SJVFS 2021:1

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om jordbrukarstöd

Statens jordbruksverks för-

fattningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 0771-223 223

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2021:1

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks före-

skrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om jordbrukar-

stöd;

Utkom från trycket

den 15 januari 2021

Omtryck

beslutade den 14 januari 2021.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1 kap. 41 a och 42 §§ förordningen

(2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder och efter att ha gett Havs- och

vattenmyndigheten, länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Post- och telestyrelsen,

Riksantikvarieämbetet, Sametinget, Skogsstyrelsen, Tillväxtverket, vattenmyndighet-

erna och de organisationer som har representanter i övervakningskommittén tillfälle

att yttra sig, med stöd av 13 § förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jord-

brukare och med stöd av 25 och 25 a §§ förordningen (1996:93) om nationellt stöd till

jordbruket i norra Sverige, att 5, 7, 10, 10 e, 16 och 22 §§ verkets föreskrifter (SJVFS

2015:2) om ansökan om jordbrukarstöd1 ska ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna

författning träder i kraft.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER ................................................................ 2

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER........................................................................ 3

Stödformer ................................................................................................................ 3

Definitioner .............................................................................................................. 3

ÖVRIGA BESTÄMMELSER ..................................................................................... 4

Grundläggande krav ................................................................................................. 4

Undantag .................................................................................................................. 4

Viktiga tidpunkter .................................................................................................... 5

Ansökningar ............................................................................................................. 5

Överlåtelser .............................................................................................................. 9

Direktstöd ............................................................................................................... 11

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser .......................................................... 12

BILAGA ..................................................................................................................... 14

Raskoder ................................................................................................................. 14

1 Författningen senast omtryckt SJVFS 2019:83.

SJVFS 2021:1

2

GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER

1 § Grundläggande bestämmelser om ansökan om jordbrukarstöd finns i

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 de-

cember 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemen-

samma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG)

nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr

1290/2005 och (EG) nr 485/20082,

kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 av den 11 mars 2014

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet

och villkor för avslag på eller indragning av betalningar samt administrativa

sanktioner som gäller för direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och tvärvill-

kor3,

kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 av den 17 juli

2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsy-

stemet, landsbygdsutvecklingsåtgärder och tvärvillkor4,

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 de-

cember 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar

som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets

förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/20095,

kommissionens delegerade förordning (EU) nr 639/2014 av den 11 mars 2014

om komplettering av Europarlamentets och rådets förordning (EU) nr

1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som

ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om ändring av bilaga X till

den förordningen6,

kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 641/2014 av den 16 juni

2014 om tillämpningsföreskrifter för Europarlamentets och rådets förordning

(EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödord-

ningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken7,

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 de-

cember 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfon-

den för landsbygdsutveckling (EJFLU) och om upphävande av rådets förord-

ning (EG) nr 1698/20058,

kommissionens delegerade förordning (EU) nr 807/2014 av den 11 mars 2014

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden

för landsbygdsutveckling (EJFLU), samt om införande av övergångsbestäm-

melser9,

kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 av den 17 juli

2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning

2 EUT L 347, 20.12.2013, s.549 (Celex 32013R1306).

3 EUT L 181, 20.6.2014, s.48 (Celex 32014R0640).

4 EUT L 227, 31.7.2014, s.69 (Celex 32014R0809).

5 EUT L 347, 20.12.2013, s.608 (Celex 32013R1307).

6 EUT L 181, 20.6.2014, s.1 (Celex 32014R0639).

7 EUT L 181, 20.6.2014, s.74 (Celex 32014R0641).

8 EUT L 347, 20.12.2013, s.487 (Celex 32013R1305).

9 EUT L 227, 31.7.2014, s.1 (Celex 32014R0807).

SJVFS 2021:1

3

(EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jord-

bruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)10,

förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare,

förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder och

förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige.

(SJVFS 2015:43).

