvecklingsåtgärder. Istället för 2 kap 2-3 §§ SJVFS 2009:90 ska 7 och 8

§§ i denna författning gälla.

---------------------------

Denna författning22 träder i kraft den 11 maj 2015.

---------------------------

Denna författning23 träder i kraft den 10 januari 2016.

LEIF DENNEBERG

Emil Fridell

(Stödregelenheten)

20 Blanketten finns på webbutiken.jordbruksverket.se.

21 SJVFS 2015:2.

22 SJVFS 2015:18.

23 SJVFS 2015:43.