SJVFS 2017:3

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om jordbrukarstöd

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2017:3

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om

jordbrukarstöd;

Utkom från trycket

den 30 januari 2017

Omtryck

beslutade den 26 januari 2017.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1 kap. 41 a och 42 §§ förordningen

(2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder, 13 § förordningen

(2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare och 25 och 25 a § förordningen

(1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige och efter samråd med Havs-

och vattenmyndigheten, länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet,

Sametinget,

Skogsstyrelsen,

Post-

och

telestyrelsen,

Tillväxtverket,

Vattenmyndigheterna

och

de

organisationer

som

har

representanter

i

övervakningskommittén, i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan

om jordbrukarstöd1

dels att 14 och 15 §§ ska upphöra att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 14 § skall utgå,

dels att 4, 5, 7, 9, 10, 11 a, 11 c–e, 12, 13, 16, 16 c och 21 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna ska införas fyra nya paragrafer, 5 a, 10 b, 13 a och 16 d

§§ samt närmast före 10 b, 13 a, 16 och 16 a-d §§ nya rubriker av följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna

författning träder i kraft.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER ................................................................ 2

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER........................................................................ 3

Stödformer ................................................................................................................ 3

Definitioner .............................................................................................................. 3

Grundläggande krav ................................................................................................. 4

Undantag ...................................................................................................................... 4

Viktiga tidpunkter .................................................................................................... 4

Ansökningar i SAM Internet .................................................................................... 4

Övertagande/brukarskiften ....................................................................................... 9

DIREKTSTÖD ........................................................................................................... 10

Tilldelning ur nationella reserven .......................................................................... 10

1

Författningen senast omtryckt SJVFS 2016:5.

SJVFS 2017:3

2

Överföring av stödrätter ......................................................................................... 11

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser.......................................................... 11

GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER

1 § Grundläggande bestämmelser om ansökan om jordbrukarstöd finns i

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17

december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den

gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar

(EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr

1290/2005 och (EG) nr 485/20082,

2. kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 av den 11 mars 2014

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet

och villkor för avslag på eller indragning av betalningar samt administrativa

sanktioner som gäller för direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och

tvärvillkor3,

3. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 av den 17 juli

2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och

kontrollsystemet, landsbygdsutvecklingsåtgärder och tvärvillkor4,

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17

december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar

som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets

förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/20095,

5. kommissionens delegerade förordning (EU) nr 639/2014 av den 11 mars 2014

om komplettering av Europarlamentets och rådets förordning (EU) nr

1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som

ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om ändring av bilaga X till

den förordningen6,

6. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 641/2014 av den 16 juni

2014 om tillämpningsföreskrifter för Europarlamentets och rådets förordning

(EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de

stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken7,

7. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17

december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska

jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av

rådets förordning (EG) nr 1698/20058,

8. kommissionens delegerade förordning (EU) nr 807/2014 av den 11 mars 2014

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden

2 EUT L 347, 20.12.2013, s.549 (Celex 32013R1306).

3 EUT L 181, 20.6.2014, s.48 (Celex 32014R0640).

4 EUT L 227, 31.7.2014, s.69 (Celex 32014R0809).

5 EUT L 347, 20.12.2013, s.608 (Celex 32013R1307).

6 EUT L 181, 20.6.2014, s.1 (Celex 32014R0639).

7 EUT L 181, 20.6.2014, s.74 (Celex 32014R0641).

8 EUT L 347, 20.12.2013, s.487 (Celex 32013R1305).

SJVFS 2017:3

3

för

landsbygdsutveckling

(EJFLU),

samt

om

införande

av

övergångsbestämmelser9,

9. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 av den 17 juli

2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska

jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)10,

10. förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare,

11. förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder och

12. förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige.

(SJVFS 2015:43).