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

Stödformer

2 § Denna författning gäller för

1. ansökan om gårdsstöd, förgröningsstöd, stöd till unga jordbrukare och nötkre-

atursstöd,

2. ansökan om åtagande för och ansökan om utbetalning av miljöersättning för

betesmarker och slåtterängar, restaurering av betesmarker och slåtterängar, fä-

bodar, skötsel av våtmarker och dammar, vallodling, minskat kväveläckage,

skyddszoner och hotade husdjursraser,

3. ansökan om åtagande för och utbetalning av ersättning för ekologisk produkt-

ion och för omställning till ekologisk produktion,

4. ansökan om kompensationsstöd,

5. ansökan om tilldelning av stödrätter ur den nationella reserven,

6. anmälan om överföring av stödrätter,

7. ansökan om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige för smågrisprodukt-

ion, getter, potatis, bär och grönsaker,

8. ansökan om åtagande för och ansökan om utbetalning av djurvälfärdsersättning

för extra djuromsorg för får, extra djuromsorg för suggor och utökad klövhäl-

sovård för mjölkkor. (SJVFS 2017:36).

Definitioner

3 § I dessa föreskrifter betyder:

Block

Ett sammanhängande avgränsat område med

antingen åkermark, våtmark eller betesmark

där en jordbrukare bedriver jordbruksverk-

samhet.

Skifte

Ett sammanhängande markområde inom ett

block, där en jordbrukare odlar en gröda eller

sköter marken på ett annat sätt.

Stödmyndighet

Den myndighet som prövar frågor om stödet.

(SJVFS 2018:37).

10 EUT L 227, 31.7.2014, s.18 (Celex 32014R0808).

SJVFS 2021:1

4

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Grundläggande krav

4 § Jordbrukare ska ansöka, anmäla, komplettera eller ändra elektroniskt på Jord-

bruksverkets webbplats, www.jordbruksverket.se (SAM Internet), i de fall Jordbruks-

verket erbjuder en sådan elektronisk tjänst. E-legitimation ska då användas. (SJVFS

2017:3).

4 a § Jordbrukare kan få undantag från kravet på att använda e-legitimation i 4 § i

följande fall:

om sökanden inte har svenskt personnummer och därmed inte har möjlighet att

få en giltig e-legitimation,

om sökanden på grund av skyddad identitet inte har en giltig e-legitimation,

om det på grund av tekniska problem som sökanden inte kan påverka inte är

möjligt att använda e-legitimation vid ansökningstillfället eller

om det föreligger väsentliga hinder för sökanden att använda e-legitimation.

(SJVFS 2017:36).

5 § Jordbrukare kan för stöden djurvälfärdsersättning för extra djuromsorg för får,

djurvälfärdsersättning för extra djuromsorg för suggor, djurvälfärdsersättning för utö-

kad klövhälsovård för mjölkkor och miljöersättning för hotade husdjursraser istället

för att ansöka elektroniskt göra det på blanketterna:

Ansökan – ersättning för extra djuromsorg för får,

Ansökan – ersättning för extra djuromsorg för suggor,

Ansökan – ersättning för utökad klövhälsovård för mjölkkor och

Ansökan – hotade husdjursraser.11

Ansökningarna ska vara undertecknade av sökanden eller behörig företrädare för

sökanden och ska komma in till stödmyndigheten senast de datum som anges i dessa

föreskrifter. (SJVFS 2021:1).

5 a § Jordbrukare kan komplettera eller ändra på papper för samtliga stöd.

Kompletteringarna och ändringarna ska vara undertecknade av sökanden eller be-

hörig företrädare för sökanden och ska komma in till stödmyndigheten senast de datum

som anges i dessa föreskrifter. (SJVFS 2018:37).

5 b § Uppgifter som inte påverkar stödbeloppet eller utbetalningen av stödet får lämnas

muntligt om stödmyndigheten medger det. (SJVFS 2018:37).

5 c § En ansökan, anmälan eller uppgift anses inkommen det datum den inkommer till

någon av de stödmyndigheter som omfattas av dessa föreskrifter. (SJVFS 2018:37).

