SJVFS 2021:5

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2013:14) om förebyggande och särskilda åtgärder avseende hygien m.m. för att förhindra spridning av zoonoser och andra smittämnen

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2021:5

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2013:14) om

förebyggande och särskilda åtgärder avseende hygien

m.m. för att förhindra spridning av zoonoser och andra

smittämnen;

Saknr K 112

Utkom från trycket

den 9 april 2021

Omtryck

beslutade den 8 april 2021.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (2009:1386)

om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård och 4 a, 5, 6 och 16 §§ förordningen

(2006:815) om provtagning på djur, m.m., i fråga om verkets föreskrifter och allmänna

råd (SJVFS 2013:14) om förebyggande och särskilda åtgärder avseende hygien m.m.

för att förhindra spridning av zoonoser och andra smittämnen

dels att 28 § ska upphöra att gälla,

dels att nuvarande 27 § ska betecknas 28 §,

dels att 3, 4, 7, 13, 16 och den nya 28 §§, bilaga 1 till föreskrifterna samt rubrikerna

närmast före 3 § och 27 § ska ha följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna ska införas en ny paragraf, 27 §, en ny rubrik närmast

före 28 § samt en ny bilaga 3 med följande lydelse.

Dessutom beslutar Jordbruksverket om ett nytt allmänt råd till 13 §.

Författningen och de allmänna råden kommer därför att ha följande lydelse från och

med den dag då denna författning träder i kraft och det allmänna rådet börjar gälla.

Syfte

1 § Bestämmelserna i dessa föreskrifter har till syfte att

1. genom allmänna hygienregler samt särskilda hygienregler för anläggningar

med besöksverksamhet förebygga att zoonotiska smittämnen sprids mellan

djur och människor,

2. genom särskilda bestämmelser för verksamhet inom djurens hälso- och

sjukvård förebygga spridning av smittämnen inom sådan verksamhet, samt

3. minska risken för smittspridning mellan djur och människor samt mellan djur

genom att särskilda åtgärder ska vidtas vid påvisande av vissa smittämnen.

Tillämpningsområde

2 § 5–8 §§ gäller all djurhållning med undantag för djur som hålls i privat bostad. 9–

12 §§ gäller alla anläggningar med besöksverksamhet med undantag för sådana

verksamheter i privat bostad. Vård- och terapihundsverksamhet omfattas dock av

bestämmelserna. 13–15 §§ gäller för verksamheter inom djurens hälso- och sjukvård.

16–26 §§ gäller samtliga djur utom pälsdjur, vattenlevande djur och

livsmedelsproducerande djur. Bestämmelserna gäller dock alla hästdjur.

SJVFS 2021:5

2

Inledande bestämmelser

3 § Grundläggande bestämmelser för hygien vid djurhållning med livsmedels-

producerande djur finns i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien1 samt i bilaga III till

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om

fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung2. (SJVFS

2021:5).

Definitioner

4 § I dessa föreskrifter betyder:

Anläggning

Varje form av byggnad, mark- eller

vattenområde där djur hålls, förvaras eller

hanteras. En anläggning kan vara av

permanent eller tillfällig karaktär.

Anläggning med organiserad

besöksverksamhet

1. Anläggning med djur där verksamheten

eller delar av verksamheten erbjuder

allmänheten möjlighet till direkt kontakt

med djuren (gratis eller efter betalning).

2. Verksamheter enligt punkten 1 där djuren

tas till besökaren istället för att besökaren

kommer till anläggningen samt vård- och

terapihundverksamhet.

Basala hygienrutiner inom hälso-

och sjukvården

Grundläggande hygienrutiner som ska följas i

alla vårdsituationer. Omfattar principer för

arbetsklädsel, handhygienrutiner, användning

av handskar, skyddsrock eller plastförkläde.

Besökare

Person som deltar i en organiserad besöks-

verksamhet och som efter inbjudan eller via

annonsering erbjuds möjlighet till direkt

kontakt med djuren. Med besökare avses dock

inte

personer

som

normalt

vistas

i

besättningen eller på anläggningen och som

inte deltar i den organiserade besöks-

verksamheten eller som är där i syfte att köpa

eller sälja djur eller som är där för tränings-

verksamhet som inte bedrivs inom ramen för

besöksverksamheten.