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

Stödformer

2 § Denna författning gäller för

1. ansökan om gårdsstöd, förgröningsstöd, stöd till unga lantbrukare och

nötkreatursstöd,

2. ansökan om åtagande för och ansökan om utbetalning av miljöersättning för

betesmarker och slåtterängar, restaurering av betesmarker och slåtterängar,

fäbodar, skötsel av våtmarker och dammar, vallodling, minskat kväveläckage,

skyddszoner och hotade husdjursraser,

3. ansökan om åtagande för och utbetalning av ersättning för ekologisk

produktion och för omställning till ekologisk produktion,

4. ansökan om kompensationsstöd,

5. ansökan om tilldelning av stödrätter ur den nationella reserven,

6. anmälan om överföring av stödrätter,

7. ansökan om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige för

smågrisproduktion, getter, potatis, bär och grönsaker,

8. ansökan om åtagande för och ansökan om utbetalning av djurvälfärdsersättning

för extra djuromsorg för får, extra djuromsorg för suggor och utökad

klövhälsovård för mjölkkor. (SJVFS 2015:43).

Definitioner

3 § I denna författning betyder:

Aktiv jordbrukare:

Fysisk eller juridisk person som bedriver jordbruksverksamhet

men som inte bedriver sådan verksamhet eller tillhandahåller

sådan tjänst som avses i artikel 9.2 första stycket i förordning

(EU) nr 1307/201311, eller som omfattas av något av undantagen

i artikel 9.2 tredje stycket.

Block:

Ett sammanhängande avgränsat område med antingen

åkermark, våtmark eller betesmark där en jordbrukare bedriver

jordbruksverksamhet.

9 EUT L 227, 31.7.2014, s.1 (Celex 32014R0807).

10 EUT L 227, 31.7.2014, s.18 (Celex 32014R0808).

11 EUT L 347, 20.12.2013, s.608 (Celex 32013R1307).

SJVFS 2017:3

4

Skifte:

Ett sammanhängande markområde inom ett block, där en

jordbrukare odlar en gröda eller sköter marken på ett annat sätt.

Stödmyndighet:

Den myndighet som prövar frågor om stödet. (SJVFS

2015:43).

Grundläggande krav

4 § Jordbrukare ska ansöka, anmäla, komplettera eller ändra elektroniskt på

Jordbruksverkets webbplats, www.jordbruksverket.se (SAM Internet), i de fall

Jordbruksverket erbjuder en sådan elektronisk tjänst. E-legitimation ska då användas.

(SJVFS 2017:3).

5 § Jordbrukare kan istället för att ansöka, komplettera eller ändra elektroniskt göra

det på blanketterna ”Ansökan – ersättning för extra djuromsorg för suggor 2017”,

”Ansökan – ersättning för extra djuromsorg för får 2017” och ”Ansökan – ersättning

för utökad klövhälsovård för mjölkkor 2017”12. Jordbrukare ska ansöka, komplettera

eller ändra på blanketten ”Ansökan – hotade husdjursraser 2017”. Blanketterna ska

vara undertecknade av sökanden eller behörig företrädare för sökanden. Dessa

ansökningar, kompletteringar eller ändringar ska ha kommit in till stödmyndigheten

senast de datum som anges i dessa föreskrifter.

De krav på tid och uppgifter som finns för ansökningar i SAM Internet enligt 7-13

§§ gäller också ansökningar på de ovan angivna blanketterna.

Uppgifter som inte påverkar stödbeloppet eller utbetalningen av stödet får dock

lämnas muntligt om stödmyndigheten medger det. (SJVFS 2017:3).

5 a § En ansökan, anmälan eller uppgift anses inkommen det datum den inkommer till

någon av de stödmyndigheter som omfattas av dessa föreskrifter. (SJVFS 2017:3).

Undantag

6 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från

bestämmelserna i denna författning.

Viktiga tidpunkter

7 § Sista ansökningsdag är den 4 maj 2017. (SJVFS 2017:3).

8 § Sista ändringsdag är den 15 juni ansökningsåret.

Ansökningar i SAM Internet

Vilka uppgifter ska lämnas senast sista ansökningsdag vid ansökan om direktstöd

eller utbetalning?

