SJVFS 2020:17

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:49) om saluföring m.m. av utsäde av icke-vedartade arter av prydnadsväxter

Statens jordbruksverks för-

fattningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2020:17

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks före-

skrifter (SJVFS 2002:49) om saluföring m.m. av utsäde

av icke-vedartade arter av prydnadsväxter;

Utkom från trycket

den 5 maj 2020

Omtryck

beslutade den 29 april 2020.

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 7, 17, 20, 21, 25 och 28 §§ utsä-

desförordningen (2000:1330), i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 2002:49) om sa-

luföring m.m. av utsäde av icke-vedartade arter av prydnadsväxter2

dels att 20-22 §§ ska upphöra att gälla,

dels att i 4, 11 och 23 §§ ordet ”EG” ska bytas ut mot ”EU”,

dels att 1-5, 7, 10, 11, 13 och 16 §§ samt rubriken närmast före 5 § ska ha följande

lydelse,

dels att det i föreskrifterna ska införas en ny paragraf, 11 a §, samt två nya bilagor,

bilaga 1 och bilaga 2, av följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna

författning träder i kraft.

Föreskrifternas tillämpningsområde

1 §3 Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om kvalitetskontroll på annat sätt än

genom certifiering och bestämmelser för saluföring m.m. av utsäde av samtliga icke-

vedartade arter av prydnadsväxter.

För utsäde av vilda arter av prydnadsväxter finns bestämmelser även i

1. rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter

av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem4,

2. kommissionens förordning (EG) nr 1808/2001 av den 30 augusti 2001 om när-

mare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om

skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem5,

3. kommissionens förordning (EG) nr 349/2003 av den 25 februari 2003 om för-

bud mot införsel av vissa arter av vilda djur och växter till gemenskapen6,

4. artskyddsförordningen (1998:179) samt med stöd av den utfärdade föreskrifter.

(SJVFS 2020:17).

1 Jfr kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2020/177 av den 11 februari 2020 om ändring av rådets direktiv 66/401/EEG,

66/402/EEG, 68/193/EEG, 2002/55/EG, 2002/56/EG och 2002/57/EG, kommissionens direktiv 93/49/EEG och 93/61/EEG och

genomförandedirektiven 2014/21/EU och 2014/98/EU vad gäller växtskadegörare på utsäde och annat växtförökningsmaterial

EUT L 41, 13.2.2020, s. 1, (Celex 32020L0177).

2 Författningen senast omtryckt SJVFS 2005:83.

3 Ändringen innebär bland annat att de tidigare andra, tredje och sjätte styckena har tagits bort samt att det tidigare femte stycket

har flyttats till 2 §.

4 EGT L 61, 3.3.1997, s.1 (Celex 31997R0338).

5 EGT L 250, 19.9.2001, s. 1 (Celex 32001R1808).

6 EGT L 51, 26.2.2003, s. 3 (Celex 32003R0349).

SJVFS 2020:17

2

2 § Enligt 20 § utsädesförordningen (2000:1330) ska den som yrkesmässigt förpackar

eller saluför utsäde anmäla sin verksamhet till Jordbruksverket.

Enligt 21 § utsädesförordningen (2000:1330) ska den som yrkesmässigt förpackar

eller saluför utsäde föra journal över vissa utsädespartier.

Av 2 § utsädesförordningen (2000:1330) följer att utsäde av prydnadsväxter endast

får saluföras om utsädet har kvalitetskontrollerats.

Av 5 § 1, 4 och 5 utsädesförordningen (2000:1330) framgår att bestämmelserna om

saluföring inte gäller för:

1. utsäde som är avsett för export till ett land utanför Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet, eller

2. utsäde som är avsett för

a) förädlingsändamål,

b) försöksändamål eller för vetenskapligt bruk.

Av 18 § utsädesförordningen (2000:1330) följer att en leverantör av sådant utsäde

som ska kvalitetskontrolleras ansvarar för att utsädet uppfyller kraven för sortrenhet

och sortäkthet, sundhet, livs- och lagringsduglighet, och renhet. (SJVFS 2020:17).