Bärare av MRSA

Ett djur som har eller har haft en symtom-

givande infektion orsakad av MRSA, eller ett

djur utan symtomgivande infektion hos vilket

1 EUT L 139, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0852).

2 EUT L 139, 30.4.2004, s. 55 (Celex 32004R0853).

SJVFS 2021:5

3

MRSA genom provtagning påvisats vid minst

ett tillfälle. Om djuret visats bära MRSA

endast tillfälligt betraktas det inte som en

bärare.

Djurhållare

En djurägare, dennes ställföreträdare eller en

annan person som är ansvarig för djur-

hållningen på en anläggning eller i enskilt

hushåll där djur hålls.

Djurhälsopersonal

Samma som i 1 kap. 4 § lagen (2009:302) om

verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård.

Hygienplan

Skriftligt upprättad plan om hygienrutiner

som syftar till att minimera riskerna för

spridning av smittämnen mellan djur och

mellan djur och människor.

Kontaktisolering

Djuret hålls på ett sådant sätt att ingen direkt

kontakt kan ske med andra djur, samt sköts på

ett sätt som förhindrar att smittämnen förs från

en individ till en annan via händer, inredning,

redskap eller andra föremål som kan vara

förorenade med smittämnen.

Livsmedelsproducerande djur

Djur som föds upp eller hålls för produktion

av livsmedel.

Misstanke om MRSA-infektion

Antingen att något av kriterierna för

misstanke om MRSA-infektion i 16 § är

uppfyllt eller att det på ett laboratorium

uppstår en misstanke om MRSA. Därutöver

ska djuret visa tecken på en allmän eller lokal

infektion och uppvisa kliniska symtom.

Misstanke om MRSP-infektion

Att det på ett laboratorium uppstår en

misstanke om MRSP. Därutöver ska djuret

visa tecken på en allmän eller lokal infektion

och uppvisa kliniska symtom.

MRSA

Meticillinresistent Staphylococcus aureus.

MRSP

Meticillinresistent Staphylococcus pseud-

intermedius.

Pälsdjur

Djur som föds upp eller hålls för produktion

av päls och/eller skinn.

Zoonos

Ett smittämne eller en sjukdom som på ett

naturligt sätt kan överföras mellan människor

och djur.

SJVFS 2021:5

4

Vattenlevande djur

Samma som i artikel 4.3 i Europaparlamentets

och rådets förordning (EU) 2016/429.

Verksamhet inom djurens hälso-

och sjukvård

Verksamhet som innebär åtgärder som vidtas

för att medicinskt förebygga, påvisa, lindra

eller bota sjukdom, skada eller annat

jämförligt tillstånd hos djur.

Verksamhet inom djurens hälso-

och sjukvård där veterinär-

medicinsk vård bedrivs

Exempelvis

djursjukhus,

djurkliniker,

ambulerande veterinärverksamhet, husdjurs-

föreningar samt andra organisationer som

bedriver djurhälsovård där det arbetar minst

en person som har rätt att förskriva läkemedel

till djur. (SJVFS 2021:5).

Allmänna hygienregler för samtliga anläggningar med djur

5 § Djurhållare ska genom de smittskyddsförebyggande åtgärder som anges i 6–8 §§,

medverka till att minska risken för spridning av smittämnen som kan överföras mellan

djur och människa.

Allmänna råd till 5 §

Samtliga

personer

som

vistas

i

anläggningen

bör

informeras

om

smittskyddsförebyggande åtgärder.

6 § Djurhållaren ska se till att personer som vistas i anläggningen har möjlighet att

tvätta händerna med flytande tvål, varmt och kallt vatten före och efter kontakt med

djur. Det ska finnas möjlighet till handdesinfektion.

Allmänna råd till 6 §

Samtliga personer som vistas i anläggningen bör uppmanas att tvätta och

desinficera händerna både före och efter djurkontakt och vistelse i anläggningen

samt före intag av livsmedel.

Torkmöjlighet av engångskaraktär bör erbjudas, exempelvis pappershanddukar

eller handdukar som tvättas mellan varje användningstillfälle alternativt

varmluftstork.