Undantag

6 § Om det finns särskilda skäl kan stödmyndigheten medge undantag från bestäm-

melserna i 9, 10, 11 a, 11 c-11 e, 13, 13 a, 16 och 21 §§. (SJVFS 2019:83).

11 Blanketterna finns på webbutiken.jordbruksverket.se.

SJVFS 2021:1

5

Viktiga tidpunkter

7 § Sista ansökningsdag är den 15 april 2021. (SJVFS 2021:1).

8 § Sista ändringsdag är enligt artikel 15 i genomförandeförordning (EU) nr

809/201412 den 15 juni ansökningsåret. (SJVFS 2017:36).

Ansökningar

Vilka uppgifter ska lämnas senast sista ansökningsdag vid ansökan om direktstöd eller

utbetalning?

9 § Sökanden ska ha ansökt om stöd eller utbetalning i SAM Internet senast sista an-

sökningsdag. Utöver vad som står i artiklarna 14 och 21 i genomförandeförordning

(EU) nr 809/201413 ska en ansökan även innehålla följande.

Block- och skiftesredovisning, med ordningsnummer för block och bokstav för

skifte, som omfattar alla jordbruksskiften på jordbruksföretaget. Det gäller

dock inte för jordbrukare som ansöker om utbetalning i enlighet med sitt åta-

gande för betesmarker och slåtterängar, restaurering av betesmarker och slåt-

terängar, skötsel av våtmarker och dammar, skyddszoner eller fäbodar.

Om en juridisk person söker stöd till unga jordbrukare ska sökanden skicka in

ett underlag som visar vem som äger företaget och hur ägandet är fördelat.

Om jordbrukaren söker nötkreatursstöd ska han eller hon uppge minst ett giltigt

och aktivt produktionsplatsnummer.

Om jordbrukaren ansöker om utbetalning för djurhållning i ekologisk produkt-

ion eller omställning till ekologisk produktion ska han eller hon lämna in upp-

gifter om vilka djurslag som ska ingå i ansökan. För tackor, getter av honkön,

värphöns, suggor och slaktkycklingar ska jordbrukaren ange antalet djur av

varje djurslag. För nötkreatur och slaktsvin ska minst ett giltigt produktions-

platsnummer anges för varje djurslag.

Om jordbrukaren ansöker om nationellt stöd för potatis, bär och grönsaker ska

han eller hon lämna in uppgifter enligt punkt 1 och om ansökan gäller nationellt

stöd för smågrisproduktion och getter ska han eller hon lämna in uppgifter om

suggor och getter av honkön.

Om jordbrukaren ansöker om kompensationsstöd för grovfodergrödor för jord-

bruk av typ 1, 2 eller 3 ska han eller hon lämna in uppgifter om vilka djurslag

som ska ingå i ansökan. För tackor och getter av honkön ska jordbrukaren ange

antalet djur av varje djurslag och för nötkreatur ange minst ett giltigt produkt-

ionsplatsnummer.

Om jordbrukaren odlar hampa som fånggröda ska de officiella märken som

finns på utsädesförpackningen lämnas till länsstyrelsen senast den 31 juli.

Om handlingen inte uppfyller ovan nämnda krav, förutom för punkt 7, på den sista

ansökningsdagen räknas den som en ansökan om stöd eller en ansökan om utbetalning

först när kraven är uppfyllda.

Underlag som tillhör en ansökan i SAM Internet men som inte kan lämnas in i SAM

Internet ska lämnas in till stödmyndigheten. (SJVFS 2017:36).

12 EUT L 227, 31.7.2014, s.69 (Celex 32014R0809).

13 EUT L 227, 31.7.2014, s.69 (Celex 32014R0809).

SJVFS 2021:1

6

Vilka uppgifter ska lämnas senast sista ansökningsdag vid ansökan om åtagande?

10 § Sökanden ska ha ansökt om åtagande i SAM Internet senast sista ansökningsdag.