12 Blanketterna finns på webbutiken.jordbruksverket.se.

SJVFS 2017:3

5

9 §13 Sökanden ska ha ansökt om stöd eller utbetalning i SAM Internet senast sista

ansökningsdag. Utöver vad som står i artiklarna 14 och 21 i genomförandeförordning

(EU) nr 809/201414 ska en ansökan även innehålla följande.

1. Block- och skiftesredovisning, med ordningsnummer för block och bokstav för

skifte, som omfattar alla jordbruksskiften på jordbruksföretaget. Det gäller

dock inte för jordbrukare som ansöker om utbetalning i enlighet med sitt

åtagande för betesmarker och slåtterängar, restaurering av betesmarker och

slåtterängar, skötsel av våtmarker och dammar, skyddszoner eller fäbodar.

2. Om en juridisk person söker stöd till unga jordbrukare ska sökanden skicka in

ett underlag som visar vem som äger företaget och hur ägandet är fördelat.

3. Om jordbrukaren söker nötkreatursstöd ska han eller hon uppge minst ett giltigt

och aktivt produktionsplatsnummer.

4. Om jordbrukaren ansöker om utbetalning för djurhållning i ekologisk

produktion eller omställning till ekologisk produktion ska han eller hon lämna

in uppgifter om vilka djurslag som ska ingå i ansökan. För tackor, getter av

honkön, värphöns, suggor och slaktkycklingar ska jordbrukaren ange antalet

djur av varje djurslag. För nötkreatur och slaktsvin ska minst ett giltigt

produktionsplatsnummer anges för varje djurslag.

5. Om jordbrukaren ansöker om nationellt stöd för potatis, bär och grönsaker ska

han eller hon lämna in uppgifter enligt punkt 1 och om ansökan gäller nationellt

stöd för smågrisproduktion och getter ska han eller hon lämna in uppgifter om

suggor och getter av honkön.

6. Om jordbrukaren ansöker om kompensationsstöd för grovfodergrödor typ 1, 2

eller 3 ska han eller hon lämna in uppgifter om vilka djurslag som ska ingå i

ansökan. För tackor och getter av honkön ska jordbrukaren ange antalet djur

av

varje

djurslag

och

för

nötkreatur

ange

minst

ett

giltigt

produktionsplatsnummer.

Om handlingen inte uppfyller ovan nämnda krav på den sista ansökningsdagen

räknas den som en ansökan om stöd eller en ansökan om utbetalning först när kraven

är uppfyllda.

Underlag som tillhör en ansökan i SAM Internet men som inte kan lämnas in i SAM

Internet ska lämnas in till stödmyndigheten. (SJVFS 2017:3).

Vilka uppgifter ska lämnas senast sista ansökningsdag vid ansökan om åtagande?

10 § Sökanden ska ha ansökt om åtagande i SAM Internet senast sista ansökningsdag.

Utöver vad som står i artikel 14 i genomförandeförordning (EU) nr 809/201415 ska en

ansökan även innehålla följande.

1. Blockidentitet.

2. Om jordbrukaren ansöker om åtagande för ekologisk produktion eller

omställning till ekologisk produktion ska han eller hon ange vilket

kontrollorgan sökanden är ansluten till.

Om handlingen inte uppfyller ovan nämnda krav på den sista ansökningsdagen

räknas den som en ansökan om åtagande först när kraven är uppfyllda. Underlag som

tillhör en ansökan i SAM Internet men som inte kan lämnas in i SAM Internet ska

lämnas in till stödmyndigheten.

13

Ändringen innebär bland annat att punkten 7 har tagits bort

14 EUT L 227, 31.7.2014, s.69 (Celex 32014R0809).

15 EUT L 227, 31.7.2014, s.69 (Celex 32014R0809).

SJVFS 2017:3

6

Om en ansökan om åtagande för skötsel av våtmarker och dammar kommer in efter

den 29 maj 2017 räknas den som en ansökan för 2018. (SJVFS 2017:3).

Särskild bestämmelse för jordbrukare med ansökta åtaganden 2015 som inte är

beslutade när det är dags att söka 2016

10 a § För de jordbrukare som sökt ett åtagande 2015, som avslås efter att

ansökansperioden 2016 är avslutad, får ansökan om utbetalning 2016 handläggas som

en ansökan om åtagande 2016 om villkoren för att få ett åtagande 2016 är uppfyllda.