Kravet på varmt och kallt vatten kan uppfyllas genom tillfälliga lösningar vid

behov.

7 § Djurhållaren ska se till att personer som kommer till besättningen och vistas i ett

djurutrymme med livsmedelsproducerande djur använder skyddskläder och skoskydd

av engångsmaterial alternativt väl rengjorda skyddskläder eller rena kläder och väl

rengjorda skodon. Anläggningens egna rengjorda skyddskläder och skodon kan också

användas.

Djurutrymmen där det inte hålls några andra livsmedelsproducerande djur än

hästdjur är undantagna kravet i första stycket. Kravet gäller inte heller den som håller

livsmedelsproducerande djur där verksamheten är av sådan art att den inte omfattas av

livsmedelslagstiftningen.

Undantag från första stycket gäller även godkända vattenbruksanläggningar enligt

bilaga I till kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/691 om komplettering

SJVFS 2021:5

5

av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser

för vattenbruksanläggningar och transportörer av vattenlevande djur3. (SJVFS

2021:5).

8 § Djurhållaren ska se till att samtliga personer som deltar i verksamhet där djur ingår

i utbildningssyfte inom djurvård eller djurhållning alltid informeras om vilka

smittskyddsförebyggande åtgärder som finns på anläggningen och att de ska tillämpa

goda hygienrutiner i enlighet med 5–7 §§. Detta informationskrav gäller även

djurhållare där verksamheten innefattar dagverksamhet enligt socialtjänstlagen

(2001:453) och daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till

vissa funktionshindrade samt grön rehabilitering.

Särskilda hygienregler för anläggningar med besöksverksamhet

9 § På anläggningar med organiserad besöksverksamhet ska det utöver det som följer

av i 5–8 §§ finnas besöksregler som syftar till att minska risken för överföring av

zoonotiska smittämnen mellan djur och människor. På en anläggning med organiserad

besöksverksamhet ska djurhållaren för att minska risken för att smittämnen förs mellan

djur och människor ta fram besöksregler som anpassats både till typ av verksamhet

och till vilka som besöker eller besöks av verksamheten.

Allmänna råd till 9 §

Hänsyn bör tas till olika besökares möjlighet att ta till sig informationen och behov

av uppsikt från ansvarig personal.

Intag av livsmedel bör inte ske i lokaler eller i närheten av djurens miljö där det

finns risk för att livsmedel kontamineras med gödsel och besökare bör informeras

om vikten av handtvätt före intag av livsmedel.

Obehandlad mjölk eller produkter framställda av obehandlad mjölk bör inte

erbjudas till besökare.

Besöksreglerna bör upprättas i samråd med anläggningens veterinär.

10 § Besökare ska informeras om de besöksregler som tagits fram enligt 9 § och om

vikten av att hålla en god hygien vid besöket. All personal i verksamheten ska känna

till dessa besöksregler. Djurhållaren ska kunna redogöra för de besöksregler som finns

samt för hur besökare och personal informeras om dessa regler.

Allmänna råd till 10 §

Om besöksverksamheten är omfattande eller om det finns anställd personal i

verksamheten bör besöksreglerna finnas skriftligt så alla kan ta del av dessa.

11 § Handtvätt med minst kallt vatten, flytande tvål, torkmöjlighet av

engångskaraktär samt handdesinfektionsmedel ska finnas tillgängligt i nära anslutning

till de djurgrupper som besökare erbjuds möjlighet att ha direkt kontakt med. Om

möjlighet helt saknas att uppfylla kraven på kallt vatten, flytande tvål och

torkmöjlighet av engångskaraktär på grund av att besöksverksamheten sker på en plats

där dessa krav är omöjliga att uppfylla ska besökare erbjudas möjlighet till våtservetter

för rengöring och handdesinfektion.

3 EUT L 174, 3.6.2020, s. 345 (Celex 32020R0691).

SJVFS 2021:5

6

Allmänna råd till 11 §

Pappershanddukar alternativt varmluftstork bör användas.

Verksamheter som tar emot barngrupper regelbundet samt verksamheter som tar

emot många besökare bör även ha varmt vatten.