Utöver vad som står i artikel 14 i genomförandeförordning (EU) nr 809/201414 ska en

ansökan även innehålla följande.

1. Blockidentitet.

2. Om sökanden ansöker om åtagande för ekologisk produktion eller omställning

till ekologisk produktion ska han eller hon ange vilket kontrollorgan sökanden

har anmält sin produktion till.

Om handlingen inte uppfyller ovan nämnda krav på den sista ansökningsdagen räk-

nas den som en ansökan om åtagande först när kraven är uppfyllda. Underlag som

tillhör en ansökan i SAM Internet men som inte kan lämnas in i SAM Internet ska

lämnas in till stödmyndigheten.

Om en ansökan om åtagande för skötsel av våtmarker och dammar kommer in efter

den 10 maj 2021 räknas den som en ansökan för 2022. (SJVFS 2021:1).

10 a § har upphävts genom (SJVFS 2018:37).

10 b § har upphävts genom (SJVFS 2018:37).

10 c § har upphävts genom (SJVFS 2018:37).

Särskild bestämmelse för jordbrukare med ansökta åtaganden som inte är beslutade

det efterföljande stödåret

10 d § För de jordbrukare vars ansökan om åtagande har avslagits kan ansökan om

utbetalning handläggas som en ansökan om ett nytt åtagande om följande är uppfyllt:

ansökan om åtagande har avslagits ett efterföljande stödår efter att ansökans-

perioden är avslutad och

om villkoren för att få ett åtagande det aktuella stödåret är uppfyllda.

En ansökan om åtagande där ansökan avslås efter kontroll på grund av sådana all-

varliga fel som avses i artikel 35 i förordning (EU) nr 640/201415 kan inte föras över

till året efter avseende de delar som omfattas av beslutet om avslag.

Detta gäller för miljöersättning för betesmarker och slåtterängar, restaurering av

betesmarker och slåtterängar, fäbodar, hotade husdjursraser, skötsel av våtmarker och

dammar, vallodling, skyddszoner, minskat kväveläckage samt ersättning för ekologisk

produktion och ersättning för omställning till ekologisk produktion. (SJVFS 2018:37).

Förlängning av åtagande

10 e § Jordbrukare kan enligt 8 kap. 2 § och 9 kap. 2 § förordningen (2015:406) om

stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder och 1 kap. 10 a § Statens Jordbruksverks före-

skrifter och allmänna råd (SJVFS 2015:25) om miljöersättningar, ersättningar för eko-

logisk produktion, kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningar ansöka om för-

längning av åtagande. Jordbrukare som saknar beslut om åtagande kan ansöka om för-

längning av åtagande om villkoren för att få ett åtagande var uppfyllda 2015 eller 2016.

(SJVFS 2021:1).

14 EUT L 227, 31.7.2014, s.69 (Celex 32014R0809).

15 EUT L 181, 20.6.2014, s.48 (Celex 32014R0640).

SJVFS 2021:1

7

11 § har upphävts genom (SJVFS 2018:37).

Miljöersättning för hotade husdjursraser

11 a § En jordbrukare som vill ansöka om ersättning för hotade husdjursraser ska an-

söka om åtagande och utbetalning eller endast utbetalning senast sista ansökningsdag.

Utöver vad som står i artikel 21 i genomförandeförordning (EU) nr 809/201416 ska en

ansökan även innehålla följande.

Minst en djuridentitet eller minst ett produktionsplatsnummer för nötkreatur.

Raskoder, som framgår av bilagan, och djuridentiteter för får, getter och svin.

Minst ett produktionsplatsnummer för produktionsplats där jordbrukaren är

djurhållare.

Härstamningsuppgifter från godkänt härstamningsregister för att styrka renra-

sighet enligt 10 kap. 8 § Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd

(SJVFS 2015:25) om miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion,

kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningar.

Samtliga produktionsplatsnummer för produktionsplatser där jordbrukaren

håller får, getter eller svin som ska ligga till grund för beräkning av ersättning.

(SJVFS 2017:36).