Detta gäller för miljöersättning för betesmarker och slåtterängar, restaurering av

betesmarker och slåtterängar, fäbodar, skötsel av våtmarker och dammar, vallodling

samt ersättning för ekologisk produktion och ersättning för omställning till ekologisk

produktion. (SJVFS 2016:5).

Särskild bestämmelse för jordbrukare med ansökta åtaganden 2015 och 2016 som

inte är beslutade när det är dags att söka 2017

10 b § För de jordbrukare som omfattas av 10 a § eller som har ansökt om ett åtagande

2016, och där ansökan om åtagande avslås efter att ansökansperioden 2017 är avslutad,

får ansökan om utbetalning 2017 handläggas som en ansökan om åtagande 2017 om

villkoren för att få ett åtagande 2017 är uppfyllda. Detta gäller för miljöersättning för

betesmarker och slåtterängar, restaurering av betesmarker och slåtterängar, fäbodar,

hotade husdjursraser, skötsel av våtmarker och dammar, vallodling, skyddszoner,

minskat kväveläckage samt ersättning för ekologisk produktion och ersättning för

omställning till ekologisk produktion. (SJVFS 2017:3).

Vilka uppgifter ska lämnas senast sista ansökningsdag för att visa undantag för aktiv

brukare?

11 § Utöver det som anges i 9 och 10 §§ i delar som gäller djurvälfärdsersättningarna,

kompensationsstödet och ersättningarna för ekologisk produktion ska sökande som

driver sådan verksamhet eller erbjuder sådan tjänst som avses i artikel 9.2 första

stycket i förordning (EU) nr 1307/201316, skicka in underlag, som styrker att något av

undantagen i artikel 9.2 tredje stycket gäller.

Underlag som styrker att undantagen i artikel 9.2 tredje stycket punkterna a – b gäller,

ska baseras på uppgifter ur företagets bokföring för det senaste avslutade

räkenskapsåret, med beaktande av hur olika intäkter ska klassificeras enligt artiklarna

11-13 i förordning (EU) nr 639/201317.

Underlag som styrker att undantaget i artikel 9.2 tredje stycket punkt c gäller, är:

1. Kopia på det som registrerats hos Bolagsverket om företagets verksamhet

eller

2. kopia på det som registrerats hos Skatteverket om företagets huvudsakliga

verksamhet genom blanketten ”Skatte- och avgiftsanmälan” (SKV 4620 32

02 W 13-01) eller motsvarande e-tjänst. (SJVFS 2015:43).

16 EUT L 347, 20.12.2013, s.608 (Celex 32013R1307).

17 EUT L 181, 20.6.2014, s.1 (Celex 32014R0639).

SJVFS 2017:3

7

Miljöersättning för hotade husdjursraser

11 a § En jordbrukare som vill ansöka om ersättning för hotade husdjursraser ska

ansöka om åtagande och utbetalning eller endast utbetalning senast sista

ansökningsdag. Utöver vad som står i artikel 21 i genomförandeförordning (EU) nr

809/2014 ska en ansökan även innehålla följande.

1. Minst en djuridentitet eller produktionsplatsnummer för nötkreatur.

2. Raskod och djuridentiteter för får, getter och svin.

3. Produktionsplatsnummer för den eller de produktionsplatser där jordbrukaren

är djurhållare och som ingår i ansökan.

4. Härstamningsuppgifter från godkänt härstamningsregister för att styrka

renrasighet enligt 8 § 10 kap. Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna

råd (SJVFS 2015:25) om miljöersättningar, ersättningar för ekologisk

produktion, kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningar. (SJVFS 2017:3).

11 b § En jordbrukare som ansöker om åtagande för allmogekor, allmogegetter, svin

och fjällkor som ingår i genbanken för Äldre svensk boskap, ska skicka in

härstamningsuppgifter som styrker renrasighet. Uppgifterna ska ha kommit in till

Jordbruksverket senast sista ändringsdag. (SJVFS 2015:43).