12 § På en anläggning med besöksverksamhet är djurhållaren skyldig att informera

länsstyrelsen4 om att det förekommer besöksverksamhet på anläggningen samt om

besöksverksamheten förändras eller upphör. De uppgifter som finns i bilaga 1 ska ingå

i denna information.

Om besöksverksamheten innebär mindre än tre besökstillfällen per kalenderår

behöver djurhållaren dock inte anmäla verksamheten till länsstyrelsen enligt första

stycket.

Allmänna råd till 12 §

Blankett för detta ändamål finns på Jordbruksverkets hemsida och kan användas

vid anmälan till länsstyrelsen.

Hygienregler för verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård

13 § Alla verksamheter inom djurens hälso- och sjukvård där veterinärmedicinsk vård

bedrivs ska ta fram och arbeta efter en hygienplan där hygienrutiner upprättas för den

egna verksamheten för att förhindra smittspridning och uppkomst av vårdrelaterade

infektioner.

Hygienplanen ska fungera som en arbetsbeskrivning och identifiera områden i

verksamheten där det finns risk för överföring av smittämnen mellan djur samt mellan

djur och människor samt beskriva hur smittvägarna bryts.

Hygienplanen ska dessutom innehålla en översiktlig plan för hur utbrott av smitta

tidigt kan upptäckas och hanteras. I hygienplanen ska hänsyn tas till omfattning och

typ av verksamhet och djurslag. Planen ska uppdateras minst en gång årligen samt vid

förändring av verksamheten.

Utformningen av hygienplanen ska ske i enlighet med bilaga 2.

Hygienplanen ska vara skriftlig för alla verksamheter utom för veterinär som

arbetar i egen firma utan anställda och som inte delar lokal eller utrustning med annan

djurhälsopersonal. Dock omfattas veterinär som arbetar i egen firma utan anställda

men som delar lokal eller utrustning med annan djurhälsopersonal av kravet på en

skriftlig hygienplan och denna ska då vara gemensam för lokalen eller utrustningen.

(SJVFS 2021:5).

Allmänna råd till 13 §

När en hygienplan tas fram bör hänsyn även tas till de riktlinjer för hygien som

finns på Jordbruksverkets webbplats 5 . (SJVFS 2021:5).

14 § Den som är ansvarig för verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård där

veterinärmedicinsk vård bedrivs ska se till att en hygienplan enligt 13 § upprättas och

att alla som deltar i arbetet informeras om innehållet i hygienplanen och att målet är

att alla i verksamheten arbetar efter den.

4 www.lansstyrelsen.se, www.jordbruksverket.se

5 www.jordbruksverket.se

SJVFS 2021:5

7

15 § Djurhälsopersonal som bedriver annan verksamhet inom djurens hälso- och

sjukvård än den som avses i 13 § ska vidta lämpliga hygien- och smittskyddsåtgärder

för att förhindra smittspridning mellan djur samt mellan djur och människor.

Allmänna råd till 15 §

Om det finns branschriktlinjer för hygien och smittskydd bör dessa följas.

Principerna för basala hygienrutiner inom hälso- och sjukvården bör följas.

Handtvätt och handdesinfektion bör ske både före och efter djurkontakt.

Skor och kläder bör vara möjliga att hålla rena och desinficera.

Utrustning bör rengöras och desinficeras efter varje besök.

Om verksamheten är omfattande eller om det finns anställd personal i

verksamheten bör hygien- och smittskyddsåtgärderna finnas skriftligt så alla kan

ta del av dessa.

Särskilda åtgärder när MRSA och MRSP misstänks eller har påvisats.

MRSA

16 § Behandlande veterinär är skyldig att undersöka förekomst av MRSA genom

provtagning hos de djur där det finns en misstanke om MRSA-infektion enligt minst

ett av följande kriterier:

a) Infektion av en typ som normalt orsakas av stafylokocker hos djur som är

eller nyligen har varit i kontakt med djur eller personer som

diagnosticerats ha en klinisk MRSA-infektion eller är bärare av MRSA

och där graden av kontakt kan innebära risk att smitta överförts.

b) Infektion av en typ som normalt orsakas av stafylokocker hos djur som

uppstår i samband med djursjukvård på en djurklinik eller annan

djuranläggning där utbrott av MRSA utreds.