11 b § En jordbrukare som ansöker om åtagande för allmogekor, allmogegetter, svin

och fjällkor som ingår i genbanken för Äldre svensk boskap, ska skicka in härstam-

ningsuppgifter som styrker renrasighet. Uppgifterna ska ha kommit in till Jordbruks-

verket senast sista ändringsdag. (SJVFS 2015:43).

Djurvälfärdsersättning för extra djuromsorg för får

11 c § En jordbrukare som vill ansöka om ersättningar för extra djuromsorg för får

ska ansöka om åtagande och utbetalning senast sista ansökningsdag. Utöver vad som

står i artikel 21 i genomförandeförordning (EU) nr 809/201417 ska en ansökan även

innehålla uppgift om minst ett produktionsplatsnummer där jordbrukaren är djurhål-

lare samt uppgift om samtliga produktionsplatsnummer där djuren kommer att befinna

sig under hållandeperioden och det antal får jordbrukaren söker ersättning för. (SJVFS

2017:36).

Djurvälfärdsersättning för extra djuromsorg för suggor

11 d § En jordbrukare som vill ansöka om ersättning för extra djuromsorg för suggor

ska ansöka om åtagande och utbetalning senast sista ansökningsdag. Utöver vad som

står i artikel 21 i genomförandeförordning (EU) nr 809/201418 ska en ansökan även

innehålla uppgift om minst ett produktionsplatsnummer där jordbrukaren är djurhål-

lare. Därutöver ska jordbrukaren redovisa samtliga produktionsplatser där jordbruka-

ren håller de djur som ska ligga till grund för beräkning av ersättningen. Ansökan ska

också innehålla uppgift om genomsnittligt antal suggor och betäckta gyltor som jord-

brukaren söker ersättning för och som jordbrukaren har hållit under föregående stödår.

(SJVFS 2017:36).

16 EUT L 227, 31.7.2014, s.69 (Celex 32014R0809).

17 EUT L 227, 31.7.2014, s.69 (Celex 32014R0809).

18 EUT L 227, 31.7.2014, s.69 (Celex 32014R0809).

SJVFS 2021:1

8

Djurvälfärdsersättning för utökad klövhälsovård för mjölkkor

11 e § En jordbrukare som vill ansöka om ersättning för utökad klövhälsovård för

mjölkkor ska ansöka om åtagande och utbetalning senast sista ansökningsdag. Utöver

vad som står i artikel 21 i genomförandeförordning (EU) nr 809/201419 ska en ansökan

även innehålla uppgift om minst ett produktionsplatsnummer där jordbrukaren är djur-

hållare. Därutöver ska jordbrukaren redovisa samtliga produktionsplatser där jordbru-

karen håller de djur som ska ligga till grund för beräkning av ersättningen. Ansökan

ska också innehålla uppgift om det antal mjölkkor jordbrukaren söker ersättning för.

(SJVFS 2017:36).

När inlämnade handlingar ska anses vara en ansökan

11 f § Om jordbrukaren lämnar in en handling som inte uppfyller de krav som anges

i 11 a, 11 c, 11 d eller 11 e §§ på sista ansökningsdag räknas den som en ansökan om

åtagande eller en ansökan om utbetalning först när kraven som anges i paragrafen är

uppfyllda. (SJVFS 2018:37).

Ändring eller komplettering av produktionsplatsnummer

12 § Ändring av produktionsplatsnummer eller komplettering med ytterligare num-

mer får lämnas till stödmyndigheten senast sista ändringsdag för nötkreatursstödet,

kompensationsstödet, ersättning för ekologisk produktion, ersättning för omställning

till ekologisk produktion och nötkreatur i miljöersättning till hotade husdjursraser.

(SJVFS 2017:36).

Vilka uppgifter om miljöersättningar, kompensationsstöd och ersättningar för ekolo-

gisk produktion ska lämnas senast sista ändringsdag?