Djurvälfärdsersättning för extra djuromsorg för får

11 c § En jordbrukare som vill ansöka om ersättningar för extra djuromsorg för får

ska ansöka om åtagande och utbetalning senast sista ansökningsdag. Utöver vad som

står i artikel 21 i genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 ska en ansökan även

innehålla uppgift om samtliga produktionsplatsnummer där djuren kommer att befinna

sig under hållandeperioden och det antal får jordbrukaren söker ersättning för. (SJVFS

2017:3).

Djurvälfärdsersättning för extra djuromsorg för suggor

11 d § En jordbrukare som vill ansöka om ersättning för extra djuromsorg för suggor

ska ansöka om åtagande och utbetalning senast sista ansökningsdag. Utöver vad som

står i artikel 21 i genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 ska en ansökan även

innehålla uppgift om produktionsplatsnummer och genomsnittligt antal suggor och

betäckta gyltor som jordbrukaren söker ersättning för och som jordbrukaren har hållit

under föregående stödår. (SJVFS 2017:3).

Djurvälfärdsersättning för utökad klövhälsovård för mjölkkor

11 e § En jordbrukare som vill ansöka om ersättning för utökad klövhälsovård för

mjölkkor ska ansöka om åtagande och utbetalning senast sista ansökningsdag. Utöver

vad som står i artikel 21 i genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 ska en ansökan

även innehålla uppgift om produktionsplatsnummer och det antal mjölkkor

jordbrukaren söker ersättning för. (SJVSFS 2017:3).

SJVFS 2017:3

8

Ändring eller komplettering av produktionsplatsnummer

12 § Ändring av produktionsplatsnummer eller komplettering med ytterligare

nummer får lämnas till stödmyndigheten senast sista ändringsdag för

nötkreatursstödet, kompensationsstödet, ersättning för ekologisk produktion,

ersättning för omställning till ekologisk produktion och nötkreatur i ersättning till

hotade husdjursraser. (SJVFS 2017:3).

Vilka uppgifter om miljöersättningar, kompensationsstöd och ersättningar för

ekologisk produktion ska lämnas senast sista ändringsdag?

13 § En ansökan om kompensationsstöd, utbetalning av miljöersättning, ersättning för

ekologisk produktion eller för omställning till ekologisk produktion ska utöver vad

som anges i 9 § i den här föreskriften och artikel 15 i genomförandeförordning (EU)

nr 809/201418 senast sista ändringsdag innehålla följande.

1. Uppgifter om markanvändning och storlek på alla skiften på jordbruksföretaget

om skiftesredovisning ska göras.

2. Om fäbodbrukaren ansöker om utbetalning av miljöersättning för fäbodar ska

han eller hon från och med andra året i åtagandet lämna in uppgifter om antal

djur per djurslag som ska vistas vid fäboden eller fäbodsystemet.

En ansökan om åtagande för miljöersättning, ersättning för ekologisk produktion

eller för omställning till ekologisk produktion ska utöver vad som anges i 10 § i den

här föreskriften och artikel 15 i genomförandeförordning (EU) nr 809/201419 senast

sista ändringsdag innehålla följande.

1. Om ansökan gäller betesmarker och slåtterängar, skyddszoner, ekologisk

produktion eller omställning till ekologisk produktion ska jordbrukaren lämna

uppgift om den areal på blocket som ansökan avser.

2. Om ansökan gäller betesmarker och slåtterängar ska jordbrukaren lämna

uppgift för respektive block om skiftesindelning, markanvändning och också

uppgift om åtagandenivå samt vilka komplement ansökan omfattar.

3. Om ansökan gäller fäbodar ska jordbrukaren lämna uppgift om namn på

fäbodarna, fäbodcentrum, vilken som är huvudfäbod och vilka kompletterande

fäbodar som hör till den, antal djur och djurslag på huvudfäboden samt vilka

block som hör till respektive fäbod. Jordbrukaren ska för sådana ansökningar

också lämna uppgift för respektive block om skiftesindelning, markanvändning

och om eventuellt komplement.

