SKVFS 2007:22

Skatteverkets föreskrifter om allmänna skattetabeller för beräkning av skatteavdrag för beskattningsåret 2008

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2007:22

Skattebetalning

Skattetabeller

Utkom från trycket

den 21 december 2007

1

Skatteverkets föreskrifter

om allmänna skattetabeller för beräkning av

skatteavdrag för beskattningsåret 2008;

beslutade den 17 december 2007.

Skatteverket fastställer med stöd av 19 § skattebetalningsför-

ordningen (1997:750) sådana allmänna skattetabeller som avses i 8

kap. 1 § skattebetalningslagen (1997:483) för beräkning av skatteav-

drag för beskattningsåret 2008 på sätt som framgår av bilaga.1

− Skattetabellerna ska tillämpas vid beräkning av skatteavdrag från

sådan ersättning för arbete som hänför sig till en bestämd tidsperiod

och som betalas ut vid regelbundet återkommande tillfällen.

− Kolumn 1 i skattetabellerna ska tillämpas vid beräkning av skatte-

avdrag från inkomster som utgör underlag för allmän pensionsavgift

enligt lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift samt underlag

för sådan skattereduktion som avses i 65 kap. 9 b § inkomstskatte-

lagen (1999:1229).

− Kolumn 2 i skattetabellerna ska tillämpas vid beräkning av skatte-

avdrag från inkomster som inte utgör underlag för allmän pen-

sionsavgift eller underlag för sådan skattereduktion som avses i 65

kap. 9 b eller 9 c §§inkomstskattelagen.

− Kolumn 3 i skattetabellerna ska tillämpas vid beräkning av skatte-

avdrag från inkomster som utgör underlag för allmän pensionsavgift

samt underlag för sådan skattereduktion som avses i 65 kap. 9 c §

inkomstskattelagen.

− Kolumn 4 i skattetabellerna ska tillämpas vid beräkning av skatte-

avdrag från inkomster som inte utgör underlag för allmän pensions-

avgift men som utgör underlag för sådan skattereduktion som avses

i 65 kap. 9 c § inkomstskattelagen.

− Kolumn 5 i skattetabellerna ska tillämpas vid beräkning av skatte-

avdrag från inkomster som utgör underlag för allmän pensionsavgift

men som inte utgör underlag för sådan skattereduktion som avses i

65 kap.9 b eller 9 c §§inkomstskattelagen.

1 Beträffande beskattningsår 2007, se SKVFS 2006:31 och SKVFS 2007:2.

SKVFS 2007:22

2

− Om en och samma utbetalare vid utbetalningstillfället betalar ut

olika slag av ersättningar, som innebär att mer än en kolumn skulle

vara tillämplig, gäller följande för bestämmande av skatteavdraget.

Skatteavdrag ska göras från den sammanlagda ersättningen enligt

den kolumn som gäller för det högsta beloppet av de olika

ersättningsslagen. Om delbeloppen är lika stora görs skatteavdraget

enligt den kolumn som medför det högsta skatteavdraget.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas för

beskattningsåret 2008.

På Skatteverkets vägnar

MATS SJÖSTRAND

Urban Strömberg

(Rättsavdelningen, enhet 4)