13 § En ansökan om kompensationsstöd, utbetalning av miljöersättning, ersättning för

ekologisk produktion eller för omställning till ekologisk produktion ska utöver vad

som anges i 9 § i den här föreskriften och artikel 15 i genomförandeförordning (EU)

nr 809/201420 senast sista ändringsdag innehålla följande.

1. Uppgifter om markanvändning och storlek på alla skiften på jordbruksföretaget

om skiftesredovisning ska göras.

2. Om fäbodbrukaren ansöker om utbetalning av miljöersättning för fäbodar ska

han eller hon från och med andra året i åtagandet lämna in uppgifter om antal

djur per djurslag som ska vistas vid fäboden eller fäbodsystemet.

En ansökan om åtagande för miljöersättning, ersättning för ekologisk produktion el-

ler för omställning till ekologisk produktion ska utöver vad som anges i 10 § i den här

föreskriften och artikel 15 i genomförandeförordning (EU) nr 809/201421 senast sista

ändringsdag innehålla följande.

1. Om ansökan gäller betesmarker och slåtterängar, skyddszoner, ekologisk pro-

duktion eller omställning till ekologisk produktion ska jordbrukaren lämna

uppgift om den areal på blocket som ansökan avser.

19 EUT L 227, 31.7.2014, s.69 (Celex 32014R0809).

20 EUT L 227, 31.7.2014, s.69 (Celex 32014R0809).

21 EUT L 227, 31.7.2014, s.69 (Celex 32014R0809).

SJVFS 2021:1

9

2. Om ansökan gäller betesmarker och slåtterängar ska jordbrukaren lämna upp-

gift för respektive block om skiftesindelning, markanvändning och också upp-

gift om åtagandenivå samt vilka komplement ansökan omfattar.

3. Om ansökan gäller fäbodar ska jordbrukaren lämna uppgift om namn på fäbo-

darna, fäbodcentrum, vilken som är huvudfäbod och vilka kompletterande fä-

bodar som hör till den, antal djur och djurslag på huvudfäboden samt vilka

block som hör till respektive fäbod. Jordbrukaren ska för sådana ansökningar

också lämna uppgift för respektive block om skiftesindelning, markanvändning

och om eventuellt komplement.

4. Om ansökan gäller skyddszoner ska jordbrukaren lämna uppgift för respektive

block om jordbrukaren ansöker om skyddszon mot vattendrag eller om anpas-

sad skyddszon. (SJVFS 2017:3)

Vilka uppgifter ska lämnas senast den dag som länsstyrelsen bestämmer?

13 a § En ansökan om åtagande för miljöersättning ska, utöver vad som anges i 9 och

10 §§ innehålla uppgifter enligt nedan, om ansökan avser en ersättningsform som re-

dovisas där:

Om ansökan avser miljöersättning för restaurering av betesmarker och slåtte-

rängar; underlag för restaureringsplan.

Om ansökan avser miljöersättning för skötsel av våtmarker och dammar; upp-

gifter om våtmarken eller dammen är anlagd eller restaurerad samt om den har

anlagts med miljöinvestering eller på annat sätt.

Uppgifter som avses i första stycket punkt 1-2 kan kompletteras eller ändras senast

det datum som länsstyrelsen bestämmer. Om sökanden inte kompletterar sin ansökan

senast då länsstyrelsen begär omfattar ansökan endast de uppgifter som har redovisats

på föreskrivet sätt. (SJVFS 2017:36).

14 § har upphävts genom (SJVFS 2017:3).

15 § har upphävts genom (SJVFS 2017:3).

Överlåtelser

Anmälan om övertagande av SAM-ansökan eller åtagande

16 § Anmälan om övertagande av SAM-ansökan eller åtagande ska lämnas in på nå-

gon av blanketterna ”ÖVERTAGANDE av hela SAM-ansökan”, ”ÖVERTAGANDE

av åtaganden och utbetalning av miljöersättningar”, ”Övertagande – hotade husdjurs-

raser” eller ”Övertagande av djurvälfärdsersättningar – ersättning för extra djuromsorg

för får och suggor samt ersättning för utökad klövhälsovård för mjölkkor”.22(SJVFS

2021:1).