4. Om ansökan gäller skyddszoner ska jordbrukaren lämna uppgift för respektive

block om jordbrukaren ansöker om skyddszon mot vattendrag eller om

anpassad skyddszon. (SJVFS 2017:3).

Vilka uppgifter ska lämnas senast den dag som länsstyrelsen bestämmer?

13 a § En ansökan om åtagande för miljöersättning ska, utöver vad som anges i 9 och

10 §§ innehålla uppgifter enligt nedan, om ansökan avser en ersättningsform som

redovisas där:

1. Om ansökan avser miljöersättning för restaurering av betesmarker och

slåtterängar; underlag för restaureringsplan.

18 EUT L 227, 31.7.2014, s.69 (Celex 32014R0809).

19 EUT L 227, 31.7.2014, s.69 (Celex 32014R0809).

SJVFS 2017:3

9

2. Om ansökan avser miljöersättning för skötsel av våtmarker och dammar;

uppgifter om våtmarken eller dammen är anlagd eller restaurerad samt om den

har anlagts med miljöersättning eller på annat sätt.

Uppgifter som avses i första stycket punkt 1-2 kan kompletteras eller ändras senast det

datum som länsstyrelsen bestämmer. Om sökanden inte kompletterar sin ansökan

senast då länsstyrelsen begär omfattar ansökan endast de uppgifter som har redovisats

på föreskrivet sätt. (SJVFS 2017:3).

14 § har upphävts genom (SJVFS 2017:3).

15 § har upphävts genom (SJVFS 2017:3).

Övertagande/brukarskiften

Anmälan på blankett

16 § Anmälan av övertagande av jordbruksföretag ska lämnas in på någon av

blanketterna ”ÖVERTAGANDE av SAM-ansökan och åtagande 2017”, ”Övertagande

- hotade husdjursraser” eller ”Övertagande av djurvälfärdsersättningar”20. (SJVFS

2017:3).

Överlåtelse av åtagande från programperiod 2007 - 2013

16 a § Om övertagaren har ett åtagande eller har sökt ett åtagande för vallodling eller

minskat kväveläckage i programperiod 2014-2020 och tar över ett åtagande vallodling

eller minskat kväveläckage från programperiod 2007-2013 gäller följande undantag

från 1 kap. 22 § Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2015:25)

om miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion och kompensationsstöd:

1. Senast sista ändringsdag är det möjligt att överföra de skiften som ingår i ansökan

om vallodling eller minskat kväveläckage 2007-2013, till ansökan om utbetalning för

vallodling eller minskat kväveläckage 2014-2020 och då ingår dessa skiften i

åtagandet 2014-2020.

2. Efter sista ändringsdag är det inte möjligt att överföra de skiften som ingår i

ansökan om vallodling eller minskat kväveläckage 2007-2013, till ansökan om

utbetalning för vallodling eller minskat kväveläckage 2014-2020. (SJVFS 2015:43).

Överlåtelse av ansökan om åtagande för djurvälfärdsersättning

16 b § Överlåtelse av ansökan om åtagande för någon av djurvälfärdsersättningarna

kan endast göras om övertagaren tar över överlåtarens hela ansökan om

djurvälfärdsersättning. En sådan överlåtelse ska göras senast 15 juni aktuellt stödår. I

övrigt gäller 17 §. (SJVFS 2015:43).

Överlåtelse av åtagande för vallodling och minskat kväveläckage

16 c § Överlåtelse av ansökan om åtagande och beslut om åtagande för vallodling och

minskat kväveläckage kan endast göras om överlåtelsen omfattar all åkermark på

20

Blanketterna finns på webbutiken.jordbruksverket.se.

SJVFS 2017:3

10

företaget där ersättningen för vallodling eller minskat kväveläckage är möjlig att söka.

(SJVFS 2017:3).