Den behandlande veterinären ska skyndsamt anmäla misstänkta fall av MRSA till

länsstyrelsen6. De uppgifter som anmälan ska innehålla framgår av bilaga 3. (SJVFS

2021:5).

17 § Djurhållare, som har fått kännedom om att dennes djur misstänks ha en MRSA-

infektion enligt 16 § är skyldig att låta provta djuret avseende MRSA.

18 § Djurhållare med djur som misstänks ha en MRSA-infektion eller där en MRSA-

infektion i form av allmäninfektion eller lokal infektion hos djur med kliniska symtom

har diagnosticerats, ska medverka till att förhindra smittspridning. Djurhållaren är

skyldig att lämna information, så kallad informationsplikt, om att djuret misstänks ha

eller har en MRSA-infektion till alla som kommer i direkt kontakt med djuret och vid

all kontakt med verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård.

19 § Djur som misstänks ha eller har en MRSA-infektion enligt 18 § ska

kontaktisoleras. Om djuret inte kan kontaktisoleras enskilt ska djurets närmiljö

betraktas som en kontaktisolering. Andra djur som hålls tillsammans med det

infekterade djuret omfattas då också av reglerna i 18–21 §§.

20 § Djur som omfattas av kravet på informationsplikt och kontaktisolering ska

transporteras separat från andra djur. Transportören ska ansvara för att

6 Mer information om hur en anmälan ska göras finns på länsstyrelsernas webbplats, www.lansstyrelsen.se och på

Jordbruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se

SJVFS 2021:5

8

transportutrymmet rengörs och desinficeras efter användningen enligt anvisning från

behandlande veterinär.

21 § Vid misstanke om MRSA-infektion gäller kraven på informationsplikt,

kontaktisolering och separat transport till dess negativt provsvar har erhållits.

Vid diagnosticerad MRSA-infektion gäller kraven på informationsplikt,

kontaktisolering och separat transport till dess behandlande veterinär vid en klinisk

undersökning bedömer att infektionen har avläkt och därefter i ytterligare 20 dagar.

Vid avslutad kontaktisolering av djur med MRSA-infektion ska utrymmet där djuret

har vistats samt den utrustning som använts rengöras och desinficeras enligt anvisning

från behandlande veterinär.

22 § Behandlande veterinär ska meddela länsstyrelsen när MRSA-infektionen har

avläkt.

MRSP

23 § Djurhållare med djur som misstänks ha en MRSP-infektion eller med djur som

har fått diagnosen MRSP-infektion, i form av allmäninfektion eller lokal infektion och

som uppvisar kliniska symtom på grund av detta, ska medverka till att förhindra

smittspridning. Djurhållaren är skyldig att lämna information om att djuret misstänks

ha eller har en MRSP-infektion vid all kontakt med verksamhet inom djurens hälso-

och sjukvård.

24 § Om djuret misstänks ha eller har en MRSP-infektion enligt 23 § får djuret inte

vistas i miljöer där det finns risk för smittspridning till andra djur, om inte djuret kan

hållas separerat från andra djur på ett smittskyddsmässigt acceptabelt sätt.

25 § Kraven i 23–24 §§ vid misstanke om MRSP-infektion gäller till dess negativt

provsvar har erhållits. För ett djur som har fått diagnosen MRSP gäller 23–24 §§ till

dess behandlande veterinär vid en klinisk undersökning bedömer att infektionen har

avläkt.

26 § Behandlande veterinär ska meddela länsstyrelsen när MRSP-infektionen har

avläkt.

Rapportering

27 § Länsstyrelserna ska årligen rapportera resultaten av utförda kontroller till

Jordbruksverket. Rapporteringen ska innehålla de uppgifter som Jordbruksverket

begär och ske enligt de anvisningar som Jordbruksverket lämnar.

Rapporteringen av kontrollresultatet ska göras senast den 1 februari året efter det

att kontrollen har genomförts. (SJVFS 2021:5).

Undantag

28 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket besluta om undantag från

bestämmelserna i 5–27 §§. Undantag kan medges under förutsättning att det inte

strider mot någon bindande överordnad lagstiftning. (SJVFS 2021:5).