16 a § har upphävts genom (SJVFS 2018:37).

22 Blanketterna finns på webbutiken.jordbruksverket.se.

SJVFS 2021:1

10

Överlåtelse av ansökan om åtagande för djurvälfärdsersättning

16 b § Överlåtelse av ansökan om åtagande för någon av djurvälfärdsersättningarna

kan endast göras om övertagaren tar över överlåtarens hela ansökan om aktuell djur-

välfärdsersättning. (SJVFS 2018:37).

Överlåtelse av åtagande för vallodling och minskat kväveläckage

16 c § Överlåtelse av ansökan om åtagande och beslut om åtagande för vallodling och

minskat kväveläckage kan endast göras om överlåtelsen omfattar all åkermark på fö-

retaget där ersättningen för vallodling eller minskat kväveläckage är möjlig att söka.

(SJVFS 2017:3).

Överlåtelse av ansökan om utbetalning för vallodling och minskat kväveläckage

16 d § Vid överlåtelse av en del av ansökan om utbetalning för vallodling eller mins-

kat kväveläckage måste övertagaren ta med samma mark i sin ansökan om utbetalning.

Övertagaren ska själv ha, eller söka ett åtagande för vallodling eller minskat kvä-

veläckage för att överlåtelsen ska kunna genomföras. (SJVFS 2017:3).

Överlåtelse av åtagande eller ansökan om åtagande för samt ansökan om utbetalning

av miljöersättning för hotade husdjursraser

16 e § Det är endast möjligt att överlåta

åtagande för,

ansökan om åtagande för samt

ansökan om utbetalning för

miljöersättning för hotade husdjursraser om överlåtelsen omfattar samtliga de djur som

det är möjligt att söka ersättning för. (SJVFS 2017:36).

Övertagande av en hel SAM-ansökan och åtagande

17 § Övertagande av en hel SAM-ansökan, inklusive överlåtarens samtliga åtaganden,

kan göras om anmälan kommer in till övertagarens stödmyndighet innan beslut om

utbetalning fattas för något av de stöd eller någon av de ersättningar som ingår i över-

låtarens ansökan. Anmälan ska vid den tidpunkten innehålla följande.

Vem som överlåter SAM-ansökan och åtagande,

vem som övertar SAM-ansökan och åtagande och

underskrift av överlåtare och övertagare. (SJVFS 2018:37).

Övertagande av åtagande och utbetalning av dessa

18 §23 Om övertagandet omfattar åtaganden och utbetalning av dessa ska anmälan

komma in till övertagarens stödmyndighet senast sista ändringsdag. Anmälan ska vid

den tidpunkten innehålla följande.

Vem som överlåter hela eller delar av åtagandet, ansökan om åtagandet eller

utbetalningen av dessa,

23 Tredje stycket upphävt genom (SJVFS 2017:36).

SJVFS 2021:1

11

vem som övertar hela eller delar av åtagandet, ansökan om åtagandet eller ut-

betalningen av dessa,

vilket åtagande eller vilka delar av åtagandet, ansökan om åtagandet eller ut-

betalningen av dessa som överlåts och

underskrifter av överlåtare och övertagare. (SJVFS 2018:37).

Direktstöd

Tilldelning ur nationella reserven

19 § En ansökan om tilldelning av stödrätter ur den nationella reserven ska ha kommit

in till Jordbruksverket senast sista ansökningsdag det år man ansöker.

Om jordbrukaren ansöker om tilldelning av stödrätter ur den nationella reserven på

grund av särskilda omständigheter kan jordbrukaren ansöka på blanketten ”Ansökan –

stödrätter ur den nationella reserven på grund av särskilda omständigheter”.24

Om handlingen inte uppfyller de krav som anges i 20 § på sista ansökningsdag rä-

knas den som en ansökan om tilldelning av stödrätter först när kraven är uppfyllda.

(SJVFS 2018:37).