3 § Den som utfärdar växtpass ska vara registrerad hos Jordbruksverket och uppfylla

de krav som framgår av kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/827 av den

13 mars 2019 om de kriterier som ska uppfyllas av yrkesmässiga aktörer för att upp-

fylla villkoren i artikel 89.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

2016/2031 och förfaranden för att säkerställa att dessa kriterier uppfylls7.

Bestämmelser med krav på registrering av den som yrkesmässigt producerar, lagrar,

saluför eller för in växter samt med krav på att vissa växter ska åtföljas av ett sund-

hetscertifikat vid införsel från länder som inte är medlemmar i EU finns i artiklarna

65, 66 och 72 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 av den 26

oktober 2016 om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, ändring av Europaparlamentets

och rådets förordningar (EU) nr 228/2013, (EU) nr 652/2014 och (EU) nr 1143/2014

samt om upphävande av rådets direktiv 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG,

98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG och 2007/33/EG8. (SJVFS 2020:17).

Definitioner

4 § De termer och begrepp som används i utsädeslagen (1976:298), växtskyddslagen

(1972:318) och i 13 kap.miljöbalken (1998:808) har samma betydelse i dessa före-

skrifter.

I dessa föreskrifter avses därutöver med

EU-kvalitet

Kraven i dessa föreskrifter är uppfyllda.

Leverantör

En fysisk eller juridisk person som bedriver

yrkesmässig saluföring eller import av utsäde,

eller som producerar utsäde.

Praktiskt taget fria från skadegö-

rare

Omfattningen av förekomsten av andra skade-

görare än EU-karantänskadegörare eller ka-

rantänskadegörare för skyddad zon på väx-

terna för plantering är tillräckligt låg för att sä-

kerställa en acceptabel kvalitet och använd-

7 EUT L 137, 23.5.2019, s. 10, (Celex 32019R0827).

8 EUT L 317, 23.11.2016, s. 4, (Celex 32016R2031).

SJVFS 2020:17

3

barhet för dessa växter enligt artikel 2 i kom-

missionens genomförandeförordning (EU)

2019/2072 av den 28 november 2019 om fast-

ställande av enhetliga villkor för genomföran-

det av Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EU) 2016/2031 vad gäller skyddsåtgär-

der mot växtskadegörare, och om upphävande

av kommissionens förordning (EG) nr

690/2008 och om ändring av kommissionens

genomförandeförordning (EU) 2018/20199.

Prydnadsväxter

Växter för prydnadsändamål av samtliga släk-

ten och arter av icke-vedartade prydnadsväx-

ter, dvs. annat än träd, buskar och ris.

RNQP

Reglerade EU-icke-karantänsskadegörare en-

ligt definitionen i artikel 36 i förordning (EU)

2016/2031.

Utsäde

Frö för sådd av samtliga släkten och arter av

icke-vedartade prydnadsväxter som omfattas

av dessa föreskrifter, dvs. annat än träd, bus-

kar och ris.

Växtpass

En officiell märkning för förflyttning av väx-

ter, växtprodukter och andra föremål inom un-

ionens territorium och, i förekommande fall,

till och inom skyddade zoner, som intygar att

utsädet uppfyller kraven på sundhet i artikel

85 i förordning (EU) 2016/2031 och, när det

gäller förflyttning till och inom skyddade zo-

ner, artikel 86, och har det innehåll och format

som fastställs i artikel 83 i samma förordning.

(SJVFS 2020:17).

Krav som moderplantor och utsäde ska uppfylla

5 § Moderplantor ska vid visuell besiktning på produktionsplatsen i allt väsentligt

konstateras vara fria från alla skadegörare som anges i bilaga 1 för respektive släkte

och art.

Moderplantor och utsäde ska även uppfylla de krav avseende EU-karantänskade-

görare, karantänskadegörare för skyddad zon och RNQP som föreskrivs i de genom-

förandeakter som antagits i enlighet med förordning (EU) 2016/2031, samt de åtgärder

som antagits i enlighet med artikel 30.1 i den förordningen. (SJVFS 2020:17).

6 § Utsäde som omfattas av dessa föreskrifter får inte innehålla flyghavre (Avena fa-

tua, Avena ludoviciana och Avena sterilis).