Överlåtelse av ansökan om utbetalning för vallodling och minskat kväveläckage

16 d § Vid överlåtelse av en del av ansökan om utbetalning för vallodling eller

minskat kväveläckage måste övertagaren ta med samma mark i sin ansökan om

utbetalning. Övertagaren ska själv ha, eller söka ett åtagande för vallodling eller

minskat kväveläckage för att överlåtelsen ska kunna genomföras. (SJVFS 2017:3).

Övertagande av helt jordbruksföretag

17 § Anmälan av övertagande av helt jordbruksföretag ska ha inkommit till

övertagarens stödmyndighet innan beslut om utbetalning har fattats för något av de

stöd och ersättningar som ingår i överlåtarens ansökan. Anmälan ska vid den

tidpunkten innehålla följande.

1. Vem som har överlåtit jordbruksföretaget,

2. till vem överlåtelsen har gjorts,

3. underskrift av överlåtare och övertagare och,

4. om det behövs, de uppgifter som krävs enligt 11 §, om att övertagaren är en

aktiv jordbrukare.

Övertagande av del av jordbruksföretag

18 § Om övertagandet omfattar en del av ett företag ska anmälan ha inkommit till

övertagarens stödmyndighet senast sista ändringsdag. Anmälan ska vid den tidpunkten

innehålla följande.

1. Vem som har överlåtit delar av ansökan eller åtagande,

2. till vem överlåtelsen har gjorts och

3. vilka delar av ansökningarna eller åtaganden som ska överlåtas.

Anmälan ska också innehålla underskrifter av överlåtare och övertagare för att den

ska vara komplett.

För att en jordbrukare ska kunna ta över delar av ett företag och vara berättigad till

gårdsstöd måste denne ha lämnat in en egen ansökan om gårdsstöd senast sista

ansökningsdag.

DIREKTSTÖD

Tilldelning ur nationella reserven

19 § En ansökan om tilldelning av stödrätter ur den nationella reserven ska ha kommit

in till Jordbruksverket senast sista ansökningsdag det år man ansöker.

20 § En ansökan om tilldelning av stödrätter ur den nationella reserven ska innehålla

följande.

1. Uppgifter om vem som söker stödrätter,

2. på vilken grund eller vilka grunder stödrätter söks och

SJVFS 2017:3

11

3. om en juridisk person söker stödrätter som nystartad jordbrukare ska sökanden

skicka in ett underlag som visar vem som äger företaget och hur ägandet är

fördelat.

Överföring av stödrätter

21 § Överlåtaren ska göra överföringar av stödrätter via den e-tjänst som

Jordbruksverket har. Överlåtaren kan göra anmälan av överföring av stödrätter på

blanketten ”ANMÄLAN – överföring av stödrätter 2017”21.

En anmälan om överföring av stödrätter ska innehålla vem som överlåter stödrätter.

Anmälan ska också innehålla följande uppgifter för att den ska vara komplett.

1. Till vem som stödrätter överförs,

2. vilka stödrätter som ska överföras och

3. underskrift av överlåtaren. (SJVFS 2017:3).

---------------------------

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna författning22 träder i kraft den 12 mars 2015, då Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2009:90) om vissa jordbrukarstöd och landsbygdsstöd upphör att

gälla.

Äldre bestämmelser utom 2 kap 2-3 §§ i SJVFS 2009:90 ska dock gälla för

utbetalningar

som

görs

för

stöd

enligt

förordningen

(2007:481)

om

landsbygdsutvecklingsåtgärder. Istället för 2 kap 2-3 §§ SJVFS 2009:90 ska 7 och 8

§§ i denna författning gälla.

---------------------------

Denna författning23 träder i kraft den 11 maj 2015.

---------------------------

Denna författning24 träder i kraft den 10 januari 2016.

---------------------------

Denna författning25 träder i kraft den 9 februari 2016.

---------------------------

Denna författning26 träder i kraft den 17 februari 2017.

21 Blanketten finns på webbutiken.jordbruksverket.se.

22 SJVFS 2015:2.

23 SJVFS 2015:18.

24 SJVFS 2015:43.

25 SJVFS 2016:5.

26 SJVFS 2017:3.

SJVFS 2017:3

12

LEIF DENNEBERG

Maria Sköld

(Stödregelenheten)