20 § En ansökan om tilldelning av stödrätter ur den nationella reserven ska innehålla

följande.

1. Uppgifter om vem som söker stödrätter,

2. på vilken grund eller vilka grunder stödrätter söks och

3. om en juridisk person söker stödrätter som nystartad jordbrukare ska sökanden

skicka in ett underlag som visar vem som äger företaget och hur ägandet är för-

delat.

Överföring av stödrätter

21 § Överlåtaren ska göra överföringar av stödrätter via den e-tjänst som Jordbruks-

verket har. E-legitimation ska då användas.

En anmälan om överföring av stödrätter ska innehålla följande uppgifter för att

vara komplett:

1. Vem som överlåter stödrätter,

2. till vem som stödrätter överförs och

3. vilka stödrätter som ska överföras. (SJVFS 2018:37).

22 § Överlåtaren kan istället för att göra överföringen av stödrätter elektroniskt göra

en anmälan av överföring av stödrätter på blanketten ”ANMÄLAN – överföring av

stödrätter 2021”25 i följande fall:

1.

om sökanden inte har svenskt personnummer och därmed inte har möjlighet att

få en giltig e-legitimation,

2. om sökanden på grund av skyddad identitet inte har en giltig e-legitimation,

3.

om det på grund av tekniska problem som sökanden inte kan påverka inte är

möjligt att använda e-legitimation vid tillfället för anmälan eller

4.

om det föreligger väsentliga hinder för sökanden att använda e-legitimation.

24 Blanketten finns på webbutiken.jordbruksverket.se.

25 Blanketten finns att beställa via Jordbruksverkets kundtjänst.

SJVFS 2021:1

12

En anmälan om överföring av stödrätter som görs enligt denna paragraf ska uppfylla

de krav som anges i 21 § andra stycket och vara undertecknad av överlåtaren. (SJVFS

2021:1).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna författning26 träder i kraft den 12 mars 2015, då Statens jordbruksverks före-

skrifter (SJVFS 2009:90) om vissa jordbrukarstöd och landsbygdsstöd upphör att

gälla.

Äldre bestämmelser utom 2 kap. 2-3 §§ i SJVFS 2009:90 ska dock gälla för utbetal-

ningar som görs för stöd enligt förordningen (2007:481) om landsbygdsutvecklingsåt-

gärder. Istället för 2 kap. 2-3 §§ SJVFS 2009:90 ska 7 och 8 §§ i denna författning

gälla.

Denna författning27 träder i kraft den 11 maj 2015.

Denna författning28 träder i kraft den 10 januari 2016.

Denna författning29 träder i kraft den 9 februari 2016.

Denna författning30 träder i kraft den 17 februari 2017.

Denna författning31 träder i kraft den 19 januari 2018.

Denna författning32 träder i kraft den 17 januari 2019.

Denna författning33 träder i kraft den 20 januari 2020.

Denna författning34 träder i kraft den 11 februari 2021.

26 SJVFS 2015:2.

27 SJVFS 2015:18.

28 SJVFS 2015:43.

29 SJVFS 2016:5.

30 SJVFS 2017:3.

31 SJVFS 2017:36.

32 SJVFS 2018:37.

33 SJVFS 2019:83.

34 SJVFS 2021:1.

SJVFS 2021:1

13

CHRISTINA NORDIN

Hanna Landgren

(Stödregelenheten)

SJVFS 2021:1

14

Bilaga

RASKODER

Följande raskoder ska användas vid ansökan om ersättning för hotade husdjursraser,

detta framgår av 11 a § i föreskriften.

50

Svensk lantrasget

51

Göingeget

52

Jämtget

53

Lappget

60

Gutefår

61

Ryafår

62

Svenskt finullsfår

63

Fjällnäsfår

Gestrikefår

Helsingefår

Klövsjöfår

Svärdsjöfår

Värmlandsfår

Åsenfår

64

Dala Pälsfår

65

Roslagsfår

70

Linderödssvin

(SJVFS 2017:36).