7 § Vid saluföring ska

1. förekomsten av RNQP på utsädet, vid visuell besiktning, inte överstiga gräns-

värdena angivna i bilaga 1,

9 EUT L 139, 10.12.2019, s. 1, (Celex 32019R2072).

SJVFS 2020:17

4

2. utsädet, vid visuell besiktning, vara praktiskt taget fritt från skadegörare, andra

än de som anges i bilaga 1, som försämrar användbarheten och kvalitén på

utsädet och alla tecken och symptom på dessa skadegörare,

3. utsädet, i allt väsentligt vara fritt från fel som kan försämra dess kvalitet som

utsäde,

4. utsädet ha tillräcklig livskraft och storlek med avseende på dess användbarhet

som utsäde, samt

5. utsädet ha tillräcklig grobarhet.

Utsäde som visar synliga tecken eller symptom på att inte i allt väsentligt vara fritt

från skadegörare får endast saluföras om det behandlats på lämpligt sätt. Regler för

märkning av betat utsäde finns i artikel 49.4 i Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel

på marknaden och om upphörande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG10.

(SJVFS 2020:17).

8 § Vid saluföring ska utsädet ha tillräcklig sortäkthet och sortrenhet om det saluförs

med uppgift om en viss sort enligt 12 §.

Saluföring och märkning av utsäde

9 § Utöver kraven i dessa föreskrifter får utsäde som är av en sort som är genetiskt

modifierad endast saluföras om tillstånd finns enligt 13 kap. 12 § miljöbalken

(1998:808) eller om ett godkännande för utsläppande på marknaden finns som upp-

fyller kraven om ömsesidigt erkännande enligt 3 kap. 43 § förordningen (2002:1086)

om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön.

Att sorten är genetiskt modifierad ska framgå av märkningen på förpackningen en-

ligt märkningskraven i 11 § samt av alla dokument, officiella eller andra, som fästs på

eller åtföljer utsädespartiet. Uppgift om att en sort är genetiskt modifierad ska även

framgå av försäljningskataloger och annan information där sorten omnämns. (SJVFS

2005:83).

10 § Utsäde ska saluföras i enhetliga partier. Utsäde från olika partier får dock salu-

föras som en enda varusändning under förutsättning att leverantören registrerar de

olika partiernas sammansättning och ursprung.

Kraven på enhetliga partier respektive på registrering gäller inte för utsäde som

saluförs till den vars verksamhet omfattar under 5 000 frön per sort och år eller som

har en årsomsättning från utsädesförsäljningen som är lägre än 1,5 prisbasbelopp.

(SJVFS 2020:17).

11 § När utsäde saluförs ska förpackningen vara märkt av leverantören med en etikett.

Etiketten ska vara av lämpligt material och inte ha använts tidigare. Texten ska vara

tryckt på minst ett av EU:s officiella språk. Den ska innehålla följande rubriker:

1. ”EU-kvalitet”.

2. EU-medlemsstatens kod.

3. Det ansvariga officiella organets namn eller kod.

4. Leverantörens registreringsnummer.

10 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel

på marknaden och om upphörande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG, EUT L 309, 24.11.2009, s. 1, (Celex

32009R1107).

SJVFS 2020:17

5

5. Individuellt serie-, vecko- eller partinummer.

6. Vetenskapligt namn.

7. Sortbenämning, i tillämpliga fall, grundstammens beteckning. För en genetiskt

modifierad sort anges ”(genetiskt modifierad)”.

8. Benämning av sortgruppen, i tillämpliga fall.

9. Mängd.

10. Produktionslandets namn, vid import från ett land utanför EU.

Med ansvarigt officiellt organ enligt tredje punkten avses Jordbruksverket, utom

vid införsel där ansvarigt organ i respektive EU-land avses.

För märkning av portionsförpackat utsäde, till personer som inte bedriver yrkes-

mässig produktion av eller yrkesmässig saluföring av prydnadsväxter eller föröknings-

material av prydnadsväxter, gäller att märkning kan göras direkt på emballaget.

Följande information ska finnas:

1. ”EU-kvalitet”.