SJVFS 2021:5

9

Dessa föreskrifter7 träder i kraft den 1 september 2013 då Statens jordbruksverks

föreskrifter (2003:71) om förebyggande åtgärder avseende zoonoser upphör att gälla.

De allmänna råden ska gälla från samma tidpunkt.

Dock gäller att:

- 9–12 §§ beträffande anläggningar med besöksverksamhet, träder i kraft den 1

december 2013,

- 13–15 §§ beträffande verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård, träder i

kraft den 1 april 2014.

Denna författning8 träder i kraft den 21 april 2021. De allmänna råden ska börja

gälla samma dag.

CHRISTINA NORDIN

Klara Eskilsson

(Djurhälsoenheten)

7 SJVFS 2013:14.

8 SJVFS 2021:5.

SJVFS 2021:5

10

Bilaga 1

UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS TILL LÄNSSTYRELSEN VID

ANMÄLAN OM BESÖKSVERKSAMHET

1. Uppgifter om verksamheten:

Namn på verksamheten, adress inklusive postnummer, ort, kommun och län samt

anläggningens registreringsnummer om verksamheten är skyldig att ha ett sådant. Om

aktuellt ska även anges adress där besöksverksamheten anordnas tillfälligt.

Det ska framgå av anmälan om det är en nyanmälan, förändring av verksamhet eller

om verksamheten har upphört. Datum för verksamhetsstart eller när förändringen

börjar gälla eller när verksamheten upphör ska anges med år/mån/dag.

2. Typ av verksamhet:

Beskriv besöksverksamheten (t.ex. lantbruk, djurpark, 4H-gård, ridskola) samt

beskriv vilka delar av verksamheten (t.ex. alla djur, barnens zoo, ponnyridning,

klapphörna med vissa djurslag) där besökare erbjuds möjlighet till direkt kontakt

med djuren.

Ange vilka djurslag som besökare tillåts komma i direkt kontakt med.

Ange till vilka grupper verksamheten riktar sig (t.ex. dagis, skolklasser, ridelever,

familjer med barn, grupper inom vård och omsorg).

3. Hur ofta besökare tas emot eller hur ofta djuren tas till besökare:

Ange om besökstillfällen sker varje vecka, 4-12 gånger/kalenderår eller fler

gånger/kalenderår. Ange om det är säsongsverksamhet och när på året verksamheten

äger rum.

4. Vilka målgrupper riktar sig verksamheten till:

Småbarn (<5år), barn (5-12 år), ungdomar (13-18 år) eller vuxna. Ange även om

verksamheten riktar sig mot vård och omsorg.

5. Uppgifter om djurhållaren:

Namn, adress (postnummer och postadress), telefonnummer, mobiltelefonnummer

och e-postadress. (SJVFS 2021:5).

SJVFS 2021:5

11

Bilaga 2

Innehåll i en hygienplan:

Hygienplanen ska dokumentera hur verksamheten ska arbeta för att förhindra

spridning av smittämnen. I planen ska sådana åtgärder som visar att smittkedjor bryts

mellan patienter samt mellan patienter och personal beskrivas samt hur detta arbete

kan följas upp.

För en verksamhet som börjar från början med att ta fram en hygienplan kan arbetet

med hygienplanen delas upp i två steg. Första steget är att dokumentera enligt 1–5

samt arbeta med de basala vårdhygienrutinerna (6) som utgör grunden till ett

fungerande vårdhygienarbete. I nästa steg kan verksamheten arbeta med en punkt i

taget till dess alla punkter fungerar i verksamheten. Vilken/vilka av 7–12

verksamheten väljer att börja med beror på verksamhetens behov.

1. En eller två ansvariga personer ska vara utsedda för att arbeta med

hygienfrågorna, lämpligen en veterinär och en djursjukskötare. I planen ska det

tydligt framgå vilka som är utsedda till detta arbete samt på vilket sätt de ska

arbeta med frågorna.

2. Det ska framgå hur all personal får kännedom om innehållet i hygienplanen

samt hur personalen fortbildas i hygienfrågor.

3. Planerade åtgärder och förbättringar ska dokumenteras med start- och

slutdatum.

4. Hygienplanen ska beskriva på ett översiktligt sätt hur utbrott av smitta ska

hanteras och innehålla rutiner för att utbrott av smitta snabbt kan upptäckas

samt rutiner för hantering misstänkta eller kända smittsamma djur.