2. Leverantörens namn och adress.

3. Individuellt serie-, vecko- eller partinummer.

4. Vetenskapligt namn.

5. Sortbenämning. För en genetiskt modifierad sort anges ”(genetiskt modifie-

rad)”.

6. Benämning av sortgruppen, i tillämpliga fall.

7. Mängd, får anges i vikt (gram), antal (st.), till antal plantor eller sträckmeter.

(SJVFS 2020:17).

11 a § För arter som ska ha växtpass finns det ytterligare krav på märkning i kom-

missionens genomförandeförordning (EU) 2017/2313 av den 13 december 2017 om

fastställande av formatspecifikationer för växtpasset för förflyttning inom unionens

territorium och växtpasset för införsel till och förflyttning inom en skyddad zon11. Ut-

formningen av växtpasset och den information som ska framgå av växtpasset anges i

samma förordning. (SJVFS 2020:17).

12 § Utsäde får saluföras med uppgift om vilken sort det är endast om den berörda

sorten är

1. registrerad för växtförädlarrätt, eller

2. officiellt registrerad på annat sätt, eller

3. allmänt känd, eller

4. upptagen i en leverantörs förteckning med detaljerad beskrivning och benäm-

ning.

Varje sort ska, så långt som möjligt ha samma benämning i alla medlemsstater.

Om utsäde saluförs med uppgift om sortgrupp istället för sort ska leverantören ange

sortgruppen på ett sådant sätt att förväxling med annan sortbenämning undviks.

13 § De förteckningar som nämns i 12 § första stycket 4 ska innehålla följande:

1. sortbenämning, i tillämpliga fall tillsammans med dess allmänt kända synony-

mer,

2. uppgifter om upprätthållare av sorten och om den förökningsmetod som till-

lämpas,

11 EUT L 331, 14.12.2017, s. 44, (Celex 32017R2313).

SJVFS 2020:17

6

3. sortbeskrivning, åtminstone innehållande de karaktärer och deras uttryck som

används i den sortbeskrivning som ska inges i ansökan om EU:s växtförädlar-

rätt där denna är tillämplig, samt

4. om möjligt, uppgifter om hur sorten skiljer sig från de sorter den närmast lik-

nar.

Punkterna 2 och 4 gäller endast för leverantörer som förökar eller producerar ut-

säde.

Leverantören ska spara dessa förteckningar i minst tre år. Jordbruksverket har enligt

4 § utsädeslagen (1976:298) rätt att på begäran få dessa förteckningar. (SJVFS

2020:17).

Utsäde som har producerats i ett land utanför EU

14 § Utsäde får endast importeras från ett land utanför EU, om den importerande le-

verantören före import ser till att utsädet har samma kvalitet som utsäde som har pro-

ducerats inom EU enligt dessa föreskrifter, särskilt vad gäller kvalitet, identifikation

och växtskydd.

Införsel av utsäde

15 § Införsel av utsädesparti, inklusive småförpackningar, ska av importören skrift-

ligen anmälas till Jordbruksverket efter införseln. Anmälan ska göras genom en årlig

rapport eller på begäran från Jordbruksverket. Utsäde behöver dock inte anmälas om

det ska användas för egen sådd. Anmälan ska innehålla följande uppgifter:

1. ursprungsland och officiell kontrollmyndighet,

2. avsändarland,

3. sort,

4. kvantitet,

5. referensnummer,

6. typ av förpackning och märkning,

7. beträffande småförpackningar, antal förpackningar som förts in och förpack-

ningsvikt.

Leverantören ska spara skriftliga bevis på sitt kontrakt med leverantören utanför

EU i minst tre år. (SJVFS 2005:83).

Krav som ska uppfyllas av en leverantör

16 § Enligt 20 § utsädesförordningen (2000:1330) ska den som yrkesmässigt för-

packar eller saluför utsäde av icke-vedartade arter av prydnadsväxter anmäla sin verk-

samhet till Jordbruksverket. Anmälan ska innehålla de uppgifter som anges i bilaga 2.

Anmälan krävs inte för leverantörer som endast saluför utsäde till personer som inte

bedriver yrkesmässig produktion av eller yrkesmässig saluföring av prydnadsväxter

eller förökningsmaterial av prydnadsväxter.

Anmälan krävs inte för leverantörer som endast saluför under 5 000 frön per sort

och år eller som har en årsomsättning från utsädesförsäljningen som är lägre än 1,5

prisbasbelopp.

Den som registrerat sin verksamhet hos Jordbruksverket enligt förordning (EU)

2019/827 ska även anses ha anmält sin verksamhet enligt denna föreskrift. (SJVFS

2020:17).

SJVFS 2020:17

7

17 § En leverantör som bedriver produktion av utsäde ska

1. kartlägga och övervaka sådana kritiska moment i sin produktionskedja som in-

verkar på utsädets kvalitet,

2. vid behov ta ut prov för laboratorieanalys,

3. se till att olika partier av utsädet hålls åtskilda och kan identifieras under pro-

duktionen, samt

4. spara uppgifter i minst tre år om den övervakning som avses i första punkten

så att Jordbruksverket kan granska uppgifterna om verket begär det. (SJVFS

2005:83).

18 § har upphävts genom (SJVFS 2005:83).

19 § När utsäde saluförs ska registrerade leverantörer enligt 16 § spara skriftliga bevis

för sin saluföring eller sina inköp i minst ett år.

Kontroll och tillsyn

20 § har upphävts genom (SJVFS 2020:17).

21 § har upphävts genom (SJVFS 2020:17).

22 § har upphävts genom (SJVFS 2020:17).

Undantag

23 § Vid brist på utsäde, eller om det annars finns särskilda skäl, kan Jordbruksverket

medge undantag från de krav som angivits i dessa föreskrifter, om det inte strider mot

EU:s bestämmelser. (SJVFS 2020:17).

Denna författning12 träder i kraft den 31 maj 2020.

CHRISTINA NORDIN

Anna Pettersson

(Växtregelenheten)

12 SJVFS 2020:17.

SJVFS 2020:17

8

Bilaga 1

FÖRTECKNING ÖVER RNQP

Förekomsten av RNQP ska inte överskrida tröskelvärdena i nedanstående tabell:

Släkte eller art

RNQP eller symtom orsakade av RNQP

Tröskelvärde

Capsicum annuum L.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

0 %

Capsicum annuum L.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. [XANTGA]

0 %

Capsicum annuum L.

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

0 %

Capsicum annuum L.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

[XANTVE]

0 %

Helianthus annuus L.

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

0 %

Allium L.

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

0 %

Capsicum annuum L.

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

0 %

(SJVFS 2020:17).

SJVFS 2020:17

9

Bilaga 2

ANMÄLAN AV YRKESMÄSSIG VERKSAMHET

I denna bilaga anges vilka uppgifter som ska lämnas i en anmälan till registret över

yrkesmässig verksamhet som avser plantor och fröer.

Företaget ska senast den 30 april varje år lämna en anmälan till Jordbruksverket för att

uppdatera föregående års uppgifter om dessa har ändrats.

Anmälan till registret över yrkesmässig verksamhet som avser plantor och fröer.

Uppgifter om företaget

1. Namn och adress,

2. organisationsnummer eller personnummer,

3. kontaktuppgifter till företaget och kontaktperson,

4. län som företaget tillhör, och

5. faktureringsuppgifter.

Uppgifter om verksamhetsplatsen

1. Registreringsnummer hos Jordbruksverket om sådant finns,

2. om uppgifterna skiljer sig från uppgifterna om företaget,

a) namn och adress,

b) kontaktuppgifter till kontaktperson, och

c) län som verksamhetsplatsen tillhör.

Uppgifter om verksamheten

1. Om företaget har försäljning, produktion, märkning eller ommärkning av för-

packningar, lagerhållning, betning, import från land utanför EU, av prydnads-

växtfröer.

Anmälan om att företaget upphör

1. Datum för upphörande,

2. företagets namn och organisationsnummer eller personnummer,

3. verksamhetsplatsens registreringsnummer, och

4. kontaktuppgifter till kontaktperson.

(SJVFS 2020:17).