5. Hygienplanen ska uppdateras minst 1 gång per år samt vid förändringar av

verksamheten.

6. Hygienplanen ska innehålla rutiner för basal vårdhygien (grundläggande

hygienrutiner). Detta ska vara en arbetsbeskrivning för all personal som ska

följas i alla vårdsituationer. Vid misstanke eller kännedom om smitta eller ökad

smittrisk hos ett djur kan de smittskyddsförebyggande åtgärderna utökas.

Rutiner för basal vårdhygien ska vara anpassade till den egna verksamheten

och vara utförligt beskrivna på ett sådant sätt att de fungerar som en

arbetsbeskrivning för personalen.

I basal vårdhygien ingår följande;

 Korrekt arbetsklädsel.

 Handhygienrutiner.

 Handskar, hur och när dessa ska användas.

 Skyddsrockar och plastförkläde, hur och när dessa ska användas.

7. Rutiner för tvätthantering.

SJVFS 2021:5

12

8. Rutiner för hur använda textilier och föremål som varit i kontakt med

patienterna ska hanteras.

9. Rutiner för städning, rengöring och desinfektion av lokaler och ytor.

10. Rutiner för desinfektion och hantering av instrument samt rutiner för hantering

av förbrukningsmaterial.

11. Rutiner för hur egenkontroll ska genomföras, hur ofta, vem som utför den och

hur den återrapporteras, samt hur eventuella avvikelser dokumenteras och följs

upp.

12. Registrering och uppföljning av vårdrelaterade infektioner.

SJVFS 2021:5

13

Bilaga 3

UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS TILL LÄNSSTYRELSEN VID

ANMÄLAN OM MISSTÄNKT FALL AV MRSA ENLIGT 16 §

Uppgifter

om

djurägaren

(om

ägaren

är

omyndig

anges

förälders/vårdnadshavares uppgifter)

Namn,

adress,

personnummer/organisationsnummer,

telefonnummer

dagtid,

mobiltelefonnummer. Om djuret hålls av annan person än ägaren ange djurhållarens

uppgifter.

Uppgifter om det smittade djuret

Art, ras, namn och i förekommande fall identitetsnummer.

Om djuret hålls på annat ställe än i en privatbostad, t.ex. ett stall anges utöver

uppgifterna i punkten 1 även fastighetsbeteckning.

Uppgifter om hur djuret hålls

Katt: Utekatt, innekatt, både ute- och innekatt, avelsverksamhet.

Hund: Endast promenader och sällskap, vistas på hunddagis eller liknande

regelbundet, avelsverksamhet på kennel eller hos fodervärd, vård- och

terapihund/servicehund/tjänstehund. Eventuellt kompletterande text om hur hunden

hålls.

Häst: Flyttas aldrig från det egna stallet och betet, tränas eller tävlas i annat ridhus/ på

annan plats, uppstallad i inackorderingsstall, ingår i ridskole-/turridnings-

/ridlägerverksamhet m.m. Eventuellt kompletterande text om hur djuret hålls.

Annat djurslag än hund, katt eller häst: Beskriv hur djuret hålls.

Uppgifter om kontakter med andra djur

Andra djur i hushållet eller på anläggningen (art och antal). Om det finns andra djur i

hushållet eller på anläggningen med MRSA (art och antal).

Uppgift om kontakter med djurens hälso- och sjukvård

Om djuret har varit hos någon annan veterinär eller klinik än den anmälande under de

senaste 6 månaderna anges namn på samtliga veterinärer och kliniker som djuret

besökt under denna period. Uppgift om djuret har behandlats med antibiotika under

det senaste 6 månaderna.

Uppgift om rapporterande veterinär eller klinik

Datum för anmälan, klinikens namn och adress, veterinärens namn, telefonnummer

dagtid och e-postadress.

SJVFS 2021:5

14

Övriga upplysningar

Om djurägaren har fått djurägarbrevet med information om kraven enligt dessa

föreskrifter. Annan information som har lämnats till djurägaren. Eventuellt behov av

att länsveterinären omedelbart kontaktar djurägaren. (SJVFS 2021:5).